Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku błędnej instalacji oraz obsługi odpowiada uzytkownik. Najnowsza wersja instrukcji obsługi jest dostępna na naszej stronie internetowej BA DM /15 PL

2 Instrukcje uzupełniające Ogólne równouprawnienie W dokumencie tym wykorzystano formę gramatyczną rodzaju męskiego w znaczeniu neutralnym, w celu uzyskania tekstu łatwiejszego do czytania. Forma zwracania się do kobiet i mężczyzn jest zawsze taka sama. Czytelniczki prosimy o wyrozumiałość za takie uproszczenia w tekście. Instrukcje uzupełniające Proszę zapoznać się z instrukcje uzupełniające. W tekście w sposób szczególny uwypuklono: Wyliczenia Instrukcje postępowania ð Rezultaty instrukcji postępowania Informacje Informacja zawiera ważne wskazówki dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia lub ułatwiające pracę. Zasady bezpieczeństwa Zasady bezpieczeństwa związane są ze szczegółowymi opisami sytuacji niebezpiecznych, patrz Ä Rozdział 3.1 Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa na stronie 10 2

3 Spis treści Spis treści 1 Kod identyfikacyjny Wstęp Wielkości pomiarowe Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Kwalifikacje użytkownika Opis działania Montaż i instalacja Zakres dostawy Montaż i instalacja Montaż (mechaniczny) Montaż ścienny Montaż na rurze Montaż w szafie rozdzielczej Podłączenie (elektryczne) Przekroje przewodów i końcówki żył Elektryczne podłączenie czujnika przewodności Schemat zacisków / okablowanie Podłączenie (elektryczne) Przełączanie obciążeń indukcyjnych Przyłącze czujnika Uruchomienie Pierwsze uruchomienie Ustawianie regulacji podczas uruchomienia Wybór typu czujnika Kompensacja temperatury i temperatura odniesienia Schemat obsługi Widok urządzenia / elementy obsługowe Wprowadzanie wartości Ustawianie kontrastu wyświetlacza Wskaźnik stały

4 Spis treści 8.5 Wskaźnik informacyjny Hasło Menu obsługi Kalibracja [CAL] czujnika przewodności Kalibrowanie stałej celi pomiarowej Kalibrowanie współczynnika temperatury Kalibracja punktu zerowego Ustawianie wartości granicznych [LIMITS] Ustawianie regulacji [CONTROL] Ustawianie wejść [INPUT] Ustawić czujnik [MANUAL] w menu [INPUT] Ustawianie wyjść [OUTPUT] Ustawianie [DEVICE] Parametry regulacji i funkcje Stany eksploatacyjne regulatora DULCOMETER Compact Przycisk [STOP/START] Zasysanie [PRIME] Histereza wartości granicznej Wielkość korekty temperatury Czas kontroli wielkości pomiarowej i wielkości korekty Czas kontroli regulacji Przekaźnik mocy "P-REL" jako przekaźnik wartości granicznej Ustawienie i opis działania "Przekaźnik jako zawór elektromagnetyczny" Przekaźnik alarmowy Sposób działania "Error-Logger" (dziennika usterek) Konserwacja Komunikaty błędów Regulator DULCOMETER Compact Dane techniczne regulatora DULCOMETER Compact Dopuszczalne warunki otoczenia Wymiary i masa Dane materiałów Odporność chemiczna Poziom ciśnienia akustycznego Dane elektryczne

5 Spis treści 14 Części zamienne i akcesoria Spełnione normy i deklaracja zgodności Utylizacja zużytych części Skorowidz

6 Kod identyfikacyjny 1 Kod identyfikacyjny DCCa Regulator DULCOMETER Compact, Sposób montażu W Montaż na ścianie lub na rurze IP 67 S Z zestawem montażowym do montażu na tablicy rozdzielczej IP 54 Wersja 00 Z logo ProMinent Napięcie robocze V, 48/63 Hz Wielkość pomiarowa C0 PR L3 L6 Wolny chlor ph / redoks (przełączalne) Przewodność elektryczna właściwa (oznaczenie: COND_C) Przewodność elektryczna indukcyjna (oznaczenie: COND_I) Rozszerzenie sprzętowe 0 Brak zezwoleń 01 CE (standard) Certyfikaty 0 brak Język instrukcji obsługi DE niemiecki KR koreański EN angielski LT litewski ES hiszpański LV łotewski IT włoski NL holenderski 6

7 Kod identyfikacyjny DCCa Regulator DULCOMETER Compact, FR francuski PL polski FI fiński PT portugalski BG bułgarski RO rumuński ZH chiński SV szwedzki CZ czeski SK słowacki EL grecki SL słoweński HU węgierski RU rosyjski JA japoński TH tajlandzki 7

8 Wstęp 2 Wstęp Dane i funkcje Niniejsza instrukcja obsługi opisuje dane techniczne i funkcje regulatora DULCOMETER Compact, wielkość pomiarowa: przewodność indukcyjna. 2.1 Wielkości pomiarowe Regulator może przetwarzać następujące wielkości pomiarowe: Przewodność indukcyjna [ConI] Opór [RES] Wartość TDS [TDS] Zasolenie [SAL] Przełączanie pomiędzy wielkościami pomiarowymi Za pomocą przycisku przełączać można w trybie wskaźnika stałego pomiędzy wielkościami pomiarowymi regulatora [ConI], [RES], [TDS] i [SAL]. W zależności o ustawionej wielkości pomiarowej, w menu [INPUT TCOMP] i menu [LIMIT] zmienione zostaną ustawienia zmiennych lub zmienne zostaną całkowicie ukryte. Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna [ConI] Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [ConI] Jednostki pomiarowe: μs/cm, ms/cm, S/ cm, regulator automatycznie rozpoznaje i przełącza na właściwy zakres pomiarowy Wielkość fizyczna: przewodność elektryczna właściwa (К). Na wyjściu ma podawana jest wyłącznie ta wielkość pomiarowa oraz wartość korekty temperatury, niezależnie od wielkości pomiarowej ustawionej w regulatorze. Ustawienie wielkości pomiarowej w regulatorze ma wpływ jedynie na wskazanie wyświetlacza, nie na wyprowadzenie na wyjściu ma. Wielkość pomiarowa: Opór [RES] Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [RES] Jednostki miary: MΩcm, kωcm, Ωcm, Regulator automatycznie rozpoznaje i przełącza na właściwy zakres pomiarowy Wielkość fizyczna: oporność elektryczna właściwa Obliczanie oporności elektrycznej właściwej: ρ (T ref ) = 1/К (T ref ) 8

9 Wstęp Wielkość pomiarowa: Wartość TDS Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [TDS] (total dissolved solids) Jednostka pomiarowa: ppm (mg/l) Wielkość fizyczna: Ogół wszystkich rozpuszczonych w rozpuszczalniku substancji nieorganicznych i organicznych Zakres wskazań: ppm Zakres temperatury: 0 35 C [TLIMIT ]: 40 C Ustawianie wyświetlanej wartości TDS: W menu [INPUT] ustawić można współczynnik iloczynowy [TDS], przy użyciu którego zmieniana będzie wyświetlana wartość TDS: Wyświetlana wartość TDS [ppm] = К (25 C) [us/cm] * współczynnik TDS Zakres ustawień współczynnika TDS: 0,400 1,000 (domyślnie: 0,640) Kompensacja temperatury we wskaźniku TDS przebiega zawsze liniowo w oparciu o temperaturę odniesienia 25 C. Wielkość pomiarowa: zasolenie (SAL) Wyświetlany symbol na wyświetlaczu regulatora: [SAL] jednostki: (g/kg) Wielkość fizyczna: Udział wagowy soli w jednym kilogramie wody podany w PSU (practical salinity units). Zasolenie jest pochodną zmierzonej przewodności z ustaloną nieliniową kompensacją temperatury i temperaturą odniesienia (KCL). Zakres wskazań: 0. 70,0 Zakres temperatury: 0 35 C [TLIMIT ]: 35 C Zasolenie [SAL] wyliczane jest w oparciu o [Practical Salinity Scale 1978 (PSS-78)] 9

10 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3.1 Oznaczenia wskazówek bezpieczeństwa Wprowadzenie Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia dane techniczne oraz sposób działania urządzenia. Instrukcja podaje szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i jest podzielona według przejrzystych etapów postępowania. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i inne informacje zostały pogrupowane według poniższego schematu. W związku z tym wprowadzono tutaj różne, stosowne do zaistniałej sytuacji piktogramy. Poniższe piktogramy zostały przytoczone jako przykład. OSTRZEŻENIE! Rodzaj i źródło zagrożenia Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Ostrzeżenie! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmieci lub bardzo poważnego uszkodzenia ciała. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Rodzaj i źródło zagrożenia Konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Niebezpieczeństwo! Symbol ten oznacza bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do śmieci lub bardzo poważnego uszkodzenia ciała. PRZESTROGA! Rodzaj i źródło zagrożenia Możliwe konsekwencje: Lekkie lub niewielkie obrażenia ciała. Szkody materialne. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Uwaga! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do lekkich lub niewielkich obrażeń ciała. Symbol ten można stosować również w celu ostrzeżenia przed szkodami materialnymi. 10

11 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność PORADA! Rodzaj i źródło zagrożenia Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Środki, które należy podjąć w celu uniknięcia zagrożenia. Wskazówka! Symbol ten oznacza prawdopodobną sytuację zagrożenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do uszkodzenia samego urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. 3.2 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE! Części pod napięciem! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki zaradcze: Przed otwarciem obudowy wyjąć wtyczkę sieciową. Uszkodzone, wadliwe lub popsute urządzenia odłączyć od zasilania przez wyjęcie wtyczki sieciowej. Rodzaj informacji Wskazówki dotyczące zastosowania i inne dodatkowe informacje. Źródło informacji. Dodatkowe środki zaradcze. Info! Symbol ten oznacza wskazówki dotyczące zastosowania oraz inne szczególnie przydatne informacje. Nie jest to sygnał ostrzegający przed sytuacją zagrożenia. OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenie przed nieupoważnionym dostępem! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Środki zaradcze: Urządzenie należy zabezpieczyć przed nieupoważnionym dostępem. 11

12 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność OSTRZEŻENIE! Błąd obsługi! Możliwe konsekwencje: Śmierć lub bardzo poważne uszkodzenie ciała. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez personel posiadający do tego wystarczające kwalifikacje i kompetencje. Należy przestrzegać również instrukcji obsługi regulatora i zamontowanego osprzętu oraz innych istniejących ewentualnie podzespołów takich jak czujniki, pompy wody pomiarowej... Za kwalifikacje personelu odpowiedzialny jest użytkownik urządzenia. PRZESTROGA! Uszkodzenia elektroniczne Możliwe konsekwencje: Uszkodzenia materialne aż po zniszczenie urządzenia. Przewód przyłączeniowy sieci i przewód transmisji danych nie mogą być ułożone razem z innymi przewodami, które mogą spowodować zakłócenia. Środki zaradcze: Podjąć właściwe środki zaradcze. PORADA! Właściwe zastosowanie Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Urządzenie nie jest przeznaczone do pomiaru lub regulowania mediów w stanie lotnym lub stałym. Urządzenie może być stosowane tylko zgodnie z danymi technicznymi i specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi lub w instrukcjach obsługi poszczególnych elementów składowych. PORADA! Bezzakłóceniowe funkcjonowanie czujników / czas osiągnięcia gotowości do pracy Uszkodzenie urządzenia lub rzeczy w jego otoczeniu. Poprawny pomiar i dozowanie jest możliwe tylko w przypadku bezzakłóceniowego funkcjonowania czujników. Koniecznie należy przestrzegać czasu osiągnięcia gotowości do pracy. Czas osiągnięcia gotowości do pracy należy uwzględnić podczas planowania uruchomienia. Osiągnięcie przez czujnik gotowości do pracy może zająć nawet cały dzień. Należy przestrzegać instrukcji obsługi czujnika. 12

13 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność PORADA! Bezzakłóceniowe funkcjonowanie czujników Uszkodzenie urządzenia lub innych rzeczy w jego otoczeniu. Poprawny pomiar i dozowanie jest możliwe tylko w przypadku bezzakłóceniowego funkcjonowania czujników. Czujnik należy regularnie kontrolować i kalibrować. PORADA! Ustawianie odchyłek regulatora Uszkodzenie urządzenia lub rzeczy w jego otoczeniu. Niniejszego regulatora nie można stosować w układach regulacji, wymagających szybkiego nastawienia (< 30 s). 3.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem PORADA! Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru i regulacji mediów płynnych. Oznaczenie wielkości pomiarowej znajduje się na regulatorze i obowiązuje absolutnie. Urządzenie wolno stosować wyłącznie zgodnie z danymi technicznymi i specyfikacjami określonymi przez niniejszą instrukcją obsługi oraz przez instrukcje obsługi poszczególnych podzespołów (np. czujników, wbudowanej armatury, urządzeń do kalibracji, pomp dozujących itp.). Wszelkie inne zastosowania lub modyfikacje są zabronione. PORADA! Wyregulowywanie odchyłek regulacji Uszkodzenie produktu i jego otoczenia Regulator można stosować w procesach wymagających wyregulowania w czasie > 30 sekund 13

14 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 3.4 Kwalifikacje użytkownika OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku niewystarczających kwalifikacji personelu! Użytkownik instalacji / urządzenia odpowiedzialny jest za spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji. Jeżeli niewykwalifikowany personel podejmie pracę na urządzeniu lub znajdzie się w strefie zagrożenia urządzenia, wówczas istnieje niebezpieczeństwo odniesienia ciężkich obrażeń lub wystąpienia szkód materialnych. Wszystkie czynności zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi. Niewykwalifikowany personel utrzymywać z dala od stref zagrożenia. Wykształcenie Osoba przeszkolona Przeszkolony użytkownik Wykształcona siła fachowa Definicja Pod pojęciem osoby przeszkolonej rozumie się osobę, która została przyuczona do wykonywania powierzonych jej zadań oraz pouczona o ewentualnych zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego zachowania, jak również o niezbędnych urządzeniach zabezpieczających i środkach ochronnych. Pod pojęciem przeszkolonego użytkownika rozumie się osobę, która spełnia wymagania dotyczące osoby przeszkolonej, a dodatkowo przeszła szkolenie w firmie ProMinent lub u jej autoryzowanego przedstawiciela w zakresie obsługi danego urządzenia. Pod pojęciem siły fachowej rozumie się osobę, która w oparciu o zdobyte wykształcenie oraz doświadczenie, jak również znajomość właściwych przepisów potrafi ocenić powierzone jej prace oraz rozpoznać ewentualne zagrożenia. Do oceny kwalifikacji można także wliczyć wieloletnie wykonywanie czynności związanych z daną dziedziną. 14

15 Bezpieczeństwo i odpowiedzialność Wykształcenie Wykwalifikowany elektryk Obsługa klienta Definicja Pod pojęciem wykwalifikowanego elektryka rozumie się osobę, która w oparciu o zdobyte wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, jak również znajomość właściwych norm i przepisów jest w stanie wykonać prace przy instalacjach elektrycznych oraz samodzielnie rozpoznać ewentualne zagrożenia i ich uniknąć. Wykwalifikowany elektryk posiada wykształcenie specjalistyczne w zakresie wykonywanych czynności oraz zna istotne normy i przepisy. Wykwalifikowany elektryk musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów BHP. Pod pojęciem obsługi klienta rozumie się techników serwisowych, którzy zostali przeszkoleni przez firmę ProMinent do wykonywania prac przy urządzeniu i otrzymali autoryzację. Uwaga dla użytkownika Należy przestrzegać właściwych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa! 15

16 Opis działania 4 Opis działania Krótki opis działania Regulator wielkości pomiarowej przewodności elektrycznej indukcyjnej obsługuje podstawowe funkcje dotyczące zastosowań podczas uzdatniania wody. Regulator ma stałą konfigurację i następujące cechy: Obsługa niezależna od języka operatora. Zastosowanie skrótów, takich jak: [INPUT] [OUTPUT] [CONTROL] [ERROR] Podświetlany wyświetlacz 3 diody świecące wskazują stany eksploatacyjne: [f-rel], aktywny [P-REL], aktywny Error Charakterystyka regulacji: P, lub PID Wybierany kierunek regulacji: podnoszenie wartości pomiarowej, lub Zmniejsz.wart.pom. Przekaźnik częstotliwości impulsów [f-rel] do sterowania pompą dozującą Przekaźnik mocy [P-REL], konfigurowany jako: Alarm Wartość graniczna wyjście sterujące dla pomp dozujących z modulacją szerokości impulsu Wyjście analogowe 0/ ma, konfigurowane: Wartość pomiarowa (wyłącznie przewodność), lub wartość korekty Funkcja zasysania dla wszystkich aktorów Wejście cyfrowe służące do zdalnego wyłączania regulatora lub do przetwarzania zestyku granicznego mierzonego medium Wejście czujnika temperatury (Pt 100 lub Pt 1000) do kompensacji temperatury Stopień ochrony IP67 (montaż na ścianie lub na rurze) IP54 (montaż w szafie rozdzielczej) Zastosowania: Odsalanie np. przemywaczy powietrza i chłodnic Ogólne uzdatnianie wody np. kontrola kąpieli płuczących 16

17 Montaż i instalacja 5 Montaż i instalacja 5.1 Zakres dostawy Następujące części należą do standardowego zakresu dostawy regulatora DULCOMETER Compact. Opis Urządzenie zmontowane 1 Zestaw łączówek kablowych śrubowych DMTa/DXMa (metr.) 1 Instrukcja obsługi Montaż i instalacja Kwalifikacje użytkownika, montaż mechaniczny: wykwalifikowany specjalista, patrz Ä Rozdział 3.4 Kwalifikacje użytkownika na stronie 14 Kwalifikacje użytkownika, podłączenie elektryczne: Wykwalifikowany elektryk, patrz Ä Rozdział 3.4 Kwalifikacje użytkownika na stronie 14 PRZESTROGA! Możliwe następstwa: Straty materialne. Zawias między przednią a tylną częścią obudowy ma jedynie niewielką wytrzymałość mechaniczną. Podczas prac przy regulatorze należy trzymać górną część obudowy regulatora. PORADA! Liczba Miejsce i warunki montażu Podłączenie (elektryczne) odbywa się dopiero po montażu (mechanicznym) Zwrócić uwagę, aby był zapewniony łatwy dostęp do urządzenia podczas obsługi Solidne zamocowanie chroniące przed drganiami Nie montować w nasłonecznionym miejscu Dopuszczalna temperatura otoczenia regulatora w miejscu montażu: C przy maks. wilgotności względnej 95 % (bez kondensacji) Przestrzegać dopuszczalnej temperatury otoczenia podłączonych czujników i pozostałych podzespołów 17

18 Montaż i instalacja Pozycja ułatwiająca odczyt i obsługę Zamontować urządzenie w pozycji umożliwiającej łatwy odczyt i obsługę (najlepiej na wysokości oczu) Pozycja montażu Pozostawić wystarczającą ilość miejsca dla kabli Materiały opakowaniowe Materiały opakowaniowe należy usuwać w sposób przyjazny środowisku. Wszystkie części opakowania posiadają odpowiednie kody recyklingowe. 18

19 Montaż i instalacja 5.3 Montaż (mechaniczny) Regulator DULCOMETER Compact nadaje się do montażu na ścianie, rurze lub w tablicy rozdzielczej. Materiały montażowe (w zakresie dostawy) Opis Liczba Uchwyt ścienny / rurowy 1 Śruby z łbem półkolistym 5x45 mm 2 Podkładka Kołek Ø 8 mm, tworzywo sztuczne Montaż ścienny Montaż (mechaniczny) 2 1 A0273 Rys. 1: Demontaż uchwytu ściennego / rurowego 1. Wymontować uchwyt ścienny / rurowy. Oba zatrzaski (1) pociągnąć na zewnątrz i nacisnąć do góry. 2. Odchylić uchwyt ścienny / rurowy (2) i pociągnąć w dół 19

20 Montaż i instalacja 3. Zaznaczyć miejsce wykonania dwóch otworów, używając uchwytu ściennego / rurowego jako szablonu. 4. Wykonać otwory: Ø 8 mm, t = 50 mm Montaż na rurze Montaż (mechaniczny) Średnica rury Średnica rury: Od 25 mm do 60 mm. Rys. 2: Przykręcić uchwyt ścienny / rurowy z podkładkami 5. Przykręcić uchwyt ścienny / rurowy z podkładkami 6. Zawiesić regulator DULCOMETER Compact od góry na uchwycie ściennym / rurowym i docisnąć lekko na dole do uchwytu ściennego / rurowego. Następnie nacisnąć do góry, aż regulator DULCOMETER Compact zatrzaśnie się słyszalnie. A Rys. 3: Demontaż uchwytu ściennego / rurowego 1. Wymontować uchwyt ścienny / rurowy. Oba zatrzaski (1) pociągnąć na zewnątrz i nacisnąć do góry. 2. Odchylić uchwyt ścienny / rurowy (2) i pociągnąć w dół 3. Zamocować uchwyt ścienny / rurowy opaskami zaciskowymi (lub obejmami rurowymi) do rury. A

21 A0275 Montaż i instalacja Rys. 4: Zawiesić i zamocować regulator DULCOMETER Compact. 4. Zawiesić regulator DULCOMETER Compact od góry (1) na uchwycie ściennym / rurowym i docisnąć lekko na dole (2) do uchwytu ściennego / rurowego. Następnie nacisnąć do góry (3), aż regulator DULCOMETER Compact zatrzaśnie się słyszalnie. 21

22 Montaż i instalacja Montaż w szafie rozdzielczej Zestaw montażowy do montażu regulatora DULCOMETER Compact w szafie rozdzielczej: Numer katalogowy Opis Kartka z szablonem otworów Wkręt PT (3,5 x 22) 3 Uszczelki profilowane 2 Taśma odciążająca DF3/DF4 1 Wkręt PT (3,5 x 10) 2 Liczba Pojedyncze elementy zapakowane w torebce foliowej / zestaw montażowy nie wchodzi w skład standardowego zakresu dostawy PRZESTROGA! Grubość materiału tablicy rozdzielczej Możliwe następstwa: Straty materialne W celu bezpiecznego zamocowania, grubość materiału szafy rozdzielczej musi wynosić co najmniej 2 mm. Regulator DULCOMETER Compact w stanie zamontowanym wystaje o ok. 30 mm z szafy rozdzielczej. 22

23 Montaż i instalacja Przygotowanie szafy rozdzielczej I. A0347 Rys. 5: Rysunek nie jest odwzorowany w skali i pełni funkcję wyłącznie informacyjną. I. Zewnętrzny profil obudowy regulatora DULCOMETER Compact 1. Oznaczyć dokładne położenie regulatora DULCOMETER Compact przy pomocy szablonu otworów w szafie rozdzielczej 23

24 Montaż i instalacja 2. Nawiercenie otworów Należy koniecznie nawiercić otwory o średnicy Ø 3,5 mm dla wkrętów mocujących. Nawiercić wiertłem Ø 3,5 mm cztery otwory dla wkrętów górnej części obudowy 3. Nawiercić wiertłem Ø 4,5 mm trzy otwory dla wkrętów dolnej części obudowy. 4. Nawiercić wiertłem Ø 8 mm cztery otwory i wykonać otwór piłą otwornicą ð Wygładzić wszystkie krawędzie 24

25 Montaż i instalacja Zamontować regulator DULCOMETER Compact w otworze w szafie rozdzielczej PORADA! Wspornik kabla płaskiego Wspornik kabla płaskiego jest przylutowany na stałe do płyty elektronicznej. Nie można go wymontować. Aby odłączyć kabel płaski, należy otworzyć blokadę (3) wspornika, patrz Rys. 6 Rys. 6: Odłączanie kabla płaskiego 1. Odkręcić cztery wkręty i otworzyć regulator DULCOMETER Compact 2. Zwolnić blokadę (3) z lewej i prawej strony (strzałki) na wsporniku i wyciągnąć kabel płaski (1) z uchwytu. 3. Odłamać szczypcami wypustki (2 i 4). Są one niepotrzebne podczas montażu w szafie rozdzielczej. 25

26 Montaż i instalacja Rys. 7: Demontaż zawiasu 4. Wykręcić śrubę (2), odczepić zawias (1) z dolnej części obudowy regulatora (strzałki) i wymontować zawias 26

27 A0360 Montaż i instalacja 1 Rys. 8: Montaż uszczelki profilowej w dolnej części regulatora 5. Nałożyć uszczelkę profilową równomiernie na górną krawędź dolnej części obudowy regulatora DULCOMETER Compact. Wypustki (1) muszą znajdować się w pozycjach zgodnych z rysunkiem. ð Uszczelka profilowa musi otaczać całą górną krawędź obudowy. 6. Założyć dolną część obudowy regulatora DULCOMETER Compact z uszczelką profilową od tyłu do szczeliny i przykręcić ją trzema śrubami. 27

28 Montaż i instalacja 1 2 A0351 Rys. 9: Montaż uszczelki profilowej w górnej części regulatora 7. Nałożyć uszczelkę profilową (strzałka) równomiernie do rowka górnej części obudowy regulatora DULCOMETER Compact. Wypustki (3) muszą znajdować się w pozycjach zgodnych z rysunkiem. 8. Zamocować odciążenie (2) dwoma wkrętami (1) 28

29 A0352 Montaż i instalacja Rys. 10: Włożenie kabla płaskiego do wspornika i zablokowanie 9. Włożyć kabel płaski (1) do wspornika i zablokować 10. Przykręcić górną część regulatora DULCOMETER Compact do dolnej części regulatora 11. Sprawdzić jeszcze raz osadzenie uszczelek profilowych ð Stopień ochrony IP 54 podczas montażu w szafie rozdzielczej jest spełniony wyłącznie, gdy montaż został wykonany prawidłowo. 29

30 Montaż i instalacja 5.4 Podłączenie (elektryczne) OSTRZEŻENIE! Elementy znajdujące się pod napięciem! Możliwe następstwa: Śmierć lub najcięższe obrażenia Środek zaradczy: Przed otwarciem obudowy odłączyć urządzenie od napięcia i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem Uszkodzone, niesprawne lub przerobione urządzenia odłączyć od napięcia i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem Za zamontowanie odpowiedniego wyłącznika (wyłącznik awaryjny itp.) odpowiada użytkownik instalacji Przewodów sygnałowych regulatora nie wolno układać razem z przewodami mogącymi generować zakłócenia. Te zakłócenia mogą zakłócić działanie regulatora. 30

31 Montaż i instalacja Przekroje przewodów i końcówki żył Średnica minimalna Średnica maksymalna Izolacja zdjęta na długości bez końcówki żyły 0,25 mm 2 1,5 mm 2 Końcówka żyły bez izolacji 0,20 mm 2 1,0 mm mm Końcówka żyły z 0,20 mm 2 1,0 mm mm izolacją Elektryczne podłączenie czujnika przewodności PRZESTROGA! Długość kabla czujnika Czujnik dostarczany jest z kablem stałym lub przewodem pomiarowym. Możliwe następstwa: Lekkie lub nieznaczne obrażenia. Straty materialne. Długość kabla czujnika należy ustawić w menu [INPUT], by pomiar temperatury przy użyciu czujnika Pt 100 działał prawidłowo. Wszystkie podłączone do regulatora czujniki przewodności muszą być wyposażone w ekranowany przewód. 31

32 Montaż i instalacja Schemat zacisków / okablowanie Etykieta ze schematem zacisków regulatora kompaktowego Ekranowanie cewki nadawczej należy podłączyć do bieguna 2 X1. Ekranowanie cewki odbiorczej należy podłączyć do bieguna 2 X Rys. 11: Etykieta ze schematem zacisków regulatora kompaktowego 1. Sygnał sterujący = sygnał sterujący cewki nadawczej 2. Sygnał pomiarowy = sygnał pomiarowy cewki odbiorczej A Podłączenie ekranowania kabla do bieguna 2 zacisku XE2 X1 Podłączenie cewki nadawczej X2 Podłączenie cewki odbiorczej 32

33 Montaż i instalacja Oznaczenie i działanie zacisków Zacisk Biegun Nazwa Funkcja Typ zacisku (Maksymalny przekrój/prąd) X1.1 [LFGEN+] Czujnik LF / sterowanie napięciem zmiennym X1.2 [LFGEN-] Listwa zaciskowa, 2- biegunowa X2.1 [LFI+] Czujnik LF / pomiar prądu 1,5 mm 2 X2.2 [LFI-] XE XE2.2 [UREF2 ] Ekranowanie przewodu czujnika XE XE4.1 [Pt100x(+)] Pt100/Pt1000 czujnik temperatury XE4.2 [Pt100x(-) ] Pt100/Pt1000 czujnik temperatury Listwa zaciskowa 3- biegunowa (1,5 mm 2 /10 A) 33

34 Montaż i instalacja Przyporządkowanie zacisków do odpowiednich czujników Zacisk Czujnik ICT 1 Czujnik ICT 2 Czujnik CLS52 Biegun Kolory przewodów Kolory przewodów Kolory przewodów X1.1 Cewka nadawcza, [ge] (żółta) Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny X1.2 Cewka nadawcza, [gn] (zielony) [rt] (czerwony, ekranowanie) [rt] (czerwony, ekranowanie) X2.1 Cewka odbiorcza, Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny Koncentryczny przewód wewnętrzny X2.2 Cewka odbiorcza, Ekranowanie kabla koncentrycznego [ws], (biały, ekranowanie) [ws], (biały, ekranowanie) XE2.2 Masa XE4.1 Pt100 XE4.2 Pt100 nieokreślony Ekranowanie kabla Ekranowanie kabla [bn] (brązowy) [gn] (zielony) [gn] (zielony) [ws] (biały) [ws] (biały) [ws] (biały) Zalecana średnica kabla Oznaczenie kabla Średnica w mm Kabel sieciowy 6.5 Kabel czujnika temperatury 5.0 Zewnętrzny kabel sterowniczy

35 Montaż i instalacja A0348 Rys. 12: Numer połączenia śrubowego 35

36 Montaż i instalacja Wielkość Rys. 12 Nazwa Zacisk Nr zacisku Bieg. Funkcja zalec.ø kabla Nr połączenia śrubowego 1 / M20 Czujnik X1 1 + Wejście 2 - pomiarowe X2 1 + XE Czujnik przewodności z / bez czujnika temperatury XE2 2 Całkowite ekranowanie mm Uwaga 1W przypadku zewnętrznych czujników temperatury poprowadzić kabel przez wielokrotny wkład uszczelniający M20/2x5 mm 1 2 / M16 Wyjście sygnału normalnego XA V np. rejestrator 2 - / aktuator 4,5 mm 2 Wejście styku Wyjście przekaźnika XK1 1 + Przerwa 2 - XR2 1 Przekaźnik 2 f 21 Poprowadzić kabel (4-żyłowy) przez wielokrotną wkładkę uszczelniającą M16 / 2x4,5 mm 36

37 Montaż i instalacja Nr połączenia śrubowego Wielkość Rys. 12 Nazwa Zacisk Nr zacisku Wyjście przekaźnika Wyjście przekaźnika Bieg. Funkcja zalec.ø kabla 3 / M16 Wyjście przekaźnika XR1 1 2 COM NO Zawór elektromagnetyczny podnoszenie / opuszczanie mm XR1 1 COM Przekaźnik 5 mm 2 NO wartości granicznej XR1 1 COM Przekaźnik alarmowy 3 NC 3 Poprowadzić kabel przez pojedynczy wkład uszczelniający M16 5 mm 3 5 mm Uwaga 4 / M16 Przyłącze sieciowe XP1 1 N L V efektywne 4 Poprowadzić kabel przez pojedynczy wkład uszczelniający M16 6,5 mm 4 37

38 Montaż i instalacja Schemat zacisków Otw./zam. Potrzebny zestyk bezpotencjałowy! Indukcyjny czujnik przewodności Temperatura (Pt100/Pt1000) Czujnik przewodności, indukcyjny (z Pt100/Pt1000) Wejście cyfrowe "Pause" Wyjście sygnału normalnego 1 0/4-20mA (rejestrator, aktuator) Wersje przyporządkowania Sieć elektryczna Sieć elektryczna Sieć elektryczna Sieć elektryczna Pompa zewnętrzna podnoszenie / opuszczanie Zawór elektromagnetyczny podnoszenie / opuszczanie Przekaźnik wartości granicznej, timer, aktuator 1 Przekaźnik (alarm) Zewnętrzny Wersje przyporządkowania XR1 (P-REL) A1950 Rys. 13: Schemat zacisków 38

39 Montaż i instalacja Podłączenie (elektryczne) Kable w budynku należy poprowadzić w kanale kablowym, aby nie były poddawane obciążeniom 1. Odkręcić cztery śruby obudowy 2. Unieść górną część obudowy regulatora nieco do przodu i odchylić ją w lewo 5. Włożyć wkłady redukcyjne do łączówek 6. Wprowadzić kable do regulatora 7. Podłączyć kable zgodnie ze schematem zacisków 8. Przykręcić niezbędne łączówki kablowe i dociągnąć 9. Dokręcić nakrętki zaciskowe łączówek, aby były one szczelne 10. Zamknąć górną część obudowy regulatora na dolnej części obudowy 11. Mocno dokręcić śruby obudowy 12. Sprawdzić jeszcze raz osadzenie uszczelki. Tylko w przypadku prawidłowego montażu zapewniony jest stopień ochrony IP 67 (montaż ścienny / rurowy) lub IP 54 (montaż w szafie rozdzielczej) Rys. 14: Wyłamanie otworów gwintowanych 3. Duża łączówka kablowa (M 20 x 1,5) Małe łączówki kablowe (M 16 x 1,5) A0272 Wyłamać tyle otworów gwintowanych na spodzie dolnej części obudowy, ile potrzeba 4. Wprowadzić kable do odpowiednich wkładów redukcyjnych 5.5 Przełączanie obciążeń indukcyjnych Jeżeli przekaźnik regulatora steruje obciążeniem indukcyjnym, a więc odbiornikiem wyposażonym w cewkę (np. pompa silnikowa alfa), należy zabezpieczyć regulator układem ochronnym. W razie wątpliwości skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. 39

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: ph / Redox

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: ph / Redox Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: ph / Redox PL Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Licznik turbinowy turbodos

Instrukcja montażu i obsługi Licznik turbinowy turbodos Instrukcja montażu i obsługi Licznik turbinowy turbodos PL A2117 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy powstałe w wyniku błędnej instalacji oraz obsługi

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Czujnik DULCOTEST ICT 1-IMA-1 m / ICT- IMA-2 m Indukcyjny czujnik przewodności

Czujnik DULCOTEST ICT 1-IMA-1 m / ICT- IMA-2 m Indukcyjny czujnik przewodności Instrukcja montażu i obsługi Czujnik DULCOTEST ICT 1-IMA-1 m / ICT- IMA-2 m Indukcyjny czujnik przewodności PL A1840 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01

DTR.BPA..01. Manometr cyfrowy BPA. Wydanie LS 15/01 Manometr cyfrowy BPA Wydanie LS 15/01 SPIS TREŚCI DTR.BPA..01 1. Ustawienie manometru w tryb pomiaru...3 1.1 Wyłączenie manometru...3 1.2 Komunikaty...3 1.3 Ustawienie kontrastu wyświetlacza...3 2. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140

Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100. Wersja: 12/08. www.conrad.pl. Instrukcja obsługi. Numer produktu: 101140 Miernik zawartości tlenu Voltcraft DO-100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 101140 Wersja: 12/08 Strona 1 z 9 Uruchamianie, kalibracja, przeprowadzanie pomiaru Kalibracja Przed pierwszym użyciem miernika

Bardziej szczegółowo

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01

DTR.P-PC..01. Pirometr PyroCouple. Wydanie LS 14/01 Pirometr PyroCouple Wydanie LS 14/01 SPIS TREŚCI 1. OPIS...3 1.1. Specyfikacja...3 2. AKCESORIA...5 3. OPCJE...5 4. INSTALACJA...5 5. PRZYGOTOWANIE...6 5.1. Temperatura otoczenia...6 5.2. Jakość (czystość)

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Air Line Distance Calculator V1.0

Air Line Distance Calculator V1.0 Air Line Distance Calculator V1.0 Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu. Air Line Distance Navigator, poniżej w skrócie ALDC służy do szybkiego wyznaczania docelowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP. Spis treści: INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowe wskaźniki temperatury NEF30-TEMP NEF22-TEMP Spis treści: 1. Przeznaczenie. 2. Bezpieczeństwo 3. Materiały i akcesoria 4. Montaż 5. Podłączenie 6. Obsługa 7. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana

Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana Sieciowa puszka przyłączeniowa Rutenbeck Cat. 5, ekranowana pojedyncza 1 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0180 00 podwójna 2 x 8-stykowa Nr katalogowy: 0178 00 pojedyncza (specjalnie do zabudowy w kanałach)

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo