~ Konferencje posła Piłsudskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~ Konferencje posła Piłsudskiego"

Transkrypt

1 : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6 Łót 27 marea Jak sę :ExPress" oaue o magstratu płynęło n!u czoraszym poane Leg naó osk poskch sprae uzeena konces na buoę orca autobusoego Łoz Zarzą eg naó YChoz z załotena że masto perszym rzę ze ponno uzeć temu toarz stu zezoena na buoę orca po nłeaż zązek naó Rzeczypospote Poske posaa Już szere prze sebłcrst koncesonoanych aących ość poażne ochoy Psmo Leg naó osk Poskch rozpatryane bęze na nabtnczena różnych zebranach t cl Te sk zamue se przeeszystkem os szem posezenu magstratu go zaś poseł Jan Płsusk ne znosł tatnch czasach seme znany Jest OJ z tego że nema Jeże człoek tak skromny Jak Jan śnee! ngy ne pokazue sę bufece ku Płsuskł przyął mse torzena rząu Łót 27 marca Juarach a czas ony o zajeć sejmo TO STALO SĘ TO OCZYSCE NA fak krupryśnej aury Jaką mamy ych spęza zacszne bbotece se SKUTEK ZDECYDO ANEJ _()L roku beżącym ne notoano uż barzo moej gze stu)ue zeła prancze MARSZAŁKA PŁSUDSKEGO które ano Zaałoby sę że zapanoała traktuące szczeróne o konstytuc mu Jego młoszy o 8 at Jan oany Jest Już szechłane osna gy tymcza gyż tem za?anłcnem poseł Jan Płsu bez2ranczne sem zś nocy nastąpło znó znacz " "+;$> " ne ozębene goznach rannych termometr skazyał zaee st C a naet pruszył ekatny śneżek Poobne zmłennej osny ne meśmy uż ano Staca meteoroogczna przepoaa enak że cepła faa po ł ś rozerał strzępy psa ego Z O ł ego pa o a róc cągu kku n Dromatucnv pocłe t ucłecso prse Konference posła Płsuskego z kubam semoem utro zakończone bęą p rener ornue obnef porozunenu z Norszoken fłog arszaa 27 marca (Te o t koresponenta) Poseł Jan Płsusk namłoszy brat Marszałka Józefa Płsuskego któremu p Prezyent poerzył nłsje torzena rząu rozpoczne zś o goz 3 rozmoy z przyócam strnnct semo ych Konference te bęą trały znacznłe króce nż rozmoy obyane przez r Szymańskego GDYŻ POSEL JAN PŁSUDSK CHCE ZAKONCZYC PO RM O ANE RZĄDU DO POPOLU DNaD:!łTaRf!ześć ku bó centroeu a maoołce NPR Ch D Past" yzoene Stronncto Chłopske t PPS ne beą ysyłać prze stajkegjej6\fkgljs %nó o taaunek ynamtoyj na PSEJ obrazy po: :!J;!Pt;zk;y:r: : p:z:s:fo: sk::!:ap:c: :Jropo no romdjof apoonum fontem NE PRZEDSTACELA który złoj:y J{ato ee "2 marca Jano Płsuskemu ekaracę DENMeszkańcy s Smona by czotyczną ZE ZŁOŻONĄ Dr SZYMA ra śatkam śmertene gonłty psa SKEMU za sym panem która obyta sę na Przestace kubu narooe(o ma mescoyćh poach złożyć róneż ekarace te same tremeszkanec Katoc robotnk Maeśc Jaką złożył r Szymańsk7mu szek chcał pozbyć sę seg6 starego Przypuszcza Jenak naezy że złośego rpsa tym ceu yproaset Jan Płsusk mne) przeme sę tem zt go na poę przyązał o rzea ekaracam nż r Szymańsk który poczem popa ont o nabou ynam tak barżo zął sobe o ca ch toego który był przyązany o obbrzmente że ogóe zrzekł se mtsn t>ży psa Maeszek oał sę torzena rząu Poseł Jan Płsusk Tymczasem pes czuąc nstynktoktóry meszkał arszae o nea ne nebezpeczeń to zerał sznutek ł na byłem meszkanu seo brata pognał za sym panem U obroty łprzy u Koszykoe OD KLKU DN sa mu cąge przyązany nabó yna PRZENÓSŁ SĘ DO BELEDERUmtoY a skra ontu coraz barze gze zarezeroano ań a pokoe zbżała sę o ła:unku kołach potycznych aomość o poerzenu ms formoana rząu po J Na pou rozegrała słę zka gonta!banu usłoafł ott26ć aboem Maeszek zaał sobe sprapasaseró ę że gy pes go ogon popaony na bó ybuchne co groz mu nebezpłeczeńsfem Jeże ne śmerc to przyna mne cęjkego poranena z ruge strony pes Jak oszaały ro n za sym panem reszce ogonł go po to mnutach Maeszek ucekał aszym cągu ecz pes begł uż u ego nóg te chłł nastąpł straszny ybuch nabou ynamtoego Płes rozerany został na strzępy zaś po cozanu se ymu okocznł meszkańcy urze eżącego na złemł kałuży kr Maeszka Przybye pogotoe przeo zo go o szptaa Rybnku stane beznazenym re8a8de pre pof; eoao Kaoce 27 marca (Te o ł koresp) czora o goz eczór po Katocam na szose ełnoskej napa ta na łaący óz tramaoy szaka banytó zożon": 6łu osób Banyc zmush motoroego o zatrzymana tramau a rnocześnłe konuktor otrzymał uerzeme kamłenem tak że upał Napa sę enak ne uał gytt część pasażeró rzucła sę na banytó; zatrzymała oała pocf " %U fou napa na ftep Ju6ersftł czora bat:fe: k:g: centrum Poznana śmaego napau bar DJ!Jernłe yc8jepu uberskego Banera ny cchy unkaący garu nfo chcał sz a eeganccy młozeńcy którzy naet se[ czasu przyąć stanoska Nou "sana arvsokrauc:zng rzucł stę na żonę ubera Jeną z Pra prezesa sąu apeacyjneto UQe 8 Nec:zec:h conczek zaaąc m kkanaśce c!opozostał Jeyne sęzą sau apeacjne Ó teaznym łomem Ranna pracof(> uataąc te stanosko prezesa y Bern 27 marca prestałaą enet!ne atosunkt nłcztka zołała ybec na ucę szcząe magać bęze o nego ekch oboą (Teef!ram Exnressu") panste boafo bożej aarm zkó reprezentacynych ak byana Co akś czas ybuchaą NemPo aferze ż:?ny ra Momma prezy Banvt<;>m ne uo sę nc zrabona przyęcach przymoana J uczest czech afery które znem śete enta promcn ktra fngoała ama ać Nabegła pohcja obu aresztoała na o łasno meszkana uanono ł st>roaz!ła o urzęu śeczego ysokch sferach rząoych BerUne ek skana Po łuższych ocho zenach poca aresztoała mano_;: ce 6etnego hr Eberharta v KCSns f! rranftfur;ftłn nstuturozjuszen chłop zohó am orfa byłego cesarskego prezyenta PO e nauftodurd h cn Kasse oraz o małżonkę :Ezę Lonyn 27 marca U a O córkę znanego austrackego uczonego Ghancł poczas marszu protestatyarszaa 27 marca szaą o krae bók która Jene prof Hertz Oboe małżonkoe stoą nego zatrzyma sę mtescoośo Tre(Te o ł koresponenta) ch przya tak zacekły charakter po zarzutem efrauac oszust zto aa gze obyło sę Tomazene pub Na te zatargu o grunt oszło czo że zaczęto sę zaemne poprostu za ych uszkozeń czne Uczba uczestnkó :zgmmazenfa ra pomęzy pozeonym! na a oho kłóać łam Sezto ykazało te oa para hra by! msunkoo netkza Po:e:vaż t zy chłopam e s Czortkó ar Przysłooy tyołoy gne boska o at upraała proceer y ketna ahoz nah zyce nochtopskł oszeł o głosu ynku namoana uksusoo ur 7 <łzonych me _a ustaa tora aaue :stępo praze rzez eg trupem DJonzy zk u ma zązk małżeńske męzczyznom Koaskf brat ego Stansła został s an eeganckch z encach Berna PO 8 kobetom poże at ż O U cężko ranny a kkunastu chłopó po z reguły ne płacła czynszu opus caruv/ całym okr* obya3ą sę ;c f!dnasfun utrrańsfteato saa rany kóte J szapane łam czaąc każoraz:<>o o eksmsj Ne czne uroczystośc hne prze emescoy posterunek pocyny ne ośćtego zakazym razem przy opusz ścem życe ustay Stansłaó 27 marca (Te o asn koresp) mógł sobe ać ray r opanoać rou ca me:ka zabera on nacenghan na gromazenu pubcznem Poca przeproaz;a czne aresz szonych cłtopó Dopero sneszy o n e prz m y usk:m"żał sę że uność hnuska ne toana sferach ucznó gmnazum zał poc przybyły na samochoze Przy poobnę metoze aanturn rozume onosego znaczena te noe ukrańskego Stansłaoe cężaroym z arszay Zoła opa cza para cągu trzech at ograbła oko UJStay która przynee tye obrvc: Znaezono sne obcążaąc mater noać sytuacę aresztoać przyó to mes zk ań yrzązaąc szkot; na skujkó ana noeś ao:t r< tat a to bbułę Portrety Besaraboe t có obu grup przeszo 2 marek ruczył Ghan est pr!;} czyn\ ;broń nn zostaną Yan sąo sze neo" K raa masa k ra na q rsztoan han S :;! U"ZDÓ\V N

2 n a Szczyt poske proukc fmoe Dramat połceany aktach eług poekł BOLE LAA PRUSA Rctysera: LEON TRYSTAN roach gł6nych s ozojo Boutko (Mas Poona) fłk po o J u a g R Kaotora p ł etr ah k f" Boesła rterzełęłtc fmocjonnjaca trem Orełra pe tah łuzka Jł fo! poła anrało Koncertoa &ra Przpych ystaj zaręczyn ks Heany eranych z Taemnca DO D Czarne pamy na herbe nemeckego arystokr ty KstJtnczka futuao S*łJ przect ku nt atat:; 2 o ostątnłe ch ne znała przyczyn zerana po r:z r::!tpt;n:;: pantooę ma6skeo poszła eść Kr łoc6ere :<a rneł uo uło et Dzennk bukaresztańsk Tara o ksężna Dasy prosła króoę ażeby pótnef o Jepe :e soch przyacółek Ne :łao ak ae kuuary ezały b poaa po raz perszy całą hstore nm sę zaopekoaa przyęta go na key Jut zaręcay!f $łay zerano ałaq JOJe przyzoenę ne po zaręczyn ksężne Ueay z hr fqcb som go:ze aa paaęce TJD póba Króoa MarJa ne eząc nc; o u czynłszy łanych ocet\ Ae U aomo J\ ł p<smł Jan Płsusk bergem A kftctnczka znała hr czucacj seł córk zgęem młqcteco Ja ób JDO(łłł PTZYJUS ł łł t p o "Zzena t atorsy fabnet e p Preyent Hocbherga prze roketn pqcza$ o człoęka raośch\ s]łełnła prośbę co Jest ne porz\ku? Pa ustępy tej trartcnef hfnorj tgo gabeta popsze Dzś p pos JeJ zyty S!gmarngęp Nem soe przyacółk Ae penero na ftłsqst prjjnoać ęze pr>j czech Hraba meszkał tey są zctum!a sę ogromne key krótce SĄ nane pouęęhne manoce Jak pocztą że nc z tego ne bęze którzy scnm +7mku oboę ząkochą sę PO przybycu łrabego ksętnczka Ue;J na JaUa ąę z nm po rekę Qa sobe na ząboj YQ to eqte Je hm! za& króo cy(ą ej krótko ęzłoatq: karaqe któr9 kfał Mąmmu my aę khamy! Pro fa rumuń ka otrzymfa Q było ugqa6 t Fy P s<>jej przyaęó{ł k tętn u cę o pozołeue aa ałłetosunkk Dasy na P czvne onosz e krótko to _ Jak teru praktyczn Pryzna tern s okazaa sab p o oqo to Je Y\ hr tachber yrys:ył a t przqtałee n!&ł moaa przeste6 ta samo śno m>fót na schó przyczem oe ch móła króoa Mara ak o za?qerz(>n rząu nuuszałka ceu ugrupoań moyoh ee zapoez ożł mu t &me Szymańskego Poneaż oozyśce ujjj słe U(f; paj: zaręczypy pośpeunte t a J>Omneeem Jekego p remonjału ermno s Pree Jął qf«) ar proa&t(; a P9 reko pu«;łł ae na pouukłane młeszkanła po aacach bukanuta Jcb Jak kr6ło raou}d ut cbem zrooa u uo: Potrzeba nam cfomu ttmjvn byłoby ogć nejsoa na uto barzo Q żo zee Potem nastąpło przybycłe tafemnł ngo kurjera o króa Aeksanra ugo ł>es Qtany przeto Jasne Jest ;r;e De obaze sę bez pononego konfktu po onon!dove usfqpłł!offj!ba oń!sv:;znęcft słoaak"ff prayotącego okumen Da zamuących sę sprytyzmem zyczanych pozorne yn!kó ne ma ty vsrane Bernt przez nneo ta męcby rąem a prr:y!<cam stronłct semoych Jakch f?rmach k<?n meumzmem J8taJ)Sych!ką ogó ą łane artośc bo prroazono mnszego kurera a te ctokumenty zate kt ten uta ocyśce ae okutyzmem ażną aomoścą bęze e upełnej cemnośc bez kon rafy cężke obnena pn;eo hrabe te słytty poeścogsarz ange k ąu tro bez rez uczestnkó seansu mu Hochberro mołna zł poezeć Natomast ne Jest poszechne na tor Sher!ocka Hosa ocec nooces Natomast Conan Doye uafa obay * ta<ke mmte opuboa!y re ne poeśc pocyne) Artur Conan uzycane przez markza Scotto za za ną nec te ksężna pszyńska Dasy przybyłą o Bukaresztu tego samego ntty ochoc:zeua sprae znknęę Doye J aaou perotnego ekarz o rzen!a epokoe Na arzuty Conan Doya prz SO na co oe okumenty te tego samo efa gen KutepP śezto okazało puścł szereg oyńskego Toarzysłe Kutepo ostał yezon o Mos ta Baań Psycucznycb o którego na be ToarzystQ Bań Psyhcznych go na eszcze yechała Co z ky Oczyśce te ten scyny re eżał o at 36 a któremu na ochonem opoezao som organe że ne tyczy młoqe ksęnczk\ to općk pozo nat ocboze6 pte postane bez po zarzucł casnot() pogó ubny mofąo ne może zaąć tego samego sta &tąała Bukarese oezał st tycznego płyu PraopQobne Mo Py brak konstrukoymej prcy ha noska c Conan J?oy a którego neee tego sę tało ł a aa ogłot soe ęn\ent omagać sę moąne stępq zakrese sprytyzmu :prytyzm Jest regją gy zaanem Ke Y nuno proa r Pooem bezpośrenm tego nsa Toarzy ta et skupane!uał roma Jakegoś zą ośuqynłena ezto francuske est teraz esz cynego kroku była różnca zań o o!tych przekonań a ęc zaróno abso sego narzeczonego na koe porócła oo śaczenach z noem a barzo głoś utne erzących sprytystó Jak anty o pa!acu Contracen trzymała per ofcan ażn ae Jestym em łfą!:ta tfbezcerern!:"anego nem meum markzem Soottą na zam sprytyst o spóne a bezstronneł ą ą9moś o trage ąh zaza boszekó o porząku ubtkznego ku Męsmo e łoszech Manoce pracy na zbaanem zask naprzy Je tycu On fuł oj!łołutł &ZfH!!łą bezpeczeństa enętrgo nnych sekretarz toarzysta yrukoał te rozonych bez przychyaqa ${ę z óry estehnefte romantycznem ch " past tane państo ne może pozo spomnane ośaczenta pommo na na aką!koek stronę z o µokoą gzę byta króoa ta6 oboętne na tqo rozafu obay J Q SDJrc:c:a MarJa }ch stosunkach z Rosą bęze Jt Tak test ojechat to ną zasz noro"" e łosn & e czyło sę z tą $eznośuą takty ła brzmąłf\ tąemnca opoeqź kró! ar "" St có Krema!oe Lonyne obyła sę neano ząeego kona bez Jettca Kstężnozka zczęła b!agaó nobec tłumu osób urocz_ystość ręcze śró szaoneg; ruchu krzy±ująoych n meqa za uratoame przez uz sę autobusó samochoó kono szystko ażeby JeJ poezano co to Dłbrzymt grozła śmerć nechybna P<>sterunko znąp:ay łena!(e nę usłyszała no prócz a <\óeh kon Perszy tyct mea otrzymała y naraąc se życe rzucł Jsę ku ośaczena ze przeszkoa ne o prze oaruto " połunodjej JJru panna OuenłJe Bron która e rześ kono schycł za cuge mmo!e hyca yroa na roze Je małże 6 nto o Naruzas okręgu Oaona nu roku ubłego przearła sę przez uarpąc so z (onem zhm\a tebro pe st morze płomen o ob ęte ognem stan ypuścł cuł ręk tak oszaałe Dopero ktey so anauła ną pokła ryto eko pokłay raum S to naksze pokłay rajµm Ja ne myśąc o ratoanu ce nnych rze trog zeu;ę pp\(ręcszy sę kół ae okrett rnzę o \ar ak terz spo!nany :ennk rnra" ko PT_ystaęo reszc ozy Yproaaa starego k_c;yka ke okryto cągu ostatnch at!(on osaazył pohęanł prosto opoezana Je eałą h{$torę a ona Drug! mea otr"":ma pocjant Jon Rzeczoznacy którzy przeproaz baana otaoaą te raqum to yńsk S Gang który toąo na p& tą znaoał sę "\& abcu a qługch płao<:łt 6btYeh łza a; ła sę na rane zarczvu J(Yku$ barzo su rajoaktyłoó sterunku ucznym zauaż ył naae pq a tak barzo ułbe kone_ tery uak" unłka Ją DJ t OfJR a ura a poky rau

3 Str 3 L 2 Sp LE N D D zy Dękoy KnoTeatr Loz Na aparatach estern Eectrc" nzu o nastęunvch Nafspanaszy przehó sezonu Genany śpeak artysta łtmoy A Joson ako : Śpeak Jazzbanu = Początek seansó o gozne 6 8 punktuane o O : : rm Poska na frze <em mesc:u statysłjgb małżsńst aresztanta Straszna groźba zbegłego zbronarza Poc:o sproazła o ezena z którego ucekł prze tygonem Lóź 27 marca ubegłym tygonu Express" oncsł o uceczce z ęzena arsza; skego znanego łózkego przestępcy łaysłaa Załug raz z neakm Eugenuszem Człapńskm Oba aresztanc pracuąc na ooó rzu ęzennym po obseraca ozorcó ęzennych pene ch zota zmyć ch czuność przesazć ysok parkan Na ucy czekał uż na nch samochó którym szybko umkne Gy ozorcy zauażv ch uceczkę puśc sę pogoń za zbegam ecz uż ne zoła ch przyłapać Załuga Człapńsk znk bez śau asze ochozene przeproazone przez łaze ęzenne ne ało żanego rezutatu Dopero czora poc stołeczne u ało sę schytać enego z przestęp có a manoce Zału!e Osobnk te znany ze _s;ch ys: PÓ! zozjsch ozt " arsza sk!em ę_zenm o?avał karę za z3eoeme etme! Manannv yezmskej zameszkałej na raze Gy tyko _yostał se n oność napsł mej hst że mvme :beg! Paaka by moz Ją aknaprę ej zamoroać Mussz znąć za to żś mne a koała rozł zeczvme Prrue ta n tje są JUŻ teaz Pczone yezmska uała se z hstem o_urę u śeczego aze a D?state htu oszły o mosu tz zbeg oozostaje eszcze _obrębe arszv yeego:"at kkunastu vao6 poecając m oszukame Z za szeką ct:nę yny masz ZYQ c e prb YZ Z Zonam n h czora eczorem a agenc zau brame omu któzbronarz rym czatoał na sa ofarę chcac sę z ną aży Zatugę meszkała yezńska reormg66 p Jona Jak og _ rozprać yaocy ne pozo mu y Agtator ne zobył sobe enak ng kcnać tych zamaró Rzuc sę on z Dovók Jan Noak przebyał stae z posłchu Cłop rusza pogar tyłu na zbega nałoży mu na rece kajoze których kraach naęce se roznne s Przyró po Ło e ramonam moh że Noak ank oeź samochoem na Pateną sę uze? ak" Statystyk oozą te naęce zą ne różnł sę nczem o nnych ma foła głoe" Tymczasem śeżo upeczony komu mażerst zaera sę Ros Ru kmotkó Był przykłanym ocem mun: ( persze 8 śbó na każ mężem pr tez cały zeń cężko praco nsta począł uż vroazać ref9rmy arno&óstfjo porfu e ayrzucu z omu żonę zec kay tysąc mesańc6 ruge OS) ał na ro naet onych ch ;:H "" żąc m uać sę o teścoe sam caach ne za moał sę ngy potyką nu czoraszym parku PoKkumesęczny pobyt Łoz zme łem nam y:egał sę łóku otozaraz potem ze Poska gze onatoskego targnął sę na życe akś nł go enak ne o poznanta Noak czony butekam ók nośna czba ynos 98 _Poco m żona_ mół Przy młozenec czący at około 2 enamne małżeńst zaera se o stał sę nage zagorzałym komunstą epsze czasy Każa kobeta która zane pogotoe które sterzło oą obprzyroa o porócł becne e łoszech Szec (67) Gy tyko Ze statystyk poyższe ać że eścł sym nabższym znaomyr: m st: spooba b ze 7usaa być mo truce akąś neznaną truczną przeozo esperata o szptaa procent małżeńst est państach eu że uż z parę tygon bęze reouqa! a Jak komunzm to komunzm! Nazska młozeńca poca otychccho sezał reformator" Dopók tumaczy pracoać arto Ne k ch mne ęce ten sam a ma m ne ustah?a czas po e a mm " ze zem e sej zagro ostane nas z Każy ropes sę n e 9 nteresoała a: bt:a Pracoa noe e o 7 u o cłu pro me roczj tyko bęe cheat 9umsv spoafq nf Okazało sę enak ż kka tyme asg y my tyko bt:zzemy uzy ne ełot:f gon po sym poroce z Łoz No J:rt;ć = nu czoraszym prze omem ak stotne naązał kontakt z ake *V mś komunstam począł o nch otrzy przy ucy Zeone 3 została uerzona głoę gzymsem który oerał sę 2tor myać oezy U Bbub komusyezn ne mała o bakonu 8etna Eugena Agerocz U nak żanego zęca am Przyroe zameszkała przy ucy ;eromskego 3 an okocy Chop mast słuchać a Doznała ona cężkch uszkozeń ezffłoś<f<e mes!ona JSostoł petur6djodv gtatora cz_ytać propagoane przez ne ane pogotoe po uzeenu per" <ase 6ae go yamcta oe o szystktem sze pomocy przeozło poszkooaną o omu ót 27 marca Jzo chętne Po kkunastu keszkach zaaomć pocę Ynku przeproazonego ocho Kazmerz Paseczny zameszkały stracł enak obry humor nage zró [/rzeff!t:ftano pre zena Noak został aesztoany przy u Zgerske onaął Jeen pokok cł sę o Przybyła: nu czoraszym prze omem Na sprae yrzekf s on komunz A pan łaśce akem praem aentemu ązkoskemu Subokamu terzł że ne naeżał o żane przy ucy Dre\\noskeJ została tor ten ne był człoekem zamożnym tu meszka? przeechana przez óz Danea oła Subokat?r subokatora ne zmeszał organzac tyrn rozaat oezy ne mogąc ze sych ochoó opaktóre otrzymał Łoz o Jakegoś o czykóna Doznała ona barzo cęzkch cać komornego pał na ocpny po s ę absoutne uszkozeń ceesnych ezane pogo_ Czy pan mne po raz perszy o sobnka neznanego mu z nazska myst manoce ystarał sę o a po uzeenu persze pomocy toe ył ęzena rok na N skazał Są tana czas kegoś osobnka któremu z koe ona gąa czy co? Teraz ne est ke rzmoy Poczęstoaśmy pana rok ten został róneż zaterzony przeozo poszkooaną groźnym ął kąt sego pokoku stane o szptaa Anny Mar Subokator subokatora zał sę fe óką ęc proszę 2ć głoy ne za apeac ą;! Jks Przybył Pan Paseczny neofcja racać Paseczny ne uspoko sę m ęne eza oskonae o kombnacach naksprymbe Skr!!ł ązkoskego ecz patrzał na szyst! ce J? tern częśce_ yrażał se _obuu ł U rzeme z poou neeganego zameszko przez pace Grunt że m płac myśał a kana p Przybyła eraz przez c:ag rok bęze na Ten ostatn st"ac reszce cerpreszta mne ne obchozl ęzennum kc:e ość Małv tygone Łóź 27 marca genane 99 onosł neznany nfor Pane aenty zaoat nage Penego eczoru p ązkosk Gy cała rozna p Baasó (Ce ma tor okonał Aam Karbosk Mo przyszeł o omu po obrą at<\ o ązosk ego Nes est uch krótce zał sę róneż Przybył a on tytko een! Jak sę ne potraf ba genana 99) zasała uż o stołu ocze żece sę łatć przekonać że pszę pra ć przyzotem toarzyste to kuąc poana obau pan omu któ ę Ten ptaszek nos koszułe kaesomocno pochmeony ra znaoała sę kuchn nage prze ny p łocłaskego użya ego kapy Pogazoan młozeńcy poczę sę trzeba go yrzucć! o łózka serety Paseczny ne chcał obroone o raź!e krzyknęła: toać na łaścceem meszkana p Poca operaąc sę na anonm<> Skrazono nam obfa! Co teraz puścć pokou ynkła gałtona bópasecznym meunku o_szukała oego Kar ym bęze! 3 otrzymał Beny człotek m6 on ka łaścce meszkana Oaało s!ę ż stotme popełnono boskego qy kku P?sterunkoych peno nc zsa ne pł Przeceż Je cosy buteką głoę stracł przykrazez łuząca pozostała na one łozyło mu zytę młozenec stracł ł by sę óeczka Musmy tomność t z! trzy gamk z ałem (pa(sto B mesz Język gębe za szeką cene chcał mu przy a a zaaarmoane pog_ot)\ye s er : ka na parterze) Jakś neustaony sę yostać ze sego meszkanka g<> pczęsto_ać: Ne YPUszczono go Jenak Ne namysając sł ługo ązosk ł fz oznał ość cęzkch uszkozen spraca sprzątnął cały oba Okazało sę ż nformace autora Poścg za złozeem ne ał żanych skocył o restahracj po butekę cz ceesych ązosk Przybył staneh Pze rezutató Sterzono Jeyne t stu były rzeczyśce praze ste zagrychę a następm zaprosł Karbosk stotne nosł bezmt p sąe:n kazano ch po trzy mesące kkanaśce mnut prze poyższą krap Pasecznego o sego pokoku zeżą złoczyńca oezł róneż p łoaskego sproatzony o komtłaścce meszkana przyszeł bar ęzema uvv>vvvvvxx XXXXXXXXXXXXXXat Zzsłaa ocav:skego subokatora saratu przynał sę o szystkego Drz były otarte tumazameszkałej sąsezte p Grabo ftą_a:ftaftftft Łóź 27 marca ""o neuznaany subłokator Subok ob Anmmammm s Skrałmuthęęc mrem pamt co zęłem łocłaskego zł 2 sumę na garerobę gotóce REELACJA!! KRÓTCE REELACJA n Du skej Pan c Moranos Perszy Posk Fm DtękooŚpenoMó o ny p t o nego Upłynęło kka tygon Pąty kom o po rękę Gy racałem sarat poc który otrzymał meunek zapachnał m oba Okno te byto oto p Baasoe p łocłaskego arte Apetyt małem oskonały ęc proazt energczne ochozene ecz skusło mne n czoraszym Karbosk na ne zołał ykryć spracy krazeży rok ęzeua Skuou anonm rszr Qpne" kom!saratu kron naotrzymał go MJU8"8eełłLffu Krazeży omu przy ucy Ce (

4 Str pa ł /$/e 7 CASNO Dzś n T2s!: naąksza "8ł o taks6k kazat efę ołrt o hoteu Na rou fenef z uc chcał satrzymać tak 6kę ecz hamuce ocm6y mu posfusze! ta Auto pęzło s coraz ększ szybkośc" Na pomoc! kr:z:ykqł ao Ne łoł utrzyma6 taka6k Ne mo!e pan zatrzymał? _ oparł prze ratony Gancega ysuaęc głoę przez szybkę Na tość bo :zatrzymmł pan takm tt nastpnych " hnńetó ;;f ttdberżystka ofara kobety!rem;ero teatrze!o pufornvm ootętny Spuśczna aką Goon łaca repertuaru teatraneo na przestrzen eu zesątkó at 8"o oraz poczatku 9go stueca został tea Dramat osnuty na te autentycznego skanau nochnach gze óczesny gubernator uozł!ony sych połanych za cenę obetnc aansu roach głónych: otórca czarnych charakteró Czaruąca! TEATR ŚETLrtY zseszy przestaa o conaume barzo probematyczną OłhBAry Zął ocp ybakłv tak barne r ongś postace bohateró tvch sztuk e cznk akca ch est a spółczesnego przecę na program Tygonk Fmoy tnego konsumenta" neątpe nato Ponato: Jena noc Lonyne" Pkantne pryfoy uroczef panny Gena słyuęc o znakomtych rezatanana ro fłóneh L)an Harvey tac:h kurac omłazafęce postanoł r6ne To też znoene take OberżystOrkestra po yr L Kantora Początek o goz 3 po pot poać sę teł operacł Przy ykupyanu b k" tego RUtOra teatrze SpÓłczeetu kojejoe[o porazodo mu aby z!f fesnym mus yać seuż conamnedocześne bet porony co ynese o ee ryzykonym eksperymentem tanj Ryzykonym zaróno z ounktu Ć mote Ne ne oparł GanceaJ zena artystycznych aoró otcę ta rócę Jako małe cecko kt korzyat ska Jak tet kasoeo buptnej poróży? Teatr popuarny ne cofna se prze żebrać czy maą począć Jeś choth o mne_ rzek ktoś tatym eksperymentem sterzmy to Ć u b km raze uażam te ekarz z przyemnoścą ne zaół an sesę SprzC azą U CZU\ Z8 DOa z ymam omu ks ęzkeę ekzupek ars e kt6ra be an tet soch byacó Próba J t LA cho Jtem g uera szeke recept przy rzymu ący u cznego sorze acę uała s" _ stara komea nabrała u L 27 marca ry y cezę sę eług przepu;6 zaartych tef " e zała raz z P ersem prom entam s ł Ou" tuzeż staranne reobrem ykonanu z as e oł rsce praze młozeńczych ru żyscr przełotoych sych rozkazu Z ecz Tak o ar ełen ekarz ae ne h ca yegają na uhcę chmarv chłopcó c zecząt proponuących orzecho łaz Nemożna ęc o nego meć z meńcó _ bp P ó t tego poou pretens pan u a e Y pan ne umarł czasem z po Y ecz na e Y zr Bo też fertyczna pełna humoru temper:om kupno ou omyłk ruku cć na ten fakt uagę kompetentne ramentu obertystką Mranona Jest tak śctych kató osennvch h obrze śró pubcznośc łózke zanaper ęc ukazuą se na ucach szynh cztnnkó ó operze Jen s perszych rzęó k u cac kreytoana p ReeczZembńska eseł akś pan potarza z ccha meoę kt6 gałązk erzboe z t z kotkam" ma 8 rzt amy Vf cz śpea tenor na scene Jego sąsa trac potem perosnk potem fołk t c uy kztec e żra y graąca zęczną roę te młe cnot J k e" koketk z rutyna rozmachem Sprzeaż<> tych kató zamuą sę ągzajątcyc ę ę po a tnut ne ko6ca cerpo66 rzecze: ff B t! t t as ana amy s e na em a _ ota! zbk: ro"o ta sgcz:f;:fegu Z2ubnego o zec te uchronć sposób roc?t benvch zc pnrzefoe cchy 6 Muzykany fe!omość przerya " e kaa partnera USPOSObonegO abyceł tego osennego toaru me Jes przyzyczajena żebrannv z ene głó "" ay e zapytufe penąc Sę ze złoścr str?ny ęc aczymy z tą pagą z ru Jera Rppefrota otarza z naeży: rzeczą at Czy pan mne mtał na myś? tern zrozumenem umarem artvstycz!rzba Jechać za masto zerać gjj zaś Ae sk mam na myś tego otę teora kt6ry przeszkaza mt słuchanu pana k:atk a czasem naet kupoać pła umemozamy tym zecom uczce nym p Zembńsk zaś śetna 2 artystycznem zacęcem przez autora naryzarobkoane cć za me Bo czyż zryame kató ł sprze soaną postać markza Pormpopo gotóka Oy struzony tą praca chłoołec po aame ch na uhcach nuasta ne Jest u fgurę nabarze te kome zamu ącą bo nabarze tyą" _ oskona raca o masta mus pne uażać ccą praca? <?bena mtoa ak e orzea e bez szarży natomast z orazym aby ne natknął sę czasem na cam uhcznem paa zec orzekona szczerze oczutym humorem ntcrprepocanta ne te Goz8 Sygnał CZ&U hef marack tue utaentoany p archsłosk za pracę motna poneść karę komunkat meteorologczny 2 o czem e który każe ch mote mu sconf czołoych roach sprata tróka Nae L y ztnenć rozporzazene ten cheć ponna obra gospoyn 2 Koncert skoać toar zabrać o komsaratu h Hkony z Fharmon arszaske Komułaśne spraa stosunku poc o sposób ażeby przekonane to znkło ze a ż c ętne zapomma se o ztęycnkat gosparozy Oczyt z cyktu ykłaó a maturzy&tó p t Feoazm" ygł6 tych młoocanych sprzeacó ucz śaomośc młoocanych sorzea zękach przestarzałe kome ł arzy s <> saam śmechu a kb Y b Yó ł h ygłos prof Pasz:kecz oraz Mckecz" " " có ucznych rof Gónk Komunkaty LOPP 6 nyc zas uguje na pene om ten e ła ona conamme barzo spółel Zrozumałą est rzeczą że pocant Mqzyka z płyt gramofonoych 7 śró czesną farsą obczoną na muskuły śme kaążek" J7 Rozmatośc 9 Get<ła roncza chu naspółcześnesze oubcznośc 9 Komunkaty 9 2 Płyty gramofonoe Ae pozostały zespół przyczvna sę o!y c;s o:3bk 8 DOV_ trom po becne _ zeń artość za p ra Co k ara O e bene zec: On() f? te r Tu J::!O u (J" :ah;::foj::te:kfekarz F;;t: trayc angeske Potaga 7:J!cbnzgf :c ;y z; Kanukaty meteooogc; Kobec:e ne ono ukazać: s: 22 2 Otatna faa O f:: ny poh"fdy sportoy & erj Z b U uam taneczna h ty PAT 23 MUJ;yka 323 KomUD Zyćzaf Jest tak neubłagany te na Kobety Ang po ługch zatartych akach zobyły sobe reszce gaerę a ybtnych cuzozemcó rónoupranene potyczne ob ne można naet było poczas poseczu praa zatem kobeta est pełnym o zena paramentu proazć take TEATR MEJSK uczone ak pan Cure Skłooska byateem Dz czartek o!ozne 83 eczorem Róneż gaera ona zby przeanga enak Jest kraem którym OZELNY OJAK SZEJK" panue ne prao ecz zycza a o znacna a sekretarzy zamknęta est TEATR KAMERALNY bczu zyczau trayc które tką a kobet choćby były ak to s:ę Dz czartek oraz pątek z poou pr6b śpeaka Jazzbanoego" przestaena eszcze głęboko śrenoeczu ko coraz częśce zarza sekretarkam b eta cąge uażana est Ang za mnstró abo posłó Teatrze Kameranym zaeuone aomo też że kobety Ang nepenoartoścoą nesamooną SPEAK JAZZBANDoY" stótę Tak kobetom zbronony ne przymoane o żanych ku toboę ana bęze sensacyfna premera est stęp na gaerę paramentu ange+ bó ho tak każe przestarzały ecz zatfołne Jerykańskotyoske ztuk S Rasze eszcze szechmocny zycza phaesona śpeak Jazzbanoy" Roę młoe skego M o tyoskego chłopca który yrał s s hetta stał sę słanym eakem oegra znakomty artysta aruask Eugenusz Boo Caość urozmacą efektone kłak faok: Ko Nre ośpeany przez chór synagog po yrekt\ Darguzań&ego oraz akce gm efektona re osenny szał" Jbraze mcn oenkę A Josona ośpea Eugenusz Boo Retynra M Meny Scbora S ana retysera teatru Acarat" PORYA SZYSTKE SERCA Bety ut o nabyca cukern Goom r Jarsask 22 kask oska roach PP P arska PaczkA"na u anturnczych aktorek nosza na scenę uto esołośc p \\aańsk vłąza sę barzo poprane z nezbvt zecz ne praze ro hrabego Abeforta tuzeż obrym pokoovmfabrzo był p Matuszkecz Styoe ramy epok oraz naetyte tempo gry naeży zapsać na obro rutynv re?yserske p Zemhńkev:o Dzł SPEAK JAZZBANDU eao TEATR POPULARNY Dłł czrtek n nutępnych komeja Ooonego OBERżYSTKA" pełnych próbach po retyse\ Stanfłaa Dębcza komea \tąż na usługach kochanka" _[ NACH[]Lru J>ERFUMY NAJLEPSZE O>Y KOLOŃSKE XXXXXXXXXXXXXXXJ z;nosła epopea eke młośc sy Jty eału przy natchnonych atęrach noske nterpretac A Josona prze Ko Nre nterpretac Josona Łót tye zś po znakm Spemaa o każego serca ó Speak J azzbanu" który a słay porzuc aka Jazzbanu" Na ucy tramaom raca o łofa konaącego oca ach kaarnach meszkanach pryaby mu ać ostatną raość zemską atnych mó sę tyko o tym fme est napęknesza postacą ekranu Jest to perszy fm który porał z przeżya trageę oca raz ze szystkch bez różncy eku pk starym kantorem spółżye z rama narooośc ut yśeta Jazzbanu" Speak umeraą łożu przy płacze tern syna Spen" kno źękoe szczyna sę znos v cego Rabnocza a Arcyzeło n nastqpnych słynne! ytórn MetroGoynMayer Noce Pustynach" Fascynuącv ramat tązv nenaśc zemsty młośc roz!frvaącv sę na paskach arykańske pustyn roach głónvch : John Cbert mogena Robertson Ernest Torrence spanała ustraca muzyczna orkestry symfonczne po yrekcą A Czunosk:e!o Pocz seansó o g po poł sob n ez o! 2 poł ostatneo o g ecz Ceny mesc na seans o zł sob nez o g 2 o po poł szystke me sca po SO gr zł

5 !!;;;;;;;;;;;!!!!!y!!?!;!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!str ODEONPrzeaz ek oenny fn p t Głóna ODE c o 3C tan tyzet?e!a POD CZARNYM ORŁEM"(Żeazna stopa) AJEf"N C\: ZAśótJcA ro głóne a urocza ARCELA DAY C FORBES! J Napro{!ram FARSA z uzałem słay obecne Ameryk Coboya Naproł!ram Farsa Coemł Don Mam zaszczyt zaao» Sz KU ytórna MEBL m!u Lz::r:r;;r;:ma =; :;;;!; Poecam sę łaskaym zgęom mebe?arerobv Bost szafy łótka stoły M toaety trema t P były p:aconk frmy Prymue szeke M Starosk obstaunk zakres stoarsta tap ; cersta chozące Komumkaca autobusoa Repera:n ono ff Ceny barzo nske Garanca kkuetnna arunk b ogone o an cra\\for anta page ns astor!!!!!!!!!!!! f KłO TEATR BA 3 K A" Francazkasca 3 a róg Brzezs Doaz ramafam 6 O torku n 2 marca r b ek Dramat Młośc pośę cena eu!? łvooe poeśc Grzech ng Stefana Zega p t uny najbu:szy przeb6j roach głónych ELGA BRNK BRUHO KASTłER VVAł GBSOt Łóź Autobusy na Potrkó poyższe n ocho zą o Potrkoa o każe pełne goz ne począszy o 8 rano o 2 e czór ze stac autobusoe przy ucy Rzgoske 8 ojaz tram afam Czas przeazu goz 3 mnut Cena 3 D : oktor o o yf )p ł Doktór K nge r O CeAenana 2 8 Teefon 2687 Spectasta cho boroby enervczne skórne łosó rób skórnych ANDRZEJA 2 TfL J32JS enerycznch Leczene amna karcoa anałzj Eektrterapa crt Tzen PrzYłmue cozenne Leczene amp o o 68 nezee pkmuaercoo ą oz eta o O o 2 Ozena pocze"y " a 82 9 ecz tajna a D nez ęta 9 O 2 eezncy (Potrkoska 2) Da pa o S 6 ozena poczekzroe skarb Reamy etne Paru KooJm : to rekamy tetne na me!keuo Mechanc! Bmerg nj + MOTTO Na mocy konces yanef przez MAGSTRAT m todz urzązamy słupacb parkano ołaczahcego?r6 Koeoy ze słronv u Narutocza Kske?o Skeroe Park Koeoy znaufe ę przy samym orcu męzy trzema naruchszem ucam nasze!o masta Rekamy śetne ykonane nafestetycznef ośetone bę o zmrok przecągu całe nocy Recama łetna est tana ceoa 6ao Serpna tr t te zo Poczek cozenne o ef eoboty nezet 6ęta o 2e Ceny szyscb mefsc na per H seanse po gr oboroao;:: kerun Dr me _ /raas ft P ł6t Taro m_ teefon! Monuszk teefon 6322 Choroby skórne enervczn eek ł antyseptyczne spreparoane ykonya Jako specfanou: ato To garanca zroa ny remont aachoó &zekch ma łroterapa paane tena oraz zełke Przymue o S Do nabyca: Perfumera Kosmo 2 ro:ty choące zakru 6usarta o 8 ecz Potrkoska 6 te G22 Tuło szybko łac:aoo nez o 2 toho sytuac Jakś rab chycł o ramo chna ręką Chńczyk" Mofa baba oo pocz gorsza est nź gna kach Drab zaśmał sę szeroko ookepa : A poszełbyś precz paku! etektya po pecach 9 A cmą sę Chńczyk" Ze mną esteś nkogo se ne bóf Drab cofnął sę o krok ścnjrnąszy Naet gny Dam m szystkm raę" br począł z ocznem zumenem A Ja teraz za tobą oge( oe póę_ przypatryać sę etektvo esz aczego? Bo Jesteś poobny ak < No ak? yrzekł po ch rrzony bfnak o moego naserecz_nsot:ufnoftrumnonv romans osnutą zruszaąc ramonam "Mono" czy nfeszego kompana Prancszka Rutcza no fe Ut:o LosE ł arsodjj ne Mongoł"? ka którego my tu Monsrorem" nazya Orsza który ut stanął obronne my bo ma morę ak mongoł zupełne Japłsa a xpressu :Jan ="ar pozyc spozeaąc sę napau ze stro ł ak ty Da pyska \ ny zaanego anrusa zrozumał te zaucałoał Chńczyka" sereczne akaśszukasz? pomyłka zapyta kora ( zumena zró popatrzył mu tarz kaąc ze < t2) sza tukogo 6ałoa oał po raz neane omo k!óry: Cót złego mogę am zrobć )ete! one śatełko które poch znknę Tamten e mógł yść ze zume Rany Juek! Mongoł" czy ne ace m penąze? Zresztą ne bęę o zupełne na spogąac na etektya tak Jakse! Mongoł"? przece naet ezał km Jesteśce patrzy a Jakeś egzovczne zerzęprzebrnę przez eszcze oare cem gze przebyace Rozzał reszce oezał sę kasnaszy nych uczekreszce natkne sę na Ja Ae my bęzemy me zasze cę ołome: sno ośetone okna szynku na oku Ne zapomna o tern Rany Jek Takteo zu Je Przez uchyone rz vostaał ł t _ szcze nury me załem Ta sama sę na ucę gar głośnych rozmó S amoc hó ry sę rap one z e tarz ten sam zrost tyko stłos tro mę che ny A teraz es;czebvm ne przy śmechy pjacke ysaa! a ołał mc_tczyzna tł sąg te ty ne Monoł" Noeu toarzyszo etekty masce Da pójzesz sobe na pe "Chńczyk" mmo te mógł oołechać Orsza reszce zrozumał co cho at sę zaskryy oczy chotkę Masz meaeko o tramau tramaem ybrał se aszą z _ Nezyke chytry pomysł strze ejzemy tuta obrze? zró Móąc to yproazł etektya rogę na pechotę Uczynł to orzee mmu o głoy cł sę o Orszy z samochou łożył mu o keszen k szystkem z tego zgęu by sę prze_ Takm o nego poobnv _ za Dobrze O forsę sę ne bó bo Ja ka banknotó stuzłotovch konać czy go ktoś śez pytał mam e syć Masz tu penze na stepne yne mał żanych ątpośc te przy Jak a bfoak f ajm uceszył se rab atk Kupsz sobe akeś przvzote namne przez persze kka n bęze A o kogo to? Zcbaczys Jak obrze Jest u Joska ubrane opoeno o noe mesz po ścsła obseracą członkó szak Do Franusa Rutczaka Rany Ju óka me fusroana eś że pace kana Jeszcze raz ce ostrzeram e Czeronych Dżentemenó" oostano ek zaroać poprostu można zać ogoł tu też przvchoz ęc nocześne przyrzekam że bęzesz ł ęc załać ostrożne takm raze nema co trzeba s spknece mał penęzy ak ou eże bęzesz Przeszeł kka uc oberzał se po ść na ókę zaknkuoa Orsza esz śrok! pacze sę rozaę obrze spaoał za sebe borąc raba po rame gąać za Jakmś stohkem o szvnk by Poał rękę Orszy która ten uścsnął Ne sterzł nc poejrzanet:o f u Chyba że ne nacze przy zatłoczony o ostatmego mesca nezykłe sereczne ał sę aszą rogę obmyśaąc pan zna obrouszne obrzvm Usłużny szynkarz maący ać Po pacam począł obrzvm rzeźbo załana Nema nne ray mus spę Posz prze sebe szukaąc Jake tżo respektu a przygonego kompany sygnet który mętczvzna nosł na zć zseszą noc Cyrku" skoro ne goś szynku Na cemne uczce ne by na Chńczyka" poecł kenerce przy skazuącym pacu prae rek zapa chce nepotrzebne sprookoać nesz ło tye uszy nemne enak Orsza neść ze sego pryatne{o meszkana mętał sobe okłane ten szczeół cześca ogąał sę co cha poza sebe chcąc granczącego z szynkem stół a krze Stał mescu tak ługo pók szum Gy ąc rozmyśał na tem spra sterzć czy go ktoś ne śez Ma sełka motoru ne rozpłynął se eczorne am nage poczuł na ramenu czyąś nery te zauażył ego nov toano znaom zabra se oco o tszy cężką rękę _ rzysz ók speczone na brunatno gę Dopero óczas zął łachman zj Serus Mongoł" ak se masz? zę brachu że c usza pęty Naepszego Oby se nam obrze (oy oberzał sę poza sebe Daa brachu pyska uceka Gny sę bosz? zało oa mgotało eszcze słabe czer "m Orsza zołał sę zorentoać tam gna! ekceażaco ma(daszy cąg nastao)_ { en e m Bno \Vu na "Jk sarczyśce ycałoał fa łtc ZEr\V OnYGh OZ H Htt H ongo" przychozf sukurs chn CZYkD""

6 PEŁ NA TAB ELA Y6 RA NYCH 8 na cągnena kasy 2teJ oter państoe Zł na nr: 2398 Zł toooo na nry Zł S 638 na nry: 827 : <>77 < H QZ sooo m Zł aooo na nry: J" J:33 76 \3t! g 9926 s soo! 3 "" Zł ZOOO na nry uz s Zł OOO na nry: ! (J (() 68 7J () Z ( < 8 86 MJ 82 9? S &JJ Z zosz s Po przere: Zł na nry: Zł na nr: 878 Zł 3 na nry: :! f ft: 9f: :f6j:3 y os 8{S ; sc Z s t m 9tS JuU 2tJ87 83 :2728k3 zg J 6 " g " "" Zł 2 na nry: :? S 67S 8 Z9 ż: OOO na nry: % R G t "" R :> G ! 93 sn S3 OV" """ Zł 6 na nry: Zł 6 na nry: b8!u Zł na nry: MO zoo 82 :9 M zz zo t8 2 Z S% 3 t SO na nry: C Z O Z :łó b7 89 Ż m sus ? t s67 mo2 8 M ff: g ; g; 2JJ r; % u; ; s s s99" tu 9] ; 2 8 : Z S f J ? 37: ? % S " " \8 2 7S ( b S (() J JJ (JO : " $ / ) S s J Js :!M ao s STAK: s STAK: t6 """ "" () 838 7Z9b () ;o """ 9 <J 3 2 6S Z ZS atz " s s () no s 939 so (() ?f < b a S a S ) S () S S S y S () so8 66 m z3 38 a 68 S SM b3 SM S S :> S ) S9 692<> ) S 6S a t t7ć 26 g! 2: 3 7 / g ZO % US óz o !> bss o 9 93!<82!8)))\ 72 8" Of " O ( () q ) 2 "6 J J Z 2 S: t29 2 S 393 S! 2 7b 8t: S U M Sf t S27 7S Z S3 S 9 b 88 S S Sł E Z S ! () S :s zz 3 7S ó zo Q !)SS b ! S S S ł 7J ? Zł 36 8 : s 9;\nog% 6pfgJ ()J 87J 9 t8 :: g JJg ;J N/ t 9 :r A /g t3 : f f> 7 gj 9 7 u « LONECZNY pokó uokenny o y POTRZEBNY uczet\ o zakłau!rpfcr naęca Potrkoska 22/3 o skego o ;raraz M KUJ)ka Pounoa pó Nr 2 273

7 Łoz ZAS a sz k Oro n K!!::!k!! Doaufemy tę były śrokoy napastnk ttaąhu łózłesrn ostatno Has:none zasthł_ponome akoah y atąp ut nąbższy czase na pozycjt śroko!go napastmka Jenoceśne Hakoab sas!ony zotał nraoskrzyc!oym Hakoabu stamsłaoskteso Jun em n! :!vorę:y Jak fut onasśmy oqęzo neq oboę z nocbozac sobotę goścć bqze arszaske czołoych kubó nachoząc\ sohot neze turne kosz}kók o mstrzosto Posk kt6 Hasmonea łózka zespół pkąrsk ar sportoych stocy sza skego ŻASSu który znany est pu bcznośo łózke z pokonan\ ttakoahu tózkego stosunku 3: Gośce którzy przybyaą o Łoz nasneszym ska<ze z kkoma cenn em enostkam zaczen są obok Makkab!J!!!!!!J!!!![!]!!!!!!!łtm"8rm Prz e r egabt m ezmą uał reprezentace posz czegónych okręgó Uzał gosy ze spoy OkRru arszaskego pozn skłero Pomorskego ł łózkego Z ntonajs!nejznanych przyczju Jeen szych okręgó Krakó ne zoturn s sc meczer obeą sę a sooo o Neątpe aka bęze barzo cekaa tembarzej te uspó Hasnonef po zeszłorocznym Um okrese n!epoozeń znajue sę obecne znó forme Mecz obęze se o goz 6 na bosku KSu rym ar sk em :::;:z:pro:::"" trece mesce arszaa bęze repre "ntoana przez nastący zespół: śńsk (AZS) Orygoats Kapałka f Zgńsk (szyscy z Poon() Benarek (YMCA) Skła reprezentac Łoz u ostane nu zseszym staony Treekarza przez poecone skazane Mecz tośarskt OxforCambrge tecke popołunusport Proram nauk po sę obva sporce każym nng stumógł stuent aby ułożony; tak Jest Ansportoą sensac Jest naękuzmanu p rsonan rj\ Jet eenementem sezonu etnego Joać bez uszczerbku a zroa t u kerunkem tachoych nstruktoró Profesorzy zgone sterzaą te y _ceszy aę _nmneszem zanteresoa praać sporty bez szkov a nauk kubach goych Stuenc upraaą sportv oone btn sportsmen naeżą o naepszych u Dem amteh ftnałoy mecz o t>uhar andołaufemy so te Stefan Ksełńfesk któf ak aomo ścąga o sta przez nch samych vbrane ub tet cznó skł otychczaspy oskonały bramonu setk tysocy zó Rega tam karz arszaske Poonł Jeo brat :łośarsktątt ócb osa łtuenckc \VaJerJan (fabok Cbranó) pop łnteresµje so netyko cae oołeczeńsa zgłoszene a krarnske sty o tngsko ecz róne! enropeskł barach które ystąp ut nabut śat portoy który J załnteresoa ac:zen o repre szym meczu Stefan Ksteńsk który er n m ezł prber regat Qśąrskcb e z z AurJq trzymał o SeO kubu z;onene AnrJt cbł obecne orecnu Ruch czyn st rana o pozyskane J aga p(tłcętka: śnłek (Ponema orocznero meczu łośarskco śtnych rraczf a se oej ruń) na ósemkach pomęzy stuentm nstjłvnf których nazska trzymane s na (t ) eł ękzych AngJt unenvtetó nc te na craj b raze Jeszcze tajenmcy "ąaa ętka S be Mt aport europesk cekae patrzy na osta yzału >rtoe Posko tązkoch erujący rracz PoMcyJnego Jest to chu obecne najsnłefzy tne prace przygotoacze Óbu osa ku Jłqksenko postanoono ustać przy tej okazj nteresue sę tycem spor skła reprezęntacł Posłt na męzypa kła naszef reprezentacn państoe Knb" Sportoego ma rrać tym aezo stoy mecz boksenk z Austrfą n Dzć sę naeży te J>osk Zązek ne pe rutyne Czarnyąh oby toem stuentó angeskch Da kontynentu europeskego co ketna enu ReprezentącJa Dok ersk pe ynaczy K9Jmeske aboem e Loe PoQmność zenny _tyot tuentó Oxforu est poska została Jut ostateczne u taona go o aa p)łcłeżkej szak ma on naj QJsko rzeczyśce mezmerne fnteresuący ze zgt;!fu na krótk termn pptrcbny pepejse szanse na zobyce mstrzoa;j t nęn YNć b 8 ta Pos ru ut z tego choćby zgęu te nłczem a na mgcaoh goych UTUnf k " a PUZPQr vc uy ne przypomna arunkó t>anuscycb t au z n!o! esk m z YC o zo na yłszych uczenach nnvch kra zank6 Zarz\ La rozesłał łubó UroU>ozna) Mhenm (aruaa) Oarach europy ósemka Oxforu )ractje Skkł ó ae rrnarera:_tacjtb pa:<p łęf;km ( ąsk) Buzsm (Pomo ych komunkaty sprae zachoan ZYke ntensyne Osaa reorezennta sę pubcznośc na meczach łp* z an rz ) uc tacyna trenue a ray zenne z eh t ry uzg ę JenOQznfę na corajszem posłe ych myś postanoena Ząrząu bezpośre {>een ośarz francusk ygą8 naatępującoa osta 8 o fo t rt repreze!ł Lt po porozumenu sę z opoen a ) _ n tych tach baący Henev gze e a ;pqu P aga mu za: forta fozn«przębya choo na trennrn ósemka córntj bok" m łazam kuby ma orao prze P pńtoe tącp fśjąsk) PYk uct: k a raten Ooaa tak Ofor (Off Cze sych orneró usuna zó któmezypator k (Śąsk} Oómy ptou ós mka pełnem rnpt F3tPtm Baara) fzy krzykte zachoujc\ fłę na bosku Poska ebottoaof (Ló:t) k nł Se ekk zett tor Brzegem J ze konqo tre Buapeszce ustaony ZoStanłe natycb ery 8 aca nfłr Hacott Go t przez tube Yae komenę oraz uat DaJ nstruktrzy a półśrena: Ank (Poznań} mast po mstrzostacb Pok " rzeszka ł\ zom uro oanu aą za nm pą roerach ł orzuca\ aga arena: \\ajchrzyck (Poznań skła e eą no mstrzoe Poskł zom usunętym bo ka naetnoś6 za bety ne zostae zrócona Gospoa se uąg\ penym momence rorze zaoó łgoyeh nn róneł ega ę głos trenera: Stoo na afszach uocznć przepsy Lłgt ł łózkch ósemka zatrzymuj se Hacotł ostrzec pubfczność pfe eentuanemł! qo ysponue: tróka czórka Y skutkam krsykeco zachoatt so DO urneju kubó aosk h h ł J t aatać _ ren r Jt e es za oo onv c noacja ta proazona zostane po Kro oe óch ośarzy D\ateg() t>ocza gy łnnt ypoczyaą tróka czór sobotę t nłezfeę ub tygona J nmnanycho gmnnyc prz:estaceu ra perszy toz na meez uoym ttso arta Czy o:kate tę ona sku kah saaą na nó\ę envm Jn z ncjatyy ży Ray ycho Pz P U r Po turneu obyło sto uroczyste roz teczna praktyce ykate nabts struktoró na sterz Rozpocvna sę Krakosa Makkab urzązła trnej praca Da członkoe załog Ó\emko e o mstrz kubó tyoskch png ane nagró które reczał prezes Ży prz szłość borą ekcę ak a ebutu L NastG ponrra Na turne ten zechało 9 rużyn Ray ych Pz p r Les)J Persza Y puą uag Sternk nstruktor Je<że z cacj Po_sk okręg łózk był repre nagroę puhar ęrony otrzymał Z prerabać szystke ruchv :zone zentoany prez Z K S Kamah" A S S U nagroe puhar na łas "łu popraa atak oy meczy nte Makkab (Pabance) Setny resp6ł ność Hasmonea oska nagroę Ota U ketna rozegrany zostane fortunnych ośarzy Po pół Kozne łózkf skłaze: Orynsztan Brnet postac pękne) statuetk przestaaą enu m!ezypańsyroy mecz bak konec Osasa zamue mesca na ósem ask ask LchtensztaJn ca pngngnste otrzymała Kamah sersk Poska Austna Onyna po ska skłaać sę bęze z mstrzó pańpoasak Ban one zaprezentoał (Łóf) ce trenng tra aej Następny turne obezf sę roku stoych yłononych n zaoacł pfngpong łózk zamująo zasczytne PotemDy pkot rót o tunersvt etu trzece mesce za takem potencam przysz!ym napraopoobn ar o mstrzosto Posk nach 6 ketna r b Ox for re or spor ov unersy pnr<j>ogł Jak ż A S S (arszaa) szae tetu obaśma: Nasz porzaek na est Hasmonea (Ló) Turnęf obyał sę systemem omnastepującv: rano stuja unęrsy fanł6 osy rzeczyśce ptjskfm < ruypy pngpongoe Starnaepsze toało PO 7 aonkó z katej n Prze mecz m boka DO uroc:zgsot: OCGt: żyny ts Quryc om r e noacja _! SUk"DS pnnpong"sfó\v Skra ka gra z zeem R T S ze Jak aomo obęze sę nacho nacka a :Jnz Zą?;ku ełeat następne goc tanem nem bęze nezea Nachoząca :O 7 Huta) <Kró Makkab Kamah Zł\C nezeę spotkane o mstrzosto kasy A męzy Turystam a ŁTSO B Ka!mah BarKochba (Poznań) 6: sprtu robotczego naszem mecfe Robotn Toarzyst SportoYch Y tyna B T) nółf!nae uegła Hasmone oske NapoażneJSZY Łoz :robotmozy łos okocnośctoe przemóene a aj t kub sportoy RTS ze otera prezyent Złem!eck przetuło taśmo stosunku 3! o e pory ru azycz Część sportoa programu rozpaezmakkab" (PabJance) natrafła o bosko sportoe ybuoane pracą rys merzyła sę z perszym zespo sę o goz 2e połunfe meczem ne noopoaa to Bosko rąk łasnych oterszej mstrza na razu zmfe spraa łem ŁTSO obecne enak oczesnym ogom aczkoe brak płkarskm Skra (arsząa) _ RTS nła sę naor6t zązku z tym me rozgryce Ostateczny Jł_ł]{ rnfstrzost prze mm eszcz mektrych urzązen spor ze astępne rozegrany zostane czem oauemy sę te ru!yna B ŁTSO ystąpt nasun{eszym skła (ta!a sę następująco: ) Z A S S toych A ęc moz sę poszczycć R mecz koszykók! męzy poyższemt S ze boskem footbaoym crużynam _ czase przery obęarsaa) 2) ttasmonea (Ló) 3) ze t; francmaneµ ohmem \tm (Łó) ) Makrnh (Krakó) pacem o ger sportoych beżną ek _ze o be ekkoatetyozny na Turne yołał eke anetreso koatetyczną t et Uroczystość otar mtr a GQfkó ohzojłcb t M&m na Qła ryna ę o roz o3 po <: v nł łj)rł ot>tcnc ta k z T

8 zagakoy n pamęfn Aoc:A n!rona :óse Rozłc sprzeaą łe Jtroou zec Bern 27 marca Ś<\!ske f()arzysto ochrony zc t:erzło ż rocłau okocy Sąska nemńeccęgo mnożą sę zastra szaąeych ro?arah YJPak sprze ży przez rozcó łasnych zec tak peen ocec troga zec zna fazłszy sę nęzy oferoał soe z!ec po marek za eno fony cec nabył mebe na SPłaty gy fabryka zaś obec neuszczena spłat zagroz ła zabranem mem pat na po!ysł $przeana SJe etne c6reck T oatzysto ochrony zec oezła:szy sę o te propozyoj SP"zeaty zeczync próboało Ofca słont o zamechana tego panu a gy sę to nre eka msza atykane Opraona przez papeża na ntem!ę zaprzestana uafo zażąało nterenc poo prześaoana reg chrześcańske Ros soecke oa Hane zarażonem myszam Jonfec m n fruane!o pro esu aune 6anu ó e=a ef Ber 27 ma"ca Laborant nstytutu naukoego e Frankfurce na Menem ZOStał prze2 są Skazany na karę mesęcy ęzea za krazeż zerząt złaszcza bałych myszy potaamych ns tytuce baano nattcoym La!borant ten oaał myszy hanła rzo który kej ponone sprreara e nstytuto Ponńeaż zerzęta zata źane były [a celó natk:oych rozmatem chorobamń s bnato eke netbe2 peczeństo rozeczena zara:zy po oóka komunstó fęenu au nu prsułłac fransu ucu nau meśce słynna som czase pękność te ńska oraz eoetna przyjacłółką cesarza francszka Józefa ytocyta obecne proces pene eke amerykańske gazece poneaż ta opub koaa pamętnk których autorką ma ła rzekomo być pękna Katarzyna Terz ona że ngy pamętnkó tych pełnych pkantnych szczegółó ne psała Na zęcu poyższem oczna est Katarzyna Schratt epo ce ej nałększych sukcesó a ec 3 zgórą aty pre moństona nef etn<f KATARZVNA SCHRATT ofsaena L6 27 marca Gazeta Boranma" onos że ząz ku z toczącym srę prze saem przysęg łych prooeosem komunrsty Cyńskego f toarzyszy Cyńńsk rozpoczął śró ęmó komurnństycmych agtaoę za rozpoczęcem głoóc cem zamanfestoana łącznośc z komunstam Se zącym na łae oskarżonych yn!ku te akcń stotne czora ęźnoe Paerno zak<>ńczył sę obecne monstruany proces przecko conkom komoorstyczn rozpoczę głoókę słynne przysłooe MAPJ rozgałęzone bany zbóecke która przez Zaooy ateta szpegem "" 3 at (o roku 83) grasoała SycyJ szerząc postrach śró unośc Na zęcu: oskarżen członkoe bany czbe kkuset sa sąoe Jak zmy zbuoano oa nch specane kraty żeazne Byg<>sZCZ 27 mmca Pr:ze sąem okręgoym eheroe obyała sę przy rmvaoh zam bętych rozj>raa przeko zaooemu atece emo Sesobagero ookarżooemu o s7jp[egosbo aa zecz enego z oścennych państ Sescteg er znany na Pomorzu zapaśnk!ganzoał zaoy których gam brał czynny uzał by po płaszczy kem SPOrtoca móc upratać prooeer snołoneao eeo van Montagu Brt meskanka cą meszkanec masta Tsbury <AnJa) nosł czy też nosła przez 2 at kobecą ozeż uchoząc za kobetę Obecne osobe te obuzł sę mcż czyzna nea"oo ożenł sę on Na zęcach poyższych: z ea Evan Montagu Brt ozeży męske Z praa mężczyzna ten ze są orzyacółką (z ea) która obecne f szpgosk Sesohera są skazał ęzena at na 3 ata cęjego ozoru porcyego poął 3 L Pre nu ef ata V_ ozz9 meseznezamescov:e 6 z ========= Onoszene o omó groszy m<tęczmezagrancą mesęczme za żonę Oałoszena ZYCZAJNf: Z gr za ersz mmetroy (na strone sz;pat) TEKSCf: gr za erz mhmetroy (na strone szpat) NEKROLOG: o erszy po 3 gr yte gr za ersz m (na str szp) Zaręcz ReakcJa Amnstraca: Potrkoska 9 Gozny przyęć reakc 6 za:ub Po tekśce zł Za mesce zastrzeżone specana opłata Zamescoe o proc za Teefon Amnstrac 22 _ po po! Rękopsó nezamuogranczne o proc roże Za termno\vy ruk ogłoszeń amnstraca ne opoaa Drobn Reakc: nych ne zraa sę groszy; Namnesze zł poszukane prm:y 2 groszy namnesze 2 yancto RepubJka" sp z ogr opo\v: łaysła Poak rukarn Repubńc:S> op Potrkoska 9 6 Raktor " po Jan Grobenak Za

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk

Kawa. herbata? czy WSTĘP HERBATY CZARNE. Eksponuj sezonowe produk WSTĘP HERBATY CZARNE KLASYKA NA PÓŁCE Hrt zr ę sgt śró hrt (70% lś srzż hrt) Mż rzgtć z r różrh sh ltg z lrh ó ś Pls K z hrt? Dż zl z ł zr? C r lzg? Pls r tór zz ę zló ż hr Wśró głóh ó sęg ę sę zą łśś

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze

Tabela dla PSSE Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2010/2011. Liczba szkół w których prowadzono prace remontowo - przygotowawcze Rj ół Pńt Pt It St Ktuh SE.NS-82/44400/9/BW/10 j tóh u fmj gółm tm tlh gółm ół Tbl l PSSE Pgt ół g u lg 2010/2011 l t bl ż Lb ół tóh mt - gt mt b l t l t ht : bu t - ą * tó glęu t t th ą gt g u lg 0 1

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

ż ń ęą ą ąą ą ą ń ą ż ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ę ę ę ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń o o o o o o o ż ń ęą ą ą ą ź ś ść ż ś ść ń ę ą ą ę ą ą ż ń ęą

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Korczak PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SKLEP FIRMOWY KSAWERÓW SKLEP FIRMOWY RASZYN DZIAŁ SPRZEDAŻY

Korczak PRZEDISĘBIORSTWO ODZIEŻOWE SKLEP FIRMOWY KSAWERÓW SKLEP FIRMOWY RASZYN DZIAŁ SPRZEDAŻY P Pr ro od du uk kc cjj a a w włła as sn na a o od dz zii e eż ży y o oc ch hr ro on nn ne ejj ii r ro ob bo oc cz ze ejj S Sp pr ra aw wd dź ź n na as sz zą ą o of fe er rt tę ę Komplet ubrań roboczych

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

...,,f,', Y,,,, ', '::'':, ]]]]]]]']]').,.1:: ]]]]1,r]]1! ] :7:2 ; 'f *e Wsła pęne,.,,:! jerszu,m,- z ża.u,,jak stł z drzewa. Y;:,:::,,::#;:I:uł:u,;,,* C ch utko, j e d n ostaj n e śpewa, Ze Wsła płyne,

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o

OK O Z ၇嗇TZ PZK PZK ၇嗇၇嗇 STO၇嗇 K OK ၇嗇K n K ၇嗇 ၇嗇OSK SZ၇嗇Z၇嗇 SK ၇嗇 ၇嗇 S STO Z ၇嗇S K POKT T SP Z ၇嗇၇嗇၇嗇 OP ၇嗇O ᐗ嚗 SZ၇嗇Z၇嗇, uၷ升 g n c၇嗇 ၇嗇 KOZ ᐧ吧 ၇嗇၇嗇 o OK O Z ၇嗇TZ ၷ升 n bu o e 2 Okn e n ne, je no o e bą e oၷ升oną o ၷ升ᐧ吧c nn ku =, / 2K, ၷ升o ne koၷ升o e b ᐧ吧 3 Okuc ob o o e 4 Z ok enne t ၷ升 o ne, o ęne ၷ升ub et ၷ升o e, oc nko ne n kᐧ吧 ką ၷ升 k e o nego o ą u

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ MIREK Adaptacja projektu typowego na PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY MOJE BOISKO ORLIK 2012" ᖷ劷 M ęᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷 ᖷ劷 ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷ᖷ劷

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny

Biblioteki w Devon Kwestionariusz konsultacyjny Bblotek Devon Kestorusz konsultacyny Chcelbyśmy pozć państa poglądy temat proponnych zman dotyczących obu dzała usług bblotych hrabste Devon. Opraclśmy sedem prop, które mał pły ły zakres czynnkó, m.n.:

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013

Arytmetyka finansowa Wykład z dnia 30.04.2013 Arytmetyka fnansowa Wykła z na 30042013 Wesław Krakowak W tym rozzale bęzemy baać wartość aktualną rent pewnych, W szczególnośc, wartość obecną renty, a równeż wartość końcową Do wartośc końcowej renty

Bardziej szczegółowo

Niemili nie będą mili

Niemili nie będą mili Ł Ł ś % X - Ś f ś ś ą ą ś ą - ą - ś f ć f ą - ś - f ą - ść ą ś ć ć ś ś ś - : ą f ą ą ą ć ą ą ą f - f - ą - - ą ą ź - ą - ś ą ą ą ś ą ą ś ć ś - ć ść ś ą - ą ą - ą ą ć - f ą f - ą ź ą ć - ą f ą ś - ś ą :

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo