Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 1"

Transkrypt

1 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 1 MIT: Zast pienie waluty narodowej przez euro spowoduje znaczny wzrost cen. Jak wynika z bada«sonda»owych, efekty cenowe towarzysz ce wprowadzeniu wspólnej waluty do obiegu gotówkowego stanowi w Polsce gªówne ¹ródªo obaw spoªecznych zwi zanych z procesem integracji walutowej ze stref euro pogl d ten podziela 80% obywateli (patrz rysunek 1). Rysunek 1: Rozkªad pogl dów w spoªecze«stwie polskim na temat skutków integracji walutowej ze stref euro dla stabilno±ci ogólnego poziomu cen Wprowadzenie euro przyczyni się do... rodªo: Eurobarometr 11% 3% 6% 80%...wzrostu ogólnego poziomu cen wiekszej stabilności poziomu cen pozostanie neutralne względem poziomu cen trudno powiedzieć Niepokój budz zarówno potencjalne efekty krótkookresowe (nadu»ycia cenowe ze strony przedsi biorców), jak i dªugookresowe, czyli szybsza ni» w przypadku dochodów konwergencja poziomu cen do ±redniej w stree euro. Zagro»enie efektami cenowymi w krótkim okresie (w okresie kilku miesi cy wokóª wprowadzenia gotówkowego euro) ma charakter wyª cznie potencjalny jego materializacja w du»ej mierze zale»y od postaw i nastawienia samego spoªecze«stwa, zarówno konsumentów, jak i przedsi biorców. Tym niemniej, ze wzgl du na wyst puj ce w gospodarce sztywno±ci cenowe (relatywnie rzadkie zmiany cen), wynikaj ce z kosztu dostosowa«(np. koszt wymiany cenników), wymiana waluty narodowej na euro mo»e przyczyni si do przesuni w czasowej strukturze dostosowa«(koncentracja zmian cen w okresie wprowadzania nowej waluty). Skoro bowiem wymiana cenników jest kosztowna, a z drugiej strony wprowadzenie euro wi»e si z konieczno±ci takiej zmiany, przedsi biorcy b d skªonni do przeªo»enia planowanych dostosowa«cenowych w okresie kilku miesi cy przed i po wymianie waluty na ten wªa±nie moment. Fakt ten nie powinien mie jednak wpªywu na wielko±, a jedynie na rozªo»enie zmian cen w czasie. Wszelkie inne efekty cenowe w okresie wprowadzania gotówkowego euro (np. powszechne zaokr glenia cen w gór ) mo»na uzna za efekt nadu»y cenowych ze strony przedsi biorców. W przypadku pierwszej dwunastki krajów czªonkowskich strefy euro efekty cenowe w okresie wokóª wymiany walut narodowych na euro miaªy miejsce, jednak ich skala byªa nieznaczna si gaªy

2 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 2 maksymalnie 0,3 pkt proc. (Eurostat, 2003). Tym niemniej, ze wzgl du na fakt, i» po wprowadzeniu euro wzrost cen dotyczyª w gªównej mierze towarów i usªug najcz ±ciej nabywanych oraz miaª miejsce wzrost cz sto±ci dostosowa«cenowych (aczkolwiek zarówno w gór, jak i w dóª), doprowadziªo to do wyst pienia zjawiska okre±lanego mianem iluzji euro, polegaj cego na tym,»e postrzegana w spoªecze«stwie inacja znacznie przewy»szaªa rzeczywist dynamik ogólnego poziomu cen (patrz schemat 1 i rysunek 2). Schemat 1. Kanaªy wpªywu efektów cenowych towarzysz cych wprowadzeniu gotówkowego euro na spoªeczne postrzeganie inacji W okresie kilku miesięcy wokół wprowadzenia gotówkowego euro obserwowano: wzrost cen towarów i usług najczęściej nabywanych dostosowania cenowe częstsze niż w przeciętnie, aczkolwiek symetryczne w górę i w dół ponadproporcjonalny w stosunku do udziału w przeciętnych wydatkach wpływ na postrzeganą inflację brak wpływu na wskaźnik inflacji wpływ na percepcję inflacji rola częstości zakupów dobra nabywane za gotówkę TEORIA PERSPEKTYWY ludzie postrzegają wzrost cen jako większy niż spadek o tej samej wartości bezwzględnej ródªo: Opracowanie wªasne.

3 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 3 Rysunek 2: Rzeczywista i postrzegana inacja w stree euro w latach Indeks postrzeganej inflacji (balance statistics) - lewa oś HICP - prawa oś ródªo: EBC. Do powstania iluzji euro przyczyniª si szereg czynników o charakterze psychologicznym i socjologicznym (patrz schemat 2 i 3). Specyczne efekty cenowe w okresie wokóª wprowadzania euro speªniªy w tym przypadku rol katalizatora. Schemat 2. Mechanizmy psychologiczne, które przyczyniªy si do powstania iluzji euro nawyk przeliczania do cen wyrażonych w walutach narodowych porównań cenowych w trudności z przywyknięciem do nowego nominalnego poziomu cen MECHANIZMY PSYCHOLOGICZNE wpływ intensywności i wydźwięku dyskursu medialnego przeliczeń cen teoria perspektywy zakotwiczenie punktu odniesienia do okresie sprzed wielu lat zniekształcenie zapamiętanej ceny odniesienia stosowanie do przybliżonego kursu konwersji zamiast oficjalnego ródªo: Opracowanie wªasne.

4 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 4 Schemat 3. Mechanizmy socjologiczne, które maj wpªyw na nat»enie iluzji euro wykształcenie wiedza z zakresu ekonomii wiek CZYNNIKI SOCJOLOGICZNE społeczna akceptacja nowej waluty zdolność społeczeństwa do szybkiej adaptacji stosunek do euro przed wymianą waluty ródªo: Opracowanie wªasne. Iluzja euro ma potencjalnie negatywne konsekwencje dla gospodarki narodowej ze wzgl du na ni»sz od rzeczywistej postrzegan siª nabywcz konsumentów mo»e si przyczyni do spadku popytu konsumpcyjnego, jak równie» do wy»szych» da«pªacowych, co poprzez mechanizm pªacowo-cenowy mo»e spowodowa rzeczywisty wzrost cen (patrz schemat 4). Schemat 4. Kanaªy wpªywu iluzji euro na gospodark ILUZJA EURO: osłabienie wzrost cen wydaje się społecznego wyższy niż jest w poparcia dla idei rzeczywistości integracji europejskiej spadek postrzeganej siły nabywczej (płacy realnej) żądania płacowe spowolnienie popytu konsumpcyjnego rzeczywisty wzrost cen spowolnienie wzrostu gospodarczego ródªo: Opracowanie wªasne.

5 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 5 W pierwszej grupie pa«stw czªonkowskich strefy euro zjawisko to staªo si powa»nym problemem spoªecznym o skutkach znacznie powa»niejszych ni» konsekwencje samych efektów cenowych. Przykªadowo w Niemczech w 2002 roku zanotowano spadek obrotów sektora gastronomicznego o 9% r/r, za± w przypadku kin o 11% r/r, czego nie mo»na wytªumaczy ksztaªtowaniem si cyklu koniunkturalnego. Do±wiadczenia nowych krajów czªonkowskich strefy euro (Sªowenia, Malta, Cypr, Sªowacja) wskazuj jednak, i» istniej skuteczne rozwi zania instytucjonalne, które zapobiegaj efektom cenowym oraz iluzji euro. Polityka rz du zapobiegaj ca efektom cenowym powinna opiera si na dwóch larach: odpowiednio zaprojektowanych rozwi zaniach instytucjonalnych oraz kampaniach informacyjnych i edukacyjnych. Do rozwi za«skierowanych do konsumentów zaliczy mo»na: (1) nakaz podwójnej ekspozycji cen, uªatwiaj cy ±ledzenie zmian cen i tym samym reakcj w przypadku nadu»y ze strony przedsi biorców (przykªadowo w postaci zakupów w innym sklepie lub poinformowania wªadz o nadu»yciach za pomoc specjalnych infolinii), (2) zach canie do korzystania ze specjalnych kalkulatorów przeliczaj cych ceny wedªug ocjalnego kursu konwersji, (3) kampanie informacyjne, których celem jest zwi kszenie wiedzy z zakresu ekonomii w spoªecze«stwie oraz spoªecznego wyczulenia na nadu»ycia cenowe. Wszystkie te rozwi zania, umo»liwiaj ce konsumentom wykrycie i reakcj na nadu»ycia cenowe sprawiaj, i» staj si oni wspóªodpowiedzialni za proces wymiany waluty. Ryzyko ewentualnych nadu»y cenowych ze strony przedsi biorców mo»na równie» ograniczy za pomoc odpowiedniego systemu kar i nagród, w tym za pomoc takich dziaªa«, jak: monitoring polityki cenowej przedsi biorstw przez rz d i organizacje konsumenckie, ustawowy zakaz nieuzasadnionego ekonomicznie podnoszenia cen i sankcje za jego ªamanie w postaci kar pieni»nych oraz publikacji czarnej listy przedsi biorców, a tak»e w ramach pozytywnej motywacji porozumienia przedsi biorców z rz dem zach caj ce do uczciwych praktyk cenowych. Zastosowanie powy»szych rozwi za«instytucjonalnych w nowych pa«stwach czªonkowskich w najszerszym zakresie na Malcie spowodowaªy,»e nat»enie iluzji euro w krajach tych byªo ni»sze ni» w przypadku pierwszej dwunastki krajów strefy euro (na Malcie iluzja euro nie wyst piªa patrz rysunek 3).

6 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 6 Rysunek 3: Inacja postrzegana i rzeczywista na Malcie w latach malta indeks postrzeganej inflacji (balance statistics) - lewa oś malta HICP - prawa oś m m m m m m m m m m m m m m05 ródªo: EBC. Gªównym ¹ródªem ewentualnych nadu»y cenowych w przypadku zmiany waluty narodowej na euro s zaokr glenia do cen atrakcyjnych. Mianem atrakcyjnych okre±lana jest podgrupa cen, które peªni w gospodarce trzy zasadnicze funkcje (1) sygnaln (w przypadku rynków wielu produktów istnieje jedna cen, relatywnie cz sto wyznaczana przez przedsi biorców, co uªatwia konsumentom porównania cenowe), (2) maj za zadanie wpªyn na percepcj konsumentów w taki sposób, by towary i usªugi wydawaªy si ta«sze ni» to jest w rzeczywisto±ci (tzw. ceny psychologiczne cz sto o ko«cówce 9 lub 99) oraz (3) uªatwiaj przeprowadzanie transakcji (do uiszczenia pªatno±ci lub wydania reszty potrzebna jest niewielka liczba monet lub banknotów). Istotno± peªnionych funkcji sprawia, i» ceny atrakcyjne stanowi wi kszo± cen w gospodarkach krajów rozwini tych przykªadowo w Polsce jest to ponad 80%. Symulacje efektu zaokr glania w przypadku zast pienia zªotego przez euro wskazuj na nieistotny wpªyw tego wydarzenia na ogólny poziom cen w przypadku braku nadu»y ze strony przedsi biorców, a wi c w przypadku zaokr glania cen atrakcyjnych do najbli»szej ceny atrakcyjnej zarówno w gór, jak i w dóª, za± cen zwykªych do jednego eurocenta. Co wi cej, nawet w przypadku realizacji scenariusza pesymistycznego, polegaj cego na zaokr gleniu wszystkich cen w gór (zwykªych do jednego eurocenta, za± atrakcyjnych do najbli»szej ceny atrakcyjnej w gór ), ±redni wzrost ogólnego poziomu cen w Polsce wyniósªby zaledwie 1,75%. Wbrew spoªecznym obawom, efekty w podgrupach spoªecznych wyodr bnionych ze wzgl du na ¹ródªa dochodów, wielko± wydatków konsumpcyjnych czy miejsce zamieszkania s bardzo zbli»one (patrz rysunek 4, 5 i 6), co oznacza, i» ewentualny wzrost cen z tego tytuªu nie dotkn ªby w najwi kszym stopniu najbiedniejszych.

7 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 7 Rysunek 4: rednie efekty zaokr gle«w przypadku realizacji scenariusza pesymistycznego w grupach spoªecznych wyodr bnionych ze wzgl du na ¹ródªo dochodów 2,00% 1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% pracow nicy rolnicy pracujący na w łasny rachunej emeryci i renciści utrzymujący się z niezarobkow ych źródeł średnio ródªo: Rozkrut i in. (2009). Rysunek 5: rednie efekty zaokr gle«w przypadku realizacji scenariusza pesymistycznego w kwartylach wielko±ci wydatków konsumpcyjnych 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% poniżej 25% pomiędzy 25% i 75% powyżej 75% średnio ródªo: Rozkrut i in. (2009).

8 Mit o euro: Wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen 8 Rysunek 6: rednie efekty zaokr gle«w przypadku realizacji scenariusza pesymistycznego w grupach spoªecznych wyodr bnionych ze wzgl du na wielko± miejscowo±ci zamieszkania 1,84% 1,82% 1,80% 1,78% 1,76% 1,74% 1,72% 1,70% 1,68% 1,66% 1,64% > 500 tys tys tys tys. poniżej 20 tys. wieś średnio ródªo: Rozkrut i in. (2009).

SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 pa¹dziernika 2013 r. do 31 marca 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1/15, styczeń 2015 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Nr 2/14, lipiec 2014 r. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Autorzy: Marcin Grela Marcin Humanicki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

Między alienacją a adaptacją

Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość w sieci, przygotowany pod kierunkiem dr Dominika Batorskiego z inicjatywy i dzięki wsparciu UPC Polska Między alienacją a adaptacją Raport Otwarcia Koalicji Dojrz@łość

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo