Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78, Staszów, woj. Świętokrzyskie Regon , NIP tel , fax Znak DZPiZ /2014 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 z późniejszymi zmianami), Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iŝ na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy Nici chirurgicznych i innych materiałów do operacji. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 1. Wykonawca Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści: - Poz. 1 igłę o długości 50mm zamiast 48mm - Poz. 5,11 igłę o długości 38mm zamiast 37mm - Poz. 9 oraz 15 igłę o długości 25mm lub 27mm zamiast 26mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę dł. 25mm. - Poz. 19 igłę o długości 19mm - Poz. 13 igłę o długości 52mm zamiast 51mm - Poz. 20 igłę 22mm - Poz. 14 igłę 20mm zamiast 22mm - Poz. 12 igłę 65mm lub 80mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę dł. 80mm. 2. Wykonawca Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 7, 12, 29 dopuści nitkę dłuŝszą od wymaganej tzn. o długości 75cm zamiast 70cm? 3. Wykonawca Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 1,2,5,11 oraz 12 dopuści igłę o wzmocnionej konstrukcji, będącą odporniejszą na wyginanie podczas zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych w których przewaŝanie uŝywane są igły o parametrach podanych przez Zamawiającego w tych pozycjach? 4. Wykonawca Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 1 poz. 19 igły 3/8 koła odwrotnie tnącej zamiast igły zaostrzonej o czterech krawędziach tnących. Wymagana przez Zamawiającego w tej pozycji igła dostępna jest tylko u jednego producenta. Zamawiający poprzez umieszczenie w pakiecie nr 1 pozycji, która posiada zastrzeŝony przez producenta model końcówki, z góry wskazuje na wykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie Zamówienia. Dodatkowo igły odwrotnie tnące mają dokładnie to samo zastosowanie, co igły o 4 krawędziach tnących. W związku z powyŝszym zwracamy się o dopuszczenie w tej pozycji igły odwrotnie tnącej lub o wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu. 1

2 5. Wykonawca Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 22 dopuści nić 6x45cm z odpowiednim przeliczeniem ilości saszetek? 6. Wykonawca Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1 do osobnego zadania poz. 12,13,18,19,27, Wymagane przez Zamawiającego w tych pozycjach szwy posiadają nietypowe parametry w związku z powyŝszym pozostawienie ich w pakiecie nr 1 ograniczy uczciwą konkurencję, skazując tym samym Zamawiającego na wybór ofert po zawyŝonych cenach. 7. Wykonawca Zamawiający w pkt. IX pkt. 4b wymaga, aby wykonawcy wraz z ofertą złoŝyli próbki oferowanych szwów w ilości 1 szt do kaŝdej pozycji. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w/w wymogu. Jedynym kryterium jakim zamierza posługiwać się Zamawiający podczas wyboru ofert, jest kryterium cenowe. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby wykonawcy do oferty dołączyli katalogi w języku polskim, zawierające wszystkie oferowane pozycje asortymentowe. Dołączone katalogi pozwolą Zamawiającemu na stwierdzenie zgodności oferowanych szwów z wymaganiami postawionymi w SIWZ. W związku z powyŝszym wymóg dostarczenia próbek do kaŝdej pozycji wydaje się bezzasadny. Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ. 8. Wykonawca Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie nr 3 na wyłączenie i utworzenie odrębnego zadania z pozycji 1, 2 i 3? UZASADNIENIE: Wyłączenie powyŝszych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania pozwoli na złoŝenie waŝnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto Zamawiający moŝe uzyskać znacznie niŝsza cenę na zapotrzebowany materiał szewny. Sformułowaną wyŝej prośbę motywujemy tym, iŝ jako spółdzielnia niewidomych i jednocześnie zakład pracy chronionej od szeregu lat specjalizujemy się w produkcji i konfekcjonowaniu m.in. materiałów szewnych wykorzystywanych w placówkach medycznych w kraju i za granicą. Nasza Spółdzielnia posiada profesjonalne zaplecze produkcyjno-magazynowe, a takŝe co najwaŝniejsze, zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, w procesie produkcji zatrudniamy równieŝ osoby niewidome i niedowidzące. Prowadzenie przez nas od szeregu lat działalności na niezwykle wymagającym rynku wyrobów medycznych nie byłoby moŝliwe bez szczególnego oddania i zaangaŝowania oraz determinacji osób pokrzywdzonych przez los, którzy mimo swojej niepełnosprawności, traktują miejsce pracy jako miejsce dla nich szczególne. Zatrudniając osoby niewidome dajemy im moŝliwość rehabilitacji zawodowej i społecznej. Posiadając status zakładu pracy chronionej udzielamy współpracującym z nami kontrahentom ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Produkowane przez nas wyroby posiadają wszelkie wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty, a takŝe spełniają normy krajowe i unijne. Dzięki współpracy zapoczątkowanej jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku z firmą POLFA POZNAŃ uzyskaliśmy dostęp do nowoczesnych technologii oraz najwyŝszych standardów higienicznosanitarnych. Największy przełom w historii Spółdzielni miał miejsce w 2001 roku, kiedy to wdroŝyliśmy technologię, urządzenia i produkcję nici chirurgicznych AMIFIL M i AMIFIL P. Aktualnie dysponujemy prawem wyłączności do ich produkcji i wyłączności do znaku towarowego. Prosimy pamiętać, iŝ współpracując z naszą Spółdzielnią nasi kontrahenci czynnie pomagają w utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 9. Wykonawca dot. pakiet 7: Czy Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta wymaga zaoferowania siatek przebadanych na zawartość endotoksyn bakteryjnych wykazujących działanie gorączkotwórcze? Na potwierdzenie naleŝy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 10. Wykonawca dot. pakiet 7: Czy naleŝy zaoferować siatki o wytrzymałości powyŝej 200 N, w celu zagwarantowania stabilność siatki podczas wystąpienia wysokich napręŝeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczenia pacjenta przed nawrotem przepukliny? Na potwierdzenie naleŝy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 11. Wykonawca dot. pakiet 7 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8x13 cm lub 10x 16 cm? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza siatkę w rozmiarze 10x16cm. 2

3 12. Wykonawca dot. pakiet 7 poz. 3: Czy naleŝy zaoferować siatkę pakowaną bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, które moŝe utrudnić właściwą implantację? Na potwierdzenie naleŝy załączyć oświadczenie producenta. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 13. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uwaŝane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia, iŝ bieg w/w terminów ma przypadać w dni robocze. 14. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy w razie braku moŝliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza moŝliwość dostarczania zamienników tylko zgodnie z zapisem 8 ust. 5 pkt 7 projektu umowy. 15. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się na wydłuŝenie godzin dostarczania asortymentu transportem Wykonawcy min. do godz (par. 2 ust. 1 d.)? Godzina jest czasem największego natęŝenia ruchu, co znacznie moŝe utrudnić dotarcie na czas z asortymentem. NaleŜy brać pod uwagę czynniki związane z natęŝeniem ruchu korkami ulicznymi, ale takŝe warunki pogodowe. Odpowiedź Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę w/w zapisów. 16. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy zamawiający potwierdza, Ŝe czynność rozładunku (par. 2 ust. 2) nie obejmuje sprawdzania w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem? Zamawiający w umowie przewidział moŝliwość reklamacji,w związku z czym kontrola ilościowa i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna. Odpowiedź Zamawiający informuje, Ŝe czynność rozładunku obejmuje moŝliwość sprawdzenia w obecności kuriera zgodności dostarczonej przesyłki z zamówieniem. 17. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłuŝenie terminu realizacji zamówienia do 96 godzin od chwili złoŝenia zamówienia? (par.2 ust.3) 18. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy zamawiający moŝe określić do jakiego poziomu budynku (parter, piętro) odnosi się czynność rozładunku opisana w par. 1 ust. 2)? Odpowiedź Parter, Apteka szpitalna. 19. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się na wydłuŝenie realizacji zamówienia na ratunek do 72 godzin (par. 2 ust. 5)? 20. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŝliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto? Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia, iŝ moŝliwości zmiany cen wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT opisane są w 8 ust. 5 pkt 1 projektu umowy. 21. Wykonawca dot. projektu umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać moŝliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Dopisanie powyŝszego zdania nie zagraŝa interesom Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 22. Wykonawca Dot. Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L- laktydu, powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 30/70) oraz 50% 3

4 stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 23. Wykonawca Dot. Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm, równieŝ długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 24. Wykonawca Dot. Pakietu nr 1, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 60 mm, pozostałe parametry bez zmian? 25. Wykonawca Dot. Pakietu nr 2, I, poz. 1-4: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu i dopuści szew syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekany 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli(glikolid i L-laktyd 30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania do 70 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%? Odpowiedź Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 26. Wykonawca Dot. Pakietu nr 2, I, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? 27. Wykonawca Dot. Pakietu nr 3, I, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści nić w kolorze niebieskim, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ. 28. Wykonawca Dot. Pakietu nr 9, III, poz. 1: Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Odpowiedź Zamawiający nie wyraŝa zgody na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 29. Wykonawca dot. pakiet 3.I, poz. 1-3: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-3 z pakietu 3.I i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŝliwi równieŝ złoŝenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 30. Wykonawca dot. pakiet 3.II, poz. 1-6: Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-6 z pakietu 3.II i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umoŝliwi równieŝ złoŝenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. 31. Wykonawca dot. pakiet 3.II, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 16mmx2, reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 32. Wykonawca dot. pakiet 3.II, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o długości 16mmx2, reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 33. Wykonawca dot. pakiet 3.II, poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 60cm z igłą podwójną? Odpowiedź Zamawiający wyraŝa zgodę. 34. Wykonawca dot. pakiet 4, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie saszetek 2,5g, reszta parametrów zgodnie z SIWZ? 4

5 35. Wykonawca Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną białego wosku pszczelego (75%), parafiny stałej (15%) i palmitynianu izopropylu - środka zmiękczającego (10%); gramatura 2,5 g.? Odpowiedź Zamawiający wyraŝa zgodę (dopuszcza). 36. Wykonawca Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego będącego sterylną mieszaniną wosku pszczelego złoŝonego z wosku pszczelego i wosku parafinowego (80%) oraz palmityaniu izopropylu (20%); gramatura 2,5 g.? Odpowiedź Zadamawiający nie wyraŝa zgody. 37. Wykonawca Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby wchłanialny środek hemostatyczny z pakietu nr 6 charakteryzował się odczynem ph w zakresie 2,5-3? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, Ŝe ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, Ŝe kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze. Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środka hemostatycznego o właściwościach opisanych powyŝej. 38. Wykonawca Czy w celu zapobiegania zakaŝeniom pola operowanego, a tym samy w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby wchłanialny środek hemostatyczny z pakietu nr 6 posiadał właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji uŝytkowania produktu oraz w badaniach? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie środka hemostatycznego o właściwościach opisanych powyŝej. 39. Wykonawca Czy Zamawiający w 6 ustęp 1 litera b zastąpi słowa wartości niezrealizowanej dostawy netto słowami wartości netto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie? Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 40. Wykonawca dot. pakiet 1: Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, wchłaniane, syntetyczne plecione, wykonane z glikolidu i laktydu powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, podtrzymywanie w węźle 80% po 2 tyg., 30% po 3 tyg. Wchłaniające się dni? 41. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą? 42. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 7, 12, 13, 28, 29: Czy Zamawiający dopuści szew o dł. nici 75 cm? 43. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą prostą odwrotnie tnącą 60 mm? 44. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 18: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 20mm? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szew z igłą 2x20mm. 45. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 19: Czy Zamawiający dopuści szew i igłą okrągłą przypstrzoną spłaszczoną 16 mm, dł. nici 45 cm? 46. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 20: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26mm? 47. Wykonawca dot. pakiet 1, poz. 30, 31: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą typu narta 23mm, dł. nici 18cm? 5

6 48. Wykonawca dot. pakiet 3:I. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jałowy, jednowłókowy (nylonowy), poz. 4: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą, Surgalloy wykonaną ze stopu stali odpornej na złamania i odkształcenia? 49. Wykonawca dot. pakiet 3:I. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jałowy, jednowłókowy (nylonowy), poz. 5: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40mm? 50. Wykonawca dot. pakiet 3:I. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jałowy, jednowłókowy (nylonowy), poz. 7: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37mm? 51. Wykonawca dot. pakiet 3:I. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jałowy, jednowłókowy (nylonowy), poz. 8: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 48mm? 52. Wykonawca dot. pakiet 3:II. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłókowy, polipropylenowy: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą Surgalloy wykonaną ze stopu stali odpornej na złamania i odkształcenia? 53. Wykonawca dot. pakiet 3:II. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłókowy, polipropylenowy, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26mm? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza szew z igłą 2x26mm. 54. Wykonawca dot. pakiet 3:II. Szew syntetyczny, niewchłanialny, jednowłókowy, polipropylenowy, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą mikrochirurgiczną podwójną? 55. Wykonawca dot. pakiet 3:III. Szew naturalny typu jedwab, niewchłanialny, wielowłókowy, powlekany silikonem lub woskiem, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści szew z igłą Premium szpatułką 6,3mm 3/8 koła? 56. Wykonawca dot. pakiet 1: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę ½ koła dł. 40 mm okrągłą (pogrubioną wzmocnioną)? 57. Wykonawca dot. pakiet 1: Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści igłę odwrotnie tnącą 3/8 koła? 58. Wykonawca dot. pakiet 1: Czy Zamawiający w pozycji 18 dopuści igłę ½ koła dł. 17 mm x 2 okrągłą? 59. Wykonawca dot. pakiet 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 dopuści nici o długości 70 cm w pozycjach, gdzie nie podana jest długość nici? 60. Wykonawca dot. pakiet 1: Prosimy o podanie długości igły dla pozycji 29? Odpowiedź Długość igły 19 mm. 61. Wykonawca dot. pakiet nr 2, II: Czy Zamawiający w pozycji 1-3 dopuści igły (pogrubione-wzmocnione)? 62. Wykonawca dot. pakiet nr 3, I: Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści grubość nici Nr 1, pozostałe parametry bez zmian? 6

7 63. Wykonawca dot. pakiet nr 3, II: Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści igłę okrągłą 3/8 koła o zakończeniu (micro)? 64. Wykonawca dot. pakiet nr 7: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści siatki przepuklinowe monofilamentowe wykonane z polipropylenu o wymiarach: - w pozycji 1 siatkę o wymiarach 10 x 15 cm? - w pozycji 3 siatkę o wymiarach 26 x 36 cm? 65. Wykonawca dot. pakiet nr 7: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający podając grubość siatki 0,45-0,57 mm wymaga siatek o wadze 82g / m² i wielkości porów 0,8 mm? 66. Wykonawca dot. pakiet nr 8: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 dopuści siatki przepuklinowe monofilamentowe wykonane z polipropylenu o wadze 60g / m², grubości 0,53 mm i wielkości porów 1,5 mm? 67. Wykonawca dot. pakiet nr 9, I i II: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 w Części I i II dopuści igły (pogrubione wzmocnione)? 68. Wykonawca Czy w 4 ust. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury oraz dokona modyfikacji zapisów poprzez wprowadzenia następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. 69. Wykonawca Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów 6 ust. 1b: b) W razie zwłoki w dostarczeniu towaru albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad braków lub niezgodności towaru z umową ponad terminy określone w umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej dostawy brutto, licząc za kaŝdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niŝ 10% wartości niezrealizowanej dostawy brutto. Odpowiedź Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach projektu umowy. Zamawiający ponadto informuje, iŝ przesuwa termin składania i otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawy Nici chirurgicznych i innych materiałów do operacji z dnia roku na dzień roku; - składanie ofert do godziny 11:00, - otwarcie ofert o godzinie 12:00. Staszów, dnia r. 7

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III

ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-6/2016 Łowicz, dnia 25 kwietnia 2016r. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ III Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI

Rzeszów, dnia r PYTANIA ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.07.2016r PYTANIA ODPOWIEDZI W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk sygn. ZP/382-10/2015 Wyjaśnienia i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Pytania i Odpowiedzi I

Pytania i Odpowiedzi I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 38 7/2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania na Dostawę nici chirurgicznych zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego ul. A. Sokołowskiego Wałbrzych. tel. 74/ fax. DZPZ-530-Zp/9/PN-8/11 Wałbrzych 11.02.2011 r. Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę nici chirurgicznych, taśmy do szycia, kleju fibrynowego, siatek do przepuklin Zp/9/PN-8/11

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania z dn r.

Odpowiedzi na pytania z dn r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy skr. poczt. 80, 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7 tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16 e-mail:biuro@szpital. slupca.pl www.szpital.slupca.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych

Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Kraków, 25 maja 2009 r. Dział Logistyki LOG.I.271-73/2009 Sekcja Zamówień Publicznych Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych według

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Świętochłowice, dn. 15.12.2014 r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i jednorazowych wyrobów włókninowych; znak sprawy: 148/ZA/14 Działając na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione?

zaoferowania serwety dwuwarstwowej (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) pozostałe parametry spełnione? SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 21 / 2016 / A Wieluń, dn. 22.07.2016 r. WYKONAWCY WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ OiZP /3 /38/380-382 /

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 16.12.2011r. AS-2910-6(48/ZP/11)-11(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów,

Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, Znak: AE/ZP-27-91/12 Tarnów, 2012-10-12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 EURO na dostawy: szwów chirurgicznych, podwiązek, materiałów wspomagających gojenie ran, rurek silikonowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Wojewódzki Szpital Zespolony. AS (60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Płock, dnia 20.12.2012r. AS-2910-9(60/ZP/12)-12(1) Do Wykonawców biorących udział

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o

Pytanie 3: dotyczy zakresu 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zakresie 6 we wszystkich pozycjach również na igłę odwrotnie tnąca o 1 Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień na pytania Wykonawców dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego

Bardziej szczegółowo

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania

Elbląg Znak sprawy 74/2016. Wszyscy Uczestnicy postępowania Elbląg. 2016-07-05 Znak sprawy 74/2016 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20.04.2011 r.

Warszawa, dnia 20.04.2011 r. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 52-426-889-13 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak PN/18/2015

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych, znak PN/18/2015 Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego ul. Schinzla 13 27-600 Sandomierz Sandomierz 30.06.2015 r. Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w postępowaniu na dostawę materiałów do zabiegów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1. Pozycje 18. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek o wymiarach 6cm x 4m. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1. Pozycje 8. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych a 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozycje 10,11. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ Drezdenko, dnia 30 czerwca 2011 roku Do wszystkich Wykonawców, ubiegających się o zamówienie P1 Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę materiałów szewnych, nr sprawy PCZ- NZOZ/PN/12/2011,

Bardziej szczegółowo

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013

Otwock, dn r. MCLChPiG-GrIVA/27PN/2013 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00 http://www.otwock-szpital.pl e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/15 Formularz cenowy. Cena netto 1 saszetki. Ilość saszetek

Znak sprawy: DAT/ZP PN/07/15 Formularz cenowy. Cena netto 1 saszetki. Ilość saszetek Pakiet nr I. Nici syntetyczne, wchłanialne. : Syntetyczna, wchłanialna nić do 110 dni monofilament o podtrzymaniu tkankowym min 40 w 21 dniu. 1 1 Załącznik Nr 2 1. 30 mm, z zaostrzonym ½ koła 2/0 75 cm

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania

DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania DZPZ/333/2PN/2015 Olsztyn, dnia 13-01-2015 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 11 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 14.05.2013 LICZBA STRON: 11 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę materiałów Szewnych, taśm do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nieotrzymania

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 27.01.2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych (Znak Postępowania: 256/2014). Na podstawie art. 38 ust. 1-2

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014

Załącznik do sprawy 057/2014. Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Załącznik do sprawy 057/2014 Pytania i odpowiedzi ze sprawy 051/2014 Pyt.1 Pakiet 5, pozycje 1 Czy Zamawiający dopuści gazę w op.a 100mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Pakiet 5, pozycje

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 15.11.2012 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych, rękawic medycznych W związku z otrzymanymi

Bardziej szczegółowo

2. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki z pakietu 13 poz. 1-3 wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni?

2. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby hemostatyki z pakietu 13 poz. 1-3 wchłaniały się w czasie od 7 do 14 dni? Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 07.11.2013 r. Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i szewnych dla Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania:

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r.

L. dz. DZP/21/568/2012 Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98 Dział Zamówień Publicznych tel.: (0 22)

Bardziej szczegółowo

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ D10.251.50.T.2015 Gdańsk, dnia 22 lipca 2015r. Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA COPERNICUS PL Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 50, 80 462 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ Uwaga: do wszystkich pozycji wymagane próbki (po 3 odcinki do każdej pozycji w pakiecie) opisane (nr pakietu i pozycji). Oferowane muszą posiadać

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm?

DOTYCZY przedmiotu zamówienia i wzoru umowy. * Pytanie nr 2 - pozycja nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75 cm? Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI PZOZ/DZP/382/09PN/13 Płock, dnia 15 lutego 2013 roku Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz. Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu ul. Ułańska 28 99-400 Łowicz ZOZ.VI.ZP.241-14/2014 Łowicz, dnia 20 czerwca 2014 rok Pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r

MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14. Otwock, dn. 05.05.2014r MCLChPiG-Gr.IVA/ZP/ 7 /PN/14 Otwock, dn. 05.05.2014r Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawe jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ

PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PRZETARG NA DOSTAWĘ NICI CHIRURGICZNYCH I GĄBKI HEMOSTATYCZNEJ PAKIET NR 1 Nić chirurgiczna lniana jałowa, skręcana, powlekana Nazwa Producent w ch 1. 1 bez igły 150 288 2. 0 bez igły 150 504 3. 2/0 bez

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01.08.2013r. ORG-BB.3710/36-13/9895/13. Według rozdzielnika

Szczecin, dnia 01.08.2013r. ORG-BB.3710/36-13/9895/13. Według rozdzielnika Szczecin, dnia 01.08.2013r. ORG-BB.3710/36-13/9895/13 Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: zampub@spsk1.szn.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Jarocin,

INFORMACJA. Jarocin, Jarocin, 16.03.2012 INFORMACJA Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, środków cieniujących do badań radiologicznych oraz siatek chirurgicznych 5/2012 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wałcz dnia : r

Wałcz dnia : r Wałcz dnia : 30.09.2014r 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kołobrzeska 44 78-600 Wałcz Tel/Fax (067) 250 28 61 e-mail : apteka-przetargi@107sw.mil.pl

Bardziej szczegółowo

DZ/271 / 106 / 524 / 2015 Kraków dnia 15.10.2015 r.

DZ/271 / 106 / 524 / 2015 Kraków dnia 15.10.2015 r. DZ/271 / 106 / 524 / 2015 Kraków dnia 15.10.2015 r. DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR DZ/271/ 106 /2015 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ przetargu nieograniczonego nr DZ/271/

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Kraków, dnia 31.01.2013r. DZPi Z 271-4/2013 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych według 8 pakietów zgodnie z wymaganiami określonymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament. Nazwa nici. j.m. Kod Producent

Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament. Nazwa nici. j.m. Kod Producent Załącznik Nr 3 do SIWZ - -zmiana z dnia 13.03.2014r. PAKIET NR 3 Szew syntetyczny, poliamidowy, niewchłanialny, monofilament L.p. Charakterystyka igły Grubość nitki Długość nitki Ilość saszetek j.m. Kod

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/220/67/14 w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych.

Znak sprawy ZP/220/67/14 w sprawie: dostawy materiałów szewnych i specjalistycznych materiałów chirurgicznych. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy ZP/220/67/14

Bardziej szczegółowo

Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel , fax SLZP /2016 do wszystkich zainteresowanych

Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel , fax SLZP /2016 do wszystkich zainteresowanych Sekcja Logistyki i Zamówień Publicznych tel. 052 370-91-24, fax 052 370-91-25 Bydgoszcz, 29.11.2016r. SLZP-270-64/2016 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Sukcesywne dostawy materiałów szewnych, siatek

Bardziej szczegółowo

ilość saszetek w op. Ilość saszetek

ilość saszetek w op. Ilość saszetek Pakiet nr 1 Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny, syntetyczny Lp. Wymagany rozmiar Długość nitki w cm* Charakterystyka nici Opis parametrów igły** ilość w VAT (%) 1 8/0 6mm, 3/8 koła, krzywizna

Bardziej szczegółowo

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8

Zespół Opieki Zdrowotnej Wągrowiec, ul. Kościuszki 74. BZP z dnia r. ZP/PN/01/1/2016 8 PAKIET 1 NICI CHIRURGICZNE, poliamidowe, niepowlekane, monofilowe, niewchłaniające się, w odcinkach o długości od 70cm do 75 cm z igłą atraumatyczną 16mm 3/8 koła 1 nr 5-0 szt 36 NICI CHIRURGICZNE poliamidowe,

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosko 5, 08-300 Sokołów Podlaski Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital-ketrzyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital-ketrzyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital-ketrzyn.pl Kętrzyn: DOSTAWA ASORTYMENTU DO CHIRURGICZNEGO SZYCIA I ZAMYKANIA RAN do Szpitala

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013

Zakup sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 78 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamość, dnia 06 czerwca 2013 r. AG-ZP 3320/27/ /13 dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia.

Formularz asortymentowo- cenowy. Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Nr Sprawy ZP 19/14 Grupa 1 Formularz asortymentowo- cenowy Załącznik nr 5 do SIWZ Szwy syntetyczne wchłanialne plecione i monofilamentowe o długim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew syntetyczny wchłanialny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant A/ZP/SZP.251-5/15 Warszawa, 4 lutego 2015 roku WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia SPROSTOWANIE RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 RADOM ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatek tylko w zapisanym SIWZ zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów siatek tylko w zapisanym SIWZ zakresie. Wieluń, 2011-07-19 SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 /15/ 2010/A WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. WYKONAWCY Numer sprawy : SPZOZ - OiZP/3 /38/380-382 / 15/ 2011

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Grudziądz, dnia 22.02.2016 r. Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP- 363/16 Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy odzieŝy medycznej jednorazowego uŝytku (znak sprawy: Z/8/PN/16). W

Bardziej szczegółowo

o 1. Cena - 70 o 2. Jakość - 30

o 1. Cena - 70 o 2. Jakość - 30 Znak Sprawy: ZP/09/2014 Lipsko dnia 24.07.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl Lipsko: Dostawy materiałów

Bardziej szczegółowo

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin,

SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, ul. Wrocławska 46, 57 100 Strzelin centrala: (071) 39 21 201 fax: (071) 39 20 369 e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl www.szpitalstrzelin.pl SZP V-T/Z/VII/2015/o.1 Strzelin, 18.11.2015 Dotyczy: zapytań

Bardziej szczegółowo

2).Poz. 1,2,3 Czy można zaoferować siatki o wadze 80g/m2 ± 10% i powierzchni porów 0,59mm 2 bez wplecionego elementu?

2).Poz. 1,2,3 Czy można zaoferować siatki o wadze 80g/m2 ± 10% i powierzchni porów 0,59mm 2 bez wplecionego elementu? Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Sekretariat tel. 44/685 47 16;fax 44/685 47 01 Zam.Publ.tel.44 685 47 04 Radomsko, dn.16.09.2013r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ / /12 Data: r.

Znak: P-M/Z/ / /12 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ / /12 Data: 12.11.2012 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i szewnych (Znak

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY we Wroclawiu Osrodek Badawczo-Rozwojowy 51-124Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a PKO BP I OlWroclaw: 76 1020 5226 0000 6502 0018 9167 TELEFONY: Centrala 327 01 00, Fax

Bardziej szczegółowo

Tczew, dnia r. Ogłoszenie. Dot. Odpowiedzi do zapytań do postępowania przetargowego nr 3/PN/2011.

Tczew, dnia r. Ogłoszenie. Dot. Odpowiedzi do zapytań do postępowania przetargowego nr 3/PN/2011. Ogłoszenie Tczew, dnia 25.02.2011 r. Dot. Odpowiedzi do zapytań do postępowania przetargowego nr 3/PN/2011. Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 2, leku

Bardziej szczegółowo

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. 22-400 Zamość. ul. Peowiaków 1 www.szpital.com.pl e-mail: zamosc@szpital.com.pl tel. 84 677-50-00, fax 84 638-51-45 Zamość 2014-05-16 Do Wszystkich Wykonawców Dot:

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I -

Dodatek nr 2 do SIWZ asortymentowo cenowy GRUPA I - Nr 5/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca, 70-75cm Nr 4/0 - igła 19 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm sasz. 72 sasz. 160 3. Nr 3/0 - igła 24 mm, 3/8koła, odwrotnie tnąca 70-75cm Dodatek nr 2 do

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia: 12.05.2015r. O D P O W I E D Ź na

Bardziej szczegółowo

DZ/205/09/2014 Wszyscy uczestnicy postępowania DZ/12/2014

DZ/205/09/2014 Wszyscy uczestnicy postępowania DZ/12/2014 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM 05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65 fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00 NIP:

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nasz Znak SP ZOZ ZP 343/2013 dot. SP ZOZ ZP 325/2013 Mława, dnia 22.07.2013r UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawy sprzętu jednorazowego użytku 2 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Część III odpowiedzi na zapytania - ostatnia

Część III odpowiedzi na zapytania - ostatnia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPDK/02/14/15 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

grupa 1 Cena jednostkowa netto za 1 szt Stawka podatku VAT %

grupa 1 Cena jednostkowa netto za 1 szt Stawka podatku VAT % grupa 1 Grupa 1 Elementy wymienne do wstrzykiwacza kontrastu L.p Opis przedmiotu zamówienia jednostka miary Ilość jednostkowa netto za 1 szt Stawka podatku VAT % Wartość netto (kol4x5) Wartość podatku

Bardziej szczegółowo

Kraków, Al. Modrzewiowa 22

Kraków, Al. Modrzewiowa 22 Dotyczy: postępowania na Dostawę materiałów szewnych oraz opatrunków. PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ POSTĘPOWANIE A.I.271-13/17 Kraków, 25 maja 2017 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 1: Pakiet XI poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne 5m? Odpowiedź 1: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe. Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, dnia 28.04.2011 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-45/2011 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Kontakt: Koszalin, 14.03.2007 r. Centrala (094) 34 88-400 Sekretariat (094) 34 88 151 Dyrektor (094) 34 88 102 Dział Jakości i Marketingu (094) 34 88 380 Fax (094) 34 88 103 e-mail: zampub.swk@ko.home.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014

Dostawa leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK znak postępowania RejZamPub / 12 / 2014 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Pakiet 1 nici wchłaniające się w dni, o gwarantowanym czasie podtrzymywania 5 tygodni

Strona 1 z 9. Pakiet 1 nici wchłaniające się w dni, o gwarantowanym czasie podtrzymywania 5 tygodni Pakiet 1 nici wchłaniające się w 50-70 dni, o gwarantowanym czasie podtrzymywania 5 tygodni 1. 2 2x70 bez igły bez igły bez igły 160 2. 2 75 45 1/2 koła okrągła przyostrzona 400 3. 1 90 31 1/2 koła okrągła

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między dniem od zaimplantowania

Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między dniem od zaimplantowania Pakiet 1 Nić syntetyczna, pleciona z kwasu poliglikolowego, powlekana poliglikonatem, wchłanialna między 60-90 dniem od zaimplantowania Minimalna długość Grubość Rodzaj igły Ilość saszetek 1. 140-150cm

Bardziej szczegółowo

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Łódź, dn. 02.11.2009 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr J. Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 tel. / fax. 652-96-39, 652-86-20 REGON 000297187 NIP 947-16-67-139 Łódź,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PODANE W FORMULARZACH ASORTYMENTOWO-CENOWYCH ILOŚCI ASORTYMENTU W PAKIETACH SĄ ILOŚCIAMI SZACUNKOWYMI. OFERENT WYCENIAJĄC SWOJĄ OFERTĘ WINIEN ZAOKRĄGLAĆ ILOŚCI DO PEŁNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalsokolka.pl Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją

GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską Jakość Usług Medycznych Ambicją 67-200 Głogów ul. Tadeusza Kościuszki 15 tel. 76 837 32 11 fax. 76 837 33 77 www.szpital.glogow.pl NIP 693-21-75-190 REGON 000308784 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY SP. Z O.O. Zdrowie Pacjentów Naszą Troską

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.01.2014 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2014/PCM. Nazwa zadania: Dostawa opatrunków i sprzętu jednorazowego dla Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Ilość na rok. Jedn. miary

Ilość na rok. Jedn. miary ZAŁĄCZNIK NR PAKIET NR L.p szewnego Nr Dł.nici Rodj igły na rok Plecionka syntetyczna, 5-0 45 cm 9 mm 3/8 koła tnąca sasz. 80 2 wchłaniana, powlekana,00% Kwas poliglikol: zdolność 3-0 45 cm 26 mm /2 koła

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Zamówienia Publiczne Tel./Fax (33) 4991 810 zp@szpitalbystra.pl Nr sprawy: 33/EZP/380/MAS/10/2012 Bystra, dn. 21.09.2012 r. Wykonawcy - wg rozdzielnika Wszyscy zainteresowani Wyjaśnienie i zmiana treści

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Tel.fax 58/ 344-44-40 Adres strony internetowej: www.pcchz.pl e-mail: zamowienia@pcchz Gdańsk, dnia 17.03.2011 r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: Zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH MOJA PRZYCHODNIA UL.PCK 1, 40-057 KATOWICE SPZLA /DZP/ 300 /2010 Katowice, dnia 27.07.2010 roku Uczestnicy postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia: Parczew dnia 11.06.2008r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie ul. Kościelna 124 21-200 Parczew fax (0-83) 355 21 13 Nr sprawy: SPZOZ.V.ZM-2110/8/2008 Nr pisma: 8/3/2008

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

KO 9001 ISO PN-N BO CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia roku Nr rej. DAG / l

KO 9001 ISO PN-N BO CERTYFIKAT 2012/5. Szczecin, dnia roku Nr rej. DAG / l KO 9001 PN-N-18001 BO 22000 QMS, EMS i.no. PL 2.32.003-44 Szczecin, dnia 10.12.2014 roku Nr rej. DAG 7 3 8 2 / l 157 2014 Dotyczy: postępowania nr PN-43/14 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.

Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 58-400 Kamienna Góra ul. Bohaterów Getta 10 tel. (75) 744 90 36, fax. (75) 744 31 03 http://www.pcz.org.pl, e- mail: pcz@pcz.org.pl KRS 0000169608

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski tel: (0 84) 664-44-11, fax: (0 84) 664-25-21, email: szpital@szpital-tomaszow.pl,

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu ul. Medyczna 9 Płock, dn.03.03r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, ul. Medyczna 9 tel /04/ 364 6 8 fax/04/ 364 63 7 REG.000650070; NIP 774-4--908 Pismo znak: AS -90-9(60/ZP/)-(0) Do firm biorących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr I rodzaj nici grubość nici igła charakterystyka (+/- 2mm) (+/- 0cm) 4-0 7mm\okrągła\/2 koła\barwiony 70 468 2 3-0 26mm\okrągła\/2 koła\barwiony 70 80 3 2-0 26mm\okrągła\/2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8

SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 SPIS TREŚCI stron dokumentu: 8 zestaw 1 [zam.: 04.11.2014]...2 zestaw 2 [zam.: 05.11.2014]...3 zestaw 3 [zam.: 05.11.2014]...4 zestaw 4 [zam.: 06.11.2014]...6 zestaw 5 [zam.: 07.11.2014]...8 zestaw 1 zam.:

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18

SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 SzWNr2 ZP/250/057/249/2011 Rzeszów, 2011.07.18 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy materiałów do przeprowadzania i kontroli procesów sterylizacji. Zamawiający na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Lesko, 2013-08-12 DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA dotyczy : zapytań Wykonawców w przetargu nieograniczonym na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku nr sprawy: ZP 14/2012 Treść zapytania

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg dnia r.

Strona internetowa Elbląg dnia r. Strona internetowa Elbląg dnia 29.10.2015 r. Znak sprawy 39/2015 do wszystkich uczestników postępowania dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 Załącznik nr 6. Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego, sterylny

Pakiet 1 Załącznik nr 6. Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego, sterylny Pakiet 1 Załącznik nr 6 Opis materiału: szew monofolamentowy, niewchłanialny wykonany z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego, sterylny Lp. ilość opakowaniu 1 8/0 60 igła podwójna 6mm, okrągła

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 RAZEM: - - Pieczęć i podpis osób upoważnionych. odwrotnie tnąca kosmetyczna 1 5/0. 11mm 3/8 koła 45cm 1 szew 592

Pakiet nr 1 RAZEM: - - Pieczęć i podpis osób upoważnionych. odwrotnie tnąca kosmetyczna 1 5/0. 11mm 3/8 koła 45cm 1 szew 592 Pakiet nr 1 Plecione szwy chirurgiczne wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszanka kopolimeru

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12

Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Zamość, dnia 22 sierpnia 2012 r. AZP.3320/ 40/ /12 Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo