Masa wolnego czasu. Sebastian Wierny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Masa wolnego czasu. Sebastian Wierny"

Transkrypt

1 IV: NAVKI SPOŁ ECZNE Sebastian Wierny Masa wolnego czasu Wstęp Socjologia czasu wolnego (sociology of leisure) jako taka pozostaje dziś właściwie dziedziną martwą i nic nie wskazuje na jej odrodzenie. A przecież jeszcze nie tak dawno stanowiła uznany i wyodrębniony obszar zainteresowań światowej socjologii (także polskiej), licznie reprezentowany zarówno przez teoretyków, jak i zespoły badawcze (np. w ramach Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego). W latach 60-tych, 70-tych i (rzadziej) 80-tych powstawały setki prac 1 na temat czasu wolnego, które pozostają dziś najwyraźniej zbędnym obciążeniem dorobku socjologii oraz prawdopodobnie krępującym materiałem świadczącym o błędnych ścieżkach socjologicznego dyskursu. Tym niemniej, wychodząc z założenia, że czas wolny nie zniknął z przestrzeni społecznej, lecz jest nadal obecny zarówno jako fenomen psychospołeczny, jak i w dyskursie publicznym, zamierzam w niniejszej pracy pobieżnie zastanowić się nad teoretycznymi przesłankami zarzucenia pojęcia czasu wolnego w socjologii a zarazem, rekonstruując te przesłanki, zasugerować, że przemawiały one raczej za potrzebą przeformułowania i kontynuacji studiów nad czasem wolnym niż za ich porzucaniem. Okazuje się bowiem, że przyczyny zarzucenia studiów nad czasem wolnym miały nie tyle teoretyczny, co ideologiczny charakter. Wydaje się, że mamy tu bardziej do czynienia z upadkiem pewnej idei niż empirycznego i teoretycznego pojęcia. Można się domyślać, że teoretycy przekonani o emancypacyjnym potencjale czasu wolnego zrezygnowali ze swych studiów z chwilą, gdy owe nadzieje zawiodły. Wymowne są tu wczesne prace Alaina Touraine'a, gdzie utrzymywał on, że czas wolny traktowany być może jako czynnik aspołeczny, w tym sensie, że jest obszarem wolności od zasad oraz od społecznie akceptowanych lub społecznie narzuconych modeli zachowania 2, tymczasem okazało się, że czas wolny jest czynnikiem o charakterze jak najbardziej społecznym oraz, że jest obszarem zauważalnych społecznych prawidłowości i wzmożonych zabiegów ekonomicznych, jest przestrzenią, w ramach której najwyraźniej ujawniają się określone mechanizmy psychospołeczne oraz gdzie w pełni dochodzą do głosu narastające tendencje kulturowe. Wydaje się, że właśnie dlatego, iż czas wolny zawsze pozostaje czasem społecznym, warto jest ponawiać, a nie uchylać pytania: co zachodzi w czasie wolnym? i co dzieje się z czasem wolnym? Czas wolny od pracy Wśród teoretyków (nie tylko tych od czasu wolnego) panuje na ogół zgoda co do tego, że zjawisko spędzania czasu jako takiego jest jednym z zasadniczych elementów 1 Zob. choćby: K. Roberts, Leisure, London, 1971, Contemporary Society and the Growth of Leisure, 1978; J. F. Murphy, Concepts of Leisure, 1974 lub Stanley Parker, Sociology of Leisure, 1976; tamże dalsza bibliografia. 2 Zob. S. Parker, ibidem, ss , tamże odnośna bibliografia.

2 S. WIERNY: MASA WOLNEGO CZASU 153 odróżniających naszą epokę od przeszłości. Wystarczy chwila zastanowienia by stwierdzić, że na coś takiego jak czas wolny nie było miejsca w przednowoczesnych strukturach społecznych, gdyż nie wyodrębniano wtedy pracy czy obowiązku z całości życia. Dla ówczesnych ludzi obce były odczucia spędzania czasu dla samego siebie, po prostu czas istniał wyłącznie w formie już wypełnionej, nawet czas święty, który przecież należało święcić. W społeczeństwach przemysłowych czas wolny staje się obszarem zajmującym określone miejsce, wyróżnione w opozycji do pracy. Proces industrializacji nie tylko wytworzył swobodny czas po pracy ale i umożliwił powstawanie nadwyżki dochodów przeznaczanych na swobodną konsumpcję. Wymusiło to instytucjonalizację nowego rytmu życia, gdzie po pracy człowiek staje się wolny i może robić z pozostałym czasem co mu się żywnie podoba. Dzisiejszy człowiek nauczył się kategoryzować czas i traktować pewne jego odcinki w czasie dnia, tygodnia i roku jako czas wolny 3. Czas wolny pozostał zatem pewną niezbywalną własnością wyodrębnioną z całości życia i jest to zjawisko z gruntu nowoczesne. Wszelako po pewnym czasie socjologowie czasu wolnego uświadomili sobie teoretyczne problemy wynikające z założenia, że życie minus praca równa się czas wolny. Zaczęła się mgliście rysować karykaturalna perspektywa klasy niepracującej (bezrobotni, emeryci) jako korzystającej w największym stopniu z dobrodziejstw czasu wolnego. Wyglądało na to, że pojęcie leisure nie istnieje poza określonym kontekstem pracy, co prowadzić mogło dalej do stwierdzenia, że jest to kategoria zbyt wąska (bo ograniczona do pewnego historycznego i klasowego kontekstu) by rzutować ją na rozwój całych społeczeństw. W istocie, jak zauważył Jeremy Seabrook obietnica czasu wolnego (leisure) jest odpowiedzią społeczeństwa przemysłowego na te wszystkie kontestujące wizje, które rozwijały się od lat 60-tych. Jest ona trwale wpisana do dynamiki wzrostu i ekspansji kapitalistycznego społeczeństwa oraz jest pociągającym widokiem na przyszłość dla wszystkich, których życie od tak dawna kształtowane jest przez pracę 4. Pojawia się jednak dodatkowy problem, gdyż pojęcia leisure nie wyczerpuje także sam termin wolny czas, w zależności od kontekstu może ono przecież oznaczać wypoczynek, relaks, rozrywka, rekreacja, próżnowanie, leniwy itd. Ten fakt nieostrości pojęcia okazał się dla socjologów na swój sposób użyteczny poznawczo, pozwalał bowiem na generalizację pewnych zauważalnych, globalnych tendencji za pomocą jednego terminu. Sam termin leisure, wobec powyżej opisanych wątpliwości, scharakteryzował K. Roberts jako specyficzny fenomen współczesnego życia, który jednostka odczuwa jako obszar względnej wolności wyboru 5. Teoretyczne przesłanki ku przyjęciu tej definicji znajdujemy już w książce S. Parkera z 1976 roku, gdzie zauważa on, że w odróżnieniu od katolickiej protestancka myśl społeczna traktuje czas wolny jako postawę, stan ducha i dyspozycję, nie zaś jako konieczny rezultat nadwyżki czasowej 6. 3 Por. K. Roberts, A society of leisure, [w:] J. Murphy [red.], Concepts of leisure, J. Seabrook, The Leisure Society, Oxford New York 1989, s K. Roberts, Contemporary Society and the growth of leisure, 1978, s S. Parker, op. cit., s

3 154 MISHELLANEA IV: NAVKI SPOŁECZNE W ten sposób spsychologizowany termin leisure staje się poręczny dla dalszej operacjonalizacji, a jednocześnie pozwala rzutować go na zjawiska dostrzegalne w całej skali społecznej, a więc skłania do teoretycznych uogólnień. Na tej podstawie uzasadnione wydawało się pisanie o procesach narastania czasu wolnego (the growth of leisure) czy o nadejściu społeczeństwa czasu wolnego (society of leisure) 7 jako o przejawach nowoczesności. Tymczasem, czego teoretycy czasu wolnego niemal zupełnie nie uwzględniali, nowoczesność konstytuowana jest przez jeszcze jedną tendencję, która, co ciekawe, zasadniczo stoi w sprzeczności z postępującą autonomizacją przestrzeni czasu wolnego. Jak się okazuje, przesłanki dla rozwoju tej orientacji stworzone zostały w oparciu o tę samą tradycję, z której wywodzi się nowoczesne odczuwanie czasu wolnego, mianowicie z tradycji protestanckiej. Chodzi tu o orientację, której potoczny wyraz daje powiedzenie czas to pieniądz autorstwa Benjamina Franklina, który wedle Maxa Webera uosabiał wzór nowej moralności mieszczańskiej, opartej na protestanckiej samodyscyplinie 8. Franklin tak ujmował rzecz w sławetnych Radach dla młodego kupca: Pamiętaj, że czas to pieniądz. Ten, kto mógłby zarobić dziesięć szylingów dziennie swoją pracą, a idzie sobie na pół dnia na spacer [ ] ten, choćby wydał tylko sześć pensów w czasie swojej bezczynności rozrywki, nie powinien uważać tego za swój jedyny wydatek; naprawdę bowiem wydał, a raczej wyrzucił pięć jeszcze szylingów 9. Dominację owej konkurencyjnej orientacji względem czasu trafnie rozpoznał przywoływany już tutaj J. Seabrook, gdy opisywał synonimiczne niemal odczuwanie pojęć czas i pieniądz w nowoczesnych kulturach. Czas może kosztować, czasu brakuje, a więc oszczędzamy czas lub zatrzymujemy czas by go potem spożytkować, zdobywamy i zyskujemy czas, a nawet odzyskujemy owocny czas, trwonimy go lub tracimy, czas ucieka, czas przecieka nam między palcami 10. Zatem nowoczesność opierałaby się w sferze motywacyjnej na dwóch krańcowo odmiennych orientacjach względem czasu (konsumpcyjnej i produktywnej) oraz na wynikających stąd odmiennych postawach: samorealizacji oraz samodyscypliny. Jak możliwe jest, by w społeczeństwie funkcjonowały jednocześnie dwa antagonistyczne etosy: wypoczynku i pracy? Lub też, inaczej stawiając kwestię, w jaki sposób w strukturze motywacyjnej jednostek trwale współistnieją dwa wykluczające się dążenia? Tożsamość w wolnym czasie? Nad tym problemem zastanawiał się Daniel Bell, nota bene twórca pojęcia ery postindustrialnej. W świetle jego doniosłej pracy z 1976 roku o kulturowych sprzecznościach kapitalizmu można sprawę postawić dwojako. Z jednej strony stwierdził w Przedmowie do wydania z 1978 roku, że mamy do czynienia z przesunięciem nacisku z charakteru, będącego jednością kodeksów moralnych i zdyscyplinowanego dążenia do celu, na osobowość, która jest wywyższeniem ja poprzez przymusowe dążenie do 7 Zob. ibidem. 8 Zob. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994, s Ibidem. 10 Por. J. Seabrook, op. cit., s. 68.

4 S. WIERNY: MASA WOLNEGO CZASU 155 wyróżnienia się 11. Wnioski Bella były jednoznaczne: Krótko mówiąc, źródłem satysfakcji i kryterium pożądanego zachowania społecznego przestała być praca, a stał się styl życia 12. W tym miejscu wypada zauważyć, że do zbieżnych konkluzji dochodzili badacze czasu wolnego. Jednak Bellowi nie dawał spokoju problem pogodzenia swojego stanowiska z zauważalną wydajnością pracy w gospodarkach zachodnich, wobec czego, jak stwierdził: W konsekwencji tej sprzeczności [ ] pracownicy korporacji są pracusiami za dnia i latawcami w nocy 13. Okazuję się zatem, że obie postawy (samorealizacji i samodyscypliny) wymagają zbyt dużo czasu by ze sobą współgrać. Na następnych stronicach Daniel Bell błyskotliwie rozwija i przeformułowuje interesujący mnie problem ścierających się orientacji względem czasu (konsumpcyjnej i produktywnej) i znoszących się nawzajem postaw samorealizacji i samodyscypliny. Chodziłoby tu mianowicie o ni mniej ni więcej tylko rozbieżność narzucanej systemowo roli i kreowanej kulturowo osoby. Tworzenie hierarchii wewnątrz organizacji, opisy miejsca pracy, ścisłe określenie odpowiedzialności [ ] wszystko to pogłębia poczucie fragmentacji własnego ja określonego przez rolę, jaką się pełni. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że jako osoby mamy dziś możliwości wyboru, jakich wcześniej nie było. [ ] Życie współczesne prowadzi do oddzielenia roli i osoby, co w przypadku osób wrażliwych powoduje napięcia 14. Aczkolwiek każde słowo powyższego cytatu jest istotne dla poruszanej tu tematyki, to jednak formułując sprzeczności w nowych kategoriach (kryzysu tożsamości) Bell nie do końca rozwiązał problem. Wydaje się bowiem, że sprzeczność między rolą a osobą nie stanowi już adekwatnej formy opisu społeczeństwa, zwłaszcza w warunkach zapowiadanego przez samego Bella postindustrializmu. Dlaczego? Wypada w tym miejscu wrócić do badaczy czasu wolnego. Uznali oni ekspansję czasu wolnego za kluczowy element dla zrozumienia funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Stanowisko optujące za kluczowym charakterem czasu wolnego opiera się na badaniach wskazujących, że tożsamość jednostkowa jest w coraz większym stopniu kształtowana i wzmacniana przez odniesienie wobec ról i aktywności podejmowanych w czasie wolnym, czemu towarzyszy wzrastający dystans do ról zawodowych. Z badań J. Dumaziedera 15 oraz L. Lowenthala 16 wynikało, że jednostka internalizuje wartości związane z życiem w czasie wolnym i z nim identyfikuje swoje prawdziwe ja. Czas wolny, nie zaś praca, jest dlań obszarem samorealizacji i punktem odniesienia zarazem. Co więcej, tak rekreacyjnie zorientowane tożsamości mają coraz większe przełożenie na postawy i wartości obecne w życiu prywatnym i zawodowym. Postrzeganie innych sytuacji społecznych i zachowanie się w nich staje się podporządkowane sferze 11 D. Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998, s Ibidem. 13 Ibidem, s Ibidem, s J. Dumazedier, Towards a Society of Leisure, New York 1967; [cyt. za:] Roberts, A Society of Leisure, op. cit. 16 L. Lowenthal, Biographies in Popular magazines: From Production Leaders to Consumption Idols, [w:] A. i E. Etzioni (red.) Social Change:Sources, Patterns and Consequences, 1964; ibidem.

5 156 MISHELLANEA IV: NAVKI SPOŁECZNE wartości nabytych w czasie wolnym i w tym sensie czas wolny wywierać może zgeneralizowany wpływ na wzorce życia społecznego. Dosadniej rzecz ujmował Neil Anderson 17 pisząc, że sens życia członków społeczeństwa nowoczesnego sprowadza się do organizowania swojego czasu wolnego. David Riesman w Samotnym tłumie także podtrzymuje opinię, że główną cechą człowieka zewnątrzsterownego jest konsumpcja czasu wolnego, oraz że inne nowoczesne instytucje, jak na przykład szkoła, będą musiały dostosować się do tych nowych orientacji, by nadal efektywnie funkcjonować. W ten sposób tworzyć się miał nowoczesny fenomen society of leisure, w którym źródłem jednostkowych sensów i tożsamości oraz samorealizacji staje się sposób konsumpcji czasu wolnego. Jednak faktycznie daje się coraz częściej zauważyć także tendencję dokładnie przeciwną, mianowicie swoistą profesjonalizację tożsamości. Dla młodych ludzi źródłem prestiżu, a niejednokrotnie jedynym punktem odniesienia, bywa właśnie ich pozycja zawodowa. Prywatnie zadawane pytania w rodzaju co robisz? czy kim jesteś? potrafią się odnosić wyłącznie do życia zawodowego. Co więcej, taka identyfikacja posuwa się do całkowitego zatracenia siebie w życiu zawodowym (osobowość zlewa się z rolą), co zyskało sobie miano pracoholizmu. Nie sądzę jednak wcale, by owa tendencja stała w sprzeczności z ekspansją czasu wolnego, chodzi tu jedynie o znaczące przeobrażenia zarówno sfery pracy jak i sfery czasu wolnego w duchu upadku industrializmu, opierającego się przecież na wyraźnym oddzieleniu tych sfer. Nie świadczy to przecież o upadku czasu wolnego, rozumianego jako fenomen współczesnego życia, który jednostka odczuwa jako obszar względnej wolności. Właśnie dzisiaj okazuje się, że zacieranie się granic między rolą a osobą, między postawami samorealizacji i samodyscypliny nie musi wcale oznaczać zaniku przestrzeni czasu wolnego, wręcz przeciwnie. Owszem, jest coraz więcej pracy w polu czasu wolnego, ale zarazem coraz więcej wolności na polu pracy. Mam tu na myśli, z jednej strony, kreowanie nowoczesnych, tym razem zawodowych, stylów bycia oraz stałe poluzowywanie społecznych ram pracy, wszystko to, co w naukach społecznych określa się jako dystans do roli, a potocznie byciem na luzie. Z drugiej strony, obserwowane zacieranie się granic między osobowością a rolą może przybierać bardzo różne formy. Dostrzeżona przez Senneta personalizacja polityki (demokratyczne wybory stają się konkursem na atrakcyjną osobowość), biznesmeni, którzy w swym czasie wolnym finalizują najważniejsze interesy, to tylko przykłady rozmywania się rygorystycznych dotychczas ról społecznych. Tym bardziej nietrafiona wydaje mi się także uwaga Bella o dziennych pracusiach i nocnych latawcach. Zauważmy, że obecnie coraz częściej u opisywanych przez Bella pracowników korporacji napięcie nie jest już spowodowane hierarchicznością organizacji czy ścisłym określeniem obowiązków lecz raczej z rozmywaniem się hierarchii i odpowiedzialności. Dzisiaj młody pracownik zakłopotany jest tym, że nie wie, co należy do jego obowiązków i jakie jest jego miejsce w organizacji; słyszy tylko, że wszystko czego się od niego oczekuje to bycie mobilną jednostką i twórczą osobowością. Rodzą się w tym miejscu dwie wątpliwości. Po pierwsze, czy daje się jeszcze rozdzielić konsumowanie czasu od jego produktywnego wykorzystywania w opisie współ- 17 N. Anderson, Work and Leisure, 1967.

6 S. WIERNY: MASA WOLNEGO CZASU 157 czesności? Czy, innymi słowy, daje się dziś wyodrębnić czysty obszar konsumpcji wolnego czasu? Z tego wyniknie, jak się okaże, druga wątpliwość: jak opisać ten zagmatwany obraz sprzecznych motywacji i działań, który nazywa się kryzysem współczesnej tożsamości, w kategoriach nie anomicznych i zarazem systemowych (spójnych z procesami w skali makro)? Pierwszym krokiem ku rozwianiu tych wątpliwości niech będzie odwołanie się do kolejnej, tym razem nowszej, koncepcji, dzięki której sprzeczności między orientacją konsumpcyjną a produktywną dają się opisać na gruncie zasadniczo spójnego modelu teoretycznego. Jest to swoista teoria osobowości ponowoczesnej przedstawiona przez Kenetha J. Gergena w książce The Saturated Self ( wysycona jaźń ). Gergen zwrócił uwagę na rolę środków masowego przekazu w kształtowaniu naszej tożsamości., uznał mianowicie technologie społecznego nasycania, jak sam nazywa massmedia, za podstawowy element zachodzącego obecnie procesu zacierania się jednostkowej jaźni. Społeczne nasączanie stało się według tego autora dominującym procesem codziennego życia. W miarę, jak stawaliśmy się coraz ściślej zespoleni z naszym społecznym otoczeniem, zaczęliśmy je sami odzwierciedlać. Na tym polega właśnie zaludnianie jaźni na odzwierciedlaniu tej mieszanki cząstkowych tożsamości nabytych w procesie społecznego nasączania. Drugim, towarzyszącym społecznemu nasączaniu, zjawiskiem jest początek stanu multifrenii (zwielokrotnienia), w którym jednostka zaczyna doświadczać zawrotów głowy wywołanych niczym nie ograniczoną różnorodnością 18. Autor uznaje dalej, że zatłoczenie jaźni oraz stan multifrenii stanowią istotne zapowiedzi nastania nowej świadomości ponowoczesnej. W świetle powyższych wątpliwości ważne wydaje się także zwrócenie uwagi na dwa sproblematyzowane przez Gergena konteksty ekspansji czasu wolnego. Pierwszym jest kontekst społeczeństwa masowego, następnym, ściśle powiązanym, jest kontekst mediów sugestywnej i masowej komunikacji, tzw. massmediów. Uważam, że całkowite niemal niezrozumienie przez badaczy czasu wolnego obu tych kontekstów (szczególnie drugiego) stało się przyczyną rezygnacji z pojęcia czasu wolnego, które wydawało się kompletnie nie przystawać do opisu współczesnych procesów społecznych i kulturowych. Czas wolny dla mas? Życie szlachetne i życie pospolite albo trud i bezczynność tak zatytułował Jose Ortega y Gasset rozdział swojego słynnego eseju Bunt mas z lat 20-tych. Oto ciekawy fragment tego rozdziału: Dlatego też ludzi w ten sposób żyjących nazywamy masą nie tyle ze względu na ich liczbę, ile ze względu na to, że ich życie jest bezwładne i bezwolne 19. Często uderzała mnie odkrywczość i prekursorski charakter myśli hiszpańskiego myśliciela. Obawiam się tylko, czy wynika to stąd, że od jego czasów tak niewiele się zmieniło, czy też stąd, że nauki społeczne w niewielkim stopniu przezwyciężyły jego sposób opisu społeczeństwa masowego? Przyjrzyjmy się jeszcze raz teorii czasu wolnego. 18 K. J. Gergen, The Saturated Self. Dillemas of Identity in Contemporary Life, ss J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1995, s. 64.

7 158 MISHELLANEA IV: NAVKI SPOŁECZNE Cytowany przez Robertsa F. Zweig 20 zauważył w 1961 roku nie tylko, że wzory konsumpcji stają się wzorami osobowymi, lecz także, że style życia z nimi związane zaczynają stratyfikować; wobec czego to nie struktura społeczna emituje style życia, jak sądzi dziś na przykład Pierre Bourdieu. Mielibyśmy więc do czynienia z paradoksalną na swój sposób sytuacją, gdzie stratyfikacje społeczne przestają grać rolę w konsumpcji czasu wolnego tylko po to by wzory konsumpcji same stały się wzorotwórcze i stawały się nośnikami statusów społecznych, punktem wyjścia dla nowych stratyfikacji. Gdzie kończy się taka redukcja? Przywoływany już poprzednio Jeremy Seabrook, odwołując się do tytułu słynnej książki Thorstaina Veblena The Theory of the Leisure Class (w polskim przekładzie Teoria klasy próżniaczej ), nazwał swoją krytyczną pracę The Leisure Society, co należało by tłumaczyć jako Społeczeństwo próżniacze. Pośrednio wskazał tam na dychotomię obecną w rozwoju tak pojętego społeczeństwa czasu wolnego. Znowu pozwolę sobie przywołać fragment jego pracy: Kapitalizm nie tyle przeznaczał dobra dla ludzi, ile ludzie w coraz większym stopniu byli przeznaczeni towarom; innymi słowy, charakter, wrażliwość ludzi zostały jako takie przetworzone i przemodelowane po to, żeby można je było z grubsza przyporządkować towarom, przeżyciom, wrażeniom, których sprzedaż starcza już, żeby nadać kształt i znaczenie naszemu życiu 21. Okazuje się więc, że za metafora społeczeństwa wolnego w czasie zasadniczo pokrywałaby się ze znanymi diagnozami stymulowanego i kontrolowanego przez media społeczeństwa konsumpcyjnego. Obszar czasu wolnego staje się więc obszarem wyborów konsumenckich. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Roberts 22 zwracał uwagę na fakt autonomizacji czasu wolnego także w wymiarze postępującego uniezależniania się zachowań i wyborów w sferze czasu wolnego od sfery prawa, obyczajów, religii czy moralności. Przy czym dodaje, że to uniezależnianie i idąca za tym wolność wyboru mają charakter względny. Nasuwa się tu pytanie o to, jakie instytucje zajmują ich miejsce. Co poszerza tę sferę wolności wyboru dotychczas bezwzględnie regulowaną przez instytucje? Czy jest możliwe, że obszar czasu wolnego rzeczywiście przestaje być regulowany? Wydaje się, że właśnie tutaj rola massmediów jako przewodników po obszarze czasu wolnego (który jest przecież obszarem trudnej wolności) jest nie do przecenienia. Przypomnę, że rozwój massmediów i całego przemysłu kulturowego nieodłącznie towarzyszył procesowi indywidualizacji z jednej strony oraz ekspansji czasu wolnego z drugiej. To media głównie obsługują i projektują coś, co przekornie określić można jako czas wolny dla mas. Massmedia oduczają dawnych nawyków, w zamian proponują nowe, poszerzając w ten sposób sferę jednostkowej wolności. Przejmują funkcje socjalizacyjne tradycyjnych oraz nowoczesnych instytucji (rodziny i szkoły), a tym sposobem prostu przystosowują do życia w nowych realiach społeczeństwa czasu wolnego. To w sferze massmediów wreszcie uobecnia się dzisiaj kontrola społeczna, co dobrze oddaje termin telepanopticon Zob. K. Roberts, A society of leisure, op. cit. 21 J. Seabrook, op. cit., s K. Roberts, op. cit. 23 por. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność, Warszawa 1998, s. 233.

8 S. WIERNY: MASA WOLNEGO CZASU 159 Podsumowując ten polemiczny wątek wypada zatem podkreślić, że społeczeństwo czasu wolnego jawi się w tym ujęciu jeszcze raz jako konieczny epifenomen społeczeństwa industrialnego a jednocześnie i masowego. Z jednej bowiem strony przedstawiciele takich profesji jak ksiądz czy nauczyciel akademicki, którzy, jak to ujął Roberts, jeszcze nie odczuli wpływu industrializmu, nie mają wolnego czasu i stale są zajęci, to znaczy w swoim czasie wolnym nie mogą uwolnić się od swoich ról, co dowodzić może mocno aspektowego charakteru pojęcia czas wolny. Rola i osobowość (przypomnijmy Bella) nie mogą być w tym przypadku rozłączone. Zauważmy także, że zazwyczaj czas wolny nie obowiązuje, z grubsza rzecz biorąc, członków elit politycznych, ekonomicznych i kulturowych, co dowodzić może z kolei instrumentalnego charakteru pojęcia society of leisure (przewodniczący AWS, który w czasie powodzi odpoczywał we Włoszech, przez co stracił wiele w oczach opinii publicznej; prezydent ZSRR, który po powrocie z urlopu dowiedział się, że już nim nie jest; szef firmy w czasie wolnym może stracić kontrolę nad biegiem spraw, podobnie jak jego pracownik, dlatego dostaje komórkę, by być dyspozycyjnym o każdej porze dnia i nocy; artysta czujący się w obowiązku by ze swego życia zrobić tworzywo lub kreować swój image to tylko niektóre przykłady stanowisk (?) będących zarazem rolami społecznymi). Przedstawioną w tym rozdziale perspektywę można by rozmaicie interpretować, jak choćby idąc tropem Zygmunta Baumana. Dzieli on ludzi na tych którzy żyją w ustawicznej teraźniejszości [ ] przechodząc od jednego teraz do drugiego [ ] są więc ci ludzie nieustannie zajęci i cierpią na chroniczny brak czasu. Podczas gdy innych przygniata natomiast ciężar obfitego, a nadmiernego i do niczego nie zdatnego czasu, którego nie maja oni czym zapełnić mogą oni tylko zabijać czas i sami są przezeń z wolna i niepostrzeżenie zabijani 24. Czyżby rzeczywiście obietnica industrializmu została niespełniona? Czy naprawdę nie istnieje obecnie ów specyficzny fenomen współczesnego życia, który każda jednostka, niezależnie od swego statusu, odczuwałaby jako obszar względnej wolności wyboru? Na pewno nie, jeśli myślimy o tym w nieadekwatnych kategoriach przestarzałej socjologii czasu wolnego (Roberts, Parker). Na pewno tak, jeśli weźmiemy pod uwagę, że głównym produktem epoki industrialnej, powszechnie obecnym w życiu codziennym ludzkich mas, są właśnie elektroniczne media komunikacji, zwłaszcza telewizja, które ze swej zasady użytkowane być mogą jedynie w czasie wolnym. Okazuje się bowiem, że w praktyce przestrzeń medialna istnieje jako jedyna rzeczywista i powszechnie dostępna forma spędzania czasu wolnego. Co więcej, sam fakt korzystania z takiego medium jak telewizja już na wstępie wymusza automatyczne zrównanie wszystkich korzystających, jako że konsumpcja przekazu sprowadza się wyłącznie do prostego mechanizmu biernej absorpcji obrazu / dźwięku, a więc wymaga jedynie naturalnych kompetencji poznawczych i społecznych. Wszystkie różnice indywidualne, społeczne i kulturowe zostają zatem mechanicznie zniwelowane w procesie 24 Zob. Z. Bauman, Glokalizacja, cyli komu globalizacja a komu lokalizacja, Studia socjologiczne, 1997, 3 (46).

9 160 MISHELLANEA IV: NAVKI SPOŁECZNE oglądania, gdyż doświadczenie oglądania jest w sensie psychologicznym wspólne dla wszystkich 25. Można by powiedzieć, że telewizja prezentuje swoistą scenę pseudopierwotną stosunków społecznych. Oto jak za sprawą techniki wszystkich ludzi w praktyce łączy dziś identyczny sposób konsumpcji czasu wolnego. Czas wolny od mas? W tym miejscu chciałbym napisać o innym ważnym, choć często pomijanym, aspekcie mediów sugestywnego przekazu w społeczeństwie masowym. Gergen w tym kontekście wspomina o narastającym wrażeniu psychicznego zatłoczenia jaźni, ja tymczasem chciałbym zwrócić uwagę, że media, tworząc całkowicie nową przestrzeń, pozwalają właśnie uwolnić się od mas i poczucia stłoczenia. Mam tu jednak na myśli realne masy oraz namacalne poczucie zatłoczenia. Daje się dziś zauważyć, że massmedia do tego stopnia zakorzeniły się w społecznej codzienności, że ich obecność jawi się jako coś naturalnego, wobec czego trudno zdobyć się na doświadczenie obcości. W tym świetle nie dziwi fakt, że w naukach społecznych wykształciły się dwa względnie niezależne paradygmaty ujęcia problemów społeczeństwa masowego. Po jednej stronie ujęcia kultury masowej częstokroć podkreślają rolę massmediów w kreowaniu globalnej wioski, hiperrzeczywistości lub wirtualnej wspólnoty, nie uwzględniając nadal jeszcze realnych problemów społecznego i przestrzennego zagęszczenia. Po drugiej stronie w paradygmacie psychologii tłumu czy socjologii miasta badaczy zajmują wyłącznie problemy anonimowości i dezindywidualizacji czy rozmaite patologie społeczne wynikające z faktu fizycznego stłoczenia. Brakuje tutaj uwzględnienia sfery pośredniej. Nie zauważa się mediacyjnej roli, jaką zgodnie ze swą etymologią wypełniają dziś media masowego przekazu. A przecież mediacyjny potencjał mediów elektronicznych czyni dziś możliwym codzienną ucieczkę od tłumów i od przykrego tłoku w wirtualną przestrzeń obrazu. Właśnie świat mediów staje się schronieniem od społecznego, fizycznego i temporalnego zagęszczenia 26. Jednocześnie obrazy na ekranie bezpiecznie pośredniczą między jednostką a tłumem, oswajają poznawczo z nową rzeczywistością. Przekaz medialny nie dość, że zapobiega poczuciu anonimowości, to wręcz stwarza nowe ramy dla procesów indywidualizacji. Trzeba tu podkreślić, że media takie jak telewizja, ale także internet, pozwalają dziś swobodnie uczestniczyć w życiu społecznym bez narażania się na przykre konsekwencje bezpośredniego kontaktu. Umożliwiając rozmaitego rodzaju symulacje związków społecznych pośredniczą między jednostką a społeczeństwem. Socjalizacja do czasu wolnego? Ortega y Gasset zauważył, że w dobie społeczeństwa masowego ludzie nie zdają sobie sprawy z istnienia cywilizacji, lecz używają jej tak jakby to była przyroda 27. Rzeczywiście, zapominanie o tym, że massmedia funkcjonują w określonym kontekście spo- 25 Przekaz jest przekaźnikiem, jak mawiał McLuhan, ale telewizja z założenia jest zdolna indukować także podobne emocje. 26 Aspekty te wyróżnił L. Kruse w artykule Conceptions of Crowd and Crowding, [w:] S. Moscovici [red.], Changing Conceptions of Crowd Mind and Behaviour, New York 1986; por. także P. G. Zimbardo, F. Ruch, Psychologia społeczna, Warszawa 1996, ss Ortega y Gasset, op. cit., s. 81.

10 S. WIERNY: MASA WOLNEGO CZASU 161 łecznym, a przez to w pewnej przestrzeni, której domenę wyznaczają nasze wybory, mianowicie przestrzeni czasu wolnego, prowadzi do uznania ich za naturalny i nieproblematyczny składnik naszej codzienności. Okazuje się, że metafora świata medialnego jako świata natury może uzyskać także swój realny wymiar. Chciałbym to pokrótce opisać na przykładzie znanym mi z obserwacji. Dwu i pół letnie dziecko mojej młodej sąsiadki (Szymon) nie potrafi jeszcze mówić, faktycznie nie jest w stanie wypowiedzieć ani słowa, nawet tak podstawowego jak mama. Nie rozumie też podstawowych komunikatów jego otoczenia, włączając rodziców, co bywa powodem kpin i żartów ich samych. Natomiast od pierwszego roku życia potrafi znakomicie posługiwać się telewizorem i pilotem, całymi dniami ogląda telewizję. Przy czym ciekawe jest to, że najbardziej upodobał sobie niemiecki program muzyczny Viva, przez co zawsze przełącza rodzicom inne programy, co bywa dla nich irytujące. Co więcej, nie daje się zwieść przez włączenie innej stacji muzycznej; zawsze przełącza MTV, którego najwyraźniej nie cierpi, na Vivę. Przełomową chwilą w tym przypadku wydaje się pewne zdarzenie, które miało miejsce, gdy Szymuś nie miał jeszcze dwóch lat. Jego młoda mama zastawiła go śpiącego, by spotkać się przy kawie z koleżanką, co przedłużyło się do czterech godzin. Zaniepokojona tym, że Szymuś po przebudzeniu będzie (jak to małe dzieci) bezradny i przerażony, gdyż odkryje, że nie ma przy nim mamy i że jest zupełnie sam, pośpiesznie wróciła do niego. Okazało się jednak, że Szymuś świetnie sobie poradził po przebudzeniu; podreptał do dużego pokoju, włączył Vivę i przez kilka godzin siedział sobie grzecznie przed telewizorem. Innym razem sytuacja powtórzyła się, lecz tym razem matka zastała Szymusia kompletnie zapłakanego i wściekle tarzającego się po podłodze dużego pokoju w dziecięcych spazmach. Okazało po prostu, że nie był w stanie znaleźć pilota, który gdzieś się zawieruszył! Dla tego dziecka socjalizacja do uczestnictwa w świecie społecznym przybrała wymiar socjalizacji do wirtualnego uczestnictwa w świecie sugestywnych mediów. Nie przesadzę chyba przyjmując, że świat Vivy jest dla niego światem natury a telewizja odgrywa dlań rolę znaczącego innego. Media czasu wolnego Wydaje się, że teoretycy czasu wolnego nie docenili faktu, że chociaż przestrzeń czasu wolnego jest autonomiczna, to zostaje systematycznie zawłaszczana i zagospodarowywana w sposób substancjalny przez media masowego i sugestywnego przekazu. Pisząc o budżetach czasu wolnego, owszem, uwzględniali telewizję, nie zauważyli jednak, że oglądanie telewizji bezwzględnie zaczyna być podstawowym sposobem spędzania wolnego czasu. Nie chodzi tu wcale o to, ile czasu ludzie deklarują w badaniach przeznaczać na oglądanie telewizji. We współczesnym świecie przekaz telewizyjny ze swej istoty będzie prymarnym składnikiem jednostkowych struktur ważności, ponieważ zasadza się na autorytecie obrazu i na przemocy obrazu. Telewizja oddziałuje nawet jeżeli jej nie oglądać wystarczy, że inni oglądają. Chodzi o to, że telewizja na mocy swego funkcjonowania w ten a nie inny sposób jest podstawową formą spędzania wolnego czasu. Telewizja narzuca globalnie obo-

11 162 MISHELLANEA IV: NAVKI SPOŁECZNE wiązujące przekazy i znaczenia, poza które po prostu nie jesteśmy w stanie wyjść, i których nie możemy zignorować. Struktura obrazu ma bowiem zawsze charakter afirmatywny, potwierdza istnienie takiego a nie innego świata. Zaś przekaz telewizyjny udowadnia nasze istnienie codziennie i sugestywnie, uzależniając od swoich obrazów. Jak wykazał Serge Moscovici 28, reprezentacje społeczne nie są już dziś teoretycznym wymysłem Durkheima, lecz namacalnie istnieją, uobecnione w obrazach emitowanych przez media sugestywnego przekazu a percypowanych przez ludzkie masy. Konsumowanie obrazowych przedstawień świata stanowi potwierdzenie jego istnienia. Daje poczucie uczestnictwa w bezczasowej i ahistorycznej strukturze narracji naszego świata o sobie samym. Jak podkreśla Baudrillard 29, obraz posiada moc symulowania rzeczywistości. Pewnie dlatego, o ile niegdyś wyłącznie praca i szlachetny trud (w sensie Ortegi y Gasseta) zdolne były zapewnić nieśmiertelność, o tyle dziś nieśmiertelność (lecz także śmierć) są wielokrotnie osiągalne na ekranie. Media są władne dowolnie nimi dysponować. Natomiast wolnościowy potencjał czasu wolnego, założony przez badaczy leisure, również znalazł swoje urzeczywistnienie tylko w massmediach, gdzie wolnością staje się prawie nieograniczona możliwość wyboru i gdzie oferuje się coraz większy potencjał obrazów potrzebnych dla kreowania jednostkowych i zbiorowych tożsamości. Pozostaje tylko niejasny lęk o to, czy ten wolny czas jest czasem kreacji czy raczej programowania. Współczesnych niepokojów o sferę wolności na pewno nie podziela Niklas Luhman, słynny niemiecki teoretyk, do którego chciałbym się na koniec odwołać 30. W swojej syntetycznej wizji społeczeństwa jako funkcjonalnie zróżnicowanego sytemu uwzględniał on także problem zagospodarowywania przez kulturę masową przestrzeni więzi społecznej poza intymnością. Doszedł tu do bardzo interesujących wniosków. Zgodził się mianowicie z częstymi zarzutami, że uosobiona w technice kultura masowa jest świadectwem i przyczyną upadku przestrzeni publicznej ale jednocześnie zwracał uwagę, że masowa kultura elektronicznych mediów tworzy dziś jedyną realność poza intymnością, która jest obowiązująca, choć ma charakter fikcyjny. Przecież massmedia, błyskotliwie dowodzi Luhman, nie pustoszą pola społecznej komunikacji, a przeciwnie stwarzają je i systematycznie poszerzają, gdyż pozwalają nam obserwować siebie obserwujących. Wszystko co dziś wiemy o sobie jest obecne w rzeczywistości medialnych wyglądów. Ale właśnie dlatego, w sensie komunikacyjnym, kultura przekazu medialnego jest dziś jedyną poza intymnością sferą pozwalającą się nam odnaleźć wśród innych. Funkcją tej sfery jest minimalizowanie aż zanadto dziś widocznego ryzyka nieudanej komunikacji, dostarcza nam bowiem ona uprawomocnionych tematów do komunikacji codziennej tematów bez ryzyka, gdyż zazwyczaj bez wartości komunikacyjnej. Massmedia powiększają dziś przestrzeń społecznego porozumienia, stosownie do potrzeb masowego społeczeństwa tworzą jego zintegrowany, całościowy obraz samego siebie, którego to zadania sfera publiczna nie była w stanie udźwignąć. Próżnujące niepróżnowanie? 28 S. Moscovici, On social representations, [w:] J. P. Forgas [ed.], Social cognition, J. Baudrillard, Precesja symulakrów, [w:] R. Nycz, Postmodernizm, Kraków M.in. w książce Realität der Masenmedien, 1995.

12 S. WIERNY: MASA WOLNEGO CZASU 163 Na koniec tej pracy pozwolę sobie zauważyć, że mamy dzisiaj do czynienia ze zjawiskiem, które, odwołując się do staropolskiej metafory, nazwałbym próżnującym niepróżnowaniem. Wydawać by się mogło, że jest to demaskacja kolejnej sprzeczności postindustrialnego społeczeństwa, tak jednak nie jest, czas wolny za sprawą mediów niespodziewanie nabiera bowiem nowego wymiaru. Staje się autentyczną przestrzenią społecznej komunikacji a zarazem uczestnictwa w kulturze. Jest zarazem przestrzenią społecznej kontroli oraz funkcjonowania sfery publicznej. Wygląda więc na to, że siedząc przed telewizorem i pozornie nic nie robiąc, w rzeczywistości, chcąc nie chcąc, stajemy się uczestnikami dyskursu publicznego, politycznego czy też kulturowego. Stwierdziłem uprzednio, że obserwowana profesjonalizacja tożsamości nie stoi w sprzeczności z ekspansją czasu wolnego. I rzeczywiście, bowiem massmedia emitują rozmaite przekazy i rozmaicie programują; chyba niewystarczająco docenia się jej edukacyjną i wzorotwórczą rolę. A zarazem na telewizję czas wygospodarować nietrudno, jest to przecież najłatwiejsza i najbardziej dostępna forma spędzenia wolnego czasu. Jednocześnie, i na to chciałbym wskazać jako na konkluzję tych wywodów, teoria społeczna nie może sobie pozwolić na rezygnację z badania ekspandującej przestrzeni czasu wolnego tylko dlatego, że obecnie zawłaszczają ją massmedia. Błędem jest utożsamianie czasu wolnego wyłącznie z przestrzenią massmediów. Z drugiej zaś strony analizowanie samej tylko przestrzeni medialnej lub jedynie mediów prowadzić może do zatracenia czegoś ważnego, mianowicie społecznego kontekstu ich uobecniania, do uznania massmediów za przestrzeń samą dla siebie. Tymczasem, o czym jestem przekonany, potencjał czasu wolnego, tej zdobyczy ery przemysłowej, nie został jeszcze do końca wykorzystany. Trzeba ponawiać pytania o to co współczesny człowiek robi ze swoją wolnością, jakie zjawiska zachodzą na obszarze wolnego czasu, jakie wybory są dokonywane. Społeczeństwo postindustrialne charakteryzuje się zanikaniem pracy w sensie nowoczesnym, ale także czas wolny zanika tylko w tym sensie. Przestrzeń czasu wolnego nadal istnieje, choć stale przeobrażana, a nawet stale poszerzana za sprawą techniki. Można skonstatować, jak Neil Postman 31, że jest to objaw tryumfu techniki nad kulturą ale właśnie z tego powodu nie należy zarzucać samego pojęcia czasu wolnego, wtedy bowiem mocą samospełniajacej się przepowiedni skażemy się na opisywanie człowieka technicznego, przestrzeni medialnej i procesów alienacji. A przecież ludzki wybór, rzec by można, w sposób substancjalny dokonuje się jedynie w czasie wolnym, nigdy zaś w przestrzeni medialnej. Abstract Loads of Leisure Leisure is no longer as widespread field of academic studies as it was during sixties or even seventies. Indeed, it seems now that sociology of leisure is becoming one of the abandoned domains of social sciences. But does it mean that leisure itself is vanishing in social life? Or 31 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, 1995.

13 164 MISHELLANEA IV: NAVKI SPOŁECZNE perhaps it means that we have finally entered leisure-society era, as some theorists had claimed? Obviously both answers are fallacious. For, as J. Seabrook noticed, the promise of leisure was an intrinsic part of the industrial society. Hence, the emergence the new postindustrial economy was directly accompanied by the radical changes in the role that leisure had played in social life. However, the theorists, still convinced of the emancipating potential of leisure, evidently didn t appreciate the importance of these processes. Consequently, main conclusions that they reached were somewhat ambiguous: industrial idea of leisure was to form a basis for the post-industrial society. Yet in my opinion the problem of leisure is all the more interesting today, when ambiguity and ambivalence are widely reckoned to be the basics of our postmodern condition. This paper is an attempt to revisit the neglected area of contemporary leisure and, at the same time, to reconsider the very conception of leisure so as to free it from all this ideological sediment. Hence the primary questions to raise are: how has leisure changed and what place it now occupies in social life?, and: do we still the concept of leisure?. To answer these questions one needs to revise the social dimensions of the phenomenon of leisure. I identify six such dimensions to examine: leisure and work, leisurebased identity, leisure for the masses, leisure without the masses, leisure-centred socialisation and leisure via mass media. Throughout these sections the theory of leisure is set against the relevant results of social psychology and of the theories of mass culture and communication. In such a context it becomes evident that although the scope of contemporary leisure is actually expanding, it is not so clearly differentiated institution as the theorists of leisure had claimed. For it turns out that leisure from the outset has been not only catered for by the mass media but has also been systematically possessed by them. Consequently, I may say that watching TV is today the only such popular form of leisure that can be valued for its own sake. That is to say, this activity alone is experienced as pure leisure, because it implies complete disinterestedness. The theorist of leisure obviously did not recognize this crucial role that mass media would play in the field of modern leisure. General conclusions of this paper are not decisive. One has to agree that a promise of leisure has been finally fulfilled. Indeed, the new emerging reality of the mass media is wholly a realization of the industrial era's dreams about world of equality and freedom. After all, the access to this reality is no longer restricted in any way, neither cognitive not even financial. Now, anyone at any time can spend and, at the same time, gain his freedom (free time) there. For, as N. Luhman notices, realities that media communicate, although virtual - are obligatory ones.

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski

Społeczne reprezentacje polityki. Cezary Trutkowski Społeczne reprezentacje polityki Cezary Trutkowski ! " # $ OPEN SOCIETY INSTITUTE Open Society Institute Higher Education Support Program Nádor u. 11 H-1051 Budapest Hungary www.osi.hu/hesp This research

Bardziej szczegółowo

POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI

POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Maciejczak 1 Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej POZNANIE SIEBIE JAKO PODSTAWA TOŻSAMOŚCI Starajcie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą PRAKTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą Mirosława Nowak-Dziemianowicz Oblicza edukacji. Między pozorami a refleksyjną zmianą

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Marketingu Emil Janusz Piasecki Przywództwo charyzmatyczne na przykładzie działalności i poglądów Roberta Monroe Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

CZAS w życiu Polaków

CZAS w życiu Polaków Elżbieta Tarkowska CZAS w życiu Polaków WYNIKI BADAŃ, HIPOTEZY, IMPRESJE W arszawa 1992 Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii Spis treści Słowo w stępu... 1 Część I. PYTANIA I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak

Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia. Witold Kołodziejczyk Marcin Polak Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 79 Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia Witold Kołodziejczyk Marcin Polak 3 Instytut Obywatelski Warszawa 2011 Publikacja dostępna

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy?

Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji. Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Ruchy społeczne jako partycypacja dla demokracji Obywatel władza: outsiderzy czy współuczestnicy? Agenda, pakty, rozwój lokalny i jeden z Siedmiu Cudów Natury Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła spokoju?

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców.

Aberrant decoding jako jeden ze sposobów interpretacji przekazu medialnego w kontekście teorii zakładających aktywność odbiorców. Numer 1/ 2014 (2) Marta Marcjanik Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego mail: marta.marcjanik@gmail.com Aberrant decoding jako jeden

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Streszczenie W artykule Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji

Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu edukacji 229 dr Tadeusz Kowalewski Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Politechnika Białostocka Potrzeba zmiany paradygmatu kształcenia wobec kryzysu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM

EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM EWALUACJA W NADZORZE PEDAGOGICZNYM Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły Etap III w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Bardziej szczegółowo

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA

ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA ANNA WYKA BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA Pamięci Jana Strzeleckiego WPROWADZENIE Zazwyczaj my, socjologowie, używamy pojęcia doświadczenie" nieuważnie, niejako mimochodem, traktując je jako oczywisty

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA

KAPITAŁ SPOŁECZNY I EDUKACJA Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią Raport podsumowujący Piotr Mikiewicz Jon Torfi Jonasson Gestur Gudmundsson Kristjana Stella Blondal Dagmara Margiela Korczewska red. Piotr Mikiewicz Wrocław

Bardziej szczegółowo

OD DEWIANTÓW DO NORMALSÓW 1. PRZEMIANY PIĘTNA SPOŁECZNEGO

OD DEWIANTÓW DO NORMALSÓW 1. PRZEMIANY PIĘTNA SPOŁECZNEGO Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, Nr 4 (1/2012) MAGDALENA ŚWIGOST (UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI) OD DEWIANTÓW DO NORMALSÓW 1. PRZEMIANY PIĘTNA SPOŁECZNEGO WPROWADZENIE Wiek XXI jest

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Gra jako model społeczny O potrzebie grania w społeczeństwie ponowoczesnym

Gra jako model społeczny O potrzebie grania w społeczeństwie ponowoczesnym Homo Ludens 1 (2009) Gra jako model społeczny O potrzebie grania w społeczeństwie ponowoczesnym Michał Wróblewski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 1. Wstęp Interakcje społeczne oraz akt grania

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji

Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji Roland Łukasiewicz Potrzeby współczesnej rodziny jako aspekt ekskluzji abstrakt Realizowanie podstawowych funkcji rodziny związane jest z umiejętnością zaopatrzenia współczesnej rodziny w szereg potrzeb.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Radosław Zenderowski MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI KULTURALNE Skrypt do wykładu (wersja robocza 4.4.2008) Katowice 2008 Spis treści Wstęp 1. Współczesny świat i uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii.

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii. Wprowadzenie 21 Z przyjmowanej na potrzeby pracy perspektywy obraz poststrukturalizmu prezentuje się inaczej, niż to zwykle przyjęte. Gdyby na potrzeby definicji zastosować któreś z przyjmowanych tradycyjnie

Bardziej szczegółowo