Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku."

Transkrypt

1 Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

2 Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone z następującymi materiałami referencyjnymi: Ta Instrukcja obsługi zawiera informacje konieczne do skonfigurowania urządzenia i zainstalowania dostarczonego oprogramowania. Jej częścią są również szczegółowe instrukcje dotyczące wykorzystania urządzenia jako drukarki, skanera i kopiarki oraz informacje dotyczące konserwacji i rozwiązywania problemów z urządzeniem. Zawartość tej instrukcji może zostać zmieniona bez powiadomienia. W żadnym przypadku firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikające z obsługi urządzenia. Copyright Centronics to znak towarowy firmy Centronics Data Computer Corporation. IBM i IBM PC to znaki towarowe firmy International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 oraz Windows XP to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation. TrueType to znak towarowy firmy Apple Computer, Inc. Wszystkie inne marki lub nazwy produktów to znaki towarowe odpowiednich firm lub organizacji.

3 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Podczas korzystania z urządzenia należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy W tej instrukcji zostały użyte następujące ważne symbole: NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, w której brak postępowania zgodnego z instrukcjami może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. OSTRZEŻENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, w której brak postępowania zgodnego z instrukcjami może spowodować mniejsze lub większe obrażenia lub uszkodzenie własności. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Przewód zasilania należy podłączać bezpośrednio do gniazdka sieciowego i nie należy nigdy używać przedłużacza. Wtyczkę zasilania należy wyłączyć (ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel), jeśli kabel zasilający lub wtyczka zostanie nadtopiona lub uszkodzona w inny sposób. Aby uniknąć niebezpiecznego porażenia prądem lub wystawienia na promieniowanie lasera, nie należy zdejmować żadnych pokryw ani nie odkręcać śrubek, jeśli nie jest to określone w podręczniku. Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, należy wyłączyć zasilanie i odłączyć wtyczkę zasilania (ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel): Jeśli na urządzenie zostanie rozlany płyn. Jeśli istnieje podejrzenie, że urządzenie wymaga serwisu lub naprawy. Obudowa zewnętrzna urządzenia została uszkodzona. Nie należy palić rozsypanego tonera ani tonera zużytego. Pył tonera może zapalić się przy wystawieniu na działanie płomienia. Toner można wyrzucić u autoryzowanego sprzedawcy. Zużytą butelkę tonera należy wyrzucić zgodnie z przepisami lokalnymi. W pobliżu urządzenia nie wolno używać łatwopalnych cieczy, gazów i aerozoli. W przeciwnym wypadku może nastąpięć pożar lub porażenie prądem. ii

4 OSTRZEŻENIE: Urządzenie należy chronić przed wilgocią lub złymi warunkami atmosferycznymi, jak na przykład deszczem lub śniegiem. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilania z gniazdka sieciowego. Podczas przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilania nie ulegnie uszkodzeniu poprzez przyciśnięcie go urządzeniem. Odłączając wtyczkę z gniazdka sieciowego, zawsze należy ciągnąć za wtyczkę (nie za kabel). Nie należy dopuścić, aby do wnętrza urządzenia dostały się spinacze do papieru, zszywki lub inne metalowe obiekty. Toner (zużyty lub nie) należy przechowywać w butelce poza zasięgiem dzieci. Podczas sięgania do wnętrza urządzenia w celu usunięcia papieru należy uważać, aby nie skaleczyć się o ostre krawędzie. Ze względu na konieczność ochrony środowiska nie należy wyrzucać urządzenia ani zużytych materiałów eksploatacyjnego do kosza z odpadami pochodzenia domowego. Materiały te można wyrzucać tylko u autoryzowanego sprzedawcy. Wnętrze urządzenia może być bardzo gorące. Nie należy dotykać części oznaczonych etykietą hot surface (gorąca powierzchnia). W przeciwnym przypadku można doznać obrażeń. Zasilanie Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu produktu i powinno być łatwo dostępne. Środki bezpieczeństwa dotyczące ozonu Ten produkt podczas pracy generuje ozon. Normalnie poziom ozonu jest bezpieczny dla operatorów. Jeśli czuć będzie ozon, należy przewietrzyć pomieszczenie. W przypadku faksu i telefonu Nie należy używać produktu w pobliżu wody, na przykład wanny, zlewu, pralni, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu. Należy unikać używania telefonu podczas burzy. Istnieje ryzyko porażenia prądem spowodowanego piorunem. Nie należy używać telefonu w pobliżu wycieku gazu w celu zgłoszenia takiego wycieku. Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie jest urządzeniem laserowym klasy 1. To urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 miliwatów i długości fali nanometrów. Następujące oznaczenia umieszczone są z tyłu urządzenia. Ostrzeżenie: Użycie elementów kontrolnych urządzenia innych niż określone w tej instrukcji obsługi lub dostosowywanie i modyfikowanie opisanych w niej procedur może spowodować wystawienie na działanie niebezpiecznego promieniowania. W przypadku Ameryki Północnej Bezpieczeństwo lasera: To urządzenie jest zgodne z wymaganiami dotyczącymi produktów laserowych klasy 1, 21 CFR, podrozdział J. To urządzenie zawiera diodę laserową AlGaAs o mocy 5 miliwatów i długości fali nanometrów. iii

5 Ostrzeżenie: Użycie elementów kontrolnych urządzenia innych niż określone w tej instrukcji obsługi lub dostosowywanie i modyfikowanie opisanych w niej procedur może spowodować wystawienie na działanie niebezpiecznego promieniowania. Deklaracja zgodności Uwaga dla użytkowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) Ten produkt jest zgodny z istotnymi wymaganiami i postanowieniami Dyrektywy Rady 1999/ 5/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 1999 roku o urządzeniach radiowych i terminalach telekomunikacyjnych oraz o wspólnym przestrzeganiu zgodności. Uwaga dla użytkowników uzyskujących dostęp do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN) w krajach EEA Ten produkt został zaprojektowany tak, aby mógł uzyskać dostęp do analogowych publicznych komutowanych sieci telefonicznych (PSTN) we wszystkich krajach EEA. Lokalna zgodność z PSTN zależy od ustawień oprogramowania przełączającego. W przypadku przenoszenia urządzenia do innego kraju należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. W przypadku problemów należy w pierwszej kolejności skontaktować się z przedstawicielem serwisu. FAX2210L/LF215m: Deklaracja zgodności CE jest dostępna w sieci Internet pod następującym adresem: IF3050: Deklaracja zgodności CE jest dostępna pod następującym adresem URL: i po wybraniu odpowiedniego produktu. iv

6 Lokalizacja oraz cechy charakterystyczne etykiet WARNING (NIEBEZPIECZEŃSTWO) oraz CAUTION (OSTRZEŻENIE) Na urządzeniu etykiety WARNING (NIEBEZPIECZEŃSTWO) oraz CAUTION (OSTRZEŻENIE) znajdują się w następujących miejscach. W celu zachowania bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z instrukcjami i obchodzić się z urządzeniem we wskazany sposób. * * *Ta etykieta jest umieszczona na gorących powierzchniach. Należy uważać, aby nie dotknąć tych obszarów. Zgodnie z normą IEC urządzenie to wykorzystuje następujące symbole określające główny włącznik zasilania: oznacza WŁĄCZONE ZASILANIE. oznacza WYŁĄCZONE ZASILANIE. v

7 UWAGA Uwaga dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i potwierdzono jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Stosowanie tych reguł ma zapewniać odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie wytwarza, stosuje i może emitować promieniowanie w zakresie częstotliwości radiowych. Jeżeli nie będzie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Tym niemniej nie można zagwarantować, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli urządzenie będzie powodowało szkodliwe zakłócenia, które można wykryć, wyłączając i włączając urządzenie, zaleca się wyeliminowanie takich zakłóceń poprzez podjęcie następujących działań: Zmianę położenia anteny odbiornika. Zwiększenie odstępu pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego znajdującego się w innym obwodzie niż gniazdo, do którego podłączony jest odbiornik. Konsultację ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem zajmującym się sprzętem RTV w celu uzyskania pomocy. Ostrzeżenie Zmiany lub modyfikacje, które nie są jawnie dopuszczone przez organ odpowiedzialny za zgodność, mogą naruszyć prawo użytkownika do używania urządzenia. Uwaga na temat Ustawy o ochronie konsumenta usług telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) (ważne tylko na terenie Stanów Zjednoczonych) Ustawa o ochronie konsumenta usług telefonicznych (Telephone Consumer Protection Act) z roku 1991 czyni niezgodnym z prawem wysyłanie przy użyciu komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym faksu, wiadomości, jeśli taka wiadomość nie zawiera czytelnie umieszczonych w górnym lub dolnym marginesie każdej wysyłanej strony lub na pierwszej stronie transmisji informacji o dacie i czasie wysłania, danych pozwalających na identyfikację firmy, jednostki lub osoby wysyłającej wiadomość oraz numeru telefonu urządzenia nadawczego, firmy, jednostki lub osoby. (Podany numer telefonu nie może być numerem 900 lub innym numerem, z którym połączenie jest droższe niż opłata za połączenia lokalne lub międzymiastowe). Aby zaprogramować te informacje w faksie, należy wykonać następujące kroki: Należy postępować zgodnie z procedurą programowania nagłówka faksu, zawartą w rozdziale Programowanie w Instrukcji obsługi, aby wprowadzić dane identyfikujące firmę oraz numer telefonu urządzenia lub firmy. Ta informacja jest wysyłana razem z dokumentem przez funkcję nagłówka faksu. Oprócz tych informacji należy upewnić się, aby w urządzeniu zaprogramować datę i godzinę. vi

8 USA Wymagania FCC 1. Ten sprzęt jest zgodny z częścią 68. przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Na pokrywie tego urządzenia znajduje się etykieta zawierająca, oprócz innych informacji, identyfikator produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXXX. Jeśli to konieczne, należy dostarczyć ten numer firmie telefonicznej. 2. Ten sprzęt korzysta z gniazdka RJ11C USOC. 3. Wtyczka i gniazdko użyte do podłączenia sprzętu do okablowania budynku i sieci telefonicznej muszą być zgodne z częścią 68. przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Do produktu zostały dołączone kabel telefoniczny i wtyczka, spełniające te wymagania. Kabel ten został zaprojektowany do podłączenia z odpowiednim gniazdem, które również jest zgodna. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja instalacji. 4. Numer REN jest używany do określenia liczby urządzeń, które mogą być podłączone do linii telefonicznej. Nadmierna liczba REN na linii telefonicznej może spowodować, że urządzenie nie będzie sygnalizować połączeń przychodzących. W większości, ale nie we wszystkich obszarach, suma REN nie powinna przekroczyć pięciu (5,0). Aby upewnić się, jaka jest liczba urządzeń, które można podłączyć do linii (określona przez wartość REN), należy skontaktować się z lokalnym operatorem telekomunikacyjnym. Liczba REN dla tego produktu jest częścią identyfikatora produktu, który ma format US:AAAEQ##TXXXXX. Cyfry reprezentowane przez ## to numer REN bez kropki dziesiętnej (np. 03 to REN równe 0,3). 5. Jeśli to urządzenie spowoduje uszkodzenie sieci telefonicznej, operator telekomunikacyjny poinformuje użytkownika z wyprzedzeniem, że wymagane może być tymczasowe przerwanie świadczenia usług. Jeśli jednak powiadomienie z wyprzedzeniem nie będzie wykonalne, operator telekomunikacyjny powiadomi klienta tak szybko, jak to tylko możliwe. Ponadto użytkownik zostanie poinformowany o prawie do złożenia skargi do FCC, jeśli użytkownik uzna to za stosowne. 6. Operator telekomunikacyjny może wprowadzić zmiany w urządzeniach, wyposażeniu i działaniu procedur, które mogą wpłynąć na działanie sprzętu. Jeśli tak się stanie, operator telekomunikacyjny z wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o konieczności wprowadzenia modyfikacji w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług. 7. Jeśli wystąpią problemy z urządzeniem, w celu naprawy lub uzyskania informacji o gwarancji należy skontaktować się z firmą RICOH CORP. CUSTOMER SUPPORT DEPT. pod numerem telefonu FASTFIX. Jeśli urządzenie powoduje problemy w sieci telefonicznej, operator telekomunikacyjny może zażądać odłączenia urządzenia aż do czasu naprawienia problemu. 8. W przypadku problemów z działaniem (zacięcie dokumentów, zacięcie kopii, błąd komunikacji) należy zapoznać się z podrozdziałem dotyczącym rozwiązywania problemów, znajdującym się w tej instrukcji. 9. Połączenie z usługą party line" podlega opłatom stanowym. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze stanową komisją publicznej użyteczności, publiczną komisją usług lub komisją korporacyjną. PODCZAS PROGRAMOWANIA NUMERÓW AWARYJNYCH I/LUB WYKONYWANIA POŁACZEŃ TESTOWYCH Z NUMERAMI ALARMOWYMI: 1. Należy pozostać na linii i przed rozłączeniem się krótko wytłumaczyć dyspozytorowi powód wykonania połączenia. 2. Takie czynności należy wykonywać w poza godzinami szczytu, jak na przykład wcześnie rano lub późno wieczorem. KANADA Numer REN (Ringer Equivalence Number) określa maksymalną liczbę urządzeń, które można podłączyć do interfejsu telekomunikacyjnego. Zakończenie interfejsu może składać się z dowolnej kombinacji urządzeń, pod warunkiem zgodności z wymaganiem, aby suma REN dla wszystkich urządzeń nie przekroczyła pięciu. Ten produkt spełnia wymagania odpowiednich specyfikacji przemysłu kanadyjskiego. Uwaga: To urządzenie klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. vii

9 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym. W przypadku drukowania dużej liczby kopii powierzchnia tacy wydruków może się nagrzać. Należy uważać, aby nie dotknąć powierzchni dotyczy to zwłaszcza dzieci. viii

10 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Konfigurowanie urządzenia Rozpakowywanie Wybór lokalizacji Rozmieszczenie komponentów Widok z przodu Widok z tyłu Funkcje panelu operacyjnego Dołączanie akcesoriów Podstawka na dokumenty wyjściowe Instalowanie kasety z tonerem Ładowanie papieru Nawiązywanie połączeń Podłączanie do komputera Włączanie urządzenia Instalacja oprogramowania Informacje o oprogramowaniu Funkcje sterownika drukarki Instalowanie oprogramowania w systemie Windows Wymagania systemowe Instalowanie oprogramowania w systemie Windows Naprawa oprogramowania Usuwanie oprogramowania Konfigurowanie systemu urządzenia Zmiana języka interfejsu Ustawianie identyfikatora urządzenia Wprowadzanie znaków za pomocą klawiatury numerycznej Ustawianie daty i czasu Zmiana trybu zegara Ustawianie Typu papieru i Rozmiaru Ustawianie dźwięku Głośnik, Dzwonek, Dźwięk klawiszy oraz Dźwięk alarmu Głośność głośnika Korzystanie z trybu oszczędzania energii Tryb oszczędzania energii ix

11 Rozdział 2: Obchodzenie się z papierem Wybór materiałów drukarskich Typ, Źródła wprowadzania oraz Pojemności Wskazówki dotyczące stosowania papieru i materiałów specjalnych Wybór lokalizacji wydruków Drukowanie do przedniej tacy wyjściowej (strona zadrukowana skierowana w dół) Drukowanie do tylnej tacy wyjściowej (strona zadrukowana skierowana w górę) Ładowanie papieru do kasety na papier Używanie podajnika ręcznego Ustawianie Typu papieru i Rozmiaru dla Podajnika ręcznego Rozdział 3: Kopiowanie Ładowanie papieru do kopiowania Przygotowywanie dokumentu Tworzenie kopii Ustawianie opcji kopiowania Kontrast Typ oryginału Liczba kopii Zmniejszone/powiększone kopiowanie Zmiana ustawień domyślnych Ustawienie opcji Limit czasu Kopiowanie z sortowaniem Rozdział 4: Wysyłanie faksu Wysyłanie faksu Zmiana opcji Konfiguracji faksu Dostępne opcje konfiguracji faksu Ładowanie dokumentu Dostosowanie rozdzielczości dokumentu Automatyczne wysyłanie faksu Ręczne wysyłanie faksu Ponowne wybieranie ostatniego numeru Potwierdzanie transmisji Automatyczne ponowne wybieranie Odbieranie faksu Informacje o trybach odbierania Ładowanie papieru w celu odebrania faksów Automatyczne odbieranie w trybie faksu x

12 Automatyczne odbieranie w trybie Odp/Fax Odbieranie ręczne w trybie Tel Odbieranie ręczne za pomocą kodu rozpoczęcia zdalnego odbierania Odbieranie faksów za pomocą trybu DRPD Odbieranie faksów w pamięci Automatyczne wybieranie Wybieranie jednoprzyciskowe Zapisywanie numeru dla wybierania jednoprzyciskowego Wysyłanie faksu za pomocą numeru wybierania jednoprzyciskowego Szybkie wybieranie Zapisywanie numeru dla szybkiego wybierania Wysyłanie faksu za pomocą numeru szybkiego wybierania Wybieranie grupowe Ustawianie numeru wybierania grupowego Edycja numerów wybierania grupowego Wysyłanie faksu za pomocą wybierania grupowego (Transmisja wieloadresowa) Wyszukiwanie numeru w pamięci Wyszukiwanie sekwencyjne w pamięci Wyszukiwanie według określonej pierwszej litery 4.21 Drukowanie listy pozycji w książce telefonicznej Zaawansowane funkcje faksu Wysyłanie faksów rozsyłania Wysyłanie opóźnionego faksu Wysyłanie faksu priorytetowego Pobieranie faksu z urządzenia zdalnego Dodawanie dokumentów do zaplanowanego faksu Anulowanie faksu zaplanowanego Dodatkowe funkcje Używanie trybu bezpiecznego odbierania Drukowanie raportów Używanie zaawansowanych funkcji faksu Zmiana opcji ustawień Zaawansowane opcje konfiguracji faksu Korzystanie z panelu zdalnego sterowania xi

13 Rozdział 5: Drukowanie Drukowanie dokumentu w systemie Windows Anulowanie zadania drukowania Korzystanie z ustawień Ulubione Korzystanie z pomocy Ustawianie właściwości papieru Ustawianie właściwości graficznych Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru 5.11 Drukowanie dokumentu zmniejszonego lub powiększonego Dopasowanie dokumentu do wybranego rozmiaru strony Drukowanie plakatów Stosowanie znaków wodnych Stosowanie istniejących znaków wodnych Tworzenie znaków wodnych Edycja znaków wodnych Usuwanie znaków wodnych Stosowanie nakładek Co to jest nakładka? Tworzenie nowej nakładki strony Stosowanie nakładek stron Usuwanie nakładek stron Konfigurowanie drukarki udostępnionej lokalnie W systemie Windows 9x/Me Windows NT 4.0/2000/XP Rozdział 6: Skanowanie Podstawy skanowania Proces skanowania za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN xii

14 Rozdział 7: Konserwacja Czyszczenie pamięci Dostosowanie zacieniowania Czyszczenie urządzenia Czyszczenie na zewnątrz Czyszczenie wewnątrz Czyszczenie modułu skanera Konserwacja kasety z tonerem Rozprowadzanie tonera Wymiana kasety z tonerem Ustawianie opcji Info toner Czyszczenie bębna Ignorowanie komunikatu o braku tonera Rozdział 8: Rozwiązywanie problemów Usuwanie zacięcia dokumentów Usuwanie zakleszczeń papieru W Kasecie W Kasecie Przy wyjściu drukarki W obszarze utrwalacza lub w okolicach kasety z tonerem W podajniku ręcznym Jak uniknąć zakleszczeń Usuwanie komunikatów o błędach na wyświetlaczu LCD Rozwiązywanie problemów Problemy z podawaniem papieru Problemy drukowania Problemy z jakością druku Problemy z kopiowaniem Problemy skanowania Problemy z faksowaniem xiii

15 Rozdział A: Dodatek Instalacja opcjonalnej kasety... A.2 Ustawianie Kasety 2 we Właściwościach drukowania... A.4 Ustawianie typu i rozmiaru papieru w kasecie 2.. A.4 Dane techniczne... A.5 Specyfikacje ogólne... A.5 Dane techniczne skanera... A.6 Dane techniczne kopiarki... A.6 Dane techniczne drukarki... A.7 Specyfikacja faksu... A.8 Specyfikacje papieru... A.9 xiv

16 1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup tego wielofunkcyjnego produktu. To urządzenie oferuje funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania! Niniejszy rozdział zawiera instrukcje krok po kroku, dotyczące konfigurowania tego urządzenia. Niniejszy rozdział zawiera: Konfigurowanie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfigurowanie systemu urządzenia

17 Konfigurowanie urządzenia Rozpakowywanie Wyjmij urządzenie i wszystkie akcesoria z opakowania. Upewnij się, że urządzenie zostało spakowane z elementami wymienionymi poniżej. Jeśli któregoś z elementów brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zostało kupione urządzenie: Pierwsza kaseta z tonerem Przewód zasilania AC * Przewód telefoniczny* Płyta CD-ROM ** Skrócony podręcznik instalacji Skrócony podręcznik Podkładka na dokumenty wyjściowe Kabel USB (tylko na rynek amerykański) 1.2 WPROWADZENIE

18 1 Naklejka firmowa *** (W niektórych krajach może już być naklejona na urządzenie) Arkusz układu klawiszy (tylko w przypadku Europy / W niektórych krajach może już być naklejony na urządzenie) * Wygląd przewodu zasilania oraz przewodu telefonicznego może się różnić w zależności od kraju. ** Płyta CD-ROM zawiera sterownik Type 2200, Instrukcję użytkowania oraz program Adobe Acrobat Reader. ***Odklej podkład z firmowych naklejek i przyklej je w lewym rogu panelu operacyjnego. UWAGI: Należy używać kabla telefonicznego, który został dostarczony z urządzeniem. W przypadku wymiany kabla na kabel innego producenta powinien to być kabel telefoniczny AWG #26 lub większy. Przewód zasilający musi być włączony do uziemionego gniazda sieciowego. Dołączone elementy mogą się różnić w zależności od kraju sprzedaży. Zdejmij taśmę pakunkową z przodu, tyłu i boków urządzenia. Taśma WPROWADZENIE 1.3

19 Wybór lokalizacji Wybierz płaskie, stabilne miejsce z odpowiednią ilością wolnego miejsca, umożliwiającą przepływ powietrza. Dodatkowa przestrzeń powinna być pozostawiona w celu umożliwienia otwierania pokryw i podajników. Miejsce to powinno być dobrze wentylowane i powinno znajdować się z dala od źródeł światła słonecznego, ciepła, zimna oraz wilgotności. Nie należy umiejscawiać urządzenia w pobliżu krawędzi biurka lub stołu. Wolna przestrzeń Przód: 482,6 mm (wystarczająca do wyjęcia podajnika papieru) Tył: 250 mm (wystarczająca do wentylacji) Prawa: 100 mm Lewa: 100 mm (wystarczająca do wentylacji) 1.4 WPROWADZENIE

20 Rozmieszczenie komponentów 1 Oto główne elementy urządzenia: Widok z przodu Prowadnice dokumentów Automatyczny podajnik dokumentów Panel operacyjny (Patrz strona 1.6) Taca wyjściowa na dokumenty Przednia taca wyjściowa (Strona zadrukowana do zadrukowana skierowana w dół) Rozszerzenie wyjścia papieru Pokrywa przednia Kaseta z tonerem Wskaźnik poziomu papieru Opcjonalna kaseta na papier 2. (Podajnik 2) Prowadnice podajnika ręcznego Podajnik ręczny Kaseta na papier(podajnik 1) Widok z tyłu Pokrywa tylna Złącze równoległe Złącze USB Gniazdo przewodu Podajnika 2 Tylna taca wyjściowa Otwór (Strona zadrukowana do skierowana w górę) Line Jack EXT.Jack Gniazdko EXT* Włącznik zasilania Gniazdo Line Złącze przewodu zasilającego AC * Jeśli w kraju użytkownika obowiązuje inny system podłączania telefonu, to gniazdo może być zaślepione. WPROWADZENIE 1.5

21 Funkcje panelu operacyjnego 1 Używana do przechowywania często wybieranego numeru faksu i wybierania go za pomocą naciśnięcia przycisków. Pozwala na przełączenie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego do numerów od 21 do 40. Przechodzi przez opcje dostępne dla wybranej pozycji menu. 2 Przycisk Akceptacja zatwierdza wybór na wyświetlaczu. Wchodzi w tryb Menu i przechodzi przez dostępne opcje menu. Powraca do menu wyższego poziomu. 3 Wyświetla bieżący status i monituje podczas wykonywania operacji. 1.6 WPROWADZENIE

22 4 F A K S Umożliwia wybór trybu odbierania faksu. Umożliwia przechowanie najczęściej wybieranych numerów faksów jako jedno- lub dwucyfrowych numerów szybkiego wybierania albo jako numeru grupy w celu automatycznego wybierania i edycji przechowywanych numerów. Umożliwia drukowanie listy pozycji Książki telefonicznej. Dostosowuje rozdzielczość dokumentów w bieżącym zadaniu faksu. Umożliwia wysłanie faksu do wielu odbiorców. 1 WłPrzycisk Praca głośnomów. włącza linię telefoniczną. 5 Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer w trybie gotowości lub wstawia pauzę w numerze faksu w trybie edycji. Wybiera numer lub wprowadza znaki alfanumeryczne. 6 K O P I A Dostosowuje jasność dokumentów w bieżącym zadaniu kopiowania. *1 Ten przycisk w tej instrukcji nazywany jest Kontrast.. Wybiera typ dokumentu dla bieżącego zadania kopiowania. *2 Ten przycisk w tej instrukcji nazywany jest Typ orygin.. Przycisk Zmniej/Powięk. tworzy kopię mniejszą lub większą od oryginalnego dokumentu. Wybiera liczbę kopii. 7 Przycisk Zeruj/Zatrzymaj zatrzymuje działanie w dowolnej chwili. W trybie Gotowości usuwa lub zatrzymuje opcje kopiowania, takie jak kontrast, ustawienie typu dokumentu, rozmiar kopii i liczba kopii. Rozpoczyna zadanie. WPROWADZENIE 1.7

23 Dołączanie akcesoriów Podstawka na dokumenty wyjściowe Włóż dwie wypustki znajdujące się na dostarczonej podstawce na dokumenty wyjściowe do otworów po obu stronach podajnika papieru. Wysuń przedłużenie, jeśli to konieczne. UWAGA: podczas odłączania kontrast należy go odłączyć poprzez naciśnięcie jego przedniej części, jak to pokazano na rysunku. Mimo iż teraz da się słyszeć stłumiony odgłos, komponenty są bezpieczne i nie uległy uszkodzeniu. 1.8 WPROWADZENIE

24 Instalowanie kasety z tonerem 1 1 Otwórz pokrywę przednią. 2 Wyjmij początkową kasetę z tonerem z opakowania. Delikatnie przekręć kasetę 5 lub 6 razy, aby równomiernie rozmieścić znajdujący się wewnątrz toner. Dokładne obracanie kasety zapewni możliwość uzyskania z niej maksymalnej liczby kopii. UWAGI: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy wystawiać kasety z tonerem na działanie światła przez okres dłuższy niż kilka minut. Jeśli kaseta ma być wystawiona na dłużej, należy ją przykryć kartką papieru. Jeśli toner zabrudzi ubranie, należy go zetrzeć suchą szmatką i wyprać ubranie w zimnej wodzie. Użycie gorącej wody spowoduje utrwalenie plamy na odzieży. WPROWADZENIE 1.9

25 3 Wsuń kasetę z tonerem do urządzenia, aż zostanie całkowicie zablokowana we właściwym miejscu. 4 Zamknij przednią pokrywę. Upewnij się, że pokrywa jest dobrze zamknięta WPROWADZENIE

26 Ładowanie papieru 1 Można załadować do 250 arkuszy. Aby załadować stos papieru o rozmiarze Letter, należy: 1 Otworzyć kasetę na papier i wyjąć go z urządzenia. 2 Nacisnąć płytkę dociskającą, aż zostanie zablokowana we właściwym miejscu. 3 Powachlować krawędzie stosu papieru, aby rozdzielić kartki. Następnie wyrównać stos papieru, uderzając nim o płaską powierzchnię. WPROWADZENIE 1.11

27 4 Włożyć stos papieru do kasetę na papier, stroną do druku skierowaną w górę. UWAGA: Aby załadować papier o innym rozmiarze, należy dostosować prowadnice papieru. Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona Należy zwrócić uwagę na wskaźnik limitu papieru, znajdujący się po lewej stronie na wewnętrznej ściance kasety. Przeładowanie papieru może doprowadzić do jego zacięcia. 6 Włóż i wsuń kasetę na papier z powrotem do urządzenia. UWAGA: Po załadowaniu papieru należy skonfigurować urządzenie na typ i rozmiar załadowanego papieru. Patrz strona 1.31 w celu uzyskania informacji na temat kopiowania lub faksowania albo strona 5.7 w celu uzyskania informacji na temat drukowania z komputera WPROWADZENIE

28 Zmiana Rozmiaru papieru w Kasecie na papier Aby załadować dłuższy papier, taki jak papier o rozmiarze Legal, należy dostosować prowadnice papieru, aby przedłużyć Kasetę na papier. 1 Po naciśnięciu i odblokowaniu blokad prowadnic wysuń całkowicie prowadnicę długości papieru, aby maksymalnie przedłużyć Kasetę na papier. 1 P 2 Po włożeniu papieru do kasety wsuń prowadnicę do momentu dotknięcia przez nią stosu papieru. W przypadku papieru o rozmiarze mniejszym niż Letter dostosuj przednią prowadnicę długości papieru. WPROWADZENIE 1.13

29 3 Ściskając prowadnicę szerokości papieru tak, jak to pokazano, przesuń ją w kierunku papieru, aż dotknie boku stosu papieru. UWAGI: Nie dopychaj prowadnicy szerokości papieru, aby nie spowodowała wygięcia się materiału. Jeśli prowadnica szerokości papieru nie zostanie dopasowana, może to doprowadzić do zacinania się papieru. Nawiązywanie połączeń Podłącz przewód linii telefonicznej do gniazda LINE, a drugi koniec do gniazdka telefonicznego. Do gniazdka na ścianie 1.14 WPROWADZENIE

30 Aby użyć urządzenia do odbierania zarówno faksów, jak i połączeń głosowych, należy podłączyć do urządzenia telefon oraz automatyczną sekretarkę. 1 WPROWADZENIE 1.15

31 UWAGA: Dotyczy Wielkiej Brytanii: jeśli do gniazda EXT w urządzeniu podłączony jest telefon lub automatyczna sekretarka pracująca z przewodem trójżyłowym (przewód SHUNT, starszy sprzęt), podłączony sprzęt nie będzie dzwonić podczas odbierania połączenia przychodzącego, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z najnowszą technologią. Aby uniknąć tej niekompatybilności, należy używać telefonów lub automatycznych sekretarek korzystających z przewodów dwużyłowych (nowszy sprzęt). Podłączanie do komputera Podłącz kabel USB drukarki do złącza z tyłu drukarki. Należy użyć kabla zgodnego ze standardem USB 2.0, o długości nieprzekraczającej 3 m. Aby podłączyć drukarkę za pomocą kabla równoległego, należy kupić kabel równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284 i podłączyć go do złącza równoległego w urządzeniu. Dociśnij metalowe zaciski, aby weszły w szczeliny wtyczki kabla. UWAGI: Należy podłączyć tylko jeden z wymienionych powyżej kabli. Nie należy w tym samym czasie używać kabla równoległego i USB. W przypadku używania kabla USB systemem operacyjnym musi być Windows 98/Me/2000/XP. W przypadku używania połączenia USB urządzenie oferuje dwa tryby USB: Szybko oraz Wolno. Tryb pełnej prędkości to tryb domyślny. Niektórzy użytkownicy komputerów PC mogą odczuć niewłaściwe działanie funkcji USB w trybie domyślnym. Jeśli tak się stanie, należy wybrać tryb niskiej prędkości, aby uzyskać pomyślne rezultaty. Szczegóły dotyczące zmiany trybu USB zawiera WPROWADZENIE

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40

Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Rejestrator dźwięku Tascam DR-40 Instrukcja obsługi Urządzenie posiada numer seryjny zlokalizowany na dolnym panelu. Zapisz go i zachowaj. Nr seryjny: Strona 1 z 124 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 1.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika

Xerox WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika Wrzesień 2012 702P01017 Dodatek dotyczący bezpieczeństwa do przewodnika użytkownika UWAGA: Ten dokument zastępuje część Bezpieczeństwo w Przewodniku użytkownika. 2012 Xerox Corporation. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, POLSKI 405 605 WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony www.archos.com/manuals. Szanowny Kliencie, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo