KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer Części Data wydania Numer wersji 01 LPS Nickel Anti-Seize - Brak , 03910, M03908, M grudzień Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zidentyfikowane Przeciwzatarciowy środek smarujący w sprayu o niskim współczynniku tarcia przeznaczony do zastosowania zapobiegania zapieczeniom oraz zatarciom, a także osadzaniu i utwardzaniu spawu. Niezalecane zastosowania Nie ustalono Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Geocel Limited Nazwa Firmy Western Wood Way, Langage Science Park, Plympton, Adres Plymouth, PL7 5BG Zjednoczone Królestwo Numer telefonu +44 (0) / +44 (0) In Case of Emergency Producent Nazwa Firmy LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adres 4647 Hugh Howell Rd., Tucker, GA (U.S.A.) Strona internetowa SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Mieszaninę oceniono i/lub zbadano pod kątem stwarzanych przez nią zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i ekologicznych, i zastosowanie ma następująca klasyfikacja. Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EEC lub 1999/45/EC, z późniejszymi zmianami Klasyfikacja T;R48/23, R43 Pełny tekst wszystkich zwrotów R podano w punkcie 16. Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami. Zagrożenia dla zdrowia Uczulenie przy kontakcie ze skórą Rakotwórczość Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 1 Podsumowanie dotyczące zagrożeń Zagrożenia fizyczne Nie stwierdzono istnienia zagrożeń fizycznych. Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenia dla środowiska Zagrożenia szczególne Główne objawy 2.2. Elementy oznakowania H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka. H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. Nie stwierdzono istnienia zagrożeń dla zdrowia. Jednak związany z pracą kontakt z tą mieszaniną lub substancją/substancjami może mieć niekorzystny wpływ na stan zdrowia. Nie stwierdzono istnienia zagrożeń ekologicznych. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki. Wysypkę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Dermatoza. Długotrwałe narażenie może powodować trwałe skutki , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

2 Etykieta zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami Zawiera: Nikiel Piktogramy określające zagroż Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Zwroty wskazujące środki ostrożności Zapobieganie P201 P280 P281 Reagowanie P302 + P352 P308 + P313 P321 P363 Przechowywanie Pozbywanie się P501 Informacje uzupełniające na etykiecie Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Stosować rękawice ochronne. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zastosować określone leczenie (patrz na etykiecie). Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. Brak Zwroty ostrzegawcze Nie ustalono. SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2. Mieszaniny Ogólne informacje Nazwa chemiczna % Nr CAS /Nr WE Nr rejestracyjny CAS Numer indeksowy Uwagi Nikiel M= Klasyfikacja: DSD: CLP: T;R48/23, R43, R52/53 Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H372, Aquatic Chronic 3;H412 CLP: Rozporz¹dzenie Nr 1272/2008. Dyrektywa i niebezpiecznych substancjach: dyrektywa 67/548/EWG. M: współczynnik M vpvb: bardzo trwa³a i bardzo biokumulatywna substancja. PBT: trwa³a, bioakumulatywna i toksyczna substancja. #: Substancji przyznano wspólnotowy(e) limit(y) narażenia w miejscu pracy. Komentarze o składzie Pełny tekst wszystkich zwrotów R oraz H podano w punkcie 16. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Ogólne informacje W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Zapewnić powiadomienie personelu medycznego o materiale (materiałach) którego dotyczy przypadek, aby umożliwić im podjęcie odpowiednich żrodków ostrożnożci dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem Opis środków pierwszej pomocy Przez drogi oddechowe Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze. Jeżli objawy wystąpią lub będą się utrzymywać należy wezwać lekarza. Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Niezwłocznie zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia wysypki bądź innych podrażnień skóry: Udać się do lekarza, zabierając ze sobą niniejszą kartę charakterystyki preparatu. Opłukać wodą. W przypadku powstania lub utrzymywania się podrażnienia, należy skontaktowac się z lekarzem , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

3 Przez przewód pokarmowy 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Wypłukać usta. Jeśli wystąpią objawy, zapewnić pomoc medyczną. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Dermatoza. Wysypkę. Zapewnić ogólne żrodki pomocy oraz leczyć objawowo. Poszkodowanych pozostawić pod obserwacją. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru Ogólne zagrożenia pożarowe 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwe środki gaśnicze 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Nie stwierdzono nadzwyczajnych zagrożeń pożarem ani wybuchem. Gażnica proszkowa, CO2, zraszanie wodą lub zwykła piana. Nie gasić pożaru strumieniem wody, gdyż spowoduje to rozprzestrzenienie się ognia. Wskutek pożaru mogą wydzielać się gazy stanowiące zagrożenie dla zdrowia Informacje dla straży pożarnej Szczególne zagrożenia W razie pożaru stosować urządzenia oddechowe z własnym obiegiem powietrza i odzież ochronną związane z substancją lub pokrywającą całe ciało. mieszaniną Dla personelu udzielającego pomocy Specjalne metody Usunąć pojemniki z terenu pożaru, jeżeli możliwe to jest bez ryzyka. Stosować normalne procedury gaszenia pożaru i rozważyć zagrożenie ze strony innych substancji. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla personelu nie Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do udzielającego pomocy wycieku/rozsypania od strony nawietrznej. Podczas sprzątania nosić odpowiednie wyposażenie ochronne i odzież. Nie wolno dotykać uszkodzonych pojemników ani rozlanej substancji bez założenia właściwego ubrania ochronnego. Zapewnić wystarczającą wentylację. Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego wyzwolenia. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Dla personelu udzielającego pomocy 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji Zbędny personel nie powinien mieć dostępu. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Unikać uwolnienia do środowiska. Informować właściwy personel szczebla kierowniczego albo personel nadzoru o wszelkich emisjach do środowiska naturalnego. Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu jeżeli to bezpieczne. Unikać odprowadzania do kanalizacji, gruntu lub cieków wodnych. Zatrzymać wypływ materiału, jeżeli można to zrobić bez ryzyka. Wykopać rowy w dużej odległości od większych zanieczyszczeń do usunięcia w późniejszym terminie. Zapobiegać przedostaniu się do wody, kanałów, piwnic i zamkniętych pomieszczeń. Po zebraniu substancji spłukać teren wodą. Stosować ochrony osobiste zalecane w dziale 8 karty bezpieczeństwa produktu (SDS). Usuwanie odpadów - patrz pkt 13. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać długotrwałego narażenia. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Dokładnie umyć po użyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Przestrzegać podstawowych zasad BHP. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać z dala od niekompatybilnych materiałów (patrz: Dział 10 niniejszej karty bezpieczeństwa produktu (MSDS) , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

4 SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Dopuszczalne wartość narażenia zawodowego Austria. TRK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgia. Wartości graniczne narażenia. STEL 2 mg/m3 Kurz wdychany. Kurz wdychany. Bułgaria. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepis nr 13 dotyczący ochrony pracowników przed ryzykiem narażenia na środki chemiczne w pracy 0,05 mg/m3 Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 13/09 MAC Cypr. OEL (dopuszczalne wartości narażenia zawodowego). Przepisy dotyczące kontroli atmosfery w fabryce oraz niebezpiecznych substancji w fabrykach, PI 311/73 z poprawkami. Republika Czech. Wartości NDS. Rozporządzenie Rządu Nr 361 Najwyższa wartość dopuszczalna Denmark. Exposure Limit Values ~= NDS 0,05 mg/m3 Pył. Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) Finland. Workplace Exposure Limits France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984 VME Greece. OELs (Decree No. 90/1999, as amended) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces Najwyższa wartość dopuszczalna Iceland. OELs. Regulation 154/1999 on occupational exposure limits 0, Ireland. Occupational Exposure Limits 0,05 mg/m3 Pył , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

5 Italy. Occupational Exposure Limits 1,5 mg/m3 Pył całkowity. Łotwa. Wartości progów narażenia zawodowego (OEL) substancji chemicznych w środowisku pracy Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, Wymagania Ogólne Norwegia. Normy administracyjne dla zanieczyszczeń w miejscu pracy 0,05 mg/m3 ~= NDS 0,05 mg/m3 Polska. NDS. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w zakresie Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Intensywności w Środowisku Pracy. 0,25 mg/m3 Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796) 1,5 mg/m3 Pył całkowity. Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace STEL 0, Slovenia. OELs. Regulations concerning protection of workers against risks due to exposure to chemicals while working (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Hiszpania. Wartości NDS Pył całkowity. Sweden. Occupational Exposure Limit Values Pył całkowity. Szwajcaria. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz Zjednoczone Królestwo. EH40 NDS Kurz wdychany. Dopuszczalne wartości biologiczne Czech Republic. Limit Values for Indictators of Biological Exposure Tests in Urine and Blood, Annex 2, Tables 1 and 2, Government Decree 432/2003 Sb. Próbka Czynnik determinujący 0,077 µmol/mmol Nikiel Kreatynina w moczu 0,04 mg/g Nikiel Kreatynina w moczu *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Czas pobierania próbki Węgry. Rozporządzenie o bezpieczeństwie chemicznym w miejscu pracy, łączny dekret Nr 25/2000 (załącznik 2): Dozwolone wartości graniczne wskaźników narażenia biologicznego (skutki) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 0,02 mg/g nikiel Kreatynina w moczu * * * 03908, 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

6 Węgry. Rozporządzenie o bezpieczeństwie chemicznym w miejscu pracy, łączny dekret Nr 25/2000 (załącznik 2): Dozwolone wartości graniczne wskaźników narażenia biologicznego (skutki) Czynnik determinujący Próbka Czas pobierania próbki 0,038 µmol/mmol nikiel Kreatynina w moczu *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Czynnik determinujący Próbka * Czas pobierania próbki 45 µg/l Nikiel Mocz * *- Po dane szczegółowe odnośne próbek prosimy skonsultować się z dokumentem źródłowym. Zalecane procedury monitorowania Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL) Stosować standardowe procedury monitoringu. Przewidywane stężenia nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 8.2. Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Należy zapewnić dobrą wentylację ogólną (typowo 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Intensywność wentylacji powinna być dostosowana do warunków. Jeśli to możliwe należy hermetyzować proces, stosować wyciągi miejscowe lub inne środki techniczne dla utrzymania poziomu zanieczyszczeń w powietrzu poniżej dopuszczalnego poziomu. Jeśli granice narażenia nie zostały ustalone, utrzymywać poziom zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie możliwym do przyjęcia. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny Ogólne informacje Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Środki ochrony osobistej powinny być dobrane zgodnie z odpowiednimi przepisami o ich homologacji i przy współpracy z ich dostawcą. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry Jeżeli może dojść do kontaktu, to zaleca się zakładanie okularów ochronnych z bocznymi osłonami. - Ochrona rąk Założyć odpowiednie rękawice odporne na działanie substancji chemicznych. - Inne Należy nosić odpowiednią odzież odporną na działanie substancji chemicznych. Zaleca się stosowanie nieprzepuszczalnego fartucha. Ochrona dróg oddechowych Zagrożenia termiczne Środki higieniczne Kontrola narażenia środowiskowego SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Respiratory protection complying with EN 141. ( P, White. ) Nosić odpowiednie termo ochronne ubranie, kiedy jest to konieczne. Należy zawsze przestrzegać prawidłowej higieny osobistej, typu mycie po kontakcie z materiałem i przed jedzeniem, piciem i/lub paleniem. Regularnie należy prać ubranie robocze i myć sprzęt ochronny, aby usunąć z nich zanieczyszczenia. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Informować właściwy personel szczebla kierowniczego albo personel nadzoru o wszelkich emisjach do środowiska naturalnego Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Postać Stan fizyczny Kolor Zapach Próg zapachu ph Temperatura topnienia/krzepnięcia Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Temperatura zapłonu Ciało stałe. Pasta. Srebro, Szary Slight petroleum odor > 232 C (> 449,6 F) > 260 C (> 500 F) > 221,0 C (> 429,8 F) Open Cup 03908, 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

7 Szybkość parowania Palność (ciała stałego, gazu) Górne/dolne progi palności lub progi wybuchowości Dolna granica palności (%) Górna granica palności (%) Prężność par Gęstość par Gęstość względna 1,12 Rozpuszczalność Rozpuszczalność (woda) Rozpuszczalność (w innych rozpuszczalnikach) Współczynnik podziału (n-oktanol/woda) Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Lepkość Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające 9.2. Inne informacje VOC (lotny składnik organiczny) (wagowo %) Nierozpuszczalne w wodzie Żadnych SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Produkt jest trwały i niereaktywny w normalnych warunkach stosowania, przechowywania i transportu Stabilność chemiczna Substancja jest stabilna w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Materiały niezgodne Silne środki utleniające Niebezpieczne produkty rozkładu Nie są znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. Unikać temperatur przekraczających temperaturę zapłonu. Kontakt z materiałami niezgodnymi. Tlenki węgla. Tlenki siarki SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Ogólne informacje Narażenie zawodowe substancją lub mieszanką może powodować poważne skutki. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia Przez drogi oddechowe Długotrwałe wdychanie może być szkodliwe. Objawy Przez kontakt ze skórą Przez kontakt z oczyma Przez przewód pokarmowy Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Może powodować reakcję alergiczną skóry. Częsty lub długi kontakt może odtłuścić i wysuszyć skórę, powodując dyskomfort i zapalenie skóry. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. Może wywołać złe samopoczucie w przypadku spożycia. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Dermatoza. Wysypkę. Toksyczność ostra Ostre Połknięcie LD50 Podrażnienie/uszkodzenie skóry Poważne podrażnienie/uszkodzenie oczu Może powodować reakcję alergiczną skóry. Gatunki Wyniki próby Szczur > 9000 mg/kg Długotrwały kontakt ze skórą może powodować tymczasowe podrażnienie. Bezpośredni kontakt z oczami może spowodować ich podrażnienie , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

8 Uczulenie przy wdychaniu Uczulenie przy kontakcie ze skórą Mutageniczność komórek zarodka Rakotwórczość ACGIH substancje rakotwórcze Nie wywo³uje uczuleñ skórnych. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Częsty lub długi kontakt może odtłuścić i wysuszyć skórę, powodując dyskomfort i zapalenie skóry. Brak danych wskazujących, czy produkt lub jego składniki w stężeniu ponad 0,1% są mutagenne lub genotoksyczne. Podejrzewa się, że powoduje raka. Monografie IARC (Międzynarodowej Agencji Badania nad Rakiem). Ogólna ocena rakotwórczości Toksyczność dla rozrodczości Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po jednokrotnym kontakcie Toksyczność w stosunku do konkretnych organów po wielokrotnym kontakcie Niebezpieczeństwo zassania Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji Inne informacje Not suspected as a human carcinogen. A5 2B Możliwym jest, iż jest rakotwórczy dla ludzi. Nie spodziewa się, aby niniejszy produkt powodował skutki szkodliwe dla rozrodczości i rozwoju. Nie sklasyfikowane. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Mało prawdopodobne z uwagi na postać. Brak dostępnych informacji. Objawy mogą wystąpić ze zwłoką Toksyczność Niniejszy produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Jednakże, nie wyklucza to możliwości, że duże lub częste uwolnienia mogą mieć szkodliwy skutek dla środowiska. Wodny Ryby Skorupiaki Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow) Współczynnik biokoncentracji (BCF) LC50 EC50 Gatunki Płotka grubogłowa (Pimephales promelas) Pchła wodna (Daphnia magna) Nie ulega naturalnej biodegradacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania Żadnych znanych. SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Odpad resztkowy Zanieczyszczone opakowanie Kod odpadu wg klasyfikacji UE Wyniki próby 2,923 mg/l, 96 godziny 1 mg/l, 48 godziny Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Puste pojemniki lub wykładziny pojemników mogą zawierać niewielki ilości pozostałości produktu. Niniejszy materiał i pojemniki po nim muszą być utylizowane w bezpieczny sposób (Patrz: Instrukcje utylizacji). Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Ponieważ opróżnione pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu, należy stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie nawet po opróżnieniu pojemnika. Kod Odpadu powinien zostać określony w uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem, producentem i lokalnymi zakładami przetwórstwa odpadów , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

9 Metody utylizacji/informacje Specjalne środki ostrożności Zebrać do odzysku albo składować w zaplombowanych pojemnikach na autoryzowanym składowisku. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub sieci wodociągowej. Nie zanieczyszczać stawów, dróg wodnych lub kanałów produktem ani zużytymi opakowaniami. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/państwowymi/międzynarodowymi. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu ADR Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. RID Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. ADN Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. IATA Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary. IMDG Nie podlega zarządzeniom obejmującym niebezpieczne towary Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik I Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009 o substancja zubożających warstwę ozonowa, Załącznik II Rozporządzenie (WE) nr 850/2004 o trwałych organicznych substancjach zanieczyszczających środowisko, Załącznik I ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 1 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 2 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik I, część 3 ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 689/2008 o eksporcie i imporcie niebezpiecznych substancji chemicznych, Załącznik V ze zmianami Rozporządzenie (WE) nr 166/2006 Załącznik II Rejestr uwolnień i przekazów substancji zanieczyszczających środowisko Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, artykuł REACH 59(1) Spis kandydacki na bieżąco publikowany przez ECHA Zezwolenia Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 REACH, Załącznik XIV: Wykaz substancji podlegających procedurze zezwoleń, z późniejszymi zmianami. Ograniczenia dotyczące użytkowania Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Załącznik REACH XVII Substancje podlegające ograniczeniom sprzedaży i stosowania ze zmianami Rozporządzenie 2004/37/WE: o ochronie pracowników przed zagrożeniami odnoszącymi się do substancji rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy Rozporządzenie 92/85/EWD: o bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników w ciąży oraz pracowników, którzy po niedawnym porodzie lub karmiących piersią 03908, 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

10 Inne rozporządzenia UE Rozporządzenie 96/82/WE (Seveso II) o kontroli poważnych zagrożeń wypadkiem z udziałem substancji niebezpiecznych Dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy osób młodych Inne przepisy Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz skrótów Źródła Informacje o metodzie oceny prowadzącej do klasyfikacji mieszaniny Pełny tekst jakiegokolwiek zwrotów lub zwrotór-r i zwrotów-h zgodnie z sekcjami 2 do 15 Informacje o rewizji Informacje o szkoleniu Ograniczenie odpowiedzialności Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Ta Karta Informacyjna Bezpieczeństwa Materiałowego jest zgodna z Regulacją (EC) Nr 1907/2006. Młodzież poniżej osiemnastego roku życia nie może wykonywać prac z niniejszym produktem zgodnie z dyrektywą UE 94/33/WE o ochronie młodzieży w pracy. Przestrzegać państwowych przepisów dotyczących pracy ze czynnikami chemicznymi. Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego. Klasyfikacja zagrożeń dla zdrowia i środowiska wywodzi się z kombinacji metod obliczeniowych oraz danych badawczych, jeśli dostępne. R40 Ograniczone dowody działania rakotwórczego. R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. R48/23 Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H351 Podejrzewa się, że powoduje raka. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Brak. Przestrzegać instrukcji szkoleniowych podczas posługiwania się niniejszym materiałem. LPS Laboratories nie jest w stanie przewidzieć wszystkich warunków, w których ta informacja oraz produkty te i innych producentów w połączeniu z jej produktami mogą być użyte. Jest odpowiedzialnością użytkownika zapewnienie bezpiecznych warunków manipulacji, przechowywania i utylizacji produktu oraz przyjęcie odpowiedzialności za utratę, obrażenia, uszkodzenie lub wydatki wynikające z niewłaściwego użytkowania. Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu (SDS) są właściwe według naszej najlepszej wiedzy, posiadanych informacji i przekonania w dniu jej opublikowania. Podane informacje są opracowane jedynie jako wskazówki odnoszące się do bezpiecznego posługiwania się produktem, jego stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji oraz uwolnienia i nie mogą być traktowane jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Niniejsze informacje odnoszą się tylko do wyznaczonego, określonego materiału i mogą stracić ważność, jeśli niniejszy materiał jest stosowany w zestawieniu z jakimkolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście , 03910, M03908, M03910 Wersja nr: 01 Data wydania: 10-grudzień / 10

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów

KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów Aktualizacja APRIL 2013 Weryfikacja 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI SCREEN AND STENCIL SOLVENT Środek do mycia sit i szablonów SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Dolphin - Środek odtłuszczający OIL Cleaner SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 07.02.2011 Data aktualizacji: 04.07.2012 Strona/stron 1/9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa CLIM SPRAY TRUCKS

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo