PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA"

Transkrypt

1 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str PW1 -PW11 2. Rysunki: Plan zagospodarowania terenu Rys nr-pzt Profil przyłącza wody Rys nr PW 2 Schematy zestawu wodomierzowego Rys nr PW 3 Profil instalacji kanalizacji zewnętrznej sanitarnej Rys nr PW 4 PW 2

2 PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza wodociągowego do modernizowanego budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: - zlecenie Inwestora - projekt architektoniczno-budowlany - plan sytuacyjno-wysokościowy - uzgodnienia branżowe - obowiązujące normy i przepisy Charakterystyka prowadzonej działalności Projektowany budynek będzie budynkiem administracyjnym. Skład ścieków to typowe ścieki bytowogospodarcze. Ścieki technologiczne nie występują z uwagi na brak prowadzonej działalności która te ścieki by produkowała Skład ścieków odprowadzanych Skład odprowadzanych ścieków będzie typowy jak dla ścieków bytowych bez zawartości szkodliwych substancji. Przyłącze wodociągowe dla budynków Obliczeniowy przepływ wody Woda pobierana będzie dla celów socjalono-bytowych. Dobowe zużycie wody wynosi 15dm3xzat/dobę. Ilość zatrudnionych to około 30osób Zużycie średnio dobowe wody wynosi Q śr d =30x15=450 dm 3 /d Zużycie maksymalne dobowe wody wynosi Q max d =450x1,3=585 dm 3 /d Zużycie maksymalne godzinowe wody wynosi Q max h = 585 x1,4 =34,12dm 3 /h 24 PW 3

3 Przepływ obliczeniowy wody zimnej i ciepłej na przyłączu wody lp Przybór sanitarny Wymagane Normatywny wypływ wody [dm3/s] Ilość Razem wypływ qn [dm3/s] ciśnienie tylko zimna [MPa] zimna ciepła lub ciepła [szt] zimna ciepła 1 Bateria czerpalna: -zlewozmywak dn15 0,1 0,07 0,07 1 0,07 0,07 -umywalka dn15 0,1 0,07 0,07 6 0,42 0,42 -natryski 0,1 0,15 0,15 2 0,3 0,3 -wanna 0,1 0,15 0, Płuczka zbiornikowa 0,05 0,13 4 0,52 3 Zawór ze złączka dn15 0,1 0,3 2 0,6 4 Pisuar dn15 0,1 0,3 2 0,6 5 Pralka dn15 0,1 0, Zmywarka domowa dn15 0,1 0, Bidet 0,1 0,07 0, OGÓŁEM [dm3/s] 2,51 0,79 Przepływ obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe q n w.z. =0,682 x( q n ) 0,45 0,14=1,03 dm 3 /s Przepływ obliczeniowy wody zimnej na cele ppoż wewnętrzne hydranty wewnętrzne HP 25 o wydatku 10,dm3s przy nadciśnieniu 0,2MPa. Uwzględniam prace 2 hydrantów jednocześnie q n w.z. =2x1,0=2,0 dm 3 /s Istniejące przyłącze Ø50 jest niewystarczające do projektowanych celów. Dla obliczeniowego przepływu q=2,0 m3/s dobieram rurę PEHD Dn63x5,8 PN16 SDR17 prędkość wynosi około 0,83m/s jednostkowa strata ciśnienia 146Pa/m Strata ciśnienia na odcinku przyłącza wodociągowego wynosi 5kPa Strata ciśnienia na odcinku instalacji zewnętrznej wodociągowej wynosi 14,7kPa Dobór wodomierza głównego Umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza q w =2x q nwz =2x1,03=2,06 dm 3 /s Dobieram wodomierz PoWoGaz WS-3,5 Dn25. Straty na wodomierzu wynoszą 10kPa Dobór zaworu antyskażeniowego Dobieram zawór antyskażeniowy EA 291 Dn50. Straty na zaworze EA 423 Dn50 wynoszą 1,37kPa Całkowite starty ciśnienia na przyłączu i instalacji wodociągowej Straty hydrauliczne na odcinku przyłącze i inst zew wodociągowa wynosi Strata ciśnienia na wodomierzu Strata ciśnienia na zaworze antyskażeniowym Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji wodociągowej wewnętrznej 11,38 kpa. 10,0 kpa 1,37 kpa 308,7 kpa Wymagane ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia w siec wodociągowa w ulicy wynosi: 331,45 kpa PW 4

4 Dobór zestawu hydroforowego Dla wymaganego przepływu q=2,0d m/s i wysokości podnoszenia 25m dobieram zestaw hydroforowy (z pompami MHI normalnie zasysającymi które umożliwiają bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej) Wilo CO-2 MHI 403N /ER-EB 400V 0,55kW. Zestaw hydroforowy zabezpieczony jest naczyniem przeponowym 8dm3 które umożliwia płynna pracę urządzenia bez uderzeń hydraulicznych. Przy zestawie hydroforowym należy zamontować czujnik ciśnienia KPI35 Danfoss który przy spadku ciśnienia w sieci wodociągowej poniżej 0,2MPa wyłącza zestaw hydroforowy. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla zestawu hydroforowego Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa m = 2,0 dm3/s = 7200kg/h m A= = 7200 =295mm2 5,03 xα c x ( p 1 p 2 )x ρ 5,03 x 0,2 x (0,6 0)x980 d= 4 x A 3,14 =19,38mm Dobieram zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn32 6 bar Opis techniczny Przyłącze wodociągowe dla budynków Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rury PEHD 63x5,8 PN16. Włączenie do sieci wodociągowej żeliwnej Dn100 należy wykonać poprzez montaż zestawu przyłączeniowego (nawiertka i zasuwa) do rur twardych Jafar 3218 Dn100/50. Wodomierz wielostrumieniowy PoWoGaz WS-3,5 Dn25, zawory odcinające Dn50 i zawór antyskażeniowy EA423 Dn50 należy umieścić w studni wodomierzowej betonowej Ø1400. Instalację wodociągową zewnętrzną zaprojektowano z rur wodociągowych PEHD Dn63x5,8 PN16. Instalacje wodociągowa projektuje się wykonać poniżej strefy przemarzania gruntu. Wykonawstwo robót Roboty ziemne Projektowany wodociąg na całej długości wykonany będzie w wykopie wąskoprzestrzennym o umocnionych ścianach, wykonanym mechanicznie. Szerokość wykopu wynosi 0,90 m. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzić ręcznie z odeskowaniem ścian wykopu, w obecności gestorów sieci. Na czas budowy musi być zachowany dojazd pojazdów uprzywilejowanych. Do zasypywania wykopów można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że jest to piasek bez kamieni, gruzów i zanieczyszczeń. W przeciwnym wypadku grunt należy wymienić. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, także przepisami BHP. Powyższe prace prowadzić należy zgodnie z PN-83/ Roboty montażowe Roboty montażowe wykonywane muszą być w warunkach gruntu suchego. Przed przystąpieniem do ułożenia rur i ich montażu dno wykopu należy dokładnie wyprofilować zgodnie z projektem. Rury PEHD należy układać na podsypce z piasku o minimalnej wysokości 10,0 cm. Ułożony odcinek kanału wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypkę wykonać ręcznie, przestrzegać zasad podanych w Instrukcji projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE GAMRAT celem osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia obsypki 92 93%. Przewody wodociągowe należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania. W przypadku gdy zagłębienie przewodu wodociągowego jest mniejsze od 1,40 m przewód należy izolować warstwą żużla o grubości 20 cm, przykrytego papą. Pod armaturą odcinającą (zasuwy i hydranty) należy wykonać bloki podporowe. Szczegóły wykonania bloków oporowych wg załączonego rysunku. Wzdłuż przewodu wodociągowego należy ułożyć folię koloru niebieskiego z taśmą metalową (około 20cm PW 5

5 nad przewodem wodociągowym). Końcówki taśmy wyprowadzać przy trzpieniach zasuw i przy wodomierzach. Pod kształtkami żeliwnymi na sieci z rur PE - wykonać betonowe bloki podporowe z betonu B15 o wymiarach 0.8x0.8x0,4 stabilnie podparte w gruncie rodzimym. W celu zabezpieczenia kształtek PE - przed uszkodzeniem przez beton -oddzielić te dwa elementy grubą folią lub taśmą z tworzywa. Pod istniejącą nawierzchnią asfaltową ul. Szymanowskiego prace montażowe wykonać metodą bezwykopową w stalowej rurze osłonowej Dn200. Przestrzeń pomiędzy rurą medialną a osłonową wypełnić pierścieniami dystansowymi stosownie do zaleceń ich producenta. Końcówki rur wypełnić sznurem konopnym białym i uszczelnić pianką poliuretanową. Skrzynki uliczne zasuwowe -obrukować trylinką lub obetonować betonem B 15, o wymiarach 0 0,80 m, grubości 0,20 m. Skrzyżowania i kolizje W miejscach skrzyżowań projektowanych instalacji i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem terenu prace wykonawcze należy prowadzić ręcznie, w porozumieniu ze służbami technicznymi właściciela uzbrojenia. Zasypka wykopów Po wykonaniu próby szczelności,obsypki ochronnej z pisaku należy przystąpić do zasypywania wykopów. Do zasypywania wykopów można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem że jest to piasek bez kamieni, gruzów i zanieczyszczeń. W przeciwnym wypadku grunt należy wymienić. Po zakończeniu robót montażowych nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypkę należy wykonywać mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem poszczególnych warstw zgodnie z BN- 83/ pkt Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż: 1,00 dla jezdni asfaltowych 0,97 dla chodników i jezdni gruntowych 0,95 dla pasów zieleni Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy BN-83/ Zabezpieczenie antykorozyjne elementów sieci wodociągowej Wszystkie części metalowe uzbrojenia sieci wodociągowej należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie ich farbą antykorozyjną. Przed rozpoczęciem malowania wszystkie powierzchnie metalowe należy oczyścić do II-go stopnia czystości. Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegają części podziemne hydrantów, zasuwy, kształtki i rury osłonowe. Do zabezpieczenia części podziemnych należy stosować lakier bitumiczny, a kołnierze izolować asfaltem bitumicznym na gorąco. Przy czyszczeniu, malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym, należy postępować zgodnie z normą PN-62/B/ oraz instrukcją antykorozyjną. Próby ciśnieniowe Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności. Próbę szczelności należy wykonywać przy ciśnieniu 1.5 razy większym od ciśnienia roboczego, jednak nie niższym niż 1,0 MPa. Zalecane jest najpierw wykonanie próby wstępnej, a potem zasadniczej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Płukanie i dezynfekcja Po wykonaniu próby wodnej na szczelność, przed oddaniem rurociągu do eksploatacji, należy wodociąg przepłukać a następnie poddać dezynfekcji. W celu dezynfekcji przewody wodociągowe napełnić roztworem wodnym podchlorynu sodu w ilości 100g NaOCl na 1m 3 wody na okres 24 godzin. Po tym czasie należy wykonać płukanie sieci z pełną wydajnością stacji wodociągowej. Płukanie należy przeprowadzać kolejno przez hydranty na sieci, rozpoczynając od źródła zasilania w wodę, kończąc na ostatnim hydrancie. Wodę z hydrantów należy odprowadzić na drogę lub do rowów przydrożnych, uważając aby silny strumień nie spowodował szkód i zniszczeń. Po wykonaniu dezynfekcji i płukania należy pobrać próbki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej, w celu sprawdzenia przydatności wody do picia. PW 6

6 Oznakowanie i uzbrojenie sieci. Oznakowaniu podlegają zasuwy na sieci i przyłączach zagrodowych oraz hydranty ppoż. Tablice informacyjne do oznakowania oraz słupki należy ustawić i oznakować zgodnie z normą. Całość prac wykonywać zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PVC U i PE GAMRAT. BHP przy robotach ziemnych i budowie sieci. Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami, a w miejscach przejść oświetlić. Szczególną uwagę należy zwrócić na BHP przy robotach ziemnych, zwłaszcza przy umocowaniu i zabezpieczaniu ścian wykopów, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oświetlenie w nocy, wykonanie przejazdów i przejść dla pieszych oraz przy rozbiórce szalunków i deskowań. PW 7

7 PRZYŁACZE KANALIZACJI I INSTALACJA KANALIZACJI ZEW SANITARNEJ Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do modernizowanego budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8 Obliczenia Woda pobierana będzie dla celów socjalono-bytowych. Dobowe zużycie wody wynosi 15dm3xzat/dobę. Ilość zatrudnionych to około 30osób Zużycie średnio dobowe wody wynosi Q śr d =30x15=450 dm 3 /d Zużycie maksymalne dobowe wody wynosi Q max d =450x1,3=585 dm 3 /d Zużycie maksymalne godzinowe wody wynosi Q maxh = Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych 585 x1,4 =34,12dm 3 /h 24 Lp Przybór sanitarny Równoważnik Ilość odpływu Aws [szt] Suma Aws [dm3/s] 1 Umywalka bidet 0, Zlewozmywak, domowa zmywarka, pralka automatyczna 3 Miska ustępowa 2, Wanna, natrysk Wpust Dn50 OGÓŁEM AWs [dm3/s] Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych q s =K x AWs=2,17dm 3 /s gdzie: odpływ charakterystyczny K=0,5 Do odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków projektuje kanał sanitarny kanał PCV-U Dn160 SN8.Rury łączyć uszczelkami fabrycznymi, gumowymi wargowymi. Skład ścieków Projektowane obiekty są budynkami administracyjnymi. Skład ścieków ma skład typowy dla ścieków bytowych. Ścieki technologiczne nie występują z uwagi na brak prowadzonej działalności która te ścieki by produkowała Sprawdzenie przepustowości istniejącego przyłącza Odcinek projektowy " Typ rury : PVC Pipelife klasa T k=0,25 mm Średnica rury : 160 Typ ścieków : Bytowo-gospodarcze tau > 2.0 [Pa] Opory miejscowe : małe Kryterium doboru: dobór dla samooczyszczania i przewietrzania: PW 8

8 Przepływ obliczeniowy = 2,5 [l/s] Zadany spadek = 15 [ ] Wyniki dla niezmienianego spadku: Średnice rury Dz/Dw = 160 / 150,6 [mm] / [mm] Nr katalogowy PipeLife PVC / m Klasa rury T Współczynnik k = 0,25 [mm] Spadek = 15,0 [ ] Wypełnienie kanału h/d = 25 [%] Prędkość przy danym wypełnieniu = 0,73 [m/s] Naprężenie styczne tau = 3,27 [Pa] Otrzymane wyniki spełniają kryteria samooczyszczania i przewietrzania. Projektowane przyłącze PVC 160 jest wystarczające. Przy przepływie ścieków sanitarnych w ilości q=2,5dm3/s spadku 1,5% wypełnienie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi 25% a prędkość przepływu 0,73m/s. Obliczeń dokonano na podstawie programu komputerowego PipeLife Dobór studzienek rewizyjnych Wzdłuż trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne o średnicy Ø425 Wavin z HDPE Na studniach rewizyjnych należy montować właz żeliwny Ø600 klasie obciążenia D400kN. W dnie każdej z projektowanych studni przewiduje się montaż prefabrykowanej kinety. Dobór przepompowni ścieków Z uwagi na małą głębokość ułożenia kanalizacji sanitarnej w ulicy oraz konieczność odprowadzania ścieków z poziomu piwnicy w budynku konieczny jest dobór przepompowni ścieków. Dla przepływu q=2,5dm3/s dobieram przepompownię ścieków Ekol Unicon EPS-PS2 o maksymalnym wydatku Qmax=3,5dm3/s i maksymalnej wysokości podnoszenia Hmax=29m. Jako rurociąg tłoczny dobieram przewód HDPE Dn40x2,4 PE100 PN10 (prędkość 2,57m/s jednostkowa strata ciśnienia 1,97kPa) Wykonawstwo robót Roboty ziemne Projektowana kanalizacja na całej długości wykonana będzie w wykopie wąskoprzestrzennym o umocnionych ścianach, wykonanym mechanicznie. Szerokość wykopu wynosi 1,00 m. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzić ręcznie z odeskowaniem ścian wykopu, w obecności gestorów sieci. Na czas budowy musi być zachowany dojazd pojazdów uprzywilejowanych. Do zasypywania wykopów można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że jest to piasek bez kamieni, gruzów i zanieczyszczeń. W przeciwnym wypadku grunt należy wymienić. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów prowadzić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami, także przepisami BHP. Powyższe prace prowadzić należy zgodnie z PN-83/ Roboty montażowe Roboty montażowe wykonywane muszą być w warunkach gruntu suchego. Przed przystąpieniem do ułożenia rur i ich montażu dno wykopu należy dokładnie wyprofilować zgodnie z projektem. Rury PVC należy układać na podsypce z piasku o minimalnej wysokości 10,0 cm. Ułożony odcinek kanału wymaga stabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypkę wykonać ręcznie, przestrzegać zasad podanych w Instrukcji projektowania, montażu i układania rur PVC-U i PE GAMRAT celem osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia obsypki 92 93%. Przewody kanalizacyjne należy układać na głębokości poniżej strefy przemarzania. W przypadku gdy zagłębienie przewodu wodociągowego jest mniejsze od 1,40 m przewód należy izolować warstwą żużla o grubości 20 cm, przykrytego papą. Skrzyżowania i kolizje PW 9

9 W miejscach skrzyżowań projektowanych instalacji i przyłączy z istniejącym uzbrojeniem terenu prace wykonawcze należy prowadzić ręcznie, w porozumieniu ze służbami technicznymi właściciela uzbrojenia. Zasypka wykopów Po wykonaniu próby szczelności,obsypki ochronnej z pisaku należy przystąpić do zasypywania wykopów. Do zasypywania wykopów można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem że jest to piasek bez kamieni, gruzów i zanieczyszczeń. W przeciwnym wypadku grunt należy wymienić. Po zakończeniu robót montażowych nawierzchnię należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypkę należy wykonywać mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem poszczególnych warstw zgodnie z BN- 83/ pkt Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż: 1,00 dla jezdni asfaltowych 0,97 dla chodników i jezdni gruntowych 0,95 dla pasów zieleni Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy BN-83/ Próby ciśnieniowe Po zamontowaniu przewód powinien byc poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltracje ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału wg normy PN-92/B BHP przy robotach ziemnych i budowie sieci. Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami, a w miejscach przejść oświetlić. Szczególną uwagę należy zwrócić na BHP przy robotach ziemnych, zwłaszcza przy umocowaniu i zabezpieczaniu ścian wykopów, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oświetlenie w nocy, wykonanie przejazdów i przejść dla pieszych oraz przy rozbiórce szalunków i deskowań. PW 10

10 Zakres opracowania SIEĆ I INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZEWNĘTRZNEJ Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza kanalizacji deszczowej do modernizowanego budynku KRUS-u przy ul.skłodowskiej-curie 1 dz nr 106/8 Modernizowany budynek obecnie jest podłączony do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku modernizacji, przebudowy budynku nie zwiększa się powierzchnia dachów a co za tym idzie przepływ ścieków deszczowych pozostaje bez zmian. Z uwagi na lokalizacje budynku ( w granicy działki) przyłącza kanalizacji deszczowej od ul.skłodowskiej-curie pozostają bez zmian. Przyłącza kanalizacji deszczowej od strony zachodniej budynku również nie wymagają remontu i pozostaną bez zmian. Obliczenia Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych z powierzchni dachu (F=352m2 Ψ=0,8) q=3,66dm3/s OŚWIADCZENIE Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z dnia 05,12,2005 z późniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16,04,2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U.Nr r pkt 8 dot.art20ust.4 oświadczam, że: powyższy projekt jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej PROJEKTANT PW 11

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY.

SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI A. OPIS TECHNICZNY. 1. Zlecenie Inwestora. 2. Zakres opracowania. 3. Opis wodociągu. 4. Pomiar zużycia wody. 5. Warunki wykonania i odbioru. B. SPIS RYSUNKÓW. 1. Plan sytuacyjno -wysokościowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Tomaszów Maz. Luty 2014r. PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA SANITARNE TEMAT: Budowa budynku administracyjno-biurowego z instalacjami i urządzeniami ADRES: Jednostka ewid. Gmina Budziszewice ul. J.

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku

2. SPIS RYSUNKÓW Nr rys. Nazwa rysunku 1. SPIS TREŚCI 1. Spis treści 2. Spis rysunków 3. Wstęp 4. Zakres opracowania 5. Podstawa opracowania 6. Stan istniejący 7. Zapotrzebowanie wody zimnej 8. Zabezpieczenie instalacji wody 9. Bilans ścieków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach

OPIS TECHNICZNY. do PZT przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr 280/4. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Część rysunkowa 4. 1. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr377/10 rys. 1/IS 4. 2. PZT przyłącze wod-kan. do WC dz. nr280/4 rys.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych

LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych LIMATERM Projektowanie instalacji sanitarnych ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwałd tel. 660-425-410, mail: limaterm@gmail.com FAZA: Projekt budowlany TEMAT: Projekt budowlany przyłącza wodociągowego ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO ORAZ PRZYKANALIKA ŚCIEKÓW SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1.część opisowa projektu zagospodarowania działki 2.opis techniczny przyłącza

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania projektu.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania projektu. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania projektu. 1. Zlecenie Inwestora 2. Warunki techniczne przyłączy wody do dz. nr 124/3 nr R 7033/17/08 z dnia 19-08-2008 r., do dz. nr 124/4 nr R 7033/16/08 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze wodociągowe Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski 27/66 11.2013 uprawnienia do projektowania w specjalności

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE

PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY: HONEYWELL HERZ LECHAR OVENTROP SYR DANFOSS HACOM HAWLE PRODUCENCI RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH: KISAN UPONOR ELPLAST + SP. Z O.O. AQUATHERM WAVIN VIEGA I INNI PRODUCENCI WODOMIERZY: APATOR - POWOGAZ METRON BMETERS ITRON SENSUS I INNI PRODUCENCI FILTRÓW DO WODY:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.eko-pro.za.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wody dla obiektu jw. SPIS ZAWARTOŚCI I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa W-01. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 W-02. Profil przyłącza wodociągowego skala 1:100/250 W-03. Schemat zestawu wodomierzowego

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przyłącza wodociągowe, remont sieci wodociągowej ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod. 665 - remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2

Bardziej szczegółowo

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości

AUTOR AUTOR INWESTOR TEMAT BRANŻA OBIEKT ADRES OPRACOWAŁ. Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR Starostwo Powiatowe w Głubczycach ul. Niepodległości TEMAT PROJEKT ODWODNIENIA ODCINKA ULICY ŻEROMSKIEGO (pomiędzy ulicą Powstańców i ulicą Curii Skłodowskiej) BRANŻA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM, ETAP-1 Kowary, ul. Pocztowa, Górnicza, ul. 1-go Maja

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CENTRUM, ETAP-1 Kowary, ul. Pocztowa, Górnicza, ul. 1-go Maja I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA NR Strona tytułowa I. Spis zawartości opracowania II. Dane ogólne i podstawa opracowania III. Zakres opracowania projektowego IV. Opis przyłącza kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Opracowanie projektu sieci wodociągowej dla zasobu mieszkaniowego zlokalizowanego w Rogoźniku przy ulicy Narutowicza Podmiedze Rogoźnik

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. Część opisowa 1. Uprawnienia str. 2-5 2. Opis techniczny str. 6-8 3. Warunki i uzgodnienia str. 9-18 II. Część rysunkowa str. 19-21 1. Sytuacja skala 1:1000 rys. nr 1 2. Profil

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna branża: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna temat: lokalizacja: nr działki: arkusz mapy: obręb: inwestor: jednostka projektowa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250 PMK_IS_ Schemat nawierki wodociagowej. 5. Schemat zabudowy wodomierza w budynku PMK_IS_084

3. Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/250 PMK_IS_ Schemat nawierki wodociagowej. 5. Schemat zabudowy wodomierza w budynku PMK_IS_084 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PRZYŁĄCZA SANITARNE I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Projekt zagospodarowania terenu - przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1

Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Ośrodek Kultury w Strzelinie. P.B.W. Przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 Spis treści 1. Temat opracowania...2 2. Lokalizacja- aktualne uwarunkowania działki...2 3. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEŁOŻENIE KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEŁOŻENIE KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEŁOŻENIE KANALIZACJI SANITARNEJ Temat: BUDOWA HALI SPORTOWO WIDOWISKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : 1 S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA....2 2. ZAKRES OPRACOWANIA....2 3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE....2 3.1 DOBÓR WODOMIERZA...4 4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ.... 5 5. PRZYŁĄCZE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa świetlicy wiejskiej wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: GMINA WIELISZEW Ul. Modlińska 1 05-135 WIELISZEW Nazwa inwestycji: Budowa boisk sportowych na Osiedlu 600-lecia w Wieliszewie. Nr dz. ewid. 50/39, 1036/1 Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Instalacja wody 4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 5. Próba szczelności,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Jarosław Stąpor Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 120/54 tel. (0-34)

PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Jarosław Stąpor Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 120/54 tel. (0-34) PROJEKTOWANIE I NADZORY inż. Jarosław Stąpor 42-215 Częstochowa, ul. Kiedrzyńska 120/54 tel. (0-34) 325-29-42 RODZAJ PROJEKTU: BRANŻA: OBIEKT: LOKALIZACJA INWESTYCJI: INWESTOR: PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO. ADRES : Moje boisko ORLIK 2012 Borowo, gmina Czempin INWESTOR : Urząd Gminy Czempin ul. 24 Stycznia 25, Wolsztyn

PROJEKT BUDOWLANO. ADRES : Moje boisko ORLIK 2012 Borowo, gmina Czempin INWESTOR : Urząd Gminy Czempin ul. 24 Stycznia 25, Wolsztyn PROJEKT BUDOWLANO OBIEKT : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ. BRANŻA : instalacje sanitarne ADRES : Moje boisko ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa

Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa 1. Dane ogólne: Opis Techniczny do projektu sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa Nazwa inwestycji: Sieć wodociągowa w m. Mokra Lewa Inwestor: Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 3 5. UWAGI OGÓLNE 5 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan.

Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. Świetlica wiejska w Trzęsowicach, gm. Zawonia. Projekt instalacji wod. kan. 1 I. Część ogólna. Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. 1. UŜytkownik. UŜytkownikiem obiektu po jego wykonaniu będzie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawy opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawy opracowania OPIS TECHNICZNY Projektem objęte są przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 9, 11 i 13 w Koluszkach. Inwestorem w/w przyłącza jest PKP S.A. Oddział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. nr 1 2. Profil sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1 Przyłącze wodociągowe 4.2 Betonowa studnia wodomierzowa

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Temat: Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Dębowcu do cieku Knajka.

KARTA TYTUŁOWA. Temat: Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Dębowcu do cieku Knajka. KARTA TYTUŁOWA Temat: Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z odcinka drogi gminnej ul. Rzecznej w Dębowcu do cieku Knajka. Inwestor: Gmina Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Bardziej szczegółowo

4. Omówienie opracowań branżowych Opracowanie obejmuje następujące branże: Technologia Przedmiar robót i zestawienie materiałów

4. Omówienie opracowań branżowych Opracowanie obejmuje następujące branże: Technologia Przedmiar robót i zestawienie materiałów 2 SPIS ZAWARTOŚCI : I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Inwestor 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawy opracowania 4. Omówienie opracowań branżowych 5. Lokalizacja inwestycji II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 1. Trasa

Bardziej szczegółowo