Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku błędnej instalacji oraz obsługi odpowiada uzytkownik. Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej BA DM /15 PL

2 Instrukcje uzupełniające Ogólne równouprawnienie W dokumencie tym wykorzystano formę gramatyczną rodzaju męskiego w znaczeniu neutralnym, w celu uzyskania tekstu łatwiejszego do czytania. Forma zwracania się do kobiet i mężczyzn jest zawsze taka sama. Czytelniczki prosimy o wyrozumiałość za takie uproszczenia w tekście. Instrukcje uzupełniające Proszę zapoznać się z instrukcje uzupełniające. W tekście w sposób szczególny uwypuklono: Wyliczenia Instrukcje postępowania ð Rezultaty instrukcji postępowania Informacje Informacja zawiera ważne wskazówki dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia lub ułatwiające pracę. Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa związane są ze szczegółowymi opisami sytuacji niebezpiecznych, patrz Ä Rozdział 3.1 Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa na stronie 10 2

3 Spis treści Spis treści 1 Kod identyfikacyjny Wstęp Wielkości pomiarowe Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Kwalifikacje użytkownika Opis działania Montaż i instalacja Zakres dostawy Montaż i instalacja Montaż (mechaniczny) Montaż ścienny Montaż na rurze Montaż w szafie rozdzielczej Podłączenie (elektryczne) Przekroje przewodów i końcówki żył Elektryczne podłączenie czujnika przewodności Schemat zacisków / okablowanie Podłączenie (elektryczne) Przełączanie obciążeń indukcyjnych Przyłącze czujnika Uruchomienie Pierwsze uruchomienie Ustawianie regulacji podczas uruchomienia Wybór typu czujnika Kompensacja temperatury i temperatura odniesienia Schemat obsługi Widok urządzenia / elementy obsługowe Wprowadzanie wartości Ustawianie kontrastu wyświetlacza Wskaźnik stały

4 Spis treści 8.5 Wskaźnik informacyjny Hasło Menu obsługi Kalibracja [CAL] czujnika przewodności Kalibrowanie stałej celi pomiarowej Kalibrowanie współczynnika temperatury Kalibracja punktu zerowego Ustawianie wartości granicznych [LIMITS] Ustawianie regulacji [CONTROL] Ustawianie wejść [INPUT] Ustawić czujnik [MANUAL] w menu [INPUT] Ustawianie wyjść [OUTPUT] Ustawianie [DEVICE] Parametry regulacji i funkcje Stany eksploatacyjne regulatora DULCOMETER Compact Przycisk [STOP/START] Zasysanie [PRIME] Histereza wartości granicznej Wielkość korekty temperatury Czas kontroli wielkości pomiarowej i wielkości korekty Czas kontroli regulacji Przekaźnik mocy "P-REL" jako przekaźnik wartości granicznej Ustawienie i opis działania "Przekaźnik jako zawór elektromagnetyczny" Przekaźnik alarmowy Sposób działania "Error-Logger" (dziennika usterek) Konserwacja Komunikaty błędów Regulator DULCOMETER Compact Dane techniczne regulatora DULCOMETER Compact Dopuszczalne warunki otoczenia Wymiary i masa Dane materiałów Odporność chemiczna Poziom ciśnienia akustycznego Dane elektryczne

5 Spis treści 14 Części zamienne i akcesoria Spełnione normy i deklaracja zgodności Utylizacja zużytych części Skorowidz

6 Kod identyfikacyjny 1 Kod identyfikacyjny DCCa Regulator DULCOMETER Compact, Sposób montażu W Montaż na ścianie lub na rurze IP 67 S Z zestawem montażowym do montażu na tablicy rozdzielczej IP 54 Wersja 00 Z logo ProMinent Napięcie robocze V, 48/63 Hz Wielkość pomiarowa C0 PR L3 L6 Wolny chlor ph / redoks (przełączalne) Przewodność elektryczna właściwa (oznaczenie: COND_C) Przewodność elektryczna indukcyjna (oznaczenie: COND_I) Rozszerzenie sprzętowe 0 Brak zezwoleń 01 CE (standard) Certyfikaty 0 brak Język instrukcji obsługi DE niemiecki KR koreański EN angielski LT litewski ES hiszpański LV łotewski IT włoski NL holenderski 6

7 Kod identyfikacyjny DCCa Regulator DULCOMETER Compact, FR francuski PL polski FI fiński PT portugalski BG bułgarski RO rumuński ZH chiński SV szwedzki CZ czeski SK słowacki EL grecki SL słoweński HU węgierski RU rosyjski JA japoński TH tajlandzki 7

8 Wstęp 2 Wstęp Dane i funkcje Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dane techniczne i funkcje regulatora DULCOMETER Compact, wielkość pomiarowa: przewodność indukcyjna. 2.1 Wielkości pomiarowe Regulator może przetwarzać następujące wielkości pomiarowe: Przewodność indukcyjna [ConI] Opór [RES] Wartość TDS [TDS] Zasolenie [SAL] Przełączanie pomiędzy wielkościami pomiarowymi Za pomocą przycisku przełączać można w trybie wskaźnika stałego pomiędzy wielkościami pomiarowymi regulatora [ConI], [RES], [TDS] i [SAL]. W zależności o ustawionej wielkości pomiarowej, w menu [INPUT TCOMP] i menu [LIMIT] zmienione zostaną ustawienia zmiennych lub zmienne zostaną całkowicie ukryte. Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna [ConI] Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [ConI] Jednostki pomiarowe: μs/cm, ms/cm, S/ cm, regulator automatycznie rozpoznaje i przełącza na właściwy zakres pomiarowy Wielkość fizyczna: przewodność elektryczna właściwa (К). Na wyjściu ma podawana jest wyłącznie ta wielkość pomiarowa oraz wartość korekty temperatury, niezależnie od wielkości pomiarowej ustawionej w regulatorze. Ustawienie wielkości pomiarowej w regulatorze ma wpływ jedynie na wskazanie wyświetlacza, nie na wyprowadzenie na wyjściu ma. Wielkość pomiarowa: Opór [RES] Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [RES] Jednostki miary: MΩcm, kωcm, Ωcm, Regulator automatycznie rozpoznaje i przełącza na właściwy zakres pomiarowy Wielkość fizyczna: oporność elektryczna właściwa Obliczanie oporności elektrycznej właściwej: ρ (T ref ) = 1/К (T ref ) 8

9 Wstęp Wielkość pomiarowa: Wartość TDS Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [TDS] (total dissolved solids) Jednostka pomiarowa: ppm (mg/l) Wielkość fizyczna: Ogół wszystkich rozpuszczonych w rozpuszczalniku substancji nieorganicznych i organicznych Zakres wskazań: ppm Zakres temperatury: 0 35 C [TLIMIT ]: 40 C Ustawianie wyświetlanej wartości TDS: W menu [INPUT] ustawić można współczynnik iloczynowy [TDS], przy użyciu którego zmieniana będzie wyświetlana wartość TDS: Wyświetlana wartość TDS [ppm] = К (25 C) [us/cm] * współczynnik TDS Zakres ustawień współczynnika TDS: 0,400 1,000 (domyślnie: 0,640) Kompensacja temperatury we wskaźniku TDS przebiega zawsze liniowo w oparciu o temperaturę odniesienia 25 C. Wielkość pomiarowa: zasolenie (SAL) Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [SAL] jednostki: (g/kg) Wielkość fizyczna: Udział wagowy soli w jednym kilogramie wody podany w PSU (practical salinity units). Zasolenie jest pochodną zmierzonej przewodności z ustaloną nieliniową kompensacją temperatury i temperaturą odniesienia (KCL). Zakres wskazań: 0. 70,0 Zakres temperatury: 0 35 C [TLIMIT ]: 35 C Zasolenie [SAL] wyliczane jest w oparciu o [Practical Salinity Scale 1978 (PSS-78)] 9

10 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3.1 Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia dane techniczne oraz sposób działania urządzenia. Instrukcja podaje szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i jest podzielona według przejrzystych etapów postępowania. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne informacje zostały pogrupowane według poniższego schematu. W związku z tym wprowadzono tutaj różne, stosowne do zaistniałej sytuacji piktogramy. Poniższe piktogramy zostały przytoczone jako przykład. OSTRZEŻENIE! Rodzaj i źródło zagrożenia Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Ostrzeżenie! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmieci lub bardzo poważnego uszkodzenia ciała. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Rodzaj i źródło zagrożenia Konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Niebezpieczeństwo! Symbol ten oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmieci lub bardzo poważnego uszkodzenia ciała. PRZESTROGA! Rodzaj i źródło zagrożenia Możliwe konsekwencje: Lekkie lub niewielkie obrażenia ciała. Szkody materialne. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Uwaga! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do lekkich lub niewielkich obrażeń ciała. Symbol ten można stosować również w celu ostrzeżenia przed szkodami materialnymi. 10

11 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność PORADA! Rodzaj i źródło zagrożenia Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Wskazówka! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do uszkodzenia samego urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. 3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Części pod napięciem! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki zaradcze: Przed otwarciem obudowy wyjąć wtyczkę sieciową. Uszkodzone, wadliwe lub popsute urządzenia odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki sieciowej. Rodzaj informacji Wskazówki dotyczące zastosowania i inne dodatkowe informacje. Źródło informacji. Dodatkowe środki zaradcze. Info! Symbol ten oznacza wskazówki dotyczące zastosowania oraz inne szczególnie przydatne informacje. Nie jest to sygnał ostrzegający przed sytuacją zagrożenia. OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed nieupoważnionym dostępem! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki zaradcze: Urządzenie należy zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem. 11

12 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność OSTRZEŻENIE! Błąd obsługi! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez personel posiadający do tego wystarczające kwalifikacje i kompetencje. Należy przestrzegać również instrukcji obsługi regulatora i zamontowanego osprzętu oraz innych istniejących ewentualnie podzespołów takich jak czujniki, pompy wody pomiarowej... Za kwalifikacje personelu odpowiedzialny jest użytkownik urządzenia. PRZESTROGA! Uszkodzenia elektroniczne Możliwe konsekwencje: Uszkodzenia materialne aż po zniszczenie urządzenia. Przewód przyłączeniowy sieci i przewód transmisji danych nie mogą być ułożone razem z innymi przewodami, które mogą spowodować zakłócenia. Środki zaradcze: Podjąć właściwe środki zaradcze. PORADA! Właściwe zastosowanie Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Urządzenie nie jest przeznaczone do pomiaru lub regulowania mediów w stanie lotnym lub stałym. Urządzenie może być stosowane tylko zgodnie z danymi technicznymi i specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi lub w instrukcjach obsługi poszczególnych elementów składowych. PORADA! Bezzakłóceniowe funkcjonowanie czujników / czas osiągnięcia gotowości do pracy Uszkodzenie urządzenia lub rzeczy w jego otoczeniu. Poprawny pomiar i dozowanie jest możliwe tylko w przypadku bezzakłóceniowego funkcjonowania czujników. Koniecznie należy przestrzegać czasu osiągnięcia gotowości do pracy. Czas osiągnięcia gotowości do pracy należy uwzględnić podczas planowania uruchomienia. Osiągnięcie przez czujnik gotowości do pracy może zająć nawet cały dzień. Należy przestrzegać instrukcji obsługi czujnika. 12

13 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność PORADA! Bezzakłóceniowe funkcjonowanie czujników Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Poprawny pomiar i dozowanie jest możliwe tylko w przypadku bezzakłóceniowego funkcjonowania czujników. Czujnik należy regularnie kontrolować i kalibrować. PORADA! Ustawianie odchyłek regulatora Uszkodzenie urządzenia lub rzeczy w jego otoczeniu. Niniejszego regulatora nie można stosować w układach regulacji, wymagających szybkiego nastawienia (< 30 s). 3.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem PORADA! Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru i regulacji mediów płynnych. Oznaczenie wielkości pomiarowej znajduje się na regulatorze i obowiązuje absolutnie. Urządzenie wolno stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi i specyfikacjami określonymi przez niniejszą instrukcją obsługi oraz przez instrukcje obsługi poszczególnych podzespołów (np. czujników, wbudowanej armatury, urządzeń do kalibracji, pomp dozujących itp.). Wszelkie inne zastosowania lub modyfikacje są zabronione. PORADA! Wyregulowywanie odchyłek regulacji Uszkodzenie produktu i jego otoczenia Regulator można stosować w procesach wymagających wyregulowania w czasie > 30 sekund 13

14 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3.4 Kwalifikacje użytkownika OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku niewystarczających kwalifikacji personelu! Użytkownik instalacji / urządzenia odpowiedzialny jest za spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji. Jeżeli niewykwalifikowany personel podejmie pracę na urządzeniu lub znajdzie się w strefie zagrożenia urządzenia, wówczas istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń lub wystąpienia szkód materialnych. Wszystkie czynności zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Niewykwalifikowany personel utrzymywać z dala od stref zagrożenia. Wykształcenie Osoba przeszkolona Przeszkolony użytkownik Wykształcona siła fachowa Definicja Pod pojęciem osoby przeszkolonej rozumie się osobę, która została przyuczona do wykonywania powierzonych jej zadań oraz pouczona o ewentualnych zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego zachowania, jak również o niezbędnych urządzeniach zabezpieczających i środkach ochronnych. Pod pojęciem przeszkolonego użytkownika rozumie się osobę, która spełnia wymagania dotyczące osoby przeszkolonej, a dodatkowo przeszła szkolenie w firmie ProMinent lub u jej autoryzowanego przedstawiciela w zakresie obsługi danego urządzenia. Pod pojęciem siły fachowej rozumie się osobę, która w oparciu o zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie, jak również znajomość właściwych przepisów potrafi ocenić powierzone jej prace oraz rozpoznać ewentualne zagrożenia. Do oceny kwalifikacji można także wliczyć wieloletnie wykonywanie czynności związanych z daną dziedziną. 14

15 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Wykształcenie Wykwalifikowany elektryk Obsługa klienta Definicja Pod pojęciem wykwalifikowanego elektryka rozumie się osobę, która w oparciu o zdobyte wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, jak również znajomość właściwych norm i przepisów jest w stanie wykonać prace przy instalacjach elektrycznych oraz samodzielnie rozpoznać ewentualne zagrożenia i ich uniknąć. Wykwalifikowany elektryk posiada wykształcenie specjalistyczne w zakresie wykonywanych czynności oraz zna istotne normy i przepisy. Wykwalifikowany elektryk musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów BHP. Pod pojęciem obsługi klienta rozumie się techników serwisowych, którzy zostali przeszkoleni przez firmę ProMinent do wykonywania prac przy urządzeniu i otrzymali autoryzację. Uwaga dla użytkownika Należy przestrzegać właściwych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa! 15

16 Opis działania 4 Opis działania Krótki opis działania Regulator wielkości pomiarowej przewodności elektrycznej indukcyjnej obsługuje podstawowe funkcje dotyczące zastosowań podczas uzdatniania wody. Regulator ma stałą konfigurację i następujące cechy: Obsługa niezależna od języka operatora. Zastosowanie skrótów, takich jak: [INPUT] [OUTPUT] [CONTROL] [ERROR] Podświetlany wyświetlacz 3 diody świecące wskazują stany eksploatacyjne: [f-rel], aktywny [P-REL], aktywny Error Charakterystyka regulacji: P, lub PID Wybierany kierunek regulacji: podnoszenie wartości pomiarowej, lub Zmniejsz.wart.pom. Przekaźnik częstotliwości impulsów [f-rel] do sterowania pompą dozującą Przekaźnik mocy [P-REL], konfigurowany jako: Alarm Wartość graniczna wyjście sterujące dla pomp dozujących z modulacją szerokości impulsu Wyjście analogowe 0/ ma, konfigurowane: Wartość pomiarowa (wyłącznie przewodność), lub wartość korekty Funkcja zasysania dla wszystkich aktorów Wejście cyfrowe służące do zdalnego wyłączania regulatora lub do przetwarzania zestyku granicznego mierzonego medium Wejście czujnika temperatury (Pt 100 lub Pt 1000) do kompensacji temperatury Stopień ochrony IP67 (montaż na ścianie lub na rurze) IP54 (montaż w szafie rozdzielczej) Zastosowania: Odsalanie np. przemywaczy powietrza i chłodnic Ogólne uzdatnianie wody np. kontrola kąpieli płuczących 16

17 Montaż i instalacja 5 Montaż i instalacja 5.1 Zakres dostawy Następujące części należą do standardowego zakresu dostawy regulatora DULCOMETER Compact. Opis Urządzenie zmontowane 1 Zestaw łączówek kablowych śrubowych DMTa/DXMa (metr.) 1 Instrukcja obsługi Montaż i instalacja Kwalifikacje użytkownika, montaż mechaniczny: wykwalifikowany specjalista, patrz Ä Rozdział 3.4 Kwalifikacje użytkownika na stronie 14 Kwalifikacje użytkownika, podłączenie elektryczne: Wykwalifikowany elektryk, patrz Ä Rozdział 3.4 Kwalifikacje użytkownika na stronie 14 PRZESTROGA! Możliwe następstwa: Straty materialne. Zawias między przednią a tylną częścią obudowy ma jedynie niewielką wytrzymałość mechaniczną. Podczas prac przy regulatorze należy trzymać górną część obudowy regulatora. PORADA! Liczba Miejsce i warunki montażu Podłączenie (elektryczne) odbywa się dopiero po montażu (mechanicznym) Zwrócić uwagę, aby był zapewniony łatwy dostęp do urządzenia podczas obsługi Solidne zamocowanie chroniące przed drganiami Nie montować w nasłonecznionym miejscu Dopuszczalna temperatura otoczenia regulatora w miejscu montażu: C przy maks. wilgotności względnej 95 % (bez kondensacji) Przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia podłączonych czujników i pozostałych podzespołów 17

18 Montaż i instalacja Pozycja ułatwiająca odczyt i obsługę Zamontować urządzenie w pozycji umożliwiającej łatwy odczyt i obsługę (najlepiej na wysokości oczu) Pozycja montażu Pozostawić wystarczającą ilość miejsca dla kabli Materiały opakowaniowe Materiały opakowaniowe należy usuwać w sposób przyjazny środowisku. Wszystkie części opakowania posiadają odpowiednie kody recyklingowe. 18

19 Montaż i instalacja 5.3 Montaż (mechaniczny) Regulator DULCOMETER Compact nadaje się do montażu na ścianie, rurze lub w tablicy rozdzielczej. Materiały montażowe (w zakresie dostawy) Opis Liczba Uchwyt ścienny / rurowy 1 Śruby z łbem półkolistym 5x45 mm 2 Podkładka Kołek Ø 8 mm, tworzywo sztuczne Montaż ścienny Montaż (mechaniczny) 2 1 A0273 Rys. 1: Demontaż uchwytu ściennego / rurowego 1. Wymontować uchwyt ścienny / rurowy. Oba zatrzaski (1) pociągnąć na zewnątrz i nacisnąć do góry. 2. Odchylić uchwyt ścienny / rurowy (2) i pociągnąć w dół 19

20 Montaż i instalacja 3. Zaznaczyć miejsce wykonania dwóch otworów, używając uchwytu ściennego / rurowego jako szablonu. 4. Wykonać otwory: Ø 8 mm, t = 50 mm Montaż na rurze Montaż (mechaniczny) Średnica rury Średnica rury: Od 25 mm do 60 mm. Rys. 2: Przykręcić uchwyt ścienny / rurowy z podkładkami 5. Przykręcić uchwyt ścienny / rurowy z podkładkami 6. Zawiesić regulator DULCOMETER Compact od góry na uchwycie ściennym / rurowym i docisnąć lekko na dole do uchwytu ściennego / rurowego. Następnie nacisnąć do góry, aż regulator DULCOMETER Compact zatrzaśnie się słyszalnie. A Rys. 3: Demontaż uchwytu ściennego / rurowego 1. Wymontować uchwyt ścienny / rurowy. Oba zatrzaski (1) pociągnąć na zewnątrz i nacisnąć do góry. 2. Odchylić uchwyt ścienny / rurowy (2) i pociągnąć w dół 3. Zamocować uchwyt ścienny / rurowy opaskami zaciskowymi (lub obejmami rurowymi) do rury. A

21 A0275 Montaż i instalacja Rys. 4: Zawiesić i zamocować regulator DULCOMETER Compact. 4. Zawiesić regulator DULCOMETER Compact od góry (1) na uchwycie ściennym / rurowym i docisnąć lekko na dole (2) do uchwytu ściennego / rurowego. Następnie nacisnąć do góry (3), aż regulator DULCOMETER Compact zatrzaśnie się słyszalnie. 21

22 Montaż i instalacja Montaż w szafie rozdzielczej Zestaw montażowy do montażu regulatora DULCOMETER Compact w szafie rozdzielczej: Numer katalogowy Opis Kartka z szablonem otworów Wkręt PT (3,5 x 22) 3 Uszczelki profilowane 2 Taśma odciążająca DF3/DF4 1 Wkręt PT (3,5 x 10) 2 Liczba Pojedyncze elementy zapakowane w torebce foliowej / zestaw montażowy nie wchodzi w skład standardowego zakresu dostawy PRZESTROGA! Grubość materiału tablicy rozdzielczej Możliwe następstwa: Straty materialne W celu bezpiecznego zamocowania, grubość materiału szafy rozdzielczej musi wynosić co najmniej 2 mm. Regulator DULCOMETER Compact w stanie zamontowanym wystaje o ok. 30 mm z szafy rozdzielczej. 22

23 Montaż i instalacja Przygotowanie szafy rozdzielczej I. A0347 Rys. 5: Rysunek nie jest odwzorowany w skali i pełni funkcję wyłącznie informacyjną. I. Zewnętrzny profil obudowy regulatora DULCOMETER Compact 1. Oznaczyć dokładne położenie regulatora DULCOMETER Compact przy pomocy szablonu otworów w szafie rozdzielczej 23

24 Montaż i instalacja 2. Nawiercenie otworów Należy koniecznie nawiercić otwory o średnicy Ø 3,5 mm dla wkrętów mocujących. Nawiercić wiertłem Ø 3,5 mm cztery otwory dla wkrętów górnej części obudowy 3. Nawiercić wiertłem Ø 4,5 mm trzy otwory dla wkrętów dolnej części obudowy. 4. Nawiercić wiertłem Ø 8 mm cztery otwory i wykonać otwór piłą otwornicą ð Wygładzić wszystkie krawędzie 24

25 Montaż i instalacja Zamontować regulator DULCOMETER Compact w otworze w szafie rozdzielczej PORADA! Wspornik kabla płaskiego Wspornik kabla płaskiego jest przylutowany na stałe do płyty elektronicznej. Nie można go wymontować. Aby odłączyć kabel płaski, należy otworzyć blokadę (3) wspornika, patrz Rys. 6 Rys. 6: Odłączanie kabla płaskiego 1. Odkręcić cztery wkręty i otworzyć regulator DULCOMETER Compact 2. Zwolnić blokadę (3) z lewej i prawej strony (strzałki) na wsporniku i wyciągnąć kabel płaski (1) z uchwytu. 3. Odłamać szczypcami wypustki (2 i 4). Są one niepotrzebne podczas montażu w szafie rozdzielczej. 25

26 Montaż i instalacja Rys. 7: Demontaż zawiasu 4. Wykręcić śrubę (2), odczepić zawias (1) z dolnej części obudowy regulatora (strzałki) i wymontować zawias 26

27 A0360 Montaż i instalacja 1 Rys. 8: Montaż uszczelki profilowej w dolnej części regulatora 5. Nałożyć uszczelkę profilową równomiernie na górną krawędź dolnej części obudowy regulatora DULCOMETER Compact. Wypustki (1) muszą znajdować się w pozycjach zgodnych z rysunkiem. ð Uszczelka profilowa musi otaczać całą górną krawędź obudowy. 6. Założyć dolną część obudowy regulatora DULCOMETER Compact z uszczelką profilową od tyłu do szczeliny i przykręcić ją trzema śrubami. 27

28 Montaż i instalacja 1 2 A0351 Rys. 9: Montaż uszczelki profilowej w górnej części regulatora 7. Nałożyć uszczelkę profilową (strzałka) równomiernie do rowka górnej części obudowy regulatora DULCOMETER Compact. Wypustki (3) muszą znajdować się w pozycjach zgodnych z rysunkiem. 8. Zamocować odciążenie (2) dwoma wkrętami (1) 28

29 A0352 Montaż i instalacja Rys. 10: Włożenie kabla płaskiego do wspornika i zablokowanie 9. Włożyć kabel płaski (1) do wspornika i zablokować 10. Przykręcić górną część regulatora DULCOMETER Compact do dolnej części regulatora 11. Sprawdzić jeszcze raz osadzenie uszczelek profilowych ð Stopień ochrony IP 54 podczas montażu w szafie rozdzielczej jest spełniony wyłącznie, gdy montaż został wykonany prawidłowo. 29

30 Montaż i instalacja 5.4 Podłączenie (elektryczne) OSTRZEŻENIE! Elementy znajdujące się pod napięciem! Możliwe następstwa: Śmierć lub najcięższe obrażenia Środek zaradczy: Przed otwarciem obudowy odłączyć urządzenie od napięcia i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem Uszkodzone, niesprawne lub przerobione urządzenia odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem Za zamontowanie odpowiedniego wyłącznika (wyłącznik awaryjny itp.) odpowiada użytkownik instalacji Przewodów sygnałowych regulatora nie wolno układać razem z przewodami mogącymi generować zakłócenia. Te zakłócenia mogą zakłócić działanie regulatora. 30

31 Montaż i instalacja Przekroje przewodów i końcówki żył Średnica minimalna Średnica maksymalna Izolacja zdjęta na długości bez końcówki żyły 0,25 mm 2 1,5 mm 2 Końcówka żyły bez izolacji 0,20 mm 2 1,0 mm mm Końcówka żyły z 0,20 mm 2 1,0 mm mm izolacją Elektryczne podłączenie czujnika przewodności PRZESTROGA! Długość kabla czujnika Czujnik dostarczany jest z kablem stałym lub przewodem pomiarowym. Możliwe następstwa: Lekkie lub nieznaczne obrażenia. Straty materialne. Długość kabla czujnika należy ustawić w menu [INPUT], by pomiar temperatury przy użyciu czujnika Pt 100 działał prawidłowo. Wszystkie podłączone do regulatora czujniki przewodności muszą być wyposażone w ekranowany przewód. 31

32 Montaż i instalacja Schemat zacisków / okablowanie Etykieta ze schematem zacisków regulatora kompaktowego Ekranowanie cewki nadawczej należy podłączyć do bieguna 2 X1. Ekranowanie cewki odbiorczej należy podłączyć do bieguna 2 X Rys. 11: Etykieta ze schematem zacisków regulatora kompaktowego 1. Sygnał sterujący = sygnał sterujący cewki nadawczej 2. Sygnał pomiarowy = sygnał pomiarowy cewki odbiorczej A Podłączenie ekranowania kabla do bieguna 2 zacisku XE2 X1 Podłączenie cewki nadawczej X2 Podłączenie cewki odbiorczej 32

33 Montaż i instalacja Oznaczenie i działanie zacisków Zacisk Biegun Nazwa Funkcja Typ zacisku (Maksymalny przekrój/prąd) X1.1 [LFGEN+] Czujnik LF / sterowanie napięciem zmiennym X1.2 [LFGEN-] Listwa zaciskowa, 2- biegunowa X2.1 [LFI+] Czujnik LF / pomiar prądu 1,5 mm 2 X2.2 [LFI-] XE XE2.2 [UREF2 ] Ekranowanie przewodu czujnika XE XE4.1 [Pt100x(+)] Pt100/Pt1000 czujnik temperatury XE4.2 [Pt100x(-) ] Pt100/Pt1000 czujnik temperatury Listwa zaciskowa 3- biegunowa (1,5 mm 2 /10 A) 33

34 Montaż i instalacja Przyporządkowanie zacisków do odpowiednich czujników Zacisk Czujnik ICT 1 Czujnik ICT 2 Czujnik CLS52 Biegun Kolory przewodów Kolory przewodów Kolory przewodów X1.1 Cewka nadawcza, [ge] (żółta) Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny X1.2 Cewka nadawcza, [gn] (zielony) [rt] (czerwony, ekranowanie) [rt] (czerwony, ekranowanie) X2.1 Cewka odbiorcza, Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny X2.2 Cewka odbiorcza, Ekranowanie kabla koncentrycznego [ws], (biały, ekranowanie) [ws], (biały, ekranowanie) XE2.2 Masa XE4.1 Pt100 XE4.2 Pt100 nieokreślony Ekranowanie kabla Ekranowanie kabla [bn] (brązowy) [gn] (zielony) [gn] (zielony) [ws] (biały) [ws] (biały) [ws] (biały) Zalecana średnica kabla Oznaczenie kabla Średnica w mm Kabel sieciowy 6.5 Kabel czujnika temperatury 5.0 Zewnętrzny kabel sterowniczy

35 Montaż i instalacja A0348 Rys. 12: Numer połączenia śrubowego 35

36 Montaż i instalacja Wielkość Rys. 12 Nazwa Zacisk Nr zacisku Bieg. Funkcja zalec.ø kabla Nr połączenia śrubowego 1 / M20 Czujnik X1 1 + Wejście 2 - pomiarowe X2 1 + XE Czujnik przewodności z / bez czujnika temperatury XE2 2 Całkowite ekranowanie mm Uwaga 1W przypadku zewnętrznych czujników temperatury poprowadzić kabel przez wielokrotny wkład uszczelniający M20/2x5 mm 1 2 / M16 Wyjście sygnału normalnego XA V np. rejestrator 2 - / aktuator 4,5 mm 2 Wejście styku Wyjście przekaźnika XK1 1 + Przerwa 2 - XR2 1 Przekaźnik 2 f 21 Poprowadzić kabel (4-żyłowy) przez wielokrotną wkładkę uszczelniającą M16 / 2x4,5 mm 36

37 Montaż i instalacja Nr połączenia śrubowego Wielkość Rys. 12 Nazwa Zacisk Nr zacisku Wyjście przekaźnika Wyjście przekaźnika Bieg. Funkcja zalec.ø kabla 3 / M16 Wyjście przekaźnika XR1 1 2 COM NO Zawór elektromagnetyczny podnoszenie / opuszczanie mm XR1 1 COM Przekaźnik 5 mm 2 NO wartości granicznej XR1 1 COM Przekaźnik alarmowy 3 NC 3 Poprowadzić kabel przez pojedynczy wkład uszczelniający M16 5 mm 3 5 mm Uwaga 4 / M16 Przyłącze sieciowe XP1 1 N L V efektywne 4 Poprowadzić kabel przez pojedynczy wkład uszczelniający M16 6,5 mm 4 37

38 Montaż i instalacja Schemat zacisków Otw./zam. Potrzebny zestyk bezpotencjałowy! Indukcyjny czujnik przewodności Temperatura (Pt100/Pt1000) Czujnik przewodności, indukcyjny (z Pt100/Pt1000) Wejście cyfrowe "Pause" Wyjście sygnału normalnego 1 0/4-20mA (rejestrator, aktuator) Wersje przyporządkowania Sieć elektryczna Sieć elektryczna Sieć elektryczna Sieć elektryczna Pompa zewnętrzna podnoszenie / opuszczanie Zawór elektromagnetyczny podnoszenie / opuszczanie Przekaźnik wartości granicznej, timer, aktuator 1 Przekaźnik (alarm) Zewnętrzny Wersje przyporządkowania XR1 (P-REL) A1950 Rys. 13: Schemat zacisków 38

39 Montaż i instalacja Podłączenie (elektryczne) Kable w budynku należy poprowadzić w kanale kablowym, aby nie były poddawane obciążeniom 1. Odkręcić cztery śruby obudowy 2. Unieść górną część obudowy regulatora nieco do przodu i odchylić ją w lewo 5. Włożyć wkłady redukcyjne do łączówek 6. Wprowadzić kable do regulatora 7. Podłączyć kable zgodnie ze schematem zacisków 8. Przykręcić niezbędne łączówki kablowe i dociągnąć 9. Dokręcić nakrętki zaciskowe łączówek, aby były one szczelne 10. Zamknąć górną część obudowy regulatora na dolnej części obudowy 11. Mocno dokręcić śruby obudowy 12. Sprawdzić jeszcze raz osadzenie uszczelki. Tylko w przypadku prawidłowego montażu zapewniony jest stopień ochrony IP 67 (montaż ścienny / rurowy) lub IP 54 (montaż w szafie rozdzielczej) Rys. 14: Wyłamanie otworów gwintowanych 3. Duża łączówka kablowa (M 20 x 1,5) Małe łączówki kablowe (M 16 x 1,5) A0272 Wyłamać tyle otworów gwintowanych na spodzie dolnej części obudowy, ile potrzeba 4. Wprowadzić kable do odpowiednich wkładów redukcyjnych 5.5 Przełączanie obciążeń indukcyjnych Jeżeli przekaźnik regulatora steruje obciążeniem indukcyjnym, a więc odbiornikiem wyposażonym w cewkę (np. pompa silnikowa alfa), należy zabezpieczyć regulator układem ochronnym. W razie wątpliwości skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 39

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Fire Control EN diesel 12 & 24 V

Fire Control EN diesel 12 & 24 V GRUNDFOS INSTRUKCJE Fire Control EN diesel 12 & 24 V Instrukcja montażu i eksploatacji Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo