I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni."

Transkrypt

1 Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane analizy na utworzonej powierzchni. Powierzchnia TIN jest zbudowana z trójk tów, które tworz triangulowan nieregularn sie. Linie TIN to linie tworz ce triangulacj sieci. Konstruowanie linii TIN odbywa si przez po czenie punktów powierzchni le cych najbli ej siebie. Przeci cia linii TIN powoduj powstawanie trójk tów. Wysoko punktów powierzchni jest wyznaczana przez interpolacj wysoko ci wierzcho ków trójk tów, w których zawieraj si te punkty. Obwiednie to zamkni te wieloboki wp ywaj ce na sposób wy wietlania trójk tów le cych wewn trz lub poza nimi. Obwiednia zewn trzna wyznacza zakres powierzchni. Wszystkie trójk ty znajduj ce si wewn trz obwiedni s widoczne, a wszystkie trójk ty na zewn trz niewidoczne. Obszary ukryte przez zastosowanie obwiedni nie s uwzgl dniane w obliczeniach, na przyk ad cznego obszaru czy obj to ci. Linii nieci ci s do wyznaczania granic ró nych obiektów, takich jak ciany oporowe, kraw niki, grzbiety czy strumienie. Linie nieci ci wymuszaj triangulacj wzd swojego biegu, zapobiegaj c powstawaniu trójk tów rozci gaj cych si na obie strony linii. Linie nieci ci maj podstawowe znaczenie dla konstruowania dok adnych modeli powierzchni, poniewa kszta t modelu zale y nie tylko od samych danych, ale równie od wyników interpolacji. I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. 1. Otwórz plik Punty_inicja y.dwg i zapisz pod nazw Powierzchnia_inicja y.dwg. 2. W zak adce Ustawienia rozwi kolekcj Powierzchnia a nast pnie Style powierzchni. Kliknij prawym przyciskiem na styl Standardowy i wybierz Kopiuj. W oknie Styl powierzchni w zak adce Informacje wpisz nazw stylu Styl_inicja y oraz w polu opis dowolny opis. 3. W zak adce Warstwice rozwi kolekcj Odst py konturów, a nast pnie zmie warto Odst pu pomocniczego na 2.5m a Interwa u g ównego na 10m. 4. Rozwi kolekcje Wyg adzenie konturów, a nast pnie zmie parametr Wyg ad warstwice na prawda, oraz Tryb wyg adzenia na Krzywa splajnu. 5. W zak adce Wy wietl zapal jako widoczny typ komponentu Warstwica g ówna, Warstwica pomocnicza oraz Warstwice u ytkownika. 6. Zmie kolor komponentu Warstwica g ówna na kolor 32, a komponentu Warstwica pomocnicza na kolor Wybierz OK aby zatwierdzi nowy Styl. Styl powinien si pojawi na li cie obok stylu Standardowy 8. W sposób opisany w punktach 1-6 utwórz kolejny styl. Jako nazw wpisz Styl_inicjaly_TIN. W zak adce Wy wietl zapal komponenty Warstwica g ówna, Warstwica pomocnicza oraz Trójk ty. Pozosta e ustawienia pozostaw takie jak w stylu_inicja y. II. Tworzenie nowej powierzchni TIN Celem wiczenia b dzie utworzenie pustej powierzchni TIN. Gdy powierzchnia jest tworzona, jej nazwa pojawia si w kolekcji Powierzchnie na zak adce Nawigator. Dzi ki temu mo na na niej wykonywa ró ne inne operacje, takie jak dodawanie danych czy edycja. 1. Z menu Powierzchnie wybierz polecenie Utwórz powierzchni. W oknie dialogowym Utwórz powierzchni na li cie Typ zaznacz pozycj Powierzchnia TIN. 1

2 2. Kliknij przycisk, co spowoduje zaznaczenie warstwy, na której powierzchnia zostanie umieszczona. W oknie dialogowym Warstwa obiektu kliknij przycisk. Wybierz opcj tworzenia nowej warstwy a nast pnie utwórz warstw POWIERZCHNIA. Wybierz nowoutworzon warstw. Jest to warstwa, na której zostanie utworzona powierzchnia. 3. Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamkni cie okna dialogowego Wybór warstwy. Kliknij kolejny przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Warstwa obiektu. 4. W ustawieniach powierzchni skonfiguruj nast puj ce parametry: Nazwa: Pierwotna Opis: Powierzchnia istniej cego terenu Styl: Styl_inicja y Styl materia u do renderowania: Standardowy 5. Kliknij przycisk OK, co spowoduje wygenerowanie powierzchni. 6. Na zak adce Nawigator rozwi kolekcje Powierzchnie. 7. Nazwa nowej powierzchni pojawi si w kolekcji Powierzchnie. Zwró uwag, e chocia powierzchnia jest utworzona, jest pusta jej kolekcja nie zawiera adnych danych. III. Dodawanie danych punktów do powierzchni Celem wiczenia b dzie dodanie do powierzchni zbioru punktów pomiarowych (pod postaci grupy punktów) pochodz cych z utworzonej wcze niej grupy punktów, które ju znajduj si na rysunku. 1. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj powierzchni Pierwotna znajduj si w kolekcji Powierzchnie. 2. W kolekcji Pierwotna rozwi kolekcj Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Grupy punktów i wybierz polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Grupy punktów. 3. Na li cie zaznacz grup punktów Pikiety wysoko ciowe. Kliknij przycisk OK. 4. Grupa punktów, zawieraj ca punkty wysoko ciowe, zostanie dodana do definicji powierzchni Pierwotna. Potwierdzeniem b dzie ikona umieszczona obok pozycji Grupa punktów na zak adce Nawigator. Grupa zostanie tak e wy wietlona w oknie widoku poni ej zak adek Nawigator i Ustawienia. 5. Dodaj do definicji powierzchni grupy Punkty obwiedni i punkty nieci ci. 6. Je li powierzchni nie wida na rysunku, na zak adce Nawigator kliknij pozycj Pierwotna prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zoom do. 7. Powierzchnia pojawi si na rysunku. IV. Dodawanie linii nieci ci do powierzchni Celem wiczenia b dzie wstawienie trójwymiarowych polilinii, a nast pnie utworzenie standardowych linii nieci ci na bazie wprowadzonych polilinii. Punkty linii nieci ci znajduj si w grupie punktów Punkty nieci ci. Z regu y linie nieci ci tworz potoki, grzbiety mury oporowe itp. 1. Utwórz now warstw Polilinie. Kolor warstwy wybierz czerwony. Ustal warstw jako aktywn. 2. W menu Rysuj wybierz polecenie Polilinia 3D. Aby mo liwe by o wprowadzanie kolejnych numerów punktów polilinii wpisz w wierszu polece polecenie PN, a nast pnie wprowad kolejno numery punktów 130 potwierd Enter, wprowad kolejne numery punktów polilinii 183, 207, 262, 285, 364, 443, 493, 522, 570, 647, 681. Po wprowadzeniu ostatniego punktu dwukrotnie naci nij przycisk ESC celem zako czenia rysowania polilinii. W podobny sposób wprowad polilini utworzon z punktów 1311, 1263, 1184, 1105, 1080, 1027, 1003, 948, 925, 870, 848, 849, 850, 851, 852. Trójwymiarowe polilinie zosta y wstawione do rysunku. 3. Obejrzyj powierzchni w pobli u narysowanych linii celem pó niejszego jej porównania z powierzchni zmodyfikowan. 4. Polilinie tworz ce linie nieci ci mog równie zosta zaimportowane poprzez wstawienie bloku w którym si one znajduj. 2

3 5. W linii polece wpisz wyra enie QSELECT. 6. W oknie dialogowym Szybki wybór skonfiguruj nast puj ce ustawienia: Zastosuj do: Ca y rysunek Typ obiektu: Polilinia 3D ciwo ci: Warstwa Operator: = Równy Warto : Polilinie Dodaj do aktualnego zbioru wskaza : pole wyboru zaznaczone 7. Kliknij przycisk OK. Trójwymiarowe polilinie zostan zaznaczone na rysunku. 8. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj powierzchni Pierwotna znajduj si w kolekcji Powierzchnie. 9. W kolekcji Pierwotna rozwi kolekcj Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Linie nieci ci i wybierz polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Dodaj linie nieci ci. 10.W ustawieniach linii nieci ci skonfiguruj nast puj ce parametry: 11.Opis: Pierwotna-nieciaglosci 12.Typ: Standardowo 13.Strza ka: Kliknij przycisk OK. 15.Zaznaczone uprzednio trójwymiarowe polilinie zostan dodane do definicji powierzchni w roli linii nieci ci. Powierzchnia widoczna na rysunku zostanie zaktualizowana. 16.Uwaga W przypadku jakichkolwiek problemów z danymi, na przyk ad przechodzenia dodanych linii nieci ci przez punkty, w podgl dzie zdarze zostanie wy wietlony odpowiedni komunikat. Na potrzeby niniejszego wiczenia komunikat mo na zignorowa. Wszelkie problemy z niezgodno ci danych, takie jak przechodzenie linii nieci ci przez istniej ce punkty, s zg aszane w podgl dzie zdarze, dzi ki czemu ytkownik mo e dok adnie ustali ich przyczyny. Linie nieci ci mo na dodawa równie pojedynczo wybieraj c Dodaj a nast pnie wskazuj c lini na rysunku. 17.Obejrzyj zmodyfikowan powierzchni w pobli u dodanych linii nieci ci. 18.Ukryj bazowe polilinie 3D wy czaj c ich warstw. V. Dodawanie zewn trznej obwiedni do powierzchni. Celem wiczenia b dzie wstawienie polilinii, a nast pnie utworzenie zewn trznej obwiedni powierzchni na bazie tej polilinii. 1. Utwórz warstw Obwiednie, ustal jaj kolor jako zielony. Ustaw warstw Obwiednie jako aktywn. 2. W menu Rysuj wybierz polecenie Polilinia 3D. 3. W sposób opisany w cz ci IV rozdzia u Powierzchnie w punktach 1 i 2 narysuj obwiednie cz c punkty 780, 779, 783, 856, 860, 859 oraz ponownie W obszarze narz dzi w drzewie Nawigatora rozwi kolekcj powierzchni Pierwotna znajduj si w kolekcji Powierzchnie. 5. W kolekcji Pierwotna rozwi kolekcj Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Obwiednie i wybierz polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Dodaj obwiednie. 6. W ustawieniach obwiedni skonfiguruj nast puj ce parametry: Nazwa: Pierwotna-Obwiednia Typ: Ukryj Nieniszcz ca linia nieci ci: pole wyboru zaznaczone Strza ka: Kliknij przycisk OK, co spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych warto ci i zamkni cie okna dialogowego Dodaj obwiednie. 8. Na rysunku zaznacz zielon polilini wychodz z punktu Polilinia zostanie dodana do definicji powierzchni, a obszar powierzchni widoczny na rysunku zostanie przyci ty do granic obszaru wyznaczonego przez obwiedni. Opcjonalnie, je li wyj ciowa polilinia ma by niewidoczna, wy cz jej warstw. Celem dodania do powierzchni obwiedni ukrytej, jest spowodowanie zamaskowania wybranych obszarów podzia u na trójk ty. Mo na jej u np. do ukrycia linii warstwic przebiegaj cych pod budynkiem. 3

4 10.Z menu Widok wybierz polecenie Orbita 3D. 11.Korzystaj c z narz dzia trójwymiarowej orbity, obejrzyj utworzon powierzchni. 12.Aby powróci do standardowego, rzutu p askiego powierzchni, z menu Widok wybierz kolejno polecenia Widoki 3D, Plan i Aktualny LUW. 13.Zapisz rysunek Edycja danych powierzchni VI. Zamiana kraw dzi TIN Celem wiczenia b dzie zmiana u enia kilku kraw dzi TIN zawartych w powierzchni. 1. W zak adce Nawigator rozwi grupy punktów. Kliknij prawym przyciskiem myszy na grup pikiety wysoko ciowe i wybierz Edytuj punkty. Zmie wysoko punktu 1527 na 388m. Kliknij prawym przyciskiem na powierzchni pierwotna i wybierz Przebuduj 2. W zak adce Nawigator rozwi kolekcj Powierzchnia a nast pnie kliknij prawym przyciskiem na powierzchni Pierwotna i wybierz W ciwo ci. 3. W zak adce Informacje okna W ciwo ci powierzchni, zmie Styl powierzchni na Styl_inicja y_tin wybierz Zastosuj i zatwierd OK. Styl wy wietlania powierzchni uleg zmianie. 4. Rozwi kolekcj Grupy punktów w zak adce nawigator a nast pnie wybierz grup Wszystkie punkty. Kliknij prawym przyciskiem na punkt 709 i wybierz Zoom do. 5. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj Definicja odnosz si do powierzchni Pierwotna. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Edycje i wybierz polecenie Zamie kraw. 6. W linii polece pojawi si monit o zaznaczenie kraw dzi (linii), której orientacja ma zosta zmieniona. 7. Kliknij przek tn w kwadracie co spowoduje jej zamian. Zwró uwag e powierzchnia uleg a zmianie. Zmiana dojdzie do skutku, je li s spe nione nast puj ce kryteria: -Kwikni to trójk t nie dalej ni 1 jednostk miary od kraw dzi. -Kraw musi rozdziela dwa widoczne trójk ty. -Kraw nie ma charakteru linii nieci ci ani nie zosta a utworzona za pomoc polecenia Dodaj lini. -Równoleg obok utworzony przez oba trójk ty (rozdzielone kraw dzi ) jest wypuk y. 8. Spróbuj zmieni kraw w innych miejscach gdzie przebieg warstwic wydaje si by nieprawid owy. Je li zmiana kraw dzi spowodowa a gorszy rezultat (Twoim zdaniem) anuluj polecenie i cofnij ostatni zmian. 9. Po zako czeniu operacji naci nij klawisz ENTER. 10.W podobny sposób mo na u funkcji usu lini a tak e usu punkt dost pnych w opcji Edycje. Wybierz opcje usu punkt a nast pnie usu punkty 1528 i Spróbuj wykorzysta te funkcje na zbudowanym modelu w celu poprawy przebiegu warstwic. W razie niepo danych zmian u yj opcji cofni cia polecenia. 11.Operacje edycji zostan dodane jako wpisy operacji Zamie kraw linii w widoku listy Edycje w drzewie Nawigatora. Zapisz rysunek. VII. Wyg adzanie powierzchni Celem wiczenia b dzie wyg adzenie powierzchni przy u yciu metody interpolacji punktów siednich (NNI). 1. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj Definicja odnosz si do powierzchni Pierwotna. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycj Edycje i wybierz polecenie Wyg ad powierzchni. 2. W oknie dialogowym Wyg ad powierzchni w polu Wybierz metod zaznacz pozycj Interpolacja punktów s siednich. 4

5 3. W grupie Dane wyj ciowe interpolacji/ekstrapolacji punktów w polu lokalizacji wyj ciowych zaznacz pozycj Wg siatki. U ycie opcji po wyj ciowych Wg siatki powoduje interpolacj punktów powierzchni na siatk le w obr bie wielobocznych obszarów wyznaczonych na rysunku. Po wyznaczeniu tych obszarów mo na skonfigurowa ustawienia odst pów wzd osi X i Y oraz orientacji punktów. 4. W kolumnie Warto kliknij pole odpowiadaj ce parametrowi Wybierz obszar wyj ciowy kliknij przycisk. 5. W linii polece dla parametru obszaru wyj ciowego wpisz warto Powierzchnia. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Wyg ad powierzchni. 6. W polu Odst p X siatki wpisz liczb W polu Odst p Y siatki wpisz liczb Kliknij przycisk OK, co spowoduje wyg adzenie powierzchni. Wyg adzenie powierzchni nast pi poprzez dodanie dodatkowych punktów siatki. Punkty zostan dodane w odst pach 50m, ich wysoko zostanie uzyskana poprzez interpolacje w oparciu o punkty s siednie. Operacja zostanie dodana jako wpis operacji Wyg ad powierzchni w widoku listy Edycje na zak adce Nawigator. W kolumnie Opis w widoku listy b dzie widoczna zastosowana metoda wyg adzania powierzchni (Wyg adzanie punktów s siednich). 9. W miejscach nieodpowiedniego przebiegu warstwic u yj funkcji zaprezentowanej w punkcie VI Zamiana kraw dzi i przedytuj powierzchnie u ywaj c funkcji dost pnych w Edycji. 10.Po zako czonej edycji siatki TIN zmie styl wy wietlania powierzchni na styl_inicja y (patrz punkt 1-2 cz ci VI) i zapisz rysunek. 11.Obejrzyj wynik na za pomoc funkcji menu Widoku - Orbita 3D. 12.Wpisz w wierszu polece polecenie RENDER a nast pnie w oknie opcji renderingu zaakceptuj wszystkie ustawienia wybieraj c przycisk Render w dole okna. 13.Wró do standardowego, rzutu p askiego powierzchni. VIII. Tworzenie stylu etykiet warstwic 1. W zak adce Ustawienia rozwi kolekcj Powierzchnia a nast pnie Style opisów i Warstwica. 2. Kliknij prawym styl Standardowy i wybierz Kopiuj. 3. W oknie Edytor stylów etykiet w zak adce Informacje zmie nazw stylu na Styl_inicja y. 4. W zak adce Ogólne w polu Warstwa zaznacz pole Warto a nast pnie kliknij. Utwórz now warstw Opisy warstwic. Kolor warstwy pozostaw bez zmian. 5. W zak adce Uk ad w polu Tekst zmie wysoko tekstu na 15mm. 6. W polu Granica zmie warto parametru Szczelina na 2 mm. 7. Wybierz OK. zatwierdzaj c nowy styl IX. Dodawanie etykiet warstwic Celem wiczenia b dzie dodanie etykiet warstwic g ównych w wybranych miejscach powierzchni. 1. Ustal widok tak aby by widoczny obszar pomi dzy punktami 882 a Z menu g ównego wybierz Powierzchnie a nast pnie Etykiety i Dodaj etykiety warstwic. 3. W oknie Utwórz etykiety warstwic kliknij Wybierz warstw a nast pnie. Utwórz now warstw linie_opisow_warstwic, ustal kolor niebieski nowej warstwy. Zatwierd OK. Na warstwie tej zostan umieszczone linie wzd których b umieszczane opisy warstwic. 4. W oknie Utwórz etykiety warstwic kliknij Wybierz powierzchni a nast pnie wybierz powierzchnie Pierwotna i zatwierd OK. 5. Upewnij si e w oknie Utwórz etykiety warstwic jest ustalona Grupa linii etykiety jako opcja tworzenia etykiet warstwic wzd zadanej linni. 5

6 6. Wybierz opcj Oznaczaj etykietami g ówne oraz nie oznaczaj etykietami pomocniczych. 7. Wska punkt pocz tkowy linii w pobli u punktu 882 a koniec w pobli u punktu Warstwice g ówne wzd linii zosta y opisane. 9. Wskaz inne linie opisu warstwic na powierzchni wed ug uznania. 10.Z menu g ównego wybierz Powierzchnie a nast pnie Etykiety i ciwo ci linii etykiety warstwic 11.Wybierz wszystkie linie etykiet warstwic, klikaj c na nie kolejno. Wybierz prawy przycisk myszy rezygnuj c z wymierania. 12.W oknie ciwo ci etykiety linii warstwicy zmie styl Warstwic g ównych na Styl_inicja y. Etykiety zosta y zmienione. 13.Wyga warstw linie_opisow_warstwic. Wykonywanie analiz spadku wody X. Konfigurowanie i wykonywanie analizy spadku wody Celem wiczenia b dzie utworzenie linii pokazuj cych cie, jak p yn ca woda obra aby na drodze przez powierzchni. 1. Utwórz warstw Linie_spadku o dowolnym kolorze. 2. Z grupy punktów Pikiety wysoko ciowe (zak adka Nawigator) wybierz punkt 900. Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt i wybierz Zoom do. 3. Z menu Powierzchnie wybierz kolejno polecenia Programy us ugowe i Spadek wody. 4. W oknie dialogowym Spadek wody w obszarze Znacznik spadku wody w polu Umie znacznik w punkcie pocz tkowym zaznacz warto Tak. 5. Wybierz pole Warto W ciwo ci Warstw cie ki i kliknij przycisk. Ustaw warstw Linie_spadku i potwierd Ok. zamykaj c okno Wybór warstwy. 6. W polu Styl znacznika punktu pocz tkowego zaznacz pozycj Standardowy. Kliknij przycisk OK. 7. Kliknij w pobli u punku Zostanie wy wietlona dwuwymiarowa polilinia pokazuj ca przep yw wody w dó od zaznaczonego punktu. Punkt pocz tkowy cie ki b dzie wyró niony znacznikiem o zdefiniowanym stylu podstawowym. 9. Kliknij inne wybrane przez siebie miejsca na powierzchni, aby zobaczy wyniki analizy spadku wody dla fragmentów terenu o innej rze bie. 10.Zwró uwag, e konieczno podzia u kana u sp ywu powoduje automatyczne dodanie odpowiednich linii reprezentuj cych ka cie. 11.Wy cz warstw Linie _spadku i zapisz rysunek. 6

P. Hanus - Katedra Geomatyki, Wydz. GG i I, AGH Kraków

P. Hanus - Katedra Geomatyki, Wydz. GG i I, AGH Kraków Ustawienia Przed przyst pieniem do poszczególnych wicze nale y ustawi jednostki rysunku jako metry (Format Jednostki). W oknie Jednostki rysunku ustawi typ d ugo ci jako dziesi tne, dok adno do 3 miejsc

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Profilowanie Zapoznanie si z zasadami korzystania z ustawie profilowania programu AutoCAD Civil 3D 2006

Profilowanie Zapoznanie si z zasadami korzystania z ustawie profilowania programu AutoCAD Civil 3D 2006 Profilowanie Zapoznanie si z zasadami korzystania z ustawie profilowania programu AutoCAD Civil 3D 2006 Sprawdzenie ustawie profilowania 1. W obszarze narz dzi na zak adce Ustawienia kliknij prawym przyciskiem

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

Tekst ozdobny i akapitowy

Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny i akapitowy Tekst ozdobny poddaje się manipulacjom, kształtowaniu, zniekształcaniu i tworzeniu efektów, do wyróŝnienia pojedynczych wyrazów lub krótkich wersów, takich jak nagłówki, logo

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD!

Poznaj potencjał ArchiCAD-a! Twój przewodnik po programie ArchiCAD! Poznaj potencjał ArchiCAD-a! ArchiCAD to cenione przez architektów i projektantów narzędzie do tworzenia atrakcyjnych projektów i wizualizacji budynków czy pomieszczeń. Rozwijany od wielu lat, zdobył liczną

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Google SketchUp. cwiczenia praktyczne. 2.1 Tworzenie modelu przez wycinanie obszarów

Google SketchUp. cwiczenia praktyczne. 2.1 Tworzenie modelu przez wycinanie obszarów Google SketchUp cwiczenia praktyczne W I C Z E N I E 2.1 Tworzenie modelu przez wycinanie obszarów W tym wiczeniu b dziemy tworzy krzes o przez usuwanie fragmentów trójwymiarowej bry y. Zaczniemy od utworzenia

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy

KALENDARZE. Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego, edycja kalendarza. 1. Uruchom nowy projekt. 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zmień czas pracy III. Kalendarze 1 KALENDARZE Kalendarze bazowe są zbiorami czasów pracy i dni roboczych oraz czasów i dni wolnych od pracy. Zbiory te są wykorzystywane w trzech typach kalendarzy: Kalendarz projektu (oddziałuje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika MetaTrader 4 dla TraderNovo:

Podręcznik użytkownika MetaTrader 4 dla TraderNovo: Podręcznik użytkownika MetaTrader 4 dla TraderNovo: Tak wygląda ekran główny platformy MT4: Menu główne (dostęp do menu i ustawień programu); Paski narzędzi (szybki dostęp do funkcji i ustawień programu);

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

1.Rysowanie wałka. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Tworzenie nowego wałka. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy Dostosowanie paska narzędzi. Wyświetlenie paska narzędzi Elemety. Celem wyświetlenia paska narzędzi Elementy należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub w linii komend wprowadzić polecenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające

Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające Ćwiczenie nr 8 Elementy uzupełniające Materiały do kursu Skrypt CAD AutoCAD 2D strony: 94-96 i 101-110. Wprowadzenie Rysunki techniczne oprócz typowych elementów, np. linii, wymiarów, łuków oraz tekstów,

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 01 - Temat 1 cz.1/3 Program PowerPoint jest stosunkowo najprostszym w obsłudze programem z rodziny Office. Służy do tworzenia prezentacji. Wobec w miarę powszechnego dostępu do projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0

Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0 Moduł Pulpit opcji oraz Narzędzia. Opis v 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 MODUŁ PULPIT OPCJI ORAZ NARZĘDZIA [1.0] OPIS str. 2 Spis treści Spis treści...2 Zmiany...3 1. Informacje ogólne...4 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

DrawCut Label Studio

DrawCut Label Studio Przewodnik po programie DrawCut Label Studio Dla plotera tnącego Secabo LC30 WWW.E-LOGOSMEDIA.PL WWW.SECABO.PL 1 Gratulujemy Państwu zakupu plotera tnącego marki Secabo LC30. Mając świadomość, że praca

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej

Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej Polecenie: Uzyska figur przedstawion poni ej 1. Narysuj trzy okr gi (patrz obok) 2. Wybierz polecenie Utnij 3. Zaznacz wszystkie okr gi i zako cz tryb wskazywania obiektów, do których b dzie nast powało

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów

26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów Photoshop CS5 26. Profesjonalne wygładzanie skóry i usuwanie jej defektów Wygładzanie skóry na zdjęciach (zwłaszcza tych dla klientów) jest procesem wymagającym cierpliwości i często dużej wprawy. Bardzo

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych w systemie Białystok, 3 lipca 2012 Tytuł dokumentu: Obsługa licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przyk adowe wiczenie z podr cznika:

Przyk adowe wiczenie z podr cznika: Fabian Stasiak Przyk adowe wiczenie z podr cznika: Zbiór wicze. Autodesk Inventor 2017 Kurs zaawansowany ExpertBooks 60 Rozdzia 1. Zaawansowane techniki w modelowaniu cz ci wiczenie 1.15 Podstawy pracy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 3. Kalendarz wprowadzanie dat do arkusza Obs uga formularzy Uwagi dotycz ce obs ugi okien dialogowych kalendarza...

Rozdzia 3. Kalendarz wprowadzanie dat do arkusza Obs uga formularzy Uwagi dotycz ce obs ugi okien dialogowych kalendarza... Spis tre ci Rozdzia 1. Instalacja dodatków w aplikacji Excel... 7 1.1. Instalowanie dodatku w wersji Excel 2000/XP/2003... 10 1.2. Uruchomienie menu dodatku Helion_EXp2003.xla... 13 1.3. Uruchomienie paska

Bardziej szczegółowo

Rejestr Windows - cz. II

Rejestr Windows - cz. II Rejestr Windows - cz. II 1. Zmiana ustawień miniatur obrazów (dotyczy Windows XP) Poprzez wprowadzenie poniższych zmian możesz dostosować do swoich potrzeb wielkość wyświetlanych przez Explorera miniatur

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Ramki tekstowe w programie Scribus

Ramki tekstowe w programie Scribus - 1 - Ramki tekstowe w programie Scribus 1. Co to jest Scribus? Scribus jest to bezpłatny program do składu tekstu. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju publikacji : broszury, ogłoszenia, biuletyny, plakaty,

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM

INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE BUSINESS INTELLIGENCE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 6.5 1 Spis treści Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Definicje pozycje dokumentów... 2 Podprojekty...

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu

WordPad. Czyli mój pierwszy edytor tekstu WordPad Czyli mój pierwszy edytor tekstu Żadna sztuka? Witaj młody adepcie sztuk tajemnych. Jestem Maggus twój nauczyciel i przewodnik w świecie edytora tekstu. Zapewne, mój młody i niedoświadczony uczniu,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina KROK 1. REJESTRACJA ZAKŁADANIE KONTA W IRK Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów instrukcja http://irk.chopin.edu.pl/ Aby założyć konto wybierz jedną z opcji:

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podr cznik u ytkownika. procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podr cznik u ytkownika procertum SmartSign Wersja dokumentacji 1.0 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa maj tkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez ni oprogramowania przys

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo