ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/WSH/EFS_ORZ/2016

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/WSH/EFS_ORZ/2016"

Transkrypt

1 Sosnowiec, 13 październik 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/WSH/EFS_ORZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej, w ramach Projektu Akademia Twórczego Ucznia, nr WND-RPSL AD/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata I. ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Humanitas ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec tel , faks: NIP: ; REGON: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Szacowana wartość zamówienia przekracza 50 tys. zł netto. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, postępowanie nie podlega przepisom ustawy PZP i zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności wg reguł opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata z dnia r. Rozdział 6, Podrozdział 6.5 III. MIEJSCA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 1. Strona www Zamawiającego tj Strona www Partnera tj Portal IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 1. Dwuletni projekt edukacyjny (realizowany w dwóch jednorocznych edycjach) skierowany do: a. 4 szkół podstawowych i 1 gimnazjum zlokalizowanych w Orzeszu, b. 401 uczniów uczących się w ww. szkołach, c. 10 nauczycieli pracujących w ww. szkołach, Zakłada wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego ww. szkół poprzez: a. podniesienie efektywności i jakości nauczania w ww. szkołach,

2 b. wzrost efektywności realizowanych programów edukacyjnych, w tym programów wspomagających szkoły w procesie indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością o co najmniej 20%, c. podniesienie wyników z egzaminów zewnętrznych obowiązujących na danym poziomie edukacyjnym. By osiągnąć zakładane cele Projektu, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli będą realizowane w ramach 6 Akademii: Akademii Kompetencji i Umiejętności Akademii Eksperymentu Akademii Kreatywności Projektowej Akademii Efektywności Lingwistycznej Akademii Rozwijania Kompetencji Akademii Kreatywnego Wspomagania. 2. Projekt realizowany w Sosnowcu i Orzeszu. 3. Okres realizacji Projektu: V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób, które przeprowadzą pozalekcyjne, indywidualne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne z 33 uczniami/uczennicami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 2. Zajęcia są częścią Akademii Kreatywnego Wspomagania, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI. 3. Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni maksymalnie 5 osób prowadzących (ze względu na 5 różnych rodzajów niepełnosprawności uczniów / uczennic objętych wsparciem) prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych części Zapytania. W przypadku złożenia oferty przez firmę wybór osób będzie zgodny z powyższą regułą firma będzie poinformowana ile osób z oferty zostanie zaangażowanych w realizację projektu (w przypadku oceny firmy na poziomie gwarantującym podpisanie umowy). 4. Wykonawcami mogącymi składać oferty w ramach niniejszego postępowania, nie są wyłącznie osoby fizyczne. 5. Zamawiający, w związku z informacjami zawartymi wyżej w pkt. 3 i 4, nie określa zatem liczby Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy na wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania, szczegółowo opisanego poniżej w punkcie VI. 6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Usługi szkolnictwa podstawowego Usługi szkolnictwa średniego VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zajęcia będą odbywały się w ramach dwóch jednorocznych edycji równoznacznych z latami szkolnymi: 2016/2017 i 2017/2018.

3 2. Realizacja pierwszych zajęć, w ramach pierwszej edycji zaplanowana jest na X/XI 2016 r. 3. Indywidualnymi zajęciami zostanie objętych 33 uczniów/uczennic z 5 różnych szkół. 4. Łączna liczba godzin indywidualnych zajęć edukacyjno terapeutycznych wszystkich rodzajów metod (tj. muzykoterapii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, surdopedagogiki, arteterapii, dramatoterapii) przypadających na jednego ucznia / uczennicę: 30 godz. dyd. zajęć w roku 2016/2017 i 30 godz. dyd. w 2017/ Zajęcia będą odbywać się pozalekcyjnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, przed lub po zakończeniu przez uczniów/uczennice obowiązkowych zajęć lekcyjnych w trybie 1-godzinnych (1 godz. dyd.), cotygodniowych, indywidualnych spotkań z osobą prowadzącą zajęcia w ramach Akademii Kreatywnego Wspomagania. 6. W zakresie czasu realizacji zajęcia będą indywidualnie dostosowane do planu lekcji każdego z uczniów/uczennic uczęszczających na indywidualne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne. 7. Plan lekcji powstanie i zostanie ostatecznie zatwierdzony każdorazowo we wrześniu danego roku. Na jego podstawie Zamawiający ustali harmonogram indywidualnych zajęć i przedstawi wyłonionemu Wykonawcy/Wykonawcom do realizacji. Cel przeprowadzanych zajęć: 2 letnie, 60 godzinne (2 x 30 godz. dyd. w każdym roku szkolnym), a w wyjątkowych sytuacjach tj. dziecko kończy naukę na danym poziomie nauczania w roku szkolnym 2016/ roczne, 30 - godzinne, zajęcia edukacyjno terapeutyczne prowadzone w oparciu o metodę muzykoterapii, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, surdopedagogiki, arteterapii, dramatoterapii: 8. Z uwagi na pięć różnych rodzajów zajęć (metod prowadzenia), przedmiot zamówienia, którego dot. niniejsze zapytanie, Zamawiający podzielił na pięć części: cz. 1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne: miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Bukowina 19-21, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Franciszka Stuska 10, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 6 ul lecia 3, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Chrobrego 64, Orzesze; Gimnazjum nr 3 ul. Uczniowska 1, Orzesze; czas trwania zajęć: 1 godzina dydaktyczna, tryb prowadzenia zajęć: indywidualne liczba dzieci objętych wsparciem: 33 uczniów i uczennic liczba zajęć: 1 zajęcia w tygodniu przez minimum 1 rok szkolny szacunkowa liczba godzin do zrealizowania (liczba szacunkowa, może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) po zakończeniu procesu rekrutacji i tym samym określeniu liczby godzin wsparcia z danej metody dla 1 ucznia z określonym rodzajem niepełnosprawności): 342 godziny dyd. zajęć (średnio na ucznia / uczennicę 6-12 godzin zajęć dyd.) cz. 2. Metoda surdopedagogiki: miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Bukowina 19-21, Orzesze;

4 Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Franciszka Stuska 10, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 6 ul lecia 3, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Chrobrego 64, Orzesze; Gimnazjum nr 3 ul. Uczniowska 1, Orzesze; czas trwania zajęć: 1 godzina dydaktyczna, tryb prowadzenia zajęć: indywidualne liczba dzieci objętych wsparciem: 33 uczniów i uczennic liczba zajęć: 1 zajęcia w tygodniu przez minimum 1 rok szkolny szacunkowa liczba godzin do zrealizowania (liczba szacunkowa, może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) po zakończeniu procesu rekrutacji i tym samym określeniu liczby godzin wsparcia z danej metody dla 1 ucznia z określonym rodzajem niepełnosprawności): 342 godziny dyd. zajęć (średnio na ucznia / uczennicę 6-12 godzin zajęć dyd.) Cz. 3. Arteterapia: miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Bukowina 19-21, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Franciszka Stuska 10, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 6 ul lecia 3, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Chrobrego 64, Orzesze; Gimnazjum nr 3 ul. Uczniowska 1, Orzesze; czas trwania zajęć: 1 godzina dydaktyczna, tryb prowadzenia zajęć: indywidualne liczba dzieci objętych wsparciem: 33 uczniów i uczennic liczba zajęć: 1 zajęcia w tygodniu przez minimum 1 rok szkolny szacunkowa liczba godzin do zrealizowania (liczba szacunkowa, może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) po zakończeniu procesu rekrutacji i tym samym określeniu liczby godzin wsparcia z danej metody dla 1 ucznia z określonym rodzajem niepełnosprawności): 342 godziny dyd. zajęć (średnio na ucznia / uczennicę 6-12 godzin zajęć dyd.) Cz. 4. Dramatoterapia: miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Bukowina 19-21, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Franciszka Stuska 10, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 6 ul lecia 3, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Chrobrego 64, Orzesze; Gimnazjum nr 3 ul. Uczniowska 1, Orzesze; czas trwania zajęć: 1 godzina dydaktyczna, tryb prowadzenia zajęć: indywidualne liczba dzieci objętych wsparciem: 33 uczniów i uczennic liczba zajęć: 1 zajęcia w tygodniu przez minimum 1 rok szkolny

5 szacunkowa liczba godzin do zrealizowania (liczba szacunkowa, może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) po zakończeniu procesu rekrutacji i tym samym określeniu liczby godzin wsparcia z danej metody dla 1 ucznia z określonym rodzajem niepełnosprawności): 342 godziny dyd. zajęć (średnio na ucznia / uczennicę 6-12 godzin zajęć dyd.) Cz. 5. Muzykoterapia: miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Bukowina 19-21, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Franciszka Stuska 10, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 6 ul lecia 3, Orzesze; Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Chrobrego 64, Orzesze; Gimnazjum nr 3 ul. Uczniowska 1, Orzesze; czas trwania zajęć: 1 godzina dydaktyczna, tryb prowadzenia zajęć: indywidualne liczba dzieci objętych wsparciem: 33 uczniów i uczennic liczba zajęć: 1 zajęcia w tygodniu przez minimum 1 rok szkolny szacunkowa liczba godzin do zrealizowania (liczba szacunkowa, może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) po zakończeniu procesu rekrutacji i tym samym określeniu liczby godzin wsparcia z danej metody dla 1 ucznia z określonym rodzajem niepełnosprawności): 342 godziny dyd. zajęć (średnio na ucznia / uczennicę 6-12 godzin zajęć dyd.) VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Maksymalny termin wykonania zamówienia: X/XI V 2018 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, ferii, wakacji itp. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć terminów. VIII. ISTOTNE NFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 1. Umowy w Projekcie dot. realizacji przedmiotu niniejszego postępowania zostaną podpisane z maksymalnie pięcioma Wykonawcami wyłonionymi w ramach każdej części zamówienia, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, z zastrzeżeniem, iż w każdej części Zamawiający wyłoni po jednej osobie z każdej dziedziny (tj. która uzyska najwięcej punktów wśród oferentów z kwalifikacjami z danej dziedziny (w ramach jednej części) tj. z zakresu tyflopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, oligofrenopedagogiki, autyzmu/zespołu aspergera). 2. Liczba godzin zajęć przypadająca do zrealizowania przez każdego z wyłonionych w toku postępowania Wykonawców, zostanie ustalona przez Zamawiającego w porozumieniu ze Szkołami uczestniczącymi w Projekcie. Liczba ta będzie wynikała z harmonogramu indywidualnych zajęć edukacyjno - terapeutycznych, który zostanie opracowany na podstawie planu lekcji uczniów poszczególnych klas i szkół. Ogólna liczba godzin indywidualnych zajęć edukacyjno terapeutycznych zostanie podzielona na Wykonawców zgodnie z rodzajami niepełnosprawności uczniów / uczennic rekrutowanych do projektu i zdiagnozowanymi potrzebami danego ucznia / uczennicy w zakresie liczby godzin pracy daną metodą. Każdy

6 Wykonawca potwierdzi możliwość realizacji zajęć według ustalonego harmonogramu przedstawionego przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji przedstawionego harmonogramu nastąpi proces negocjacji terminów (w uzgodnieniu ze szkołą). 3. Forma i termin płatności. Wynagrodzenie będzie rozliczane w trybie miesięcznym, przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty prawidłowo wypełnionej przez Wykonawcę miesięcznej karty wykonania zadania podpisanej przez Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego oraz prawidłowo wystawionej faktury/rachunku oraz podpisanego oświadczenia dot. nieprzekroczenia 276 godz. zegarowych miesięcznie dla danego miesiąca (w przypadku Wykonawców świadczących usługę osobiście) 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego wyżej w pkt. 3, w przypadku opóźnień w przekazywaniu Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą środków przeznaczonych na finansowanie działań w Projekcie lub w przypadku braku środków finansowych na koncie Projektu Zamawiającego. Po otrzymaniu środków finansowych od Instytucji Zarządzającej, Zamawiający ureguluje zaległe płatności w terminie do 5 dni roboczych od momentu wpływu środków na konto Projektu Zamawiającego. IX. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY 1. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć edukacyjno terapeutycznych wg wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla metod według których są prowadzone dane indywidualne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne stanowiących przedmiot zapytania oraz dostosowanych do stopnia niepełnosprawności ucznia/uczennicy, w terminach, które zostaną określone w umowie z Wykonawcą. 2. Przygotowanie Indywidualnego Programu Prowadzenia Zajęć (IPPZ), opartego na diagnozie ucznia/uczennicy, w oparciu o indywidualne potrzeby (do akceptacji Zamawiającego). 3. Monitorowanie i opisywanie na bieżąco - z użyciem indywidualnych kart diagnozy - progresu każdego ucznia/uczennicy i przekazywanie Zamawiającemu ich wyników: a. wstępnej diagnozy poczynionej w trakcie pierwszego spotkania z uczennicą/uczniem - do końca miesiąca, w którym ono nastąpiło, b. diagnozy częściowej nr 1 dot. postępów ucznia/uczennicy w obszarze występujących trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych odnotowanych w trakcie pierwszego roku zajęć do końca czerwca 2017 r. c. diagnozy częściowej nr 2 dot. postępów ucznia/uczennicy w obszarze występujących trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych odnotowanych w trakcie trzeciego półrocza zajęć do końca stycznia 2018 r. d. diagnozy końcowej podsumowującej postępy ucznia/uczennicy w obszarze występujących trudności w opanowywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych odnotowanych w trakcie całego okresu wsparcia maksymalnie do 31 maja 2018 r., a w przypadku uczniów / uczennic korzystających ze wsparcia 1 rok do czerwca 2017 r. 4. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z realizowanych zajęć (przynajmniej 2 wyraźne, nie rozmazane zdjęcia z zajęć zrealizowanych w danym miesiącu) i przekazywanie jej

7 Zamawiającemu razem z miesięczną dokumentacją finansową oraz oświadczeniem Wykonawcy w terminie do końca każdego miesiąca realizacji zajęć. 5. Wypełnianie dokumentacji, związanej z realizacją Projektu, wymaganej przez Zamawiającego oraz dopilnowywanie, by uczniowie i uczennice podpisywali dokumentację z zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności, itp.), z zastrzeżeniem, że w przypadku braku możliwości podpisania dokumentów przez danego ucznia / uczennicę, potwierdzenie nastąpi przez osobę prowadzącą zajęcia. X. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do nauczania formalnego w oświacie b. posiadają wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/rekomendowana w ramach postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada: W przypadku części 1, 2, 3, 4, 5: ukończone studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki lub ukończone kształcenie formalne w innej jednostce w specjalności oligofrenopedagogika lub/i ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie surdopedagogiki lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie surdopedagogiki lub ukończone kształcenie formalne w innej jednostce w specjalności surdopedagogika lub/i ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie tyflopedagogiki lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie tyflopedagogiki lub ukończone kształcenie formalne w innej jednostce w specjalności tyflopedagogika lub/i ukończone studia wyższe w zakresie logopedii lub ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie logopedii lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie logopedii lub ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie logopedii oraz przygotowanie pedagogiczne lub/i ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki oraz ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pracy z dziećmi z Autyzmem/z zespołem Aspergera lub ukończone studia wyższe z zakresu psychologii, przygotowanie pedagogiczne oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pracy z dziećmi z Autyzmem/z zespołem Aspergera lub ukończone

8 kształcenie formalne w innej jednostce w specjalności w zakresie pracy z dziećmi z Autyzmem/z zespołem Aspergera Oraz spełnia łącznie z jednym lub więcej powyższymi warunkami: W przypadku części 1: ukończony kurs poziom I - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (kurs dla początkujących) realizowany przez liderów upoważnionych przez ISCO W przypadku części 2: ukończone studia podyplomowe Surdopedagogika - kurs kwalifikacyjny I stopnia W przypadku części 3: ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie Arteterapii W przypadku części 4: ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie Arteterapii lub ukończony kurs/szkolenie w zakresie dramaterapii W przypadku części 5: ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie muzykoterapii c. posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca/ rekomendowana w ramach postępowania osoba prowadząca zajęcia, posiada: W przypadku części 1: min. roczne doświadczenie w prowadzeniu terapii metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne z dziećmi w wieku 7-16 lat z niepełnosprawnościami i w tym okresie przeprowadził co najmniej 30 godzin zajęć z tego zakresu z dzieci z niepełnosprawnościami W przypadku części 2: min. roczne doświadczenie w prowadzeniu terapii surdopedagogicznej z dziećmi w wieku 7-16 lat z niepełnosprawnościami i w tym okresie przeprowadził co najmniej 30 godzin zajęć z tego zakresu z dzieci z niepełnosprawnościami W przypadku części 3: min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć artystycznych z dziećmi w wieku 7-16 lat z niepełnosprawnościami i w tym okresie przeprowadził co najmniej 30 godzin zajęć z tego zakresu z dzieci z niepełnosprawnościami W przypadku części 4: min. roczne doświadczenie w prowadzeniu dramaterapii z dziećmi w wieku 7-16 lat z niepełnosprawnościami i w tym okresie przeprowadził co najmniej 30 godzin zajęć z tego zakresu z dzieci z niepełnosprawnościami W przypadku części 5: min. roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie muzykoterapii z dziećmi w wieku 7-16 z niepełnosprawnościami i w tym okresie przeprowadził co najmniej 30 godzin zajęć z tego zakresu z dzieci z niepełnosprawnościami W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącym osobą prawną / jednoosobową działalnością gospodarczą ww. kryteria musza spełniać wszystkie wskazane w ofercie osoby.

9 d. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, e. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym/Partnerem. 2. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie metodą warunku granicznego spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty złożone przez oferentów w niniejszym postępowaniu. 3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym/Partnerem osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d. pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. XI. KRYTERIA OCENY 1. Oferty spełniające wszystkie warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu opisane w pkt. X, zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag, przy czym kryteria określone niżej w ramach pkt. b d bezpośrednio odnoszą się i dotyczą osób mających prowadzić zajęcia edukacyjne, zgodnie z opisem niniejszego Zapytania: a. Cena 30% b. Liczba godzin zajęć danej metody (adekwatnie do każdej części) przeprowadzonych w ostatnich trzech latach liczonym do momentu daty złożenia 30% c. Staż pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 20% d. Posiadanie kursów, certyfikatów w zakresie istotnym dla rodzaju zajęć stanowiących przedmiot postępowania (adekwatnie do każdej części) 20% 2. Sposób oceny - punktacja: a. Kryterium 1 cena brutto oferty godzina indywidualnych zajęć edukacyjno - terapeutycznych (30%) W cenie należy uwzględnić wartość usługi brutto. Punkty za kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena brutto najtańszej oferty Cena brutto badanej oferty x 30 = ilość punktów b. Kryterium 2 liczba godzin zajęć danej metody (adekwatnie do każdej części) przeprowadzonych w ostatnich trzech latach liczonym do momentu daty złożenia 30%

10 Punkty za kryterium nr 2 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Liczba godzin zajęć potwierdzona referencjami, wykazana w badanej ofercie Największa liczba godzin zajęć potwierdzona referencjami, wykazana w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 30 = ilość punktów c. Kryterium 3 staż pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 20% Punkty za kryterium nr 3 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Liczba lat stażu pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, wykazana w badanej ofercie Największa liczba lat stażu pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami, wykazana w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 20 = ilość punktów d. Kryterium 4 posiadanie kursów, certyfikatów w zakresie istotnym dla rodzaju zajęć stanowiących przedmiot postępowania (adekwatnie do każdej części) 20% Punkty za kryterium nr 4 zostaną obliczone wg następującego wzoru: Liczba odbytych kursów/szkoleń wykazana w badanej ofercie Największa liczba odbytych kursów/szkoleń wykazana w jednej spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 20 = ilość punktów 3. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego osobą prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą będzie zawierała propozycję kilku osób spełniających warunki udziału w postępowaniu (nie więcej niż pięć osób dla każdej części zamówienia) wówczas każda z tych osób zostanie oceniona jak wyżej. Do porównania ocen badanej oferty z innymi ocenionymi ofertami w zakresie wymienionych wyżej kryteriów zostanie wzięta pod uwagę ocena uzyskana przez osobę ocenioną w badanej ofercie najniżej. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części określonych w pkt. VI.8 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym. 4. Zamawiający ma prawo żądać od Oferenta dokumentacji potwierdzającej informacje zawarte w załącznikach przedkładanych celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oceny poszczególnych kryteriów. 5. Jeżeli oferta składana będzie przez Wykonawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny być załączone w formacie PDF czytelny skan o zalecanej rozdzielczości 150DPI. 6. Kompletna oferta powinna zawierać: a. formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania,

11 b. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym/Partnerem załącznik nr 2 c. oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zamówienia załącznik nr 3 d. oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego do wykonania zamówienia wg załącznika nr 4 dot. osób fizycznych e. oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału ekonomicznego i technicznego oraz osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w celu wykonania zamówienia wg załącznika 4A - dot. osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą f. oświadczenie Wykonawcy dot. łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym umowy o pracę, które nie przekracza 276 godz. miesięcznie wg załącznika nr 5 - dot. osób fizycznych g. wykaz wiedzy i doświadczenia Wykonawcy celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. X.1.b wg załącznika nr 6 wraz z niezbędnymi dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) - dot. osób fizycznych h. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z wykazem ich wiedzy i doświadczenia celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. X.1.c wg załącznika nr 6A wraz z niezbędnymi dokumentami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)- dot. osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i. aktualny (wystawiony najdalej na 3 miesiące przed terminem składania ofert) odpis z KRS lub aktualny dokonany w terminie pomiędzy ogłoszeniem zapytania a terminem składania ofert - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejdot. osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą j. oświadczenie w zakresie terminu związania Ofertą wg załącznika nr 7 k. wykaz liczby godzin zajęć danej metody (adekwatnie do każdej części) przeprowadzonych w ostatnich trzech latach liczonym do momentu daty złożenia podlegających ocenie w ramach kryterium nr 2 wg załącznika nr 8. W przypadku Wykonawcy przedstawiającego więcej osób załącznik nr 8 należy wypełnić dla każdej z nich. l. wykaz lat staż pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością podlegających ocenie w ramach kryterium nr 3 wg załącznika nr 9. W przypadku Wykonawcy przedstawiającego więcej osób załącznik nr 9 należy wypełnić dla każdej z nich, m. wykaz posiadanych kursów, certyfikatów w zakresie istotnym dla rodzaju zajęć stanowiących przedmiot postępowania (adekwatnie do każdej części) podlegających ocenie w ramach kryterium nr 4 wg załącznika nr 10. W przypadku Wykonawcy przedstawiającego więcej osób załącznik nr 10 należy wypełnić dla każdej z nich. 7. Jeżeli jeden Wykonawca składa ofertę na kilka części określonych w Zapytaniu, wszystkie załączniki muszą zostać złożone w każdej z części za wyjątkiem Załącznika nr 2 i aktualnego wypisu KRS/CEIDG.

12 XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia określonego przez Zamawiającego jako termin składania ofert. XIV. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać do dnia 21 października 2016 r. do godziny w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego: a. listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego: ZO nr 06/WSH/EFS_ORZ/2016 oferta dot. wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej b. osobiście: w kopercie jw., Biuro Projektu (Dział Szkoleń WSH), I piętro - pokój nr 105 c. drogą mailową na adres: (w temacie wiadomości proszę wpisać: ZO nr 06/WSH/EFS_ORZ/2016 oferta dot. prowadzenia wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym specjalistycznej). 2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 3. Oferta przesłana po terminie określonym w pkt. 1, nie będzie rozpatrywana. XV. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są: a. Agata Piątkowska, Kierownik Działu Szkoleń WSH; b. Patrycja Jakubas, Specjalista ds. Szkoleń; Tel.: XVI. UWAGI KOŃCOWE 1. Ze względu na założenia budżetowe i ograniczenia finansowe, w przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. Projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez co najmniej 2 Oferentów Zamawiający podejmie negocjacje w zakresie ceny.

13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 19 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 06/WSH/EFS_ORZ/06 z dnia października br. dot. wyboru osób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 20 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09A/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09A/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 2 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 09A/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_ORZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_ORZ/2016 Sosnowiec, 14.09.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_ORZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, 15 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFS_BED/2016

Sosnowiec, 15 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 15 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, 5 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08A/WSH/EFS_BED/2016

Sosnowiec, 5 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08A/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 5 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08A/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 14 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/PRZEDSZKOLA_II/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/PRZEDSZKOLA_II/EFS Sosnowiec, 12 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. wyboru osób prowadzących zajęcia dogoterapii, w ramach Projektu pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 /PRZEDSZKOLA_II/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 /PRZEDSZKOLA_II/EFS Sosnowiec, 6 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 /PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. wyboru osób prowadzących zajęcia w zakresie SOCJOTERAPII, w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16A/PRZEDSZKOLA_II/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16A/PRZEDSZKOLA_II/EFS Sosnowiec, 28 listopada 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16A/PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. wyboru osób prowadzących zajęcia logorytmiczne, w ramach Projektu pn.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/WSH/EFS_ORZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/WSH/EFS_ORZ/2016 Sosnowiec, 28 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/WSH/EFS_ORZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ponownie ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie 7 części zamówienia dot. zakupu i dostawy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Sosnowiec, 22 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. wyboru psychologów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 /PRZEDSZKOLA_II/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 /PRZEDSZKOLA_II/EFS Sosnowiec, 9 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 /PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. wyboru osób prowadzących zajęcia terapeutyczne ruchowo-sensoryczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/WSH/EFS_ORZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/WSH/EFS_ORZ/2016 Sosnowiec, 14 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/WSH/EFS_ORZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni dla osób niepełnosprawnych, w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 /PRZEDSZKOLA_II/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 /PRZEDSZKOLA_II/EFS Sosnowiec, 6 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 /PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. wyboru osób prowadzących zajęcia w zakresie Integracji Sensorycznej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 06B/WSH/EFS_ORZ/06 z dnia grudnia br. dot. wyboru osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 06C/WSH/EFS_ORZ/06 z dnia 4 stycznia br. dot. wyboru osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04A/WSH/EFS_KRZYŻ/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04A/WSH/EFS_KRZYŻ/2017 Sosnowiec, 28 marca 2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04A/WSH/EFS_KRZYŻ/2017 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia do pracowni przyrodniczej w Projekcie nr WND-RPSL.11.01.04-24-0074/15-003

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/WSH ORZESZ/EFS/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/WSH ORZESZ/EFS/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/WSH ORZESZ/EFS/2017 Sosnowiec, 19 lipiec 2017 roku Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dotyczące remontu pomieszczeń dwóch nowych oddziałów przedszkoli w Projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 1 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia oparte na koncepcji Halliwick

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05A/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05A/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 2 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05A/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru Native Speaker ów prowadzących pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 22 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia do pracowni dla osób niepełnosprawnych, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15B/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15B/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 27.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15B/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ponownie ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół specjalnych z Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, 20 września 2017 r.

Sosnowiec, 20 września 2017 r. Sosnowiec, 20 września 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 08.08.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie realizacji szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół specjalnych z Powiatu Będzińskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/EFS_ORZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/EFS_ORZ/2016 Sosnowiec, 27 września 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/EFS_ORZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących metodą WebQuest, pozalekcyjne zajęcia matematyczno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH ORZESZ/EFS /2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH ORZESZ/EFS /2017 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH ORZESZ/EFS /2017 Sosnowiec, 13 lipca 2017 roku Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia do dwóch nowych oddziałów przedszkoli w Projekcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFS_ORZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFS_ORZ/2016 Sosnowiec, 15 listopada 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 08/WSH/EFS_ORZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD /Studia-Pod/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD /Studia-Pod/2017 Łowicz, 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLD.10.02.02/Studia-Pod/2017 Centrum Samorządności i Regionalizmu ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu miejsc na studiach podyplomowych dla 24 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04A/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04A/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 1 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04A/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04B/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04B/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 12 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04B/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ponownie ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie cz. 2 i cz.3 zamówienia dot. wyboru osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17A/WSH/EFS_BED/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17A/WSH/EFS_BED/2017 Sosnowiec, 20.01.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17A/WSH/EFS_BED/2017 uzupełniające zapytanie nr 17 W konsekwencji zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą zmian w realizacji Projektu, wpływających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 20 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dot. technik efektywnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 08/WSH/EFS_ORZ/2016 z dnia 15 listopada br. w zakresie wyboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 08/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 15 lipca br. dot. wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Sosnowiec, 01 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru dostawcy usług szkoleniowych dla nauczycieli przedszkola,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 14/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 1 sierpnie br. dot. wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 09/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 15 lipca br. dot. wyboru osób prowadzących indywidualne zajęcia edukacyjno

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 5 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe dot. opracowania internetowych scenariuszy/zadań do zajęć realizowanych metodą WebQuest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 7B/WSH/EFS_BED/07 z dnia 7 lutego br. w zakresie wyboru osoby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr B/WSH/EFS_BED/207 z dnia 30 stycznia br. w zakresie wyboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 17/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 7 listopada br. w zakresie wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02A/WSH/EFS_BED/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02A/WSH/EFS_BED/2017 Sosnowiec, 28 sierpnia 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02A/WSH/EFS_BED/2017 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe dot. wykonania, składu, wydruku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego zestawów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Sosnowiec, 01 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru dostawcy usług szkoleniowych dla nauczycieli przedszkola,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 7A/WSH/EFS_BED/07 z dnia 0 stycznia br. w zakresie wyboru osób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17B/WSH/EFS_BED/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17B/WSH/EFS_BED/2017 Załącznik do Informacji o zmianie treści Zapytania Ofertowego nr 17B/WSH/EFS_BED/2017 z dnia 07.02.2017 r. Sosnowiec, 09.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17B/WSH/EFS_BED/2017 uzupełniające zapytanie nr

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 11/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 20 lipca br. dot. wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dot.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11C/WSH/EFS_BED/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11C/WSH/EFS_BED/2017 Sosnowiec, 08.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11C/WSH/EFS_BED/2017 W konsekwencji zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą zmian w realizacji Projektu, wpływających na zwiększenie liczby zajęć prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06A/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06A/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 2 sierpnia 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06A/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących zajęcia w oparciu o metodę WebQuest, wchodzące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 03A/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 1 sierpnia br. w zakresie wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 05/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 11 lipca br. w zakresie wyboru Native Speaker ów prowadzących pozalekcyjne,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 04B/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 12 października br. w zakresie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 2 sierpnia br. dot. wyboru osób prowadzących zajęcia w oparciu o

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 15 /WSH/EFS_BED/2016 z dnia 8 sierpnia br. dotyczące realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 23/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dnia 23 września br. dot. wyboru osób prowadzących zajęcia fizjoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 07/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dnia 24 sierpnia br. dot. wyboru osób prowadzących zajęcia logopedyczne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Sosnowiec, 05 października 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli przedszkola,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 04/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 6 lipca br. w zakresie wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/WSH/EFS_BED/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 6 lipca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/WSH/EFS_BED/2016 Wyższa Szkoła Humanitas kieruje Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 03/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dnia 19 sierpnia br. dot. wyboru osób prowadzących zajęcia w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPWP /16/2017/008

ZAPYTANIE nr RPWP /16/2017/008 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPWP.08.03.01-00-30-001/16/2017/008 Zakup jednego miejsca na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce dietetyka i planowanie żywienia w ramach projektu pn.: Rozwiń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/017 z dnia 16.01.017r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza nauczycieli do złożenia oferty dotyczącej realizacji zajęć dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 0/WSH/EFS_BED/206 z dnia 5 lipca 206 r. dot. opracowania internetowych scenariuszy/zadań do zajęć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/EFS_BED/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. dot. wykonania, składu, wydruku oraz dostawy do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 8/POKL.5.2.2_003 dot. przeprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych

Zapytanie ofertowe 8/POKL.5.2.2_003 dot. przeprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych Toruń, dnia 16 października 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe 8/POKL.5.2.2_003 dot. przeprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 01/WSH/EFS_PRZEDSZ/2016 z dnia 01 sierpnia br. dot. wyboru dostawcy usług szkoleniowych dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 01/0001/2017

Rozeznanie rynku nr 01/0001/2017 Rozeznanie rynku nr 01/0001/2017 Gorzów Wlkp., 03.11.2017r. na osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji w części dot. aspektów

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 2/2017 z dnia r.

Rozeznanie rynku nr 2/2017 z dnia r. Zamawiający: Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kilińskiego 21, 90-205 Łódź Rozeznanie rynku nr 2/2017 z dnia 21.04.2017 r. W związku z realizacją projektu TWOJA OPIEKA z sercem współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr: SOSW

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr: SOSW Będzin, 16 sierpnia 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr: SOSW-3053.14.2016 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Będzinie ogłasza Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru dostawcy usług szkoleniowych dla 13 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

2. Opis przedmiotu zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia Wrocław, 24.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1106/N/10/13 działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwraca

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 24 lipiec 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

uzupełniające zapytanie nr 03 oraz zastępujące zapytanie nr 05/WSH/EFS_BED/2016

uzupełniające zapytanie nr 03 oraz zastępujące zapytanie nr 05/WSH/EFS_BED/2016 Sosnowiec, 7 listopada 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/WSH/EFS_BED/2016 uzupełniające zapytanie nr 03 oraz zastępujące zapytanie nr 05/WSH/EFS_BED/2016 W konsekwencji koniecznych zmian w realizacji Projektu,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów Smart Metering

Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów Smart Metering Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów Smart Metering Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rudno, 07.10.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 16.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004

ZAPYTANIE nr RPDS /17/2017/004 Warszawa, 08.09.2017 r. ZAPYTANIE nr RPDS.10.4.01-02-0018/17/2017/004 Zakup dwóch miejsc na studiach podyplomowych na kierunku o tematyce programowanie aplikacji internetowych w ramach projektu pn.: Zawodowcy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli

Studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie, Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie, Nysa, dnia 31 sierpnia 2017r. Zaproszenie do złożenia oferty (usługi) Gminny Zarząd Oświaty, ul.kolejowa

Bardziej szczegółowo

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na oferty

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na oferty Numer postępowania: 1/KON/O006/19 Rzeszów, 28.03.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi realizacji zajęć w formie warsztatów z zakresu księgowości pt.: Akademia Księgowości dla studentów i studentek

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 04/029/2017

Rozeznanie rynku nr 04/029/2017 Strona1 Rozeznanie rynku nr 04/029/2017 Gdańsk, 02.03.2017r. na osobiste przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Kontraktor Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13

Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL /13 Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata ul. Karpacka 54, 85-164 Bydgoszcz tel./faks 52 373 36 89 projekt@osw.bydgoszcz.pl www.osw.bydgoszcz.pl Bydgoszcz, dnia 3.06.2014 Zapytanie ofertowe nr 3/ POKL.07.04.00-04-029/13

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM Europejskie Centrum Edukacyjne- Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/BM dotyczy projektu pn Bank możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku nr 05/021/2017

Rozeznanie rynku nr 05/021/2017 Rozeznanie rynku nr 05/021/2017 Gorzów Wlkp., 25.09.2017r. na osobiste przeprowadzenie warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu: Aktywni niepełnosprawni - kompleksowy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 16/24562/2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 16/24562/2013 Strona 1 ECORYS Polska Sp. z o.o. NIP: PL 525-19-17-135 ul. Łucka 2/4/6 REGON: 012755278 00-845 Warszawa KRS: 0000016606 Wysokość kapitału zakładowego: T +48 22 339 36 40 156 000 zł F +48 22 339 36 49

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości od 50 tys. złotych do 30 tys. euro netto włącznie

ZAPYTANIE OFERTOWE. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości od 50 tys. złotych do 30 tys. euro netto włącznie Słupsk, dnia 29 marca 2017 roku ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości od 50 tys. złotych do 30 tys. euro netto włącznie Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku ogłasza zapytanie

Bardziej szczegółowo

Lider projektu: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS Partner projektu: Gmina Zawidów

Lider projektu: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS Partner projektu: Gmina Zawidów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8) I. Nazwa i adres Zamawiającego Ręczyn

Bardziej szczegółowo

Lider projektu: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS Partner projektu: Gmina Zawidów

Lider projektu: Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS Partner projektu: Gmina Zawidów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP (art. 4 pkt 8) I. Nazwa i adres Zamawiającego Ręczyn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU Zapytanie ofertowe nr 03A/WSH/EFS_ORZ/2016 dot. zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni dla osób niepełnosprawnych, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017/RR prowadzone w trybie rozeznania rynku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017/RR prowadzone w trybie rozeznania rynku Rzeszów, 08.08.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/2017/RR prowadzone w trybie rozeznania rynku w ramach projektu Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces nr umowy RPPK.09.05.00-18-0048/16-00 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A Europejskie Centrum Edukacyjne- EuropäischesBildungszentrum sp. z o.o. ul. Szpitalna 17a 45-010 Opole Tel./fax 77 423 22 45 Opole, 30.05.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/A dotyczy projektu pn Aktywator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/PRZEDSZKOLA_II/EFS

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/PRZEDSZKOLA_II/EFS Sosnowiec, 16 października 2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/PRZEDSZKOLA_II/EFS Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia na potrzeby specjalistycznych zajęć edukacyjno

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Św., dnia r.

Ostrowiec Św., dnia r. Ostrowiec Św., dnia 28.07.2016r. ROZEZNANIE RYNKU NR 01/07/2016/MZ DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 20 000 PLN NETTO Z DNIA 28.07.2016r. na zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego i środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9 usługi szkoleniowe, 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego Sępólno Krajeńskie, 13 października 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla uczestniczek projektu Akademia Umiejętności III współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Liczba godzin zajęć teoretycznych 1. Elementy prawa pracy i BHP i pierwszej pomocy 8 h. Nazwa przedmiotu / części postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE. Liczba godzin zajęć teoretycznych 1. Elementy prawa pracy i BHP i pierwszej pomocy 8 h. Nazwa przedmiotu / części postępowania Lublin, dnia 07 kwietnia 2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu pt. Pierwszy krok do zatrudnienia nr POWR.01.02.01-06-0077/16-00

Bardziej szczegółowo