STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA"

Transkrypt

1 STEROWANIE PRODUKCJĄ STRATEGIE STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

2 Podstawowe cele sterowania produkcją, to m.in.: skrócenie czasu realizacji zlecenia klienta, zmniejszenie zaangażowania kapitału, zwiększenie szybkości obrotu kapitałem. Realizacja: zmniejszenie zapasów, zmniejszenie kosztów wytwarzania i magazynowania, skrócenie cykli produkcyjnych, optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, najkorzystniejsze ukształtowanie dostaw do odbiorców. Spełnienie powyższych wymagań staje się możliwe poprzez ścisłe powiązanie przepływu materiałów i informacji, którą należy uznać za czynnik produkcyjny.

3 Strategie sterowania produkcją

4 Zadanie realizacja zlecenia produkcyjnego, określone jest głównie przez następujące parametry: czas (termin realizacji), koszt, będące do dyspozycji zdolności produkcyjne. Decyzje podejmowane są na etapie: PLANOWANIA -zachowanie zgodności z oczekiwaniami klientów STEROWANIA -pogodzenie parametrów określających zadania, aby rozwiązać problem konkurencyjnego dostępu do ograniczonych zasobów produkcyjnych.

5 Systemy Planowania i Sterowania Production Planning and Control (PPC) Działają w obszarach związanych z przepływem materiałów i informacji w systemach wytwarzania. Realizują: 1. Proces planowania dobór środków do realizacji wyznaczonych zadań produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasowym i osiągnięcia podstawowych celów. 2. Proces sterowania uruchamianie, nadzorowanie i zapewnianie realizacji zadań produkcyjnych.

6 Współdziałają z innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa, takimi jak: Computer Aided Design (CAD) komputerowo wspomagane projektowanie Computer Aided Planning (CAP) komputerowo wspomagane planowanie Computer Aided Manufacturing (CAM) komputerowo wspomagane wytwarzanie Computer Aided Quality Control (CAQ) komputerowo wspomagana kontrola jakości Są podstawą systemów CIM CIM (Computer Integrated Manufacturing) Komputerowo zintegrowane wytwarzanie

7 Model Y (Scheer a) struktury funkcjonalnej systemu CIM

8 Można wyróżnić następujące strategie sterowania produkcją: 1. Istniejące zdolności produkcyjne i termin dostawy są nieprzekraczalne. Krótkoterminowe wykorzystanie obcych zdolności produkcyjnych lub zwiększenie własnej wydajności prowadzi do zwiększenia kosztów. 2. Koszty i zdolności produkcyjne traktowane są jako stałe. Jedynym możliwym krokiem są przesunięcia terminów, które mogą dotyczyć wielu zleceń. 3. Termin i koszt traktowane są jako stałe. Istnieje możliwość krótkoterminowego uruchomienia będących do dyspozycji rezerw zdolności produkcyjnych, które nie mogą zwiększać kosztów produkcji.

9 Strategia 1 Termin Będące do dyspozycji zdolności produkcyjne Produkcja poprzez zlecanie (zadanie wyprodukowania określonej ilości w określonym czasie) Koszty System typu push - tłoczący Strategia 2 Koszt Będące do dyspozycji zdolności produkcyjne Zlecanie zorientowane na optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych Wymuszony przepływ produkcji Termin System typu pull - ssący Strategia 3 Koszt Termin Produkcja realizowana na żądanie (indywidualne zlecenie klienta) Będące do dyspozycji zdolności produkcyjne System nadążnego sterowania produkcją

10 Strategia 1 - typ produkcji jednostkowej lub krótko-seryjnej realizowanej na zlecenie, przy wykorzystaniu pojedynczych maszyn w konwencjonalnych systemach wytwarzania oraz w pełni zautomatyzowanych, elastycznych systemach wytwarzania FMS (Flexible Manufacturing System). Maksymalizacja obciążenia zdolności produkcyjnych może ograniczać swobodę decyzji w zakresie obciążenia zdolności produkcyjnych dla innych zleceń. Krótkoterminowe wykorzystanie obcych zdolności produkcyjnych może zwiększać koszty stałe (konieczność zawarcia umowy gwarantującej udostępnienie ich w pożądanym przez nas terminie).

11 Strategia 2 -produkcja masowa Zbyt dostosowuje się do zasad określonych przez spływ produkcji zakończonej. Ewentualne wahania zapotrzebowania wyrównywane są przez zapasy magazynowe.

12 Strategia 3 - produkcja realizowana na żądanie - produkcja powtarzalna Zwiększenie potencjału dostępnych zdolności produkcyjnych odpowiednio do aktualnych potrzeb bez zwiększania kosztów stałych. Źródła rezerw: zapasy niegospodarności w organizacji przepływu produkcji oraz w strukturze produkcyjnej.

13 Zaopatrzenie przedsiębiorstwa w materiały do produkcji kształtowane jest w ścisłej synchronizacji i integracji współpracy w układzie Odbiorca Dostawca. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ewentualnych strat (zapasów) i właściwie reagowanie na dynamiczne potrzeby rynku. Każde uruchomienie produkcji u dostawcy dokonywane z odpowiednim wyprzedzeniem następuje po otrzymaniu przez niego polecenia od bezpośredniego odbiorcy jego wyrobów (system typu pull ssący). Tak, więc każdy produkt, bez względu na miejsce jego powstawania, wykonywany jest w odpowiedzi na konkretną, występującą w danej chwili potrzebę (w odróżnieniu do systemu typu push tłoczący, w których producent najpierw wytwarza swój wyrób, a następnie poszukuje dla niego potencjalnych nabywców).

14 SYSTEMY STEROWANIA PRODUKCJĄ STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA

15 STRUKTURY SYSTEMÓW STEROWANIA Strategia PUSH. Systemy MRP i ERP Strategia PULL. Systemy JIT Strategia SQUEZEE. Systemy OPT Inne strategie: CAW, CRS 15

16 Ogólne zasady funkcjonowania systemów ssących i tłoczących

17 Porównanie systemów PUSH i PULL Porównanie systemów PUSH i PULL Wtłaczanie pracy bez względu na możliwości przerobowe systemu Zagrożenie jakości Zagrożenie bezpieczeństwa Praca w stresie (konflikty) Ogólny wynik pogarsza się Zasysanie pracy zależnie od możliwości przerobowych zasobu mniej wydajnego Poprawa jakości Poprawa bezpieczeństwa Praca bez stresów Ogólny wynik poprawia się 17

18 System PUSH Cechy systemu : 1. praca ma być wykonana tak wcześnie, jak to możliwe, 2. konflikty przydziału zasobów nie są rozwiązywane na wczesnym etapie opracowania harmonogramu, nadawanie priorytetów zadaniom realizowanym przez poszczególne zasoby jest wyjątkowo trudne, 3. harmonogram wymaga szybkich zmian, jeśli sytuacja się zmieniła. 4. ważne są terminy zakończenia poszczególnych zadań Organizacje w systemach PUSH działają następująco: czasy realizacji zadań, przyjmowane w planie są wydłużane, wszystkie zadania rozpoczynają się ASAP As Soon As Possible (ang.), czyli "Tak szybko jak to możliwe", mając więcej planowanego czasu, pracownicy muszą akceptować wykonywanie większej liczby zadań jednocześnie (multitasking). 1. Utrudnione rozwiązywanie konfliktu przydziału zasobów, 2. Śledzenie (przeglądy) projektu dokonywane jest często, aby rejestrować nieprzewidziane zdarzenia, 3. Niektóre elementy wstępnego planu są zaniedbywane, bo z góry wiadomo, że plan będzie się zmieniał, 4. Konflikty przydziału zasobów są niekiedy rozwiązywane przez wprowadzanie sztucznych zależności między zadaniami lub nakładanie sztucznych ograniczeń, 5. Kierownicy projektów muszą walczyć o konieczne zasoby. PROJEKTY REALIZOWANE W SYSTEMIE PUSH SĄ CZĘSTO SPÓŹNIONE, PRZEKRACZAJĄ BUDŻET I NIE OSIĄGAJĄ CELÓW 18

19 System PULL Praca wprowadzana jest do systemu tak późno, jak to jest praktycznie możliwe (ALAP As Low As Possible) przy uwzględnieniu możliwości całego systemu. W danej chwili wykonywana jest tylko niezbędna praca W zarządzaniu projektami system PULL ujawnia następujące cechy: estymaty czasu równe są wartościom przeciętnym (dokładnie medianom), ochronie podlega cały projekt i jego ścieżki, a nie poszczególne zadania, ochrona polega na wprowadzeniu odpowiednich buforów, harmonogramy nie wymagają zmian, gdyż są chronione przez bufory, pracownicy są zachęcani do wykonywania zadań możliwie szybko. 19

20 czas wykonania planowany termin wykonania planowany termin wykonania planowany termin wykonania planowany termin wykonania Systemy typu PUSH - tłoczące materiał Stanowisko robocze 1 przedmiot produkcji czas wykonania Stanowisko robocze 2 przedmiot produkcji czas wykonania Stanowisko robocze M-1 Według harmonogramu działań (schedule) opracowywanym kolejno, w kierunku od pierwszej do ostatniej operacji! przedmiot produkcji czas wykonania Stanowisko robocze M MRP (Material Requirements Planning)-s. planowania potrzeb materiałowych wada-sterowanie przepływem produkcji na zasadzie wtłaczania zleceń produkcyjnych: duże zapasy produkcji w toku, wydłużenie czasów przepływu-za długie cykle produkcyjne MRPII (Material Resources Planning)-s. planowania zasobów produkcyjnych

21 Strategia PUSH. Systemy MRP i ERP Strategia PUSH zakłada, że żądania wytwórcze (zamówienia na produkt końcowy) zostały przetłumaczone na żądania materiałów i półproduktów w określonych punktach wewnętrznych i na wejściach systemu, dając szczegółowy bilans żądań materiałowych (MRP). Materiały dostarczone na wejście systemu są przepychane (PUSH) za pomocą sterowań stopniowo w kierunku wyjścia systemu, według ustalonego harmonogramu działań określającego dla każdej zaplanowanej operacji, termin rozpoczęcia i zakończenia oraz zbiór zasobów przydzielonych do jej realizacji. Monitorowaniu podlegają wszystkie stanowiska wytwarzania.

22 Strategia PUSH. Systemy MRP i ERP MRP nie rozdziela ograniczonych zasobów do realizacji zadań lecz określa jedynie ich dostępności i zapotrzebowania a ostateczne decyzje o końcowym harmonogramie produkcji podejmuje człowiek. MRP II system zarządzania zasobami produkcyjnymi, rozdziela zasoby do realizacji zadań tworząc nadrzędny harmonogram pracy systemu (master schedule) bilansujący możliwości wykonawcze i zamówienia. ERP (Enterprise Resource Planning) - system zarządzania wszystkimi zasobami produkcyjnymi przedsiębiorstwa, rozdziela zasoby do realizacji zadań. Można zastosować klasyczną teorię szeregowania zadań i rozdziału zasobów.

23 Systemy typu PULL - ssące czas wykonania planowany termin wykonania materiał Stanowisko robocze 1 czas wykonania przedmiot produkcji Stanowisko robocze 2 przedmiot produkcji czas wykonania Proces jest określany z perspektywy jego ostatniej operacji. Wyznaczane są czasy wykonania kolejnych, poprzednich operacji. planowany termin wykonania Stanowisko robocze M-1 planowany planowany termin wykonania termin wykonania czas wykonania przedmiot produkcji Stanowisko robocze M System Produkcji Toyota (SPT) z systemem Kanban. Jeżeli części nie są dostępne na stan. montażu finalnego to są ściągane ze stan. poprzedzającego itd. Ssanie jest realizowane również w zakresie dostaw do produkcji.

24 Przykład systemu ssącego:

25 Strategia PULL. Systemy JIT Strategia przyjmuje za podstawę produkcji zgłoszoną wielkość zapotrzebowania na określony produkt finalny, który powoduje powstanie ssania (PULL) na wyjściu systemu wytwarzania. Ssanie to jest następnie tłumaczone na ssanie materiałów i półproduktów, skierowane do stanowisk poprzednich i rozprzestrzenia się od wyjścia systemu w kierunku jego wejścia. Brak ssania oznacza bezczynność systemu i stanowisk wytwarzania, zapobiegając zbędnemu wytwarzaniu produktu na zapas. Informacyjne sprzężenie zwrotne pozwala na samosterowanie systemu i jego adaptację do żądań zgłoszonych na wyjściu. Celem systemu jest możliwie szybka adaptacja aktualnego wyjścia do wyjścia zadanego, przy czym wszystkie wyjścia maja charakter dynamiczny.

26 Just In Time (JIT) Metoda planowania i kontroli produkcji oparta na określonej filozofii działania, której celem jest wyeliminowanie z procesu produkcyjnego wszelkich strat przez produkowanie właściwych wyrobów, w żądanej ilości i terminie oraz dostarczenia ich do miejsc, gdzie sa potrzebne dokładnie wtedy gdy potrzeby występują. Nie akumuluje (ZI, zero inventory) lub minimalizuje zapasy produkcji w toku poprzez dostarczanie produktów na żądanie i dokładnie na czas. 26

27 Just In Time (JIT) Niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa, unikalności i złożoności produkcji, filozofia JIT jest taka sama. W systemach JIT podstawowym celem funkcjonowania firmy jest: perfekcyjne dostosowanie wyjść systemu produkcyjnego do potrzeb rynku, przy eliminacji wszelkich przestojów i marnotrawstwa 1) 1) Marnotrawstwo określa się jako zbiór wszelkiego rodzaju zdarzeń produkcyjnych, podnoszących koszt wyrobu, ale nie podnoszących jego wartości (mogą to być np. przestoje produkcyjne czy zbędne pomiary jakości) 27

28 Elementy charakterystyczne dla rzeczywistego funkcjonowania systemu JIT

29 Just In Time (JIT) Podstawy : 1. Produkt powinien być zaprojektowany pod kątem modularności, łatwości wytwarzania i eliminowania wszelkiej zbędnej złożoności. 2. Zastosowanie produkcji potokowej (odejście od produkcji dużymi partiami). 3. Synchronizacja procesów produkcyjnych w warunkach równomiernego obciążenia, przy pewnym poziomie niedociążenia, umożliwiającego natychmiastową reakcję na wszelkie nieprawidłowości przez zatrzymanie całej linii produkcyjnej. 29

30 4. Eliminowanie wszelkich strat powstających w procesie produkcyjnym. Do strat zalicza się: -produkcję nadmiernej liczby wyrobów w stosunku do zapotrzebowania, -produkcję części na zapas (nie wiadomo czy i kiedy zostaną wykorzystane w dalszym procesie produkcyjnym, a na razie stanowią zamrożony kapitał), -zbędny transport, - oczekiwanie (na materiał, na narzędzia, na zakończenie wykonywania poprzedniej operacji), a także bezczynność pracownika w okresie, gdy wyrób jest obrabiany na stanowisku bez jego bezpośredniego udziału, - braki (strata nie tylko materiału, energii, pracy człowieka i maszyny, ale także straty wynikłe z kosztów napraw, z obsługi serwisowej, itp.) - zapasy zabezpieczające (jako zamrożony kapitał) -zbędne procesy oraz bezużyteczne działanie robotnika.

31 5. Zastosowanie w procesie produkcyjnym robotów i manipulatorów, umożliwiających automatyzację operacji produkcyjnych. 6. Precyzyjna kontrola jakości na każdym stanowisku pracy - przeniesienie odpowiedzialności za jakość na bezpośrednich wykonawców. Kompleksowe sterowanie jakością (TQC Total Quality Control). 7. Sprawny i niezawodny system transportowy. 8. Stabilność dostaw - dostawcy materiałów i kooperanci muszą gwarantować wysoką jakość i terminowość dostaw. 9. Redukowanie wielkości partii produkcyjnej. Zredukowana partia produkcyjna umożliwia osiągnięcie potokowej formy organizacji produkcji, co prowadzi do minimalizacji zapasów produkcji w toku. Jednocześnie należy dążyć do redukcji zapasów zabezpieczających przez przewidywanie przyczyn powstawania przestojów, które są kompensowane tymi zapasami.

32 Cechy JIT: jakość 0% braków (produkcja bezbrakowa); ilość nie mniej, nie więcej (nie produkować ani zbyt małej, ani zbyt dużej ilości); terminowość nie za wcześnie, nie za późno (dotrzymywać dokładnego terminu dostarczania gotowych wyrobów do odbiorców). Osiągane w wyniku realizacji celów cząstkowych : minimalizacji cykli produkcyjnych; minimalizacji wielkości partii produkcyjnych; minimalizacji czasów przygotowawczo-zakończeniowych; redukcji lub eliminacji czynności transportowych i manipulacyjnych; minimalizacji liczby braków; redukcji lub eliminacji przestojów pracowników i maszyn.

33 Just In Time (JIT) JIT - dokładnie na czas : w szerszym sensie: Zespół przedsięwzięć technologicznoorganizacyjnych, umożliwiających produkcję i zaopatrzenie w małych partiach, a w konsekwencji likwidację magazynów w przedsiębiorstwie, skrócenie cykli produkcyjnych i szybszą reakcję na zmiany popytu. 33

34 Just In Time (JIT) JIT - dokładnie na czas : w węższym sensie: system sterowania produkcją powtarzalną generującym zlecenia produkcyjne i zaopatrzeniowe w chwilach powstania potrzeb, nie pojedynczo lecz małymi partiami metoda Kanban, a nie z wyprzedzeniem jak w systemie MRP (planowania potrzeb materiałowych). 34

35 Produkcja powtarzalna skończona liczba wariantów uzbrojenia maszyn, skończona liczba wariantów wykonawczych, warianty powtarzają się w na ogół nieregularnych odstępach czasu, przezbrojenia dotyczą całych komórek produkcyjnych, od przezbrojenia do przezbrojenia pracujemy w określonym wariancie produkcji. 35

36 Just In Time (JIT). Kanban W wielu systemach JIT przyjmuje się, że przepływ zadań produkcyjnych odbywa się na zamówienie, nie pojedynczo lecz małymi porcjami. Żądanie (ssanie) na materiały lub półprodukty wewnątrz systemu ma postać karty zamówienia o określonej wielkości partii (Kanban), przesyłanej cyklicznie pomiędzy stanowiskami. Liczba krążących kart oraz wielkość partii zamówienia ustalana jest przez nadrzędny system sterowania. 36

37 Just In Time (JIT). Kanban Dzięki wprowadzeniu kart Kanban, pomiędzy poszczególnymi stadiami procesu technologicznego pojawiają się niewielkie, ściśle kontrolowane niewielkie zapasy produkcji w toku (WIP), które pozwalają m.in. na: wygładzanie naturalnej fluktuacji procesu, zapewnienie ciągłości realizacji zamówień, szybkie reagowanie na zgłoszone zamówienia. 37

38 Porównanie JIT i MRP MRP mówi: CZY CHCESZ CZY NIE, MASZ JIT mówi: NIE DAJ MI, ZAWOŁAM NA CIEBIE, KIEDY BĘDĘ POTRZEBOWAŁ 38

39 Porównanie JIT i MRP 1. Planowanie produkcji MRP okres planistyczny jest dłuższy i jest podzielony na fazy ze względu na stałe cykle realizacji zleceń. JIT rozmiary serii są generalnie mniejsze, a produkcja zaczyna się niemal natychmiast po pojawieniu się zapotrzebowania 39

40 Porównanie JIT i MRP 2. Planowanie zdolności produkcyjnych MRP ze względu na szacunkowe planowanie zdolności produkcyjnych, nie jest możliwe ustalenie dokładnego czasu trwania operacji technologicznych dla danej maszyny, ani kolejności realizacji poszczególnych zadań produkcyjnych. JIT krótsze czasy realizacji zadań produkcyjnych, dzięki czemu szacunkowe planowanie zdolności produkcyjnych jest dokładniejsze oraz możliwe jest również bardziej równomierne obciążenie stanowisk produkcyjnych w czasie (min. przeciążeń). 40

41 Porównanie JIT i MRP 3. Zarządzanie zapasami MRP ustala dokładne potrzeby materiałowe, które są systematycznie porównywane ze stanem rzeczywistym. Mogą pojawić się nadmiary lub niedobory zapasów w pewnych okresach. JIT nie jest konieczne administracyjne obsługiwanie systemu zapasów. Przepływ materiałów jest automatycznie zsynchronizowany z zapotrzebowaniem klienta. 41

42 Strategia SQUEZEE. Systemy OPT Wydajność systemu jest ograniczona przepustowością wąskiego przekroju (wąskiego gardła) systemu wytwarzania TOC (Theory of Constraints Teoria Ograniczeń zsynchronizowane wytwarzanie). Przekrój zestaw stanowisk wytwórczych, przez które produkcja się przeciska (SQUEZEE) powodując spiętrzenia i kolejki zadań. OPT (Optimised Production Technology) ustala optymalnie harmonogram pracy stanowisk wąskiego przekroju, a następnie dostosowuje harmonogram pracy pozostałych stanowisk w celu uzyskania rozwiązania dopuszczalnego. 42

43 Strategia CAW (Constant Average Workload) steruje zleceniami produkcyjnymi w celu zapewnienia stałego średniego obciążenia stanowisk, wspomaga MRP II w produkcji seryjnej. Polecana gdy: terminy dostaw są stałe, zdolności produkcyjne są niezmienne, realizacja zadań na stanowiskach jest monitorowana, dostawy materiałów są stabilne. 43

44 Strategia CRS (Continuous Replenishment of Stocks) Dąży do uzupełniania zbilansowanych stanów potrzeb materiałowych. Polecana dla produkcji : w przeważającej części seryjnej lub powtarzalnej, płynnej, monitorowanej, ze stałym, niezależnym od długości serii, zapotrzebowaniem materiałów. 44

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Normatywy planowania produkcji (przypomnienie)

Normatywy planowania produkcji (przypomnienie) Normatywy planowania produkcji (przypomnienie) DOSTAWCY PRODUKCJA ODBIORCY Parametr ilościowy (wielkość przepływu) Parametry przepływów materiałowych Parametr czasowy (szybkość przepływu) Wielkość serii

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją III

Zarządzanie Produkcją III Zarządzanie Produkcją III Dr Janusz Sasak Operatywne zarządzanie produkcją pojęcia podstawowe Asortyment produkcji Program produkcji Typ produkcji ciągła dyskretna Tempo i takt produkcji Seria i partia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 def. Sterowanie to: 1. Proces polegający na wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Just In Time (JIT). KANBAN

Just In Time (JIT). KANBAN JIT. KANBAN Just In Time (JIT). KANBAN Integralnym elementem systemów JIT jest metoda zarządzania produkcją Kanban, oparta na przepływie dokumentów w postaci kart dołączanych do wózków, którymi dostarczane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ

Rozdział 2.1. Jolanta ŁOPATOWSKA ANALIZA PORÓWAWCZA WYBRANYCH METOD PLA- NOWANIA I STEROWANIA PRODUKCJĄ Artykuł ukazał się w: Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, pod red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska, Poznań 2005, s.45-51 Rozdział 2.1 Jolanta

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI LITERATURA: 2 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją IV

Zarządzanie Produkcją IV Zarządzanie Produkcją IV Dr Janusz Sasak Sterowanie produkcją Działalność obejmująca planowanie, kontrolę i regulację przepływu materiałów w sferze produkcji, począwszy od określenia zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl

TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl TEMAT: Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Def. planowania: to element zarządzania polega na decydowaniu o podjęciu działań

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping)

Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) Mapy strumienia wartości (Value Stream Mapping) 1 Literatura http://lean.org.pl/lean/baza-wiedzy/narzedzia-i-metody-lean/mapowaniestrumienia-wartosci/ Wdrażanie Lean Production. Projektowanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja wytwarzania

Automatyzacja wytwarzania Automatyzacja wytwarzania ESP, CAD, CAM, CIM,... 1/1 Plan wykładu Automatyzacja wytwarzania: NC/CNC Automatyzacja procesów pomocniczych: FMS Automatyzacja technicznego przygotowania produkcji: CAD/CAP

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 4. mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM

STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM STRATEGIE STEROWANIA PRZYKŁADOWYM PROCESEM PRODUKCYJNYM Jolanta KRYSTEK Streszczenie: W pracy przedstawiono zastosowanie algorytmów planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi

Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi L. Wicki - Materiały pomocnicze do ćwiczeń (0) 0-0-6 Planowanie i sterowanie zapasami międzyoperacyjnymi ZPiU Schemat zasileń materiałowych - system planowania wg okresu powtarzalności produkcji Wydział

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji Terminy szkolenia 16-17 listopad 2015r., Katowice - Novotel Centrum 19-20 maj 2016r., Sopot - Hotel Haffner**** Opis Dotrzymać terminów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna Techniki CAx dr inż. Michał Michna Literatura 2 Literatura 3 Literatura 1. Chlebus E. Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000 2. Miecielica M., Wiśniewski W.: Komputerowe wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych

Planowanie produkcji. Łańcuch logistyczny. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych. Organizacja procesów biznesowych owanie 1/1 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 2 Łańcuch logistyczny Dostawca Produkcja Magazyny Dystrybucja Klient 3 1 Jaki klient - taka produkcja Odbiorca anonimowy Odbiorca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją V

Zarządzanie Produkcją V Zarządzanie Produkcją V Dr Janusz Sasak ZP Doświadczenia Japońskie Maksymalizacja tempa przepływu materiałów Stabilizacja tempa przepływu materiałów - unifikacja konstrukcji - normalizacja konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI. Ćwiczenia

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI. Ćwiczenia ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Ćwiczenia Ćwiczenia tematyka DOSTAWCY PRODUKCJA ODBIORCY Parametr Parametr ilościowy ilościowy (wielkość (wielkość przepływu) przepływu) Parametry przepływów materiałowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

Planowanie i sterowanie produkcją cz. 2

Planowanie i sterowanie produkcją cz. 2 Planowanie i sterowanie produkcją cz. Dr inż. Marek Dudek Ul. Gramatyka 0 p. 6798 Podstawowe techniki planowania harmonogramowanie, metody sieciowe, metody symulacyjne. Harmonogramowanie Graficzną prezentacją

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI WŁAŚCIWIE PO CO ZAPASY?! Zasadniczą przyczyną utrzymywania zapasów jest występowanie nieciągłości w przepływach materiałów i towarów. MIEJSCA UTRZYMYWANIA ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software

Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Krzysztof Jąkalski Rafał Żmijewski Siemens Industry Software Warszawa 31.05.2011 Plan rejsu 1 2 3 Ale po co żeglować i z kim? Rozwiązanie, czyli co mamy pod pokładem Eksperymenty, czyli przykłady żeglowania

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli

o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli o Zespół fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży IT o Specjalizacja w zakresie projektowania, programowania i wdrażania złożonych modeli biznesowych o Współpraca z wiodącymi producentami oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego

Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej Zastosowanie symulacji jako narzędzia weryfikacyjnego Bożena Skołud bozena.skolud@polsl.pl Damian Krenczyk damian.krenczyk@polsl.pl MSP & micro MSP MSP

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

4. KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE PRODUKCJI Istota i zadania planowania krótkookresowego

4. KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE PRODUKCJI Istota i zadania planowania krótkookresowego 4. KRÓTKOOKRESOWE PLANOWANIE PRODUKCJI 4.1. Istota i zadania planowania krótkookresowego Krótkookresowe planowanie produkcji (ang. Short Term Planning) realizowane jest w trakcie bieżącego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo