POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3"

Transkrypt

1 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W GIMNAZJUM NR 3 Jesteśmy jedyną w powiecie placówką gimnazjalną z oddziałami integracyjnymi. Na 18 oddziałów, 6 ma charakter integracyjny. Głównym celem organizowanej pomocy psychologiczno pedagogicznej jest zapewnienie każdemu potrzebującemu uczniowi pomocy, poczucia bezpieczeństwa, stworzenie przyjaznej, życzliwej atmosfery i możliwości indywidualnego rozwoju. Włączamy ich w system organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej we współpracy z rodzicami/opiekunami i za ich zgodą. Uczymy zrozumienia i tolerancji. Zapewniamy pomoc wszystkich specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej. Zatrudniamy pedagogów specjalnych wszystkich specjalności. Zdobyliśmy ich poprzez ustawiczne doskonalenie zawodowe. N-le uzyskali dodatkowe kwalifikacje z zakresu różnych specjalności pedagogiki specjalnej. W pomoc ppp włączają się wszyscy nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy we współpracy ze specjalistami. Diagnozujemy potencjał nauczycieli w zakresie ppp. Konsultujemy się w razie potrzeby z PPP w zakresie orzecznictwa i innych form pomocy psychologicznopedagogicznej. Posiadamy n-li następujących specjalności: oligofrenopedagogika -17os, surdopedagogika - 3os, tyflopedagogika -3os, terapia lecznicza -2os, terapia pedagogiczna -7os, socjoterapia - 2os, resocjalizacja -1os, logopedia -2os, psychologia -1os, psychoterapia -2os, terapia osób z autyzmem 2os (6 w trakcie), Poza tym: pedagog -2os. terapia dysleksji -1os, terapia EEG Biofeedback -2os, terapia Warnkego -2os, terapia krzyżowo-czaszkowa -1os, gimnastyka korekcyjna /specjalna-1os, doradca zawodowy -2os. Niektórzy nauczyciele posiadają studia podyplomowe z kilku specjalności -7 osób lub jednej specjalności - 21 osób. Taka sytuacja daje komfort w dysponowaniu przydziałami nauczycieli i umożliwia specjalistyczne wsparcie uczniom. Wspomaganie w klasach integracyjnych obejmuje większość przedmiotów wiodących 18 godz/ tydzień/ oddział. Dodatkowo oprócz grup językowych wg poziomów zaawansowania, na zajęciach chemii w kl. 2, a także edukacji dla bezpieczeństwa jest podział na grupy uwzględniający potrzeby uczniów. Integracyjny charakter placówki przekłada się bardzo dużą liczbę działań w zakresie pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych (zdolnych i z różnymi deficytami). Z tym związana jest również realizacja koncepcji pracy szkoły (praca z uczniem zdolnym i z trudnościami -niepełnosprawnym), doskonalenie nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniami, a także liczni partnerzy w środowisku lokalnym reprezentujący stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Pomoc jest organizowana zgodnie z rozporządzeniem. Pracujemy wielotorowo, opieramy się na mocnych stronach ucznia, przy jednoczesnej korekcie/rewalidacji słabych sfer. Dbamy o integrację uczniów zdrowych i niepełnosprawnych. Budujemy atmosferę tolerancji, zrozumienia i szacunku. W zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkole realizowany jest m.in:

2 Harmonogram PPP- celu usprawnienia organizacji pomocy pp -ze względu na specyfikę szkoły, powołano koordynatorów ds. PPP (2 osoby); konsekwentnie realizowany Program Działań Integracyjnych, który został włączony do Powiatowej Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest: zapewnienie ciągłości nauczania integracyjnego na poszczególnych etapach edukacyjnych, utworzenie przynajmniej jednego oddziału na poszczególnych poziomach, likwidacja barier architektonicznych w budynku, zapewnienie opieki, uwzględniającej potrzeby specjalne uczniów, dostosowanie budynku i bazy szkoły do potrzeb uczniów, dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, stworzenie bazy do zajęć specjalistycznych, zapewnienie pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom i ich rodzicom (opiekunom), informowanie społeczeństwa lokalnego na temat nauczania integracyjnego, zatrudnienie nauczycieli wspomagających, pomocy nauczyciela oraz terapeutów, integracja włączająca uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, wspomaganie uwzględniające kwalifikacje kierunkowe nauczycieli. Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uczniów, który zakłada, że każdy uczeń naszej szkoły jest zdolny i może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, a my jesteśmy po to, aby mu w tym pomóc; Program Z gimnazjum w świat program zajęć zawodoznawczychprowadzony przez n-li doradców zawodowychwe współpracy z wychowawcami; Program Spójrz Inaczej program profilaktyki -(wszyscy wychowawcy i pedagodzy są przeszkoleni przez twórców tego programu profilaktycznego do prowadzenia zajęć); Pięcioletni Pan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli zakładający jako priorytet przygotowanie n-li w zakresie ppp. Likwidujemy sukcesywnie bariery psychologiczne prowadzimy działania antydyskryminacyjne, a także architektoniczne (w całości dostosowane całe zaplecze sportowe (2013r.). W budynku dydaktycznym toalety, schodołaz, oznaczenia stopni, sal lekcyjnych. Dysponujemy bazą podręczników dostosowanych dla uczniów z niedowidzeniem drukowanych na zlecenie MEN. W ramach pomocy koleżeńskiej uczniowie przygotowują swoim niepełnosprawnym kolegom audiobooki, a także w ramach projektu Pomóż mi lepiej poznać świat (2012) i Jak widzę, jak słyszę, jak czuję (2015) wykonane są - pomoce dydaktyczne (mapy geograficzne sensoryczne, zestawy do terapii węchowej, klocki brajlowskie itp) Prowadzone są następujące działania wstępne: prowadzimy diagnozy potrzeb i sytuacji społeczno-rodzinnej ucznia na podstawie dokumentacji, diagnoz SZWU, wywiadów; pozyskujemy dodatkowe godziny z JST na ppp; organizujemy spotkania zespołów ppp; dbamy o przepływ informacji o uczniu; dostosowujemy zajęcia do zdiagnozowanych potrzeb; kierujemy uczniów na dane zajęcia (terminy, prowadzący); w razie potrzeby kierujemy do PCPPPiDN uczniów, u których zauważa się różne dysfunkcje (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i zaburzenia zachowania;

3 dostosowujemy wymagania do możliwości uczniów; dostosowujemy ocenianie - oceniając postępy ucznia, nauczyciel bierze pod uwagę nie tylko jego predyspozycje, ale i konstrukcję psychiczną, zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek; ocenianie zachowania jest dostosowane do potrzeb; dostosowujemy formy i metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów. Oferujemy następujące typy zajęć grupowych i indywidualnych: zajęcia rewalidacyjne: oligofrenopedagogicznych, surdopedagogicznych, tyflopedagogicznych, wspierające - dla uczniów ze spektrum autyzmu, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne; zajęcia: dydaktyczno-wyrównawczych, konsultacje; zkk / terapia dysleksji; zajęcia terapii pedagogicznej; zajęcia terapeutyczno-logopedyczne dla uczniów z wadą słuchu; zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne; tutoring (wsparcie psychologiczno-pedagogiczne); zajęcia zawodoznawcze; inne zajęcia specjalistycznych tj. EEG Biofeedback, terapia metodą Warnkego; realizujemy nauczanie indywidualne wg potrzeb; prowadzimy (wg potrzeb) zajęcia koła języka migowego (I-III stopień); prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe z gimnastyki korekcyjnej; Ponadto: umożliwiamy integrację włączającą. formy pracy z uczniem zdolnym organizowane są z uwzględnieniemindywidualizacji nauki na lekcjach, asystentury, pełnienia funkcji eksperta. Natomiast poza lekcjami poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (ewentualne prowadzenie zajęć), udział w szkolnych konkursach przedmiotowych, Turnieju Klas. w pracach SU, kierowanie, inspirowanie innych do aktywności społecznej, pomoc w nauce uczniom słabszym (wolontariat), konkursy, wycieczki i inne np. kształcenie na odległość (zadania on-line). w ramach wolontariatu odbywają się uczniowskie korki, objęcie opieką ucznia ze zdiagnozowanymi zdolnościami przypisanie opiekunów; organizujemy spotkania integracyjne dla uczniów ze szkół podstawowych, którzy planują naukę w klasie integracyjnej prowadzimy diagnozy funkcjonowania ucznia w trakcie, ewentualnie korygujemy formy wsparcia; organizujemy Tydzień Integracji otwarte drzwi możliwość uczestnictwa w zajęciach; udzielamy porad i pomocy uczniom zdolnym posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, uczniom powracających z zagranicy, uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych, wspomagamy proces edukacyjny uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP oraz z innymi trudnościami w nauce (klasy integracyjne);

4 organizujemy indywidualne spotkania psychologa lub pedagoga z dziećmi z zaburzeniami zachowania, utrudniającymi wykorzystywanie potencjalnych możliwości rozwojowych (w obecności ich rodziców).

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo