Li'sta Nr ,It,ei,"':' \

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \"

Transkrypt

1 ,...' ~, Cefta ftlł",.'~ ',20 grt ".', -? : tełl 'II III f.1 tl '. ~. "..,-,""'~ Li'sta Nr ,It,ei,"':' \ i,',.' \, 2~ :~".,~5 ) /

2 dk: L ' " :Jh\-:,'". Ogol01 sytugcja. sł -rt"'.< Ł6df 12 maml,,: l " 11, ':~:" ~ Ze ws~stkicn stron kraju dodoi:tlh j. ' ':~,~:wen~ja przy wczorajs:lenl gło~,;,"~ '~'do,!enatu byla bard,o maia i pneclęclol '::ł.l... ~~.::.'ł _ -;, -_ ' ~",y' me'przekraczała 60 proc. upra\vnionych f~ gfosow~nia Agitacja przedwyborcza by!!l nif.łitdzcni1da, oprócz listy Nr.. l. która Ja~ UWfize' szczodrze szafowała pien~ęd%rrii" '~iłllt)' wogóle nie czyn:1y żadnych przy.lł łąw4fi.,\' yntki glosowania mniej więcej,,::r6wofz~dnie, do wyników ~łosowaw& ~'&jmu...:, Li~ty narodowe Nr. 24 i 25 r6wnid lo SeUltu nie połączyły się, a nawet prze.twnie, w' ruek tórych obwodach jak np" VI ',cizi t,m f!dzie były w~pójni\ listq przy wy. orach do Sejmu--do Senatu s2ły osobno.!: 'ił.,aktery$t)'c.nem jest, i~ soc jnli~clł któt r.ty baj!&ue1i~ują zna~zenje Senatu i komur,;~~~;; ~tórzy wog61e ż~daj~ 2~ie~:'enia te'j tn 'i!~~j'ł do,,-ybor6'w gre-mjahuc sntnęlt ' lit:':~;li::iij,'<:jt... -',;'..."",:" '-' :~,- vv'u ;nl"~ ~*' " " -~ - fhfi~';;..". ~t~i:;1yhiki ~;:\;!,,;P~s~cZ8gólnyth glosowania okrąg~ch ~~i...,,>':~.:~ 1 ~ ' ~ '... _ " ~!3ł(",~,\~i'i'f~ ł~':.;.. 1,.;:Nowo~r6d("k 11!!3(t~G~)- m~:k:w :i>!iqt"4z. i/jodane z2~ ubwol.!t_.<v woje -,,:1 \::, DOwojródzkiego " Głos"łJ~lC)'ćh '. t~l,. unjłt\ylt.inlonoi711. Na PO;':2czeg6łn" łi~",radło: Nr t Nrl , Nr. " '7-'I~: N,... 10~17~66J,Nr~ , ~ r. l~~t:{łł~f:;,jn~~, ~-46&9, Nr.. 33-S06, Nr. 31-' H ",,,,~.. 4l-')9~ t~.t;~;ii:\../.:.; ;!:".'. Poznań 12~3. godz. 1,30 \:~.'~i ~:;','0$tAltc=ne w-yniki (nieofkjalpe) zo.," ~tkkh 99 ohwo,j ów rua PQwan~lniasto r",!:j~'.;,ta:wbi5:t si~:n:tstępująp.o: ~ff~6f,~,~? ~:', Li'staNr.; 2-3;029 gł,. Nr. 7--1,381 gt ::' ~' lł:..w..14gi.' 1'31' gł. Nt. 21~19Jl16 :;t~~łłr.. "~27t1f12 gl. Nr ,142 gi; Nr. ~ "~':1ł,~~,:;lidl~W "l:'~'~""... '.. ' :'~t.4{:\ ~iz\;::;t;. " Katowice, 12$3 godz. 2- ł,l,-'1 :", l' W) ołk "losowania we wszystkich 42 'Mwoliteh' '(ni.oficjalne) KatQwi~e miasto f ~.~ ~.)i"~'ł?u;at~: ~ '.' ';" ~:;'J:ilłl N f. 1"""9.400 \:\!f~ft~tłłł. Nr. ': ,,~?;(~~':,~~ ~.Nr. 18--i 1.064, (~~~l.ti'its! Nf~ 36...]fJ1,\ Wt%f.. L~~,~~~ Nr. J1~6.3J4 ł,~rj?\;~ :-r " _. 'J(rc>losiyn, 12-3god:t. 130.' W)-nT1d ostatecgne (nieoficjąłnie):, '\'''~v)l:,i~.sta }\T 1' t \~, ", :,,"' 1'.f... tl. tą 1 ~"'" ';~1:1~Ji ~ta!"ii r t-,;.),..., ~,j~;,~\;jjst. Nr. 11-1, :X'.L.:, " '+-,' ':'.:;L&r,ta Nr, ,.'~.ttsm Nr~ '.rii N Nr~ :'lista.. Nr O~tI Nr Kraków 11;~{łW' :Agitacja 'WYb~ jest tutaj. VI pmji ełwt~~twłe do \\7horów sejmowych, snikotful. Tak tamo i frekv:eftrja głosujł\c!eh Jest., ltud1!1) mała. do ~ prtyr~"nn. się m.. id.. 'łnł~~ pot~ pthowllyitl- DUet-.,. ~rem... frek encja lit'j.! jf I C8 Wojewod",poznański, HDiń'ski,,'mU~lał. sle p 86 do dymisji ".;..... Po~na~, 1,1~3.(.łet. Wł.), i.',c ą iłf. l w, pozostały, ch f!~~iachp.. 0.1"',.,,"..V/oJcwoda pgznan~k!, Bnlński, kfóry;i; ',' Torutl. 11..' (tłl. wl)' powodu choroby od dluź:;zego C"atsu nie u.,i<.oie~!la iłę tu pogłoski. te Wojewoi rt~dv\vał., rodajsift do dymisji".opinja pu.. j~ WmfJfSki. genf Młodfianowski,. podali blic2uft w: Pcznaniu ł~tczy ten kroltw()jewo~.siq ~d~~misjl VI ~iąsku zporaiką wt. d~? por.. tzką wyborcza. 'njiłktu borci~ bsty rządt>wej i 3Jlacznemi suk,," U tu uchodziła Jaliit~r~4\d'~,:w~o ł)dpowlada. ',:ni n~ty nieinieckiej~. ';:;:.';}\.,1 -.::..~.~ł~ ~uje' IB; R'Ile_',t: lt LleniB"":i~:; 'ł U nie w a2nienie" propaga ł01&wudi'e wdn,fotu~j. nsa...,', Białystok 11-3 (aw' '.i'pt~.:'l)ps. odrębnej Jbtf 'Wy~el:' \ 'VyborY dó Sen4tu r :niały w Bi.I)rInlE~bi: "...:.,.,.'...,y,.,:~, ł ~toi:~ Pl~~~'~blcg~up,:;.łnle s~.1k:jny~ Zdner~{) " '.. '-:Nr. 33 E 'Blok Og6łno:i~ydo~ł.,'';ydal Nn'l>e.-w :to:;a~u "d~ ~ołh?n ~\ :!~~J,;yr.l~ Sia. ;)dclrn~~\ '-'W~{; yw~j~~ '1'\~fdlC, loik6w"\10 gl. p~ POIU.o~;.fle::w:ncJa~ ~ j.łj~r~ow n:e.r'o io' ~~ua na ls.stę N.l'~.l~.. W",niCmołnQŚĆi wzms a Gł()S.,~Wa..tCi, y~~clę~.nte.~, ~o ~.? % H~Y.~J\Ul;; -rdaśpego.. tru,tndatu....;, -':', Zwolennicy PPS. głosowali"t~jta-j'ria: łit:,;;-,!.', roliej.a arc$%ł!1w':la':, tutaj.k.iłkł., ~, atq Nr.. 3 PIIWlzwolcnieJ'. wóbeg'wewy$unię~ '~jł\~ięliibltliicniewa~on:ef-~','r~'~ lii'. -~..ł:':'o.}.--!~ ~~: ;:;~Z~, szłut".. ". f!ląi;ist~~t! ńi.łtikcktł~" ai.;,płmuriii T,._,;":-~- Rozdwoj~ntil słflłiy(~b s)j.słi,d.~.~h,' po~órskl~j~,.r~ ~ -:~ ".. ;.c.'~".:.'... ~~."'~ '..,~,.~~., ~\_;L.'?~_; ;-'~' ~-.. ".' To~fu:rh3': (aw)..,.,.~,a~?,.~,~h,st!d~ki~1ą~cg~~~:,,9,~iiq4~*~.~~~~ Poez~w~~. udopoludłua. fre~;.wencjłi Jl-ity r-~r. 16 pgbf:j4.skonflikowala... głojsuhlcych wzmogła sic,' jcśt j~dłnik. bur.:. dzosłab61. l.ista Nr. 1 juź.od wcx6t~j roz :~'!t~$tłj~tab.ob()we ćna: '~OMORZU" T-'ZUCał4! k"utki ~ odcz\vą; aby ~1t:}ol'ir('Jf,nky il,',. ",/'''; '"... ~, " "Ś,~iec:ieł 11~3 taw)"';" Ity Nt. ~ ~lo~vali balist, N-r. D~~ "', \Vi~l::~g~",~~ :ik~u~by$1i' sl~j~vi,~. ~ilwł ngitncj'ępodtr3lv.llluj"thsta Ni. 24".'" ~ ~~m:y ł.~l'. ;-;... ;ii/ł 'J4'...,1' ~ 'ki... r.. ~ i..,",. ~'".- -.._'-., SFnacyjnyOrgan. "f {~ ~ Z tmt Zl\chodnich t ' H(jonie(:, ':,.' '.,.~. 1'cruńł"J~, ~~(>,r_t~;'l.!<~ htkj;.olwiek l;nja. trezygnowała 2 i[hand~. ';,.; Z~V}fnikl ołb\tecl8ff (łli"',fl(t, ;:.' tqw~ PG1ctajitc.. swym zwolennikomglosqli :;'~~l-,"crł.n ~: ".....;:.', " WAć pa li~ft~ ~'~'rv1'ł' nawołuje, by!jloso'wac' na lłstlnr. 2--2~",,...I H8te ~r. 2~,, ~ie2qti,en.tując.w. ten,.~~ł~ ttposób " }': :tist~, Nr, ~". '. "";,' lndnosć.n, icmcy, ~..,.korzystqj4a. d~~oijent&;,.]j~ttl..:'nt.,1... l,!14,'~ '.,.,"," ~ ~ itt,,~mog1i tlk~ję agłtacyjfią :w=ywaj~c,tóbt '-tł!i,!.-nr.'2l-. Vi.. <,.'~:-,: " J d ńlk6,'o' do głośówania na liltę'nr" 18,,mld_jli: J~~ści IUlf!)dowej iówdicłj40. p"o'pił#m.jl\l~ I 1 ;,,~'. ~sbtn:,~.ś--:~o: ~" ""f'!:';': ~:f~:<,,11'1.'..: ~~ 'l"owo,d ~f';. :,,-~,'ł~' HtJa"antyr2_d()w~~".."". :": "" "" -c, ~. ~. ' ~'~~. ::,,'" kle_jll~',' "cle,plakatów. tł~.:~i~,,~r_iał"ło,... W Kłt~wł~ł pgw'. Slup;;;,q(~h;gOt; u.:iafy :;,;!'rdw.. :l»t~twelijqwał,~.,,?o~qc,~g,~go.. ar.$i,t~w' (kisiaj Jniejsce,gwałto'W1l~'. _~.,';rtfi~ l.\'y;;;d-je noprowodyt~w.:w6w~'it. tl~ w,~lł~we.f~.., tle nnś!~i!~j~eetn::,. '.. ',,...';'.. '~~ ~oło ~ psó~ r,~~i~,~~,polł~ję, 'OdM!....~Ja.li«;C! rozlepl}t na.,m31eł~ię.,. plakaty" Fl~ ares1tówa~:1eh;wetwłfta reflrwapohoyj In~ądowe, któtcpoucjn~c~. ',~tizpóoz~li u~." ~,. tł~~ln:to.zpr 'ŹYł~',.,rrO~~YflY;W~~ą" mlw.c, co wywolftłosprz~lvt.. ze:, strony".. cr. do.otsoru,,~tlli. 'u_to.. ~ l--" t«łonk6w' part;ii! qdy.p(llkja tlsiłowt\l~' a'lesz. ' ~ ' wi~emll \. ", tować tych, kt.ót2y nie ")OŹwaW{n3 ustihit>,.: i ::.(,", '~ l 5 ' t ".!7.' ZW&~~; ". ).," '.'.',tubli~ 12s3,jod.i. l.:,. ~ł~t:;.nt. i ~:~ ę20. (2 ~., Wyn!kiMfiltecZi'.. ~: (liie,<l~lahicr)- gło-, Lista N f:1 1v-:,S.4.6fi(11n.) =;~ W$i~:;:=: lubtlskieln " ~ '2: ~:J~~~(~111i!- ". _ Usta NI" ~ a] "a~~ l $t!~vj~.' '.! \ ue

3 II1II Zł.., " t" Ni rw4tpl~+ri. porażka obca '.'... wego ma pnyc:yay o,6lnicjue ~..al Siomotna jak, w Łodd,...~ DOWODZI NIEZBICIE NIEUDOLNeICI' MIEJSCOWYCH,.KIERO\VNIKOW "'-_~. ZELl NIE J,EST WYRAZEM' JBsZCq CZltGOŚ GORSZEGO..,~ Stl.wiamy pgcj p~aier.~ji JtUbJ}~ nej ren wprost katastrofalny roikiacł... narodowego na\ bruku nasze,o n... my sledztwa i ujawmenia widow&j~~ którzy &powod~wali~ tak ~f_".." ~ l~,' ~ą _. \~ I ro la I! ~'~.. :9.,'.:"<:N;":\'...,,,... I\IIii;t~.~~~... _~..,.. ',.'.--,...;.... "r'. ";."."*,,,,:,, ~...; 1'1.1.' ~... ~-...-."l~~'.. tj, f:;.'1 I.-.' ; \ ;

4 . I - KAEENDARZ-n. h~ii.12 m&r.ca - Gaei~ w. ;f~ ~:'!i~r~;' :: TEA TltY ~& Miejski: -- "tywy trup"'" 10_ :-..-:.tr'kameralny--"ósma ~or.. a SlDObrod!go ',PopularnY: - ii,kr~'i, al ~~ja.cl~. : - I Wled:ll& /I..to -',.~"" 0:";"1 ''N'.~~'.o;~~.~. ; ~~. WIDOWISKA. ~!... ~kcł. _.ic'}spłendid: - _Car i poeta~.....;i'giand Kino: - ",Noc poślubna".. Ode<m - "toneczka na dobęłł ~rół bokserów:.. ':;t:t~~; - -:, 'Cono - fl~c;p Pompasów.' <.ewa: -- r,grobowiec mi1ośei". ",_'"'Oiwktowy: - ",Czarny Pirat". 'l ~Oo- f '1D.,:.!ł. I- Lf.ił U ł.łhla frekwencja głosuiący'h-.niek~mpletnę listy, uprawnionych doglosowanł8. ' "',,,.1 Zttr(Św»o Ztdnt'treSOWani. MOl'łłJ9~.. do Senatu' BUlił samits,kiwu W 4IteI' -:i~ m: Wlborami u wybg~'cćw'i jak i kcjlutctów qmlnic pllynajnmięj fok.."dnlu rojpi i~ wyhorcxydi było bardt:o m.,l(t~ Do,poludnił w~borów~ 'rym($aśem' f~f\d,ytmlieś4łu'aalł~~ przed bi"rami komisji obwqdowyc::b b,ły lu. 'łtlch UPralWDIObych dl). gl&sowanł, '.~i ł~ kolejki. ttaś po ptłluddiu itlkwcncja byk. t1th, kt6tl~t lł1młes~lri\1t~ tok W dłn,..~,:~ jcszgze' tnllifłjsfa. ".,mu" wił;c obywatele.ktąfly prlepro.. a"~ I 'Q.,poludniu jut tylko nieliem! W)'bor lt $1«: ł inńceo domu ł w. dlu)1a dumłł;iłi~~ e1 głosowali, a pod wieczór komibje juz ład mieszkali jeoclttok.ufnił j()itali woł1illlitf' nej pr&eynie ~iąły. Pou malq 'ftekweneią.ola.ł listy ' ' ':"...ł(~} rodeznswcz'oraj~~h' ęiybe1'ów blisko 20 Pota wldcićifwmi dotfi~w i rtad~ł,fd; 'c proc.. obywatelił posiadających prawa głoso~ rilwniei i sami wybótey poftoszą willę., ~dył':~ wania, niemoglo spełnić swego qbowi2\%ku nie sprawdtati llgt wybo~ty:ch w r'::":"'i;;:'c~1 \. 2 \'liny whlśeicieli domów lub ich rządców.nim czqię~ (bip)'.'.' Jak wiado)n(), 1fI myśl ustawy Wl1>\ll"f -.. ~."",". ~~.~.~,..~~~... ~...!llitalo.. nie l nainuildlłtj. pode2a3 nabotenstwa. At~ketlll~P9ii

5 r II,':',!1'". ' t., i:..., I' t~' 1ft II " mib re. Pili j l' j I..,2emordoweł}l\nlebleskl ptak.. ".'.~ '. '". dla zdobycia lej kle1notów:: f'" r tłczru go cl~t Sto MOttit2 ~4ltezÓn Zdhu!nłęhllnfol1llaćJi w Plwilonłf! ta. gdy usiłował w ptzebraniupl'~taó'" ' IlraOWYt po'osb\ji\ pod. IUnem wraten.cm,. llmłłl1m: peniwiota wogólo tam tegb gfa.n~cę. '... blwtjabtkiego mordu~ dokonan,iiłq nar.iqknej WicC1t:vfa się nie zja.w.ła. Pot14dto powien l,. Aresztowany. zrazu wyp:erał si4:.,...,.. j młód,j KQij,bcd Wierze.RYLej.w~ ZbN- kats, prtybrwajq~)' Vi St<l MOi'it~t Idepono. kiego, później jec~nnk wyznał pu&.w~.. z..., alaianq.. który ubił bieszctę$ną kobietę wał ~ pola-n s:;;nbr perel, 211aleliony na Uj dujllc ~Hę w PQwamych kłopotagh.~.t ".celów t_budkowych, pl'lytrzymanow lioy. który obtał si, własności" p. Wiery wy,'ili * postahow.ł obtabowllćr.osjanjaę. NJ. :.will, gdy.che'.! ~ichaczem rtz" ki oczyć l.?rl.. PE!wien zqj 'przem)'słowiec "Pal'yła!Gznał, oho!al w~i". j~j Abid. %:amieraat tylką' *t. Blłłsa sici,6ły uj,łęty IGrYlnl'~iUnej lie WIdZiał Wieeżórem Z daleka kobietę, przy:: uita$le przech«ddd ~rzt4 li IdejkleJ~tf~ : ('l' ~tępujllce:..'....,." ponunającą wyglądem p. RylejeW,id,\cq pie~ Al. Wiei-a p~2ęła się. bmilil A w6".. \"...,Od kilku tylodnł bawiła. w.st, MoritI ~ao w towarzystwie jakiegoś męiczyzny. j~oy IUWJolił Jl\.Nie nu:tc łedtlu :.~ fne'ucfn8 Rosjanka, iona~(ffllysłowqai.iii,. Zrodziło się w nim nawet pr~y~ uszczenie. h dłat'eego zwłoki obdllfte b1ły II ~.ił rnie.sźkałego W Oenewi~. paniwiera Ryle. pani Wlera jost w, to\var2ystwle Charlesa niemal nagie~ WidocmłeJakfł wł",a',;.~. ~~Elfg4nchkobięta'zWr~J. ogólną U\\fa".,Du Rc).. Zd:tiWił Się przechadzką o tej ~ uwaty! trupa i 2d.rl ~ k.-towiql...:. lic: prze.pychęm i oka!ał~<ri.. łqalęf. ftater l rze, pos2edł jednak. swo jądrogfl. Kiedy dlolocenoe futt~., ' klejnotów. Na zab~wach taneeząych.'.ja.. choiano skomunikować Się z Francuzem, ob~ Pt.rly egubil." St. MGlI.. btła łię,qbwiesżona drogocennemi precj~ ~,do.ię,!e znikn~ł bez śladu, nie uiściwszy WL't6dł. aby zabra~ papiery".,'. ': ". :.. ~;. P,ttii'l jt,k b'óstwo egzót,-c:rte.. W uda:chś 1xie n_wet rachunku hptelowego. OczyWista, iż Cayn Prancuz. wywołał W IŁ Morie \:. łytęe.o~emibla:nbmiolbrtymlet hl?~i:'li1~~. padło nań tetl~. Il~OZb~te niem:!l podejr2enie. nie~kłe oburzenie.. Z uud«n.d()iam':~ I1ry14nty, a:. łz~ji biel"ływłe1kic,'prlwd$r Zawiadomł«;)no natychmiast poeterumti po't.: ni41btodniara PlUci tłumem. kt6ry.ii! 'we pet ll, A wysmukłe pal~ J ttudnmcię cyjne ł roapiłano listy.gof1~.e tak, ł~ na. si, Dłi\ 'Wehw1łi.prowi 'tlenia to do... lię p().ńl~zl.ł1. i powodu.nadtnłttu k($ltdw' $tępn.gq dnla'ujęto'2brodnia:rł4 VI tbwiłi~ nt:. Du Roy lwu. młbaw.m "... _ )łcil pferśclenł~ Wiera blbowlda raię widoc. ~.\\ ; ;Id" W:'WiEłCłd~ J$k W.8l. ~.to ~ n" ftj ' ąrosjanek.'..' 'rt 6jc,i; ~... :..,W' St. Mot1tlMołna wf r6d. 1i000Ycll.yeh ~Q,.wantum ik6w a pod ciemnej...,.. ~ l', 1o oł. '.aleti4 obok lud~i ~wy;}h ł ~ Tr,age diazuieklego kinamana....',.. '. l ;. _piastj.)1"pu.em trudno.<xłroti1~c jednydf' :. N!erftlzdlttzaj1f sił:w)ijadkinieaiycha lo\viae) IWf6c1l ~..,iwi5rlal.' :... 1 ~.\.i_,lłmleb.l!l. 'le"b.cjai.gład.lde f~y towa nti jtlk'ejli,acic:kl()~\li iujloi'u. goy idllep<.&aemo,mn POprOa~ - dnawi..:.', ~ ~";'~lli1ikie:. 1i :tutaj, prżegiez norin4ł o~6!n1o 0.. (1 c.)~ł:l.r"nie "ob:e.. ły~. Rekord j..-daulk,pod ~to,pacaóft,.,fłnatyk w.' A ; bowi4aiującl\*-:'.... '..:,. tymwżgh:dcm, ()Si~u~rtql pewien knpitclon-.' ~iq.. 1~9ym. f"koju i.atyl c_j. _.. ~edl1~ ł- ti~ich'n:!ębif$1~-::b:ptllk6\v/:: d)i~l~ju. k.t6,tr. '~'. ~il(l~~d '.nr~e,prawic sle. na w.toas1u. 1 r\ieizo,i. jedad by&....:,. '"" nje iieją 'ijlrótz",~.'i~.tet.j4 ~kmy i. to "tdtuni'~:hdan4at t~ro4\s{)ótwbaml i ó$łatłtcz..;:;tt-pla. gd"tpo _ciii..',..-.u";",, -J Q\',;}'~l.Yfic~~"~ił );':tfst~j~y:;'\fi"ody FtiUlCU~O uie -- l'ożolttał tjrjyi;fcj~... ".... skutki. Wobeł.l!o~Bn_. W)łłI"'~ ~ltn~ąt~xterłe~rj ~iwom'tej rw"z~ndjij '. t-łdtry :dłilsfin'.efebłł ; ślę' niedawno i 8Ift.f: 'Ltalil ku JObi.. Mien)'i... ~ ~.:,Olau'1e.. t>u.k~.. Ptl1b?ł-.do;!,.. Mbrjl-z. ;.prlv NIUl0Cy;:t"śobl' bh'or!lył.p:tkoy$klep;tr.fil,y Nt..., Ikt~ftlldałł... ki,.. ~td PO, p.r) h~jł\ł" Ntebaw,m młodł~ "~:ty jcttr..,j~ pr'ft1~ypajnvch ulic. Lóndy..,tek. Kutdratnion, t4dd,. IdłP'łWOiIa-'i tlb1ł~!ł.lł~.ąo,8łebtł jlt.n '$łąp~~ "łema. fiu. Ile niebawetll w :i~ciu jqój1asłqpif tł'.en _lę. okna 'CfJtltopicttów.j.~i "J~t'oA'.. ~n~.nit u.~ho ~łor~ano. s~ble-;że gwałtowrty W:lt'ót d:tięki -. kinu:. ~.. 1)'... parlt łpllnłtk'm balkontłleti Pr.~1 j~t kmbar"q'kl~m~oajtplp....'. ~ au~łn był go,tącyro ~wolenn~kiem ue,. f dolrh,ł tylk_. d... rda ~ i W6iiłJa.. 1,.. M.ołna.ob~~ wyobt~~ ~ru~2:«mi~.ł hmtgq ekranu. W LĆlndvliie k;noł'atf(," tłur",utl.. "'..'... ~~ r~r.i.~~~ł.w~.y$tkłah~.gtly ~~ błyskav~lis l'"'t~oku~n" Uośc. Kllpiec~ spędlał w!lic b tjlhltfejłftnmob6je~ muli._;_liriit - 01 toieoła l.łą PO St» Mott~. ~M. je w k ił,,..ł,... k Jod,..,.'.. 't ;'d' Ut 'd l' d' ",A".:. 1iI... ~ ~~... I ;l 'f\ałcjjło~"f,"qwóchkilotn4łtt6w 9~ miejsca ku;. ',~~ ~~CJ~ln. at: ~go PQP~~. dla.... )'l.res~cte '1')(\ '1 n~'rn.tta :eoretft, jsu:y'«p ł;lin,;itjl.r-"'uw~,' '.mafyttnegq maleźfono lwłq1,d. 1dedMJ Wję~,vm~~lt ~bie. ~~s~rtk Ina~~me ~lme UW~1l niem ptót-. ~umob6jclyt='b. By~ '.1IOhj~~ '111, 'h~ołnił,~ta"tieobnmk}new.'. ~,1>~b.~o za. hll~dzo.pr~vs!oj~e~o. z.~, powa- tv łm!tftl t~n z.miat, gdyi owiw1lim.~., I.'..'. Pokojówka: umordowanes_.uda te \'I,an 1 nlu~~, ŻqS~8C: ak ~otem, fl~mow)'~. II dqwl('dz." W-lzY"ę c" ó\\'y~h Ulełh....; l'fjbi j~j wiecz0tem ubrała się $trqjniewd~ia.'... ~a\jl~l~łłlł Sl~ do.~zkoły fl.tl~~~ej ~.~" Ćhl~ł, hlm-:jbóje~yth. u2ftlhl 'tołlld~; t. wsty tkie ld~jnqtr i otnajli\u~; ieidżiena '\'11 Oc~,wl~e'e nadzl(;'jt:,~e wkrótce nae d., '1ł reklamce i Zftf\f'oponowala fn,"~e_t '4ł... ~.,.:.,;... ' ".' ".ein~d. O t»bli~łeg() liaw. nott.u. '. tl.ne.~~neg6, tl1tit~. t(;w,ne sławi, ju~e~.ół. Ru~ottl. Vllell ll..4ły~b tol~k KupIec nie \tcłlltuł... I~~"";()~.. tel chwui: i)okoj6wk4 'N~.j iwtj ~i 'dllcft.j... "tecty.p?'ukon(-zenlu Izknl)' z. etatu' i)upowu:j&in~ tę prqpoz~cj,~. " I~r,~."~ wieli_ł.-,...,;... j~c)'"m PQSu:l)EUn (ogzywiśele łapl.~ł ~I to' ---o 00,~, nm. UIII J liii' <. '.,... Hm. to: fnu'c~ó~,ol~y Mi.h_i". łt)lt 11,a i. ~ ;,.'. Jedfii~:t f.i:ot~ą. ~.'.'. i. ' w(a11:lu-iettllł. IkI$kłOtt'~ ttbor-ie-«:y ;,~(;,.~"'.J$t. spl ą. ZadlU I. t1~b nie cher, ~':f,,; ~tiw.4. Iciatem &WQJej.of~lry dłużej, "idt hlo W)'ln*~. kofiirc.jl;nti34~~ii: ;..,.~ote. palln,lxt l' ta,ajq, lbtdzie.. AlEJ po ;. ukbułtiłten girrl't\i1'? J'lidi,h,chd" al--y Jłtł~r»'UIr&~rtl116_ ł'" R,~d~tt ~t,ikn~i.' ił7.~~'.,łby!'.~.ł~l.,i.. : ~,?b~ :I~g(j ',' bta~u~u I. " ", "r"alet. t,t). je!1ljt. ~'~~oj Wi{,1,C~O... W~'~fy.. hl.~t>ljlt.tonl.. ~,qałowłt4t." nie. wycho(!li ~rnnil, 'w :1>:!ri... 1~,,~wotn ttbtaultt Pl ~1łrU\jq _ ing~.d " ;.1 mi' Pi;WłW fjo~..,$tawieniu biet~tiyi~.', ',.Naj.»rawdQpO.doDlliej:sze jest t lordzi",. I I '~ ~ ",..

6 Ja I 0 ali m lit I. etody antypolskie rządu litewskiego. ~' IiolejneJ SW'eJ korespondencji :t K~ i P:zywi.4Zanła 'do siebie mm ebłopltwa lite~.;skutki ekonomłtme reformy PO~1i' 1ft.., wyslannikparyskiego dziennika "Ac. eklcgod Rozdanie chłopom.łem! wydawało.ej nie dadj~ się j~c ocenie. VI ~ ~~ Francaise'" p..,. le Bouchcr kreśli obtaj się środkiem wiodąc}'1n do celu. Ta.kwięe acuclwłek już dzimaj it4ło się 'W!d~tne~ ;po~tania państwa Lite,vskiego i narodziny trtąd litewski skonf!okował ; wy-wluactył bez te tak jak gdtieindzioj, np. w R~$j4~ :~f.tna~u :litewskiego którego wido~ 0tlszkodowania hektarów liemi ornej dajno ć produkcji rolnej Ipt.dłA;moiDa ;aklj1~ jest premjer Wttldemaras. i lasów, należących do Polaków, rozdając włemrozdać chłopom ::iemię, tneba. "'. y niemieckie z r na JtoIe> ~,untynastępriie chłopom" Nie 'jlega kw $tji, dać i i kapitał. n iezbę11\y dla,a&tuiję. schodu nie urzeczywistn Uy się, p~ te ten krokposudął nieco upr!ó:c!.. plany. wh,l~zego warsztatu pracy; a tego ;.ze' p.. Le B'Ouehct, albowiem :awlodła n~ nacjonalist6w litcw..jdca. 5twot2:ono' bowiem nie miała i nie cmła Rosja,.. tak,um,o 'j!~zieja ft1ycięs~ na froncie laehodnim.. Z wśródchlopów pożąwmy nutr6ji grunt do ata.łoi lut Litvlłe"'.'ł~a ~łtwy, ~ czele którego miał sł4 tego. co mołnaby tluwnć Utwinilt!1em. ~:D'łt~ Urach s d1riutji \VirtemberskieJ. ttm :T~o.~~iG1Ylko. wspomnienie. Natomiast dzi. t,istl Z ORECJL!l:LprezYdentoWi.. WilsonoWi i zgodzie Aljan_ i tąw ~powj~da :republika Litwy.,,Państwo to!pp,~ł!~c) niego s~ie. Stworzono aparnt th -OZ," ;~. me mając treści gotowej do sade p sułtanie bdol-hmidz{': / ~,,,,pe1nienła łtworżonej formy. rrowaj~zystwo ANOIELSJCOsrGRECKf-}!cZAL020NE DLĄ ~ WYŁtJDZEN,JiJ. ~,'<,'; ~e chcę. przez to powiedii~, m~wł {aą,el p.jjoueher, ił intelektualiści 1itewscy~ (KorespondenCI-. Własna,.Rozwo} u"). ckt4m" ItWorZyli nacjonalizm. litewski, byli OD lu~t\du GRECKIEGO.MAJĄTKÓW' b. SULTANA TliRCJt,. '" :.:!...','.. ~ ~b~~ęni pocż4eia patryjotyzmu, ale pt.try~. ' IAteny.w marcu. ki ~wr6eił się jednak do ~du,w. Kaw~t j~zct ich wydaje-mi się tepretycznie post. Policja ateńska z3aresztowala. w tych L '1-.~daniem sprawdzenia rzeczywistego ~ ~t~n.la,, ~c1;wn mracowany. Przykładem jest tu dniach na podstawie listó\v gończych. dwóch' rzeczy. Sqd stwierdził jednakże, że w~2t~.m"prem.jer. który aż do t' nie pgczuw Greków', l.ł.. Nicolopulosa i C, Bayartaka za. kie dokume.nty przedłożone. ~qd.qwi ~. y!d lię Cło przynależności do Litwy. Peł~ f~lszcr~twa i machiu!\cje. os2.ukańcze. które o k~emu.. były s{alszq\vane. Księgi~ec~sfe" LiĄ4J ttmkcję profesora,. uważał się za obywa mi IUuazili ~arb państwa na straty Vi wyso podają calkiem innych wlasci.cieli,.& nie $Uh tela" Rosji. mrumesłowal sy:mpatje dla PoIli! kości kilku ~iljonów drachm.... Wla Abdul Ha_mida~ a maj1łtki. zakwcśłjóiiq ma. Nie mełt!a mieć zresztą za złe p. WaL.Dehkwenci ci założyli z kilkoma Ame wane były wlasiióśćią paąstwa'turecjdceol' Gemarasowi i grupie intelektualist6w łitew.. rybnttmi i Anglikami "A~gielsko,greckie to wobec tera, na podstawie. traktatu..':y. te..łeb., iż agitowali gorąco wotoo!cniu ~ljan warzys1.wo", którego zadaniem bylo wyku~ zattnie p.rawnym właścieielemich.~."'<,..... ł6w<". r. 192$, aby wyjedllać dla Litwy nie p)~ać dawniejsze llluzulmańskie maj~tki, siwo grcdde:" '.,\ ',,:!~it.oś6 ko!npletnt\, ahsolutną.2ądali pm;, polo~".le na terytorjach oddaqych. Grecji.' Na podstawie tego Iprawo~.nfai~* Bt,~ -otrzymali je. Czy było' to istotnie l'rzez t{'urc;e.a któreż to majl\tk,\ są obel:' du w Ka,\".bi. tostalidwaj csłonko1tie':a:: :Pa4stwo?~Czy był to twór państwowy J)()$ nie włnsno~cią państwa greckiego. "TowaiJ towar7.ystwa zaareszt9wani. Jakkolwiek ": ;',,;atał,.' li. rruncie - jccnolitego dążeni?!." I~ nystwq ć\ngielsko;greckie" dowodziłżc' ma t" c.( jc$'f"'ocpieiq w_ st,lmvch pqc%ą,i.~:,. ~~ł~~:łitewskłel dozjednoozenia, do świa:: j.f.tki t~ były własn.ości~r ~ltana Ab4ul Ha. je'dnakz461anó j~stwi~rdzi<~;'.c łe,~::t,",. Vj ;'do~go zespolenia się w ramach państwa mlcl'~j zdetronizowanego przeztulk6w~ i po rzystw taklch jist na terytorjacb na1e'ł,eyói ~orlręł)ne.go? Wydaje mi się ~ fo, jak i innym;, - ;~,J~,... c" wnym" obserwatorom, rzeczą bardzo ;je~(\,'~mierci.plzes:dy na.,: własność jego, dawnieido1'urcji, :wi~ej:...:,;::. ł ~ spadkobietcó<w, któ~y, je. 8pl'zed~ ~Towa. ' Cena maj~tkówt.~az,',,z:jkll. ajd1... ~..._.:~ ;~.. -Ludn0ś6chłÓp~a.'l1a.Litwie była zu- r.1yst~u Angielsko~g.reckiemu"... Na dowód "",ero! w Me7opotlUn.j~kfóre Turcja' ~'t" ~ ~,~nie biernym świa-11dem Wszystkiego co ~wolc~o twi~rdzenia,,.p' r~edst.awiło W\,,7m. ienio~ nie utraciła., wvnt\q, 'p.nesżlo500 miljod.6.$ ~/ F~ędzłaJo;a zaś mieszczaństwo' i wieksz..j --- ;,:~ładcś-ć IOlna albo- były złożone z rd'zen- ne towarzystw~ ministerstwu spraw z:a dotaró\v. Z tego wypada na Grecję'l80 mil ;~'Yeh ~ 'Polaków, albo. też srolonizowanych L~ gran1c?nychi ministerst~ rolnictwa wyciął jonów dolarów...towarzystwo' Angiel~ ~~winów, którzy niedwuznacznie manifesto:j gi z ksi~l~ gruntowych, na pod. stawie ~t(u: greckie" zostało założone przezbyłcg,)'ofice.:~~łrswoje,sympatje <dla Po~ski i SWQjq przy., rych majątki te były. rzeczywiście, włas11oś. 's. angielskiego, dawniejsze.go ~lońka'~ ~;~~ć do Polski i jej kultury. ~ clą sułtana i na podstawie traktatu w L()!e stwa angiei~kiego 'fi Konstantynopolu..Ma_ :i;';':'~:'.to.te! pierwszem zadaniem, JaSe zannie, wla~ciciclami ich. słali się spadko#ta w roku 1922, nazywając się WÓWę2fiS "Ta.. {so~ie PQiStawill nacjonaliści litewscy było u- biercy su1tana. Przedstawiciele towarzy' rc('kiem Towa1.*zystwem Akcyjnemc., Od».'.,;,sunięcie pnes!kody w. postaci więb2ej i stwa przed!ożyli rządowi greckiemu tó~ ku 1925, miało towarzlstwo to,~łas_ 'biuro.,średniej własności rolnej, maj dującej się VI ~e&ni(' kontrakty kupna, podpi~ane przez ~ AtcBalC:h... }'ę~, Po~ów. Oi1tz.jc.dnanie ;8gp~e. ~atj{" ~padkobiere{,w Abdul Hamida.. RZąd grec Ca~,i:~~... ~.~.!!!!!!!!!!!!!Q!!!!!!!=!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iM4!!.!!!a!!.!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ';:PI~TER DOI/r. ~: Tt:to17 ldedy moie SIę.jej przyp~frzyćr O. 0ł1 tel {"łly si" Dóg nad niinfz)iti.łje, będzi~ 4ł'" ~~llle raftsta 50J. Perth '::',. :corn~i słc( o parę boków i naraz zna ;"~J!l",ię vi malej komórce, w której leżalv' 'f '~i!roz%:lft!1f' nar:lędzia. st. dy kufry i wisiały';.. ";r.nia ~~ie uu\vażvła tego i nie widziałil 'r:-t.ie.. '2amknf!la a.s~b1\ drzwi na klucz. i za "~"~ł~t'a,l'yfiet potem. sta~annie. 2~nlkr.ęła łe#, ~~ lamc okiennice. Był.~ ni2ł teraz zamknięty.,'.~." "J:Y~trJ,, itnym ł.ebznym domu. Zupełnie.' ~L"!l. 'N::ltde,-iyWej du~iy.. Najbti79Z!-t T zan\!e, ',szkafy.do.~ najmniej 30 jard6w at, ztyłu pła~łyrd4. flł?ush d i noc 'W~olo. t caly ŚWi8t ': 'l~pin41. (.~yl; ll'u nie~jał przypadek? ',' ("zyt ~ł scbie iy~~ć CJ:egoś lepszego'j 'V~f."ek b.'!d7ilc _"gł jej wvttumae2y~w ;a ", łim najc.b:je się bł(da~ blęd%ie, którego, OD Pfł~oftłł~ 0" ord,lo %rorumie! Ta ko l ~ *"I lku ~ł w to tpil '~~;- ua ~ pf'wnośc~ zł02urilie go iodc2ujell'i I ł'lskawy?.. ale... ale... nie powinien jel~ "'. nim pójdzie.. l -- fiądae,.. o'izukiwae.. ~ wid2iei jej' wdłię~q'y... Z ciemne] lcomórki, w której sic: u', 1 nagle idecydowady'ł. \v~szedł z. q k'ryl, ~1~,-i7ił ją gorąc2kowo ByłA dc' nie~j 'c.k.' ndw,.óccri~ plecamli widział, jak rozpl~tala -Obi;;cił. Ii~. 5poJrZała Dtl niego zd#' swe ~~stcł jasne włosy, którero2sypały się wł!!'yru, przerażonylp wzrok.iem Jak zacuje; nn rjccy.potem poczęła się c:zesać, ch row:lny~t,vorlylrtlmioda'i pod~~f:dl dq ct!ltku, leciutko g,viżdiąc j3kąś piosenkc. :aiej. ~ht!a ~ eh,ź: o~wartemi uty.. oniemi. Dźwi':C~ała radośnie.,vesoło i by ta zapewne ł.i i J 9 'fłerażona.. i. nagle I platra#i"fj.j O~t9t n~ ił piosenką brukową ptzywiezio~ tu kr~:1kłtm upadła uden'dcl.. "., z lo,ndj"":u..'..,...., P"dni(' cenie 'Ashtona. dosrlo do na f,. Sim' A'~hton był 'rnłodyrii. nledo~,"ła: ",v~h,zf'ro napi~cja. Puls walił' mu W skro. ezonymcz1owekiem. Nie mial pojęcia O... u nillch juk młotem, oddycha~ cie7ko, jaka~ _ sposobieniu,kobiet. Poza tem r był m~iczy. :~!1\ma obt'\cz ściskała mu piersi, pot.. wystą -na.'''1tł~iał przeto iść blędnemi drogami tyr pił mu!,. czoło.. da bez tych. decyduiqcychi pewny da b.m.:!łła na sobie b1alą bluz1ię;kt6rą po. ~tynkt6\'ł f które nawet' sledemnastolftdim - t'2l;t~ rdzpina6.tcmz... ter"~ tęr~z opadnie. dzic\"gz\;tom dftją prze\vagę.nad dojnałymł!t.,~e; bluzka... ujrzy jej...i.-<.gle. ramicjna... m~c~r~mi! Nlo ~ lic:. obchodd6 J. ko ~J. -r1(..- ~i pltet~.. 1~1 b~hlskótq..t P,QI..' ' (p".~. -.), ' ' li "~ '1'

7 l f'ittt. a." te, t """q l Lt " "II,H 111 t t I

8 ozwór Ponfcdzialeli 'Om. 12mlrct. 192& ".~rzl J S lo co.lódzklej & p6ł ialelllla z agr. cd,. Bit ąłllllla IfBL (1llalellGb Ir. IŁ pnjlmvje l; O~roł.lJki.. enled1ł -'.-lił.',' I.Jltl.t9!ułł.m i Ila Bilu _~ 'It, '~ll.l~(f"c~l'.e " D.ol. rld u:,'l 'ij&tł(t t~ Od!t 11uCltllł Wf DełerHk l t, Pa,'ZałatwJS'łFS2elkie opera~le bankowe: an (lj.łj(cr.cłcfc " Zło _,d lir ewi.uw Ł adna I!cstlJa % triema "gr "dła mi ugrłł:.. icnetnł je5t GO a~1'tedaflia, Ił:.,ttl~dQ lfti.ił.ny odsinnych interu6w pra)' \&1. NOWfi 1\1'. " pcnlu.mift1tle 1',4'>. linarltm 2~4t-Z. 1 S U~p dajęq.tę tła leaidr ~ tb'te tet I ltd"ym,pcu1oiem 'ttte d4lft a.raz l\cipuruka H Z4.lu.. ildf~ie., 107.(-J fi kloton li~n."wy u.. ajcehld r.uh "bcviym etule tehio.l>r~ed.m Andru~ll ,. Jh. «3 ł1 ł\łkcw. okuja Plac do aptte W dania eovo łc1d t,uło 3COlO at Podd~biu pod Tuu)'ł\tll\ _Id "I,od ils&)'~ko6 ~. JedakcJi ' i1cc-:2 II A II Y Pl A T q~ łl A ~ Y P l-a 1 ftiiccgc. ł1ujia.~ \\ARC"~ł1 IłAJtlot.fiSł.l,. Wi~!at. l~:d. I J~l':C łcł.j łiłf.c:.lł\lc"8 ' Cł.t,~ let ł:łf\t (lel t A.{tsC łcłu:ul łoi -ł~ rir.r.~i St«>", Rolety t' ISj:Y Po~pinłd C}.ł)dllild Iludd C ł;łt:ły fltficieu clll. Ręcallili (hllltecdti łl t\tt!ł1ccwe Purpur eiał,. ło'wer ala Cpaiłl \liii!: Y Ce>tl1wa cj'li':lk. im',ł fcńuq,h, Sk~ltedd Cbudki S2.1.. i haftclwane... L I,. ft Ru b e s %k D, "III~lldl{o«ClWACA Nał.,i~ł8.t~tl 0:. WIje. to. ~4akłaa ~.~. bu -płat,.. ~,',.:! fli~ian~~z nou~~1 MELHANICZ~EJ x 'eblizemiejlzym lokai~m nie m.ai~cy :zhytniego po-. ~.odi:enia' w ~woim za~resiemóie przyltąpić jako,,,' spólnik de dobrze p!'ospemjl\cego interegu, gdyi iw ifttere.ie moim poi_danll je.t!ltolarnia ldedul... -.iea.n~ewea~ualnie Iac~~wiec,z tej brauąma;liiey :k~pltaj, lubl'ueruchomoae.. "Ofer." pod ",Dwa interes 17- do kaoi pisma.. '. '311 ~~... l TEZ f: Mil J.,. lati _PI.ilillU'IS.it IN. doiodllljcla wc,..k.di' łijka Bue lew.e..'.11."8e... " 1n8.e'aee.,'e1d_.e,4ruei"" De eral 4 eblc1wjdił~łek.patu'- ' "1 8\1..,..,:ua,.a.W', wrł, aki.altuli.,. " -.DobrapOI U '' ua PIQ łrln: U 78 ' _. ~~~=-==-=~.:==,., ~.cl.łlłl81 P'.yl-U1etn, ".aellii. ni,.nltte

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości.

jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości. Dziennik Ustaw Nr 10 = 108 - Poz 63 i 64 2. Spółkom i zespołom leśnym które gwarantują prawidłowe i racjonalne wykorzystanie ciężkiego sprzętu do prac leśnych może być przyznana nagroda w postaci takiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA 1/ 2, 20 (1982) METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A CZYNNIKA KRZYSZTOF GRYSA (POZNAŃ) Instytut Mechaniki Technicznej Politechniki Poznań skiej

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Fryderyk Engels. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Fryderyk Engels Rozwój socjalizmu od utopii do nauki Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2007 Broszura Engelsa Rozwój socjalizmu od utopii do nauki ( Die Entwicklung

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

PISMO IZB LEKARSKICH

PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Krzysztof Kwiatkowski EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 05 2015 PISMO IZB LEKARSKICH 29 Stomatologia Kształcenie po nowemu 36 Praktyka lekarska

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe

J,,'1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe J,,'"1.Ul.VI \,.,It 1J OlJual UL.ICJ manego!>:1(j\\-nll\.z1 fo\\'leck.tego Jest:!'jtanj~;crw' ~Oppe 2.Awal1tazj~ tc': orkhyl

Bardziej szczegółowo