I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni."

Transkrypt

1 Powierzchnie Tworzenie i dodawanie danych do powierzchni W tej lekcji omówiono metody konstruowania nowej powierzchni TIN, a nast pnie dodawania do niej danych, obwiedni i linii nieci ci a tak e wybrane analizy na utworzonej powierzchni. Powierzchnia TIN jest zbudowana z trójk tów, które tworz triangulowan nieregularn sie. Linie TIN to linie tworz ce triangulacj sieci. Konstruowanie linii TIN odbywa si przez po czenie punktów powierzchni le cych najbli ej siebie. Przeci cia linii TIN powoduj powstawanie trójk tów. Wysoko punktów powierzchni jest wyznaczana przez interpolacj wysoko ci wierzcho ków trójk tów, w których zawieraj si te punkty. Obwiednie to zamkni te wieloboki wp ywaj ce na sposób wy wietlania trójk tów le cych wewn trz lub poza nimi. Obwiednia zewn trzna wyznacza zakres powierzchni. Wszystkie trójk ty znajduj ce si wewn trz obwiedni s widoczne, a wszystkie trójk ty na zewn trz niewidoczne. Obszary ukryte przez zastosowanie obwiedni nie s uwzgl dniane w obliczeniach, na przyk ad cznego obszaru czy obj to ci. Linii nieci ci s do wyznaczania granic ró nych obiektów, takich jak ciany oporowe, kraw niki, grzbiety czy strumienie. Linie nieci ci wymuszaj triangulacj wzd swojego biegu, zapobiegaj c powstawaniu trójk tów rozci gaj cych si na obie strony linii. Linie nieci ci maj podstawowe znaczenie dla konstruowania dok adnych modeli powierzchni, poniewa kszta t modelu zale y nie tylko od samych danych, ale równie od wyników interpolacji. I. Tworzenie w asnego stylu powierzchni Celem wiczenia b dzie utworzenie w asnego stylu wy wietlania powierzchni. 1. Otwórz plik Punty_inicja y.dwg i zapisz pod nazw Powierzchnia_inicja y.dwg. 2. W zak adce Ustawienia rozwi kolekcj Powierzchnia a nast pnie Style powierzchni. Kliknij prawym przyciskiem na styl Standardowy i wybierz Kopiuj. W oknie Styl powierzchni w zak adce Informacje wpisz nazw stylu Styl_inicja y oraz w polu opis dowolny opis. 3. W zak adce Warstwice rozwi kolekcj Odst py konturów, a nast pnie zmie warto Odst pu pomocniczego na 2.5m a Interwa u g ównego na 10m. 4. Rozwi kolekcje Wyg adzenie konturów, a nast pnie zmie parametr Wyg ad warstwice na prawda, oraz Tryb wyg adzenia na Krzywa splajnu. 5. W zak adce Wy wietl zapal jako widoczny typ komponentu Warstwica g ówna, Warstwica pomocnicza oraz Warstwice u ytkownika. 6. Zmie kolor komponentu Warstwica g ówna na kolor 32, a komponentu Warstwica pomocnicza na kolor Wybierz OK aby zatwierdzi nowy Styl. Styl powinien si pojawi na li cie obok stylu Standardowy 8. W sposób opisany w punktach 1-6 utwórz kolejny styl. Jako nazw wpisz Styl_inicjaly_TIN. W zak adce Wy wietl zapal komponenty Warstwica g ówna, Warstwica pomocnicza oraz Trójk ty. Pozosta e ustawienia pozostaw takie jak w stylu_inicja y. II. Tworzenie nowej powierzchni TIN Celem wiczenia b dzie utworzenie pustej powierzchni TIN. Gdy powierzchnia jest tworzona, jej nazwa pojawia si w kolekcji Powierzchnie na zak adce Nawigator. Dzi ki temu mo na na niej wykonywa ró ne inne operacje, takie jak dodawanie danych czy edycja. 1. Z menu Powierzchnie wybierz polecenie Utwórz powierzchni. W oknie dialogowym Utwórz powierzchni na li cie Typ zaznacz pozycj Powierzchnia TIN. 1

2 2. Kliknij przycisk, co spowoduje zaznaczenie warstwy, na której powierzchnia zostanie umieszczona. W oknie dialogowym Warstwa obiektu kliknij przycisk. Wybierz opcj tworzenia nowej warstwy a nast pnie utwórz warstw POWIERZCHNIA. Wybierz nowoutworzon warstw. Jest to warstwa, na której zostanie utworzona powierzchnia. 3. Kliknij przycisk OK, co spowoduje zamkni cie okna dialogowego Wybór warstwy. Kliknij kolejny przycisk OK, aby zamkn okno dialogowe Warstwa obiektu. 4. W ustawieniach powierzchni skonfiguruj nast puj ce parametry: Nazwa: Pierwotna Opis: Powierzchnia istniej cego terenu Styl: Styl_inicja y Styl materia u do renderowania: Standardowy 5. Kliknij przycisk OK, co spowoduje wygenerowanie powierzchni. 6. Na zak adce Nawigator rozwi kolekcje Powierzchnie. 7. Nazwa nowej powierzchni pojawi si w kolekcji Powierzchnie. Zwró uwag, e chocia powierzchnia jest utworzona, jest pusta jej kolekcja nie zawiera adnych danych. III. Dodawanie danych punktów do powierzchni Celem wiczenia b dzie dodanie do powierzchni zbioru punktów pomiarowych (pod postaci grupy punktów) pochodz cych z utworzonej wcze niej grupy punktów, które ju znajduj si na rysunku. 1. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj powierzchni Pierwotna znajduj si w kolekcji Powierzchnie. 2. W kolekcji Pierwotna rozwi kolekcj Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Grupy punktów i wybierz polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Grupy punktów. 3. Na li cie zaznacz grup punktów Pikiety wysoko ciowe. Kliknij przycisk OK. 4. Grupa punktów, zawieraj ca punkty wysoko ciowe, zostanie dodana do definicji powierzchni Pierwotna. Potwierdzeniem b dzie ikona umieszczona obok pozycji Grupa punktów na zak adce Nawigator. Grupa zostanie tak e wy wietlona w oknie widoku poni ej zak adek Nawigator i Ustawienia. 5. Dodaj do definicji powierzchni grupy Punkty obwiedni i punkty nieci ci. 6. Je li powierzchni nie wida na rysunku, na zak adce Nawigator kliknij pozycj Pierwotna prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zoom do. 7. Powierzchnia pojawi si na rysunku. IV. Dodawanie linii nieci ci do powierzchni Celem wiczenia b dzie wstawienie trójwymiarowych polilinii, a nast pnie utworzenie standardowych linii nieci ci na bazie wprowadzonych polilinii. Punkty linii nieci ci znajduj si w grupie punktów Punkty nieci ci. Z regu y linie nieci ci tworz potoki, grzbiety mury oporowe itp. 1. Utwórz now warstw Polilinie. Kolor warstwy wybierz czerwony. Ustal warstw jako aktywn. 2. W menu Rysuj wybierz polecenie Polilinia 3D. Aby mo liwe by o wprowadzanie kolejnych numerów punktów polilinii wpisz w wierszu polece polecenie PN, a nast pnie wprowad kolejno numery punktów 130 potwierd Enter, wprowad kolejne numery punktów polilinii 183, 207, 262, 285, 364, 443, 493, 522, 570, 647, 681. Po wprowadzeniu ostatniego punktu dwukrotnie naci nij przycisk ESC celem zako czenia rysowania polilinii. W podobny sposób wprowad polilini utworzon z punktów 1311, 1263, 1184, 1105, 1080, 1027, 1003, 948, 925, 870, 848, 849, 850, 851, 852. Trójwymiarowe polilinie zosta y wstawione do rysunku. 3. Obejrzyj powierzchni w pobli u narysowanych linii celem pó niejszego jej porównania z powierzchni zmodyfikowan. 4. Polilinie tworz ce linie nieci ci mog równie zosta zaimportowane poprzez wstawienie bloku w którym si one znajduj. 2

3 5. W linii polece wpisz wyra enie QSELECT. 6. W oknie dialogowym Szybki wybór skonfiguruj nast puj ce ustawienia: Zastosuj do: Ca y rysunek Typ obiektu: Polilinia 3D ciwo ci: Warstwa Operator: = Równy Warto : Polilinie Dodaj do aktualnego zbioru wskaza : pole wyboru zaznaczone 7. Kliknij przycisk OK. Trójwymiarowe polilinie zostan zaznaczone na rysunku. 8. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj powierzchni Pierwotna znajduj si w kolekcji Powierzchnie. 9. W kolekcji Pierwotna rozwi kolekcj Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Linie nieci ci i wybierz polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Dodaj linie nieci ci. 10.W ustawieniach linii nieci ci skonfiguruj nast puj ce parametry: 11.Opis: Pierwotna-nieciaglosci 12.Typ: Standardowo 13.Strza ka: Kliknij przycisk OK. 15.Zaznaczone uprzednio trójwymiarowe polilinie zostan dodane do definicji powierzchni w roli linii nieci ci. Powierzchnia widoczna na rysunku zostanie zaktualizowana. 16.Uwaga W przypadku jakichkolwiek problemów z danymi, na przyk ad przechodzenia dodanych linii nieci ci przez punkty, w podgl dzie zdarze zostanie wy wietlony odpowiedni komunikat. Na potrzeby niniejszego wiczenia komunikat mo na zignorowa. Wszelkie problemy z niezgodno ci danych, takie jak przechodzenie linii nieci ci przez istniej ce punkty, s zg aszane w podgl dzie zdarze, dzi ki czemu ytkownik mo e dok adnie ustali ich przyczyny. Linie nieci ci mo na dodawa równie pojedynczo wybieraj c Dodaj a nast pnie wskazuj c lini na rysunku. 17.Obejrzyj zmodyfikowan powierzchni w pobli u dodanych linii nieci ci. 18.Ukryj bazowe polilinie 3D wy czaj c ich warstw. V. Dodawanie zewn trznej obwiedni do powierzchni. Celem wiczenia b dzie wstawienie polilinii, a nast pnie utworzenie zewn trznej obwiedni powierzchni na bazie tej polilinii. 1. Utwórz warstw Obwiednie, ustal jaj kolor jako zielony. Ustaw warstw Obwiednie jako aktywn. 2. W menu Rysuj wybierz polecenie Polilinia 3D. 3. W sposób opisany w cz ci IV rozdzia u Powierzchnie w punktach 1 i 2 narysuj obwiednie cz c punkty 780, 779, 783, 856, 860, 859 oraz ponownie W obszarze narz dzi w drzewie Nawigatora rozwi kolekcj powierzchni Pierwotna znajduj si w kolekcji Powierzchnie. 5. W kolekcji Pierwotna rozwi kolekcj Definicja. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj Obwiednie i wybierz polecenie Dodaj. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Dodaj obwiednie. 6. W ustawieniach obwiedni skonfiguruj nast puj ce parametry: Nazwa: Pierwotna-Obwiednia Typ: Ukryj Nieniszcz ca linia nieci ci: pole wyboru zaznaczone Strza ka: Kliknij przycisk OK, co spowoduje zaakceptowanie wprowadzonych warto ci i zamkni cie okna dialogowego Dodaj obwiednie. 8. Na rysunku zaznacz zielon polilini wychodz z punktu Polilinia zostanie dodana do definicji powierzchni, a obszar powierzchni widoczny na rysunku zostanie przyci ty do granic obszaru wyznaczonego przez obwiedni. Opcjonalnie, je li wyj ciowa polilinia ma by niewidoczna, wy cz jej warstw. Celem dodania do powierzchni obwiedni ukrytej, jest spowodowanie zamaskowania wybranych obszarów podzia u na trójk ty. Mo na jej u np. do ukrycia linii warstwic przebiegaj cych pod budynkiem. 3

4 10.Z menu Widok wybierz polecenie Orbita 3D. 11.Korzystaj c z narz dzia trójwymiarowej orbity, obejrzyj utworzon powierzchni. 12.Aby powróci do standardowego, rzutu p askiego powierzchni, z menu Widok wybierz kolejno polecenia Widoki 3D, Plan i Aktualny LUW. 13.Zapisz rysunek Edycja danych powierzchni VI. Zamiana kraw dzi TIN Celem wiczenia b dzie zmiana u enia kilku kraw dzi TIN zawartych w powierzchni. 1. W zak adce Nawigator rozwi grupy punktów. Kliknij prawym przyciskiem myszy na grup pikiety wysoko ciowe i wybierz Edytuj punkty. Zmie wysoko punktu 1527 na 388m. Kliknij prawym przyciskiem na powierzchni pierwotna i wybierz Przebuduj 2. W zak adce Nawigator rozwi kolekcj Powierzchnia a nast pnie kliknij prawym przyciskiem na powierzchni Pierwotna i wybierz W ciwo ci. 3. W zak adce Informacje okna W ciwo ci powierzchni, zmie Styl powierzchni na Styl_inicja y_tin wybierz Zastosuj i zatwierd OK. Styl wy wietlania powierzchni uleg zmianie. 4. Rozwi kolekcj Grupy punktów w zak adce nawigator a nast pnie wybierz grup Wszystkie punkty. Kliknij prawym przyciskiem na punkt 709 i wybierz Zoom do. 5. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj Definicja odnosz si do powierzchni Pierwotna. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Edycje i wybierz polecenie Zamie kraw. 6. W linii polece pojawi si monit o zaznaczenie kraw dzi (linii), której orientacja ma zosta zmieniona. 7. Kliknij przek tn w kwadracie co spowoduje jej zamian. Zwró uwag e powierzchnia uleg a zmianie. Zmiana dojdzie do skutku, je li s spe nione nast puj ce kryteria: -Kwikni to trójk t nie dalej ni 1 jednostk miary od kraw dzi. -Kraw musi rozdziela dwa widoczne trójk ty. -Kraw nie ma charakteru linii nieci ci ani nie zosta a utworzona za pomoc polecenia Dodaj lini. -Równoleg obok utworzony przez oba trójk ty (rozdzielone kraw dzi ) jest wypuk y. 8. Spróbuj zmieni kraw w innych miejscach gdzie przebieg warstwic wydaje si by nieprawid owy. Je li zmiana kraw dzi spowodowa a gorszy rezultat (Twoim zdaniem) anuluj polecenie i cofnij ostatni zmian. 9. Po zako czeniu operacji naci nij klawisz ENTER. 10.W podobny sposób mo na u funkcji usu lini a tak e usu punkt dost pnych w opcji Edycje. Wybierz opcje usu punkt a nast pnie usu punkty 1528 i Spróbuj wykorzysta te funkcje na zbudowanym modelu w celu poprawy przebiegu warstwic. W razie niepo danych zmian u yj opcji cofni cia polecenia. 11.Operacje edycji zostan dodane jako wpisy operacji Zamie kraw linii w widoku listy Edycje w drzewie Nawigatora. Zapisz rysunek. VII. Wyg adzanie powierzchni Celem wiczenia b dzie wyg adzenie powierzchni przy u yciu metody interpolacji punktów siednich (NNI). 1. W obszarze narz dzi na zak adce Nawigator rozwi kolekcj Definicja odnosz si do powierzchni Pierwotna. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycj Edycje i wybierz polecenie Wyg ad powierzchni. 2. W oknie dialogowym Wyg ad powierzchni w polu Wybierz metod zaznacz pozycj Interpolacja punktów s siednich. 4

5 3. W grupie Dane wyj ciowe interpolacji/ekstrapolacji punktów w polu lokalizacji wyj ciowych zaznacz pozycj Wg siatki. U ycie opcji po wyj ciowych Wg siatki powoduje interpolacj punktów powierzchni na siatk le w obr bie wielobocznych obszarów wyznaczonych na rysunku. Po wyznaczeniu tych obszarów mo na skonfigurowa ustawienia odst pów wzd osi X i Y oraz orientacji punktów. 4. W kolumnie Warto kliknij pole odpowiadaj ce parametrowi Wybierz obszar wyj ciowy kliknij przycisk. 5. W linii polece dla parametru obszaru wyj ciowego wpisz warto Powierzchnia. Zostanie wy wietlone okno dialogowe Wyg ad powierzchni. 6. W polu Odst p X siatki wpisz liczb W polu Odst p Y siatki wpisz liczb Kliknij przycisk OK, co spowoduje wyg adzenie powierzchni. Wyg adzenie powierzchni nast pi poprzez dodanie dodatkowych punktów siatki. Punkty zostan dodane w odst pach 50m, ich wysoko zostanie uzyskana poprzez interpolacje w oparciu o punkty s siednie. Operacja zostanie dodana jako wpis operacji Wyg ad powierzchni w widoku listy Edycje na zak adce Nawigator. W kolumnie Opis w widoku listy b dzie widoczna zastosowana metoda wyg adzania powierzchni (Wyg adzanie punktów s siednich). 9. W miejscach nieodpowiedniego przebiegu warstwic u yj funkcji zaprezentowanej w punkcie VI Zamiana kraw dzi i przedytuj powierzchnie u ywaj c funkcji dost pnych w Edycji. 10.Po zako czonej edycji siatki TIN zmie styl wy wietlania powierzchni na styl_inicja y (patrz punkt 1-2 cz ci VI) i zapisz rysunek. 11.Obejrzyj wynik na za pomoc funkcji menu Widoku - Orbita 3D. 12.Wpisz w wierszu polece polecenie RENDER a nast pnie w oknie opcji renderingu zaakceptuj wszystkie ustawienia wybieraj c przycisk Render w dole okna. 13.Wró do standardowego, rzutu p askiego powierzchni. VIII. Tworzenie stylu etykiet warstwic 1. W zak adce Ustawienia rozwi kolekcj Powierzchnia a nast pnie Style opisów i Warstwica. 2. Kliknij prawym styl Standardowy i wybierz Kopiuj. 3. W oknie Edytor stylów etykiet w zak adce Informacje zmie nazw stylu na Styl_inicja y. 4. W zak adce Ogólne w polu Warstwa zaznacz pole Warto a nast pnie kliknij. Utwórz now warstw Opisy warstwic. Kolor warstwy pozostaw bez zmian. 5. W zak adce Uk ad w polu Tekst zmie wysoko tekstu na 15mm. 6. W polu Granica zmie warto parametru Szczelina na 2 mm. 7. Wybierz OK. zatwierdzaj c nowy styl IX. Dodawanie etykiet warstwic Celem wiczenia b dzie dodanie etykiet warstwic g ównych w wybranych miejscach powierzchni. 1. Ustal widok tak aby by widoczny obszar pomi dzy punktami 882 a Z menu g ównego wybierz Powierzchnie a nast pnie Etykiety i Dodaj etykiety warstwic. 3. W oknie Utwórz etykiety warstwic kliknij Wybierz warstw a nast pnie. Utwórz now warstw linie_opisow_warstwic, ustal kolor niebieski nowej warstwy. Zatwierd OK. Na warstwie tej zostan umieszczone linie wzd których b umieszczane opisy warstwic. 4. W oknie Utwórz etykiety warstwic kliknij Wybierz powierzchni a nast pnie wybierz powierzchnie Pierwotna i zatwierd OK. 5. Upewnij si e w oknie Utwórz etykiety warstwic jest ustalona Grupa linii etykiety jako opcja tworzenia etykiet warstwic wzd zadanej linni. 5

6 6. Wybierz opcj Oznaczaj etykietami g ówne oraz nie oznaczaj etykietami pomocniczych. 7. Wska punkt pocz tkowy linii w pobli u punktu 882 a koniec w pobli u punktu Warstwice g ówne wzd linii zosta y opisane. 9. Wskaz inne linie opisu warstwic na powierzchni wed ug uznania. 10.Z menu g ównego wybierz Powierzchnie a nast pnie Etykiety i ciwo ci linii etykiety warstwic 11.Wybierz wszystkie linie etykiet warstwic, klikaj c na nie kolejno. Wybierz prawy przycisk myszy rezygnuj c z wymierania. 12.W oknie ciwo ci etykiety linii warstwicy zmie styl Warstwic g ównych na Styl_inicja y. Etykiety zosta y zmienione. 13.Wyga warstw linie_opisow_warstwic. Wykonywanie analiz spadku wody X. Konfigurowanie i wykonywanie analizy spadku wody Celem wiczenia b dzie utworzenie linii pokazuj cych cie, jak p yn ca woda obra aby na drodze przez powierzchni. 1. Utwórz warstw Linie_spadku o dowolnym kolorze. 2. Z grupy punktów Pikiety wysoko ciowe (zak adka Nawigator) wybierz punkt 900. Kliknij prawym przyciskiem myszy na punkt i wybierz Zoom do. 3. Z menu Powierzchnie wybierz kolejno polecenia Programy us ugowe i Spadek wody. 4. W oknie dialogowym Spadek wody w obszarze Znacznik spadku wody w polu Umie znacznik w punkcie pocz tkowym zaznacz warto Tak. 5. Wybierz pole Warto W ciwo ci Warstw cie ki i kliknij przycisk. Ustaw warstw Linie_spadku i potwierd Ok. zamykaj c okno Wybór warstwy. 6. W polu Styl znacznika punktu pocz tkowego zaznacz pozycj Standardowy. Kliknij przycisk OK. 7. Kliknij w pobli u punku Zostanie wy wietlona dwuwymiarowa polilinia pokazuj ca przep yw wody w dó od zaznaczonego punktu. Punkt pocz tkowy cie ki b dzie wyró niony znacznikiem o zdefiniowanym stylu podstawowym. 9. Kliknij inne wybrane przez siebie miejsca na powierzchni, aby zobaczy wyniki analizy spadku wody dla fragmentów terenu o innej rze bie. 10.Zwró uwag, e konieczno podzia u kana u sp ywu powoduje automatyczne dodanie odpowiednich linii reprezentuj cych ka cie. 11.Wy cz warstw Linie _spadku i zapisz rysunek. 6

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax

Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Bezpieczeñstwo aplikacji tworzonych w technologii Ajax Autor: Billy Hoffman, Bryan Sullivan T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-1693-0 Tytu³ orygina³u: Ajax Security Format: 168x237, stron:

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja administratora Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja administratora Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja administratora Wersja: 4.4 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis treci

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj

Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 214 225 ISSN 1896-1800 Efekt rozgrzania poznawczego a podatno na dezinformacj Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski Efekt

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Analizator Masy Cia a

Analizator Masy Cia a Analizator Masy Cia a INTERPRETACJA WYNIKÓW wagi Fitness do u ytku domowego Dla kogo przeznaczony jest analizator sk adu cia a: Analizator Sk adu Cia a jest przeznaczony dla osób doros ych w wieku 18-99

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo