D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~"

Transkrypt

1 BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja 1921 rdku Z \Var~zaw9 ogroi%l!ail d:a "OZW<ljll?rZfJ ; n~j:! l1yl'l=zai ll "lla:cł ł r"j ~C ts :'ll Junll lo Za terminowe OtiJclllldz:ellie OgO:łZ9ll i oii:ar ad:nini3trjcj'l ni" ojpo 'ada OgłoSzen ia do numer6w nastqpn~lg dnia:i~ pclyjm))/a;)i! d" :odzlny 5 W'ieezór DliJ ~remiera!! " ' ltspaolały dri1mat osnuty na tle l yciowym pewllej urodziwej l~lrn bohaterki przyg6d ukulisowych W roli gj6wnej Początek przedstawień: o gedz Sej pp oslathiege o itlz 9 ts wier:z ' [ARlnn " "' Cegielniaaa M 18 łtumo~ SATY~A Buety Jat do labychi cukierni W go '(iostomskl~go o"d _ B ' C~a rtek d 12 p iątek 13 sobota dn 14 b m M BOM ; ~ P'! Tylko 3 ~oncerty autentycznych słynnych komłkąw ' ' ~ ~ J~ i 'o ~ '\ ~ " " r ' ~ (l BaduóskjJ : (11' 8~i~~skiJ oraz wystę py słynne j primabalerny Mskiews~eł~ W~lllif Teatru "eleny i>eket;fej '" operlwei&' p: TA~AWY linai śpiewaka ' ~:" 1 : :~ ; _ '' ' UlU

2 ' ~ _ ~N~'~rc>~ ' n ~~~R~O~Z~W~0c~~_L' ~ ~Wt~'o~r e~k~ ~d~~~~10~n~~~h~ ~1~O~2~1~! = = '_f! ; ~t~ ~~ Do ~ików Spokój nrzed burza Pomocy! pbtrtdcy WOlamy dla QórntllO ' w' ' Jąska pol!ucy Jjtzedcwltystkl&tt: W arty!:'" Na G6rnyM $ąsku i'larazie przyci chło ' Je wolska me mogac b r8~ odpowi~ddaltmc'i Zł hch apoży"'czych \ł zbotu i W ilusz Znakomita or!!snizacja u rz<l~%o na przez ~o r~ l iurtyrnanle po rtfldk u 'eza 11 tentego działa sp rawnl~ dru!yny pows!ancze Wogóle prasa rancu5ka komińtu j e W c karne i p o s ł usz n e swemu wodzowi który roś dalszym clll~ U wydarzenia ha G6rnym \ Sl~ska Ola teit) zwraeumy s WłłW!n fem do ie na bohatera narodnwego Ozlellniki pod ~ r~ś laj!l że J ~d'jnym s pol o ~ell lłeb! 1 llemllllinic: do ieble rdlnfklt do ctebic ' W'zwał on wszys tkich g6rników i robotni ies t rozstrzygn ięci e w e dług rćtultatdw plediscy kmietlm polski abyś pam letił o ttj porno k~w do pracy wyj;tklem tych którzy stoj 'u q '* polu Dyrektor Ecliire" Emile Butt N' ' h TY$lace ng wych chełn l k6w zgłaua s ię i~ polacy słu sz1łie byli podnletnf lee~ ~e ostadzi tweg~ lap łft ł two C lieusla nn e pod sztandary gó rn~ śl i:l s \d e któo!drad totly~i To Sarno twierdzi Andr! dlcel domeslellle dzienników lub gazet li pow rych jeilnak Korfanty luraiie P!)wstrzymuie P~pJO lre mó ląc te wo bec fa ktu linio OStlt~ llikwidcwan ('y to ~ ł~d~ BrJik żywlłości Jacz)najq o dcz uwać mie taqat G6rn~~o S l ą'l l< a w pn:y2niataiąc ej w i ęk ele rt 4u polskiego ay te! na żądlll1le koali SZkaney!f1Jast s :z:ości hce nal eżeć do Polski socjaliści fran cji ay wreszcie :z: rozkazu samego wodza Kot W~J ~k4 ś ąsk l e zdobywa ' ą ~ ągle co ~~z ~o eu~cy l n!tych krajdw powjnni prze" tent Uchy _ now~ gniazda hakatyjm u Oomeśliśmy JU2; z ić gre wv faalelo b~ to le ptte;oądd nle fatatwla sprt 4 Dobrodzid (Guuenberg) po krwawem starci Tylko dwa dzien niki ataku; Polskę U!tra 'iły ~ ląsk lcj zo Stał zdobyty ehocilt tam na powstal1t:6w r adykaln a Bre nouvelle" h1synu uje ie Dowóz do 5ltłska produktów spozy1vaych rzuciło sl«; z gorą tsoo niem1ó N z karabinami Ślą~kl sltlerowan}' hst przed wko Fraoii i f od stron)' Niemiec przerwany; na wielu Unjach ma s zyn o~y ~ j ' ~ rzą1 0wi francuskleu Z!jll'%!stat bronlenli ' )ra mosty pozrywane Wreszcie sand niel1l cy nie _ 'J bitwie ~od Wlel kl eml OraJam l zdobyli wy polg ~t!j d ' _ dl S' k b h ~ polacy 80 karabln6w maszynow ych pod Ruu R6w"iei za ciek ły żyd Paul Levi V" Hl' ostar~a tywq~a a l ąs a ty e a y C b kami 8 mn6stwo bron ręczne j Wc:zoraj man l u~" zionie jak zaw5le ni~ l ści" prze zęłć Jej być m ogła :lm~2azy{l wa n a odparli silny arak niemiecki na Ubrę nad OJr ciwko Polsce Dla lego produkty te b~d!l niezbędnena w powiecie racibor:5kim gd1:ie niemcy wprowa" PO:"ika musi się bronił przeciwko wyciecz_ ' Górnym Sqsku ieueze znaczny okres (za~ dziu'do boju na"'et po::!ąg pancerny Nad Odnł kom żyj 6ww prasiezatranlcznlj iłatwot0jl10to f lłd lm Si Jto5Unki handlowe uno r mu ~ ą od ~bry c<? ~ac r b orza dalej fta pó łn oc po uczyni:' w len sposób alty to P&CzU1 iydtl tll' ' l ' wslancy byli 6slrzellwaJ11 z karabjnów maszy" te;si ~ \ ~~ ~ S4ddmY pt::eto' ~e przy s ta cj ~ch k~ ejo nowych sto jących poza linją demarkacyjn" za Nie mów i ę tu Q jakichś pogroriiach broi Boże ~!tych V kaldy~ powiecie powlony Si ę za~ "łzać granl~'ł ple~ is ytow ą od strony Niemiec zaz;n~cz am yl:\o to że pańs tw o utrujlli ' komitety rolmeze kt6reby ł>lerały ofiary w ' W stolicy rząd zakłopota ny zywloły źydow~ką w pewn y:h handlu n p i ~ zbożui produk tacb nie psu j ących s ię natycll! lorąee ~o w y s t ąpien i a Nie wydawa ć żyd om miasl Ylylal)' na SlllSk za poś redn ictwem coraz handle spo szjchru j"c 'ełówdy\h ognisk komitetów dla niesienia pod łudn~ść złe j mą ki ~ inl~ą ofiarom na Qórnym Si:lsku ' J ~ir: dla ~wo r2 :~~~i~ ' ; (j~wć!z~~ Ó4tklego ' taki komitet ma ś l eillst ; ' i'~ em ut' Prtejazd N '4 ' \ "f: f :PlDowh~ k'olejarze n' ten cel niezawodnie ' ; ol1yi:hmlast do=ila rc zą wagon6w a ' wreszcie zaś strony rzy pns iada ją ju!: swoje pafiitwo " rażie potrzeby posllieszy tym kieru'nka S i ły pol N iechże wię c nas opuszczij 2łówny komitet 8 skiej na ;: l ąsku wywar ło dute w raże n i e na r:z:ą Co prawda do akcji r:ą 1GWej musi ~~""'~;""' ""' ka ""'''"' dzie ant je ts~i m " kulach oficjalnych franc:u przyczy nić i S8:no s p ołeczeńslwo lak jak Ze skic" pragn" uspokojenia G6rneJ!o Słą:ika uc2ynijj Jut poznaliczycy ' ' W prasie paryskiej l kotach politycznych Żydz i więc sta ra j ą si~ szkodz i ć PO'~~:~~: prze w aża mdiemanie że Fran:ja poczym US ilne S ląska z Pol :s :< ą i jak nam dno:izq" Sąs " starania u sprzymierzonych aby ranica była si~ szpi eil:oslwem na korzyść Ni emiec _ wy kreślona przy śc l sl eld przesn e!itdi ll traktal A lo JUż gardłem pachnie zwłas zcza kiedy Ul ' " k" Ó" wersalklego ' li!ran lcy S ~ka szykuie s ię sil na : _" Odzna powstane W( W razie trudn ości przy p"epro w~ niu alem iecłca aby w!;ro czyć na S J ą3k a mate "': ' " ' ~ teg& pllnktu wiazenia rral1cja wycołabby swe PO lski ' : Pąąlewat powst aticy rekrutuj shl wyłlcz ""] ) t nlę : z hn:ll)ośd c;ywuntj' przetct dla odróżfllenla : \ ~~~ r;::~a~~sz~z~~~~~w~~ :la~: l d~=6::; : l!p' rit bltsko b1ałe ł torłem śląklm szef łztabu eie : ~ip'~ko ~ czerwone ; rłem naczelny wda: aer : ' W ~ odsz l o: do'w' :n' n"bm"bc""ch ~ O'd~18łów nlebięs ko~ałe dow6dcy arup ie U u n u i1 ; Wó_ :prłera białym ' ~ ~ KOZLE W RĘ:i'! ~KA~CH::: ~P~O~ W~S~TANCÓW BYTOM 9 5 (EE) Dzienniki" dono i "i t Koźle iest zaletę ; p)':zęz powstańców»1 okolicy Koźla słysiano silny wyb u~; prawdopodobnio wynd%ono most '!ł' 'P:O:' \ ""'~ ' ' """ "':1 ~ ~ \ '~"; " ir ' " r" R ~ ~ " l!; ;WALK KOŁO KĘDZEt:ZYN& "" BYTOM 95 (EE) W 'okolicy' ~;1:c! ~l~~'wre walka między bojówkami ~ ~ powstańcami Linjll kolejowa i ~:;;'::;:;:: GOgOlin4 zburzona ~ : ZAJĘCE HUT)' LAURA~ ; ' 9 5 (EE) Woli (Jo ' w niedziele! Laura'~ NE PRZYJMĄ ULTMATUM " tycznych i nie mofllwoki rp"''') WecllU2" wszelkie~ ~ Dia Ej nwohnerwe~y ' : i 'i : Ofiara rozbrojema prezy d ent po ' jęcia zaiilłę bia Ruhr zda 'kę sasiadujących n8l'odów cuska stanie s ię faktem to t ygodni staną w i ki poni eważ nie otrzymaią bia Ruhr ani ze Śląska co cie i iilł6d i popchnie racji Z t ych stronnictwa są matum nie wraiie na tum" i przvje C ~Y l :ze zadna ie hoą : ; pł'ulió ' BERLN 9 przekon Slask jest ały i;'e:mic:iy~ d1 ~~~~~~~~~~~11 luezgodqego d z iej~ na Deut l ch ł mc me" ~'~ż';k~'rt~w~z~:a~~i~łę

3 12ó:~r :::_:_~~~R~ O~ Z~~;O~~ ~f~n~ ia_ ~10~~~i a~lq~ 2~C!r Wyjaśnienie godnego kary PARYŻ 91 S (PAl) Hav Rząd francuski ły Niemcy a które n ; e~godo ; e z ~ J ł'dą ; / rzesłał d rządu niemieckiego odpowieciz na l wi ły o postanowionym rz ~!w : lj() jjrz}'z(1 :;n: i jgo notę skierowaną do Anglii Włoch i Fran : ok ręgu przemyslo ll't!go Niemcom :o \\'ias;: ;; cji w s!)rawie G S/ska ~ było powodem obunenia ze strooy PoQ!tó':1 i Nota francuska lwraca Dwagę na tenden powodem rozruchów Nota irn nc lls!ca OŚWiil ::'';~ :t (yj)' charakter informacji którycb ir6dł e b)l& ' że komisja międzysoj u sznicza w Opolu zur z ą!l ~ ' "ł ~ "'~ r'> ") " ~ 1: '" '\ J Ji~' > ' " ~ 'V U ~! : cził;:! : 1 t :!m:: r ;i:::z!!'! :ir6i ':i w cei u przywró::e nl:!:o 1);:; i~ wojs\ 3 50i i! :T[Cle cal!;:ow:cie spclnl:! s : ój o!j ow l ąze l R!f\d fnncuski stwierd l~ ie li}'luacji u a st~ :: ;to i u ~ Zn1czoe pole psz<!!::!: [ t~: bm:;;j:i m ię:!:) so j ll ~ ~i1 ic 73 nie po trzebujc 2auni:j pvmoq: :to :::wn<ł l rz (4) EAST EKSPRESS PODAJE TO SAMO PARYŻ 95 (EE) Konferencja amb saaor6w pod przewodnictwem CamboM ob rencja postanoviła wezwać kom i sję między wma i Ż':ldn a decyzja jeszcze;: nię zapa dl(l ~w~ ~ ~~~c~~;;~~~ ~~~"" Zwrot w sprawie G Sląska nn M~ HSHES E Wdalenf nlemc6w By tom 9 (PAT) Komisja miedzysejwszui cza w Opolu nakazała uchodźcom niemieckim gromadzącym się w lem mieście opu ści ć O po Je a to z lego powodu te przy pomocy miejscowyh niemc6w urządzn ją oni demostracje i liepoktaje Komisja postanowiła oddać do dy spozycjj ychodiców kilka pociąg6w BYTOM 9 (PAT) Komisja międzysojusza( Cli w Opolu w5trz )' m ała dalszą organizację lemiecltiej policji plebiscytowej pn:eznaczonej do aiki z powstańcami Pisml niemiecki donoszą Źl pierwsz oddz i ały tej policji wysłane 8' front dosały się do niew~li ; Ukldd kom koal z korfantym f1 BJtom 9 (PAT) \!l poniedziałe k 'wieczorem ~zju do ujddu między komisją mię"zys o _ %n~~ a wojzem P9ws~a RCÓW Korfantyrn j~k się z:daje układ łen przewjdu je te wojska powstańcze zajmą pewn'ł linję demarkacyj ne la ~;~~~b:ę:d~ą~js Linja ;lać at ta Da do rozslrrygnięia prawy objąć rów nlei i kręg (4)' WŁOCHY CHCĄ ODSZKODOWANA! RZYM 9 5 (EE) Rz_d woski wdro raaowała w dalszym ciąl'!u naa ~ ro'clkami soju ~:miczq no wyjaśnien ia luano ci ze spra uspokojenia um ysłów n3 G Śl ąsk u Kon fej wa ~y[l:ni~:b ~ral1jc j est dopiero oprneowy' żył akcje celem uzyskania oaszkoaowania za zabitych żołnierzy włoskich przez powstańców ANGELSKA PARTJA PRACY" ZA PO WSTANEM LONDYN 9 5 (EE) Bawi_c tu pol ska delegacja skończyła swą misję D eput<? wany Shaw w imieniu partji pracy wygłoslł deklarację uznaillc polskie powstanie na G Slllslu co należy uważać za b!udzo doda tni wynik zabiea6w delęgacji polsk:ięj Pobka i ';;ło a hr WARoZAWA 915 (PAT) W so" otę p' wl ceminister Oąbs k i wy słał do poita włoslu egn list wyraża j ą cy kondolencje z powodu wydarzen j3 kie zaszły na Górnym Sląsku których wynikie m były ofiary w iyciu ze strony Włochów przy spełnie ni u swych obowhlzk6w Wieczorem wło s ki charge d'affaires Monice złoży ł w izy t ę p Obskiemu podziękował za xondoleucjc i dys~ kuto wał na lemat SSk'B (4) SOSNOWEC 9 5 (EE) N grnlcę G śląska prz yj eżdżają pracownicy państwo ' wi pochodzący z G Sląska do objęcia stano wisk z chwilą przej ś cia obszarów w ręcę pol skie : Polska zawdz i ęcza wszystko traktatowi wersalskiomu 9:S (EE) i polakach prawo ~:::::r~i~ traktat ~ Z Anglji J[omuni ~ oi ' w Angljl LO ; d;ós1cą policja wykryła spisek ortanikom unistycznych ma i ący na celu wyworuchu k omunłaty cznego na tta ra jk~ ór# 'vi całym kraju była prow~dzona 1105y \rc~g"' da mi1joay eelempla rzy prokl rezrzucone zanim władu 5 postl'~e chwilą wykrycia spisku dokonano hcz aresztowań i znaleziono znlc:zge zapasy komunistyczllych (5) ' i~ SLNE STANOWSKO RZĄDU W i nie pozostało bez wr!vwu W niektórych wracajl\ do pracy' ala niej \Vielk ą kartą swobody" (Mai!:na charta libertatum) W wielkiej Brytanji panuje przekona~ nię że pokon :ldę~o n atęży traktować z całą bezstronnościq i j cże li się chcc by traktat był szanowany na1c ży aby ji!o szanował nie tylko i~dęn _~ ~ 2 OSTATniE] ' CHWL OGóLNA SYTUACJA NA G śląsku BYTOM 95 (EE) Z Opoi donosz ą że w Katowicach stan obleżenia K ażda oso' ba cywilna spotkana z broni" w ręku będzie rozstrzelana Królewska Hutaw ~ekach po~ stańc6w tylko ratusz ~bsadzony l?rzez WO)' ska francuskie Jedyrue Rył;lnl~ l Wlelk19 Sh'zQlcę p ozos tają na mocy u~ad ow powstan c6w z woiskami koalicyjny1;l1 ~ rekach t vch ostatnich jednak znaczn JUŻ część ' powlv tów zajdi powstańcy ~' TYLKO PQLCJA BEZPECZEN~TWA : ' BERLN 95 (EE) Berlińskie dzi niki" donoszą że ~łl stach ~oczdam ~ll ład?wa no znaczne oddziały RClchswehry Buro Wolfa odwołuje tę wiadomo ść stwierdzaj że chodzi o policje bezpięczeństwa U~Zęd~WB przykro ści stnieje niemiecki wyraz Schad~i1~rede pis!e RZ~ C'Z OS )OF!3 kt6ry oznacza uaechę %\ powodu przykrości ' czy krzywdy jaka kglito! spo:kała Po polsku wyraz ten iema edpowle dnika Czy ni~ było D Y wska:!:ane aby t~zy ~asze instytucjc rządowe : m:ni5!erjum a~ro~~acj u rząd do walki z lich:'il\ i s1?ekua~l" urząd micszkmiowy ws }ó! li eml S'laml ogłoslty ko "k~rs na wynć:lcl i e:tie wyr:uu któryby tt~ma~zy~ mcm iecl{;c Schadenfreude" Bo zdaje S~1e to uczucie jest źródłem pot ~~i trje~h wyzej wymienionych szanownych 1t1styłu:YJ :w ież J zdarzył się charak~ery&tj(l~ny flny kład \1/ swoim ctilsie Urząd mleszkamwy u~ trzył sobie a lokal jeden z hteli ~rsza":skl~" i nie n3myśl a iclc się dłu go :zar%~dz~ł relc'!lzycję Ministerjnm sp raw wewn ~l rznych łz!'ał~ les~e iv g rudniu l esdego : rl3ku że rekwzycja by~knieprawna i tlakazało z\irr6~lć llotel wh:scll!lc 1en1 Ody wiad omość ~ tern rozes~ła się ~ " mieś cie była sporo UCiechy ze "~rłs~cłe ~ nie ~ion o i wilka p!lnlewaź Urząd mltszkany> wy zd ą~v ł jll2 ostatecznie obrzyd nąć wszystk~m: zarówno ym kt6rym rekwiruje m i eszk~nla lat i tym dla xt6 y1 je rekwrule Jednakz~ uc!e ch a \Vur3za\Yia n by ł a przed~c~esn3 l!~zącl mle szkaniol"y WySłllchat spokoj!1e decyz mmisfe rjalnej i adi m}ilat rusza! Się z bot~~ Sprawa p:lsda do sąd u 'M są d zie puedstawlclel l!rzt;4u m;esz kan iow~go oświadczył krótko: _ S l! orłił nas min isterju m wyrzuca mo iemy sic wy p rowadzić Ale właś~icle! e niezoba czą swejego hotel:j Nle10C%ek~rne ch Olllda!i śmy lito Głównej zbie Kontrol Paastwa Pr~ce sujcie s ię na nowo (0) f lere'l dygnitarze z Urllłu mleukadlow &0 tryumfuj4: Wid' _ A C~ lrbiliśmy walii ktlwall tłrt (et to j~st za::~ynać z biurokraqą ' ' _ WyrZllco~ z jedne20 laotclu Unąd 1'1t=' szklniowy u'rek'lylruje sobie npewne ny A właściciele botel'w oduczą "ę r~ ~naj' ~~~ *stępgwać ze skargami d!> an!llls~r ; 'ił t dow przeciwko wszecłtmtlcnel bl~ro~racjl Skore rząd nie usi 'nlmstel']um ate!' ucji urzedw de Wllkil lchw~ un:cd!dle~ szkaniowego więc: zapewne # J~~l~~ lo~~~ nied8st~pny dla umysłu p~%etcuh::go łm!ł:1m oika uznaje te hlstylucje 1~ ut y tec!!1f;jl l~~' rzecz inda Wszystkje: te lu~e~l ~o~\~~ _ ' ne miliony roaote Ot6t ~ pn:ó:j:'a~ei:ljj:ł hi ~ tały szereg hłd~l: m1sóvltrop w r~ _Q chorych na karar iłd~ ł' f6łć ~ ~ą 'l J"órzy z r~)l:k osz4 prąco ~lląy ta~ł'~':"'1r:) poprostu dla prxyjtmoośc:1 drlllae ł it1! Czy nic monady:nkimi ild"mi wy ~ ~ sadzać posad w owych iast)'tv:cjaca nap~~o działalność urzdów nlcby aa tern m straciła kto wie uy nie zysltałlłby la~el a ~karb pad stwa mógłby zaoizc~łdz lć krącle (D) Ro~i~ralcie ~mm~&ł ~rnilll _ ~

4 ~ Ze słońó!/ Rzad wobec Slaska republiki sowieck iel i petllomcx:ni przeistawfcie le republiki polskiej zawnłi w Rydze dr1 18 mąrc 1921 traktat pokojowy po~!ędzy Roslą U!<rainą z jednej Pol ską t drugiej strony kt6 ' 6 ry do słownie g;o;i tak: \ Stanowisko rządu wobec powstama lit (tu t ekst raktat na kofico:) " nojl ąs k i ego wrja~nia Di!lstę pujacy komanikat l Po rozpatrzeniu tego trakia ta prezydum ólurzcdowy wydany wczoraj wieczore:n wszechresyjskiego centralnego ko~jtetu wyko ' Jakkolwiek u"d rozumie zu J ełn ie raropaez nawczegtl d zia łaj~c na podstawie pe łnomoc ladu aóraes:o S l ąska dyktowana ~blwą nie uw nictwa udzielone20 mu przez wszecluosyskl zi1t:dnlenla jto woli to jednak słać muii al centr 'kom wykonawczy!'a posie<jzenia tezo awiska il ruch "ewstańcty rilecelowy ostauieao d 20 mirca 1921 r zatw i erdził go To tei2: cbwilll wybu~hu po 'N"tan! ' na i ratyf i kował ~ całej jego osno ie ~ i eeu i4c OOm S'5ku nd podj ął kro 'd które a: :te w8zystk co j e~ t zawarte w "ym &xcie nlelatcplle w"y5tkieml rozporządzalnera i ~ro:lk!ml naruszalnie będzie zachowane f fonl~ilł by wplynoć u3pakajająco na 1!1dność Na dwód czego p'rzcwod~ i c l =>: ~~techro :Uómei S1ąska w kicrlulltu zaprzeilarl& wal syj'skiego cenł kom wyk podp s ał Aln1e s~y do ki ~' ' ł W plo 'zeć ; ' St9 l ąe na tern zasadnfzem stanowiska ku~nt ratyfikacyjny i z:aopatrzy go "' chec Zlpobie~ motllwym kom > lkacic!łm zamle ~ pan st~~~~~a 14 kwiet1jia G4t rtlt4 łramcę od 06rae2Q Slą i ka zamknlc! /~ Prze ~dnicząły W C K U 'cia llio kiilc przestn:era <;0'(' M Kalimu ;' ~~: w)'$ tpił do mdc~r~t % przed ~tlwle "'" Se k r ~ta rz A 'En ukidze tlłm poł~iłnallla a Sląsku J Je2:o przyczyn do 1 Ukrai/lski dokument ratyfik acyjny jest zu r"~l'~ su; takl~g o 'aktu ::r: ic~ strony kt6 rylt~ pełnie łna J og ł (zny R6żJlka tkwi w u s tę pie koń &WPOkOlt 'f!~jutldo!ć porę~ajłlc Ź spra':va Oórn cowym gdlie iest zaznaczo ne it ratyfikacji do {lo S_tka bcdzie sprawledllwle rozs t rzrgql~ ta konał centr kom w ykon ~ wczy Ukrainy dn17 tli pgds~ fe traktatu ~ersa1sklei() i woli lud k t 'a Poj "isa ł 'l ko prezes G Piet rowik1 a! ~ ~ *yruoaej w plebiscyce w e R ' : Ob~e rqd wraca się ponowaie do rzą Jermonsz: :zcnko Jako sekretarz (2) ; ' ~!= " ';'' : _" ~ \ PJ'st prlymlcn::onycb ze wskazaniem ' l < ~~ fjtlaala które :ię maoł V miare prze > l ' 'la; si~ '\ nj"~t~<jl " ' m ';; ':j ~ ciltaq hla wczoj;:a[sut'! rada \iplri(st ;r" :~}: :~ił1ą""ła 'Lreaq'; 'tad}'ini ':U sdeqdowa'no wtk~)ji~le~ ztotyl s:vojhpo: pań ::;~j~ę~!ł~ ::~~~~~~~t~~~~~~:f~~i~ i " : willl jłwim AOW4 notę kt6rą lej nocy wy szpital i ' ~an~ ' do Rrymu Londynu i Pary ta Nota 'po filuó N i wodo ci ągów oraz :~ prldillwlenju hi5torycznem wydarzeń ostatolch czą mie j ską na Ra kowc':l Na 8 1 ę J nfe " 'Gl SJlłSklł wskazuje te czary goryczy dopełn i ły paryska przyjmowa:1a była przez kolwn J ę i;' wl*ą9dokl osttoie o decyzji komisj ' międz)' cuską w konswl acie francuskim < ~ J Jjlrl'clUej!' W Ramslu dokon'lno zd j ęcia fote 2;raficzne "' '' rwtd stwleraza fe wybuch a5t~plł wbrew go delegacji 'paryskiej ' wraz z czł o n k a m i pre:zy :\ jeeo' woli albowiem klkakrotnle "okładał sta djull Rad)" miejskiej i magistratu poctem de ~ r~ ::a~)r wzburlene um)sły uspoko i Ć uwala Jeaacja paryska udała się na śn i all a n ie do Na hwlem: ak) zbrolr' za bc:f :elową wyrata ' c:zel nlka palistwa do Belwederu a nastcpnle na' ' 'bolewanie " powodu ofiar pa'dłych ze strony plac Broni gazie u st6p kny!a Traugutta pre ''; ;fpli1tef l' ze strony tych kt6rzy spełnili sw6j zes Rady mi sklej paryskiej p Le Cerbelller l " :&!~~~ ~ obow ~ ązek1 apeluje dl? RlCtcarstw abb złotył :wieniec l U uczczeniu pamięci b<;>hater 6w l' ~Zy'czyl1ll)' SC sf/ym autorytetem do 'tego itby polsku;b w walce ' o aiepodleglość J statolj to" '~a NaJw)i5za powlięła decjz i ę Jak aajszyb wójo) (l 'p lach Francji Polski '~ 'Ci!l ' l_ l~ ~W duchu pst~nowiei lr:ktatu wersal NaStęDllie delegacj zło;lła pater naln" iu!łl~ J w ~'yśl wymków plebiscytu Tyłko wizyłt: władtm miejskim 'W Ratuszu ~ ~ł ~~ ~ lenł s~rawy zapewnić tao:te ii Can Le Corb eill er ~ złozył 3 ys f~aak6w 'ShłS~1 po~tł~ek 'J r~ały pokój ł OdpoNie za na ~ce prezesa l Bali63klego na cele Qgóllle 'lodm spralduwołcl d jego uznallill _ ~! ;J;:;;B;;rz;;9z_i "";'0 ~ Brzeziniacy W) ' stą p ili s uto w dzid 1( slytllcji a go ruja O bch6d był wspau iały jak r6wliet wiec na którym przemaw i ał poseł Antet ai Piotrowski podl1osząc: sprawc POWstania zbrojnego aa GOr~ym SlllSku i wzywał O po moc dla braci jlórnlk6 Brzeziniacy zadeklarowall:te 'pró~ posił k6w w ziarnie groszu wszyscy got)w s ą sb_ n ąć na 'wezwallie Q [czyzny l ~ć na S l ąsk Za~ p a ł byt D l eił)'cba lly Sz;czerCŚć LalUar6w za p ełna ' Ufajcie brz:eziniakoml aie zaw iod ą w po trzebie P Antoni Piolrltwski wnló:ł zdrowie jelł! rała HUera Korfantegl» i WitOSa O:U mir szałka Sejm u co le~r::mi go r ąco przyi~li Dzi_ wiła tylko wszysllich i posła p PiatrOw;kil!go p l tolj~ność na pochodzie p statolity (2) Z POWATU BRZEZNSKEGO " " Nó~ę e' P?'Stowle' ~asl rczyli a~ędm ' O g 8 wiecz n ast ą1)lł wyjazd lici egacjf wpom~tanym dnia 8 m3ja " paryskiej DelegaCji WYje c hała do Stokholmu ";;';~i;;;";;~"v co też J;;_ l!: " :"'" ) aki sk ii't~~ta nota *"warłl do~d dpe i tegnana' nil dorcll przez prz!d3tawideli władz j~~'~~~~~~~~~~~~~~ ~ lle :~6wll& ' (2 municypalnych warszawsklcł'! z preteiem 1 Ba )'l'''iijt:'' : _ swa c ' hl ilu ' : lińs klm ł p~ezydentem Drzewleckim generał 11 ' t ' ' k' 1 Nlessl la '>; oraz C~łODk6W Ko lllltetll lja ;>5>leofl orvczne ~O U lkje&o ' ~ "" ~ " Pan Le Borbemer w i imieniu SWOll i ' " 'ntr 'o swycb kolegów prosił o wyratene &o rącego " < podllkowama mleszk a ńcolr Merszawy za s~r ;a ' 'dcczne przyj ęcie" jalj:iego dozn a ła c1elcgcja'" W w Ludkoś6 D'21~la ~!l~t z p Ł~sl!R: a C!~11 touci PO3K ' a ~ zagrbaicy łlą lsiti naded" dl!" ~:!~:1:Ki~o;~reS POde D t 1!\1~Ska dokumenty htyf l kacyjn~ eslę Oiegnaln" f \2) ' rozlrzelenia 1 ' ukraiolkfe J " p p ' i!k i ~ ~yło '~~rac:~~ O:!~ó~~ 'i:': ; i>rzed~~wcele S1'RriN~'~~ U ~enj otrzywnjd czerwonyrai SZRlu:am! / ~ " _' ' ęi'i"ja :"Oi ';b Rosj 'W%2cdJe ' PREZ MN "' ' kielnia ~powhe ~ ~' ~' ~' ~W[6'J ~:~i=~~~::~~i~~:~~~e::it~~ ustop' Dl':' i ~er ; 10\\'lot6:! :~~~~;i~~ l 2 wvduzeń na ~M:io~r~n~l;n~g:; ~;~~~~r;~~:~ "

5 126 r KRONKA "' ~ " R o ~ \V o J dni(1 lo mail! 1911 r 5 Dla tra ży ogniowej a) Celem u p amięt i e oi a 45io lecia swego łstftien ia ŁÓjz strat ogniowa ocbomlcza zor4 gan izo~a ła w "iedziele Dzień znaczka oraz zabawy taaeclne i wielką maskaradę m ajo*ą Ze sprzedaży znaczka wptyndq O!\oto mlljo na marek które przelano do kasy strataków ln a 10~ i abawy taneczne trwa jące od f 4 ej po połu d niu 4o nocy lrz~dzon& w trzech dzieln" cach Na zabawaen tych nie było zbyt wl e/kiei fre kwencji jednak bawioqo Się ochoczo przy dzwiękach orkiestr Wiel ka maskara"a majowa w sali tea tral~ nej i b~fet~\vej gmachu tealru S:ala przy uj Ceglelnla!1eJ sp row adz iła kilkaset osób Zabawa by ła d4>syó utywiona ł przeciągn~ła się do rana Wobec znacznycn wyda:ków z}'ski z tych czterech zabaw oie będą zayt wielkie ~S) Do młodzie ży akademickiej a) S~o~arzy~enie ~omocy dla mlctdziety a kadem!cklej w Warszawie zwrócło się za po~ ~redolctwem województwa ł6qzkieg() do staro Slów i prezydentów mias! wj dlietonych w sprawe przeprowadzenia agitacji mającej na celu l gromadzenie z:as ł ków pieniętnych nl rzecz sto Ł warzyszenia Auxilium Academicum łu olil:ziet r rzeczy w ś cie zasługuje na po J~ rcie więc nieza l wodnie o:1ez;va la znajdzie odjiwiek w c ałem! spo~ecżellstw ie (3) Rzgowlane protłlltuj" a) W Rzgowie odbył s(~ wlee' "rgtestacyj Jly z powodu ta jść na G6rnym S ' ąi k a Przy u dliale 6000 osób wiec otworzył obya~el miejscowy p Lucjan S:tlski wy jaśni szy cel Zebra j Dl uchwalili rewlllcję prot estującą Zaacz:ell; ał ~ marell; do:hoju (3) Dnia 8 maja 1921 r zasn~ł w BQ1!u ś ~ p ANTON LSZKA DYREKTOll T a "STREM" W ŁODZ \V zmart~'1ll tracimy zacnet:o sprawied6 liweji!:o i czci~odncji!:o Z\vięZchnika P ami~ć o Nim w sercach naszych niltdy nie zaginie Cześć JeJ!o popiołom! URZĘDNCY ROBOTNCY FABRYK TOW AKC "STREM" W LODZ 1649 Z aę dzy (omunikał:~ a) V mieszkliniu przy ul Ko" s:t8lłtynowsklej Br 3 zq)leziomo bsz przytomno~ci Ema nuela Kaca który oderżnął sobie itardło AO' żem O bok deiperlta 7:na le7:i8no kartkę na kl6 re j samobójca s k r eśl ił te stewa "Prosz ę likogo nie o bwi niać w mojej śmierci uql ieram z nedzy" S:łm ob6:cę w agllljl od_lłziono do szpitali przy 1 Targowej (3) POlbawił się życia a) 'W mieizkanlu przy ul P i ołrkows: \dej 143 odebrał sobie tycie wystrzaten z rewolweru tołnlerz niewiadome!o naz:wlslta (3 ' ~ "oln handel ) 4onle3iohe JP~th rozporządzenie ministra Zlikw ' djwąn ie chlab6wki apey izac jlćo do prze woni tyla pueiey jęczm ienia owsa frochalasoti prosa pelibzki s 'a))' ~ :)ellleryn Pfefer lwystą p ił z wnlos~ clewlcy k ukurydzy i przetwerów z 'tych zem io kłem do magistratu o zljkwidowdnie Łódzkiego płodów znajdo ącvc h sle Vt oronie pzakon Komitelu Rozjzia ł chleba i m<\ki Wniosek: ten tyn ~e nt owym i ustanawia tlo woloy przewin został plzez mag/gtrat zaakceptowjny Ter11fa tydl art y kulów likwidacji wyz:n!cz:>no na dz:ień Sierpnia r b WoJny pnew5z kolejami ielunymi dotyczy rown ież w sz ~l"ic h atyc:ut pierv5zej potrze pracy przesz!) 20~ prolcownikó i praco Z dniem l sierpnia pezbawionvelt DedzJe by jlk CUKru soli nafty ośw i e l leniowej bydła trzody chlewlej owiec kóz drgbill m i ęu i prze""ozów m ięs nyb 1tuszCZÓN ryb jaj mieka i masł a Przewóz powytszych arty ku łów kole ami tatkami lub konm i do 10J p ojbtwa! :!i ię mo łe bez zezwo l eń przewozovycr p ow yżej 100 p u prze)uslkami wywotowemi wyd :ł1:mi prlez Czyty wyp;efc 5tarost~ lub ko:ni:iarza mial:ilerjud łłro NUCjl przy magistracie (3) al Stesownie d ro:z:pljrządzenia minister jam Urząd Zdrowia publicczego ' Ładz:! poje~ _ Z tow technikó c i ł Gdn:>snym władzom przes l rz:ełać Jurowo 8) Stowarzyszenle technik6w w Łodzi Uf7:' aby aie sp rzedawan/ł i paucalo V obite: m:akl dzat będie staje 'w kaidą SCJOloltę o g 1 el wie mieszanei chorej ze"sutej lub zanieczys::zonej Czorem zebranie towarzyskie cdonkow raz t i nie wyple«ana z takiej mą ki cblella Chlcb l wnie Komitet rozdziału chleba mlkl wyda jes!cze tv!){o jedną oiotatn <\ rezerwową karte: thl e bową Z dotychcusowych 14 tu sklel6\y chlebowych 7:05lało zam(n;e:tych Jut 9 a po losldłe: S bę1ą zamknięte w d 1 c:rerwca ść d bulki mogą być wypiekane :t mą ki przenei ty 9dzinami i zapro:i~()nymi a') ' po nazwą tniej' lub ich mieuu isy iak równiei m ąk i Czar kawa" urozmaicone mul:yką ŚaJlCWeJll j~czmi nej ow3iaaej i kukurydzanej Wypiele aekjarąaci<\o (3) chleba i bu lęk :z: nnej mieszanej miki lub sto _ KotRunlltyczfle drukj sownje do wypiekli lakjch~olw J k dc»raleszek: a) Wczoraj policia łódzka PfZytrzytęata ' jest s~rowo wzbroniony \l!nnl karze pnekroc7:enia '"ócb ludu na stacji Łódź Fabryclna którzy powyzszego ro~~orlądledja ulegną w m)'łl 02ól zrtucatl proklamacje i bro:izury komunislyczne fl1lth prze~ l só 8 (3) _ O czy8tolć M zykalno~woll:aln wieezó~ Dnia 8 ma'ja b r w s ali Manteufla z in icją restauratgr6w Wi tywy ól:aui}qu stowa rzys1'~nia Łodzi od był się lruzykalno wokaley wieetó" W: kt6rym brali udzial właściciele: restauracji i kit rodz:iny pod kierunkim dyr p Wilko sze ws kiełj Program by ł dość szero ki i urozmaicony Wyko: n':lwcy poji iali się należycie i bez przesady_ Za n actzyć na i eży że niektórzy z uczestników oka zal i duże zjo lno śći w dziedziqie jak mu7:ycznej tak i ś pie wu to też: o zólne ującie wieczen jai(<> całość było barc1zo sym patyczne i ie:z: zarjlltó'i'f Publiczn ość opuszczając sa l ~ była w zupełao ~ct zadowaloj" Jest to oowy i dot4cł " Ładu 01 zgany ebjaw dątenia do kultury muzycznej W'j branży reslauracyj A r/oczątkowany przeł B Krn' ił awsk ie go s~kretarza 5towarzyszt!aia który SWÓj\ zapał i zamiłowan ie do muzyki przelał w swyci wspót)racownilt:ó / i prac8wnicll::<i za co zasloh gue na ogólne uzrtlale i podz iękowa ni e Ta ~ ct:! ludd więcej potrzeba (5) ;' jeden :z: ~bicnych;"' 1561 Nr Wo ' Myś l z pewedl! strajku: gazownt 6 Wyjdzie :L op6ż~jenje m w łrodę J 1 miljij: Teatr Po'ki Dzisaj Teatr Miejski bawić będzie Skro Jl ~ "C Hanka K Bteszyńskiego_ Ceny miejsc zwy ' Cl;al ne Jutro dla zruszeń JłltellglencklCh (po zni żonych) łłiała reka\viczk~" szhll(a ł S ak tll1 h S Zeromskiego l 'vj piąl ek premjera arcyzabawnej kroto "1' dwitl Slo Uobrzań:i Kt ego p t Z~hllerz ' kr óllj ~ wel daglskaru w p _ (1) ~ ł OfiarY' Ofiara na GÓ Fll/ślątaiów Urzdolay PUlapł w tdzł zło:fyłł iia ' lóralśl; ' aków Ult'ł'Uoe f auay;_" ' ; " PP ZltS~1 K m: 6~ ~ ~aleski B: $półdz i ljnll a) K0milia zdrowetności " L:g:ierzu wet l mk 1'000 _ Zmió3kl S~ m~ 6t>O S~PCXid a) Komlsarjat rządu ~a m Ł6~t poda:e ' wała wszyslkica wtaścicieu SK e )611 rzezniczycn ' ski l rll!(: SO:J":':i Kłon ~ m~ JG:> _ Króll o Wiadomości li kierownicy wszelkiego redza i maiam! aby w lermlnle do 20 maja do;r kgnioki F: 300 _ Pbl al1' St ' mk 25J Krasi spómiieliu d il ałają cyth W iraillc4cd Łodzi llj8dzl1i swe urz:ąjz ~nla 3ClcloNe do stanu by T m( : 200 Starlllwski A: lak ' Cio:hs} '" Qwini i2ło:ii~ le; do Wy dz iału pruoweg gienicznego l por:ądcq Nlest;;tsulący SLE; do tego UlWiK& SL mit 100 ~ Mł)'iUrs l< a li Wl k OJ _ omisarjtllu rządu na m Łódź: Al KołcluneJ tozpo ~l:ądlerj ta pod leld ł SlJrGveJ karze (5) l' Mołą& j lfltil< " i( lile t()o OrosLckJ r al': r 1 pokój 9 w lerolale da dma 1 czerwca r _ Mlljonów;u" ~ 100 Hłasko V mk 100 Bartclak F H; celem zuomumkov"nl& dany::b dolyezi\cydl ' 100 jgja)hljkl SL mo( to) QolfCl:)'! } t półdzi e l al ls) Wczoraj e godz 1 po~ pot w kuyllle mk 50: O ~Z~NS"1 X m e l~tj ' L ; :' urzedolli:zr;m Jrzy ul; j'ł&~i ;:'Nlat Nr'61 O1ąy " B mk 60 do!lzju ri d ;n : )\) ~ U! : 'rzpuęlkj do Gdika Rozponądzen iem rządu ostały ~1'PJii~ Qg Odaali'" ~s) 10:Slę cllunienie MljonÓ"'ki wytojonaa! kow3k1 Lo D" Z Le'NaildJ '/:i!(1 J m! ' zqiesioae z:oslał Nr r n'31e"ui4cy: 1825)72 (5J ' j Uni3t:tNs~1 ~l m:t ~ ;o O rj ~ p ez~ s o' l V: a: _ = _==~ ' 41 ojt leml\:"u:n UrL ~ Jnlcy j w)'r'oig":

6 cuienoie ~ POŚ!ol!ęSZS jlj " pomocą1 i\ledy l: PQS 'plesz rolnik? (7) la 6drny Sląs k Seweryla Ludwińska ~ł mk 200 Bez idenie 500 Leonardostwo Tum mk 500 An la Kautz mk 500 Br Kart:zewski mk 1000 Cu 'tierdla "Niespodzianka" mk 2000 Kaz Gra lilijki Rk F Tomczak mk 1000 p Mi E < r ' 'r ' '' _ ty; Al Sullrowle mk 300 An iją sow'scy l'k r ł1alaewskiego w drugą roczn i cę śm ierci UJ ~ 300 rau 600 Z amiast kwiatów w dn hnie tyli ż"a i dz!eci mk 500 Z okazji imienin nia Scsn' ł lwa Szwemberga Jłotył Ja Stolarski nauczycielki ~ t Balcewi::z6 lvny U'lr~ ó ej k Gim mk 100 ~ all dr Kaz imierz Jokiel mk 100:) Zimowskiego z:łoiy li mk 450 p '!!l Rydza do L Kólrbowic:z mk 500 R SiedlaRowskl ~ 100' ty ł mk 2000 A S mk 10 rena J6iwiak6wna Bezi miel1'llie 200 peliclant S ego komlsarjatu Br mk loo (sto) 'od ' jj'raćó w Rikó \Y nrzę:du P0cztG " Szta jn mk 300 ' J Krajczowie mk tooo ja~ ts: \Vego iji { ej Łódź mk 1010 Dr J Osiewic rę: za nie stosowanie się w parku miejskim złq_ rok 3000 H Karnicka mk 1000 Helena Baczyń tyli op Jano wski i Gorodecki mk lo\) Bezimie ~ ka mk 300 Bezimieni1ie mk 200 Zamiast nie 50 Stanisława i Stanisła w uozyli mk 1500 kwiatów na grób Ś p Lueyny Stę: powskiej zło p Pautz mk 300 ' " '4 ; "~ ""' \ """ "~ ' Elekłr "nj SO!lnowieckiej AJ)'a8Z1l xrl'oielszem PP 'alic'jonatjuszow na ' " ltweajje Walne Zgromdellie _ J ~ <>ODy\! w W ~awłe '" Oniu 9 czerwca 1921 r o ł!odzinie 4ej po południu w lokalu SPAki Akcyjnef "Sila i $wiatlo" Mazowi~ka L Porząaek obrad obejmuje: l Sprawozdanie Rady ZarząazająceJ i Komisji Rewiżyjnej oraz zatwierdzenie bilansui :rachunku strat Lzyskóv za rok ope ~ racyjny ) Upowd'nienle Rll'ay Zatząazają cej 'Cło' czynienia niezbędnych wydatków w r 1921 na prowadzenie ruchu i powiększenie przedsię!?iorstwa 3 p~wajutowanle ma1ąiku kowatzy SNS ~ Poa~szenle Kapitału ajccyjneg'ó ó Zmiana oraz przerobienie statutu 6 Wyb6r członk6w do Rady Zarządz" ' ląc!e) " ' r' " ': '" 7 :Wyli'l;r ' ~onkow <' Kom1sjl Rew'! t l " ~ ż'y"'he ' " 'f: "" :' J: J:Wńloski ~~i{dy 2i"' l\qz;'ją"ćelj i\;kc'lo " ' nmjusz6w ' ~ '~ PraV{Ó ~ł(jsu mają et akc1onarjusze kw 'tzy z łotą swbje akcję; łub kwity depózytowc albo zastawnicze wystawione przez krajowe instytucj ę krę:d yt::>wc:: dz iałqjące n~ mocy slp' tutów przez Rząd zatwierdzonych przynaj" mniej 7 dni przed Walnem Z %roma'dzeniem ł j n a i późniei dnia g czerwca 1921 r na rece' Rady Zarządzaj ące j w biarze Towarzystwa w Sosnowcu przy ul Sienkiewicza: 11 Doo!' wody te muszą vozosfac w przechowsnlu et 'do ukończenia obrad Walne~o' Zgroma dzea Do wystawiania kwitów 'depozytowycll lub zastawniczych za: 2ranic4 ~ up oważnione : Deutsche B~mk w Berlinie Bęrlinęr Hande1z~esęhlschaft w Berlinie; Schweizeri" ' schę ~ręditan stalt w Zurychu i Banque cojd: merclale w Bazvlej ' N kwitch depozyfowycl1 poaalfe li"y~!lluszą numer:( akcji oraz imię nazwisko 1 adres wldc1cleht : ;'StosoWflie' do pal' 58 UstdwY zeortinie Pb~:t sze 6 ę ~zię prawomocne o tlę' p riybęd nań akcjonarj!l~e lub ch pełnomocn1cy rc1i PkrezęntuiąCY ' conajmniej poł owę kapitśłu a cyjnejlo \ j Sosnowiec ddla 16 kwietnia 1921 r " (17łO) " OGŁOSZENE MagiłlPat m Pabjanic elidaje dre24 li cyt ęcji" w zamkni ę tych kqpertach rob6ty prz dostarczy Magistrat zatrudnieni' wyłq cznie miasta Pabjanic ' robocizny przeblpukowa niu oz_oi uliol Piłsuds~ kiego Recha i Kośc iu szki D o przedsicbiorczy nalety z anłe bruku t ego pow t6rni labru'cownia tłuozenie z_ bru z podwójnym ubijanem; Niezbędny m ate rj a ł robót mogą być był k"' 19 maia na pisem na uj Płłsuds informacji i VV Dz iś i dni następnyc b Pierwszy raz w Łcdzi HARRY PEEL 91 dramsc!le p t ~Cbybiony Doping" Ob r~z ten stanowi n ajwiększll sensację sezonu W Warszawie był dera onstrowary przez sze reg tygo dni przy wiorstowych ogonkach przed kasą t 4 y P R Z E D l 2 M E B L Transmisji ' ' Kijka ło k ci lowej r'o cenach znlionych Ogromny wrl:l6r; spiaikl mahonioe Jas Hl' dębollile SloJoWe modne gabinety salony mahoniowe inkra 'lowe oruch Ludwika XV meble biurowe hlurka amcryll:al'lskie okazyj nie do s przedania stoly bmrolde stoliki do muzgn etaterki fotele łózka met alo ~ le komoda JarmaszkiawJcza dla doro!ł19ch dlr:iec:inne meble Wólc z ańska Nr 123 ' glę te fboneta naf biel!zdrar~ tren:'! otortll!ny letsnki bhue: 1631 (czka dalllkle :takopjajbkle ł bała wles'zadla blale Out9 \)ybdr ' garniturów salonowych atolowgch utywanych Okazyj nie d9\1)s n ' daty skrz1pce Jodo'lllllla duta da mleczarni 2 mniejsze 12 sto _ kow :lqrodo ldjc~ zegdtj' o'brazy kandelabry b ~t\zo lde lótk MW lrancusltle mahonłowę % m~leraeem Ło'Cka do;płanl~ 'sutyltj' Po cl"nacn Zl :tó~yełt'r:j'c)leca ;l't8g%)n Mel:ln'Wła49s~a!l i( 'RO 18Z )W~ ~; 'i :':': 1 < " ~~~0i>P~~~~ U! 1 plętro;front : ~ E1675H ('f~ ;J 6'"t't :"~~a f~" ;:\ '~ " \:: _4/ : ~~!;' ; ::ł t 1' ; ;~D' ~ t ' ~';"~~o!"' ft" ' '"''''' ł r~ :!' lł "mau " '''''! o"'y r ~ D D [li O d O n H Skłodo wska Pelauer U 'D' H U U V li Choroby kobiece i akuizerja' ROZ\i ADOWSKA l ' utywane r (komplet 4 ch kół) wymiar: 880X120 sprzedam od 3 i pół do _t 5 i p6ł \ tanio 1074 t Wiloomość w"rozwoju r 1636 Zakład Blacharsko dekarski '"! " plecl;kryc;:ie dachów blaszanych i papowych z reperac~ j ą sm'owanie; r ~mo n t dach6w koś~ielryc h Da prowincji J z własnycb i p~wie i'zqnyc h ma terjałów Ul S łowl aóska ; \ 4r62 5t Zlrzew5ktei Wł Modneje'wskf J 1603!Q'~=~===~===== r _ Dr med ':;J< Drz8wiacka elioroby weldnętrzne ~ rargiczae " Przyjmuje od 4 7 p p P1\ B J1\NCł: Jr _ l Wodna K 6 t Swietna egzystencja! ; Więkua Japr mabli z u rządz maszyn: Nait" ' m"je' potuii w " t ' b' d j alę dla Prz9lezdnycb w1/d:i arszla mels9" z a 091" motor gil" 5 maszyn 9łik'~ zapu dz l Jących kolejką podlaz:'doll( )i drzewa dom mieszkalny przy obj<: ~ltl Wolny z powodu wy jazda LódżZ g l et'z Ł ódt 1\ l tlksa natlchmlast korzyatale do aabyi la SzyJ)ko dacydu!cy ~ię reflek_ ' dró\l) JEST 1 ' CąK~ERN t bacl zechcą się zqloslć do CONRAD KURrZ "'fabrllr:& mebli \ )ana Hutmka' ~ NO\ElY Pomydl (Poin) ul Oworcoa ' tódt uj Zglenka 24 n przecr~;~)' kolcola NMP ""f: ' o l"t'7'/~; \ ZAPPWEDŹ _Mit Podaje się d! ollóln_' laclomotfcl te! (! i&!~ 1 robo lł1 i~ WOJCECH KULA 'nie żonaty ;!:amieszkaly V Val ~ k O~~ ~y n ~Ymlernlka WoJ e e c h a K u1 za\nle ~ rlarszalllsk l Ga' bln";j~ " qo ""a' o" ' żony jago Jd'gl z domu " W ' ~ <'1' ~ma rrel :w Wl:lkowle; " :ł '~ 2 o'~mę'"" "l~dysł~ WA P!ETRO"SKl robo'p''" za Kosmetyczny orllz 1"l ~ m l ~szka la Ul 'ŁodzJ córka ' robo lnika S t a n i r a w a ' tt ~ p e t r o' '! s k e g l zmarłe go w Ku!nle i ź0ji9 jego' Jó \ 'Mancure _ ~ i~" zety % 'doma NOWicka zam l ell%kal ~J ~ Łodzi chcq zawrzet! ' " " ~ " '1)%" mż"k Latwi! prm Urząd lekafsk'( O~W:l eszcz~n i e z apłwledzl nastqplt! winno w m ieścle Ła4zL ' Zielona 12 f p i ęt lawa 911C;r~ l iłmulle W p' lk~owle ' ' od 10do J l od ~ d't 6 ':':' l~ Urz dak sto!1u~ ey~'ftnegł '''' '''''' ' " h ~p"\ j'" f"" h~ dt< ~ " :{''''' "'; ' '\~ ł ilł~h~ ~f / " ~ ~ " ' ;; ~~J'3 l ''_~' t' :;:

7 1 Nr 126 ł O Z W O J \JtMek 'n;a 10 maie! g!dj GrandKino Dziś premjera! Po raz p:arwszy w lorlzi! F R A N O E S K A B "L'" R T N! Zk""it ""'"'' "'l0' ~ ' S 6]; 1 dr:lmacie p ; ~ "Skąpstwo" m s t Nad progr"!! Szlachetna rywalka grotesko f'oc~l\t : k: Ojad:r " pp w!lob n i edze l ę śv/i ę ta o ~ ::i50 pp o ~ t sean:ł o g 91S ~ _ Obrllt Agencji kinem "CORSO" la WSNiitawie 1659 ~<" ' ' " '" ~ " "iol ~o~ulirn~ Konatant)'ltowllka t6 DZ:Ś premlsral Po raz piarwsz} w Łodzi! P J)dilowy żelazne po cenie Mk4 20 za funt poleca "EL BOR" l'pó/ka Akcyjna Handlowo Przemshwa t J BORKOWSK OJdzial W Lodzi 1632 Skład ul KilińaYeu" Jł 60 s lep ul PiJtrko a M 4a~ Dramat W 5 aktac h na tle pru'dziwego zdarze~ ~~ Dr\V Wilnie podezas inwazji bolszewickie; w ~ l :łł\ :t ~ T;' ' wyko al ""is! SCEN VARSZ "'SKCH p t 'lo ~ l ~ Bohaterstwo KUP_UJĘ Masło świeże wyborowe śm i et 1 klg (Z '/1 f ros) tloło srebra n solone " 350 T1 Ser świety t/llsly ~ ług " 125 J stare zęby płacę piętro ceny naj 7 pra a Z Mj~~~~ Sprzełłaje Hurtowa mleczarnia Leona Miguly Cmenhuna 1 Polskie~o 'SKAUTA 's LBERMAN krawiec dan;lski 1 D Z E L N A Nr 1 riwfadamia Ainiejszym Sz klijelltel'l iż olr~ymat Ory lnaln mod ~ e paryskie n ezon letni " Obstalnnltl wyllony"a 'mykwitult po cenach przytępnycb UWAG& N tl4danlt Sz kll jtntell robota może byc 'm)'ko na"a w przeclągu 4B toddn (16M) i 8kl Wyższej Szkoły Realnej z wydziałem bandlow)'m ' 19roma~m : a KU1[ÓW m to~ i DziBl:ą J g piegi pry9zk~1nl: ll uwa u~i~; podaje do wlado m o ~;c i że zll p i::v do Jdls ~ p~o krs'll wstepnej wstępnej V t ~j V ~ e j V[ c HH ~ r :yi EROS muje kancejarja szkoły COddUlic od godz W ej do 2 ej Egzamin dla oowo " sl!; u i ą j' : l1 Ut'tH6\v o: '; l:lq dzie sic dn 17 ma ja 'o ~')d:l ł [~j pll ;ro l ułł Ul _ o Wpis dla "las: pojw~t i w~[ ~? nej obn i ~onj do p ~ ~ łowy ' C?UZ'f'pnr TA!nO Palto bosu:! ljog _ Sukn! <1& ~1"'1 1 ''1<10 _ 1""0 u włom fl60!'" lis btj\es :J5c>o 8[~kf 11& '0""10 9Z1łECHl!:C 1 Vl1;)iER!"ott h '" 100 PJe 'i!&o lo' 1601 DYREłJOR Salon mtn J Mi Y ~ Piotrkowska 99 ' piętr"o t'tunt J ' 'e < fs2ź + C ' ł ( hrzaśćijańska fabryka gilz = ' 'Al Kościuszki '1 ~' poleca w' wyborowych ttałun!cach gilz:y po ccn 1cb 1225 kon ;; ureocyjnycb i A r' 'lic'!!':}:' t! ' ;; '?'p'" ~ "::'"'=:!t:e_"""" :""~ _~4~"""'

8 Samochód o$obowy "PROTOS" 45 H P sześdoosabowy mało używany Samochód ciężarowy "SAURER" " topwy w dobrym stanie do spr:r:edania 1653 DOM HANDLOWY S BELlłłSK i Ska Al Koiciu8Zkl 17 Telefon 285 Zak ł:a d PtozowJ J (ASNSKEGO Przyjmuje obstalunki i racje wchodzace w i<owalstwa lakiern ictwa l ul \Vegner~ Na wypłatę Towal1' ml:zkie damski! (mne!polecają: Ch MarkDwioz i Potrkowska 87 Plwó';;ł : ' ~ ;' " " ~ _ łt Oka:j:;~"~!= ~i~~~~~hf:~~1 ~~~~~~ ĀAA*'"""*1 danio resztkj na bluz f tj w rótnych kolorach mdr czaroe stlk no n8 ubrania lab polta 1600 sarówka na luk~ ale 250 serdety s%tu ks kapy ne lóżka a pa ra 2 pary laklerk6w męskicb ;2700 para ok8z)'jnie sprzeda magazyn mebli PioU'koWska 116 J p front A A A KupUję 'lutra zaklety kcrakulo\})c fokowe ; rde robę ble!h:nę dywany! me lila maszyny do 'Stycla placę ;laj!eplel \{ólcza~ska 43 Cbrza : ~'Wlu ' " 3~7~ 'A A A~ Meble z :5 pall OJ 6t ne solidnej roboty tpnedam Potrkowska ~ pi ętro fra nt tl:57jg 7 MEBL: sprzedaję A4 A klewlcza 69 m 26 Sien oł!"ejlkle 11 piętro 00 Dam'ikle me3kie A A A wnry ne ubra"nie ko to Hium" suknie i płaszcze rów4 ł\l e:l: etamina bet~sty m uśliny~ teflry podszewk bie}i:tniane pokleiowe towary NSJtaniej la do nebycia KUilisklego 40 c :10 p iront ' nwtp 98 ~ AAr Ui urko totel eteterkę ~ atol1kl'slupld :terdlnler ę rm:na drobiazgi sprzedam tanio Plotrko\llllca 261 " ~e plętto ~ front Meble sypialnego stolovlego '" biur4to lustro otomanę Mte dziecinne spuedam Piotr" 2:23 :5 1t wera pię t ro do 3' lub 81eje 1 0 p P l ul ensjonat całodzienne Dle atn:yrua i obsłu ęe 600 mk Staeja Niekhu5 pocite StąporltOY1 \fll la Walentynóllo1lU" ezerwoar do ndfty kuplę oter Rty z cenę składać 1101 RO"żllo1o ju pod "Rezerwoar 1tS8~7:5»e magle do sprzt! ' D drmia oraz stóf duty noie być dla krawca Jułt do pralni ajl ca 5k2cdowa N 54 SPRZEDAZ z kojonch ReCtkowska po ~ 271" J n~~~:i!i~~i~c~ HAFCARK rę' J n bi tą robotę poszukuje magazyn bielizny ul Na wrot ao Prscowni& dy" Główna suldeo G!i ok i ryć P "Wan ront B'~~~~~:tn:~rt;i Wyko6czenie eleganckie sak nia 800 kostjam 2'00 P31to 2000 Tamż e plisuje sl~ salinie 250 co 2 dz 91 '

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

PISMO IZB LEKARSKICH

PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Krzysztof Kwiatkowski EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 05 2015 PISMO IZB LEKARSKICH 29 Stomatologia Kształcenie po nowemu 36 Praktyka lekarska

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE.

ILUSTROWANA WYDANIE PORAMNE. 1 :sz.y num&r Republiki", sktndb s-ę t 30 siron, s? mranoicie: 16 stron «* ł % *> stron ^D&t&aiku Lii^acko^^âiikoeao 1 ' i 8 siron.«ficei anorama" oprata pocarto» ILUSTROWANA K^AKCJA i I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ).

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). OREM US ' " 7 '* Jako d o b r z y szafarze ró ż n orakiej lask i Bożej

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo