ODZYSK CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODZYSK CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH"

Transkrypt

1 ODZYSK CZYNNIKÓW ZIĘBNICZYCH

2 Definicja pojęcia odzysku wg normy ISO 11650R: Odzysk (ang. recovery), to operacja ściągania czynnika chłodniczego z eksploatowanych, naprawianych, a takŝe złomowanych urządzeń lub w trakcie procesów produkcyjnych i gromadzenia go w zewnętrznym pojemniku bez oczyszczania i kontroli jakościowej tej substancji.

3 Operacje przeprowadzane podczas odzysku czynników wymagają stosowania trzech rodzajów sprzętu, a mianowicie: specjalnych butli do odzysku, stacji odzysku, narzędzi pomocniczych i wyposażenia pomocniczego

4 Wykonanie operacji odzysku obejmuje: ściągnięcie czynnika z instalacji chłodniczej bez zmiany jego stanu, comożna osiągnąćna wiele sposobów przy użyciu sprężarki instalacji chłodniczej lub stacji odzysku, przetoczenie tego płynu do specjalnej butli przeznaczonej do gromadzenia czynnika pochodzącego z odzysku, wykorzystanie osprzętu pomocniczego w celu: (1) uzyskania dostępudo odpowiednich przewodów instalacji, (2) podłączenia do niej butli istacji odzysku oraz (3) całkowitego opróżnienia samej stacji odzysku.

5 Urządzenia przeznaczone do odzysku można sklasyfikować według metody przepompowywania czynnika (jego fazy ciekłej lub parowej). Niektóre z nich mogą wykonywać obie te operacje.

6 ODZYSK, REGENERACJA l USUWANIE CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Istnieją dwa sposoby potraktowania odzyskanego czynnika chłodniczego, a mianowicie jego ponowne użycie lub ostateczne zniszczenie. Określenie sposobu obróbki umożliwiającego ponowne użycie czynników wymaga ustalenia kryteriów definiujących pojęcie jego czystości oraz obecności w nim najczęstszych zanieczyszczeń wraz z dopuszczalnymi ich poziomami.

7 Zanieczyszczenia w czynniku chłodniczym: posiadają swoje źródło, prowadzą do awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia chłodniczego, posiadają standardowo określone wartości progowe, dają się wykryć metodami analitycznymi, można je usuwaćzmniejszając ich zawartośćponiżej ustalonych progów, mogąbyćczasami niemożliwe do usunięcia w sposób opłacalny ekonomicznie (wtedy konieczne jest zniszczenie zanieczyszczonego nimi czynnika).

8 Czynniki chłodnicze są produktami chemicznymi wytwarzanymi zgodnie ze ścisłymi reżimami technologicznymi, zapewniającymi spełnienie określonych norm ich jakości, wynikających z cech rozmaitych elementów instalacji chłodniczej, w tym przedewszystkimsprężarek. Minimalne wymagania dotyczące czystości tych substancji zawiera norma ARI (PN-M "Chłodnictwo.Czynnikiziębnicze.Wyma-gania").

9 WODA Z niektórymi czynnikami chłodniczymi woda tworzy związki stałe nazywane hydratami, które mogą zatykać zawory i małe otwory, w szczególności w elementach redukujących ciśnienie, np. w zaworach rozprężnych, Woda jest substancją sprzyjająca szeregowi reakcji katalitycznych (w szczególności dużą aktywność w tym zakresie wykazuje jej rodnik hydroksylowy OH"). Reakcje rozkładu, w których bierze udział czynnik chłodniczy oraz metale będące elementami konstrukcyjnymi instalacji, mogą prowadzić do utworzenia tlenków i kwasów o działaniu koro- dującym. W związku z powyższym zawartość wody w czynnikach syntetycznych należy utrzymywać na najniższym możliwym poziomie. W celu ograniczenia tej zawartości w instalacjach stosuje się filtry-odwadniacze, które zatrzymują cząsteczki wody wewnątrz porowatego materiału wypełniającego te aparaty.

10 OLEJ W tym przypadku należy odróżnić zanieczyszczenia agresywne od obojętnych. Na przykład świeży olej, dobrany odpowiednio do danego rodzaju czynnika chłodniczego, służy do smarowania sprężarki i nie jest składnikiem agresywnym dla tego czynnika. Może się on jednak w niedługim czasie stać ośrodkiem, wokół którego koncentrują się różne agresywne zanieczyszczenia, takie jak woda, kwasy czy cząstki stałe.

11 Gazy nie ulegające kondensacji (gazy nie skraplające się) Gazy nie ulegające kondensacji w warunkach działania urządzenia chłodniczego, to najogólniej gazy obecne w powietrzu, w tym przede wszystkim azot i tlen. tlen wykazuje w układzie działanie agresywne; prowadzi on do tworzenia tlenków i uczestniczy w reakcjach katalitycznych, azot jest gazem obojętnym, zatem nie wywiera bezpośredniego działania agresywnego np. na materiały konstrukcyjne urządzenia, ale

12 KWASY Powstawanie kwasów wywołane jest katalityczna reakcjąrozkładu czynników chlorowcopochodnych, zachodzącąw obecności wody i tlenków, szczególnie gdy znajdująsięone w warunkach wysokiej temperatury. Typowe kwasy powstające w obecności chlorowcowanych czynnników chłodniczych, to kwas solny i kwas fluorowodorowy, które są silnie agre-sywne wobec metali, stąd też utrzymywanie niskiej zawartości kwasów w instalacji jest warunkiem koniecznym jej długiej żywotności.

13 Zanieczyszczenia pochodzące ze spawania, cięcia i montażu Ilości tych zanieczyszczeń mogą się w znacznym stopniu zmieniać w zależności od podjętych środków ostrożności podczas wykonywania tych operacji technologicznych. Np., jeżeli lutowanie prowadzi się w osłonie krążącego w rurze azotu, wówczas na pewno nie utworzą się na powierzchni metalu tlenki. W przeciwnym razie warstwa utworzonych tlenków oderwie się od tej powierzchni z chwilą, gdy będzie ona omywana przez przepływający czynnik chłodniczy.

14 Platerowanie miedzią Jeżeli olej i czynnik chłodniczy nie sąwłaściwie dobrane do instalacji zawierającej elementy miedziane, wówczas dochodzi do przemieszczania się w niej drobnych cząstek tego metalu. Cząstki te osadzają się przede wszystkim w sprężarce, a w niej: w układzie smarowania, głównie na łożyskach wału korbowego, na zaworach i na płycie montażowej zaworów. Zjawisko to nazywane jest platerowaniem miedzią. Platerowanie miedziąmoże byćpowodem poważnych awarii, takich jak np. niedostateczna szczelnośćzaworów (odłożona warstwa miedzi może siętakże oderwaćpodczas uruchamiania sprężarki).

15 Cząstki stałe pochodzące ze zużycia części Zużywanie sięczęści współpracujących na zasadzie mechanicznej prowa-dzi do powstawania drobnego proszku metalicznego, który po przedosta-niu siędo sprężarki tworzy w jej obudowie osad w postaci szlamu.

16 Mieszaniny czynników chłodniczych Rodzajem zanieczyszczenia, które można uważać za nieodwracalne jest wymieszanie się różnych czynników chłodniczych. Warto jednak zdefiniować, że termin "wymieszanie odnosi się to wyłącznie do niezamierzonej obecności jednego czynnika chłodniczego w innym (nie chodzi w tym przypadku o mieszaniny sporządzane z określonym składem i używane do szczególnych zastosowań, takie jak np. mieszaniny azeotropowe R500czyR502). W zagadnieniu odzysku czynników mieszanina taka stwarza poważny problem. Jedynym sposobem oddzielenia jej składników jest destylacja,

17 Wyposażenie serwisowe: Stacja odzysku Węże elastyczne Zestaw manometrów Pompa próżniowa Butla Waga elektroniczna

18

19

20

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1, 20.5.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150/195 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM

ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Rozdział VI: Środki antyadhezyjne... Rozdział VI ŚRODKI ANTYADHEZYJNE DO UWALNIANA WYROBÓW Z FORM Istnieje duża grupa środków przeznaczonych do ułatwiania uwalniania wyrobów z form. Dotychczas nie zostały

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

3. Proces roztwarzania siarczynowego

3. Proces roztwarzania siarczynowego 3. Proces roztwarzania siarczynowego Wielkość produkcji mas celulozowych siarczynowych jest dużo mniejsza od produkcji mas celulozowych siarczanowych, przy czym masy siarczynowe są stosowane w papiernictwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA.

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA. Artykuł do Administratora 03/2014 Kazimierz Dudziński - Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Olgierd Romanowski doradca Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03

Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Boczniewicz Władysław Szumowski Dobieranie materiałów konstrukcyjnych 311[20].O2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 15.1.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 12/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną

Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Bezpieczeństwo poprzez efektywność energetyczną Autor: Marcin Łapa 1. Wprowadzenie Początek XXI wieku niesie ze sobą poważne zmiany dotyczące wytwarzania energii. Ludzkość powoli uświadamia sobie, że bazujemy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo