Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku błędnej instalacji oraz obsługi odpowiada uzytkownik. Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej BA DM /15 PL

2 Instrukcje uzupełniające Ogólne równouprawnienie W dokumencie tym wykorzystano formę gramatyczną rodzaju męskiego w znaczeniu neutralnym, w celu uzyskania tekstu łatwiejszego do czytania. Forma zwracania się do kobiet i mężczyzn jest zawsze taka sama. Czytelniczki prosimy o wyrozumiałość za takie uproszczenia w tekście. Instrukcje uzupełniające Proszę zapoznać się z instrukcje uzupełniające. W tekście w sposób szczególny uwypuklono: Wyliczenia Instrukcje postępowania ð Rezultaty instrukcji postępowania Informacje Informacja zawiera ważne wskazówki dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia lub ułatwiające pracę. Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa związane są ze szczegółowymi opisami sytuacji niebezpiecznych, patrz Ä Rozdział 3.1 Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa na stronie 10 2

3 Spis treści Spis treści 1 Kod identyfikacyjny Wstęp Wielkości pomiarowe Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Kwalifikacje użytkownika Opis działania Montaż i instalacja Zakres dostawy Montaż i instalacja Montaż (mechaniczny) Montaż ścienny Montaż na rurze Montaż w szafie rozdzielczej Podłączenie (elektryczne) Przekroje przewodów i końcówki żył Elektryczne podłączenie czujnika przewodności Schemat zacisków / okablowanie Podłączenie (elektryczne) Przełączanie obciążeń indukcyjnych Przyłącze czujnika Uruchomienie Pierwsze uruchomienie Ustawianie regulacji podczas uruchomienia Wybór typu czujnika Kompensacja temperatury i temperatura odniesienia Schemat obsługi Widok urządzenia / elementy obsługowe Wprowadzanie wartości Ustawianie kontrastu wyświetlacza Wskaźnik stały

4 Spis treści 8.5 Wskaźnik informacyjny Hasło Menu obsługi Kalibracja [CAL] czujnika przewodności Kalibrowanie stałej celi pomiarowej Kalibrowanie współczynnika temperatury Kalibracja punktu zerowego Ustawianie wartości granicznych [LIMITS] Ustawianie regulacji [CONTROL] Ustawianie wejść [INPUT] Ustawić czujnik [MANUAL] w menu [INPUT] Ustawianie wyjść [OUTPUT] Ustawianie [DEVICE] Parametry regulacji i funkcje Stany eksploatacyjne regulatora DULCOMETER Compact Przycisk [STOP/START] Zasysanie [PRIME] Histereza wartości granicznej Wielkość korekty temperatury Czas kontroli wielkości pomiarowej i wielkości korekty Czas kontroli regulacji Przekaźnik mocy "P-REL" jako przekaźnik wartości granicznej Ustawienie i opis działania "Przekaźnik jako zawór elektromagnetyczny" Przekaźnik alarmowy Sposób działania "Error-Logger" (dziennika usterek) Konserwacja Komunikaty błędów Regulator DULCOMETER Compact Dane techniczne regulatora DULCOMETER Compact Dopuszczalne warunki otoczenia Wymiary i masa Dane materiałów Odporność chemiczna Poziom ciśnienia akustycznego Dane elektryczne

5 Spis treści 14 Części zamienne i akcesoria Spełnione normy i deklaracja zgodności Utylizacja zużytych części Skorowidz

6 Kod identyfikacyjny 1 Kod identyfikacyjny DCCa Regulator DULCOMETER Compact, Sposób montażu W Montaż na ścianie lub na rurze IP 67 S Z zestawem montażowym do montażu na tablicy rozdzielczej IP 54 Wersja 00 Z logo ProMinent Napięcie robocze V, 48/63 Hz Wielkość pomiarowa C0 PR L3 L6 Wolny chlor ph / redoks (przełączalne) Przewodność elektryczna właściwa (oznaczenie: COND_C) Przewodność elektryczna indukcyjna (oznaczenie: COND_I) Rozszerzenie sprzętowe 0 Brak zezwoleń 01 CE (standard) Certyfikaty 0 brak Język instrukcji obsługi DE niemiecki KR koreański EN angielski LT litewski ES hiszpański LV łotewski IT włoski NL holenderski 6

7 Kod identyfikacyjny DCCa Regulator DULCOMETER Compact, FR francuski PL polski FI fiński PT portugalski BG bułgarski RO rumuński ZH chiński SV szwedzki CZ czeski SK słowacki EL grecki SL słoweński HU węgierski RU rosyjski JA japoński TH tajlandzki 7

8 Wstęp 2 Wstęp Dane i funkcje Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dane techniczne i funkcje regulatora DULCOMETER Compact, wielkość pomiarowa: przewodność indukcyjna. 2.1 Wielkości pomiarowe Regulator może przetwarzać następujące wielkości pomiarowe: Przewodność indukcyjna [ConI] Opór [RES] Wartość TDS [TDS] Zasolenie [SAL] Przełączanie pomiędzy wielkościami pomiarowymi Za pomocą przycisku przełączać można w trybie wskaźnika stałego pomiędzy wielkościami pomiarowymi regulatora [ConI], [RES], [TDS] i [SAL]. W zależności o ustawionej wielkości pomiarowej, w menu [INPUT TCOMP] i menu [LIMIT] zmienione zostaną ustawienia zmiennych lub zmienne zostaną całkowicie ukryte. Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna [ConI] Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [ConI] Jednostki pomiarowe: μs/cm, ms/cm, S/ cm, regulator automatycznie rozpoznaje i przełącza na właściwy zakres pomiarowy Wielkość fizyczna: przewodność elektryczna właściwa (К). Na wyjściu ma podawana jest wyłącznie ta wielkość pomiarowa oraz wartość korekty temperatury, niezależnie od wielkości pomiarowej ustawionej w regulatorze. Ustawienie wielkości pomiarowej w regulatorze ma wpływ jedynie na wskazanie wyświetlacza, nie na wyprowadzenie na wyjściu ma. Wielkość pomiarowa: Opór [RES] Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [RES] Jednostki miary: MΩcm, kωcm, Ωcm, Regulator automatycznie rozpoznaje i przełącza na właściwy zakres pomiarowy Wielkość fizyczna: oporność elektryczna właściwa Obliczanie oporności elektrycznej właściwej: ρ (T ref ) = 1/К (T ref ) 8

9 Wstęp Wielkość pomiarowa: Wartość TDS Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [TDS] (total dissolved solids) Jednostka pomiarowa: ppm (mg/l) Wielkość fizyczna: Ogół wszystkich rozpuszczonych w rozpuszczalniku substancji nieorganicznych i organicznych Zakres wskazań: ppm Zakres temperatury: 0 35 C [TLIMIT ]: 40 C Ustawianie wyświetlanej wartości TDS: W menu [INPUT] ustawić można współczynnik iloczynowy [TDS], przy użyciu którego zmieniana będzie wyświetlana wartość TDS: Wyświetlana wartość TDS [ppm] = К (25 C) [us/cm] * współczynnik TDS Zakres ustawień współczynnika TDS: 0,400 1,000 (domyślnie: 0,640) Kompensacja temperatury we wskaźniku TDS przebiega zawsze liniowo w oparciu o temperaturę odniesienia 25 C. Wielkość pomiarowa: zasolenie (SAL) Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [SAL] jednostki: (g/kg) Wielkość fizyczna: Udział wagowy soli w jednym kilogramie wody podany w PSU (practical salinity units). Zasolenie jest pochodną zmierzonej przewodności z ustaloną nieliniową kompensacją temperatury i temperaturą odniesienia (KCL). Zakres wskazań: 0. 70,0 Zakres temperatury: 0 35 C [TLIMIT ]: 35 C Zasolenie [SAL] wyliczane jest w oparciu o [Practical Salinity Scale 1978 (PSS-78)] 9

10 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3.1 Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia dane techniczne oraz sposób działania urządzenia. Instrukcja podaje szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i jest podzielona według przejrzystych etapów postępowania. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne informacje zostały pogrupowane według poniższego schematu. W związku z tym wprowadzono tutaj różne, stosowne do zaistniałej sytuacji piktogramy. Poniższe piktogramy zostały przytoczone jako przykład. OSTRZEŻENIE! Rodzaj i źródło zagrożenia Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Ostrzeżenie! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmieci lub bardzo poważnego uszkodzenia ciała. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Rodzaj i źródło zagrożenia Konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Niebezpieczeństwo! Symbol ten oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmieci lub bardzo poważnego uszkodzenia ciała. PRZESTROGA! Rodzaj i źródło zagrożenia Możliwe konsekwencje: Lekkie lub niewielkie obrażenia ciała. Szkody materialne. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Uwaga! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do lekkich lub niewielkich obrażeń ciała. Symbol ten można stosować również w celu ostrzeżenia przed szkodami materialnymi. 10

11 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność PORADA! Rodzaj i źródło zagrożenia Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Wskazówka! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do uszkodzenia samego urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. 3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Części pod napięciem! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki zaradcze: Przed otwarciem obudowy wyjąć wtyczkę sieciową. Uszkodzone, wadliwe lub popsute urządzenia odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki sieciowej. Rodzaj informacji Wskazówki dotyczące zastosowania i inne dodatkowe informacje. Źródło informacji. Dodatkowe środki zaradcze. Info! Symbol ten oznacza wskazówki dotyczące zastosowania oraz inne szczególnie przydatne informacje. Nie jest to sygnał ostrzegający przed sytuacją zagrożenia. OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed nieupoważnionym dostępem! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki zaradcze: Urządzenie należy zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem. 11

12 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność OSTRZEŻENIE! Błąd obsługi! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez personel posiadający do tego wystarczające kwalifikacje i kompetencje. Należy przestrzegać również instrukcji obsługi regulatora i zamontowanego osprzętu oraz innych istniejących ewentualnie podzespołów takich jak czujniki, pompy wody pomiarowej... Za kwalifikacje personelu odpowiedzialny jest użytkownik urządzenia. PRZESTROGA! Uszkodzenia elektroniczne Możliwe konsekwencje: Uszkodzenia materialne aż po zniszczenie urządzenia. Przewód przyłączeniowy sieci i przewód transmisji danych nie mogą być ułożone razem z innymi przewodami, które mogą spowodować zakłócenia. Środki zaradcze: Podjąć właściwe środki zaradcze. PORADA! Właściwe zastosowanie Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Urządzenie nie jest przeznaczone do pomiaru lub regulowania mediów w stanie lotnym lub stałym. Urządzenie może być stosowane tylko zgodnie z danymi technicznymi i specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi lub w instrukcjach obsługi poszczególnych elementów składowych. PORADA! Bezzakłóceniowe funkcjonowanie czujników / czas osiągnięcia gotowości do pracy Uszkodzenie urządzenia lub rzeczy w jego otoczeniu. Poprawny pomiar i dozowanie jest możliwe tylko w przypadku bezzakłóceniowego funkcjonowania czujników. Koniecznie należy przestrzegać czasu osiągnięcia gotowości do pracy. Czas osiągnięcia gotowości do pracy należy uwzględnić podczas planowania uruchomienia. Osiągnięcie przez czujnik gotowości do pracy może zająć nawet cały dzień. Należy przestrzegać instrukcji obsługi czujnika. 12

13 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność PORADA! Bezzakłóceniowe funkcjonowanie czujników Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Poprawny pomiar i dozowanie jest możliwe tylko w przypadku bezzakłóceniowego funkcjonowania czujników. Czujnik należy regularnie kontrolować i kalibrować. PORADA! Ustawianie odchyłek regulatora Uszkodzenie urządzenia lub rzeczy w jego otoczeniu. Niniejszego regulatora nie można stosować w układach regulacji, wymagających szybkiego nastawienia (< 30 s). 3.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem PORADA! Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru i regulacji mediów płynnych. Oznaczenie wielkości pomiarowej znajduje się na regulatorze i obowiązuje absolutnie. Urządzenie wolno stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi i specyfikacjami określonymi przez niniejszą instrukcją obsługi oraz przez instrukcje obsługi poszczególnych podzespołów (np. czujników, wbudowanej armatury, urządzeń do kalibracji, pomp dozujących itp.). Wszelkie inne zastosowania lub modyfikacje są zabronione. PORADA! Wyregulowywanie odchyłek regulacji Uszkodzenie produktu i jego otoczenia Regulator można stosować w procesach wymagających wyregulowania w czasie > 30 sekund 13

14 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3.4 Kwalifikacje użytkownika OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku niewystarczających kwalifikacji personelu! Użytkownik instalacji / urządzenia odpowiedzialny jest za spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji. Jeżeli niewykwalifikowany personel podejmie pracę na urządzeniu lub znajdzie się w strefie zagrożenia urządzenia, wówczas istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń lub wystąpienia szkód materialnych. Wszystkie czynności zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Niewykwalifikowany personel utrzymywać z dala od stref zagrożenia. Wykształcenie Osoba przeszkolona Przeszkolony użytkownik Wykształcona siła fachowa Definicja Pod pojęciem osoby przeszkolonej rozumie się osobę, która została przyuczona do wykonywania powierzonych jej zadań oraz pouczona o ewentualnych zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego zachowania, jak również o niezbędnych urządzeniach zabezpieczających i środkach ochronnych. Pod pojęciem przeszkolonego użytkownika rozumie się osobę, która spełnia wymagania dotyczące osoby przeszkolonej, a dodatkowo przeszła szkolenie w firmie ProMinent lub u jej autoryzowanego przedstawiciela w zakresie obsługi danego urządzenia. Pod pojęciem siły fachowej rozumie się osobę, która w oparciu o zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie, jak również znajomość właściwych przepisów potrafi ocenić powierzone jej prace oraz rozpoznać ewentualne zagrożenia. Do oceny kwalifikacji można także wliczyć wieloletnie wykonywanie czynności związanych z daną dziedziną. 14

15 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Wykształcenie Wykwalifikowany elektryk Obsługa klienta Definicja Pod pojęciem wykwalifikowanego elektryka rozumie się osobę, która w oparciu o zdobyte wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, jak również znajomość właściwych norm i przepisów jest w stanie wykonać prace przy instalacjach elektrycznych oraz samodzielnie rozpoznać ewentualne zagrożenia i ich uniknąć. Wykwalifikowany elektryk posiada wykształcenie specjalistyczne w zakresie wykonywanych czynności oraz zna istotne normy i przepisy. Wykwalifikowany elektryk musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów BHP. Pod pojęciem obsługi klienta rozumie się techników serwisowych, którzy zostali przeszkoleni przez firmę ProMinent do wykonywania prac przy urządzeniu i otrzymali autoryzację. Uwaga dla użytkownika Należy przestrzegać właściwych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa! 15

16 Opis działania 4 Opis działania Krótki opis działania Regulator wielkości pomiarowej przewodności elektrycznej indukcyjnej obsługuje podstawowe funkcje dotyczące zastosowań podczas uzdatniania wody. Regulator ma stałą konfigurację i następujące cechy: Obsługa niezależna od języka operatora. Zastosowanie skrótów, takich jak: [INPUT] [OUTPUT] [CONTROL] [ERROR] Podświetlany wyświetlacz 3 diody świecące wskazują stany eksploatacyjne: [f-rel], aktywny [P-REL], aktywny Error Charakterystyka regulacji: P, lub PID Wybierany kierunek regulacji: podnoszenie wartości pomiarowej, lub Zmniejsz.wart.pom. Przekaźnik częstotliwości impulsów [f-rel] do sterowania pompą dozującą Przekaźnik mocy [P-REL], konfigurowany jako: Alarm Wartość graniczna wyjście sterujące dla pomp dozujących z modulacją szerokości impulsu Wyjście analogowe 0/ ma, konfigurowane: Wartość pomiarowa (wyłącznie przewodność), lub wartość korekty Funkcja zasysania dla wszystkich aktorów Wejście cyfrowe służące do zdalnego wyłączania regulatora lub do przetwarzania zestyku granicznego mierzonego medium Wejście czujnika temperatury (Pt 100 lub Pt 1000) do kompensacji temperatury Stopień ochrony IP67 (montaż na ścianie lub na rurze) IP54 (montaż w szafie rozdzielczej) Zastosowania: Odsalanie np. przemywaczy powietrza i chłodnic Ogólne uzdatnianie wody np. kontrola kąpieli płuczących 16

17 Montaż i instalacja 5 Montaż i instalacja 5.1 Zakres dostawy Następujące części należą do standardowego zakresu dostawy regulatora DULCOMETER Compact. Opis Urządzenie zmontowane 1 Zestaw łączówek kablowych śrubowych DMTa/DXMa (metr.) 1 Instrukcja obsługi Montaż i instalacja Kwalifikacje użytkownika, montaż mechaniczny: wykwalifikowany specjalista, patrz Ä Rozdział 3.4 Kwalifikacje użytkownika na stronie 14 Kwalifikacje użytkownika, podłączenie elektryczne: Wykwalifikowany elektryk, patrz Ä Rozdział 3.4 Kwalifikacje użytkownika na stronie 14 PRZESTROGA! Możliwe następstwa: Straty materialne. Zawias między przednią a tylną częścią obudowy ma jedynie niewielką wytrzymałość mechaniczną. Podczas prac przy regulatorze należy trzymać górną część obudowy regulatora. PORADA! Liczba Miejsce i warunki montażu Podłączenie (elektryczne) odbywa się dopiero po montażu (mechanicznym) Zwrócić uwagę, aby był zapewniony łatwy dostęp do urządzenia podczas obsługi Solidne zamocowanie chroniące przed drganiami Nie montować w nasłonecznionym miejscu Dopuszczalna temperatura otoczenia regulatora w miejscu montażu: C przy maks. wilgotności względnej 95 % (bez kondensacji) Przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia podłączonych czujników i pozostałych podzespołów 17

18 Montaż i instalacja Pozycja ułatwiająca odczyt i obsługę Zamontować urządzenie w pozycji umożliwiającej łatwy odczyt i obsługę (najlepiej na wysokości oczu) Pozycja montażu Pozostawić wystarczającą ilość miejsca dla kabli Materiały opakowaniowe Materiały opakowaniowe należy usuwać w sposób przyjazny środowisku. Wszystkie części opakowania posiadają odpowiednie kody recyklingowe. 18

19 Montaż i instalacja 5.3 Montaż (mechaniczny) Regulator DULCOMETER Compact nadaje się do montażu na ścianie, rurze lub w tablicy rozdzielczej. Materiały montażowe (w zakresie dostawy) Opis Liczba Uchwyt ścienny / rurowy 1 Śruby z łbem półkolistym 5x45 mm 2 Podkładka Kołek Ø 8 mm, tworzywo sztuczne Montaż ścienny Montaż (mechaniczny) 2 1 A0273 Rys. 1: Demontaż uchwytu ściennego / rurowego 1. Wymontować uchwyt ścienny / rurowy. Oba zatrzaski (1) pociągnąć na zewnątrz i nacisnąć do góry. 2. Odchylić uchwyt ścienny / rurowy (2) i pociągnąć w dół 19

20 Montaż i instalacja 3. Zaznaczyć miejsce wykonania dwóch otworów, używając uchwytu ściennego / rurowego jako szablonu. 4. Wykonać otwory: Ø 8 mm, t = 50 mm Montaż na rurze Montaż (mechaniczny) Średnica rury Średnica rury: Od 25 mm do 60 mm. Rys. 2: Przykręcić uchwyt ścienny / rurowy z podkładkami 5. Przykręcić uchwyt ścienny / rurowy z podkładkami 6. Zawiesić regulator DULCOMETER Compact od góry na uchwycie ściennym / rurowym i docisnąć lekko na dole do uchwytu ściennego / rurowego. Następnie nacisnąć do góry, aż regulator DULCOMETER Compact zatrzaśnie się słyszalnie. A Rys. 3: Demontaż uchwytu ściennego / rurowego 1. Wymontować uchwyt ścienny / rurowy. Oba zatrzaski (1) pociągnąć na zewnątrz i nacisnąć do góry. 2. Odchylić uchwyt ścienny / rurowy (2) i pociągnąć w dół 3. Zamocować uchwyt ścienny / rurowy opaskami zaciskowymi (lub obejmami rurowymi) do rury. A

21 A0275 Montaż i instalacja Rys. 4: Zawiesić i zamocować regulator DULCOMETER Compact. 4. Zawiesić regulator DULCOMETER Compact od góry (1) na uchwycie ściennym / rurowym i docisnąć lekko na dole (2) do uchwytu ściennego / rurowego. Następnie nacisnąć do góry (3), aż regulator DULCOMETER Compact zatrzaśnie się słyszalnie. 21

22 Montaż i instalacja Montaż w szafie rozdzielczej Zestaw montażowy do montażu regulatora DULCOMETER Compact w szafie rozdzielczej: Numer katalogowy Opis Kartka z szablonem otworów Wkręt PT (3,5 x 22) 3 Uszczelki profilowane 2 Taśma odciążająca DF3/DF4 1 Wkręt PT (3,5 x 10) 2 Liczba Pojedyncze elementy zapakowane w torebce foliowej / zestaw montażowy nie wchodzi w skład standardowego zakresu dostawy PRZESTROGA! Grubość materiału tablicy rozdzielczej Możliwe następstwa: Straty materialne W celu bezpiecznego zamocowania, grubość materiału szafy rozdzielczej musi wynosić co najmniej 2 mm. Regulator DULCOMETER Compact w stanie zamontowanym wystaje o ok. 30 mm z szafy rozdzielczej. 22

23 Montaż i instalacja Przygotowanie szafy rozdzielczej I. A0347 Rys. 5: Rysunek nie jest odwzorowany w skali i pełni funkcję wyłącznie informacyjną. I. Zewnętrzny profil obudowy regulatora DULCOMETER Compact 1. Oznaczyć dokładne położenie regulatora DULCOMETER Compact przy pomocy szablonu otworów w szafie rozdzielczej 23

24 Montaż i instalacja 2. Nawiercenie otworów Należy koniecznie nawiercić otwory o średnicy Ø 3,5 mm dla wkrętów mocujących. Nawiercić wiertłem Ø 3,5 mm cztery otwory dla wkrętów górnej części obudowy 3. Nawiercić wiertłem Ø 4,5 mm trzy otwory dla wkrętów dolnej części obudowy. 4. Nawiercić wiertłem Ø 8 mm cztery otwory i wykonać otwór piłą otwornicą ð Wygładzić wszystkie krawędzie 24

25 Montaż i instalacja Zamontować regulator DULCOMETER Compact w otworze w szafie rozdzielczej PORADA! Wspornik kabla płaskiego Wspornik kabla płaskiego jest przylutowany na stałe do płyty elektronicznej. Nie można go wymontować. Aby odłączyć kabel płaski, należy otworzyć blokadę (3) wspornika, patrz Rys. 6 Rys. 6: Odłączanie kabla płaskiego 1. Odkręcić cztery wkręty i otworzyć regulator DULCOMETER Compact 2. Zwolnić blokadę (3) z lewej i prawej strony (strzałki) na wsporniku i wyciągnąć kabel płaski (1) z uchwytu. 3. Odłamać szczypcami wypustki (2 i 4). Są one niepotrzebne podczas montażu w szafie rozdzielczej. 25

26 Montaż i instalacja Rys. 7: Demontaż zawiasu 4. Wykręcić śrubę (2), odczepić zawias (1) z dolnej części obudowy regulatora (strzałki) i wymontować zawias 26

27 A0360 Montaż i instalacja 1 Rys. 8: Montaż uszczelki profilowej w dolnej części regulatora 5. Nałożyć uszczelkę profilową równomiernie na górną krawędź dolnej części obudowy regulatora DULCOMETER Compact. Wypustki (1) muszą znajdować się w pozycjach zgodnych z rysunkiem. ð Uszczelka profilowa musi otaczać całą górną krawędź obudowy. 6. Założyć dolną część obudowy regulatora DULCOMETER Compact z uszczelką profilową od tyłu do szczeliny i przykręcić ją trzema śrubami. 27

28 Montaż i instalacja 1 2 A0351 Rys. 9: Montaż uszczelki profilowej w górnej części regulatora 7. Nałożyć uszczelkę profilową (strzałka) równomiernie do rowka górnej części obudowy regulatora DULCOMETER Compact. Wypustki (3) muszą znajdować się w pozycjach zgodnych z rysunkiem. 8. Zamocować odciążenie (2) dwoma wkrętami (1) 28

29 A0352 Montaż i instalacja Rys. 10: Włożenie kabla płaskiego do wspornika i zablokowanie 9. Włożyć kabel płaski (1) do wspornika i zablokować 10. Przykręcić górną część regulatora DULCOMETER Compact do dolnej części regulatora 11. Sprawdzić jeszcze raz osadzenie uszczelek profilowych ð Stopień ochrony IP 54 podczas montażu w szafie rozdzielczej jest spełniony wyłącznie, gdy montaż został wykonany prawidłowo. 29

30 Montaż i instalacja 5.4 Podłączenie (elektryczne) OSTRZEŻENIE! Elementy znajdujące się pod napięciem! Możliwe następstwa: Śmierć lub najcięższe obrażenia Środek zaradczy: Przed otwarciem obudowy odłączyć urządzenie od napięcia i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem Uszkodzone, niesprawne lub przerobione urządzenia odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem Za zamontowanie odpowiedniego wyłącznika (wyłącznik awaryjny itp.) odpowiada użytkownik instalacji Przewodów sygnałowych regulatora nie wolno układać razem z przewodami mogącymi generować zakłócenia. Te zakłócenia mogą zakłócić działanie regulatora. 30

31 Montaż i instalacja Przekroje przewodów i końcówki żył Średnica minimalna Średnica maksymalna Izolacja zdjęta na długości bez końcówki żyły 0,25 mm 2 1,5 mm 2 Końcówka żyły bez izolacji 0,20 mm 2 1,0 mm mm Końcówka żyły z 0,20 mm 2 1,0 mm mm izolacją Elektryczne podłączenie czujnika przewodności PRZESTROGA! Długość kabla czujnika Czujnik dostarczany jest z kablem stałym lub przewodem pomiarowym. Możliwe następstwa: Lekkie lub nieznaczne obrażenia. Straty materialne. Długość kabla czujnika należy ustawić w menu [INPUT], by pomiar temperatury przy użyciu czujnika Pt 100 działał prawidłowo. Wszystkie podłączone do regulatora czujniki przewodności muszą być wyposażone w ekranowany przewód. 31

32 Montaż i instalacja Schemat zacisków / okablowanie Etykieta ze schematem zacisków regulatora kompaktowego Ekranowanie cewki nadawczej należy podłączyć do bieguna 2 X1. Ekranowanie cewki odbiorczej należy podłączyć do bieguna 2 X Rys. 11: Etykieta ze schematem zacisków regulatora kompaktowego 1. Sygnał sterujący = sygnał sterujący cewki nadawczej 2. Sygnał pomiarowy = sygnał pomiarowy cewki odbiorczej A Podłączenie ekranowania kabla do bieguna 2 zacisku XE2 X1 Podłączenie cewki nadawczej X2 Podłączenie cewki odbiorczej 32

33 Montaż i instalacja Oznaczenie i działanie zacisków Zacisk Biegun Nazwa Funkcja Typ zacisku (Maksymalny przekrój/prąd) X1.1 [LFGEN+] Czujnik LF / sterowanie napięciem zmiennym X1.2 [LFGEN-] Listwa zaciskowa, 2- biegunowa X2.1 [LFI+] Czujnik LF / pomiar prądu 1,5 mm 2 X2.2 [LFI-] XE XE2.2 [UREF2 ] Ekranowanie przewodu czujnika XE XE4.1 [Pt100x(+)] Pt100/Pt1000 czujnik temperatury XE4.2 [Pt100x(-) ] Pt100/Pt1000 czujnik temperatury Listwa zaciskowa 3- biegunowa (1,5 mm 2 /10 A) 33

34 Montaż i instalacja Przyporządkowanie zacisków do odpowiednich czujników Zacisk Czujnik ICT 1 Czujnik ICT 2 Czujnik CLS52 Biegun Kolory przewodów Kolory przewodów Kolory przewodów X1.1 Cewka nadawcza, [ge] (żółta) Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny X1.2 Cewka nadawcza, [gn] (zielony) [rt] (czerwony, ekranowanie) [rt] (czerwony, ekranowanie) X2.1 Cewka odbiorcza, Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny X2.2 Cewka odbiorcza, Ekranowanie kabla koncentrycznego [ws], (biały, ekranowanie) [ws], (biały, ekranowanie) XE2.2 Masa XE4.1 Pt100 XE4.2 Pt100 nieokreślony Ekranowanie kabla Ekranowanie kabla [bn] (brązowy) [gn] (zielony) [gn] (zielony) [ws] (biały) [ws] (biały) [ws] (biały) Zalecana średnica kabla Oznaczenie kabla Średnica w mm Kabel sieciowy 6.5 Kabel czujnika temperatury 5.0 Zewnętrzny kabel sterowniczy

35 Montaż i instalacja A0348 Rys. 12: Numer połączenia śrubowego 35

36 Montaż i instalacja Wielkość Rys. 12 Nazwa Zacisk Nr zacisku Bieg. Funkcja zalec.ø kabla Nr połączenia śrubowego 1 / M20 Czujnik X1 1 + Wejście 2 - pomiarowe X2 1 + XE Czujnik przewodności z / bez czujnika temperatury XE2 2 Całkowite ekranowanie mm Uwaga 1W przypadku zewnętrznych czujników temperatury poprowadzić kabel przez wielokrotny wkład uszczelniający M20/2x5 mm 1 2 / M16 Wyjście sygnału normalnego XA V np. rejestrator 2 - / aktuator 4,5 mm 2 Wejście styku Wyjście przekaźnika XK1 1 + Przerwa 2 - XR2 1 Przekaźnik 2 f 21 Poprowadzić kabel (4-żyłowy) przez wielokrotną wkładkę uszczelniającą M16 / 2x4,5 mm 36

37 Montaż i instalacja Nr połączenia śrubowego Wielkość Rys. 12 Nazwa Zacisk Nr zacisku Wyjście przekaźnika Wyjście przekaźnika Bieg. Funkcja zalec.ø kabla 3 / M16 Wyjście przekaźnika XR1 1 2 COM NO Zawór elektromagnetyczny podnoszenie / opuszczanie mm XR1 1 COM Przekaźnik 5 mm 2 NO wartości granicznej XR1 1 COM Przekaźnik alarmowy 3 NC 3 Poprowadzić kabel przez pojedynczy wkład uszczelniający M16 5 mm 3 5 mm Uwaga 4 / M16 Przyłącze sieciowe XP1 1 N L V efektywne 4 Poprowadzić kabel przez pojedynczy wkład uszczelniający M16 6,5 mm 4 37

38 Montaż i instalacja Schemat zacisków Otw./zam. Potrzebny zestyk bezpotencjałowy! Indukcyjny czujnik przewodności Temperatura (Pt100/Pt1000) Czujnik przewodności, indukcyjny (z Pt100/Pt1000) Wejście cyfrowe "Pause" Wyjście sygnału normalnego 1 0/4-20mA (rejestrator, aktuator) Wersje przyporządkowania Sieć elektryczna Sieć elektryczna Sieć elektryczna Sieć elektryczna Pompa zewnętrzna podnoszenie / opuszczanie Zawór elektromagnetyczny podnoszenie / opuszczanie Przekaźnik wartości granicznej, timer, aktuator 1 Przekaźnik (alarm) Zewnętrzny Wersje przyporządkowania XR1 (P-REL) A1950 Rys. 13: Schemat zacisków 38

39 Montaż i instalacja Podłączenie (elektryczne) Kable w budynku należy poprowadzić w kanale kablowym, aby nie były poddawane obciążeniom 1. Odkręcić cztery śruby obudowy 2. Unieść górną część obudowy regulatora nieco do przodu i odchylić ją w lewo 5. Włożyć wkłady redukcyjne do łączówek 6. Wprowadzić kable do regulatora 7. Podłączyć kable zgodnie ze schematem zacisków 8. Przykręcić niezbędne łączówki kablowe i dociągnąć 9. Dokręcić nakrętki zaciskowe łączówek, aby były one szczelne 10. Zamknąć górną część obudowy regulatora na dolnej części obudowy 11. Mocno dokręcić śruby obudowy 12. Sprawdzić jeszcze raz osadzenie uszczelki. Tylko w przypadku prawidłowego montażu zapewniony jest stopień ochrony IP 67 (montaż ścienny / rurowy) lub IP 54 (montaż w szafie rozdzielczej) Rys. 14: Wyłamanie otworów gwintowanych 3. Duża łączówka kablowa (M 20 x 1,5) Małe łączówki kablowe (M 16 x 1,5) A0272 Wyłamać tyle otworów gwintowanych na spodzie dolnej części obudowy, ile potrzeba 4. Wprowadzić kable do odpowiednich wkładów redukcyjnych 5.5 Przełączanie obciążeń indukcyjnych Jeżeli przekaźnik regulatora steruje obciążeniem indukcyjnym, a więc odbiornikiem wyposażonym w cewkę (np. pompa silnikowa alfa), należy zabezpieczyć regulator układem ochronnym. W razie wątpliwości skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 39

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: ph / Redox

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: ph / Redox Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: ph / Redox PL Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER, Compact Wielkość pomiarowa: przewodność elektryczna

Regulator DULCOMETER, Compact Wielkość pomiarowa: przewodność elektryczna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER, Compact Wielkość pomiarowa: przewodność elektryczna właściwa A1700 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją! Nie wyrzucać! Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Licznik turbinowy turbodos

Instrukcja montażu i obsługi Licznik turbinowy turbodos Instrukcja montażu i obsługi Licznik turbinowy turbodos PL A2117 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku błędnej instalacji oraz obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii

Przetwornik wilgotności względnej i entalpii 1 899 1899P01 Przetwornik wilgotności względnej i entalpii AQF61.1 ikroprocesorowy przetwornik służący do obliczania wilgotności względnej, entalpii i różnicy entalpii. Zastosowanie W instalacjach wentylacji

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C

Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, C INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja lutownicza cyfrowa Toolcraft ST100- D, 100 W, 150-450 C Nr produktu 588900 Strona 1 z 7 Pierwsze uruchomienie Rozpakować stację lutowniczą i sprawdzić, czy żadna z części nie

Bardziej szczegółowo

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści

REER ELECTRONICS. BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT GHz Cyfrowa transmisja. Spis treści REER ELECTRONICS Spis treści BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-02 2.4GHz Cyfrowa transmisja 1. Wprowadzenie 2 2. Funkcje... 2 3. Zawartość... 2 4. Kamera zewnętrzna... 3 5. Wewnętrzny panel LCD. 3 6. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Czujnik DULCOTEST ICT 1-IMA-1 m / ICT- IMA-2 m Indukcyjny czujnik przewodności

Czujnik DULCOTEST ICT 1-IMA-1 m / ICT- IMA-2 m Indukcyjny czujnik przewodności Instrukcja montażu i obsługi Czujnik DULCOTEST ICT 1-IMA-1 m / ICT- IMA-2 m Indukcyjny czujnik przewodności PL A1840 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna

Zasilacz Buforowy ZB IT - Informacja Techniczna Zasilacz Buforowy IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: ZASILACZ BUFOROWY Strona 2 z 9 1 - PRZEZNACZENIE WYROBU Zasilacz buforowy typu przeznaczony jest do zasilania różnego typu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V

Instrukcja obsługi. Nr produktu: Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX710, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121670 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Cęgi 2. Przycisk otwierający cęgi 3. Przyciski sterowania Przycisk funkcji 'zamrażania'

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V

Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Miernik Cęgowy Extech EX730, CAT III 600 V Instrukcja obsługi Nr produktu: 121642 Opis Opis miernika (model EX730) 1. Miernik cęgowy 2. Przycisk otwierający miernik 3. Przyciski sterowania Zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach.

Jednostka odbiorcza kontroluje temperaturę minimalną i maksymalną mierzoną w różnych miejscach. Termometr radiowy. Nr zam. 100255 Instrukcja obsługi. Wprowadzenie. System składa się z jednostki odbiorczej i oddzielnego nadajnika. Dodatkowo nadajnik może współpracować z dwoma innymi jednostkami nadawczymi

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI DO POMIARU I KONTROLI REZYSTANCJI DOZIEMIENIA ORAZ NAPIĘCIA BATERII MDB-01v.24V do baterii 24V MDB-01v.220V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10 (4) A~ z zestykiem rozwiernym i włącznikiem/ wyłącznikiem 0392.. Spis treści Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia 230/10

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem

Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem 3 562 Termostat pomieszczeniowy do instalacji z samym ogrzewaniem lub samym chłodzeniem RAA21 Regulacja 2-stawna Napięcie przełączania Zastosowanie Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa siłowników do przepustnic

Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa siłowników do przepustnic Karta katalogowa Siłownik liniowy LH24A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 015 1 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie i przełącznikiem biegów wentylatora

Bardziej szczegółowo

Air Line Distance Calculator V1.0

Air Line Distance Calculator V1.0 Air Line Distance Calculator V1.0 Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Air Line Distance Navigator, poniżej w skrócie ALDC służy do szybkiego wyznaczania docelowego

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo