KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI"

Transkrypt

1 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002

2 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE INFORMACJE OGÓLNE: ODNONE PRZEPISY UWAGI OGÓLNE ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU WIEY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU NATURALNY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU CZYSTY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU TRADYCYJNY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU ORYGINALNY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU AUTENTYCZNY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU DOMOWY ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU WIEJSKI Wydnie poprawione, grudzie 2002

3 WPROWADZENIE 1. Brytyjska Agencja ds. Standardów ywnoci FSA (Food Standards Agency) jest zaangaowana w promocj wiadomego wyboru. Jednym z gównych zada FSA jest poprawa standardów znakowania ywnoci. 2. Konsumenci s zaniepokojeni tym, e niektóre opisy umieszczane na etykietach utraciy swoje prawdziwe znaczenie. Do takiego wniosku prowadz wyniki badania zachowa konsumentów, konsultacje publiczne i korespondencja. 3. Niniejsze uwagi dotyczce stosowania tych terminów zostay opracowane z myl o udzieleniu pomocy: wytwórcom, producentom, detalistom i podmiotom wiadczcym usugi gastronomiczne w rozstrzyganiu, kiedy terminy te mog by stosowane, a kiedy nie; organom cigania w walce z nieodpowiednim stosowaniem tych terminów; konsumentom poprzez zachcanie do stosowania konsekwentnych i przejrzystych sposobów znakowania. 4. Uwag tych nie naley traktowa jako autorytatywnych stwierdze czy te wykadni prawa, poniewa jedynie sdy dysponuj kompetencjami w tym zakresie. Ostatecznie wycznie sdy mog orzeka, czy w danych okolicznociach doszo do popenienia przestpstwa lub wykroczenia. INFORMACJE OGÓLNE: 5. FSA zwrócia si do Komitetu Doradczego ds. ywnoci FAC (Food Advisory Committee) o przeprowadzenie badania dotyczcego stosowania szeregu terminów oraz o sformuowanie uwag na temat moliwoci uniknicia ich niewaciwego stosowania. Do terminów tych nale: wiey (fresh) oryginalny (original) naturalny (natural) autentyczny (authentic) czysty (pure) domowy (home-made) tradycyjny (traditional) wiejski (farmhouse) 6. FAC stwierdzi 1, e podstawowe wymogi okrelone w Ustawie o bezpieczestwie ywnoci z 1990r., Ustawie o opisach handlowych z 1968r. oraz Regulacjach dotyczcych znakowania ywnoci z 1996 zapewniaj konsumentom dostateczn 1 FAC Review of the use of the terms Fresh, Pure, Natural etc in Food Labelling 2001 [Opracowany przez Komitet Doradczy ds. ywnoci Przegld stosowania terminów: wiey, czysty, naturalny itp. w znakowaniu ywnoci] FSA/0334/0701. Wydnie poprawione, grudzie 2002

4 ochron przed wprowadzeniem w bd w tym zakresie. 7. FAC stwierdzi jednak równie, e terminy te s w niektórych przypadkach niewaciwie stosowane, a take, e w oczywisty sposób w tym zakresie pozostaje wiele do poprawienia. Zdaniem FAC w niektórych przypadkach zastosowanie tych terminów znacznie odeszo od ich powszechnie akceptowanego znaczenia i moe wprowadza konsumentów w bd, nawet biorc pod uwag fakt, e znajdujce si w uyciu znaczenia tych sów mog z czasem ulec zmianie. FAC sformuowa szereg zalece, na których oparto uwagi zawarte w niniejszym dokumencie. Wydnie poprawione, grudzie 2002

5 ODNONE PRZEPISY 8. Uwagi te dotycz i powinny by interpretowane w wietle postanowie: Art. 16 rozporzdzenia (WE) nr 178/2002 (ustanawiajcego ogólne zasady i wymagania prawa ywnociowego) zgodnie z którym znakowanie, reklama i prezentacja ywnoci oraz informacji udostpnionych na ich temat w jakikolwiek sposób, nie moe wprowadzi konsumentów w bd. Art. 2 dyrektywy 2000/13/WE (w sprawie znakowania rodków spoywczych) zgodnie z którym znakowanie, reklama i prezentacja ywnoci nie mog wprowadza nabywcy w bd, w szczególnoci: - co do waciwoci rodka spoywczego, a w szczególnoci co do jego charakteru, tosamoci, waciwoci, skadu, iloci, trwaoci, róda lub pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji; - poprzez przypisywanie rodkowi spoywczemu dziaania lub waciwoci, których on nie posiada; - poprzez sugerowanie, e rodek spoywczy posiada szczególne waciwoci, gdy w rzeczywistoci wszystkie podobne rodki spoywcze posiadaj takie waciwoci. Ustawa o bezpieczestwie ywnoci z 1990r. zgodnie z któr zakazuje si sprzeday jakiejkolwiek ywnoci, której charakter, istota lub jako nie odpowiadaj nabywcy, a opisywanie, prezentacja lub reklama ywnoci w sposób niezgodny z prawd lub mogca wprowadza konsumenta w bd jest przestpstwem. Ustawa o opisach handlowych z 1968r. zgodnie z któr doczanie nieprawdziwych opisów handlowych do jakichkolwiek produktów, w tym szczegóowych informacji dotyczcych jakoci, rozmiaru i skadu, zastosowanej metody produkcji oraz producenta. Postanowienia ogólne Regulacji dotyczcych znakowania ywnoci z 1996r. UWAGI OGÓLNE 9. Uwagi dotycz w równym stopniu wszystkich rodków spoywczych, bez wzgldu na to czy jest to ywno paczkowana czy te nie, a take bez wzgldu na jej punkt Wydnie poprawione, grudzie 2002

6 sprzeday. 10. Ogólne zasady dotyczce znakowania odnosz si do stosowania wszystkich terminów ujtych w niniejszych uwagach. Jak w przypadku wszystkich innych aspektów opisów produktów, sprzeda ywnoci nie moe opiera si na oszustwie, a jej znakowanie i reklama powinny umoliwia potencjalnemu nabywcy dokonanie waciwego i wiadomego wyboru na podstawie przejrzystej i bogatej w informacje etykiety. ywno musi by zgodna z dotyczcym jej opisem, musz te zosta udostpnione waciwe informacje potwierdzajce zasadno takiego opisu; W przypadku, gdy dany opis jest dwuznaczny lub nieprecyzyjny, decydujce znaczenie powinien mie sposób, w jaki zrozumiaby go przecitny konsument; Zarówno konsumentom, jak i uczciwym sprzedawcom naley zapewni ochron poprzez przeprowadzanie kontroli; Kontrole powinny pozwala na dokonanie porównania produktów, sektorów i sprzedawców oraz umoliwia konkurencj midzy nimi; W przypadku konfliktu interesów konsumenta i producenta, pierwszestwo maj interesy konsumenta. 11. Ilustracje na etykietach i w reklamach silnie oddziauj na potencjalnego nabywc, a w niektórych sektorach mog odgrywa wiksz rol ni nazwy czy inne informacje opisowe. Prezentacja graficzna powinna podlega takiemu samemu nadzorowi i kontroli, jak sowa, których uywa si do przedstawiania podobnych obrazów i poj. Naley zadba o to, aby znajdujce si w tle ilustracje i materia graficzny nie wprowadzay konsumenta w bd co do rodzaju, jakoci i pochodzenia produktu. Na przykad: Prezentowanie scen z ycia wsi moe prowadzi konsumenta do wniosku, e produkty pochodzenia zwierzcego zostay otrzymane ze zwierzt z hodowli ekstensywnej prowadzonej w warunkach naturalnych; Prezentowanie scen rozgrywajcych si w kuchni moe prowadzi konsumenta do wniosku, e dany produkt zosta wytworzony rcznie lub przynajmniej wyprodukowany w ramach przedsiwzicia o maej skali. 12. Znakowanie i prezentacja ywnoci powinny by wykorzystywane do oceny czy dana etykieta lub opis mog zosta uznane za wprowadzajce w bd. W przypadku, gdy prezentacje graficzne mog wprowadza konsumenta w bd, wszelkie potencjalne niejednoznacznoci musz zosta wyjanione za pomoc odpowiednio przejrzystej i widocznej etykiety. 13. Wszelkie stosowanie terminów objtych niniejszymi uwagami musi by technicznie uzasadnione. W przypadku jakichkolwiek wtpliwoci co do interpretacji stosowanego wyraenia lub opisu decydujce znaczenie powinien mie sposób, w jaki zinterpretowaby je typowy konsument. 14. Bez wzgldu na rónorakie moliwe znaczenia tych terminów w rónych kontekstach, w których s stosowane, w kadym przypadku powinno zawsze by jasne, jaka cecha produktu jest opisywana. Wydnie poprawione, grudzie 2002

7 15. Ucilania terminów objtych niniejszymi uwagami za pomoc sów styl (style) lub typ (type), np. w tradycyjnym stylu, nie uwaa si za uyteczne. Wydnie poprawione, grudzie 2002

8 ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU WIEY x1) 16. Opis wiey (fresh) moe by dla konsumentów uyteczny w przypadku, gdy wyrónia artykuy sprzedawane krótko po ich produkcji lub zbiorze. Jednak nowoczesne metody dystrybucji i przechowywania mog znacznie opóni efekty upywu czasu, przez co stwierdzenie czy zastosowanie tego terminu jest uzasadnione staje si coraz trudniejsze. 17. Termin ten moe by równie uyteczny, gdy stosuje si go w odniesieniu do produktów, które nie zostay przetworzone. W takim przypadku, naley jasno okreli co jest rozumiane pod pojciem przetwarzania: nadmiernie restrykcyjne wydaje si tutaj wykluczenie moliwoci stosowania temperatury chodniczej i innego rodzaju kontrolowanych warunków atmosferycznych w celu opónienia procesu dojrzewania i/lub wyduenia czasu przechowywania warzyw i owoców lub mycia i oczyszczania. 18. Termin wiey (fresh) pojawia si w wielu angielskich wyraeniach, które mog odwoywa si do emocji, ale by pozbawione rzeczywistego znaczenia, np. wieo z pieca (oven fresh), prosto z ogrodu (garden fresh), wieo z oceanu (ocean fresh), wieo z kuchni (kitchen fresh) itp. Uwagi ogólne: 19. Stosowanie terminu wiey (fresh) podlega w pewnych okolicznociach sankcjom prawnym: np. tradycyjny indyk wieo z fermy (Traditional Farmfresh Turkey) 2, ekstra wiee jaja (extra fresh eggs) 3 i wiey drób (fresh poultry) Poza tym termin wiey powinien by stosowany jedynie w kontekcie, w którym jego znaczenie jest zrozumiae. Opis taki pomaga konsumentom odróni od siebie podobne produkty, np: wiea saatka owocowa przygotowywana jedynie ze wieych owoców; wiee produkty mleczarskie, takie jak mietana, przechowywane w miejscu sprzeday w warunkach chodniczych i majce ograniczony okres przydatnoci do spoycia, nawet w przypadku poddania ich minimalnej, agodnej obróbce cieplnej, takiej jak konwencjonalna pasteryzacja, ze wzgldów bezpieczestwa. 21. Znaczenie terminów wiey (fresh) lub wieo (freshly) musi by zrozumiae, za kadym razem, kiedy s one stosowane, zarówno pojedynczo, jak i cznie z innymi sowami. Naley unika stosowania terminów odwoujcych si do emocji, ale pozbawionych znaczenia, takich jak wieo z oceanu, wieo z kuchni, wieo z ogrodu. 22. Wyraenia takie jak: wieo ugotowane (freshly cooked), wieo przyrzdzone (freshly prepared), wieo upieczone (freshly baked), wieo zebrane (freshly picked) nie mog sugerowa nic innego ni to, e opisywana czynno zostaa wanie wykonana. W przypadku stosowania takich sformuowa zaleca si doprecyzowanie ich poprzez okrelenie czasu, kiedy dana czynno zostaa wykonana: np. przyrzdzone 2 Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 2082/92 oraz rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1482/2000 w sprawie wiadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i rodków spoywczych 3 Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 2771/75 w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj, z póniejszymi zmianami 4 Rozporzdzenie Komisji (EWG) No 1538/91 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu, z póniejszymi zmianami Wydnie poprawione, grudzie 2002

9 wieo dzisiaj rano (freshly prepared this morning). 23. Pakowanie, przechowywanie oraz inne procesy w ramach acucha dostaw, które zapewniaj wieo nie powinny by opisywane w sposób sugerujcy, e czas sprzeday dzieli od momentu zbioru lub przygotowania jedynie krótki okres, jeeli nie jest to prawda. Na przykad: ywno pakowana próniowo w celu utrzymania jej wieoci nie powinna by opisywana jako wieo pakowana (freshly packed). Owoce i warzywa: 24. Termin wiey (fresh) jest obecnie powszechnie stosowany nie w celu zasygnalizowania, e dane owoce i warzywa zostay zebrane w ostatnim czasie, lecz jako informacja, e nie zostay przetworzone, co jest do przyjcia, o ile sowo to nie jest stosowane w sposób sugerujcy, e dany produkt zosta zebrany w ostatnim czasie, np. wieo z farmy (fresh from the farm), wieo zebrane (freshly picked), jeeli nie jest to prawda (zob. pkt. 22 powyej). 25. Termin wiey moe by stosowany w odniesieniu do owoców i warzyw, które zostay umyte lub oczyszczone, pod warunkiem, e zostanie równie podana informacja o tym, e zostay one tym czynnociom poddane. Miso i ryby: 26. Po uboju prawie wszystkie tusze podlegaj chodzeniu w temperaturze bliskiej 0 C lub nieco niszej, co wynika gównie z zasad higieny. Termin wiey jest tradycyjnie stosowany w celu odrónienia misa surowego od misa konserwowanego (chemicznie). Niedopuszczenie do stosowania terminu wiey w odniesieniu do chodzonego misa byoby bezcelowe. W takich okolicznociach stosowanie terminu wiey jest dopuszczalne. 27. Dopuszcza si stosowanie terminu wiey w odniesieniu do ryb, które poddano chodzeniu lodem, ale nie poddano mroeniu. 28. Przecitny konsument nie uznaby za wiee misa lub ryb, które zostay zamroone, a nastpnie rozmroone przed sprzeda. W takich okolicznociach termin wiey nie powinien by stosowany. X2) Sok owocowy: 29. Termin wiey nie powinien by stosowany bezporednio lub sugerowany na opakowaniach soków przygotowanych poprzez rozcieczenie koncentratu. 30. Termin wieo wycinity powinien by stosowany tylko w odniesieniu do soku otrzymanego bezporednio z owoców (tzn. nie przygotowanego z koncentratu), w przypadku którego czas dzielcy otrzymanie soku od jego pakowania jest krótki, a data przydatnoci do spoycia podana na opakowaniu nie jest póniejsza ni dwa tygodnie od daty otrzymania soku. 31. W przypadku, gdy sok owocowy opisany jako wieo wycinity zosta poddany pasteryzacji, naley to zaznaczy w opisie produktu: np. freshly squeezed pasteurised orange juice (wieo wycinity pasteryzowany sok pomaraczowy). X3) Wydnie poprawione, grudzie 2002

10 X 1, 2, 3) Naley pamita, e opisane rozwaania zostay poprzedzone badaniami konsumentów w Wielkiej Brytanii. W jzyku angielskim sowo fresh - wiey oraz unfresh niewiey by moe jest traktowanenieco inaczej ni w przypadku polskich konsumentów, dla których termin niewiey kojarzy si bezporednio z okresleniem zepsuty. Std te naley si kierowa przy rozwaaniu uycia tego wyraenia wskazówkami przedstawionymi we wstpie. Zdaniem MRiRW na przykad uycie wyraenia podanego w pkt. 31 wobec wyej przedstawionych kryteriów te budzi wtpliwoci. Ponadto w przypadku terminu wiey w odniesieniu do misa naley pamita, e w zaczniku nr. 1 do Rozporzdzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiajcego szczególne przepisy dotyczce higieny w odniesieniu do zywnoci pochodzenia zwierzcego okrelono definicj wieego misa jako misa niepodanego adnemu procesowi poza chodzeniem, mroeniem,lub szybkim mroenie, w tymmisa pakowanego próniowo lub pakowanego w atmosferze regulowane.(kom.mrirw) wiey makaron: 32. Za wiey makaron tradycyjnie uznaje si produkt o krótkim okresie przydatnoci do spoycia i jest mao prawdopodobne aby termin wiey stosowany w odniesieniu do produktów o dugim okresie przydatnoci do spoycia móg by utosamiany z tym, co przecitny konsument rozumie pod tym pojciem 5. wiee pieczywo: 33. Terminy takie jak wieo upieczony (freshly baked), pieczony na miejscu (baked in store) oraz wieo z pieca (oven fresh) mog wprowadza konsumentów w bd pozwalajc im wierzy, e oferuje si im produkty wytworzone wieo, na miejscu i z podstawowych surowców. W niektórych sklepach sprzedaje si pieczywo otrzymywane z produktów wstpnie upieczonych i pakowanych w atmosferze obojtnej lub mroonych poza sklepem, a nastpnie dopiekanych w przysklepowych piekarniach. Stosowanie terminów wieo upieczony (freshly baked), pieczony na miejscu (baked in store) oraz wieo z pieca (oven fresh) w odniesieniu do takich produktów moe stanowi potencjalne naruszenie przepisów ogólnych opisanych w pkt. 8 powyej 6. Mroonki/skadniki: 34. Termin wiey (fresh) powinien by stosowany w odniesieniu do mroonek, jedynie jeeli jego znaczenie jasno wynika z kontekstu. Na przykad: sformuowanie zamroony na wieo (frozen from fresh) powinno by stosowane 5 Okólnik LACORS LAC : Fresh pasta [wiey makaron] 6 Zob. równie: okólnik LACORS LAC : Labelling and description of bread [Etykietowanie i opisywanie chleba] Wydnie poprawione, grudzie 2002

11 jedynie w celu zaznaczenia, e dany produkt by wiey (tzn. ostatnio wyprodukowany lub zebrany) w momencie zamroenia go. sformuowanie wyprodukowany ze wieych skadników (made with fresh ingredients) powinno by stosowane jedynie w przypadku, gdy ma ono oznacza, e w procesie produkcji nie wykorzystano adnych skadników przetworzonych, tzn. skadników, które zostay poddane procesowi suszenia, liofilizacji, mroenia, koncentracji, sproszkowania, puszkowania; sformuowanie wyprodukowany ze wieego X (made with fresh X), powinno by stosowane jedynie w przypadku, gdy X odpowiada nazwie skadnika, który nie zosta przetworzony, a dany produkt spoywczy nie zawiera ponadto jego przetworzonych odpowiedników, np. produkt opisywany jako otrzymany ze wieych pomidorów nie powinien oprócz wieych pomidorów zawiera pomidorów z puszki. wiey smak: 35. Sformuowanie wiey smak (fresh taste) nie powinno by stosowane w przypadku, gdy moe wprowadza konsumenta w bd, np. sugerujc, e dany produkt jest wieo wycinity, o ile z kontekstu jasno nie wynika, e sformuowanie to odnosi si do wyrazistoci smaku lub nie zostay spenione odpowiednie kryteria wieoci. Naley rozway moliwo stosowania odpowiedników tego sformuowania, takich jak: czysty smak (clean taste) odwieajcy smak (refreshig taste). 36. Okrelenia takie jak o smaku wieego X (with the taste of fresh X) powinny by stosowane jedynie w przypadku, gdy dany produkt zawiera wiey X, a opisywany smak pochodzi cakowicie lub gównie z tego wanie wieego X. ywno schodzona: 37. W wyniku wzrostu sprzeday chodzonych da gotowych termin wiey zaczto stosowa w celu zaznaczenia, e dany produkt by przechowywany w chodni przez umiarkowanie dugi okres, a take, aby podkreli rónic dzielc taki produkt od konwencjonalnego produktu o przeduonej trwaoci. Za przykad mog suy chodzone zupy i sosy o smaku i konsystencji produktów poddanych mniej intensywnemu przetworzeniu, produkty w puszkach lub butelkach, a take sok owocowy otrzymywany bezporednio z owoców, ewentualnie pasteryzowany. W takich przypadkach, produkty takie maj krótki okres przydatnoci do spoycia, nawet pomimo przechowywania w chodni, a termin ten jest rzekomo stosowany w celu zasygnalizowania tego Wydnie poprawione, grudzie 2002

12 konsumentowi. 38. Warunki przechowywania mona okreli duo precyzyjniej. Termin wiey nie powinien by stosowany w taki sposób, o ile dany produkt nie spenia odpowiednich kryteriów stosowania tego terminu okrelonych w niniejszych uwagach. ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU NATURALNY 39. Termin naturalny (natural) oznacza, e dany produkt zosta wytworzony ze skadników naturalnych, np. skadników pochodzenia naturalnego, a nie ze skadników wyprodukowanych przez czowieka lub takich, w których powstanie czowiek ingerowa. Przez wprowadzanie w bd rozumie si stosowanie tego terminu w odniesieniu do ywnoci lub jej skadników, których skad zosta zmieniony za pomoc substancji chemicznych lub takich, które skadaj si z produktów nowych technologii, w tym dodatków do ywnoci oraz aromatów stanowicych produkt przemysu chemicznego lub otrzymywanych w wyniku procesów chemicznych. Produkty mleczarskie: 40. Termin naturalny jest od wielu lat umieszczany na opakowaniach niektórych produktów mleczarskich w celu zasygnalizowania, e s one wytwarzane z mleka, z wykorzystaniem jedynie koniecznych kultur bakterii fermentacji mlekowej i s wolne od innych skadników i dodatków, takich jak konserwanty, aromaty, barwniki, tzn. s zwykymi, niearomatyzowanymi produktami (np. jogurt naturalny, naturalny ser fromage, twaróg naturalny ). Zastosowanie takie jest atwo zrozumiae, a zatem i dopuszczalne, o ile jest jasne, e uycie tego terminu oznacza, e aromat produktu pochodzi wycznie ze skadników koniecznych do jego wytworzenia i e nie zosta zmodyfikowany za pomoc jakichkolwiek innych metod. Wykorzystane skadniki musz spenia wymogi zawarte w pkt. 44 i pkt. 45. Woda butelkowana: 41. Termin naturalny (natural) moe by stosowany w odniesieniu do wody mineralnej zgodnie z przepisami w sprawie naturalnej wody mineralnej, wody ródlanej i butelkowanej wody pitnej z 1999 r. 7 W przypadku wody butelkowanej innymi nazwami produktów s woda ródlana (spring water) i butelkowana woda pitna (bottled drinking water). Uwagi ogólne: 42. Termin naturalny nie wymaga doprecyzowania jedynie, gdy jest stosowany w nastpujcych celach: a) do opisania pojedynczych rodków spoywczych o tradycyjnym charakterze, do których nic nie zostao dodane i które zostay poddane jedynie takiemu przetworzeniu, dziki któremu nadaj si do spoycia przez ludzi: 7 Dyrektywa wdraajca 80/777/EWG, z póniejszymi zmianami oraz 80/778/EWG Wydnie poprawione, grudzie 2002

13 wdzenie (bez uycia rodków chemicznych), tradycyjne procedury przygotowywania ywnoci na ciepo, takie jak: pieczenie, blanszowanie oraz tradycyjne metody liofilizacji, s przykadami procesów dopuszczalnych, podobnie jak przesiewanie mechaniczne oraz mycie wod. sama fermentacja jest procesem naturalnym, ale procesy póniejsze mog wyklucza moliwo zastosowania terminu naturalny w odniesieniu do produktu kocowego, o ile nie jest on odpowiednio sprecyzowany. Procesy takie jak mroenie, koncentracja, pasteryzacja i sterylizacja, chocia w oczywisty sposób odgrywaj istotn rol zarówno w zapewnianiu bezpieczestwa ywnoci jak i jego konserwacji le w sprzecznoci z obecnymi oczekiwaniami konsumentów wzgldem ywnoci "naturalnej". mona jednak za pomoc tych terminów opisywa proces, któremu zosta poddany produkt naturalny, np. pasteryzowany naturalny sok cytrynowy (pasteurised natural lemon juice), mroony naturalny sok owocowy (frozen natural orange juice). w przypadku jednoskadnikowych produktów spoywczych, takich jak ser, jogurt i maso, dopuszczalne jest takie przetwarzanie, którego zastosowanie jest niezbdne, aby otrzyma produkt kocowy (zgodnie z opisem zawartym w pkt. 40 powyej i 44 oraz 45 poniej. Wybielanie, utlenianie, wdzenie (z zastosowaniem rodków chemicznych), zmikczanie (z zastosowaniem rodków chemicznych), uwodornianie i podobne procesy nie le w tym zakresie. Ograniczenie do ywnoci o naturalnym charakterze wyklucza ywno otrzyman w wyniku procesów nowatorskich z zakresu pojcia naturalnoci. b) w celu opisania skadników ywnoci otrzymanych z uznanych róde ywnoci, które speniaj kryteria wymienione w punkcie a). w celu opisania dozwolonych dodatków do ywnoci pochodzcych z innych uznanych róde ywnoci i otrzymanych w wyniku odpowiedniego przetwarzania mechanicznego, w tym destylacji oraz usuwania rozpuszczalników, lub tradycyjnych procedur przygotowywania ywnoci. d) w celu opisania aromatów zgodnych z brytyjskimi Regulacjami dotyczcymi aromatów w ywnoci z 1992 r., z póniejszymi zmianami, oraz dyrektyw WE 91/71/EWG i dyrektyw 2000/13/WE (zacznik III 8 ). d) w celu opisania konserwowanego tuczyka i bonito zgodnych z rozporzdzeniem WE nr 1536/ Wieloskadnikowe produkty spoywcze nie powinny by okrelane bezporednio, ani poprzez sugesti, jako naturalne ; jest jednak dopuszczalne opisywanie takiej 8 Europejskie prawo dotyczce aromatów nakada na producentów i dostawców aromatów wymóg stosowania terminów: naturalny (natural), identyczny z naturalnym (identical to nature) i sztuczny komercyjnym handlu swoimi produktami. Konsumenci mog jednak nie rozumie rónicy pomidzy pojciami sztuczny i identyczny z naturalnym (identical to nature lub nature-identical) stosowanymi w opisach aromatów w odniesieniu do kocowego produktu spoywczego. Wydnie poprawione, grudzie 2002

14 ywnoci jako wyprodukowanej z naturalnych skadników, o ile wszystkie skadniki speniaj kryteria zawarte odpowiednio w pkt. 42 lit. b), lit. c) oraz lit. d). 44. ywnoci niespeniajcej kryteriów zawartych w pkt. 42 lit. a) oraz pkt. 43 nie naley opisywa jako charakteryzujcej si naturalnym smakiem, aromatem lub kolorem. 45. Sowo naturalny oznaczajce jedynie, e produkt jest zwyky i niearomatyzowany, nie powinno by stosowane, o ile dana ywno nie spenia kryteriów zawartych w pkt. 42 lit. a) lub pkt. 43, bd nie jest zgodna z Kodeksem postpowania Federacji Przemysu Mleczarskiego dotyczcym skadu i znakowania jogurtu. 46. Sowo naturalny, ani jego pochodne nie powinny wchodzi w skad marek, nazw marketingowych lub wyrae w sposób sugerujcy, e ywno niespeniajca kryteriów zawartych w pkt. 42 lit. a) oraz pkt. 43 jest naturalna lub zostaa wyprodukowana z naturalnych skadników. 47. W przypadku, gdy sowo "naturalny stanowi cz nazwy firmowej, sowa tego nie naley nadmiernie podkrela na opakowaniu adnego z poszczególnych produktów, o ile produkt taki nie spenia wymogów powyszych kryteriów. 48. Opisy takie jak naturalna warto (natural goodness), naturalnie lepszy (naturally better) lub z natury (nature s way) s w przewaajcym stopniu pozbawione znaczenia i nie powinny by stosowane. 49. Przedstawione powyej zasady dotycz równie stosowania innych sów i sformuowa, takich jak prawdziwy (real), rzeczywisty (genuine), czysty (pure) itp. majcymi wasne odrbne i charakterystyczne znaczenia, w przypadku stosowania ich w miejscu sowa natural w sposób sugerujcy konsumentowi podobne korzyci. Wskazówki dotyczce takich terminów zostay zawarte w innych punktach niniejszych uwag. 50. Inne opisy (mona je nazwa "opisami negatywnymi"), które nie zawieraj terminu "naturalny" lub jego bezporednich pochodnych, ale maj za zadanie sugerowa konsumentowi naturalno produktu, s opisami mogcymi wprowadza konsumenta w bd lub dezorientowa. Nastpujce sformuowania nie powinny by stosowane: opis, z którego wynika, e dana ywno jest "wolna od X" (jeeli wszystkie rodki spoywcze nalece do tej grupy lub kategorii s wolne od X ); owiadczenia lub sugestie kadce nadmierny nacisk na fakt, e dany produkt jest "wolny od pewnego nienaturalnego dodatku do ywnoci lub dodatków nalecych do pewnej kategorii" (jeeli dany produkt zawiera inne nienaturalne dodatki); opis, zgodnie z którym dana ywno jest wolna od dodatków do ywnoci jednej kategorii (free from one category of additive), jeeli zosta w jej przypadku zastosowany skadnik lub dodatek nalecy do innej kategorii, ale zasadniczo dajcy ten sam efekt. Powysze kryteria pozostaj bez wpywu na opisy negatywne, które nie sugeruj konsumentowi "naturalnoci", takie jak: wolny od X (free from X), gdzie X jest konkretnym dodatkiem do ywnoci, a take takie, w przypadku których dane owiadczenie moe stanowi dla konsumentów dokadn i uyteczn informacj. Wydnie poprawione, grudzie 2002

15 ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU CZYSTY X) 51. Termin czysty (pure) jest zazwyczaj stosowany w odniesieniu do jednoskadnikowych produktów spoywczych, np. do oznaczenia pojedynczej wymienianej odmiany ryu, lub w celu podkrelenia jakoci skadników ywnoci, np. kruche ciastko z dodatkiem czystego masa (pure butter shortbread), aby zaznaczy, e uyte maso nie zostao zmieszane z innymi tuszczami. 52. Zasadno stosowania terminu czysty powinna by uzaleniona od waciwoci samej ywnoci, a nie od warunków, w jakich jest ona przechowywana. 53. Na ogó termin czysty powinien by stosowany jedynie w nastpujcych okolicznociach: a) w celu opisania jednoskadnikowego produktu spoywczego: do którego nic nie zostao dodane, który jest wolny od przypadkowych zanieczyszcze podobn ywnoci (tzn. nie powinna to by ywno z tolerancj na zanieczyszczenia, tak, jak w przypadku ryu basmati, makaronu z pszenicy durum, progu zawartoci organizmów modyfikowanych genetycznie); b) wieloskadnikowe produkty spoywcze nie powinny by opisywane bezporednio, ani poprzez sugesti, jako produkty czyste. Jest jednak dopuszczalne opisywanie takiej ywnoci jako wyprodukowanej z czystych skadników (, o ile wszystkie skadniki speniaj kryteria wymienione powyej lub o ile zawarty i wymieniony w opisie skadnik spenia powysze kryteria i stanowi jedyne ródo tego skadnika. Od tej ogólnej zasady istniej dwa wyjtki: Sok owocowy: sowo czysty jest stosowane jedynie w odniesieniu do niesodzonego soku owocowego, ale moe by stosowane w odniesieniu do koncentratu soku rozcieczanego wod. W wietle przepisów prawa dozwolone jest dodawanie cukru lub kwasu cytrynowego w celu poprawienia smaku oraz stosowanie kwasu askorbinowego w charakterze antyutleniacza w cyklu przetwarzania soków owocowych. Termin czysty nie powinien by stosowany w odniesieniu do produktów zawierajcych dodatek cukru, kwasu cytrynowego lub kwasu askorbinowego. X) Sowo czysty w jzyku polskim te moe by inaczej interpretowane przez polskich konsumentów, std te naley ze szczególn uwag przyjrze si wyjanieniom FSA i raczej wykorzysta je jako klucz do przemyle nad takim oznaczaniem produktów, które nie bdzie wprowadzao w bad konsumenta.(kom. MRiRW) Wydnie poprawione, grudzie 2002

16 Demy i marmolady: termin czyste owoce jest stosowany w celu zaznaczenia, e przed uyciem do produkcji demu lub marmolady owoce nie byy konserwowane z uyciem dwutlenku siarki. Takie zastosowanie tego terminu jest dopuszczalne. Europejski Trybuna Sprawiedliwoci orzek, e sformuowanie naturalnie czysty ( jest uzasadnione i e jest mao prawdopodobne, aby wprowadzao konsumentów w bd, w przypadku umieszczania go na opakowaniach demu truskawkowego z dodatkiem pektyny oraz z nisk zawartoci oowiu, kadmu i dwóch okrelonych pestycydów) W skrócie: Europejski Trybuna Sprawiedliwoci uzna, e obecno pektyny jest dla przecitnego konsumenta oczywista z uwagi na ujcie jej na licie skadników; obecno naturalnie wystpujcych zanieczyszcze wystpujcych w niewielkiej iloci jest nieunikniona, a poziom zawartoci pozostaoci pestycydów jest szczególnie niski w porównaniu do poziomu, na który zezwala prawodawstwo Wspólnoty. 54. Sowo "czysty nie powinno by stosowane w nazwach marek, nazwach marketingowych lub wyraeniach w sposób sugerujcy, e ywno niespeniajca powyszych kryteriów jest czysta i wyprodukowana z czystych skadników. 55. Sowo czysty" oznaczajce jedynie, e produkt jest zwyky i niearomatyzowany, nie powinno by stosowane, o ile dana ywno nie spenia powyszych kryteriów. ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU TRADYCYJNY 56. Termin tradycyjny (traditional) jest powszechnie stosowany do opisywania produktów lub sposobów ich przygotowania w przypadku, gdy na rynku istniej ich nowsze odpowiedniki. Termin ten sugeruje co wicej ni sowa oryginalny (original) lub zwyky (plain). 57. O ile termin tradycyjny nie stanowi czci nazwy zarejestrowanej zgodnie z zasadami UE (np. Traditional Farmfresh Turkey 9 ), powinien on by w sposób oczywisty zastosowany w celu opisania receptury, podstawowej metody przygotowania lub przetwarzania produktu, która jest stosowana przez pewien duszy czas 10. Wykorzystane skadniki i zastosowany proces 11 powinny zatem pozostawa w tym okresie dostpne i zasadniczo niezmienione. 58. W bd wprowadza stosowanie terminu tradycyjny bez dodatkowych okrele w celu rozrónienia pomidzy receptur oryginaln a jej kolejnymi wariantami. Wytwórcy i sprzedawcy detaliczni powinni ze szczególn uwag traktowa przypadki stosowania skadników, w szczególnoci dodatków do ywnoci, a take procesów, które nie byy wykorzystywane w produkcji ywnoci w okresie okrelonym powyej. Musz oni 9 Rozporzdzenie Rady (EWG) nr 2082/92 oraz rozporzdzenie Komisji (WE) nr 1482/2000 w sprawie wiadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i rodków spoywczych (aktualnie s to rozporzdzenia : 509/2006 oraz 510/2006 (kom. MRiRW)) 10 Z reguy jest to okres odpowiadajcy dwóm pokoleniom lub okres 50 lat 11 Proces produkcji chleba z Chorleywood (Chorleywood Bread Process) jest stosowany w Wielkiej Brytanii od niemal 40 lat. Polega jedynie na wymieszaniu ciasta pod cinieniem/próniowo, a korzystanie z niego nie powinno uniemoliwia piekarzom nazywania chleba tradycyjnym, o ile pod innymi wzgldami pozostaje on niezmieniony. Wydnie poprawione, grudzie 2002

17 zagwarantowa, e termin ten nie odnosi si do skadu lub metody produkcji, której przecitny konsument nie uznaby za tradycyjn, a take rozway, czy okrelenie oryginalna receptura lub podobne nie byoby stosowniejsze. Zastosowanie sowa tradycyjny w odniesieniu do danego produktu powinno by poparte odpowiednimi dowodami. 59. Receptury produktów, które mog zosta opisane jako tradycyjne mog z upywem czasu ulega zmianom w kierunku dostosowania do wymaga i oczekiwa konsumentów, np. pudding boonarodzeniowy i babeczki boonarodzeniowe, do których wyrobu zastosowano tuszcze rolinne, a nie zwierzce, a take inne produkty tradycyjnie spoywane o pewnych porach roku. Takie produkty spoywcze nie powinny by opisywane jako tradycyjne X. Mona jednak nawizywa do tradycyjnego charakteru takich produktów, o ile nie sugeruje to, e same produkty zostay wyprodukowane tradycyjnie lub zgodnie z tradycyjn receptur, jeeli nie jest to prawda. Na przykad: pudding boonarodzeniowy wysokokaloryczny, gotowany na parze pudding jedzony tradycyjnie w Dzie Boego Narodzenia ze sodkim sosem z mleka i jaj, kremem z masa, cukru i brandy lub kremem. ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU ORYGINALNY 60. W przeciwiestwie do sowa tradycyjny (traditional), termin oryginalny (original) niekoniecznie sugeruje, e dany produkt pozosta niezmieniony przez dugi czas. Termin ten jest stosowany w celu zaznaczenia, e dany produkt pojawi si na rynku jako pierwszy produkt danego rodzaju, w przypadku gdy jego oryginalna posta lub aromat pozostay bez wikszych zmian na przestrzeni czasu, a zatem w celu odrónienia go od nowszych produktów danego rodzaju. Termin ten jest powszechnie stosowany w znaczeniu zwyky (plain) lub niearomatyzowany (unflavoured) w przypadku, gdy na rynku dostpne s inne warianty danego produktu, np. czipsy o oryginalnym smaku (original flavour crisps), lub w celu oznaczenia pierwszego wariantu z caej serii produktów. 61. Termin oryginalny powinien by stosowany jedynie w celu opisania ywnoci produkowanej zgodnie z receptur, której pochodzenie jest moliwe do ustalenia i która pozostaa bez zasadniczych zmian na przestrzeni czasu. Moe on by równie stosowany do opisania procesu, o ile jest to pierwszy proces uywany do produkcji tej ywnoci, który pozosta bez zasadniczych zmian na przestrzeni czasu. 62. Terminem oryginalny mog by okrelane produkty, które nie ulegy znacznym zmianom i które pozostaj dostpne jako produkt standardowy, gdy wprowadzane s nowe produkty. Produkt wprowadzany na rynek ponownie po okresie nieobecnoci powinien by opisywany jako oryginalny, o ile moliwe jest wykazanie, e spenia on powysze kryteria. 63. Termin oryginalny nie powinien by stosowany w znaczeniu zwyky (plain) lub Wydnie poprawione, grudzie 2002

18 niearomatyzowany (unflavoured) w przypadku, gdy na rynku dostpne s inne warianty danego produktu, np. czipsy o oryginalnym smaku (original flavour crisps), lub w celu oznaczenia pierwszego wariantu z caej serii produktów, o ile nie jest moliwe wykazanie, e dany produkt spenia kryteria zawarte w pkt. 61 i 62. ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU AUTENTYCZNY 64. Termin autentyczny (authentic) ma duo silniejsz wymow ni termin tradycyjny. Termin ten moe zarówno sugerowa, e dany produkt nie uleg zmianom na przestrzeni czasu lub e rzeczywicie pochodzi z obszaru sugerowanego w jego nazwie, np. "autentyczne kornwalijskie paszteciki" (authentic Cornish pasties), jeeli taki opis tej grupy produktów (Cornish pasties) wszed do powszechnego uycia. 65. Termin autentyczny jest stosowany: w celu zaznaczenia prawdziwego pochodzenia danego produktu, jeeli zastosowany opis moe by powszechnie uywany w odniesieniu do grupy produktów; Aby przekaza konsumentom, e dany produkt posiada szczególne waciwoci niecodzienne dla brytyjskiego podniebienia, np. dania z curry wedug autentycznych indyjskich przepisów (authentic Indian-recipe curry dishes). w celu oznaczenia poszczególnych rodzajów ryu, tam gdzie jest to istotne ze wzgldu na ich róne waciwoci. 66. Stosowane obecnie powszechnie terminy, takie jak prawdziwy (real), rzeczywisty (genuine) itp. w odniesieniu do poszczególnych skadników ywnoci (np. wyprodukowany z prawdziwego soku owocowego ) s najczciej nieuzasadnione i stanowi tautologi. Takie stosowanie tych terminów moe zosta odczytane jako sugestia, e dana ywno lub jej skadniki charakteryzuj si wysz jakoci skadu ni inne produkty z tej samej grupy. Z uwagi na fakt, e w przypadku ywnoci lub skadników bdcych odpowiednikami lub zamiennikami, bd aromatami, ich obecno powinna zosta wyranie zaznaczona na etykiecie, zaleca si zaprzestania takiego stosowania tych terminów. 67. Termin autentyczny oraz terminy podobne, takie jak prawdziwy (real) i rzeczywisty (genuine) powinny by stosowane jedynie w nastpujcych okolicznociach: aby podkreli geograficzne pochodzenie produktu, np. w przypadku, gdy moe on zosta pomylony z innymi produktami o tej samej nazwie, które nie pochodz z danego miejsca, np. autentyczne toffi z Devon (authentic Devon toffees); aby opisa zastosowan do wytworzenia danego produktu receptur, której pochodzenie jest uwzgldnione w opisie, np. curry wedug autentycznego indyjskiego przepisu (authentic Indian recipe curry); aby podkreli czysto pojedynczych odmian skadników w przypadku, gdy Wydnie poprawione, grudzie 2002

19 zapewnienie takiej czystoci jest konieczne dla konkretnych waciwoci produktu. 68. W innym przypadku sowo autentyczny i jego odpowiedniki nie powinny by stosowane bez dodatkowych okrele w opisach zarówno ywnoci, jak i skadników. ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU DOMOWY 69. Termin domowy (home-made) jest w brytyjskich sownikach w bardzo prosty i jasny sposób definiowany jako: wytworzony lub przygotowany w domu; domowej roboty; wytworzony w domu z zastosowaniem metod tradycyjnych, a nie w drodze produkcji przemysowej; wytworzony samodzielnie; wytworzony w prosty sposób. 70. W rozumieniu konsumentów termin domowy dotyczy raczej ywnoci przygotowywanej w domowej kuchni ni fabryce lub kuchni producenta. Stosowanie tego terminu bez dodatkowych okrele powinno by ograniczone ogólnymi kryteriami przedstawionymi powyej. 71. Aby treci wizualne nie wprowadzay konsumenta w bd, nie powinny one przedstawia ywnoci produkowanej w fabrykach jako ywno produkowan w maej kuchni, w domu na wsi itp. 72. W celu dostosowania procesu przygotowania posików i da w komercyjnych lokalach gastronomicznych, zastosowanie terminu domowy powinno ogranicza si do przygotowania w danym lokalu posiku zgodnie z receptur, z podstawowych skadników i w sposób odzwierciedlajcy jego przygotowanie w typowych warunkach domowych. Nie moe on zosta przygotowany poprzez jedynie poczenie ze sob wstpnie przygotowanych skadników lub rozcieczenie suchej mieszanki, jego przygotowanie musi wymaga wykonania pewnych podstawowych czynnoci kulinarnych. Podobnie jak w przypadku wyrobów domowych, firmy wiadczce usugi gastronomiczne maj prawo korzysta z czciowo przygotowanych skadników. Do typowych przykadów naley stosowanie do wyrobu deserów wstpnie przygotowanego surowego ciasta lub pochodzcego z piekarni pieczywa albo uywanie kostek bulionowych podczas przygotowywania sosów. Wydnie poprawione, grudzie 2002

20 ZALECANE KRYTERIA STOSOWANIA TERMINU WIEJSKI 73. Stosowanie terminów takich jak wie (country), gospodarstwo (farm) lub podobnych wyobrae typowo wiejskich scen moe wprowadza konsumenta w bd, jeeli ywno, której takie terminy dotycz nie zostaa wyprodukowana w gospodarstwie wiejskim w rozumieniu typowego konsumenta. 74. Sformuowanie wiejski dom (farm house) i odnoszce si do niego okrelenie wiejski (farmhouse) mog si odnosi jedynie do domu znajdujcego si w gospodarstwie rolnym, a dokadnie do gównego miejsca zamieszkania rolnika. 75. W przemyle piekarniczym termin wiejski (farmhouse) od dawna stosuje si w odniesieniu do rodzaju chleba posiadajcego pojedyncze podune nacicie, niekiedy oprószonego mk. Takie zastosowanie tego terminu jest dopuszczalne. 76. W przypadku, gdy termin wiejski jest stosowany w odniesieniu do rodków spoywczych innych ni chleb, powinien on dotyczy wyrobów pochodzcych z gospodarstwa wiejskiego. Jeeli dany produkt nie zosta wyprodukowany w gospodarstwie rolnym, ale w procesie produkcji uzyska jako i cechy produktu wyprodukowanego w gospodarstwie rolnym, naley to odpowiednio uj w jego opisie. 77. Zwaywszy na mgliste znaczenie tego terminu w przypadku, gdy wystpuje on samodzielnie, naley unika stosowania go i w zamian uywa terminów bardziej opisowych i precyzyjnych, np. zupa z duymi kawakami warzyw (chunky vegetable soup). W przypadku, gdy termin ten jest stosowany, jego znaczenie naley wyjani albo poprzez kontekst procesu sprzeday, albo za pomoc odnoszcego si do niego sformuowania, np. zupa wiejskiej roboty" (farmhouse-made soup). 78. Opis skadnika brzmicy po prostu wiejski (farmhouse) np. x z warzywami wiejskimi (x with farmhouse vegetables) jest pozbawiony znaczenia. Termin ten nie powinien by stosowany w tym kontekcie. 79. Podobne wyraenie w wiejskim stylu (country style) wydaje si by pozbawione szczególnego znaczenia. Wraenie to nie powinno by stosowane w opisach jakiejkolwiek ywnoci czy jej skadników. Wydnie poprawione, grudzie 2002

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * )

Wytyczne dotycz ce systemów gwarancji dla ywno ci * ) Wytyczne dotyczce systemów gwarancji dla ywnoci * ) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci uwaa, e systemy gwarancji dla ywnoci mog przyczyni si do szeregu korzyci dla konsumentów oraz wikszej moliwoci

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE YWNO CI KRAJ POCHODZENIA *) WPROWADZENIE

ZNAKOWANIE YWNO CI KRAJ POCHODZENIA *) WPROWADZENIE ZNAKOWANIE YWNOCI KRAJ POCHODZENIA *) WPROWADZENIE Agencja ds. Standardów ywnoci (Food Standards Agency) jest zaangaowana w promocj wiadomego wyboru. Jednym z naszych gównych celów jest ulepszanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli

Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania tkanin z dodatkiem olejku lawendowego, 1000 ml, Ekos, Pierpaoli Zmi?kczaj?cy p?yn do p?ukania

Bardziej szczegółowo

Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli

Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy, koj?cy?el pod prysznic z organicznym ekstraktem z MALWY, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena Cena po rabacie Cena sprzeda?y brutto: 18,69 z? Kwota rabatu: Kwota podatku:

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750 ml, Ekos, Pierpaoli

P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750 ml, Ekos, Pierpaoli Wspania?y p?yn do mycia naczy? - r?cznego. Produkt posiada certyfikat ICEA "czyszczenia ECO". Pachn?cy pomara?czom. Testowany dermatologicznie. P?yn do r?cznego mycia naczy? z olejkiem pomara?czowym, 750

Bardziej szczegółowo

CODEX STANDARD wersja polska

CODEX STANDARD wersja polska KRAJOWY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI MLECZARSKICH ZWIĄZEK REWIZYJNY CODEX STANDARD wersja polska CODEX STAN 206-1999 wersja polska 2015 OGÓLNY CODEX STANDARD STOSOWANIA TERMINÓW MLECZARSKICH CODEX STANDARD FOR

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg

Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg EDTA CHOLRU FOSFORANÓW Ekologiczny BEZPIECZNY proszek do prania, nie zawiera substancji pochodzenia zwierz?cego, LAWENDOWY, Ekos, Pierpaoli, Certyfikowny, 2 kg Najlepszy ekologiczny proszek do prania odzie?y

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego:

Adres strony internetowej zamawiaj cego: Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin w Cieszynie obeskim w terminie 08-10.08.2014r Numer ogoszenia: 233590-2014; data

Bardziej szczegółowo

Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4616 Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. Panie i Panowie Posowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuj wniesiony, na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium

Produkty złożone. Control checks at border inspection posts. 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone Control checks at border inspection posts 11-14 maja 2013 Monachium Produkty złożone produkt złożony : środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wykonanie remontu i przebudowy pomieszcze? w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony?rodowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ubój win na terenie gospodarstwa

Ubój win na terenie gospodarstwa Informacja dla rolników dotyczca obowizków w zakresie uboju win, cielt, owiec i kóz dokonywanych na terenie gospodarstwa oraz bada misa win i dzików w kierunku wnicy (Informacja przekazana do upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdynia: Dostawa i monta mebli, w podziale na zadania. Numer ogoszenia: 405592-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe. Ogoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, z ekstraktem z organicznego OWSA, 500 ml, Ekos, Pierpaoli

Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, z ekstraktem z organicznego OWSA, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, z ekstraktem z organicznego OWSA, 500 ml, Ekos, Pierpaoli Nawil?aj?cy,?agodz?cy szampon do codziennego stosowania, du?e opakowanie! Ekos Du?e wydajne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck Rolniczy Handel Detaliczny PIW Kłobuck Co to jest RHD? Rolniczy Handel Detaliczny Jest to rodzaj działalności, którą może prowadzić każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne Polega na zbywaniu konsumentowi

Bardziej szczegółowo

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

F. WYSOKO, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OP ATY ORAZ NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH POLA JASNE WYPENIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPENIA WACIWY ORGAN. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI, DRUKOWANYMI C. ORGANY PODATKOWE WACIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLDU NA SPRAW BDC PRZEDMIOTEM

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml

Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml Szampon i p?yn,?el pod prysznic z wyci?giem z lnu i proteinami ry?u, Anthyllis, Pierpaoli, CERTYFIKOWANY 250 ml Wyj?tkowo delikatny szampon i p?yn 2 w 1 do piel?gnacji ka?dego rodzaju w?osów i skóry cia?a,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Jakub Dyba Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012 r. Akty prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Numer og oszenia: ; data zamieszczenia: OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi Szczecin: Zorganizowanie imprezy rekreacyjno-sportowej pod nazw Tenis stoowy w Policach lub Trzebiey w terminie 26-28.09. 2014 r. dla pracowników oraz emerytów i rencistów Zamawiajcego i ich rodzin Numer

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 Szczegółowe warunki uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Dz.U.2016.451 z dnia 2016.04.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 5 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 maja 2005 r. przetwarzania przez Syndyka Masy Upadłoci Banku danych osobowych. Zdaniem Skarcego Syndyk bezprawnie, bo bez jego zgody, opublikował

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKU Y MLECZARSKIE

WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKU Y MLECZARSKIE WYKAZ ASORTYMENTOWY I CENOWY - ARTYKU Y MLECZARSKIE Za cznik nr 1 do Formularza ofertowego z dnia. r. Lp. Nazwa artyku u Kod CPV Opis Nazwa nadana przez oferenta Jedn ostka miar y Ilo Cena jednostk i netto

Bardziej szczegółowo

Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatno$ci pracownika

Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatno$ci pracownika Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatno$ci pracownika Elwira Musia!owicz Wprowadzenie Czas stanowi jeden z elementów stosunku pracy. Jego przestrzeganie to podstawowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Jedzmy zdrowo na kolorowo!

Jedzmy zdrowo na kolorowo! Jedzmy zdrowo na kolorowo! Dlaczego powinniśmy jeść warzywa? Ponieważ są źródłem: -witamin: głównie: beta-karoten, witamina C, kwas foliowy oraz witaminy K, niacyna oraz witaminy E -składników mineralnych:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL L 129/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 438/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie i praktyka: Wykształcenie w rolnictwie i gospodarce leśnej, mleczarstwie (mistrz); dyplom sommeliera specjalizującego się w serach.

Wykształcenie i praktyka: Wykształcenie w rolnictwie i gospodarce leśnej, mleczarstwie (mistrz); dyplom sommeliera specjalizującego się w serach. Wstęp: Rodzina Sternów mieszkała w gospodarstwie od XVI wieku. Aktualnie żyją tu trzy pokolenia. Działalność opiera się na produkcji przyjaznej dla środowiska i utrzymywaniu wysokiej jakość produktów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn

Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn Pakiet informacyjny ECTS Mechanika i budowa maszyn 4. REKRUTACJA NA STUDIA 4.1. Podstawy prawne rekrutacji STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Studia wojskowe: 1) Uchwaa nr 44/III/2009 Senatu WAT z dnia 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nr ref. WWW 22360811 ZG!OSZENIE ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH * X zg!oszenie zbioru na podstawie art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml

Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml Olejek nawil?aj?cy do masa?u lub do k?pieli. Od urodzenia! Pierpaoli - Sense, CERTYFIKOWANY 100 ml Je?li szukasz 100% bezpiecznej ochrony i nawil?enia dla skóry swojego dziecka to polecamy Ci Certyfikowany,

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO IM. MIKO AJA KOPERNIKA W NOWEM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTACEGO IM. MIKOAJA KOPERNIKA W NOWEM I. Podstawa prawna. 1. Art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU

ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU ZNACZENIE PRAWIDŁOWEGO ODYWIANIA W ROZWOJU MŁODEGO ORGANIZMU Tryb ycia współczesnego, młodego pokolenia nie sprzyja regularnemu odywianiu si. W tej sytuacji zapewnienie dzieciom i młodziey moliwoci regularnego

Bardziej szczegółowo