METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO R kopis dostarczono: stycze 2014 Streszczenie: Nie jest mo liwe stworzenie uniwersalnego modelu zastosowania wiedzy na temat czynnika ludzkiego w celu zapobiegania katastrofom lotniczym. Zarówno w modelu Reasona, jak i w modelu SHELL, obrazuj cych wykorzystanie czynnika ludzkiego w celu podniesienia poziomu bezpiecze stwa najbardziej zawodnym elementem jest cz owiek. Dowodz one z o ono ci sytuacji zagra aj cej bezpiecze stwu lotniczemu. Wiedz c o mo liwo ci wyst pienia niebezpiecznego zdarzenia zainteresowane osoby mog podj dzia ania zmierzaj ce do wyeliminowania lub zniwelowania negatywnego wp ywu czynnika ludzkiego na poziom bezpiecze stwa lotów. Czynnik ludzki dotyczy nie tylko przyczyn bezpo rednio zwi zanych ze z amaniem procedur bezpiecze stwa. Dotyczy on ogó u czynników wp ywaj cych na czowieka oraz wywieraj cych wp yw na jego dzia anie, jak rodowisko pracy i ycia, kooperacja ze wspó pracownikami, urz dzeniami, procedurami. Czynnik ludzki jest ci le zwi zany z ergonomi. Ju na etapie projektowania statku powietrznego korzysta si z zasad oraz dorobku bada nad ergonomi, by by on jak najbardziej przyjazny w obs udze oraz funkcjonalny, a przez to bezpieczny, zarówno dla za ogi, jak i pasa erów. Kolejnym zagadnieniem czzerpi cym z wiedzy na temat czynnika ludzkiego jest zarz dzanie zasobami za óg lotniczych, czyli Crew Resource Management. Dzi ki niemu mo liwe jest mi dzy innymi pokonywanie barier na poziomie komunikacji mi dzy uczestnikami operacji lotniczej, a tak e wspó dzia anie w sytuacji zagro enia. Równie wa n rol w zapewnieniu bezpiecze stwa odgrywaj zasady zarz dzania bezpiecze stwem Safety Management System. Jest to mo liwe przy zachowaniu odpowiednich proporcji pomi dzy celami okre lonymi przez organizacj a bezpiecze stwem. Obecnie dostrzega si dwie metody niwelowania udzia u czynnika ludzkiego w katastrofach lotniczych. Pierwsz s w a ciwe dzia ania na szczeblu decyzyjnym w sytuacjach zagro enia, szkolenia na temat polepszenia komunikacji i koordynacji w zespole, a tak e medycyny lotniczej. Druga metoda jest to dog bna analiza wypadków w celu wykrycia czynników ryzyka wyst puj cych podczas wykonywania operacji lotniczych oraz ich eliminacja. W celu osi gni cia jak najlepszego wyniku w procesie podnoszenia poziomu bezpiecze stwa w lotnictwie konieczne jest równoczesne rozpatrywanie obu tych metod oraz ich wzajemne uzupe nianie. S owa kluczowe: czynnik ludzki, ergonomia, bezpiecze stwo transportu lotniczego

2 100 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner 1. GENEZA CZYNNIKA LUDZKIEGO W BEZPIECZE STWIE SYSTEMU LOTNICZEGO Niezwykle dynamiczny rozwój transportu spowodowa jednocze nie konieczno zwrócenia wi kszej uwagi na rol cz owieka w tej dziedzinie dzia alno ci. W zwi zku z tym pojawi o si ró nie okre lane poj cie czynnika ludzkiego oraz metody jego uwzgl dnienia, szczególnie w bezpiecze stwie systemu lotniczego. Interdyscyplinarno tego poj cia stanowi przeszkod w jednoznacznym zdefiniowaniu czynnika ludzkiego oraz przyj cia jednolitego modelu. Niew tpliw przeszkod jest przede wszystkim istota natury ludzkiej, stanowi cej przedmiot bada. Podkre li nale y, e poj cie czynnika ludzkiego wprowadzono po raz pierwszy w dwudziestym wieku, w Stanach Zjednoczonych a istotn jest definicja Arthura S. Rebera, e Czynniki ludzkie (Humans Factor) to ogólny termin u ywany najcz ciej jako nazwa specjalno ci zawodowej, która bada relacje cz owiek-maszyna. Skupia si ogólnie na problemach postrzegania psychofizyki, podejmowaniu decyzji i innych aspektach przetwarzania informacji. Niekiedy jest u ywany w odniesieniu do takich elementów (czynników), jak: wyposa enie, rodowisko fizyczne, zadania i osoby, które wykonuj prac [6]. Uwzgl dniaj c powy sz definicj, zasadne jest stwierdzenie, e bezpiecze stwo systemu lotniczego to wypadkowa istotnych podstawowych elementów: stanu technicznego statku powietrznego, sprawno ci funkcjonowania systemów czno ci, nawigacji i dozorowania, sprawno ci s u b zarz dzania przestrzeni powietrzn, naziemnego i lataj cego personelu oraz oddzia ywania rodowiska. Z tego wynika, e bezpiecze stwo to zale y od trzech zasadniczych czynników: ludzkiego (cz owieka) Humans Factor; technicznego; rodowiska. Z przykro ci trzeba stwierdzi, e do niedawna czynnik ludzki nie by w wystarczaj cy sposób brany pod uwag podczas badania przyczyn wypadków lotniczych, jako mog cy doprowadzi do katastrofy. Szkoda, gdy niew tpliwie Humans Factor pe ni wa n rol w bezpiecze stwie systemu lotniczego dlatego, e pod poj ciem cz owiek, nale y rozumie : odpowiedni poziom wiedzy praktycznej i teoretycznej, znajomo statku powietrznego przez za ogi oraz urz dze i systemów przez osoby umo liwiaj ce wykonywanie lotów, zgodnie z przepisami i wiedz techniczn utrzymywanie zdatno ci technicznej statku powietrznego, odpowiednia logistyka i eksploatacja. Wraz z rozwojem procedur badania wypadków lotniczych zacz to dostrzega konieczno wypracowania ogólnego modelu badania czynnika ludzkiego, który by by podstaw nowoczesnej metodologii bada wypadków w transporcie lotniczym. W tym celu opracowano system analizowania i klasyfikowania czynnika ludzkiego (HFACS - Human Factor Analysis and Classification System), który s u y podczas bada zdarze i wypadków lotniczych. Dzi ki mo liwo ci wyci gania ogólniejszych wniosków, a przez to kreowania dzia a dora nych oraz systemowych maj cych za zadanie zmniejszenie ryzyka zwi zanego z obecno ci czynnika ludzkiego, system ten stanowi istotne narz dzie.

3 Metody uwzgl dnienia czynnika ludzkiego w zarz dzaniu bezpiecze stwem systemu 101 Natomiast z przeprowadzonych analiz przyczyn wypadków lotniczych wynika, e udzia czynnika ludzkiego stanowi a 80% (rys. 1), z czego 65% (rys. 2) to b d personelu lataj cego za ogi statku powietrznego. Interesuj cy jest równie procent wypadków lotniczych przypadaj cych na poszczególne fazy lotu (rys. 2). 5% 0% 15% cz owiek 80 % technika 15% rodowisko 5% 80% Rys. 1. Przyczyny wypadków lotniczych Rys. 2. Procent wypadków lotniczych przypadaj cych na poszczególne fazy lotu [14]

4 102 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner 2. WYBRANE MODELE POWSTANIA WYPADKU: MODEL JAMESA REASONA ORAZ MODEL HAWKINSA James Reason, badaj c rol cz owieka w powstawaniu katastrof oraz wypadków lotniczych, stworzy usystematyzowan ide powstawania wypadku lotniczego, któr nazywa si "Modelem Sera Szwajcarskiego" (rys. 3). Opiera si ona na za o eniu, e do zaistnienia katastrofy lotniczej konieczne jest wspó wyst powanie wielu ró norodnych czynników zarówno o charakterze ukrytym jak i jawnym. Nieprawid owo ci na poziomie czynników ukrytych prowadz do dzia ania niebezpiecznego, stanowi cego ostatni element modelu. Model "Sera Szwajcarskiego" dowodzi, e by dosz o do wypadku lotniczego konieczne jest wyst pienie serii czynników wyst puj cych równocze nie. Bardzo istotne znaczenie maj tu czynniki ukryte, których niedostrze enie prowadzi do niebezpiecznego dzia ania pilota oraz wypadku. Niebezpiecze stwo z nimi zwi zane jest tym wi ksze, i mog one przez d u szy czas nie zosta rozpoznane i zaistnie w najmniej prawdopodobnym momencie [9]. Podczas przeprowadzania bada wypadków oraz incydentów lotniczych Komisja Badania Wypadków Lotniczych korzysta w a nie z modelu Jamesa Reason'a [3]. Rys. 3. Model powstania wypadku wg. J. Reason'a [13]

5 Metody uwzgl dnienia czynnika ludzkiego w zarz dzaniu bezpiecze stwem systemu 103 Statystki, którymi obecnie dysponujemy informuj, i b dy pope niane przez cz owieka s g ównym powodem wypadków lotniczych. Zastosowanie modelu Jamesa Reason'a pozwala na okre lenie innych czynników wp ywaj cych na niew asciwe dzia anie za óg lotniczych. S nimi mi dzy innymi niew a ciwy nadzór, niew a ciwe zarz dzanie organizacj lotnicz, niebezpieczne dzia ania za ogi. Dzi ki temu mo liwe jest podj cie dzia a zapobiegawczych zarówno wobec za óg lotniczych, jak i szkolenia, procedur, prawa lotniczego oraz przepisów. Teoria Reason'a pozwala zrozumie dlaczego pomimo ci g ego unowocze niania systemów, ulepszania metod wyboru najodpowiedniejszych kandydatów do zawodu pilota oraz nowych metod szkolenia, a tak e systemów wspomagania za óg podczas lotów, ta sama za oga która wykona a wiele podobnych lotów pope ni a b d prowadz cy do wypadku. Wed ug teorii Reason'a nie tylko za oga samolotu, ale tak e system kierowania oraz system organizacji s odpowiedzialne za bezpiecze stwo rejsów [3]. Na ka dym etapie poprzedzaj cym nieszcz liwy lot mo e zaistnie ukryty czynnik, który zostaje zidentyfikowany po zaistnieniu szczególnych okoliczno ci zapobiegaj cych wyst pieniu jakichkolwiek nieprawid owo ci mog cych doprowadzi do wypadku na pi ciu wyszczególnionych przez Reason'a etapach [3]. Nie tylko James Reason bada wp yw czynnika ludzkiego na bezpiecze stwo lotów. W.T. Singleton uzna, e najwa niejsza w kwestii bezpiecze stwa lotów jest ergonomia. Bardzo popularnym modelem badania oraz zastosowania czynnika ludzkiego jest model SHELL Hawkinsa b d cy rozbudowanym modelem SHEL Edwardsa. Model SHELL opisuje wzajemne oddzia ywanie rodowiska, w którym odbywa si lot oraz czynnika ludzkiego. Bada on wzajemne relacje na etapach cz owiek-statek powietrzny (L-H), cz owiek-procedury szkoleniowe (L-S), czynnik ludzki (L), wspó dzia anie (L-L), cz owiek- rodowisko (L-E). S oznacza niematerialne sk adniki funkcjonowania systemu, H maszyn lotnicz, E rodowisko, L czynnik ludzki oraz wspó dzia anie [4]. Rys. 4. Model powstania wypadku wg Hawkinsa [12]

6 104 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner 3. CZYNNIKI WP YWAJ CE NA POZIOM BEZPIECZE STWA LOTÓW D c do maksymalizacji bezpiecze stwa nale y skupi si na trzech aspektach: bezpiecznym operatorze, bezpiecze stwie systemu oraz bezpiecznym klimacie. Bezpieczny operator oznacza w tym przypadku zminimalizowanie prawdopodobie stwa pope nienia b du przez cz owieka a tak e wzrost mo liwo ci naprawy ju pope nionego b du. Wa ne jest, by zadanie lotnicze wykona mo liwie jak najprecyzyjniej. Niestety na poziom bezpiecze stwa wp ywaj równie rodowisko zewn trzne, zastosowana technika. W sytuacjach negatywnego oddzia ywania rodowiska oraz czynników zewn trznych decyduj ce s zdolno ci operatora. Bezpieczny system oznacza skuteczn wspó prac cz owieka, maszyny oraz rodowiska oraz ich komunikacj. Jest to mo liwe dzi ki wyselekcjonowaniu i treningowi najlepszych za óg lotniczych, w a ciwemu projektowaniu maszyn lataj cych, organizacji lotnictwa, badaniu i wyci ganiu wniosków z zaistnia ych zdarze lotniczych. Bezpieczny klimat jest zale ny w znacznym stopniu od w a ciwej atmosfery pracy stworzonej i podtrzymywanej przez zwierzchników. Realizuje si to mi dzy innymi poprzez podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpiecze stwa i zaanga owaniu w nie, wspó odpowiedzialno ci za poziom bezpiecze stwa, klimat otwarto ci, przekazywanie informacji na temat incydentów i wypadków, wprowadzanie czynno ci profilaktycznych chroni cych przed obni eniem poziomu bezpiecze stwa [4]. 4. WP YW WIADOMO CI RYZYKA NA POZIOM BEZPIECZE STWA LOTÓW Rozwój bada nad zapobieganiem niekorzystnym zdarzeniom lotniczym da menad erom organizacji lotniczych narz dzia, dzi ki którym mo liwe jest okre lenie zmiennych, które sprzyjaj wyst pieniu niebezpiecznych sytuacji. wiadomo istnienia ryzyka daje szans na podj cie dzia a odpowiednich do jego zniwelowania oraz kontroli czynników ryzyka. W tym przypadku równie dynamika oraz zakres przygotowania i realizacji operacji lotniczych, a tak e ich rodowisko, sprawiaj, i pe na kontrola nad czynnikami ryzyka jest niemo liwa. W sytuacji, gdy nie mo na ca kowicie wyeliminowa niebezpiecznych sytuacji w lotnictwie nale y podj dzia ania d ce do zminimalizowania ich cz stotliwo ci i skutków, które ze sob nios. Sprawia to e bezpiecze stwo powinno by rozpatrywane na gruncie teorii prawdopodobie stwa [5]. W a ciwa jest zatem definicja bezpiecze stwa mówi ca, e jest to: "stan, w którym prawdopodobie stwo zranienia osoby, wyst pienia szkody jest obni ane i utrzymywane na lub poni ej akceptowalnego poziomu dzi ki przeprowadzaniu nieustannej identyfikacji zagro enia i zarz dzaniu poziomem ryzyka w bezpiecze stwie lotniczym" [7]. Bazuj c na dotychczas wykonanych operacjach lotniczych oraz wynikach bada przyczyn wypadków lotniczych uznaje si, e cz owiek jest najbardziej niepewnym

7 Metody uwzgl dnienia czynnika ludzkiego w zarz dzaniu bezpiecze stwem systemu 105 elementem organizacji lotnictwa, co powoduje skoncentrowanie na nim uwagi podczas bada nad popraw bezpiecze stwa lotów [5]. Statystyki dotycz ce bezpiecze stwa lotów informuj, e od 50% do nawet 80% wypadków lotniczych spowodowanych jest przez niew a ciwe dzia ania za óg [3]. Procentowy udzia przyczyn katastrof lotniczych, przy rozpatrywaniu jednego czynnika, przedstawia si nast puj co: 13% 5% 17% 10% wina za ogi 55% 55% usterka techniczna samolotu 17% warunki atmosferyczne 13% dzia anie s u b kontroli ruchu lotniczego 5% pozosta e czynniki 10% Rys. 5. Procentowy udzia przyczyn katastrof lotniczych, przy rozpatrywaniu jednego czynnika [2] Na wyst pienie wypadku lotniczego niemal zawsze sk ada si wi cej ni jeden czynnik. Niektóre z tych czynników mog wydawa si ma o wa ne, ale przy wyst pieniu kilku z nich nast puje ci g zdarze, którego wynikiem jest wypadek. By w por zapobiec katastrofie nale y na bie co identyfikowa i wyklucza czynniki, których nawarstwienie mo e wywo a fatalne skutki [2]. Wraz ze wzrostem poziomu techniki wspó czynnik liczby zdarze lotniczych spowodowanych przez urz dzenia techniczne zmala, lecz proporcjonalnie wzros a liczba zdarze, których powodem by czynnik ludzki, co sprawi o, e obecnie cz owiek znajduje si w centrum zainteresowania bada nad bezpiecze stwem lotniczym. Podczas rozpatrywania udzia u czynnika ludzkiego w zdarzeniach lotniczych nale y zada szereg pyta, do których nale mi dzy innymi [2]: 1. Czy konkretna osoba (pilot, kontroler) by a w stanie prawid owo reagowa w zaistnia ej sytuacji? Je eli nie, to dlaczego? Jaki by stan fizyczny i psychiczny danej osoby? 2. Czy pomy ka okaza a si nast pstwem stanu, do którego on sam si doprowadzi, np.: przem czenie, u ywanie rodków o dzia aniu psychotropowym lub alkoholu? 3. Czy poziom wyszkolenia i posiadane umiej tno ci by y adekwatne do zadania, zw aszczaw z o onych warunkach? Czy prze o ony do o y wszelkich stara by zadanie mog o by wykonane bezpiecznie lub zaniechane? 4. Czy za oga lotnicza lub inna osoba zaanga owana w operacje lotnicze by a wystarczaj co przygotowana do tego by znale wyj cie z trudnej sytuacji?

8 106 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner W przeciwnym przypadku, kto jest odpowiedzialny za zaniedbania w przygotowaniu i dlaczego mia o ono miejsce? 5. Czy osobom zaanga owanym w operacje lotnicze by y, w nale yty sposób, przekazane informacje dotycz ce lotu, tak, aby na ich podstawie mo liwe by o podejmowanie prawid owych decyzji? Je eli nie, to kto nie zapewni przekazania tych informacji i dlaczego? 6. Czy osoby zaanga owane w dzia alno lotnicz by y roztargnione i dlatego nie mog y skupi uwagi na wype nianiu swoich obowi zków? Je eli tak, to kto, lub co by o si przyczyn tego roztargnienia i dlaczego? 7. Czy osoby te dysponowa y w danym momencie odpowiednimi narz dziami wspieraj cymi ich dzia ania?. Uwzgl dnienie czynnika ludzkiego wymaga okre lenia sytuacji cz owieka znajduj cego si w rodowisku pracy oraz ycia, jego wspó dzia anie z procedurami, urz dzeniami, to w jaki sposób rodowisko wp ywa na ludzi, a tak e relacje pomi dzy wspó pracownikami zaanga owanymi w wykonywanie operacji lotniczych. W dziedzinie lotnictwa uwzgl dnia si to podczas doboru sposobu jak najlepszego dopasowania zespo u, czynników biologicznych oraz medycznych do struktur lotniczych oraz kontroli ruchu lotniczego [1]. By w pe ni wyja ni przyczyn wyst pienia zdarzenia lotniczego nie mo na zako czy bada na etapie uznania b du ludzkiego za jedyn przyczyn. Nale y zbada, dlaczego ten b d wyst pi, co do niego doprowadzi o, by dzi ki wprowadzeniu dzia a zaradczych opartych na otrzymanych wnioskach z bada zapobiec wyst pieniu podobnej sytuacji w przysz o ci. 5. ZARZ DZANIE ZASOBAMI ZA ÓG LOTNICZYCH ORAZ RUCHEM LOTNICZYM W KONTEK CIE CZYNNIKA LUDZKIEGO Prawdopodobie stwo wyst pienia b du ludzkiego brane jest pod uwag ju na etapie projektowania statku powietrznego. Zastosowanie elementów zapobiegaj cych powstawaniu awarii lub elementów pomocnych do niwelowania skutków zaistnia ej awarii mo liwe jest dzi ki wspó pracy pomi dzy konstruktorami, za ogami oraz specjalistami z zakresu czynnika ludzkiego [2]. Czynnik ludzki nierozerwalnie zwi zany jest z ergonomi. Dzi ki wykorzystaniu zasad ergonomii mo na podj prób doprowadzenia do w a ciwego wspó dzia ania urz dze, narz dzi, technologii oraz ca ego materialnego rodowiska pracy z mo liwo ciami i potrzebami fizycznymi, psychicznymi, spo ecznymi ludzi. Zarz dzanie zasobami za óg lotniczych (Crew Resource Management) zwi zane jest ze wzajemnym zrozumieniem, komunikacj, ustalonym sposobem zachowania w zaistnia ych sytuacjach. Jest to wa ne nie tylko ze wzgl du na u atwienie procesu podejmowania decyzji, rozwi zywania problemów, wiadomo ci wyst powania czynnika ryzyka, ale jest to równie aspekt poprawiaj cy wspó prac w zespole. Je li CRM jest niew a ciwe mo e to doprowadzi do pogorszenia si wspó pracy za ogi ze s u bami lotniskowymi, a nawet wzajemnych stosunków pomi dzy cz onkami jednej za ogi, czego skutkiem jest spadek

9 Metody uwzgl dnienia czynnika ludzkiego w zarz dzaniu bezpiecze stwem systemu 107 poziomu bezpiecze stwa lotów. Sposób zarz dzania organizacj lotnicz ma wp yw na stan psychofizyczny oraz przygotowanie za ogi do czynno ci operacyjnych, a tak e na w a ciwe dzia anie w ka dej zaistnia ej sytuacji. Zarz d organizacji lotniczej zobowi zany jest do stworzenia odpowiednich warunków koniecznych do w a ciwej realizacji zada przez jej pracowników [3]. Kwestia czynnika ludzkiego w systemie Air Traffic Management (ATM) rozpatrywana jest na poziomie kilku problemów, które w negatywny sposób oddzia ywuj na funkcjonowanie tego systemu. Zaliczaj si do nich [2]: 1. Szczególne warunki pracy, stres, praca w grupie, które powoduj mo liwo pope nienia b du, a s nieod cznymi komponentami codziennych dzia a. Warunki pracy w ci g ym napi ciu, maj istotny wp yw na bezpiecze stwo operacji lotniczych i efektywno zarz dzania ruchem lotniczym. Efektywne wykorzystanie nowych instrumentów i procedur w du ej mierze zale y od dobrze zaplanowanego podzia u zada i wspó dzia ania w zespole oraz wykorzystania urz dze technicznych. 2. Niedobór personelu ATC. Wed ug danych EUROCONTROL, niedobór personelu ATC w niektórych krajach jest tak du y, e mimo podejmowanych wysi ków b dzie on istnia jeszcze przez najbli sze pi do siedmiu lat. Instrumenty d ugoterminowego planowania personelu s niezb dne by nie dopu ci do powstania niedoborów i lepiej planowa procesy szkolenia personelu. 3. Zmiana podej cia do pracy, zatrudnienia i mobilno ci. W niektórych cz ciach Europy m odzi ludzie maj bardziej otwarte i elastyczne podej cie do zatrudnienia i ch ci pracy w ró nych rodowiskach i na krótsze okresy czasu ni pozostawanie w jednym rodowisku przez ca e ycie. Zach cenie ich do pracy w ATM jest bardzo trudne. Potrzebny jest wysi ek w propagowaniu mo liwo ci zrobienia kariery i czekaj cych wyzwa. 4. Zmiana ról i odpowiedzialno ci personelu ATM. Wraz z post pem cywilizacyjnym wymagany jest inny rodzaj umiej tno ci, wiedzy i kompetencji, by zapewni bezpieczn i efektywn prac. Zdeterminowane jest to wzrostem automatyzacji, zmianami organizacyjnymi w ATM oraz wp ywem mediów elektronicznych na przetwarzanie informacji. Aby sprosta wyzwaniom konieczne jest samodoskonalenie kontrolerów i innego personelu ATM poprzez kszta cenie ustawiczne. System ATM musi by ukierunkowany na jego u ytkownika oraz oparty na wymaganiach operacyjnych, by w jak najlepszy sposób wykorzysta si oraz mo liwo ci ludzi przy równoczesnym mo liwie jak najwi kszym przezwyci aniu ich ogranicze [10]. Rola czynnika ludzkiego w projektowaniu, przeprowadzaniu oceny oraz wdra aniu ATM jest kluczowa. Wraz ze wzrostaj cym poziomem zautomatyzowania, zaawansowania technologii wyst pi a konieczno, by najszybciej jak to jest mo liwe rozpozna problemy zwi zane z zarz dzaniem oraz wydolno ci ludzkiego organizmu. Podj te w tym celu dzia ania zoptymalizuj poziom wykonywania zada, relacje pomi dzy pracownikami, zastosowane technologie oraz rodowisko pracy, a w efekcie podnios poziom bezpiecze stwa oraz wydajno pracy zatrudnionych [2]. Tworz c system zarz dzania ruchem lotniczym ich autorzy musz stawi czo a wielu zagadnieniom in ynieryjnym powi zanym ze sprz tem oraz oprogramowaniem, a tak e rodowiskiem operacyjnym, w jakim b dzie funkcjonowa jego u ytkownik. Konieczne jest na tym etapie wzi cie pod uwag procedur, zada i czynno ci, które b dzie

10 108 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner wykonywa. Najwa niejszym pytaniem, na które projektanci musz odpowiedzie jest "w jaki sposób mo na optymalnie zaprojektowa urz dzenia oraz oprogramowania, by mog y by w sposób skuteczny oraz wydajny wykorzystywane przez przeszkolonych pracowników operacyjnych [10]. 6. ROLA CZYNNIK LUDZKIEGO W PROCESIE PODNOSZENIA POZIOMU BEZPIECZE STWA POD K TEM PRZEPISÓW EUROCONTROL I SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM SMS EUROCONTROL definiuje czynnik ludzki jako wielodyscyplinarny wysi ek ponoszony w celu opracowania oraz wprowadzenia do u ycia wiedzy na temat sposobu funkcjonowania ludzi w pracy a tak e zastosowania tej wiedzy do poprawienia relacji pomi dzy pracownikami, technologiami oraz zadaniami, które przed nimi stoj, a tak e rodowiskiem pracy w celu wykonywania przez nich efektywnej pracy w bezpiecznych warunkach. Jest to z o ona dyscyplina, która rozpatruje kwestie czynników wp ywaj cych na ludzi oraz wydajno systemu. Odzwierciedla si to w okre leniu genezy bada nad czynnikiem ludzkim: ich celem jest lepsze dopasowanie systemu do cz owieka oraz cz owieka do systemu. Wprowadzenie wyników tych bada do systemu ATM daje szersze spojrzenie na wszystkie aspekty czynnika ludzkiego, zwi ksza wydajno pracy, podnosi poziom bezpiecze stwa, a w d u szym okresie czasu obni a koszty stosowania systemu [10]. Kwestia czynnika ludzkiego mo e by wprowadzona do projektu na ka dym etapie jego realizacji. Powinna by prowadzona równolegle do projektu podczas ca ego jego trwania. Najlepszym rozwi zaniem jest wprowadzenie go na jak najwcze niejszym etapie, dzi ki czemu zagro enia mo na przewidzie i sprawnie wyeliminowa. Na podstawie do wiadcze EUROCONTROL wysun a wniosek, e im wcze niej uwzgl dniane s kwestie czynnika ludzkiego, tym lepiej wp ywa to równie na efekt finansowy projektu. Za g ówne zalety wprowadzenia czynnika ludzkiego uznaje si : w a ciw organizacj procesu, wczesne ostrzeganie przed zagro eniami, redukcj opó nie, wymierne wyniki, integracj uczestników oraz to, e jest elastyczny i mo na go atwo dopasowa do konkretnych potrzeb [10]. Zarz dzanie bezpiecze stwem (SMS) realizuje si poprzez zachowanie równowagi pomi dzy celami, a bezpiecze stwem. By osi gn wysoki poziom bezpiecze stwa nale y stworzy w a ciwy klimat dzia ania w organizacji. Odpowiedzialna jest za to filozofia dzia ania kszta tuj ca polityk, która z kolei brana jest pod uwag przy tworzeniu procedur wprowadzanych przez pracowników. Filozofia rozumiana jest tu jako zasady funkcjonowania organizacji. Polityka oznacza metod, któr kierownictwo firmy przyj o za odpowiedni do realizacji zada. Procedury funkcjonuj ce w organizacji wynikaj z prowadzonej przez ni polityki. Za ich pomoc kierownictwo w najsubtelniejszy z mo liwych sposobów wp ywa na poziom bezpiecze stwa lotów. Wprowadzenie w ycie niew a ciwych procedur jest uznawane za

11 Metody uwzgl dnienia czynnika ludzkiego w zarz dzaniu bezpiecze stwem systemu 109 jeden z najwa niejszych czynników, które skutkowa y wypadkami lotniczymi. Znaczne obni enie bezpiecze stwa lotów mo e by wynikiem wprowadzenia zmian w procedurach bez przeprowadzenia analizy wp ywu tej zmiany na poziom bezpiecze stwa operacji lotniczych. By program Safety Management System dzia a poprawnie konieczne jest prowadzenie w a ciwego nadzoru nad funkcjonuj cymi procedurami [3]. Za podstawowy jego cel uznaje si zagwarantowanie oraz podniesienie poziomu bezpiecze stwa w zakresie us ug wiadczonych przez s u by ATM. Pozwala to na stworzenie w a ciwych mechanizmów, które zapewniaj podej cie do zarz dzania bezpiecze stwem w sposób systemowy, czyli zaanga owanie w dzia anie s u b ATM a tak e s u b pomocniczych. W Polsce organizacj odpowiedzialn za bezpiecze stwo zarz dzania ruchem lotniczym jest Polska Agencja eglugi Powietrznej. W ramach swoich obowi zków dba ona, by zachowany zosta wysoki poziom bezpiecze stwa oraz by by on udokumentowany [2]. W Polsce projekt zarz dzania bezpiecze stwem ruchu lotniczego ATMAP (Air Traffic Management Airport Performance) realizowany jest mi dzy innymi przez Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie. Jego celem jest: "zwi kszenie wykorzystania przepustowo ci pola ruchu naziemnego, odpowiednio do zapotrzebowaniem na prognozowan wielko ruchu lotniczego, z zachowaniem standardów jako ci w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo i rentowno, przy minimalizacji negatywnego wp ywu na rodowisko (ha as i emisja zanieczyszcze ) oraz budowanie i utrzymanie wiadomo ci o efekcie wzajemnego oddzia ywania portów lotniczych [11]. W ramach ATMAP wyszczególniono g ówne obszary dzia alno ci, które wychodz na przeciw wspólnym celom operacyjnym wszystkich s u b korzystaj cych z portu lotniczego. S to ruch lotniczy i zg aszane zapotrzebowanie na ruch lotniczy, przepustowo, wydajno, punktualno, emisja ha asu i zanieczyszcze, elastyczno, przewidywalno (poszczególnych faz wykonywanej operacji lotniczej). W ka dym z obszarów okre lono kluczowe wska niki efektywno ci Key Performance Indicators (KPI), które wykorzystywane s podczas pomiarów efektywno ci g ównych obszarów dzia ania (KPA). Druga faza projektu skoncentrowana b dzie na kontynuowaniu i rozbudowywaniu zakresu prac nad systemem pomiarów efektywno ci operacyjnej lotniska. G ówne cele stawiane w niej przez wykonawców to: wprowadzenie ATMAP w portach nieskoordynowanych, zdefiniowanie i opracowanie metodologii wyznaczania dodatkowych wska ników KPI, w szczególno ci odnosz cymi si do obszarów KPA: elastyczno, emisja ha asu i zanieczyszcze, zintegrowanie danych EUROCONTROL z danymi otrzymywanymi od portów lotniczych uczestnicz cymi w Projekcie, testowanie zdefiniowanych ju wska ników KPI w portach uczestnicz cych w Projekcie, zapewnienie dost pu do repozytorium, w oparciu o baz danych EUROCONTROL PRISME, wszystkim uczestnikom Projektu [11]. W a ciwe planowanie jest czynnikiem decyduj cym o optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych przedsi biorstwa. Zapobiega ono nadmiernemu zm czeniu za óg, a przez to chroni przed wzrostem ryzyka wyst pienia zdarzenia lotniczego. W a ciwe zarz dzanie zasobami decyduje o sukcesie przedsi biorstwa [3]. Coraz powszechniejsza staje si opinia o dwóch metodach niwelowania udzia u czynnika ludzkiego w katastrofach lotniczych. Pierwsza koncentruje si na zoptymalizowaniu procesu decyzyjnego przebiegaj cego w warunkach ryzyka, szkoleniach na temat zwi kszania efektywno ci komunikacji i koordynacji zada w za odze lub

12 110 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner zespole, dostarczaniu pilotom wiedzy na temat medycyny lotniczej. Druga droga optuje za jak najdok adniejsz analiz wypadków, dzi ki której mo liwe b dzie zidentyfikowanie najs abszych elementów bezpiecze stwa lotów [9]. Statystyki dotycz ce liczby wypadków lotniczych wskazuj, e automatyzacja kokpitu wp yn a na wzrost ich liczby. Sidney Dekker, zajmuj cy si badaniem wp ywu czynnika ludzkiego uwa a, i wzrost bezpiecze stwa lotów mo liwy b dzie, gdy zarówno cz owiek jak i maszyna rozumiani b d jak jeden system. Potrzebne jest mo liwie jak najlepsze przystosowanie samolotów do wspó pracy z operuj cym nim cz owiekiem: "oprogramowanie zachowuje si wprawdzie tak, jak wymy lili je in ynierowie, ale nie tak, jak oczekuj tego piloci. Setki pasa erów zgin y tylko dlatego, e okre lony wy cznik w ró nych typach samolotów pe ni kompletnie ró ne funkcje. Albo dlatego, e dwa przyciski wygl da y podobnie. Maszyny l dowa y ze schowanym podwoziem, poniewa pilot myli w cznik przewidziany do jego wysuni cia z tym od klap na skrzyd ach" [8]. Jak wida czynnik ludzki jest poj ciem wielokierunkowym. Pocz tkowy niski poziom technologii sprzyja wyst powaniu negatywnych zdarze lotniczych, lecz taki sam skutek przynios o zbyt du e zautomatyzowanie kokpitu przy jednoczesnym pomini ciu najwa niejszego kryterium, którym jest w jaki sposób zmiany te wp yn na funkcjonuj cego w tym zmieniaj cym sie rodowisku cz owieka, który dodatkowo podczas wykonywania swej pracy poddany jest wielorakim wp ywom rodowiska zewn trznego oraz obci eniu psychicznemu wywo anemu przez niekorzystne warunki fizyczne, stres, presj czasu i otoczenia. Bez wzgl du na to, jaki model wp ywu czynnika ludzkiego na funkcjonowanie cz owieka w jego rodowisku pracy zastosujemy w celu obni enia zagro enia wystapieniem niepo danego zdarzenia lotniczego nie b dzie on w stu procentach skuteczny. Ka dy rozbija si o najwa niejsze kwestie, jakimi s psychika i fizjologia cz owieka. Bibliografia 1. Human factor digest nr 1. Fundamental human factors concepts. Circular 216-AN/131, ICAO, Montreal, 1989, s. 2, [w:] J. Kozuba: Impact of human factor on likelihood of aircraft accident, [w:] Archives of Transport System Telematics, vol.4, issue 2, May Ilków A.: Czynnik ludzki w systemie bezpiecze stwa ruchu lotniczego, [w:] Prace Instytutu lotnictwa, nr 211/2011, [w:] Prace Instytutu lotnictwa, nr 211/ Klich E.: Using the James Reason Theory in air Events Study, [w:] Journal of KONBiN, 4(7) Klich E.: "Bezpiecze stwo lotów w transporcie lotniczym", wyd. Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Radom Kozuba J.: Impact of human factor on likelihood of aircraft accident, [w:]archives of Transport System Telematics, vol.4, issue 2, May Makarowski R.: "Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym", wyd. Difin, Warszawa 2010 s Safety Management Manual (SMM), Doc AN474, wyd. 2, ICAO2009, s.2-2, [w:] J. Kozuba: Impact of human factor on likelihood of aircraft accident, [w:] Archives of Transport System Telematics, vol.4, issue 2, May wiat wiedzy nr 2/ r. Przyczyna katastrofy: cz owiek. 9. Truszy ski O., Biernacki M.: Skalowanie udzia u czynnika ludzkiego w wypadkach lotniczych, "Polski Przegl d Medycyny Lotniczej" nr 1 tom 16, stycze -marzec The Human Factors Case: Guidance for Human Factors Integration, opubl (07/06/22-35) przez EUROCONTROL, wyd. II. 11.

13 Metody uwzgl dnienia czynnika ludzkiego w zarz dzaniu bezpiecze stwem systemu PAP, [w:] METHODS OF CONSIDERATION OF THE HUMAN FACTOR IN AIR TRANSPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Summary: It is not possible to create a universal model of the application of knowledge about the human factor in order to prevent air crash. In both Reason and SHELL model illustrating the use of the human factor in purpose of increase the level of safety the most unreliable element is human. They show the complexity of hazardous situations which threaten the air safety. Being aware of the possibility of hazardous event involved person can take operation to eliminate the negative impact of human factor on the level of flight safety. Human factor concerns not only the causes directly associated with fracture of safety procedures. It refers to the total number of factors affecting human affecting its performance like working and living environment, relations with colleagues, devices, procedures. The human factor is closely related to ergonomics. Already at the design stage the principles and achievements of research on ergonomics are used, to make it the most convenient to use and functional and thereby secure as well for the crew as for the passengers. The another issue related to the human factor is Crew Resource Management. Using CRM it is possible to overcoming obstacle at the communication level between the participants of flight operations and cooperation in hazardous situation. Equally significant role in ensuring the safety has the policy of Safety Management System. It is possible while maintain the appropriate proportion between the targets set by organization and safety. Nowadays we recognize two methods of eliminating the participation of the human factor in air crash. The first are appropriate actions at the decisional level at the emergency situation, training on improving communication and coordination in team and aviation medicine. The second method is a accurate analysis of accidents in order to detect risk factors occurring during flight operations and their elimination. In order to achieve the best possible result in processof raising the level of safety in aviation it is necessary to simultaneously consideration both methods and their complementarity. Keywords: human factor, ergonomics, air transport

14

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA

ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 297, 2013 * ROZWÓJ W OKRESIE PÓ NEJ DOROS O CI SZANSE I ZAGRO ENIA Streszczenie. Zgodnie z za o eniami psychologii life-span, rozwój

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Psychologia Spo eczna 2014 tom 9 4 (31) 378 395 ISSN 1896-1800 doi: 10.7366/1896180020143101 Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu przegl d bada Agata B achnio 1, Aneta Przepiórka 1, Tomasz Rowi ski

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI?

Witold Kasperkiewicz CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 CZY MO LIWY JEST ROZWÓJ INNOWACYJNO CI POLSKIEJ GOSPODARKI? WST P Rysem charakterystycznym współczesnej gospodarki jest

Bardziej szczegółowo

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego

O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 3 (8) 210 230 ISSN 1896-1800 O transferze emocji i nastrojów mi dzy lud mi mechanizm i psychologiczne wyznaczniki zara enia afektywnego Monika Wróbel Instytut Psychologii,

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo