Teresa Banaszkiewicz Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teresa Banaszkiewicz Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej"

Transkrypt

1 Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 2004 Teresa Banaszkiewicz Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ dodatku aminokwasów do diet z dużym udziałem produktów rzepakowych na wyniki rzeźne, skład chemiczny oraz odłożenie białka i energii w tuszkach kurcząt brojlerów Effect of amino acids supplementation of diets containing rapeseed products on slaughter results, chemical composition and protein and energy retention in broiler carcass Słowa kluczowe: rzepak, krystaliczna lizyna i arginina, skład tuszek, zatrzymanie białka i energii Badania przeprowadzono na kurczętach Hybro żywionych mieszankami pszenno-sojową lub pszenno-rzepakową zastosowanymi jako mieszanki kontrolne oraz tymi samymi mieszankami uzupełnionymi aminokwasami. Mieszanki były izobiałkowe i izoenergetyczne, a niedobory wymienionych aminokwasów uzupełniano za pomocą aminokwasów krystalicznych. Po zakończeniu doświadczenia określono masę tuszki oraz podrobów jadalnych i oznaczono zawartość podstawowych składników pokarmowych oraz energii. Stwierdzono zmniejszenie masy serca, szczególnie u kurcząt z grupy otrzymującej mieszankę pszenno-sojową uzupełnioną DL-metioniną. Masa wątroby nie uległa zmianie, chociaż najlżejszą wątrobę miały kurczęta otrzymujące mieszankę pszenno-sojową uzupełnioną DL-metioniną. Uzupełnienie lizyną mieszanki zawierającej wytłok rzepakowy istotnie zwiększyło zawartość białka w tuszkach kurcząt. Najwięcej białka i najmniej energii w stosunku do pobranych w paszy stwierdzono w tuszkach kurcząt żywionych paszą zawierającą wytłok rzepakowy z nasion odmiany Marita uzupełniony lizyną. Key words: rapeseed, lysine and arginine, composition of carcass, protein and energy deposition This experiment was conducted on 96 two- week old broiler chickens Hybro divided into eight groups, each of 12 chickens (three replicates per group). In the period from the first to fourteenth day of life, chickens were fed the same standard mixture starters. During two weeks of the experiment (from 14 to 28 days of life) the chickens were fed wheat mixtures containing one of high protein components: commercial soybean meal, commercial rapeseed meal and rapeseed cakes of Marita cultivar. Shortages of lysine, arginine and methionine were supplemented in compliance with the Normy Żywienia Drobiu (Standards of Poultry Nourishment) (1996). Wheat-soya bean diet was supplemented with DL-methionine and wheat-rapeseed diets with L-lysine and L-arginine or only L- lysine. The diets were isoprotein and isoenergetic. At the beginning of the test 6 birds were killed. After the test twenty four chickens (three from each group) were killed and the weight of carcass and giblets was estimated. The carcasses were autoclaved, mixed, homogenized and analysed for energy and basic nutrients content. Supplementation of these diets with amino acids resulted in the decrease of heart mass, particularly in groups fed wheat-soya bean diet supplemented with DL-methionine. Mass of liver was

2 586 Teresa Banaszkiewicz not changed in chickens fed diets supplemented with amino acids, but the lowest mass of liver had chickens fed wheat-soya bean diet supplemented with DL-methionine. The highest protein content in dry matter and the lowest fat content were characteristic for the carcass of chickens fed wheat diets containing rapeseed cakes supplemented with L-lysine. Relevant to the diet containing rapeseed oil meal, this supplementation got considerably lower increase than rapeseed cakes. The higher of protein content and the least of energy was observed in carcasses of chickens fed diet containing Marita rapeseed cakes supplemented with L-lysine. Wstęp Podstawowym surowcem wysokobiałkowym stosowanym w mieszankach dla drobiu jest poekstrakcyjna śruta sojowa, natomiast spośród pasz krajowych szersze zastosowanie znajdują produkty rzepakowe. Białko rzepaku charakteryzuje się korzystnym składem aminokwasowym i według Buraczewskiego (1993) jest o około 32% bogatsze w metioninę z cystyną i treoninę niż białko soi, nieco uboższe w lizynę, natomiast tryptofanu jest podobna ilość. Białko rzepaku może mieć również niedobór argininy. Wartość białka wyrażona jako EAAI kształtuje się na poziomie 81 82, podczas gdy dla poekstrakcyjnej śruty sojowej wynosi 81 (Banaszkiewicz 2000). Obecne jednak w nasionach rzepaku substancje antyżywieniowe mogą ograniczać wykorzystanie składników pokarmowych przez zwierzęta (Mawson i in. 1994, Raj i in. 2001). Makuchy czy wytłoki rzepakowe zawierają znaczną ilość tłuszczu, co podnosi ich wartość energetyczną, dlatego wzrasta zainteresowanie zwiększaniem ich udziału w mieszankach. Przy znacznym udziale rzepaku w mieszankach dla nieprzeżuwaczy może występować jednak niedobór lizyny, argininy i tryptofanu (Jamroz 1992). Mieszanki z niedoborem poszczególnych aminokwasów lub o zmniejszonej zawartości białka można uzupełniać pojedynczymi aminokwasami krystalicznymi (Keshavaraz i Jackson 1992, Smulikowska i in. 1991, Szczurek i Pisulewski 1996). Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu dodatku aminokwasów do diet z dużym udziałem produktów rzepakowych na masę podrobów, skład chemiczny tuszek oraz stopień odkładania białka i energii w tuszkach kurcząt brojlerów. Materiał i metody W doświadczeniu oceniano diety pszenno-sojowe i pszenno-rzepakowe uzupełniane aminokwasami krystalicznymi: DL-metioniną, L-lizyną oraz L-argininą. W okresie od 1 do 14 dnia życia wszystkie kurczęta odchowywano razem i karmiono tą samą mieszanką standardową starter. W wieku dwóch tygodni 96 kurcząt brojlerów mieszańców Hybro podzielono na 8 grup po 12 ptaków (3 4) o zbliżonej masie ciała i żywiono przez kolejne dwa tygodnie (tj. od 14 do 28 dnia) zgodnie z następującym układem:

3 Wpływ dodatku aminokwasów do diet Grupa I mieszanka pszenna zawierająca poekstrakcyjną śrutę sojową bez dodatku aminokwasów krystalicznych, Grupa II mieszanka pszenna zawierająca poekstrakcyjną śrutę rzepakową bez dodatku aminokwasów krystalicznych, Grupa III mieszanka pszenna zawierająca wytłok rzepakowy z odmiany Marita bez dodatku aminokwasów krystalicznych, Grupa IV mieszanka jak w grupie I uzupełniona krystaliczną L-lizyną i DL-metioniną, Grupa V mieszanka jak w grupie II uzupełniona krystaliczną L-lizyną i L-argininą Grupa VI mieszanka jak w grupie III uzupełniona krystaliczną L-lizyną i L-argininą Grupa VII mieszanka jak w grupie II uzupełniona krystaliczną L-lizyną Grupa VIII mieszanka jak w grupie III uzupełniona krystaliczną L-lizyną Ptaki utrzymywano w metalowych klatkach w pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Mieszanki w postaci sypkiej, sporządzone według receptur podanych w pracy Banaszkiewicz (2003), skarmiano do woli przy stałym dostępie do wody. Zastosowane surowce wysokobiałkowe (poekstrakcyjna śruta sojowa i rzepakowa) pochodziły z zakupu w wytwórni pasz, natomiast wytłok rzepakowy uzyskano z nasion rzepaku odmiany Marita w wyniku tłoczenia na prasie hydraulicznej w małej olejarni. W surowcach wykorzystanych do sporządzenia mieszanek oznaczono zawartość składników podstawowych ogólnie przyjętymi metodami, skład aminokwasowy białka metodą chromatografii jonowymiennej na analizatorze aminokwasów AAA-T-339 Microtechna Praga. Zawartość tryptofanu oznaczono metodą spektrometryczną według PN-77/R Zawartość energii brutto określono przy użyciu półautomatycznego kalorymetru KL-6. Zawartość białka w mieszankach bilansowano na poziomie 18,5% w oparciu o oznaczoną jego zawartość w surowcach. Występujący niedobór lizyny, metioniny i argininy uzupełniano w odpowiednich grupach do poziomu zgodnego z Normami Żywienia Drobiu (1996) za pomocą aminokwasów krystalicznych. Podczas doświadczenia określono masę ciała oraz ilość spożytej paszy. Na początku testu wzrostowego ubito 6 ptaków (tzw. grupa zerowa), oskubano, wypatroszono i określono masę tuszek i podrobów. Następnie tuszki wraz z podrobami autoklawowano, po czym całość homogenizowano i oznaczono zawartość składników podstawowych oraz wartość energetyczną. Po zakończeniu testu z każdej grupy ubito po 3 kurczęta (łącznie 24), wypatroszono i postępowano zgodnie z procedurą przyjętą dla grupy zerowej. W doświadczeniu określono masę tuszki, procentowy udział podrobów w masie tuszki, zawartość podstawowych składników oraz energii w suchej masie tuszek, retencję białka i energii w tuszkach.

4 588 Teresa Banaszkiewicz Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykonując jednoczynnikową analizę wariancji. Do określenia istotności różnic między średnimi wykorzystano test Duncana (Duncan 1955). Wyniki Zawartość podstawowych składników pokarmowych oraz skład aminokwasowy białka surowców wykorzystanych w badaniach podano we wcześniejszej pracy Banaszkiewicz (2003). Zawartość białka w śrutach poekstrakcyjnych: sojowej oraz rzepakowej, zakupionych w wytwórni pasz, odbiegała w pewnym stopniu od wartości podawanych w Normach Żywienia Drobiu (1996). W przypadku poekstrakcyjnej śruty sojowej była to wartość wyższa 46,08%, a dla poekstrakcyjnej śruty rzepakowej niższa 30,64%. Podstawowy skład chemiczny wytłoku rzepakowego uzyskanego z odmiany Marita przedstawiał się następująco: zawartość suchej masy 95,1%, popiołu surowego 4,99%, białka ogólnego 26,61%, tłuszczu surowego 30,12, włókna surowego 7,97 oraz związków bezazotowych wyciągowych 25,41%. Oznaczona kalorymetrycznie zawartość energii brutto w 1 kg wynosiła 5715 kcal (23,9 MJ/kg). W porównaniu z wartościami podawanymi w Normach Żywienia Drobiu (1996) wytłok rzepakowy z odmiany Marita zastosowany w badaniach zawierał trochę mniej białka ogólnego, natomiast więcej tłuszczu surowego, co najprawdopodobniej wynikało ze sposobu pozyskiwania oleju. Zawartość aminokwasów, takich jak: lizyna, metionina, tryptofan, treonina, arginina, leucyna i izoleucyna w 100 g białka wytłoku rzepakowego wynosiła odpowiednio: 6,06, 2,29, 1,12, 4,88, 5,92, 6,51 oraz 3,6 g. Zawartość tryptofanu, leucyny i izoleucyny w wytłoku rzepakowym uzyskanym z nasion odmiany Marita była trochę niższa od wartości podawanych dla wytłoków rzepakowych w Normach Żywienia Drobiu (1996), natomiast ilość pozostałych aminokwasów mieściła się w przedziale wartości podawanych dla wytłoków rzepakowych. Średnia masa ciała kurcząt na koniec testu wahała się od 629 g w grupie VI karmionej mieszanką zawierającą wytłok rzepakowy z dodatkiem lizyny i argininy do 724 g w grupie VIII otrzymującej mieszankę z wytłokiem rzepakowym uzupełnionym tylko lizyną. Kurczęta z grupy VIII charakteryzowały się największą masą ciała, ale uzyskane różnice między grupami nie zastały potwierdzone statystycznie. Według Schleicher i in. (1984) skarmianie mieszanek z niedoborem lizyny powoduje obniżenie przyrostów masy ciała kurcząt przy wzroście zużycia paszy. Ueno i Ishibashi (1998) w badaniach przeprowadzonych na kurczętach obserwowali większe przyrosty masy ciała przy wzrastającym poziomie dodanej argininy, a obniżaniu się poziomu lizyny w mieszankach. Wyniki te mogą potwierdzać antagonistyczne działanie tych dwóch aminokwasów.

5 Wpływ dodatku aminokwasów do diet W tabeli 1 przedstawiono wyniki dotyczące średniej masy tuszek z podrobami oraz procentowy udział podrobów jadalnych. Największą masą tuszki z podrobami charakteryzowały się kurczęta z grupy IV otrzymującej mieszankę pszenno-sojową uzupełnioną lizyną i metioniną, a najmniejszą z grupy III karmionej wytłokiem rzepakowym bez uzupełnienia aminokwasami, lecz uzyskane różnice między grupami nie były istotne. Istotne różnice między grupami dotyczyły natomiast procentowego udziału serca i żołądka w masie tuszek z poszczególnych grup. Największą masę serca w stosunku do masy tuszki stwierdzono u kurcząt żywionych mieszanką zawierającą wytłok rzepakowy bez dodatku aminokwasów, natomiast żołądka w grupie otrzymującej wytłok uzupełniony lizyną i argininą. Masa wątroby była największa w tuszkach kurcząt z grupy VII i VIII, a najmniejsza u kurcząt żywionych mieszanką pszenno-sojową uzupełnioną DL-metioniną, lecz uzyskane różnice dla tej cechy nie zostały potwierdzone statystycznie. Dodatek aminokwasów krystalicznych do mieszanek wpłynął na zmniejszenie masy serca w tuszce, szczególnie w przypadku kurcząt z grupy otrzymującej mieszankę pszenno-sojową uzupełnioną DL-metioniną. Podobne tendencje obserwowano dla wątroby oraz żołądka. Wzrost masy wątroby oraz zawartości tłuszczu sadełkowego w tuszkach w wyniku skarmiania mieszanki z niedoborem metioniny obserwowali Schleicher i in. (1984). W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące zawartości podstawowych składników pokarmowych w suchej masie tuszek oraz ich wartość energetyczną. Największą zawartością białka w suchej masie, a najmniejszą zawartością tłuszczu charakteryzowały się tuszki kurcząt otrzymujących mieszanki pszenne z udziałem wytłoków rzepakowych uzupełnione lizyną. Uzupełnienie lizyną mieszanki zawierającej wytłok rzepakowy istotnie zwiększyło zawartość białka w tuszkach kurcząt. Na wzrost zawartości suchej masy oraz białka, a zmniejszenie zawartości tłuszczu w tuszkach kurcząt w wyniku uzupełniania diet aminokwasami krystalicznymi wskazują również badania Szczurka i Pisulewskiego (1996) oraz Smulikowskiej (1987). Uzupełnienie tymi samymi aminokwasami mieszanek zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową dało znacznie niższy wzrost białka w tuszkach niż w przypadku wytłoków. Najmniej tłuszczu spośród wszystkich grup odłożyły w tuszce kurczęta karmione mieszanką zawierającą wytłok rzepakowy uzupełniony lizyną, podczas gdy zawartość tego składnika w tuszkach kurcząt otrzymujących mieszankę z wytłokiem lecz nie uzupełnioną aminokwasami była największa. Podobny wpływ dodatku metioniny i lizyny do diety niskobiałkowej na udział tłuszczu w tuszkach obserwowali Koreleski i Ryś (1982). Najwyższą wartością energetyczną charakteryzowały się tuszki kurcząt z grupy III otrzymujące mieszankę zawierającą wytłok rzepakowy nie uzupełniony aminokwasami, najmniejszą tuszki kurcząt żywionych mieszanką z wytłokiem uzupełnionym lizyną. Najmniejszą ilość energii stwierdzono w tuszkach kurcząt żywionych mieszanką zawierającą wytłok rzepakowy uzupełniony aminokwasami, szczególnie lizyną.

6 Wyniki analizy rzeźnej Results of slaughter analysis Tabela 1 Wyszczególnienie Specification I Grupy doświadczalne Experimental groups II III IV V VI VII VIII Masa tuszki z podrobami [g] Weight of carcass with giblets 450,0 79,00 466,7 57,65 405,7 31,78 468,5 58,19 413,5 31,82 438,5 28,06 458,8 16,48 451,7 33,75 Serce [% masy tuszki] Heart [% of carcass] 1,13 a 0,14 1,00 ab 0,07 1,14 a 0,14 0,83 b 0,08 0,97 ab 0,07 1,07 ab 0,16 0,94 ab 0,04 0,99 ab 0,09 Wątroba [% masy tuszki] Liver [% of carcass] 4,27 0,76 4,59 0,64 4,38 0,70 3,88 0,34 4,22 0,21 4,44 0,23 4,81 0,52 4,80 0,47 Żołądek [% masy tuszki] Stomach [% of carcass] 2,73 b 0,37 3,11 ab 0,60 2,68 b 0,36 2,88 ab 0,24 2,98 ab 0,05 3,56 a 0,21 3,19 ab 0,21 2,66 b 0,02 wartość średnia mean value błąd standardowy standard deviation a, b wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie means followed by the same letters are not significantly different (p 0,05)

7 Skład chemiczny oraz wartość energetyczna tuszek Chemical composition and energy value of carcass Tabela 2 Wyszczególnienie Specification I Grupy doświadczalne Experimental groups II III IV V VI VII VIII Sucha masa [%] Dry matter 30,66 0,41 31,51 1,11 31,87 0,75 30,70 2,42 31,03 1,24 31,54 0,51 30,67 0,52 30,62 0,68 Popiół surowy [% suchej masy] Crude ash [% of dry matter] 10,84 ab 0,47 11,56 ab 0,61 11,08 ab 0,42 10,84 ab 0,64 10,64 Ab 0,62 10,96 ab 0,59 10,36 b 0,45 11,68 a 0,31 Białko ogólne [% suchej masy] Crude protein [% of dry matter] 62,08 ab 1,32 58,96 b 3,07 57,78 b 1,69 62,08 ab 5,44 61,62 Ab 1,32 60,74 B 2,90 60,69 b 4,83 68,79 a 2,22 Tłuszcz surowy [% suchej masy] Crude fat [% of dry matter] 22,79 ab 1,83 24,37 ab 2,98 25,56 a 2,50 20,54 ab 5,75 21,30 Ab 1,59 21,72 Ab 2,88 23,79 ab 4,26 16,86 b 1,46 Wartość energetyczna tuszek Energy value of carcass [kcal/kg] , , , , , , , ,4 [MJ/kg] 23,7 0,81 23,71 0,79 24,7 1,26 24,08 1,22 24,52 1,02 24,28 0,64 25,09 0,70 23,36 0,82 wartość średnia mean value błąd standardowy standard deviation a, b wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie means followed by the same letters are not significantly different (p 0,05) A, B wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie means followed by the same letters are not significantly different (p 0,01)

8 592 Teresa Banaszkiewicz Najwięcej paszy i azotu ogólnego spożyły kurczęta z grupy VII otrzymujące mieszankę zawierającą poekstrakcyjną śrutę rzepakową uzupełnioną krystaliczną lizyną (tab. 3). Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3 uzupełnienie mieszanki zawierającej wytłok rzepakowy aminokwasami, a szczególnie krystaliczną lizyną, wpłynęło korzystnie na ilość odłożonego azotu ogólnego w tuszce. Najwięcej azotu w stosunku do ilości pobranej odłożyły w tuszkach kurczęta otrzymujące mieszankę zawierającą wytłok rzepakowy uzupełniony lizyną, najmniej kurczęta z grupy żywionej mieszanką zawierającą poekstrakcyjną śrutę rzepakową uzupełnioną lizyną i argininą (tab. 3). Uzupełnienie mieszanki zawierającej wytłok rzepakowy aminokwasami: lizyną i argininą lub tylko lizyną wpłynęło korzystnie na odkładanie azotu w tuszkach kurcząt. Niewielki wzrost wartości dla tego wskaźnika obserwowano również w przypadku diety pszenno-sojowej uzupełnionej lizyną i metioniną. Według Fandrejewskiego i in. (2001) oraz Raj i in. (2001) poziom lizyny w mieszankach zbożowo-rzepakowych oddziaływuje na poziom odkładanego białka u świń, a żywienie mieszanką z niedoborem tego aminokwasu obniżyło odkładanie białka o 9 26% w porównaniu z grupą kontrolną. Ilość pobranej oraz odłożonej w tuszkach energii przedstawiono w tabeli 4. Najwięcej energii brutto pobrały kurczęta otrzymujące mieszankę zawierającą wytłok rzepakowy uzupełniony krystaliczną lizyną, najmniej żywione mieszanką pszenno sojową uzupełnioną lizyną i metioniną. Najwięcej energii podczas testu odłożyły kurczęta z grupy II karmione mieszanką zawierającą poekstrakcyjną śrutę rzepakową bez dodatku aminokwasów. Najniższy wskaźnik odkładania energii brutto w tuszkach stwierdzono w grupie VIII otrzymującej wytłok rzepakowy uzupełniony krystaliczną lizyną, co mogło być związane z najmniejszą ilością odkładanego tłuszczu w tuszkach kurcząt z tej grupy. Wyższą wartość dla tego wskaźnika obserwowano w przypadku tuszek kurcząt otrzymujących mieszankę pszennosojową uzupełnioną lizyną i metioniną. Wykorzystanie energii metabolicznej (z mieszanek pełnoporcjowych) na jej odłożenie w ciele świń według Fandrejewskiego i in. (2001) wynosiło 33%.

9 Tabela 3 Pobranie oraz stopień odłożenia azotu w tuszkach kurcząt brojlerów Intake and degree of protein deposition in broiler carcass Wyszczególnienie Specification I Grupy doświadczalne Experimental groups II III IV V VI VII VIII Ilość pobranej paszy [g/szt.] Feed intake 841,7 a 78,8 940,8 b 24,1 834,2 a 60,3 825,8 a 33,8 924,2 b 13,0 825,0 a 60,8 945,8 b 20,6 914,6 b 46,5 Ilość pobranego azotu [g/szt.] Nitrogen intake 26,70 ab 2,50 29,04bcd 0,74 24,87 a 1,79 27,02 abc 1,10 29,72 cd 0,42 26,24 ab 1,94 29,9 d 0,86 28,48 bcd 1,22 Ilość azotu odłożonego w tuszce [g/szt.] Nitrogen deposition in carcass 11,30 2,45 11,46 1,89 9,53 0,85 11,75 1,50 10,22 0,78 10,99 0,49 11,29 1,52 12,86 1,81 Współczynnik odłożenia azotu pobranego [%] Coefficients deposition of nitrogen intake 41,97 3,67 39,35 7,05 38,33 2,43 43,42 3,81 34,38 2,93 42,15 3,06 37,82 2,08 44,61 3,58 wartość średnia mean value błąd standardowy standard deviation a, b wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie means followed by the same letters are not significantly different (p 0,05)

10 Tabela 4 Pobranie oraz stopień odłożenia energii w tuszkach kurcząt brojlerów Intake and degree of energy deposition in broiler carcass Wyszczególnienie Specification I Grupy doświadczalne Experimental groups II III IV V VI VII VIII Ilość pobranej paszy [g/szt.] Feed intake 841,7 a 78,8 940,8 b 24,1 834,2a 60,3 825,8 a 33,8 924,2 b 13,0 825 a 60,8 937,5 b 27,2 925,1 b 39,2 Ilość pobranej energii brutto/szt. Gross energy intake [kcal] [MJ] 3252 c 248,4 13,62 1, b 95,3 15,56 0, b 272,7 15,80 1, c 131,6 13,47 0, b 51,1 15,21 0, b 285,3 16,19 1, bc 101,5 14,62 0, a 181,7 17,95 0,8 Ilość energii odłożonej w tuszce/szt. Energy deposition [kcal] [MJ] ,4 2,56 0, ,36 2,78 0, ,7 2,52 0, ,9 2,77 0, ,7 2,45 0, ,4 2,68 0, ,51 2,66 0, ,87 2,55 0,4 Współczynnik odłożenia pobranej energii brutto [%] Coefficient deposition of gross energy intake 18,68 2,47 17,84 1,87 15,87 2,12 20,48 3,65 16,08 0,72 16,68 3,38 18,21 0,51 14,15 1,67 wartość średnia mean value błąd standardowy standard deviation a, b wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się statystycznie means followed by the same letters are not significantly different (p 0,05)

11 Wpływ dodatku aminokwasów do diet Podsumowanie Żywienie kurcząt brojlerów mieszanką zawierającą znaczne ilości produktów rzepakowych uzupełnionych aminokwasami krystalicznymi, przez krótki okres czasu, istotnie zróżnicowało udział serca i żołądka w masie tuszek. Zaobserwowano zwiększenie zawartości białka ogólnego oraz obniżenie zawartości tłuszczu surowego w suchej masie tuszek kurcząt otrzymujących mieszankę zawierającą wytłok rzepakowy uzupełniony lizyną. Uzupełnienie paszy zawierającej znaczną ilość wytłoku rzepakowego czystą lizyną wpłynęło na obniżenie wartości energetycznej tuszek kurcząt, poprawiło wskaźnik odkładania azotu, natomiast ilość odłożonej energii w tuszkach była mniejsza. Literatura Banaszkiewicz T Ocena wartości pokarmowej nowych odmian rzepaku w testach na kurczętach brojlerach. Rozprawy Naukowe, 61, AP Siedlce. Banaszkiewicz T Ocena zastosowania aminokwasów w dietach dla kurcząt brojlerów z dużym udziałem produktów rzepakowych. Rośliny Oleiste Oilseed Crops, XXIV (2): Buraczewski S Pasze rzepakowe w żywieniu zwierząt nieprzeżuwających. Rzepak, stan obecny i perspektywy, Konf. Nauk., Radzików, Duncan D.B Multiple range test and multiple F-tests. Biometrics, 11: Jamroz D Charakterystyka i możliwości stosowania krajowych pasz w mieszankach treściwych i koncentratach białkowych. Przegl. Hod., 4: Keshavarz K., Jackson M Performance of growing pullets and laying hens fed low protein amino acid supplemental diets. Poultry Sci., 71: Koreleski J., Ryś R Skuteczność dodatku aminokwasów egzo- i endogennych w dawce niskobiałkowej dla kurcząt brojlerów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 239: Mawson R., Heaney R.K., Zduńczyk Z., Kozłowska H Rapeseed meal glucosinolates and their antinutritional effects. Part 3. Animal growth and performance. Nahrung, 38, 2: Normy Żywienia Drobiu Praca zbior. pod red. Smulikowskiej, wydanie trzecie, IFiŻZ PAN. Raj S., Skiba G., Fandrejewski H., Weremko D The effect of glucosinolate fraction concentrations in rapeseed meal on daily protein deposition in the body and on internal organ weights of growing pigs. Journal of Animal and Feed Sci., 10, Suppl. 2: Raj S., Fandrejewski H., Weremko D., Skiba G Wpływ zawartości lizyny strawnej w mieszankach zbożowo-rzepakowych na tempo wzrostu i chemiczny skład przyrostu dziennego świń. Rośliny Oleiste Oilseed Crops, XXII (2): Schleicher A., Jamroz D., Fritz Z Żywienie kurcząt rzeźnych niskobialkowymi mieszankami o różnym stosunku metioniny i lizyny do energii metabolicznej. Rocz. Nauk. Zoot., 11 (1):

12 596 Teresa Banaszkiewicz Szczurek W., Pisulewski P Wskaźniki produkcyjne i wydalanie azotu w odchodach kurcząt brojlerow żywionych niskobiałkowymi mieszankami paszowymi wzbogaconymi dodatkami czystych aminokwasów. Rocz. Nauk. Zoot., 23 (3): Smulikowska S Wpływ poziomu metioniny w dawce na pobranie paszy oraz wykorzystanie białka i energii przez kurczęta brojlery. Rocz. Nauk. Zoot., 14 (1): Smulikowska S., Chibowska M., Wiśniewska J Wpływ uzupełniania lizyną i metioniną mieszanek z dużym udziałem śruty rzepakowej 00 na wyniki tuczu kurcząt brojlerów. Prace naukowo-badawcze z zakresu hodowli i produkcji drobiu (d. Przegląd Naukowej Literatury Zootechnicznej), PTZ Olsztyn, Rocznik XXXVII: Ueno K., Ishibashi T Arginine requirements and optimum balance between dietary arginine and lysine in broiler chicks. Anim. Sci. Technol. (Jpn.), 69 (8):

Wpływ makuchu rzepakowego i dodatku preparatu enzymatycznego ksylanazy na odkładanie białka, fosforu i energii brutto w ciele kurcząt brojlerów

Wpływ makuchu rzepakowego i dodatku preparatu enzymatycznego ksylanazy na odkładanie białka, fosforu i energii brutto w ciele kurcząt brojlerów Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2008 Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ makuchu rzepakowego i dodatku preparatu enzymatycznego ksylanazy na odkładanie

Bardziej szczegółowo

Ocena strawności oraz wartości energetycznej makuchów z trzech odmian rzepaku niskoglukozynolanowego

Ocena strawności oraz wartości energetycznej makuchów z trzech odmian rzepaku niskoglukozynolanowego Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2008 Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Ocena strawności oraz wartości energetycznej makuchów z trzech odmian rzepaku

Bardziej szczegółowo

Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej uzupełnionej lizyną *

Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej uzupełnionej lizyną * Tom XX Rośliny Oleiste 1998 Stanisława Raj, Henryk Fandrejewski, Dagmara Weremko, Grzegorz Skiba nstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami

Bardziej szczegółowo

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń?

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń? Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016-2020 Obszar 4 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawartości lizyny strawnej w mieszankach zbożowo-rzepakowych na tempo wzrostu i chemiczny skład przyrostu dziennego świń

Wpływ zawartości lizyny strawnej w mieszankach zbożowo-rzepakowych na tempo wzrostu i chemiczny skład przyrostu dziennego świń Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Stanisława Raj, Henryk Fandrejewski, Dagmara Weremko, Grzegorz Skiba Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie Wpływ zawartości lizyny strawnej

Bardziej szczegółowo

Tom XIX Rośliny Oleiste 1998

Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Stefania Smulikowska, Anna Mieczkowska, Barbara Pastuszewska Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna Skład i wartość pokarmowa nasion,

Bardziej szczegółowo

Ocena mieszanek zawierających makuchy z dwóch odmian rzepaku uzupełnionych i nieuzupełnionych preparatem enzymatycznym w żywieniu kurcząt brojlerów

Ocena mieszanek zawierających makuchy z dwóch odmian rzepaku uzupełnionych i nieuzupełnionych preparatem enzymatycznym w żywieniu kurcząt brojlerów TOM XXXII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2011 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy Ocena mieszanek zawierających makuchy z dwóch odmian rzepaku uzupełnionych i nieuzupełnionych

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny i wartość pokarmowa makuchu z dyni

Skład chemiczny i wartość pokarmowa makuchu z dyni Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Zenon Zduńczyk, Dariusz Minakowski*, Sławomir Frejnagel, Marianna Flis* Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie *Instytut Żywienia Zwierząt i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy

Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy 16 września, Pałac w Pakosławiu ,,Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Fakty i mity Wytwórnia Pasz Lira mgr inż. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Skład i wartość pokarmowa śruty rzepakowej wyprodukowanej z dodatkiem lecytyny wytrąconej kwasem cytrynowym

Skład i wartość pokarmowa śruty rzepakowej wyprodukowanej z dodatkiem lecytyny wytrąconej kwasem cytrynowym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Barbara Pastuszewska, Lucyna Buraczewska, Grzegorz Jabłecki *, Anna Ochtabińska Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, Jabłonna k. Warszawy *Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

Bardziej szczegółowo

Lnianka (Camelina sativa) w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów

Lnianka (Camelina sativa) w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Teresa Jaśkiewicz, Stanisław Matyka Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Lnianka (Camelina sativa) w mieszankach paszowych

Bardziej szczegółowo

Wartość energetyczna nasion z różnych genotypów lnu oleistego w żywieniu kurcząt brojlerów

Wartość energetyczna nasion z różnych genotypów lnu oleistego w żywieniu kurcząt brojlerów Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Jan Barteczko, Franciszek Borowiec, Tadeusz Zając* Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Żywienia Zwierząt * Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Wartość energetyczna nasion

Bardziej szczegółowo

Tom XIX Rośliny Oleiste 1998

Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Barbara Pastuszewska, Anna Ochtabińska Itytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Jabłonna k. Warszawy Wartość pokarmowa wytłoku i śruty poekstrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Nasiona rzepaku odmiany niskoglukozynolanowej Leo jako źródło energii w mieszankach dla kurcząt brojlerów

Nasiona rzepaku odmiany niskoglukozynolanowej Leo jako źródło energii w mieszankach dla kurcząt brojlerów Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Alina Janocha, Maria Osek, Barbara Klocek, Zofia Krasuska Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Nasiona rzepaku odmiany

Bardziej szczegółowo

ROŚLINNEGO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WYBRANE WYNIKI PROGRAMU WIELOLETNIEGO

ROŚLINNEGO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WYBRANE WYNIKI PROGRAMU WIELOLETNIEGO OCENA PRZYDATNOŚCI KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WYBRANE WYNIKI PROGRAMU WIELOLETNIEGO 2011-2015 PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu

Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu Możliwości zastosowania koncentratów białkowych opartych o krajowe źródła białka roślinnego w żywieniu drobiu PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI; DR INŻ. MARCIN HEJDYSZ OBECNA SYTUACJA POLSKIEJ PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodania różnej ilości preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową mieszanek dla kurcząt brojlerów

Wpływ dodania różnej ilości preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową mieszanek dla kurcząt brojlerów TOM XXXI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2010 Teresa Banaszkiewicz, Katarzyna Stachurska, Karolina Borkowska, Jakub Wysmyk Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy Wpływ dodania różnej ilości

Bardziej szczegółowo

Łubin w żywieniu trzody chlewnej

Łubin w żywieniu trzody chlewnej .pl Łubin w żywieniu trzody chlewnej Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 14 czerwca 2016 W ostatnim czasie obserwujemy powiększenie areału upraw roślin strączkowych. Taki wzrost zainteresowania spowodowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANYCH MIĘŚNI ORAZ NA PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH SKÓRY Z TŁUSZCZEM PODSKÓRNYM I TŁUSZCZU SADEŁKOWEGO U BROJLERÓW GĘSICH

WYBRANYCH MIĘŚNI ORAZ NA PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH SKÓRY Z TŁUSZCZEM PODSKÓRNYM I TŁUSZCZU SADEŁKOWEGO U BROJLERÓW GĘSICH Acta Sci. Pol., Zootechnica 5(2) 2006, 3 12 ANALIZA WPŁYWU śywienia NA SKŁAD CHEMICZNY WYBRANYCH MIĘŚNI ORAZ NA PROFIL KWASÓW TŁUSZCZOWYCH SKÓRY Z TŁUSZCZEM PODSKÓRNYM I TŁUSZCZU SADEŁKOWEGO U BROJLERÓW

Bardziej szczegółowo

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt W Polsce obowiązują dwa systemy oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy: francuski - INRA, niemiecki - DLG. Mierniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w dawkach pokarmowych dla kurcząt brojlerów

Zastosowanie ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w dawkach pokarmowych dla kurcząt brojlerów Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Akademia Rolnicza w Lublinie, Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz Zastosowanie ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego jako zamiennika poekstrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Ocena wybranych cech fizyko-chemicznych oraz zawartości energii metabolicznej nasion rzepaku w aspekcie ich wielkości

Ocena wybranych cech fizyko-chemicznych oraz zawartości energii metabolicznej nasion rzepaku w aspekcie ich wielkości Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Teresa Banaszkiewicz, Karolina Borkowska Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Ocena wybranych cech fizyko-chemicznych

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA ROŚLINNEGO W ŻYWIENIU DROBIU I ŚWIO PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI KATEDRA ŻYWIENIA ZWIERZĄT I GOSPODARKI PASZOWEJ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU CECHA

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych oraz mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu

Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych oraz mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu Możliwość zastosowania koncentratów wysokobiałkowych oraz mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu PROF. DR HAB. ANDRZEJ RUTKOWSKI; DR INŻ. MARCIN HEJDYSZ

Bardziej szczegółowo

Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska

Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska Pasze rzepakowe w żywieniu świń Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska Zależnie od metody produkcji oleju ekstrakcji rozpuszczalnikiem lub tłoczenia, otrzymuje się dwa rodzaje produktu paszowego: - poekstrakcyjną

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych

Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Adolf Korniewicz, Ewa Chrząszcz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Barbara Paleczek Instytut Zootechniki, Zakład Żywienia Zwierząt, Smardzów Wrocławski, Żerniki Wrocławskie Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka

Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Marek Pieszka, Franciszek Brzóska, Krystyna Sala Instytut Zootechniki, Zakład Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Balice Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

TOM XXXII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2011

TOM XXXII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2011 TOM XXXII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2011 Anna Milczarek, Maria Osek, Zofia Turyk, Alina Janocha Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ

Bardziej szczegółowo

Zawartość białka związanego z frakcją włókna (NDF) a strawność jelitowa u świń białka i aminokwasów pasz rzepakowych traktowanych termicznie *

Zawartość białka związanego z frakcją włókna (NDF) a strawność jelitowa u świń białka i aminokwasów pasz rzepakowych traktowanych termicznie * Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Lucyna Buraczewska, Jolanta Gdala, Justyna Wasilewko, Stanisław Buraczewski Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, Jabłonna Zawartość białka związanego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki odchowu, wartość rzeźna i jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami bez białka zwierzęcego zawierającymi nasiona roślin oleistych

Wskaźniki odchowu, wartość rzeźna i jakość mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami bez białka zwierzęcego zawierającymi nasiona roślin oleistych Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Maria Osek, Alina Janocha, Zbigniew Wasiłowski Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wskaźniki odchowu, wartość rzeźna i jakość mięsa

Bardziej szczegółowo

Wpływ czasu podawania zwiększonej dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów

Wpływ czasu podawania zwiększonej dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym na wskaźniki odchowu i wartość rzeźną kurcząt brojlerów Tom XXVIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2007 Maria Osek, Anna Milczarek, Alina Janocha, Barbara Klocek Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ czasu podawania

Bardziej szczegółowo

"Stosowanie suchych drożdży piwnych w paszy kombinowanej dla kurczaków brojlerów"

Stosowanie suchych drożdży piwnych w paszy kombinowanej dla kurczaków brojlerów Wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich drożdży piwnych ma długą historię. Jednak zainteresowanie tym produktem producentów pasz i hodowców wyraźnie wzrosło po wprowadzeniu na terenie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi

Wyniki produkcyjne i poubojowe oraz walory smakowe mięsa kurcząt brojlerów żywionych mieszankami natłuszczanymi różnymi olejami roślinnymi Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Maria Osek, Alina Janocha, Anna Milczarek, Barbara Klocek Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wyniki produkcyjne i

Bardziej szczegółowo

I okres rozniesienia i szczytu nieśności trwający około 4 miesiące, nioski żywimy mieszanką o zawartości 18% białka, II okres to kolejne 4 miesiące

I okres rozniesienia i szczytu nieśności trwający około 4 miesiące, nioski żywimy mieszanką o zawartości 18% białka, II okres to kolejne 4 miesiące Żywienie kurcząt Kurczęta typu nieśnego żywimy do woli, a okresowe ważenie losowo wybranej grupy kurcząt informuje nas, czy wzrost ptaków odpowiada określonej linii kur. Nie można dopuścić do nadmiernego

Bardziej szczegółowo

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2. Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2. Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Fragm. Agron. 29(4) 2012, 167 173 WPŁYW ODMIANY ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO W MIESZANKACH PEŁNOPORCJOWYCH UZUPEŁNIONYCH AMINOKWASAMI NA STRAWNOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I BILANS AZOTU U TUCZNIKÓW Maria Stanek

Bardziej szczegółowo

Wpływ obłuszczenia nasion rzepaku na zawartość makroelementów oraz skład kwasów tłuszczowych w tuszkach kurcząt brojlerów

Wpływ obłuszczenia nasion rzepaku na zawartość makroelementów oraz skład kwasów tłuszczowych w tuszkach kurcząt brojlerów Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 0 Teresa Banaszkiewicz Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ obłuszczenia nasion rzepaku na zawartość makroelementów oraz skład kwasów

Bardziej szczegółowo

BROJLER. Specyfikacja paszy. An Aviagen Brand

BROJLER. Specyfikacja paszy. An Aviagen Brand BROJLER 308 Specyfikacja paszy 2014 An Aviagen Brand Wstęp W tabelach przedstawiono specyfikację paszy dla brojlerów z uwzględnieniem przedziałów wagowych tuczu stosowanych w różnych krajach: Nieseksowane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA KOMPONENTÓW PASZ SYPKICH NA WYDAJNOŚĆ TUCZU TRZODY CHLEWNEJ

WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA KOMPONENTÓW PASZ SYPKICH NA WYDAJNOŚĆ TUCZU TRZODY CHLEWNEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2007 Wacław Romaniuk Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Szczecinie Marek Rynkiewicz

Bardziej szczegółowo

Surowce białkowe ich wpływ na produkcję drobiarską w Polsce

Surowce białkowe ich wpływ na produkcję drobiarską w Polsce Surowce białkowe ich wpływ na produkcję drobiarską w Polsce IV FORUM DROBIARSKIE Sebastian A. Kaczmarek* UP-Poznań Chmielno, 20.06.2016 Wołyńska 33, 60-637, Poznań, *email: sebak1@up.poznan.pl Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy!

Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy! .pl Żywienie gęsi rzeźnych: wykorzystaj kiszonki z kukurydzy! Autor: dr Tomasz Hikawczuk Data: 16 stycznia 2017 Gęsi są ptakami domowymi, które spośród wszystkich gatunków drobiu posiadają największą zdolność

Bardziej szczegółowo

Produkty uboczne opracowania rzepaku jako substytut śrut sojowych

Produkty uboczne opracowania rzepaku jako substytut śrut sojowych Produkty uboczne opracowania rzepaku jako substytut śrut sojowych Po wprowadzeniu zakazu stosowania mączki mięso-kostnej w Unii Europejskiej rośnie popyt na produkty z soi. Jednak większość soi importowana

Bardziej szczegółowo

zwiększaniem się odległości od siłowni wiatrowej poziom hałasu słyszalnego i infradźwiękowego malał. Poziom hałasu infradźwiękowego był na każdym z

zwiększaniem się odległości od siłowni wiatrowej poziom hałasu słyszalnego i infradźwiękowego malał. Poziom hałasu infradźwiękowego był na każdym z 9. STRESZCZENIE Wpływ dodatku ziół na parametry stresu, wyniki produkcyjne oraz na jakość tuszek i mięsa kurcząt brojlerów utrzymywanych w różnych odległościach od siłowni wiatrowej Zgodnie z dokumentem

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny siary i mleka loch żywionych w trakcie ciąży oraz laktacji dawkami z udziałem oleju lnianego

Skład chemiczny siary i mleka loch żywionych w trakcie ciąży oraz laktacji dawkami z udziałem oleju lnianego Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Tadeusz Barowicz, Władysław Migdał*, Marek Pieszka Instytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Paszoznawstwa * Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej Skład

Bardziej szczegółowo

Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki pełnoporcjowej (koncentrat 45% i pszenica 55%) Energia metaboliczna (kcal) 2700 Białko ogólne (%) 16,2

Wartość pokarmowa 1 kg mieszanki pełnoporcjowej (koncentrat 45% i pszenica 55%) Energia metaboliczna (kcal) 2700 Białko ogólne (%) 16,2 Tabela 1. Skład koncentratu dla kur nieśnych Łubin wąskolistny 22,2 Łubin żółty 24,9 Groch 11,1 Kukurydza 4,44 Kreda 18,9 Olej rzepakowy 12,2 Fosforan Ca 3,1 NaHCO 3 0,78 Metionina 0,47 NaCl 0,29 Lizyna

Bardziej szczegółowo

Pasze rzepakowe miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. 1

Pasze rzepakowe miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. 1 Pasze rzepakowe. Cz. 1 Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII (2010), 2 3: 11 18 Pasze rzepakowe miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. 1 Franciszek Brzóska 1, Bogdan Śliwiński 1,

Bardziej szczegółowo

ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 34 (2):

ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 34 (2): ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 34 (2): 227-240 2013 Maria Osek, Anna Milczarek, Renata Świnarska Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Autor

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA GRANULOWANEJ MIESZANKI PASZOWEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ KINETYCZNĄ GRANUL I WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA GRANULOWANEJ MIESZANKI PASZOWEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ KINETYCZNĄ GRANUL I WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WPŁYW STOPNIA ROZDROBNIENIA GRANULOWANEJ MIESZANKI PASZOWEJ NA WYTRZYMAŁOŚĆ KINETYCZNĄ GRANUL I WYDAJNOŚĆ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Marek Rynkiewicz Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zabiegu obłuszczania nasion rzepaku na wartość pokarmową diet z udziałem makuchów w żywieniu kurcząt brojlerów

Wpływ zabiegu obłuszczania nasion rzepaku na wartość pokarmową diet z udziałem makuchów w żywieniu kurcząt brojlerów Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 05 Akademia Podlaska w Siedlcach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Wpływ zabiegu obłuszczania nasion rzepaku na wartość pokarmową diet z udziałem makuchów

Bardziej szczegółowo

Mieszanka paszowa uzupełniająca Golden Soya Base oparta jest o wysokiej jakości poekstrakcyjną śrutę sojową:

Mieszanka paszowa uzupełniająca Golden Soya Base oparta jest o wysokiej jakości poekstrakcyjną śrutę sojową: Zawartość podstawowych składników pokarmowych w 1 kg m.p.u. Golden Soya Base (6995): Nazwa składnika pokarmowego Jedn. miary Deklarowany poziom Nazwa składnika pokarmowego Jedn. miary Deklarowany poziom

Bardziej szczegółowo

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego Konferencja Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich Warszawa, 9 czerwca 2016 Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ODŻYWCZA NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO

WARTOŚĆ ODŻYWCZA NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO Fragm. Agron. 29(4) 2012, 160 166 WARTOŚĆ ODŻYWCZA NASION ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO Maria Stanek 1, Jacek Bogusz 1, Wiesław Sobotka 1, Tadeusz Bieniaszewski 2 1 Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 2 Katedra

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NASION BOBOWATYCH (STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH) W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ

WYKORZYSTANIE NASION BOBOWATYCH (STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH) W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE WYKORZYSTANIE NASION BOBOWATYCH (STRĄCZKOWYCH GRUBONASIENNYCH) W ŻYWIENIU TRZODY CHLEWNEJ Olsztyn, 2015 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Effect of dietary electrolyte balance on rearing performance of broiler chickens under farm conditions*

Effect of dietary electrolyte balance on rearing performance of broiler chickens under farm conditions* Ann. Anim. Sci., Vol. 11, No. 3 (2011) 405 412 Effect of dietary electrolyte balance on rearing performance of broiler chickens under farm conditions* * J e r z y K o r e l e s k i 1, S y l w e s t e r

Bardziej szczegółowo

Śruta rzepakowa jako pasza białkowa i energetyczna ograniczenia i perspektywy

Śruta rzepakowa jako pasza białkowa i energetyczna ograniczenia i perspektywy Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Barbara Pastuszewska, Stanisława Raj Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego, Jabłonna Śruta rzepakowa jako pasza białkowa i energetyczna ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch

Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch Tom XX Rośliny Oleiste 999 Wacław Krasucki, Eugeniusz R. Grela Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Żywienia Zwierząt Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch

Bardziej szczegółowo

Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych

Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych This is preprint version of manuscript from Indyk Polski, 2006, 2(15): 6-13. http://www.portalhodowcy.pl/indyk-polski Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych Witold Szczurek Dział Żywienia Zwierząt

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA KARPIA

WPŁYW ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA KARPIA Inżynieria Rolnicza 5(93)/27 WPŁYW ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA KARPIA Renata Puchała Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. Maciej Pilarczyk Zakład Ichtiobiologii

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze

Trzoda chlewna. CENTRUM HURTOWE PASZ www.chp-pasze.pl. naturalnie najlepsze. Rewolucja w żywieniu. Rewolucja w żywieniu. naturalnie najlepsze CENTRUM HURTOWE PASZ www.chppasze.pl Mogilno, ul. Kościuszki 38B tel. 52 3151252, 52 3548557 email: biuro@chppasze.pl sekretariat@chppasze.pl ODDZIAŁY Żnin, ul.dworcowa 10 tel 52 3020094 Gniewkowo, ul.piasta

Bardziej szczegółowo

ROSS 708 STADO RODZICIELSKIE. Specyfikacja Paszy. An Aviagen Brand

ROSS 708 STADO RODZICIELSKIE. Specyfikacja Paszy. An Aviagen Brand 1 STADO RODZICIELSKIE ROSS 708 Specyfikacja Paszy An Aviagen Brand Wstęp Folder zawiera zalecenia żywieniowe dla stada rodzicielskiego Ross 708 i powinien być wykorzystywany razem z Instrukcją Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przydatność paszowa nasion i wytłoków rzepakowych w żywieniu drobiu i świń i ich wpływ na jakość produktów zwierzęcych

Przydatność paszowa nasion i wytłoków rzepakowych w żywieniu drobiu i świń i ich wpływ na jakość produktów zwierzęcych Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Stefania Smulikowska, Cam Van Nguyen Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, PAN, Jabłonna Przydatność paszowa nasion i wytłoków rzepakowych w żywieniu

Bardziej szczegółowo

Śruta rzepakowa, podstawowe krajowe źródło białka paszowego możliwe kierunki badań nad poprawą jej jakości

Śruta rzepakowa, podstawowe krajowe źródło białka paszowego możliwe kierunki badań nad poprawą jej jakości Śruta rzepakowa, podstawowe krajowe źródło białka paszowego możliwe kierunki badań nad poprawą jej jakości mgr inż. Kinga Gołębiewska, prof. dr hab. Danuta Boros Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat DDGS. mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader r.

Podstawowe informacje na temat DDGS. mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader r. Zastosowanie DDGS w żywieniu zwierząt Podstawowe informacje na temat DDGS mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader 26.05.2008 r. E-mail: marek.mruk@ddgs.com.pl Produkcja bioetanolu źródłem DDGS DDGS jest finalnym

Bardziej szczegółowo

Smakowitość mieszanek paszowych dla królików z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego

Smakowitość mieszanek paszowych dla królików z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), 3: 20 24 Smakowitość mieszanek paszowych dla królików z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego Cezary Zwoliński 1, Janusz Strychalski

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny

Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny Tom XX Rośliny Oleiste 1998 Jerzy Koreleski, Maria Kuchta, Anna Sieradzka nstytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Żywienia Zwierząt Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością

Bardziej szczegółowo

Suplement Żywienie i wyniki użytkowości. brojler. cobb-vantress.com. Europa, Środkowy Wschód, Afryka

Suplement Żywienie i wyniki użytkowości. brojler. cobb-vantress.com. Europa, Środkowy Wschód, Afryka Suplement Żywienie i wyniki użytkowości brojlerów Europa, Środkowy Wschód, Afryka brojler cobb-vantress.com Wprowadzenie Poniższy suplement przedstawia wyniki użytkowości oraz wybojowości brojlerów Cobb

Bardziej szczegółowo

DARIUSZ KOKOSZYŃSKI, ZENON BERNACKI ORIGINAL PAPER

DARIUSZ KOKOSZYŃSKI, ZENON BERNACKI ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER COMPARISON OF SLAUGHTER YIELD AND CARCASS TISSUE COMPOSITION IN BROILER CHICKENS OF VARIOUS ORIGIN PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI RZEŹNEJ I SKŁADU TKANKOWEGO TUSZEK KURCZĄT BROJLERÓW O RÓŻNYM POCHODZENIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. I. Wobec braku na rynku krajowych pasz wysokobiałkowych, w

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SYSTEM ŻYWIENIA DROBIU. m.p.u. 2,5% Brojler Golden Soya Mix (3750) m.p.u. 2,5% Nioska Golden Soya Mix (2750)

INNOWACYJNY SYSTEM ŻYWIENIA DROBIU. m.p.u. 2,5% Brojler Golden Soya Mix (3750) m.p.u. 2,5% Nioska Golden Soya Mix (2750) INNOWACYJNY SYSTEM ŻYWIENIA DROBIU + m.p.u. 2,5% Brojler Golden Soya Mix (3750) m.p.u. 2,5% Nioska Golden Soya Mix (2750) + www.lnb.pl Zawartość podstawowych składników pokarmowych w 1 kg m.p.u. Golden

Bardziej szczegółowo

Roman SZYMECZKO 1 *, Tomasz TOPOLIŃSKI 2, Katarzyna BURLIKOWSKA 1, Anna PIOTROWSKA 1, Monika BOGUSŁAWSKA-TRYK 1, Joanna BŁASZYK 1 ORIGINAL PAPER

Roman SZYMECZKO 1 *, Tomasz TOPOLIŃSKI 2, Katarzyna BURLIKOWSKA 1, Anna PIOTROWSKA 1, Monika BOGUSŁAWSKA-TRYK 1, Joanna BŁASZYK 1 ORIGINAL PAPER ORIGINAL PAPER EFFECTS OF DIFFERENT LEVELS OF RAPE SEEDS IN THE DIET ON PERFORMANCE, BLOOD AND BONE PARAMETERS OF BROILER CHICKENS WPŁYW RÓŻNEGO POZIOMU NASION RZEPAKU W DIECIE NA WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE,

Bardziej szczegółowo

Wartość odŝywcza wytłoków rzepakowych produkowanych w kraju dla drobiu

Wartość odŝywcza wytłoków rzepakowych produkowanych w kraju dla drobiu Wiadomości Zootechniczne, R. XLIV (2006), 3: 22-28 Wartość odŝywcza wytłoków rzepakowych produkowanych w kraju dla drobiu Stefania Smulikowska Instytut Fizjologii i śywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego,

Bardziej szczegółowo

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ

OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ ASSESSMENT OF POTENTIAL FOR ZŁOTNICKA SPOTTED PIG BREEDING IN ORGANIC FARMS OCENA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA HODOWLI ŚWIŃ RASY ZŁOTNICKIEJ PSTREJ W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Janusz Tomasz Buczyński (1),

Bardziej szczegółowo

Owies nagi w żywieniu trzody chlewnej i drobiu Część I. Owies nagi w żywieniu tuczników

Owies nagi w żywieniu trzody chlewnej i drobiu Część I. Owies nagi w żywieniu tuczników NR 229 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 MARIA FABIJAŃSKA IWONA KOSIERADZKA MARCIN BEKTA Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa

Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 2, 53-63 Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa Dorota Kowalska, Paweł Bielański Instytut

Bardziej szczegółowo

Pasze Totally Pathogen Free

Pasze Totally Pathogen Free Pasze Totally Pathogen Free gotowe do użycia za barierą higieniczną bez konieczności autoklawowania tańsze o 30% od pasz sterylizowanych promieniowaniem Gamma Altromin - produkcja pasz tylko dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania rzepakowych materiałów paszowych w praktyce przemysłu paszowego szanse i bariery

MoŜliwości wykorzystania rzepakowych materiałów paszowych w praktyce przemysłu paszowego szanse i bariery MoŜliwości wykorzystania rzepakowych materiałów paszowych w praktyce przemysłu paszowego szanse i bariery Warszawa 22.05.2014 Witold Obidziński De Heus Sp. z o.o. Odmiany rzepaku Odmiany tradycyjne Odmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

Strawność całkowita i jelitowa u świń białka i aminokwasów poekstrakcyjnej śruty rzepakowej przed i po ekstruzji w temperaturach 140 i 160ºC

Strawność całkowita i jelitowa u świń białka i aminokwasów poekstrakcyjnej śruty rzepakowej przed i po ekstruzji w temperaturach 140 i 160ºC Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Waldemar Kuśnierek, Andrzej Potkański, Sylwia Kuśnierek Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Strawność całkowita i jelitowa

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LVII SECTIO E 2002 1 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin 1, Poland 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

FARM. Brojlery. Najlepsze z natury dla Twoich zwierząt. Najwyższa jakość dla kurczaków w każdej fazie życia.

FARM. Brojlery. Najlepsze z natury dla Twoich zwierząt. Najwyższa jakość dla kurczaków w każdej fazie życia. FARM Brojlery Najwyższa jakość dla kurczaków w każdej fazie życia. Najlepsze z natury dla Twoich zwierząt Przewodnik ułatwiający wybór najlepszej paszy! Twoje zwierzęta są dla Counry s Best najważniejsze!

Bardziej szczegółowo

Żywienie. taniny, czynnik antytrypsynowy,

Żywienie. taniny, czynnik antytrypsynowy, Żywienie W skład mieszanek dla drobiu wchodzi od 50 do 70% śrut zbożowych, które są głównym źródłem energii oraz dostarczają znaczną ilość białka ogólnego. Najlepszym komponentem jest śruta kukurydziana,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia)

SPRAWOZDANIE. z prowadzenia w 2009r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2009r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie (zakres z rozporządzenia) pt.: OCENA JAKOŚCI MIĘSA KURCZĄT BROJLERÓW I JAJ ORAZ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ICH

Bardziej szczegółowo

Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej

Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej 598 Probl Hig Epidemiol 2015, 96(3): 598-602 Wartość odżywcza mięsa drobiowego pochodzącego z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej Nutritional value of poultry meat produced in conventional and organic

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ POKARMOWA NASION ŁUBINÓW ORAZ WARTOŚĆ BIOLOGICZNA

WARTOŚĆ POKARMOWA NASION ŁUBINÓW ORAZ WARTOŚĆ BIOLOGICZNA WARTOŚĆ POKARMOWA NASION ŁUBINÓW ORAZ WARTOŚĆ BIOLOGICZNA BIAŁKA ZESTAWÓW ZBOŻOWO-ŁUBINOWYCH W BADANIACH NA SZCZURACH LABORATORYJNYCH Anna Kotlarz Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Akademia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nasion bobowatych (strączkowych) w mieszankach z produktami rzepakowymi jako zamiennika śruty sojowej w żywieniu świń

Zastosowanie nasion bobowatych (strączkowych) w mieszankach z produktami rzepakowymi jako zamiennika śruty sojowej w żywieniu świń Zastosowanie nasion bobowatych w żywieniu świń Wiadomości Zootechniczne, R. LIII (2015), 3: 163 172 Zastosowanie nasion bobowatych (strączkowych) w mieszankach z produktami rzepakowymi jako zamiennika

Bardziej szczegółowo

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu trzody chlewnej Przyczyny złej opinii o życie jako paszy dla zwierząt: 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów enzymów proteolitycznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II.

Wpływ poziomu ochrony i nawożenia azotem na plonowanie i skład chemiczny ziarna kilku odmian jęczmienia jarego pastewnego Część II. NR 251 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2009 TOMASZ ZBROSZCZYK 1 WŁADYSLAW NOWAK 2 1 Katedra Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2 Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin,

Bardziej szczegółowo

Zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczu produktów rzepakowych przechowywanych w różnych warunkach bez i z dodatkiem przeciwutleniacza

Zmiany liczby kwasowej i nadtlenkowej tłuszczu produktów rzepakowych przechowywanych w różnych warunkach bez i z dodatkiem przeciwutleniacza TOM XXXIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2012 Anna Milczarek, Maria Osek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Adres do korespondencji: amilczarek@uph.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Model : - SCITEC 100% Whey Protein Professional 920g

Model : - SCITEC 100% Whey Protein Professional 920g Białka > Model : - Producent : Scitec 100% Whey Protein Professional - jest najwyższej jakości, wolnym od laktozy, czystym koncentratem i izolat białek serwatkowych (WPC + WPI) o bardzo dobrej rozpuszczalności

Bardziej szczegółowo

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH

CHÓW BROJLERÓW KURZYCH 1 CHÓW BROJLERÓW KURZYCH Program BROJLER polecany jest szczególnie dla tuczu mniej intensywnego, odbywającego się w warunkach przydomowych. Jego zaletą jest niskie zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz

Bardziej szczegółowo

Tucz z zastosowaniem różnych pasz

Tucz z zastosowaniem różnych pasz Tucz z zastosowaniem różnych pasz W zależności od zastosowanych pasz wyróżniamy: tucz zbożowy tucz ziemniaczany, tucz serwatkowy, tucz CCM, tucz odpadkami. Tucz zbożowy Ziarno zbóż jest paszą o dużej koncentracji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów 20022009 r. Zestawienie produktów Trio Trio Trio KONCENTRAT PD 410 PD 411 PD 412 PD 210 PD 211 PD 212 PD 310 PD 311 PD 312 BROJLERY KONCENTRAT odchów produkcja jaj KONCENTRAT 2 1 2 / KONCENTRAT KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Program żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych - norek paszą MinkFeedPro firmy AGRO FISH Sp. z o.o.

Program żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych - norek paszą MinkFeedPro firmy AGRO FISH Sp. z o.o. Program żywienia zwierząt futerkowych mięsożernych - norek paszą MinkFeedPro firmy AGRO FISH Sp. z o.o. W dbałości o potrzeby hodowanych zwierząt futerkowych oraz komfort pracy na fermie Nasza firma na

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. XXXII (4) SECTIO EE 2014 Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ul. B. Prusa

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MASY CIAŁA PROSIĄT PRZY URODZENIU NA EFEKTY ICH ODCHOWU I WYNIKI TUCZU

WPŁYW MASY CIAŁA PROSIĄT PRZY URODZENIU NA EFEKTY ICH ODCHOWU I WYNIKI TUCZU Rocz. Nauk. Zoot., T. 38, z. 2 (2011) 189 195 WPŁYW MASY CIAŁA PROSIĄT PRZY URODZENIU NA EFEKTY ICH ODCHOWU I WYNIKI TUCZU M a r i a B o c i a n, H a n n a J a n k o w i a k, S a l o m e a G r a j e w

Bardziej szczegółowo

Ocena wartości rzeźnej kaczek Pekin STAR 53 HY

Ocena wartości rzeźnej kaczek Pekin STAR 53 HY Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 4, 109-116 Ocena wartości rzeźnej kaczek Pekin STAR 53 HY Barbara Biesiada-Drzazga, Anna Charuta, Alina Janocha, Justyna Łęczycka

Bardziej szczegółowo

Wpływ nasion rzepaku podwójnie ulepszonego na jakość morfologiczną jaj i na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju

Wpływ nasion rzepaku podwójnie ulepszonego na jakość morfologiczną jaj i na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w jaju Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Jan Niemiec, M. Stępińska, Ewa Świerczewska, J. Riedel SGGW, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Drobiu Wpływ nasion rzepaku podwójnie ulepszonego na jakość

Bardziej szczegółowo