Procesy informacyjne zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy informacyjne zarządzania"

Transkrypt

1 Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1

2 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system informacyjny jest tym czynnikiem, który pozwala im funkcjonować. Czym jest system informacyjny?. Definicji systemu informacyjnego jest wiele, zarówno w literaturze krajowej jak i zagranicznej. Można powiedzieć, że system informacyjny tworzą wzajemnie z sobą powiązane procesy informacyjne. Bardziej formalne definicje odwołują się do generalnych cech systemów i są przedstawiane za pomocą modelu wejście proces - wyjście. Wejściem w tym ujęciu są zasoby informacyjne, który system pozyskuje ze swojego otoczenia lub z wewnętrznych generatorów informacji (pracownicy itd.). 2

3 System informacyjny (2) Wyjściami są informacje dostarczane do otoczenia lub do innych systemów wewnętrznych. Procesy to działania, które przekształcają informacje wejściowe w informacje wyjściowe. Cechą charakterystyczną systemów informacyjnych jest ich otwartość na związki z otoczeniem i innymi systemami informacyjnymi, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Według Adama Nowickiego systemem informacyjnym jest wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do sterowania obiektem gospodarczym. 3

4 System informacyjny (3) Z kolei wg Jerzego Kisielnickiego i Henryka Sroki system informacyjny jest wielopoziomową strukturą, która pozwala użytkownikowi takiego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich modeli i procedur. Inne jeszcze podejście do systemu informacyjnego reprezentuje Paul Beynon-Davies, autor książki Inżynieria systemów informacyjnych. Wg niego wszystkie systemy informacyjne można podzielić na trzy grupy: techniczne, formalne i nieformalne. Podkreśla jednocześnie, że takie rozróżnienie jest korzystne dla celów poznawczych, w praktyce dość trudno jest rozróżnić, do której grupy należy dany system 4

5 System informacyjny (4) W formalnych systemach informatycznych określone są zasady działania, a kontrola jest wykonywana z pomocą formalnej hierarchii. Komunikacja w takich systemach z reguły odbywa się w kierunku pionowym, informacje niezbędne do podjęcia decyzji przekazywane są w górę, a decyzje przekazywane są w dół. Przez techniczny system informacyjny rozumie on (Beynon-Davies) reprezentację pewnej części formalnego systemu informacyjnego przy użyciu technologii informacyjnej. Pod terminem nieformalny system informacyjny rozumiany jest zbiór oczekiwań co do sposobu komunikowania się ludzi w pewnych okolicznościach. 5

6 System informacyjny (5) W odniesieniu do klasyfikacji wprowadzonej przez P. Beynon-Davies można sformułować następujące uwagi: formalne systemy informacyjne występują w przedsiębiorstwach, przy czym stopień ich sformalizowania jest bardzo różny, zależny od wielu czynników; komunikacja w formalnych systemach informatycznych we współczesnych przedsiębiorstwach odbywa się w różnych kierunkach; w Polsce techniczny system informacyjny nazywany jest po prostu systemem informatycznym. 6

7 System informacyjny zarządzania (1) System informacyjny przedsiębiorstwa jest system złożonym, a decyduje o tym nie tylko to, że podstawowym elementem systemu jest człowiek, ale także to, że w skład systemu wchodzi wiele, wzajemnie z sobą powiązanych podsystemów informacyjnych. Obserwujemy, że złożoność takiego systemu jest proporcjonalna do integracji (współdziałania) przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Tę część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, która jest odpowiedzialna za zasilanie procesów decyzyjnych można nazwać systemem informacyjnym zarządzania (SIZ). 7

8 System informacyjny zarządzania (2) SIZ pełni wobec przedsiębiorstwa następujące funkcje: stanowi główne źródło informacji, które pozwalają na podjęcie decyzji kształtujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój; zapewnia interakcję między systemami zarządzania a systemem wykonawczym; wpływa na poziom kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo (przez stworzenie możliwości podejmowania działań korygujących wcześniej podjęte decyzje czy poprzez zapewnienie komunikacji między nadawcami i odbiorcami informacji); przyczynia się do rozwoju konkurencyjnych produktów i usług; pozwalają na znalezienie nowych, nieznanych wcześniej zasobów materialnych (surowców, materiałów, energii). 8

9 System informacyjny zarządzania (3) Wg Wiesława Flakiewicza podstawowym celem SIZ jest możliwie najszybsze dostarczenie jego użytkownikowi informacji kompleksowej, rzetelnej (godnej zaufania), wiarygodnej (sprawdzonej ze stanem faktycznym lub z sensowymi założeniami), a także właściwej pod względem formy i treści, będącej odpowiedzią na tematy interesujące go w danym momencie. Można powiedzieć, że celem SIZ jest zasilanie procesów decyzyjnych obiektu gospodarczego w pożądane jakościowo informacje w możliwie najkrótszym czasie. 9

10 System informacyjny zarządzania (4) Wkład w rozwój SIZ mają zarówno nauki ścisłe jak i społeczne. 10

11 System informacyjny zarządzania (5) W podejściu technicznym (nauki ścisłe) istotne są takie nauki jak: zarządzanie, które zasila system informacyjny w różne modele wykorzystywane w codziennej praktyce zarządzania oraz w procesach decyzyjnych; informatyka która stwarza możliwości gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zarządzania informacją; badania operacyjne dostarczają narzędzi do optymalizacji problemów decyzyjnych. W podejściu behawioralnym (nauki społeczne) istotne są takie nauki jak: socjologia dostarcza informacji o zachowaniu jednostki czy grupy osób i ich interakcji z system informacyjnym; psychologia bada wpływ informacji pozyskanej z systemu informacyjnego na procesy decyzyjne; ekonomia bada wpływ systemów informacyjnych na rentowność podmiotów oraz funkcjonowanie rynku. 11

12 Składowe systemu informacyjnego (1) Jerzy Kisielnicki i Henryk Sroka identyfikują system informacyjny jako strukturę złożoną z następujących elementów: SI = {P, I, T, O, M, R} gdzie: SI system informacyjny; P zbiór podmiotów użytkujących dany system; I zbiór informacji o sferze realnej; T zbiór narzędzi technicznych; O zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji (stosowana formuła zarządzania); M zbiór metainformacji; R relacje między poszczególnymi zbiorami. 12

13 Składowe systemu informacyjnego (2) W złożonych systemach informacyjnych funkcjonuje wielu uczestników systemu, realizowanych jest wiele procesów informacyjnych, generowanych jest bardzo wiele produktów informacyjnych. Opisanie takiego złożonego systemu informacyjnego nie jest łatwym zadaniem. Wprawdzie w dalszym ciągu obowiązuje podejście modelowe, czyli wejście proces wyjście, ale składowe tego modelu wykazują daleko idącą różnorodność oraz złożoność. Układ wejścia do systemu informacyjnego to bardzo rozproszona i różnorodna struktura danych, informacji, kanałów informacyjnych oraz nośników informacji, które mogą przybierać takie formy jak: 13

14 Składowe systemu informacyjnego (3) 1) Danych i informacji wejściowych: pochodzących z dokumentów papierowych; generowanych przez różne urządzenia; dostarczanych kanałami telekomunikacyjnymi; dostarczanych ustnie (np. uwagi od klientów); generowanych wewnątrz organizacji. 2) Kanałów informacyjnych, takich jak: informacje przekazywane w trakcie rozmowy; informacje przekazywane kanałami telekomunikacyjnymi; poczta; dokumenty biznesowe; media; urządzenia. 14

15 Składowe systemu informacyjnego (4) 3) Tradycyjnych nośników informacji, takich jak: papier; głos; pamięć ludzka; taśma magnetyczna; taśma filmowa; dysk twardy czy płyta optyczna; fale elektromagnetyczne. W praktyce struktura układu zasilania może być uzupełniona innymi jeszcze elementami, co świadczy o tym, że w rzeczywistej organizacji zasilanie systemu informacyjnego może być zorganizowane w bardzo różny sposób. 15

16 Składowe systemu informacyjnego (5) Oznacza to, że nawet posiadanie wszystkich wymienionych wcześniej składników układu wejścia nie gwarantuje poprawnego zasilania systemu informacyjnego w niezbędne dla jego funkcjonowania informacje. Trzeba pamiętać o tym, że układ wejścia nie ma charakteru statycznego, a wręcz jest odwrotnie. Przykładowo firma ubezpieczeniowa potrzebuje informacji odnośnie tego, jakie polisy i na jakich warunkach będą najlepiej się sprzedawać. Wiadomo, że najlepszym źródłem informacji jest potencjalny klient, problem jak tę informację pozyskać. Trzeba ponieść znaczny wysiłek organizacyjny i finansowy, aby zapewnić sobie dostęp do takich informacji. 16

17 Składowe systemu informacyjnego, układ przetwarzania W układzie przetwarzania systemu informacyjnego zachodzą takie procesy jak: zapisywanie informacji i danych na trwałych nośnikach (np. zrobienie notatki po spotkaniu biznesowym); klasyfikowanie i porządkowanie informacji informacja dostarczona przez układ wejścia jest zapisywana w bazie danych w ściśle określonej strukturze, co pozwala później na szybki dostęp do niej; przetwarzanie danych i informacji dane pozyskane z układu wejściowego są przetwarzane w określonym celu (np. ustalenia, czy student może być promowany); przechowywanie danych i informacji w różnych postaciach (papier, nośniki cyfrowe). 17

18 Składowe systemu informacyjnego, układ wyjścia Decyduje o jakości całego systemu informacyjnego. To, w jaki sposób jest zaprojektowany, decyduje o zaspokajaniu potrzeb informacyjnych członków organizacji. Trzeba pamiętać o tym, że o jakości końcowej informacji decydują wszystkie ogniwa systemu informacyjnego. Jeżeli dane wejściowej nie są wystarczające, to przygotowanie potrzebnej informacji końcowej jest utrudnione, a nieraz po prostu niemożliwe. W tradycyjnym systemie informacyjnym w układzie wyjścia można wyróżnić takie elementy, jak: dokumenty papierowe (zestawienia, raporty, opracowania); bezpośrednie spotkania; urządzenia telekomunikacyjne. 18

19 System informacyjny zarzadzania refleksja (1) Tradycyjnie zorganizowane fragmenty systemu informatycznego stanowią ważny, a często dominujący obraz organizacji przedsiębiorstwa. Komputerowa technologia informacyjna w coraz większym stopniu wpływa na organizację systemów informacyjnych. Niezależnie od tego jak dobrze system informacyjny wyposażony jest w urządzenia teleinformacyjne, to i tak jego najważniejszym elementem jest człowiek. Trzeba także pamiętać o tym, że człowiek jest także najbardziej zawodnym zasobem systemu informacyjnego. 19

20 System informacyjny zarzadzania refleksja (2) Wiesław Flakiewicz zadaje bardzo ważne pytanie: czy źródłem informacji jest dokument, czy też opinie i wnioski oraz decyzje podejmowane o przetwarzanie informacji zawartej w tych dokumentach?. Dochodzi on do następujących wniosków: bez względu na stopień obligatoryjności i sformalizowania informacji w SIZ człowiek ją postrzega, rozumie, nadaje jej znaczenie, na jej podstawie wnioskuje oraz podejmuje decyzje. Wszystkie te procesy są kontrolowane przez osobowość człowieka; cele SG (systemu gospodarczego) nie zawsze są identyczne z celami zatrudnionych w nich ludzi; określanie informacji wchodzących w skład SIZ odbywa się zawsze przy udziale osobowości ludzi; sformalizowane systemy informacyjne kształtują się zawsze poprzez synchronizację motywów, opinii i zachowań ludzi, członków danego SG. 20

21 Cechy jakościowe SIZ (1) Za najważniejsze cechy SIZ można uznać: Celowość właściwości i działanie służą osiąganiu celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza misji i przyjętym strategiom organizacji; Wiarygodność informacje pozyskiwane z systemu informacyjnego opierają się na sprawdzalnych co do prawdziwości i rzetelności źródłach oraz metodach pozyskania informacji, jej przechowywania i przetwarzania. W przypadku, gdy uzyskanie 100% pewności nie jest możliwe powinno być skalkulowane ryzyko, że mogą być błędne; Dostępność upoważnieni odbiorcy informacji generowanych przez SI mogą ją uzyskać w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i z pomocą różnych urządzeń; Aktualność informacje dostępne w SI są aktualizowane tak często, jak jest to możliwe i konieczne; 21

22 Cechy jakościowe SIZ (2) Efektywność suma korzyści uzyskiwanych z SI powinna przewyższać koszty związane z jego utrzymaniem; Wydajność system zapewnia wystarczającą wydajność przy zachowaniu innych kryteriów jakościowych; Niezawodność system zapewnia niezawodność w pracy przy zachowaniu pozostałych kryteriów jakościowych. Pod tym pojęciem rozumie się także powtarzalność w tym sensie, że przy powtórzeniu określonego zapytania SI wygeneruje taką samą odpowiedź; Elastyczność system zapewnia zachowanie pozostałych parametrów jakościowych na niezmienionym poziomie w różnych warunkach jego użytkowania. Elastyczność polega także na możliwości adaptacji SI do zmieniających się warunków (parametryzacja); Kompleksowość system zaspokaja ilościowo i asortymentowo oczekiwania jego użytkowników; 22

23 Cechy jakościowe SIZ (3) Poufność system zapewnia dostęp do określonej informacji tylko upoważnionym odbiorcą. W skomputeryzowanych SI osiąga się to poprzez zróżnicowanie praw dostępu, w tradycyjnych poprzez rozwiązania organizacyjne; Bezpieczeństwo system zapewnia nienaruszalność zbiorów danych i informacji oraz procedur ich przetwarzania chroniąc je przed nieuprawnioną ingerencją z zewnątrz; Przyjazność system w maksymalny sposób ułatwia dostęp jego użytkownikowi. W skomputeryzowanych SI osiąga się to poprzez poprawne zbudowanie formularzy; Inteligencja system ma wbudowane mechanizmy będące symulacją ludzkiej inteligencji: wnioskowania, przetwarzania informacji, uczenia się, reagowania na sygnały z otoczenia, symulowania rzeczywistości. Osiąga się to poprzez wykorzystywanie metod sieci neuronowych w SI. 23

24 Topologia SIZ (1) SIZ można klasyfikować posługując się różnymi kryteriami, np. wg kolejnych generacji rozwojowych czy wg funkcjonalności. Nie wydaje się, aby żadne z dostępnych kryteriów klasyfikacji było tym najlepszym. Wynika to choćby z takich przyczyn, że w kryterium historycznym trudno jest porównywać SIZ zaprojektowane kilkanaście lat temu z obecnymi; Przy kryterium funkcjonalności nie można zapominać o tym, że różnice mogą wynikać z faktu, że systemy przeznaczone są dla różnych adresatów. Inny system będzie wykorzystywany przy bieżącej działalności operacyjnej, a inny przy podejmowaniu decyzji. 24

25 Topologia SIZ (2) Funkcjonalność SI może wynikać z dojrzałości rozwiązania, stąd młode produkty wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne mogą dorównywać SI z dawnych lat (np. MRP); Współczesne zintegrowane pakiety oprogramowania dla przedsiębiorstw zawierają w sobie cechy systemów transakcyjnych, wspomagania decyzji czy informowania kierownictwa. Wydaje się, że najmniej kontrowersyjnym kryterium podziału SI jest podział uwzględniający użytkowników, dla których przeznaczony jest SI. Można wtedy podzielić SI na te, które przeznaczone są dla użytkowników realizujących określone funkcje w przedsiębiorstwie (np. sprzedaż, marketing, logistyka, produkcja, księgowość); 25

26 Topologia SIZ (3) Inna możliwość, to podział SI z uwagi na przeznaczenie dla użytkowników usytuowanych na określonym szczeblu decyzyjnym, można wtedy wyróżnić SI przeznaczone do: wspomagania pracy operacyjnej (TPS transaction processing system); wspomagania pracy biurowej (OAS office automation system); wspomagania pracy specjalistów (KMS knowledge management system); wspomagania informacji zarządczej (MIS management information system: wspomagania decyzji (DSS decision support system); informowania kierownictwa (EIS executive information system); 26

27 Topologia SIZ (4) 27

28 Systemy przetwarzania transakcji TPS (1) Systemy przetwarzania transakcji są tymi, które najczęściej można spotkać w przedsiębiorstwach. Ich wyróżnikiem jest stałe wspieranie bieżącej pracy operacyjnej. Systemy TPS są przystosowane do przetwarzania informacji gospodarczych w czasie rzeczywistym (OLTP on-line transaction processing). Przykładem tego typu systemów mogą być SI obsługujące: sprzedaż w hipermarkecie; obsługę klientów banku w sali operacyjnej; rezerwacji miejsc w hotelach czy sprzedaży biletów; obsługi wypożyczeń w bibliotece. 28

29 Systemy przetwarzania transakcji TPS (2) Duże systemy transakcyjne to skomplikowane rozwiązania informatyczne i organizacyjne, co wynika z podstawowej cechy tego typu systemów: zapewnienie możliwości równoległego korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnych zasobów danych. Powyższe wymaganie implikuje konieczność wykorzystania odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu, umożliwiających zachowanie spójności danych, pomimo pojawiających się błędów aplikacji, czy też awarii systemu. Jednym z elementów pozwalających na manipulowanie dzielonymi zasobami jest posiadanie dobrze zdefiniowanej jednostki przetwarzania -- transakcji. 29

30 Systemy przetwarzania transakcji TPS (3) Transakcję można zdefiniować jako zestaw operacji przekształcających abstrakcyjne lub fizyczne stany systemu, posiadający takie własności, jak: [Niepodzielność (ang. atomicity)]-- system albo wykonuje w całości wszystkie elementarne operacje wchodzące w skład transakcji, albo gwarantuje, że częściowe wykonanie transakcji nie pozostawi żadnych efektów w systemie. [Spójność (ang. consistency)]-- transakcja jest poprawną transformacją stanów tzn. przeprowadza system z jednego stanu spójnego do innego stanu spójnego. [Izolacja (ang. isolation)]-- współbieżne wykonanie zestawu transakcji prowadzi do wyników, które są nierozróżnialne od rezultatów, jakie można byłoby uzyskać uruchamiając transakcje seryjnie, tj. w izolacji, w pewnym z góry określonym porządku (często używanym synonimem izolacji jest serializacja). 30

31 Systemy przetwarzania transakcji TPS (4) [Trwałość (ang. durability)]-- system ma zdolność zachowania lub odtworzenia efektów pomyślnie zakończonych transakcji w obliczu awarii dowolnego typu. Kolejną ważną cechą wyróżniającą systemy transakcyjne jest potencjalnie wysoka liczba użytkowników. Duże systemy obejmują od 1000 do klientów. Przy takiej liczbie użytkowników konieczne staje się zagwarantowanie maksymalnie wysokiej wydajności i niezawodności systemu. Z perspektywy użytkownika wydajność systemu mierzy się czasem odpowiedzi serwera. Jest to czas między wysłaniem zlecenia a uzyskaniem odpowiedzi. 31

32 Systemy przetwarzania transakcji TPS (4) Systemy TPS mogą także pracować w innym trybie niż OLTP, tak dzieje się np.. w księgowości, gdzie między zajściem zdarzenia gospodarczego a jego odwzorowaniem mogą wystąpić dość duże opóźnienia czasowe. Termin przetwarzanie transakcji odnosi się zarówno do detalicznej ewidencji zdarzeń gospodarczych jak i do przetwarzania transakcji w bazie danych. To w bazie danych (lub bazach danych przy systemach rozproszonych) realizowany jest najniższy poziom przetwarzania: operacje zapisu, odczytu, modyfikacji czy usuwania danych. Bazy danych systemów TP stanowią główne źródło zasilania dla innych systemów. 32

33 System wspomagania pracy biurowej Systemy OAS są najczęściej wykorzystywanymi systemami w praktyce, większość pracowników biurowych korzysta z takich aplikacji jak poczta elektroniczna, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, relacyjne bazy danych czy programy do przygotowywania pokazów. Wykorzystywanie tych aplikacji znakomicie zwiększa efektywność wykonywanych prac, szczególnie wtedy, gdy standardowe możliwości takiego pakietu jak MS Office są rozszerzone poprzez dedykowane aplikacje czy makropolecenia. Dla prześledzenia tego problemu rozważmy konkretny przykład z naszej Uczelni. 33

34 System rejestracji ocen (1) Dotychczasowy system rejestracji ocen w WSZiM 34

35 System rejestracji ocen (2) Nowa wersja, wymiana informacji wyłącznie cyfrowo 35

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Proces informacyjny. Janusz Górczyński

Proces informacyjny. Janusz Górczyński Proces informacyjny Janusz Górczyński 1 Proces informacyjny, definicja (1) Pod pojęciem procesu informacyjnego rozumiemy taki proces semiotyczny, ekonomiczny i technologiczny, który realizuje co najmniej

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Interpretacja i wykorzystanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Interpretacja informacji (1) Interpretacja informacji polega na przypisaniu

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Cele przedsięwzięcia

Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Cele przedsięwzięcia Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach.

Podział systemów. informatycznych. Roman Krzeszewski Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Informatyka w Zastosowaniach. Podział systemów informatycznych Podział ze względu na szczebel organizacyjny Systemy transakcyjne (Trascaction Processing Systems TPS) Systemy nowoczesnego biura (Office Automation Systems OAS) Systemy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Gromadzenie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Technologia gromadzenia informacji (1) Technologia gromadzenia informacji zależy od funkcji,

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wprowadzenie do baz danych. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Rozdział 1 Wprowadzenie do baz danych. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do baz danych 1 Model danych 2 Funkcje systemu zarządzania bazą danych Wymagania spójność bazy danych po awarii trwałość danych wielodostęp poufność danych wydajność rozproszenie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie Podstawą każdego projektu, którego celem jest budowa oprogramowania są wymagania, czyli warunki,

Bardziej szczegółowo

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL

Model logiczny SZBD. Model fizyczny. Systemy klientserwer. Systemy rozproszone BD. No SQL Podstawy baz danych: Rysunek 1. Tradycyjne systemy danych 1- Obsługa wejścia 2- Przechowywanie danych 3- Funkcje użytkowe 4- Obsługa wyjścia Ewolucja baz danych: Fragment świata rzeczywistego System przetwarzania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Generowanie informacji w procesie informacyjnym dr inż. Janusz Górczyński 1 Klatka językowa (1) W każdym procesie informacyjnym generator informacji, po zdefiniowaniu na

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Systemy baz danych

Systemy GIS Systemy baz danych Systemy GIS Systemy baz danych Wykład nr 5 System baz danych Skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do wykonywania różnych

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence

Hurtownie danych. Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Hurtownie danych Wprowadzenie do systemów typu Business Intelligence Krzysztof Goczyła Teresa Zawadzka Katedra Inżynierii Oprogramowania Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams

Określanie wymagań. Cele przedsięwzięcia. Kontekst przedsięwzięcia. Rodzaje wymagań. Diagramy przypadków użycia use case diagrams Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM,

Bazy Danych. Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, Bazy Danych Bazy Danych i SQL Podstawowe informacje o bazach danych Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@metal.agh.edu.pl Oczekiwania? 2 3 Bazy danych Jak przechowywać informacje? Jak opisać rzeczywistość?

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym 1 NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym Przyszedł czas, aby po nowemu spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym, zwłaszcza przed wyborem oferty systemu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu. Wstęp do informatyki. Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015

Informatyka w zarządzaniu. Wstęp do informatyki. Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015 Informatyka w zarządzaniu Wstęp do informatyki Dr inż. Andrzej Czerepicki WSM, 2015 Plan wykładu Wprowadzenie. Pojęcie Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu. Przeznaczenie, charakterystyki oraz

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017

Hurtownie danych. 31 stycznia 2017 31 stycznia 2017 Definicja hurtowni danych Hurtownia danych wg Williama Inmona zbiór danych wyróżniający się następującymi cechami uporządkowany tematycznie zintegrowany zawierający wymiar czasowy nieulotny

Bardziej szczegółowo

Systemy Agentowe główne cechy. Mariusz.Matuszek WETI PG

Systemy Agentowe główne cechy. Mariusz.Matuszek WETI PG Systemy Agentowe główne cechy Mariusz.Matuszek WETI PG Definicja agenta Wiele definicji, w zależności od rozpatrywanego zakresu zastosowań. Popularna definicja: Jednostka obliczeniowa (program, robot),

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP

Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP Metoda przedwdrożeniowego wymiarowania zmian oprogramowania wybranej klasy systemów ERP mgr inż. Przemysław Plecka promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew A. Banaszak promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą. Cechy informacji. Globalna Przestrzeń Informacyjna

Zarządzanie wiedzą. Cechy informacji. Globalna Przestrzeń Informacyjna Zarządzanie wiedzą dr Janusz Sasak janusz.sasak@uj.edu.pl Globalna Przestrzeń Informacyjna Org. Komerc Inne Org. Jednostki Org. Publ. Cechy informacji dokładność, rzetelność, aktualność i terminowość,

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin Psychologia decyzji wykład 15 godzin DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Struktura wykładu Behawioralna teoria decyzji. Normatywne i deskryptywne modele podejmowania decyzji Cykl myślenia decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Egzamin maturalny Egzamin maturalny, zastąpi dotychczasowy egzamin dojrzałości, czyli tzw. starą maturę i przeprowadzany będzie: od roku 2005 dla absolwentów

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu.

Systemy rozproszone. na użytkownikach systemu rozproszonego wrażenie pojedynczego i zintegrowanego systemu. Systemy rozproszone Wg Wikipedii: System rozproszony to zbiór niezależnych urządzeń (komputerów) połączonych w jedną, spójną logicznie całość. Połączenie najczęściej realizowane jest przez sieć komputerową..

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 2 Typologia informatycznych systemów zarządzania Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informacyjne Systemy Informacyjne Informacyjne Systemy Zarządzania Skomputeryzowane

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering)

Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Inżynieria oprogramowania (Software Engineering) Wykład 3 Studium wykonalności Definicja wymagań Studium wykonalności (feasibility study) Prowadzone przed rozpoczęciem projektu, krótkie, niekosztowne badanie

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Opis Modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP. Sierpień 2017

Opis Modułu NSO. rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP. Sierpień 2017 Opis Modułu NSO rozszerzenia asist o sprawozdania obowiązkowe dla NBP Sierpień 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI

ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI ODWZOROWANIE RZECZYWISTOŚCI RZECZYWISTOŚĆ RZECZYWISTOŚĆ OBIEKTYWNA Ocena subiektywna OPIS RZECZYWISTOŚCI Odwzorowanie rzeczywistości zależy w dużej mierze od możliwości i nastawienia człowieka do otoczenia

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo