Procesy informacyjne zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procesy informacyjne zarządzania"

Transkrypt

1 Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1

2 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system informacyjny jest tym czynnikiem, który pozwala im funkcjonować. Czym jest system informacyjny?. Definicji systemu informacyjnego jest wiele, zarówno w literaturze krajowej jak i zagranicznej. Można powiedzieć, że system informacyjny tworzą wzajemnie z sobą powiązane procesy informacyjne. Bardziej formalne definicje odwołują się do generalnych cech systemów i są przedstawiane za pomocą modelu wejście proces - wyjście. Wejściem w tym ujęciu są zasoby informacyjne, który system pozyskuje ze swojego otoczenia lub z wewnętrznych generatorów informacji (pracownicy itd.). 2

3 System informacyjny (2) Wyjściami są informacje dostarczane do otoczenia lub do innych systemów wewnętrznych. Procesy to działania, które przekształcają informacje wejściowe w informacje wyjściowe. Cechą charakterystyczną systemów informacyjnych jest ich otwartość na związki z otoczeniem i innymi systemami informacyjnymi, zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi. Według Adama Nowickiego systemem informacyjnym jest wyróżniony przestrzennie i uporządkowany czasowo zbiór informacji, nadawców informacji, odbiorców informacji, kanałów informacyjnych oraz technicznych środków przesyłania i przetwarzania informacji, których funkcjonowanie służy do sterowania obiektem gospodarczym. 3

4 System informacyjny (3) Z kolei wg Jerzego Kisielnickiego i Henryka Sroki system informacyjny jest wielopoziomową strukturą, która pozwala użytkownikowi takiego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich modeli i procedur. Inne jeszcze podejście do systemu informacyjnego reprezentuje Paul Beynon-Davies, autor książki Inżynieria systemów informacyjnych. Wg niego wszystkie systemy informacyjne można podzielić na trzy grupy: techniczne, formalne i nieformalne. Podkreśla jednocześnie, że takie rozróżnienie jest korzystne dla celów poznawczych, w praktyce dość trudno jest rozróżnić, do której grupy należy dany system 4

5 System informacyjny (4) W formalnych systemach informatycznych określone są zasady działania, a kontrola jest wykonywana z pomocą formalnej hierarchii. Komunikacja w takich systemach z reguły odbywa się w kierunku pionowym, informacje niezbędne do podjęcia decyzji przekazywane są w górę, a decyzje przekazywane są w dół. Przez techniczny system informacyjny rozumie on (Beynon-Davies) reprezentację pewnej części formalnego systemu informacyjnego przy użyciu technologii informacyjnej. Pod terminem nieformalny system informacyjny rozumiany jest zbiór oczekiwań co do sposobu komunikowania się ludzi w pewnych okolicznościach. 5

6 System informacyjny (5) W odniesieniu do klasyfikacji wprowadzonej przez P. Beynon-Davies można sformułować następujące uwagi: formalne systemy informacyjne występują w przedsiębiorstwach, przy czym stopień ich sformalizowania jest bardzo różny, zależny od wielu czynników; komunikacja w formalnych systemach informatycznych we współczesnych przedsiębiorstwach odbywa się w różnych kierunkach; w Polsce techniczny system informacyjny nazywany jest po prostu systemem informatycznym. 6

7 System informacyjny zarządzania (1) System informacyjny przedsiębiorstwa jest system złożonym, a decyduje o tym nie tylko to, że podstawowym elementem systemu jest człowiek, ale także to, że w skład systemu wchodzi wiele, wzajemnie z sobą powiązanych podsystemów informacyjnych. Obserwujemy, że złożoność takiego systemu jest proporcjonalna do integracji (współdziałania) przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Tę część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, która jest odpowiedzialna za zasilanie procesów decyzyjnych można nazwać systemem informacyjnym zarządzania (SIZ). 7

8 System informacyjny zarządzania (2) SIZ pełni wobec przedsiębiorstwa następujące funkcje: stanowi główne źródło informacji, które pozwalają na podjęcie decyzji kształtujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa i jego dalszy rozwój; zapewnia interakcję między systemami zarządzania a systemem wykonawczym; wpływa na poziom kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo (przez stworzenie możliwości podejmowania działań korygujących wcześniej podjęte decyzje czy poprzez zapewnienie komunikacji między nadawcami i odbiorcami informacji); przyczynia się do rozwoju konkurencyjnych produktów i usług; pozwalają na znalezienie nowych, nieznanych wcześniej zasobów materialnych (surowców, materiałów, energii). 8

9 System informacyjny zarządzania (3) Wg Wiesława Flakiewicza podstawowym celem SIZ jest możliwie najszybsze dostarczenie jego użytkownikowi informacji kompleksowej, rzetelnej (godnej zaufania), wiarygodnej (sprawdzonej ze stanem faktycznym lub z sensowymi założeniami), a także właściwej pod względem formy i treści, będącej odpowiedzią na tematy interesujące go w danym momencie. Można powiedzieć, że celem SIZ jest zasilanie procesów decyzyjnych obiektu gospodarczego w pożądane jakościowo informacje w możliwie najkrótszym czasie. 9

10 System informacyjny zarządzania (4) Wkład w rozwój SIZ mają zarówno nauki ścisłe jak i społeczne. 10

11 System informacyjny zarządzania (5) W podejściu technicznym (nauki ścisłe) istotne są takie nauki jak: zarządzanie, które zasila system informacyjny w różne modele wykorzystywane w codziennej praktyce zarządzania oraz w procesach decyzyjnych; informatyka która stwarza możliwości gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i zarządzania informacją; badania operacyjne dostarczają narzędzi do optymalizacji problemów decyzyjnych. W podejściu behawioralnym (nauki społeczne) istotne są takie nauki jak: socjologia dostarcza informacji o zachowaniu jednostki czy grupy osób i ich interakcji z system informacyjnym; psychologia bada wpływ informacji pozyskanej z systemu informacyjnego na procesy decyzyjne; ekonomia bada wpływ systemów informacyjnych na rentowność podmiotów oraz funkcjonowanie rynku. 11

12 Składowe systemu informacyjnego (1) Jerzy Kisielnicki i Henryk Sroka identyfikują system informacyjny jako strukturę złożoną z następujących elementów: SI = {P, I, T, O, M, R} gdzie: SI system informacyjny; P zbiór podmiotów użytkujących dany system; I zbiór informacji o sferze realnej; T zbiór narzędzi technicznych; O zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji (stosowana formuła zarządzania); M zbiór metainformacji; R relacje między poszczególnymi zbiorami. 12

13 Składowe systemu informacyjnego (2) W złożonych systemach informacyjnych funkcjonuje wielu uczestników systemu, realizowanych jest wiele procesów informacyjnych, generowanych jest bardzo wiele produktów informacyjnych. Opisanie takiego złożonego systemu informacyjnego nie jest łatwym zadaniem. Wprawdzie w dalszym ciągu obowiązuje podejście modelowe, czyli wejście proces wyjście, ale składowe tego modelu wykazują daleko idącą różnorodność oraz złożoność. Układ wejścia do systemu informacyjnego to bardzo rozproszona i różnorodna struktura danych, informacji, kanałów informacyjnych oraz nośników informacji, które mogą przybierać takie formy jak: 13

14 Składowe systemu informacyjnego (3) 1) Danych i informacji wejściowych: pochodzących z dokumentów papierowych; generowanych przez różne urządzenia; dostarczanych kanałami telekomunikacyjnymi; dostarczanych ustnie (np. uwagi od klientów); generowanych wewnątrz organizacji. 2) Kanałów informacyjnych, takich jak: informacje przekazywane w trakcie rozmowy; informacje przekazywane kanałami telekomunikacyjnymi; poczta; dokumenty biznesowe; media; urządzenia. 14

15 Składowe systemu informacyjnego (4) 3) Tradycyjnych nośników informacji, takich jak: papier; głos; pamięć ludzka; taśma magnetyczna; taśma filmowa; dysk twardy czy płyta optyczna; fale elektromagnetyczne. W praktyce struktura układu zasilania może być uzupełniona innymi jeszcze elementami, co świadczy o tym, że w rzeczywistej organizacji zasilanie systemu informacyjnego może być zorganizowane w bardzo różny sposób. 15

16 Składowe systemu informacyjnego (5) Oznacza to, że nawet posiadanie wszystkich wymienionych wcześniej składników układu wejścia nie gwarantuje poprawnego zasilania systemu informacyjnego w niezbędne dla jego funkcjonowania informacje. Trzeba pamiętać o tym, że układ wejścia nie ma charakteru statycznego, a wręcz jest odwrotnie. Przykładowo firma ubezpieczeniowa potrzebuje informacji odnośnie tego, jakie polisy i na jakich warunkach będą najlepiej się sprzedawać. Wiadomo, że najlepszym źródłem informacji jest potencjalny klient, problem jak tę informację pozyskać. Trzeba ponieść znaczny wysiłek organizacyjny i finansowy, aby zapewnić sobie dostęp do takich informacji. 16

17 Składowe systemu informacyjnego, układ przetwarzania W układzie przetwarzania systemu informacyjnego zachodzą takie procesy jak: zapisywanie informacji i danych na trwałych nośnikach (np. zrobienie notatki po spotkaniu biznesowym); klasyfikowanie i porządkowanie informacji informacja dostarczona przez układ wejścia jest zapisywana w bazie danych w ściśle określonej strukturze, co pozwala później na szybki dostęp do niej; przetwarzanie danych i informacji dane pozyskane z układu wejściowego są przetwarzane w określonym celu (np. ustalenia, czy student może być promowany); przechowywanie danych i informacji w różnych postaciach (papier, nośniki cyfrowe). 17

18 Składowe systemu informacyjnego, układ wyjścia Decyduje o jakości całego systemu informacyjnego. To, w jaki sposób jest zaprojektowany, decyduje o zaspokajaniu potrzeb informacyjnych członków organizacji. Trzeba pamiętać o tym, że o jakości końcowej informacji decydują wszystkie ogniwa systemu informacyjnego. Jeżeli dane wejściowej nie są wystarczające, to przygotowanie potrzebnej informacji końcowej jest utrudnione, a nieraz po prostu niemożliwe. W tradycyjnym systemie informacyjnym w układzie wyjścia można wyróżnić takie elementy, jak: dokumenty papierowe (zestawienia, raporty, opracowania); bezpośrednie spotkania; urządzenia telekomunikacyjne. 18

19 System informacyjny zarzadzania refleksja (1) Tradycyjnie zorganizowane fragmenty systemu informatycznego stanowią ważny, a często dominujący obraz organizacji przedsiębiorstwa. Komputerowa technologia informacyjna w coraz większym stopniu wpływa na organizację systemów informacyjnych. Niezależnie od tego jak dobrze system informacyjny wyposażony jest w urządzenia teleinformacyjne, to i tak jego najważniejszym elementem jest człowiek. Trzeba także pamiętać o tym, że człowiek jest także najbardziej zawodnym zasobem systemu informacyjnego. 19

20 System informacyjny zarzadzania refleksja (2) Wiesław Flakiewicz zadaje bardzo ważne pytanie: czy źródłem informacji jest dokument, czy też opinie i wnioski oraz decyzje podejmowane o przetwarzanie informacji zawartej w tych dokumentach?. Dochodzi on do następujących wniosków: bez względu na stopień obligatoryjności i sformalizowania informacji w SIZ człowiek ją postrzega, rozumie, nadaje jej znaczenie, na jej podstawie wnioskuje oraz podejmuje decyzje. Wszystkie te procesy są kontrolowane przez osobowość człowieka; cele SG (systemu gospodarczego) nie zawsze są identyczne z celami zatrudnionych w nich ludzi; określanie informacji wchodzących w skład SIZ odbywa się zawsze przy udziale osobowości ludzi; sformalizowane systemy informacyjne kształtują się zawsze poprzez synchronizację motywów, opinii i zachowań ludzi, członków danego SG. 20

21 Cechy jakościowe SIZ (1) Za najważniejsze cechy SIZ można uznać: Celowość właściwości i działanie służą osiąganiu celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza misji i przyjętym strategiom organizacji; Wiarygodność informacje pozyskiwane z systemu informacyjnego opierają się na sprawdzalnych co do prawdziwości i rzetelności źródłach oraz metodach pozyskania informacji, jej przechowywania i przetwarzania. W przypadku, gdy uzyskanie 100% pewności nie jest możliwe powinno być skalkulowane ryzyko, że mogą być błędne; Dostępność upoważnieni odbiorcy informacji generowanych przez SI mogą ją uzyskać w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca i z pomocą różnych urządzeń; Aktualność informacje dostępne w SI są aktualizowane tak często, jak jest to możliwe i konieczne; 21

22 Cechy jakościowe SIZ (2) Efektywność suma korzyści uzyskiwanych z SI powinna przewyższać koszty związane z jego utrzymaniem; Wydajność system zapewnia wystarczającą wydajność przy zachowaniu innych kryteriów jakościowych; Niezawodność system zapewnia niezawodność w pracy przy zachowaniu pozostałych kryteriów jakościowych. Pod tym pojęciem rozumie się także powtarzalność w tym sensie, że przy powtórzeniu określonego zapytania SI wygeneruje taką samą odpowiedź; Elastyczność system zapewnia zachowanie pozostałych parametrów jakościowych na niezmienionym poziomie w różnych warunkach jego użytkowania. Elastyczność polega także na możliwości adaptacji SI do zmieniających się warunków (parametryzacja); Kompleksowość system zaspokaja ilościowo i asortymentowo oczekiwania jego użytkowników; 22

23 Cechy jakościowe SIZ (3) Poufność system zapewnia dostęp do określonej informacji tylko upoważnionym odbiorcą. W skomputeryzowanych SI osiąga się to poprzez zróżnicowanie praw dostępu, w tradycyjnych poprzez rozwiązania organizacyjne; Bezpieczeństwo system zapewnia nienaruszalność zbiorów danych i informacji oraz procedur ich przetwarzania chroniąc je przed nieuprawnioną ingerencją z zewnątrz; Przyjazność system w maksymalny sposób ułatwia dostęp jego użytkownikowi. W skomputeryzowanych SI osiąga się to poprzez poprawne zbudowanie formularzy; Inteligencja system ma wbudowane mechanizmy będące symulacją ludzkiej inteligencji: wnioskowania, przetwarzania informacji, uczenia się, reagowania na sygnały z otoczenia, symulowania rzeczywistości. Osiąga się to poprzez wykorzystywanie metod sieci neuronowych w SI. 23

24 Topologia SIZ (1) SIZ można klasyfikować posługując się różnymi kryteriami, np. wg kolejnych generacji rozwojowych czy wg funkcjonalności. Nie wydaje się, aby żadne z dostępnych kryteriów klasyfikacji było tym najlepszym. Wynika to choćby z takich przyczyn, że w kryterium historycznym trudno jest porównywać SIZ zaprojektowane kilkanaście lat temu z obecnymi; Przy kryterium funkcjonalności nie można zapominać o tym, że różnice mogą wynikać z faktu, że systemy przeznaczone są dla różnych adresatów. Inny system będzie wykorzystywany przy bieżącej działalności operacyjnej, a inny przy podejmowaniu decyzji. 24

25 Topologia SIZ (2) Funkcjonalność SI może wynikać z dojrzałości rozwiązania, stąd młode produkty wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne mogą dorównywać SI z dawnych lat (np. MRP); Współczesne zintegrowane pakiety oprogramowania dla przedsiębiorstw zawierają w sobie cechy systemów transakcyjnych, wspomagania decyzji czy informowania kierownictwa. Wydaje się, że najmniej kontrowersyjnym kryterium podziału SI jest podział uwzględniający użytkowników, dla których przeznaczony jest SI. Można wtedy podzielić SI na te, które przeznaczone są dla użytkowników realizujących określone funkcje w przedsiębiorstwie (np. sprzedaż, marketing, logistyka, produkcja, księgowość); 25

26 Topologia SIZ (3) Inna możliwość, to podział SI z uwagi na przeznaczenie dla użytkowników usytuowanych na określonym szczeblu decyzyjnym, można wtedy wyróżnić SI przeznaczone do: wspomagania pracy operacyjnej (TPS transaction processing system); wspomagania pracy biurowej (OAS office automation system); wspomagania pracy specjalistów (KMS knowledge management system); wspomagania informacji zarządczej (MIS management information system: wspomagania decyzji (DSS decision support system); informowania kierownictwa (EIS executive information system); 26

27 Topologia SIZ (4) 27

28 Systemy przetwarzania transakcji TPS (1) Systemy przetwarzania transakcji są tymi, które najczęściej można spotkać w przedsiębiorstwach. Ich wyróżnikiem jest stałe wspieranie bieżącej pracy operacyjnej. Systemy TPS są przystosowane do przetwarzania informacji gospodarczych w czasie rzeczywistym (OLTP on-line transaction processing). Przykładem tego typu systemów mogą być SI obsługujące: sprzedaż w hipermarkecie; obsługę klientów banku w sali operacyjnej; rezerwacji miejsc w hotelach czy sprzedaży biletów; obsługi wypożyczeń w bibliotece. 28

29 Systemy przetwarzania transakcji TPS (2) Duże systemy transakcyjne to skomplikowane rozwiązania informatyczne i organizacyjne, co wynika z podstawowej cechy tego typu systemów: zapewnienie możliwości równoległego korzystania przez wielu użytkowników ze wspólnych zasobów danych. Powyższe wymaganie implikuje konieczność wykorzystania odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu, umożliwiających zachowanie spójności danych, pomimo pojawiających się błędów aplikacji, czy też awarii systemu. Jednym z elementów pozwalających na manipulowanie dzielonymi zasobami jest posiadanie dobrze zdefiniowanej jednostki przetwarzania -- transakcji. 29

30 Systemy przetwarzania transakcji TPS (3) Transakcję można zdefiniować jako zestaw operacji przekształcających abstrakcyjne lub fizyczne stany systemu, posiadający takie własności, jak: [Niepodzielność (ang. atomicity)]-- system albo wykonuje w całości wszystkie elementarne operacje wchodzące w skład transakcji, albo gwarantuje, że częściowe wykonanie transakcji nie pozostawi żadnych efektów w systemie. [Spójność (ang. consistency)]-- transakcja jest poprawną transformacją stanów tzn. przeprowadza system z jednego stanu spójnego do innego stanu spójnego. [Izolacja (ang. isolation)]-- współbieżne wykonanie zestawu transakcji prowadzi do wyników, które są nierozróżnialne od rezultatów, jakie można byłoby uzyskać uruchamiając transakcje seryjnie, tj. w izolacji, w pewnym z góry określonym porządku (często używanym synonimem izolacji jest serializacja). 30

31 Systemy przetwarzania transakcji TPS (4) [Trwałość (ang. durability)]-- system ma zdolność zachowania lub odtworzenia efektów pomyślnie zakończonych transakcji w obliczu awarii dowolnego typu. Kolejną ważną cechą wyróżniającą systemy transakcyjne jest potencjalnie wysoka liczba użytkowników. Duże systemy obejmują od 1000 do klientów. Przy takiej liczbie użytkowników konieczne staje się zagwarantowanie maksymalnie wysokiej wydajności i niezawodności systemu. Z perspektywy użytkownika wydajność systemu mierzy się czasem odpowiedzi serwera. Jest to czas między wysłaniem zlecenia a uzyskaniem odpowiedzi. 31

32 Systemy przetwarzania transakcji TPS (4) Systemy TPS mogą także pracować w innym trybie niż OLTP, tak dzieje się np.. w księgowości, gdzie między zajściem zdarzenia gospodarczego a jego odwzorowaniem mogą wystąpić dość duże opóźnienia czasowe. Termin przetwarzanie transakcji odnosi się zarówno do detalicznej ewidencji zdarzeń gospodarczych jak i do przetwarzania transakcji w bazie danych. To w bazie danych (lub bazach danych przy systemach rozproszonych) realizowany jest najniższy poziom przetwarzania: operacje zapisu, odczytu, modyfikacji czy usuwania danych. Bazy danych systemów TP stanowią główne źródło zasilania dla innych systemów. 32

33 System wspomagania pracy biurowej Systemy OAS są najczęściej wykorzystywanymi systemami w praktyce, większość pracowników biurowych korzysta z takich aplikacji jak poczta elektroniczna, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, relacyjne bazy danych czy programy do przygotowywania pokazów. Wykorzystywanie tych aplikacji znakomicie zwiększa efektywność wykonywanych prac, szczególnie wtedy, gdy standardowe możliwości takiego pakietu jak MS Office są rozszerzone poprzez dedykowane aplikacje czy makropolecenia. Dla prześledzenia tego problemu rozważmy konkretny przykład z naszej Uczelni. 33

34 System rejestracji ocen (1) Dotychczasowy system rejestracji ocen w WSZiM 34

35 System rejestracji ocen (2) Nowa wersja, wymiana informacji wyłącznie cyfrowo 35

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki

Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Laboratorium Biocybernetyki DATA MINING JAKO SZANSA NA RELATYWNIE TANIE DOKONYWANIE ODKRYĆ NAUKOWYCH POPRZEZ PRZEKOPYWANIE POZORNIE CAŁKOWICIE WYEKSPLOATOWANYCH DANYCH EMPIRYCZNYCH Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo