Li'sta Nr ,It,ei,"':' \

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \"

Transkrypt

1 ,...' ~, Cefta ftlł",.'~ ',20 grt ".', -? : tełl 'II III f.1 tl '. ~. "..,-,""'~ Li'sta Nr ,It,ei,"':' \ i,',.' \, 2~ :~".,~5 ) /

2 dk: L ' " :Jh\-:,'". Ogol01 sytugcja. sł -rt"'.< Ł6df 12 maml,,: l " 11, ':~:" ~ Ze ws~stkicn stron kraju dodoi:tlh j. ' ':~,~:wen~ja przy wczorajs:lenl gło~,;,"~ '~'do,!enatu byla bard,o maia i pneclęclol '::ł.l... ~~.::.'ł _ -;, -_ ' ~",y' me'przekraczała 60 proc. upra\vnionych f~ gfosow~nia Agitacja przedwyborcza by!!l nif.łitdzcni1da, oprócz listy Nr.. l. która Ja~ UWfize' szczodrze szafowała pien~ęd%rrii" '~iłllt)' wogóle nie czyn:1y żadnych przy.lł łąw4fi.,\' yntki glosowania mniej więcej,,::r6wofz~dnie, do wyników ~łosowaw& ~'&jmu...:, Li~ty narodowe Nr. 24 i 25 r6wnid lo SeUltu nie połączyły się, a nawet prze.twnie, w' ruek tórych obwodach jak np" VI ',cizi t,m f!dzie były w~pójni\ listq przy wy. orach do Sejmu--do Senatu s2ły osobno.!: 'ił.,aktery$t)'c.nem jest, i~ soc jnli~clł któt r.ty baj!&ue1i~ują zna~zenje Senatu i komur,;~~~;; ~tórzy wog61e ż~daj~ 2~ie~:'enia te'j tn 'i!~~j'ł do,,-ybor6'w gre-mjahuc sntnęlt ' lit:':~;li::iij,'<:jt... -',;'..."",:" '-' :~,- vv'u ;nl"~ ~*' " " -~ - fhfi~';;..". ~t~i:;1yhiki ~;:\;!,,;P~s~cZ8gólnyth glosowania okrąg~ch ~~i...,,>':~.:~ 1 ~ ' ~ '... _ " ~!3ł(",~,\~i'i'f~ ł~':.;.. 1,.;:Nowo~r6d("k 11!!3(t~G~)- m~:k:w :i>!iqt"4z. i/jodane z2~ ubwol.!t_.<v woje -,,:1 \::, DOwojródzkiego " Głos"łJ~lC)'ćh '. t~l,. unjłt\ylt.inlonoi711. Na PO;':2czeg6łn" łi~",radło: Nr t Nrl , Nr. " '7-'I~: N,... 10~17~66J,Nr~ , ~ r. l~~t:{łł~f:;,jn~~, ~-46&9, Nr.. 33-S06, Nr. 31-' H ",,,,~.. 4l-')9~ t~.t;~;ii:\../.:.; ;!:".'. Poznań 12~3. godz. 1,30 \:~.'~i ~:;','0$tAltc=ne w-yniki (nieofkjalpe) zo.," ~tkkh 99 ohwo,j ów rua PQwan~lniasto r",!:j~'.;,ta:wbi5:t si~:n:tstępująp.o: ~ff~6f,~,~? ~:', Li'staNr.; 2-3;029 gł,. Nr. 7--1,381 gt ::' ~' lł:..w..14gi.' 1'31' gł. Nt. 21~19Jl16 :;t~~łłr.. "~27t1f12 gl. Nr ,142 gi; Nr. ~ "~':1ł,~~,:;lidl~W "l:'~'~""... '.. ' :'~t.4{:\ ~iz\;::;t;. " Katowice, 12$3 godz. 2- ł,l,-'1 :", l' W) ołk "losowania we wszystkich 42 'Mwoliteh' '(ni.oficjalne) KatQwi~e miasto f ~.~ ~.)i"~'ł?u;at~: ~ '.' ';" ~:;'J:ilłl N f. 1"""9.400 \:\!f~ft~tłłł. Nr. ': ,,~?;(~~':,~~ ~.Nr. 18--i 1.064, (~~~l.ti'its! Nf~ 36...]fJ1,\ Wt%f.. L~~,~~~ Nr. J1~6.3J4 ł,~rj?\;~ :-r " _. 'J(rc>losiyn, 12-3god:t. 130.' W)-nT1d ostatecgne (nieoficjąłnie):, '\'''~v)l:,i~.sta }\T 1' t \~, ", :,,"' 1'.f... tl. tą 1 ~"'" ';~1:1~Ji ~ta!"ii r t-,;.),..., ~,j~;,~\;jjst. Nr. 11-1, :X'.L.:, " '+-,' ':'.:;L&r,ta Nr, ,.'~.ttsm Nr~ '.rii N Nr~ :'lista.. Nr O~tI Nr Kraków 11;~{łW' :Agitacja 'WYb~ jest tutaj. VI pmji ełwt~~twłe do \\7horów sejmowych, snikotful. Tak tamo i frekv:eftrja głosujł\c!eh Jest., ltud1!1) mała. do ~ prtyr~"nn. się m.. id.. 'łnł~~ pot~ pthowllyitl- DUet-.,. ~rem... frek encja lit'j.! jf I C8 Wojewod",poznański, HDiń'ski,,'mU~lał. sle p 86 do dymisji ".;..... Po~na~, 1,1~3.(.łet. Wł.), i.',c ą iłf. l w, pozostały, ch f!~~iachp.. 0.1"',.,,"..V/oJcwoda pgznan~k!, Bnlński, kfóry;i; ',' Torutl. 11..' (tłl. wl)' powodu choroby od dluź:;zego C"atsu nie u.,i<.oie~!la iłę tu pogłoski. te Wojewoi rt~dv\vał., rodajsift do dymisji".opinja pu.. j~ WmfJfSki. genf Młodfianowski,. podali blic2uft w: Pcznaniu ł~tczy ten kroltw()jewo~.siq ~d~~misjl VI ~iąsku zporaiką wt. d~? por.. tzką wyborcza. 'njiłktu borci~ bsty rządt>wej i 3Jlacznemi suk,," U tu uchodziła Jaliit~r~4\d'~,:w~o ł)dpowlada. ',:ni n~ty nieinieckiej~. ';:;:.';}\.,1 -.::..~.~ł~ ~uje' IB; R'Ile_',t: lt LleniB"":i~:; 'ł U nie w a2nienie" propaga ł01&wudi'e wdn,fotu~j. nsa...,', Białystok 11-3 (aw' '.i'pt~.:'l)ps. odrębnej Jbtf 'Wy~el:' \ 'VyborY dó Sen4tu r :niały w Bi.I)rInlE~bi: "...:.,.,.'...,y,.,:~, ł ~toi:~ Pl~~~'~blcg~up,:;.łnle s~.1k:jny~ Zdner~{) " '.. '-:Nr. 33 E 'Blok Og6łno:i~ydo~ł.,'';ydal Nn'l>e.-w :to:;a~u "d~ ~ołh?n ~\ :!~~J,;yr.l~ Sia. ;)dclrn~~\ '-'W~{; yw~j~~ '1'\~fdlC, loik6w"\10 gl. p~ POIU.o~;.fle::w:ncJa~ ~ j.łj~r~ow n:e.r'o io' ~~ua na ls.stę N.l'~.l~.. W",niCmołnQŚĆi wzms a Gł()S.,~Wa..tCi, y~~clę~.nte.~, ~o ~.? % H~Y.~J\Ul;; -rdaśpego.. tru,tndatu....;, -':', Zwolennicy PPS. głosowali"t~jta-j'ria: łit:,;;-,!.', roliej.a arc$%ł!1w':la':, tutaj.k.iłkł., ~, atq Nr.. 3 PIIWlzwolcnieJ'. wóbeg'wewy$unię~ '~jł\~ięliibltliicniewa~on:ef-~','r~'~ lii'. -~..ł:':'o.}.--!~ ~~: ;:;~Z~, szłut".. ". f!ląi;ist~~t! ńi.łtikcktł~" ai.;,płmuriii T,._,;":-~- Rozdwoj~ntil słflłiy(~b s)j.słi,d.~.~h,' po~órskl~j~,.r~ ~ -:~ ".. ;.c.'~".:.'... ~~."'~ '..,~,.~~., ~\_;L.'?~_; ;-'~' ~-.. ".' To~fu:rh3': (aw)..,.,.~,a~?,.~,~h,st!d~ki~1ą~cg~~~:,,9,~iiq4~*~.~~~~ Poez~w~~. udopoludłua. fre~;.wencjłi Jl-ity r-~r. 16 pgbf:j4.skonflikowala... głojsuhlcych wzmogła sic,' jcśt j~dłnik. bur.:. dzosłab61. l.ista Nr. 1 juź.od wcx6t~j roz :~'!t~$tłj~tab.ob()we ćna: '~OMORZU" T-'ZUCał4! k"utki ~ odcz\vą; aby ~1t:}ol'ir('Jf,nky il,',. ",/'''; '"... ~, " "Ś,~iec:ieł 11~3 taw)"';" Ity Nt. ~ ~lo~vali balist, N-r. D~~ "', \Vi~l::~g~",~~ :ik~u~by$1i' sl~j~vi,~. ~ilwł ngitncj'ępodtr3lv.llluj"thsta Ni. 24".'" ~ ~~m:y ł.~l'. ;-;... ;ii/ł 'J4'...,1' ~ 'ki... r.. ~ i..,",. ~'".- -.._'-., SFnacyjnyOrgan. "f {~ ~ Z tmt Zl\chodnich t ' H(jonie(:, ':,.' '.,.~. 1'cruńł"J~, ~~(>,r_t~;'l.!<~ htkj;.olwiek l;nja. trezygnowała 2 i[hand~. ';,.; Z~V}fnikl ołb\tecl8ff (łli"',fl(t, ;:.' tqw~ PG1ctajitc.. swym zwolennikomglosqli :;'~~l-,"crł.n ~: ".....;:.', " WAć pa li~ft~ ~'~'rv1'ł' nawołuje, by!jloso'wac' na lłstlnr. 2--2~",,...I H8te ~r. 2~,, ~ie2qti,en.tując.w. ten,.~~ł~ ttposób " }': :tist~, Nr, ~". '. "";,' lndnosć.n, icmcy, ~..,.korzystqj4a. d~~oijent&;,.]j~ttl..:'nt.,1... l,!14,'~ '.,.,"," ~ ~ itt,,~mog1i tlk~ję agłtacyjfią :w=ywaj~c,tóbt '-tł!i,!.-nr.'2l-. Vi.. <,.'~:-,: " J d ńlk6,'o' do głośówania na liltę'nr" 18,,mld_jli: J~~ści IUlf!)dowej iówdicłj40. p"o'pił#m.jl\l~ I 1 ;,,~'. ~sbtn:,~.ś--:~o: ~" ""f'!:';': ~:f~:<,,11'1.'..: ~~ 'l"owo,d ~f';. :,,-~,'ł~' HtJa"antyr2_d()w~~".."". :": "" "" -c, ~. ~. ' ~'~~. ::,,'" kle_jll~',' "cle,plakatów. tł~.:~i~,,~r_iał"ło,... W Kłt~wł~ł pgw'. Slup;;;,q(~h;gOt; u.:iafy :;,;!'rdw.. :l»t~twelijqwał,~.,,?o~qc,~g,~go.. ar.$i,t~w' (kisiaj Jniejsce,gwałto'W1l~'. _~.,';rtfi~ l.\'y;;;d-je noprowodyt~w.:w6w~'it. tl~ w,~lł~we.f~.., tle nnś!~i!~j~eetn::,. '.. ',,...';'.. '~~ ~oło ~ psó~ r,~~i~,~~,polł~ję, 'OdM!....~Ja.li«;C! rozlepl}t na.,m31eł~ię.,. plakaty" Fl~ ares1tówa~:1eh;wetwłfta reflrwapohoyj In~ądowe, któtcpoucjn~c~. ',~tizpóoz~li u~." ~,. tł~~ln:to.zpr 'ŹYł~',.,rrO~~YflY;W~~ą" mlw.c, co wywolftłosprz~lvt.. ze:, strony".. cr. do.otsoru,,~tlli. 'u_to.. ~ l--" t«łonk6w' part;ii! qdy.p(llkja tlsiłowt\l~' a'lesz. ' ~ ' wi~emll \. ", tować tych, kt.ót2y nie ")OŹwaW{n3 ustihit>,.: i ::.(,", '~ l 5 ' t ".!7.' ZW&~~; ". ).," '.'.',tubli~ 12s3,jod.i. l.:,. ~ł~t:;.nt. i ~:~ ę20. (2 ~., Wyn!kiMfiltecZi'.. ~: (liie,<l~lahicr)- gło-, Lista N f:1 1v-:,S.4.6fi(11n.) =;~ W$i~:;:=: lubtlskieln " ~ '2: ~:J~~~(~111i!- ". _ Usta NI" ~ a] "a~~ l $t!~vj~.' '.! \ ue

3 II1II Zł.., " t" Ni rw4tpl~+ri. porażka obca '.'... wego ma pnyc:yay o,6lnicjue ~..al Siomotna jak, w Łodd,...~ DOWODZI NIEZBICIE NIEUDOLNeICI' MIEJSCOWYCH,.KIERO\VNIKOW "'-_~. ZELl NIE J,EST WYRAZEM' JBsZCq CZltGOŚ GORSZEGO..,~ Stl.wiamy pgcj p~aier.~ji JtUbJ}~ nej ren wprost katastrofalny roikiacł... narodowego na\ bruku nasze,o n... my sledztwa i ujawmenia widow&j~~ którzy &powod~wali~ tak ~f_".." ~ l~,' ~ą _. \~ I ro la I! ~'~.. :9.,'.:"<:N;":\'...,,,... I\IIii;t~.~~~... _~..,.. ',.'.--,...;.... "r'. ";."."*,,,,:,, ~...; 1'1.1.' ~... ~-...-."l~~'.. tj, f:;.'1 I.-.' ; \ ;

4 . I - KAEENDARZ-n. h~ii.12 m&r.ca - Gaei~ w. ;f~ ~:'!i~r~;' :: TEA TltY ~& Miejski: -- "tywy trup"'" 10_ :-..-:.tr'kameralny--"ósma ~or.. a SlDObrod!go ',PopularnY: - ii,kr~'i, al ~~ja.cl~. : - I Wled:ll& /I..to -',.~"" 0:";"1 ''N'.~~'.o;~~.~. ; ~~. WIDOWISKA. ~!... ~kcł. _.ic'}spłendid: - _Car i poeta~.....;i'giand Kino: - ",Noc poślubna".. Ode<m - "toneczka na dobęłł ~rół bokserów:.. ':;t:t~~; - -:, 'Cono - fl~c;p Pompasów.' <.ewa: -- r,grobowiec mi1ośei". ",_'"'Oiwktowy: - ",Czarny Pirat". 'l ~Oo- f '1D.,:.!ł. I- Lf.ił U ł.łhla frekwencja głosuiący'h-.niek~mpletnę listy, uprawnionych doglosowanł8. ' "',,,.1 Zttr(Św»o Ztdnt'treSOWani. MOl'łłJ9~.. do Senatu' BUlił samits,kiwu W 4IteI' -:i~ m: Wlborami u wybg~'cćw'i jak i kcjlutctów qmlnic pllynajnmięj fok.."dnlu rojpi i~ wyhorcxydi było bardt:o m.,l(t~ Do,poludnił w~borów~ 'rym($aśem' f~f\d,ytmlieś4łu'aalł~~ przed bi"rami komisji obwqdowyc::b b,ły lu. 'łtlch UPralWDIObych dl). gl&sowanł, '.~i ł~ kolejki. ttaś po ptłluddiu itlkwcncja byk. t1th, kt6tl~t lł1młes~lri\1t~ tok W dłn,..~,:~ jcszgze' tnllifłjsfa. ".,mu" wił;c obywatele.ktąfly prlepro.. a"~ I 'Q.,poludniu jut tylko nieliem! W)'bor lt $1«: ł inńceo domu ł w. dlu)1a dumłł;iłi~~ e1 głosowali, a pod wieczór komibje juz ład mieszkali jeoclttok.ufnił j()itali woł1illlitf' nej pr&eynie ~iąły. Pou malq 'ftekweneią.ola.ł listy ' ' ':"...ł(~} rodeznswcz'oraj~~h' ęiybe1'ów blisko 20 Pota wldcićifwmi dotfi~w i rtad~ł,fd; 'c proc.. obywatelił posiadających prawa głoso~ rilwniei i sami wybótey poftoszą willę., ~dył':~ wania, niemoglo spełnić swego qbowi2\%ku nie sprawdtati llgt wybo~ty:ch w r'::":"'i;;:'c~1 \. 2 \'liny whlśeicieli domów lub ich rządców.nim czqię~ (bip)'.'.' Jak wiado)n(), 1fI myśl ustawy Wl1>\ll"f -.. ~."",". ~~.~.~,..~~~... ~...!llitalo.. nie l nainuildlłtj. pode2a3 nabotenstwa. At~ketlll~P9ii

5 r II,':',!1'". ' t., i:..., I' t~' 1ft II " mib re. Pili j l' j I..,2emordoweł}l\nlebleskl ptak.. ".'.~ '. '". dla zdobycia lej kle1notów:: f'" r tłczru go cl~t Sto MOttit2 ~4ltezÓn Zdhu!nłęhllnfol1llaćJi w Plwilonłf! ta. gdy usiłował w ptzebraniupl'~taó'" ' IlraOWYt po'osb\ji\ pod. IUnem wraten.cm,. llmłłl1m: peniwiota wogólo tam tegb gfa.n~cę. '... blwtjabtkiego mordu~ dokonan,iiłq nar.iqknej WicC1t:vfa się nie zja.w.ła. Pot14dto powien l,. Aresztowany. zrazu wyp:erał si4:.,...,.. j młód,j KQij,bcd Wierze.RYLej.w~ ZbN- kats, prtybrwajq~)' Vi St<l MOi'it~t Idepono. kiego, później jec~nnk wyznał pu&.w~.. z..., alaianq.. który ubił bieszctę$ną kobietę wał ~ pola-n s:;;nbr perel, 211aleliony na Uj dujllc ~Hę w PQwamych kłopotagh.~.t ".celów t_budkowych, pl'lytrzymanow lioy. który obtał si, własności" p. Wiery wy,'ili * postahow.ł obtabowllćr.osjanjaę. NJ. :.will, gdy.che'.! ~ichaczem rtz" ki oczyć l.?rl.. PE!wien zqj 'przem)'słowiec "Pal'yła!Gznał, oho!al w~i". j~j Abid. %:amieraat tylką' *t. Blłłsa sici,6ły uj,łęty IGrYlnl'~iUnej lie WIdZiał Wieeżórem Z daleka kobietę, przy:: uita$le przech«ddd ~rzt4 li IdejkleJ~tf~ : ('l' ~tępujllce:..'....,." ponunającą wyglądem p. RylejeW,id,\cq pie~ Al. Wiei-a p~2ęła się. bmilil A w6".. \"...,Od kilku tylodnł bawiła. w.st, MoritI ~ao w towarzystwie jakiegoś męiczyzny. j~oy IUWJolił Jl\.Nie nu:tc łedtlu :.~ fne'ucfn8 Rosjanka, iona~(ffllysłowqai.iii,. Zrodziło się w nim nawet pr~y~ uszczenie. h dłat'eego zwłoki obdllfte b1ły II ~.ił rnie.sźkałego W Oenewi~. paniwiera Ryle. pani Wlera jost w, to\var2ystwle Charlesa niemal nagie~ WidocmłeJakfł wł",a',;.~. ~~Elfg4nchkobięta'zWr~J. ogólną U\\fa".,Du Rc).. Zd:tiWił Się przechadzką o tej ~ uwaty! trupa i 2d.rl ~ k.-towiql...:. lic: prze.pychęm i oka!ał~<ri.. łqalęf. ftater l rze, pos2edł jednak. swo jądrogfl. Kiedy dlolocenoe futt~., ' klejnotów. Na zab~wach taneeząych.'.ja.. choiano skomunikować Się z Francuzem, ob~ Pt.rly egubil." St. MGlI.. btła łię,qbwiesżona drogocennemi precj~ ~,do.ię,!e znikn~ł bez śladu, nie uiściwszy WL't6dł. aby zabra~ papiery".,'. ': ". :.. ~;. P,ttii'l jt,k b'óstwo egzót,-c:rte.. W uda:chś 1xie n_wet rachunku hptelowego. OczyWista, iż Cayn Prancuz. wywołał W IŁ Morie \:. łytęe.o~emibla:nbmiolbrtymlet hl?~i:'li1~~. padło nań tetl~. Il~OZb~te niem:!l podejr2enie. nie~kłe oburzenie.. Z uud«n.d()iam':~ I1ry14nty, a:. łz~ji biel"ływłe1kic,'prlwd$r Zawiadomł«;)no natychmiast poeterumti po't.: ni41btodniara PlUci tłumem. kt6ry.ii! 'we pet ll, A wysmukłe pal~ J ttudnmcię cyjne ł roapiłano listy.gof1~.e tak, ł~ na. si, Dłi\ 'Wehw1łi.prowi 'tlenia to do... lię p().ńl~zl.ł1. i powodu.nadtnłttu k($ltdw' $tępn.gq dnla'ujęto'2brodnia:rł4 VI tbwiłi~ nt:. Du Roy lwu. młbaw.m "... _ )łcil pferśclenł~ Wiera blbowlda raię widoc. ~.\\ ; ;Id" W:'WiEłCłd~ J$k W.8l. ~.to ~ n" ftj ' ąrosjanek.'..' 'rt 6jc,i; ~... :..,W' St. Mot1tlMołna wf r6d. 1i000Ycll.yeh ~Q,.wantum ik6w a pod ciemnej...,.. ~ l', 1o oł. '.aleti4 obok lud~i ~wy;}h ł ~ Tr,age diazuieklego kinamana....',.. '. l ;. _piastj.)1"pu.em trudno.<xłroti1~c jednydf' :. N!erftlzdlttzaj1f sił:w)ijadkinieaiycha lo\viae) IWf6c1l ~..,iwi5rlal.' :... 1 ~.\.i_,lłmleb.l!l. 'le"b.cjai.gład.lde f~y towa nti jtlk'ejli,acic:kl()~\li iujloi'u. goy idllep<.&aemo,mn POprOa~ - dnawi..:.', ~ ~";'~lli1ikie:. 1i :tutaj, prżegiez norin4ł o~6!n1o 0.. (1 c.)~ł:l.r"nie "ob:e.. ły~. Rekord j..-daulk,pod ~to,pacaóft,.,fłnatyk w.' A ; bowi4aiującl\*-:'.... '..:,. tymwżgh:dcm, ()Si~u~rtql pewien knpitclon-.' ~iq.. 1~9ym. f"koju i.atyl c_j. _.. ~edl1~ ł- ti~ich'n:!ębif$1~-::b:ptllk6\v/:: d)i~l~ju. k.t6,tr. '~'. ~il(l~~d '.nr~e,prawic sle. na w.toas1u. 1 r\ieizo,i. jedad by&....:,. '"" nje iieją 'ijlrótz",~.'i~.tet.j4 ~kmy i. to "tdtuni'~:hdan4at t~ro4\s{)ótwbaml i ó$łatłtcz..;:;tt-pla. gd"tpo _ciii..',..-.u";",, -J Q\',;}'~l.Yfic~~"~ił );':tfst~j~y:;'\fi"ody FtiUlCU~O uie -- l'ożolttał tjrjyi;fcj~... ".... skutki. Wobeł.l!o~Bn_. W)łłI"'~ ~ltn~ąt~xterłe~rj ~iwom'tej rw"z~ndjij '. t-łdtry :dłilsfin'.efebłł ; ślę' niedawno i 8Ift.f: 'Ltalil ku JObi.. Mien)'i... ~ ~.:,Olau'1e.. t>u.k~.. Ptl1b?ł-.do;!,.. Mbrjl-z. ;.prlv NIUl0Cy;:t"śobl' bh'or!lył.p:tkoy$klep;tr.fil,y Nt..., Ikt~ftlldałł... ki,.. ~td PO, p.r) h~jł\ł" Ntebaw,m młodł~ "~:ty jcttr..,j~ pr'ft1~ypajnvch ulic. Lóndy..,tek. Kutdratnion, t4dd,. IdłP'łWOiIa-'i tlb1ł~!ł.lł~.ąo,8łebtł jlt.n '$łąp~~ "łema. fiu. Ile niebawetll w :i~ciu jqój1asłqpif tł'.en _lę. okna 'CfJtltopicttów.j.~i "J~t'oA'.. ~n~.nit u.~ho ~łor~ano. s~ble-;że gwałtowrty W:lt'ót d:tięki -. kinu:. ~.. 1)'... parlt łpllnłtk'm balkontłleti Pr.~1 j~t kmbar"q'kl~m~oajtplp....'. ~ au~łn był go,tącyro ~wolenn~kiem ue,. f dolrh,ł tylk_. d... rda ~ i W6iiłJa.. 1,.. M.ołna.ob~~ wyobt~~ ~ru~2:«mi~.ł hmtgq ekranu. W LĆlndvliie k;noł'atf(," tłur",utl.. "'..'... ~~ r~r.i.~~~ł.w~.y$tkłah~.gtly ~~ błyskav~lis l'"'t~oku~n" Uośc. Kllpiec~ spędlał w!lic b tjlhltfejłftnmob6je~ muli._;_liriit - 01 toieoła l.łą PO St» Mott~. ~M. je w k ił,,..ł,... k Jod,..,.'.. 't ;'d' Ut 'd l' d' ",A".:. 1iI... ~ ~~... I ;l 'f\ałcjjło~"f,"qwóchkilotn4łtt6w 9~ miejsca ku;. ',~~ ~~CJ~ln. at: ~go PQP~~. dla.... )'l.res~cte '1')(\ '1 n~'rn.tta :eoretft, jsu:y'«p ł;lin,;itjl.r-"'uw~,' '.mafyttnegq maleźfono lwłq1,d. 1dedMJ Wję~,vm~~lt ~bie. ~~s~rtk Ina~~me ~lme UW~1l niem ptót-. ~umob6jclyt='b. By~ '.1IOhj~~ '111, 'h~ołnił,~ta"tieobnmk}new.'. ~,1>~b.~o za. hll~dzo.pr~vs!oj~e~o. z.~, powa- tv łm!tftl t~n z.miat, gdyi owiw1lim.~., I.'..'. Pokojówka: umordowanes_.uda te \'I,an 1 nlu~~, ŻqS~8C: ak ~otem, fl~mow)'~. II dqwl('dz." W-lzY"ę c" ó\\'y~h Ulełh....; l'fjbi j~j wiecz0tem ubrała się $trqjniewd~ia.'... ~a\jl~l~łłlł Sl~ do.~zkoły fl.tl~~~ej ~.~" Ćhl~ł, hlm-:jbóje~yth. u2ftlhl 'tołlld~; t. wsty tkie ld~jnqtr i otnajli\u~; ieidżiena '\'11 Oc~,wl~e'e nadzl(;'jt:,~e wkrótce nae d., '1ł reklamce i Zftf\f'oponowala fn,"~e_t '4ł... ~.,.:.,;... ' ".' ".ein~d. O t»bli~łeg() liaw. nott.u. '. tl.ne.~~neg6, tl1tit~. t(;w,ne sławi, ju~e~.ół. Ru~ottl. Vllell ll..4ły~b tol~k KupIec nie \tcłlltuł... I~~"";()~.. tel chwui: i)okoj6wk4 'N~.j iwtj ~i 'dllcft.j... "tecty.p?'ukon(-zenlu Izknl)' z. etatu' i)upowu:j&in~ tę prqpoz~cj,~. " I~r,~."~ wieli_ł.-,...,;... j~c)'"m PQSu:l)EUn (ogzywiśele łapl.~ł ~I to' ---o 00,~, nm. UIII J liii' <. '.,... Hm. to: fnu'c~ó~,ol~y Mi.h_i". łt)lt 11,a i. ~ ;,.'. Jedfii~:t f.i:ot~ą. ~.'.'. i. ' w(a11:lu-iettllł. IkI$kłOtt'~ ttbor-ie-«:y ;,~(;,.~"'.J$t. spl ą. ZadlU I. t1~b nie cher, ~':f,,; ~tiw.4. Iciatem &WQJej.of~lry dłużej, "idt hlo W)'ln*~. kofiirc.jl;nti34~~ii: ;..,.~ote. palln,lxt l' ta,ajq, lbtdzie.. AlEJ po ;. ukbułtiłten girrl't\i1'? J'lidi,h,chd" al--y Jłtł~r»'UIr&~rtl116_ ł'" R,~d~tt ~t,ikn~i.' ił7.~~'.,łby!'.~.ł~l.,i.. : ~,?b~ :I~g(j ',' bta~u~u I. " ", "r"alet. t,t). je!1ljt. ~'~~oj Wi{,1,C~O... W~'~fy.. hl.~t>ljlt.tonl.. ~,qałowłt4t." nie. wycho(!li ~rnnil, 'w :1>:!ri... 1~,,~wotn ttbtaultt Pl ~1łrU\jq _ ing~.d " ;.1 mi' Pi;WłW fjo~..,$tawieniu biet~tiyi~.', ',.Naj.»rawdQpO.doDlliej:sze jest t lordzi",. I I '~ ~ ",..

6 Ja I 0 ali m lit I. etody antypolskie rządu litewskiego. ~' IiolejneJ SW'eJ korespondencji :t K~ i P:zywi.4Zanła 'do siebie mm ebłopltwa lite~.;skutki ekonomłtme reformy PO~1i' 1ft.., wyslannikparyskiego dziennika "Ac. eklcgod Rozdanie chłopom.łem! wydawało.ej nie dadj~ się j~c ocenie. VI ~ ~~ Francaise'" p..,. le Bouchcr kreśli obtaj się środkiem wiodąc}'1n do celu. Ta.kwięe acuclwłek już dzimaj it4ło się 'W!d~tne~ ;po~tania państwa Lite,vskiego i narodziny trtąd litewski skonf!okował ; wy-wluactył bez te tak jak gdtieindzioj, np. w R~$j4~ :~f.tna~u :litewskiego którego wido~ 0tlszkodowania hektarów liemi ornej dajno ć produkcji rolnej Ipt.dłA;moiDa ;aklj1~ jest premjer Wttldemaras. i lasów, należących do Polaków, rozdając włemrozdać chłopom ::iemię, tneba. "'. y niemieckie z r na JtoIe> ~,untynastępriie chłopom" Nie 'jlega kw $tji, dać i i kapitał. n iezbę11\y dla,a&tuiję. schodu nie urzeczywistn Uy się, p~ te ten krokposudął nieco upr!ó:c!.. plany. wh,l~zego warsztatu pracy; a tego ;.ze' p.. Le B'Ouehct, albowiem :awlodła n~ nacjonalist6w litcw..jdca. 5twot2:ono' bowiem nie miała i nie cmła Rosja,.. tak,um,o 'j!~zieja ft1ycięs~ na froncie laehodnim.. Z wśródchlopów pożąwmy nutr6ji grunt do ata.łoi lut Litvlłe"'.'ł~a ~łtwy, ~ czele którego miał sł4 tego. co mołnaby tluwnć Utwinilt!1em. ~:D'łt~ Urach s d1riutji \VirtemberskieJ. ttm :T~o.~~iG1Ylko. wspomnienie. Natomiast dzi. t,istl Z ORECJL!l:LprezYdentoWi.. WilsonoWi i zgodzie Aljan_ i tąw ~powj~da :republika Litwy.,,Państwo to!pp,~ł!~c) niego s~ie. Stworzono aparnt th -OZ," ;~. me mając treści gotowej do sade p sułtanie bdol-hmidz{': / ~,,,,pe1nienła łtworżonej formy. rrowaj~zystwo ANOIELSJCOsrGRECKf-}!cZAL020NE DLĄ ~ WYŁtJDZEN,JiJ. ~,'<,'; ~e chcę. przez to powiedii~, m~wł {aą,el p.jjoueher, ił intelektualiści 1itewscy~ (KorespondenCI-. Własna,.Rozwo} u"). ckt4m" ItWorZyli nacjonalizm. litewski, byli OD lu~t\du GRECKIEGO.MAJĄTKÓW' b. SULTANA TliRCJt,. '" :.:!...','.. ~ ~b~~ęni pocż4eia patryjotyzmu, ale pt.try~. ' IAteny.w marcu. ki ~wr6eił się jednak do ~du,w. Kaw~t j~zct ich wydaje-mi się tepretycznie post. Policja ateńska z3aresztowala. w tych L '1-.~daniem sprawdzenia rzeczywistego ~ ~t~n.la,, ~c1;wn mracowany. Przykładem jest tu dniach na podstawie listó\v gończych. dwóch' rzeczy. Sqd stwierdził jednakże, że w~2t~.m"prem.jer. który aż do t' nie pgczuw Greków', l.ł.. Nicolopulosa i C, Bayartaka za. kie dokume.nty przedłożone. ~qd.qwi ~. y!d lię Cło przynależności do Litwy. Peł~ f~lszcr~twa i machiu!\cje. os2.ukańcze. które o k~emu.. były s{alszq\vane. Księgi~ec~sfe" LiĄ4J ttmkcję profesora,. uważał się za obywa mi IUuazili ~arb państwa na straty Vi wyso podają calkiem innych wlasci.cieli,.& nie $Uh tela" Rosji. mrumesłowal sy:mpatje dla PoIli! kości kilku ~iljonów drachm.... Wla Abdul Ha_mida~ a maj1łtki. zakwcśłjóiiq ma. Nie mełt!a mieć zresztą za złe p. WaL.Dehkwenci ci założyli z kilkoma Ame wane były wlasiióśćią paąstwa'turecjdceol' Gemarasowi i grupie intelektualist6w łitew.. rybnttmi i Anglikami "A~gielsko,greckie to wobec tera, na podstawie. traktatu..':y. te..łeb., iż agitowali gorąco wotoo!cniu ~ljan warzys1.wo", którego zadaniem bylo wyku~ zattnie p.rawnym właścieielemich.~."'<,..... ł6w<". r. 192$, aby wyjedllać dla Litwy nie p)~ać dawniejsze llluzulmańskie maj~tki, siwo grcdde:" '.,\ ',,:!~it.oś6 ko!npletnt\, ahsolutną.2ądali pm;, polo~".le na terytorjach oddaqych. Grecji.' Na podstawie tego Iprawo~.nfai~* Bt,~ -otrzymali je. Czy było' to istotnie l'rzez t{'urc;e.a któreż to majl\tk,\ są obel:' du w Ka,\".bi. tostalidwaj csłonko1tie':a:: :Pa4stwo?~Czy był to twór państwowy J)()$ nie włnsno~cią państwa greckiego. "TowaiJ towar7.ystwa zaareszt9wani. Jakkolwiek ": ;',,;atał,.' li. rruncie - jccnolitego dążeni?!." I~ nystwq ć\ngielsko;greckie" dowodziłżc' ma t" c.( jc$'f"'ocpieiq w_ st,lmvch pqc%ą,i.~:,. ~~ł~~:łitewskłel dozjednoozenia, do świa:: j.f.tki t~ były własn.ości~r ~ltana Ab4ul Ha. je'dnakz461anó j~stwi~rdzi<~;'.c łe,~::t,",. Vj ;'do~go zespolenia się w ramach państwa mlcl'~j zdetronizowanego przeztulk6w~ i po rzystw taklch jist na terytorjacb na1e'ł,eyói ~orlręł)ne.go? Wydaje mi się ~ fo, jak i innym;, - ;~,J~,... c" wnym" obserwatorom, rzeczą bardzo ;je~(\,'~mierci.plzes:dy na.,: własność jego, dawnieido1'urcji, :wi~ej:...:,;::. ł ~ spadkobietcó<w, któ~y, je. 8pl'zed~ ~Towa. ' Cena maj~tkówt.~az,',,z:jkll. ajd1... ~..._.:~ ;~.. -Ludn0ś6chłÓp~a.'l1a.Litwie była zu- r.1yst~u Angielsko~g.reckiemu"... Na dowód "",ero! w Me7opotlUn.j~kfóre Turcja' ~'t" ~ ~,~nie biernym świa-11dem Wszystkiego co ~wolc~o twi~rdzenia,,.p' r~edst.awiło W\,,7m. ienio~ nie utraciła., wvnt\q, 'p.nesżlo500 miljod.6.$ ~/ F~ędzłaJo;a zaś mieszczaństwo' i wieksz..j --- ;,:~ładcś-ć IOlna albo- były złożone z rd'zen- ne towarzystw~ ministerstwu spraw z:a dotaró\v. Z tego wypada na Grecję'l80 mil ;~'Yeh ~ 'Polaków, albo. też srolonizowanych L~ gran1c?nychi ministerst~ rolnictwa wyciął jonów dolarów...towarzystwo' Angiel~ ~~winów, którzy niedwuznacznie manifesto:j gi z ksi~l~ gruntowych, na pod. stawie ~t(u: greckie" zostało założone przezbyłcg,)'ofice.:~~łrswoje,sympatje <dla Po~ski i SWQjq przy., rych majątki te były. rzeczywiście, włas11oś. 's. angielskiego, dawniejsze.go ~lońka'~ ~;~~ć do Polski i jej kultury. ~ clą sułtana i na podstawie traktatu w L()!e stwa angiei~kiego 'fi Konstantynopolu..Ma_ :i;';':'~:'.to.te! pierwszem zadaniem, JaSe zannie, wla~ciciclami ich. słali się spadko#ta w roku 1922, nazywając się WÓWę2fiS "Ta.. {so~ie PQiStawill nacjonaliści litewscy było u- biercy su1tana. Przedstawiciele towarzy' rc('kiem Towa1.*zystwem Akcyjnemc., Od».'.,;,sunięcie pnes!kody w. postaci więb2ej i stwa przed!ożyli rządowi greckiemu tó~ ku 1925, miało towarzlstwo to,~łas_ 'biuro.,średniej własności rolnej, maj dującej się VI ~e&ni(' kontrakty kupna, podpi~ane przez ~ AtcBalC:h... }'ę~, Po~ów. Oi1tz.jc.dnanie ;8gp~e. ~atj{" ~padkobiere{,w Abdul Hamida.. RZąd grec Ca~,i:~~... ~.~.!!!!!!!!!!!!!Q!!!!!!!=!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iM4!!.!!!a!!.!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ';:PI~TER DOI/r. ~: Tt:to17 ldedy moie SIę.jej przyp~frzyćr O. 0ł1 tel {"łly si" Dóg nad niinfz)iti.łje, będzi~ 4ł'" ~~llle raftsta 50J. Perth '::',. :corn~i słc( o parę boków i naraz zna ;"~J!l",ię vi malej komórce, w której leżalv' 'f '~i!roz%:lft!1f' nar:lędzia. st. dy kufry i wisiały';.. ";r.nia ~~ie uu\vażvła tego i nie widziałil 'r:-t.ie.. '2amknf!la a.s~b1\ drzwi na klucz. i za "~"~ł~t'a,l'yfiet potem. sta~annie. 2~nlkr.ęła łe#, ~~ lamc okiennice. Był.~ ni2ł teraz zamknięty.,'.~." "J:Y~trJ,, itnym ł.ebznym domu. Zupełnie.' ~L"!l. 'N::ltde,-iyWej du~iy.. Najbti79Z!-t T zan\!e, ',szkafy.do.~ najmniej 30 jard6w at, ztyłu pła~łyrd4. flł?ush d i noc 'W~olo. t caly ŚWi8t ': 'l~pin41. (.~yl; ll'u nie~jał przypadek? ',' ("zyt ~ł scbie iy~~ć CJ:egoś lepszego'j 'V~f."ek b.'!d7ilc _"gł jej wvttumae2y~w ;a ", łim najc.b:je się bł(da~ blęd%ie, którego, OD Pfł~oftłł~ 0" ord,lo %rorumie! Ta ko l ~ *"I lku ~ł w to tpil '~~;- ua ~ pf'wnośc~ zł02urilie go iodc2ujell'i I ł'lskawy?.. ale... ale... nie powinien jel~ "'. nim pójdzie.. l -- fiądae,.. o'izukiwae.. ~ wid2iei jej' wdłię~q'y... Z ciemne] lcomórki, w której sic: u', 1 nagle idecydowady'ł. \v~szedł z. q k'ryl, ~1~,-i7ił ją gorąc2kowo ByłA dc' nie~j 'c.k.' ndw,.óccri~ plecamli widział, jak rozpl~tala -Obi;;cił. Ii~. 5poJrZała Dtl niego zd#' swe ~~stcł jasne włosy, którero2sypały się wł!!'yru, przerażonylp wzrok.iem Jak zacuje; nn rjccy.potem poczęła się c:zesać, ch row:lny~t,vorlylrtlmioda'i pod~~f:dl dq ct!ltku, leciutko g,viżdiąc j3kąś piosenkc. :aiej. ~ht!a ~ eh,ź: o~wartemi uty.. oniemi. Dźwi':C~ała radośnie.,vesoło i by ta zapewne ł.i i J 9 'fłerażona.. i. nagle I platra#i"fj.j O~t9t n~ ił piosenką brukową ptzywiezio~ tu kr~:1kłtm upadła uden'dcl.. "., z lo,ndj"":u..'..,...., P"dni(' cenie 'Ashtona. dosrlo do na f,. Sim' A'~hton był 'rnłodyrii. nledo~,"ła: ",v~h,zf'ro napi~cja. Puls walił' mu W skro. ezonymcz1owekiem. Nie mial pojęcia O... u nillch juk młotem, oddycha~ cie7ko, jaka~ _ sposobieniu,kobiet. Poza tem r był m~iczy. :~!1\ma obt'\cz ściskała mu piersi, pot.. wystą -na.'''1tł~iał przeto iść blędnemi drogami tyr pił mu!,. czoło.. da bez tych. decyduiqcychi pewny da b.m.:!łła na sobie b1alą bluz1ię;kt6rą po. ~tynkt6\'ł f które nawet' sledemnastolftdim - t'2l;t~ rdzpina6.tcmz... ter"~ tęr~z opadnie. dzic\"gz\;tom dftją prze\vagę.nad dojnałymł!t.,~e; bluzka... ujrzy jej...i.-<.gle. ramicjna... m~c~r~mi! Nlo ~ lic:. obchodd6 J. ko ~J. -r1(..- ~i pltet~.. 1~1 b~hlskótq..t P,QI..' ' (p".~. -.), ' ' li "~ '1'

7 l f'ittt. a." te, t """q l Lt " "II,H 111 t t I

8 ozwór Ponfcdzialeli 'Om. 12mlrct. 192& ".~rzl J S lo co.lódzklej & p6ł ialelllla z agr. cd,. Bit ąłllllla IfBL (1llalellGb Ir. IŁ pnjlmvje l; O~roł.lJki.. enled1ł -'.-lił.',' I.Jltl.t9!ułł.m i Ila Bilu _~ 'It, '~ll.l~(f"c~l'.e " D.ol. rld u:,'l 'ij&tł(t t~ Od!t 11uCltllł Wf DełerHk l t, Pa,'ZałatwJS'łFS2elkie opera~le bankowe: an (lj.łj(cr.cłcfc " Zło _,d lir ewi.uw Ł adna I!cstlJa % triema "gr "dła mi ugrłł:.. icnetnł je5t GO a~1'tedaflia, Ił:.,ttl~dQ lfti.ił.ny odsinnych interu6w pra)' \&1. NOWfi 1\1'. " pcnlu.mift1tle 1',4'>. linarltm 2~4t-Z. 1 S U~p dajęq.tę tła leaidr ~ tb'te tet I ltd"ym,pcu1oiem 'ttte d4lft a.raz l\cipuruka H Z4.lu.. ildf~ie., 107.(-J fi kloton li~n."wy u.. ajcehld r.uh "bcviym etule tehio.l>r~ed.m Andru~ll ,. Jh. «3 ł1 ł\łkcw. okuja Plac do aptte W dania eovo łc1d t,uło 3COlO at Podd~biu pod Tuu)'ł\tll\ _Id "I,od ils&)'~ko6 ~. JedakcJi ' i1cc-:2 II A II Y Pl A T q~ łl A ~ Y P l-a 1 ftiiccgc. ł1ujia.~ \\ARC"~ł1 IłAJtlot.fiSł.l,. Wi~!at. l~:d. I J~l':C łcł.j łiłf.c:.lł\lc"8 ' Cł.t,~ let ł:łf\t (lel t A.{tsC łcłu:ul łoi -ł~ rir.r.~i St«>", Rolety t' ISj:Y Po~pinłd C}.ł)dllild Iludd C ł;łt:ły fltficieu clll. Ręcallili (hllltecdti łl t\tt!ł1ccwe Purpur eiał,. ło'wer ala Cpaiłl \liii!: Y Ce>tl1wa cj'li':lk. im',ł fcńuq,h, Sk~ltedd Cbudki S2.1.. i haftclwane... L I,. ft Ru b e s %k D, "III~lldl{o«ClWACA Nał.,i~ł8.t~tl 0:. WIje. to. ~4akłaa ~.~. bu -płat,.. ~,',.:! fli~ian~~z nou~~1 MELHANICZ~EJ x 'eblizemiejlzym lokai~m nie m.ai~cy :zhytniego po-. ~.odi:enia' w ~woim za~resiemóie przyltąpić jako,,,' spólnik de dobrze p!'ospemjl\cego interegu, gdyi iw ifttere.ie moim poi_danll je.t!ltolarnia ldedul... -.iea.n~ewea~ualnie Iac~~wiec,z tej brauąma;liiey :k~pltaj, lubl'ueruchomoae.. "Ofer." pod ",Dwa interes 17- do kaoi pisma.. '. '311 ~~... l TEZ f: Mil J.,. lati _PI.ilillU'IS.it IN. doiodllljcla wc,..k.di' łijka Bue lew.e..'.11."8e... " 1n8.e'aee.,'e1d_.e,4ruei"" De eral 4 eblc1wjdił~łek.patu'- ' "1 8\1..,..,:ua,.a.W', wrł, aki.altuli.,. " -.DobrapOI U '' ua PIQ łrln: U 78 ' _. ~~~=-==-=~.:==,., ~.cl.łlłl81 P'.yl-U1etn, ".aellii. ni,.nltte

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w

I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w I d e n t y f i k a c j a w i z u a l n a p r o j e k t u P r o R o z r e a l i z o w a n e g o w A k a d e m i i E k o n o m i c z n e j w K a t o w i c a c h i m. K a r o l a A d a m i e c k i e g o

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

ý Ą Ż í đ í ż Ż Ż ĺ Ł ĺ ź ż Ż Í Í ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ý ý ń ť Ż Ż ć ż ń Í í ń ż ĺ ĺ Ó Í ĺ ť Ż ĺ ĺ ý Ę Ś ń ĺ ý ý Í ý ĺ í ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ę ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ś ż ĺ ż ż ć ż ż ć ĺ ý Ż ż đ ĺ ż ż đ í ŕ Ż Ż ő ż Ę í Ż ŕ ń ż Ż

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Tryumfy Króla Niebieskiego

Tryumfy Króla Niebieskiego lleg Trąbk zstą pi z e zstą pi zstą pi z e z e Tryumfy Król Niebie wy wy wy s s s Chór Try um rr. by Per Hochel (fr ntoo Vivldi) opr. Brr Pr fy Kró l Nie bie Try um fy Kró l Nie bie Try um fy Kró l Nie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN. I C.W.U., 1. Zakres robót 啇 ty 啇 j 啇uj 啇 y st j dy 哷 啇 j st j pł j dy u 噷yt j st j 哷 j s t j udy 啇 s 哷 y p 哷y u y 哷 啇 s ZAKŁAD USŁUG P ROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE UL.NIEDBALSKIEGO 4/5 PW 025/08/TT I-1 哷 JĄ 哷 哷 啇d udy ó js h 哷yst ud t p ł 哷 啇 p 哷 h 啇 哷 J Projekt bud-wyk. przebudowy mieszkań w celu wydzielenia pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76

+ 25,15 dach. + 19,00 peron + 18,76 lj ół - z - l l fbą zją lz R, zęś jj; - zz zęz, z zz j - lj l, j ł-glj lz R, z łó, ł l - bzz - l bl f l ąb - zlj l, - zlj - bl z T - bl f l l R, z j,,,,,,,,,,, UY ITIĄY I T PRMIOTM OPI,,,,, OI ŚI P.O.POIŚ

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Ń Ł CzćlL BILANS I naci']unek $tmbol podstawowei oztrlalndci wg PK_U zysków l. 'i - :- I INSTYTU"T SPORT'U STRAT :i ('' ul. frylogii 2/16 : /' l nncdsibioruwo prowadzi: ksigi rachunkowc klkien svnbol I',C'ay^

Bardziej szczegółowo