GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku

2 Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pismo Prezesa Zarządu Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Oświadczenie Zarządu Opinia biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku (niezbadane) 2

3 Raport roczny PISMO PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ Szanowni Państwo! Rok 2014 był przełomowym i jednym z najważniejszych w historii Cyfrowego Polsatu. Do Grupy dołączył Polkomtel, operator sieci Plus, dzięki czemu powstała największą grupa medialno-telekomunikacyjna w Polsce, a także w regionie. Został dzięki temu stworzony solidny fundament dla przyszłego rozwoju i udanego funkcjonowania całej Grupy Cyfrowego Polsatu, łączącej w sobie Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizję Polsat oraz platformę IPLA. Grupa zyskała nowe możliwości rozwoju w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Cieszę się, że Zarządy Spółek bardzo szybko podjęły działania mające na celu wykorzystanie szansy, jaką jest efektywna współpraca Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Dzięki temu wprowadzona została pionierska i unikalna oferta usług zintegrowanych program smartdom odpowiadająca na nowe uwarunkowania rynkowe i oczekiwania konsumentów oraz budująca przewagę konkurencyjną Grupy. Wysoko oceniam tempo integracji operacyjnej w ramach Grupy dzięki temu całą swoją aktywność może skupić na realizacji celu podstawowego, czyli budowie pozycji lidera na rynku rozrywki i telekomunikacji w Polsce. Wierzę, że cele i strategia będą w dalszym ciągu skutecznie realizowane, co pozwoli na kontynuację rozwoju Grupy Cyfrowego Polsatu, a w efekcie zdobycie trwałej przewagi nad wszystkimi konkurentami. Bez wątpienia atutem Grupy jest również coraz szersza oferta nowych usług, w tym finansowych przygotowanych we współpracy z PlusBankiem, energii elektrycznej sprzedawanych przez sieć Plus oraz kolejnych nowych z innych dziedzin, które przyniosą dodatkowe korzyści zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych. Grupa Cyfrowy Polsat wraz z Polkomtelem umacniała również swoją pozycję lidera na rynku nowoczesnych technologii. Jest dostawcą usługi najszybszego Internetu w naszym kraju w technologii LTE i oferuje największy zasięg LTE pod względem populacji. Grupa jako pierwsza w Polsce przeprowadziła pomyślnie testy technologii LTE-Advanced poprzez agregację pasm częstotliwości 1800 MHz i 2600 MHz, VoLTE (Voice over LTE) oraz LTE Broadcast. Z zadowoleniem przyjąłem uzyskane w minionym roku wyniki operacyjne i finansowe, w tym efektywnie realizowane cele we wszystkich najważniejszych segmentach działalności na rynkach płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, telekomunikacyjnym, a także usług online. Podkreślenia wymaga fakt, że swoje bardzo dobre rezultaty Grupa osiąga w niezwykle konkurencyjnym otoczeniu rynkowym, skutecznie rywalizując we wszystkich ważnych obszarach swojej działalności. Chciałbym podziękować zarówno Akcjonariuszom, jak i Abonentom i Klientom Grupy Cyfrowego Polsatu za okazane zaufanie. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Zarządów i Pracowników Grupy, których efektywna i pełna zaangażowania praca przyczyniła się do realizacji wyznaczonych celów i zadań. Jestem przekonany, że Grupa Cyfrowego Polsatu będzie nadal skutecznie prowadziła swoją działalność, co przełoży się na konsekwentną budowę wartości Grupy z korzyścią dla jej Akcjonariuszy. Z wyrazami szacunku Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. 3

4 Raport roczny PISMO PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce Raport Roczny za 2014 rok. W wyniku sfinalizowanej 7 maja 2014 roku transakcji nabycia przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem, kontrolującej pośrednio 100% udziałów Polkomtelu, ubiegły rok upłynął pod znakiem integracji Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, co znalazło także odzwierciedlenie w tym raporcie, który kompleksowo opisuje naszą Grupę w nowym kształcie, zarówno od strony operacyjnej, jak i finansowej. Wraz z dołączeniem do Grupy Cyfrowy Polsat operatora sieci Plus, stała się ona największą grupą medialnotelekomunikacyjną w regionie, obsługującą 6,1 mln klientów kontraktowych i świadczącą łącznie 16,5 mln usług płatnej telewizji, telefonii komórkowej i Internetu LTE, oraz jednym z największych prywatnych polskich przedsiębiorstw o kapitalizacji ok. 15 mld zł. Całkowite skonsolidowane przychody Grupy Cyfrowy Polsat w 2014 roku wyniosły 7,4 mld zł, EBITDA 2,7 mld zł, a zysk 292,5 mln zł. Naturalną konsekwencją transakcji zakupu Polkomtelu była integracja operacyjna, którą zakończyliśmy w zeszłym roku dla obszarów biznesowych Grupy. Jednocześnie rozpoczęliśmy realizację szeregu wspólnych projektów w obszarach marketingu, sprzedaży, obsługi i utrzymania klienta, IT i finansów, celem osiągnięcia zapowiedzianych synergii przychodowych, kosztowych i finansowych. Wszystkie projekty związane z synergiami przychodowymi (ok. 2 mld zł w latach ) i kosztowymi (ok. 1,5 mld zł w latach ) przebiegały zgodnie z planem. Natomiast już w sierpniu zeszłego roku, w wyniku zakończonego sukcesem procesu częściowego refinansowania zadłużenia Grupy, podwyższyliśmy nasze oczekiwania co do synergii finansowych do kwoty 700 mln zł do końca 2019 roku. Dzięki przeprowadzonej integracji, zgodnie z naszą strategią multioperatora, stworzyliśmy unikalną ofertę usług zintegrowanych program smartdom odpowiadającą na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i oczekiwania konsumentów oraz budującą naszą przewagę konkurencyjną. Oferta ta, pozwalająca m.in. kupić drugi produkt za 50% ceny, a trzeci nawet za 1 zł, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów i już w pierwszych miesiącach odniosła komercyjny sukces. Do programu smartdom dołączyło w zeszłym roku 569 tys. klientów, a łączna liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów wyniosła 1,753 mln. Grupa Cyfrowy Polsat to także segment nadawania i produkcji telewizyjnej oraz największa polska telewizja internetowa IPLA, gdzie konsekwentnie umacnialiśmy naszą pozycję lidera. Nasz główny kanał POLSAT utrzymał wysokie udziały w oglądalności na poziomie 13,3%, a udział w widowni nadawanych przez nas kanałów tematycznych wyniósł 10,4%, co łącznie zapewniło nam udziały w rynku o wielkości 23,7%. W 2014 roku wzrósł udział naszej Grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu do 25,1%, a nasze przychody z tego tytułu, dzięki dobrze skomponowanej ramówce oraz optymalnym inwestycjom w treści programowe, zanotowały wyższą od całego rynku dynamikę wzrostu. Istotny rozwój zarówno w obszarze programowym, jak i funkcjonalnym przeszła nasza telewizja internetowa IPLA, co przyczyniło się zarówno do wzrostu przychodów serwisu, jak i zainteresowania ze strony użytkowników. Strategia naszej Grupy pozostaje niezmienna. Będziemy podejmować działania mające na celu utrzymanie pozycji lidera rynku rozrywki i telekomunikacji. Przy wykorzystaniu najlepszych i najnowocześniejszych technologii będziemy tworzyć i dostarczać wysokiej jakości treści programowe oraz produkty telekomunikacyjne, które będziemy oferować w ramach atrakcyjnych pakietów usług zintegrowanych odpowiadających na ewoluujące potrzeby klientów oraz zwiększających ich satysfakcję ze współpracy z nami. Niezmiennie uważamy, że bardzo ważna dla przyszłego rozwoju naszej Grupy jest inwestycja w szybki Internet LTE, którego jesteśmy pionierem i liderem rozwoju na rynku polskim. Oceniamy, że działania te przyczynią się do systematycznego wzrostu liczby klientów, ich lojalności oraz średniego przychodu od jednego klienta. Natomiast osiągnięcie tych założeń w połączeniu z efektywnym zarządzaniem bazą kosztową wpłynie pozytywnie na budowanie wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy. Z poważaniem Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. 4

5 Raport roczny SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CYFROWY POLSAT S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 5

6 SPIS TREŚCI Grupa Cyfrowy Polsat w skrócie... 8 Zastrzeżenia... 9 Wybrane dane finansowe Charakterystyka Grupy Cyfrowy Polsat Struktura Kim jesteśmy Strategia Grupy Przewagi konkurencyjne Szanse rynkowe Perspektywy rozwoju Działalności Grupy Cyfrowy Polsat Działalność na rynku płatnej telewizji Działalność na rynku telekomunikacyjnym Działalność na rynku usług zintegrowanych Sprzedaż i marketing Obsługa i utrzymanie klienta Działalność hurtowa na rynku międzyoperatorskim Segment nadawania i produkcji telewizyjnej Pozostałe aspekty naszej działalności Istotne wydarzenia i umowy zawarte w 2014 roku Wydarzenia o charakterze korporacyjnym Wydarzenia o charakterze biznesowym Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Cyfrowy Polsat Kluczowe czynniki wpływające na naszą działalność operacyjną i osiągniągane wyniki finansowe Informacje o trendach Najważniejsze inwestycje w Przegląd sytuacji operacyjnej Grupy Objaśnienie kluczowych pozycji ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Przegląd sytuacji finansowej Informacje o ryzyku rynkowym Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym i sytuacją gospodarczą Czynniki ryzyka związane z naszą działalnością i sektorami, w których działamy Czynniki ryzyka związanie z profilem finansowym Grupy Czynniki ryzyka związane z otoczeniem prawno-regulacyjnym Pozostałe informacje istotne dla oceny naszej sytuacji kadrowej, gospodarczej i finansowej, a także naszych wyników finansowych Transakcje z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania nasz Spółką i Grupą Kapitałową Rynki zbytu i uzależnienie od odbiorcy lub dostawcy Związki zawodowe Cyfrowy Polsat na rynku kapitałowym Akcje Cyfrowego Polsatu Notowania akcji Rekomendacje analityków Bliski dialog z rynkiem kapitałowym Polityka dywidendy

7 8. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zasady ładu korporacyjnego, którym podlega Spółka Stosowanie zasad ładu korporacyjnego Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Kapitał zakładowy i akcjonariat Cyfrowego Polsatu Statut Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Definicje i słowniczek pojęć technicznych

8 GRUPA CYFROWY POLSAT W SKRÓCIE Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. jest wiodącą grupą multimedialną w Polsce. W ramach prowadzonej działalności świadczymy kompleksowe, zintegrowane usługi medialne i telekomunikacyjne w następujących obszarach: Usług płatnej telewizji cyfrowej, oferowanych przez Cyfrowy Polsat - największą w Polsce i czołową platformę satelitarną w Europie. Naszym klientom zapewniamy dostęp do ponad 140 kanałów polskojęzycznych, w tym 40 kanałów HD oraz nowoczesnych usług PPV, VOD Domowa Wypożyczalnia Filmowa, TV online, catch-up TV oraz Multiroom. Poprzez wiodący na polskim rynku serwis IPLA świadczymy także usługi wideo online. Mobilnych usług telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi głosowe oraz transmisji danych, które świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem spółki zależnej Polkomtel jednego z wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych; Szerokopasmowego mobilnego Internetu, oferowanego pod dwiema alternatywnymi markami Cyfrowy Polsat i Plus. Usługi te świadczymy również w nowoczesnej technologii LTE. Oferujemy najszersze pokrycie technologią LTE w Polsce, a nasi klienci uzyskują najwyższe prędkości transmisji danych spośród ofert udostępnianych przez krajowych operatorów mobilnych; Nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez Telewizję Polsat, wiodącego nadawcę komercyjnego na polskim rynku, oferującego 26 popularnych kanałów telewizyjnych, w tym 5 HD. Usług hurtowych na rynku międzyoperatorskim, obejmujących m.in. usługi interconnect, roaming krajowy i międzynarodowy, współdzielenie zasobów sieciowych, czy dzierżawę infrastruktury telekomunikacyjnej. Naszą działalność prowadzimy w ramach dwóch segmentów biznesowych: w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. Nasze całkowite skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w 2014 roku wzrosły do 7.409,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 292,5 mln zł. EBITDA wyniosła blisko 2.738,3 mln zł przy marży EBITDA na poziomie 37,0%. 8

9 ZASTRZEŻENIA Prezentacja danych finansowych i pozostałych danych Zawarte w niniejszym Sprawozdaniu z działalności Grupy Cyfrowy Polsat S.A. odwołania do Spółki, Cyfrowego Polsatu dotyczą spółki Cyfrowy Polsat S.A., natomiast wszelkie odwołania do Grupy, Grupy Kapitałowej, Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Grupy Cyfrowy Polsat lub Grupy Polsat dotyczą Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz skonsolidowanych z nią podmiotów zależnych. Wyrażenia my, nas, nasz oraz podobne, co do zasady, odnoszą się do Grupy, chyba że z kontekstu jasno wynika, że odnoszą się one tylko do samej Spółki. Na końcu Sprawozdania zamieszczony został słowniczek użytych pojęć. Dane finansowe i operacyjne Niniejszy raport roczny zawiera sprawozdania finansowe oraz inne dane finansowe w odniesieniu do Grupy i Spółki. W szczególności zawiera skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku. Załączone do niniejszego raportu rocznego sprawozdania finansowe za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ( MSR 34 ) i zaprezentowane w milionach złotych. O ile nie stwierdzono inaczej, informacje finansowe zawarte w niniejszym Sprawozdaniu z działalności zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( MSSF ). W odniesieniu do niektórych informacji finansowych zawartych w niniejszym Sprawozdaniu wprowadzono korekty z tytułu zaokrągleń. W efekcie, pewne liczby wykazane sumarycznie w niniejszym Sprawozdaniu mogą nie stanowić dokładnych sum arytmetycznych liczb wchodzących w ich skład. Prezentacja walut i informacja o kursach wymiany walut O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym Sprawozdaniu do PLN, zł i złotego są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w Rzeczpospolitej Polskiej; USD i dolara amerykańskiego są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej; wszystkie odniesienia do EUR i euro są odniesieniami do prawnego środka płatniczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które przyjęły jednolitą walutę, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, podpisanym 25 marca 1957 roku w Rzymie, zmienionym Traktatem o Unii Europejskiej, podpisanym 7 lutego 1992 roku w Maastricht i Traktatem z Amsterdamu podpisanym 2 października 1997 roku w Amsterdamie, z uwzględnieniem Rozporządzeń Rady (WE) nr 1103/97 i 974/98. Poniższe tabele przedstawiają za wskazane okresy wybrane informacje dotyczące kursu średniego, publikowanego przez Narodowy Bank Polski ( NBP ) dla złotego ( obowiązujący kurs wymiany NBP ), wyrażonego w złotych za dolara i w złotych za euro. Poniższe kursy walutowe mogą różnić się od rzeczywistych kursów zastosowanych dla celów sporządzania naszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i innych informacji finansowych przedstawionych w niniejszym Sprawozdaniu. Prezentacja kursów wymiany nie ma sugerować, że kwoty w złotych faktycznie odzwierciedlają określone kwoty w dolarach lub euro, ani że kwoty takie mogły być przeliczone na dolary lub euro, według określonej stawki. Rok [złotych za 1,00 dolara] Kurs wymiany na koniec okresu 2,9641 3,4174 3,0996 3,0120 3,5072 Średni kurs wymiany w ciągu okresu 3,0157 2,9634 3,2570 3,1608 3,1551 Najwyższy kurs wymiany w ciągu okresu 3,4916 3,5066 3,5777 3,3724 3,5458 Najniższy kurs wymiany w ciągu okresu 2,7449 2,6458 3,0690 3,0105 3,0042 3,13 3,14 3,05 3,04 3,06 3,07 3,11 3,03 3,03 3,02 3,01 3,00 3,01 3,03 3,20 3,11 3,30 3,19 3,36 3,28 3,55 3,41 3,35 3,35 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 Najwyższy kurs wymiany w ciągu miesiąca [PLN/USD] Najniższy kurs wymiany w ciągu miesiąca [PLN/USD] 9

10 Rok [złotych za 1,00 euro] Kurs wymiany na koniec okresu 3,9603 4,4168 4,0882 4,1472 4,2623 Średni kurs wymiany w ciągu okresu 3,9946 4,1198 4,1850 4,1975 4,1852 Najwyższy kurs wymiany w ciągu okresu 4,1770 4,5642 4,5135 4,3432 4,3138 Najniższy kurs wymiany w ciągu okresu 3,8356 3,8403 4,0465 4,0671 4,0998 4,31 4,24 4,24 4,23 4,21 4,21 4,15 4,14 4,17 4,17 4,14 4,16 4,16 4,10 4,13 4,22 4,21 4,23 4,23 4,17 4,18 4,18 4,18 4,15 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 Najwyższy kurs wymiany w ciągu miesiąca [PLN/EUR] Najniższy kurs wymiany w ciągu miesiąca [PLN/EUR] Stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań Niniejsze Sprawozdanie zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań dotyczących naszej działalności, wyników finansowych i wyników operacyjnych. Wiele stwierdzeń tego typu zawiera się w określeniach takich jak może, będzie, oczekiwać, przewidywać, uważać, szacować oraz podobnych, użytych w niniejszym Sprawozdaniu. Z natury stwierdzenia te podlegają wielu założeniom, ryzyku i niepewności. W związku z tym rzeczywiste wyniki mogą zasadniczo różnić się od tych, które wyrażono lub których można oczekiwać na podstawie stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań. Zwracamy uwagę czytelników, aby nie opierali swoich decyzji inwestycyjnych na takich stwierdzeniach, gdyż są one aktualne jedynie w momencie sporządzania niniejszego Sprawozdania. Powyższe zastrzeżenia należy uwzględnić w związku z wszelkimi dalszymi pisemnymi lub ustnymi stwierdzeniami odnoszącymi się do przyszłych oczekiwań, wydanymi przez nas lub przez osoby działające w naszym imieniu. Nie bierzemy na siebie żadnego zobowiązania do weryfikacji ani do potwierdzenia oczekiwań analityków lub danych szacunkowych, ani też do publicznego wydania jakichkolwiek korekt do tego typu stwierdzeń w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności zachodzących po dacie opublikowania niniejszego Sprawozdania. W punkcie 4 Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Cyfrowy Polsat oraz w punkcie 5 - Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, a także w innych miejscach niniejszego Sprawozdania przedstawiamy istotne czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że nasze rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od naszych oczekiwań. Te zastrzeżenia dotyczą wszystkich stwierdzeń odnoszących się do przyszłych oczekiwań wydanych przez nas lub przez osoby działające w naszym imieniu. Twierdząc, że zdarzenie, warunki lub okoliczności mogą lub będą mieć niekorzystny wpływ na nas, mamy na myśli ich wpływ na naszą działalność, sytuację finansową i wyniki operacyjne. Dane branżowe i rynkowe W niniejszym Sprawozdaniu przedstawiamy informacje dotyczące naszej działalności, jak również rynków, na których działamy i na których działają nasi konkurenci. Informacje o rynku, jego wielkości, udziale w rynku, pozycji na rynku, wskaźnikach wzrostu, jak również inne dane branżowe dotyczące naszej działalności i rynków, na których działamy, obejmują dane i raporty opracowane przez różne strony trzecie i wartości oszacowane wewnętrznie. Dane rynkowe i branżowe dotyczące naszej działalności uzyskaliśmy od dostawców danych branżowych: Eurostat, dla danych dotyczących polskiej gospodarki, w tym wzrostu Produktu Krajowego Brutto; Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej; Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE); Główny Urząd Statystyczny (GUS); Europejski Urząd ds. Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC); European Commission (Digital Agenda Scoreboard ); Nielsen Audience Measurement; Starlink; 10

11 IAB AdEX; PwC (Global entertainment and media outlook: ); ZenithOptimedia; Megapanel PBI/Gemius; PMR; IQS; GFK Polonia; e-marketer; Ericsson Mobility Report; oraz Operatorów działających na polskim rynku. Jesteśmy przekonani, że publikacje, ankiety i prognozy branżowe są wiarygodne, ale nie dokonaliśmy ich niezależnej weryfikacji i nie możemy gwarantować ich dokładności ani kompletności. Poza tym, w wielu przypadkach w niniejszym Sprawozdaniu zawarliśmy stwierdzenia dotyczące naszej branży i naszej pozycji na rynku oparte na doświadczeniu własnym i naszych badaniach warunków rynkowych. Nie możemy zapewnić, że przyjęte założenia prawidłowo odzwierciedlają naszą pozycję rynkową. Nasze badania wewnętrzne nie zostały zweryfikowane przez żadne niezależne źródła. 11

12 WYBRANE DANE FINANSOWE Poniższe tabele przedstawiają wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014 roku i 2013 roku. Wybrane dane finansowe zawarte w poniższych tabelach zostały zaprezentowane w milionach zł, o ile nie zaznaczono inaczej. Informacje zawarte w tych tabelach powinny być czytane razem z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (łącznie z notami) oraz w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku, dołączonych do niniejszego Sprawozdania oraz z informacjami zawartymi w punkcie 4 niniejszego Sprawozdania - Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy Cyfrowy Polsat. W wyniku nabycia w dniu 7 maja 2014 roku spółki Metelem Holding Company Limited skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 i 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2014 roku obejmują wyniki spółki Metelem Holding Company Limited wraz z jej spółkami zależnymi, m.in. operatora telekomunikacyjnego Polkomtel. W związku z powyższym zmieniliśmy prezentację przychodów operacyjnych i kosztów operacyjnych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Żadna z wprowadzonych zmian nie wpłynęła na uprzednio prezentowane przez Grupę Cyfrowy Polsat kwoty przychodów, kosztów, zysku netto za okres, EBITDA ani kapitału własnego. Wybrane dane finansowe: ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okresy 3 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,2133 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 października do 31 grudnia 2014 roku; ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1852 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,2623 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z 31 grudnia 2014 roku). Takie przeliczenie nie ma na celu sugerowania, że kwoty w złotych faktycznie odzwierciedlają określone kwoty w euro ani, że kwoty takie mogły być przeliczone na euro według wymienionego kursu, czy jakiegokolwiek innego kursu. Należy zwrócić uwagę, iż dane za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014 roku nie są w pełni porównywalne do danych za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2013 roku ze względu na sprzedaż udziałów w RS TV S.A. w dniu 30 sierpnia 2013 roku oraz nabycie udziałów Metelem Holding Company Limited, spółki będącej pośrednim właścicielem Polkomtelu, w dniu 7 maja 2014 roku. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż skonsolidowany rachunek zysków i strat, jak również skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych przygotowany przez Grupę Cyfrowy Polsat za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014 roku, obejmują wyniki Grupy Metelem za okres od 7 maja 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, stąd też nie przedstawiają w pełni aktualnej skali działalności operacyjnej grupy Cyfrowy Polsat. Ponadto, w 2013 roku wyniki spółki Polskie Media S.A., nabytej 30 sierpnia 2013 roku, były konsolidowane od 1 września 2013 roku. Z uwagi na formalne połączenie spółek Polskie Media S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o. w dniu 31 grudnia 2013 roku nie jest możliwe wyeliminowanie wpływu konsolidacji spółki Polskie Media S.A. Skonsolidowany bilans 31 grudnia grudnia 2013 mln PLN mln EUR mln PLN mln EUR Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* 1.747,9 410,1 342,2 80,3 Aktywa , , , ,7 Zobowiązania długoterminowe , , ,2 398,9 Zobowiązania krótkoterminowe 4.167,2 977,7 974,8 228,7 Kapitał własny 9.141, , ,2 704,1 Kapitał zakładowy 25,6 6,0 13,9 3,3 * Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania. 12

13 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia grudnia 2013 mln PLN mln EUR mln PLN mln EUR Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1.973,9 471,6 802,7 191,8 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 972,8 232,4 (133,8) (32,0) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.542,9) (368,7) (596,5) (142,5) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1.403,8 335,4 72,4 17,3 13

14 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych mln PLN mln EUR mln PLN mln EUR mln PLN mln EUR mln PLN mln EUR 1.701,7 403,9 466,1 110, , , ,1 437,3 Przychody hurtowe 641,1 152,2 317,2 75, ,0 466, ,2 241,4 Przychody ze sprzedaży sprzętu 159,9 38,0 9,7 2,3 327,3 78,2 41,7 10,0 Pozostałe przychody ze sprzedaży 18,4 4,4 7,5 1,8 43,9 10,5 28,8 6,9 Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2.521,1 598,4 800,5 190, , , ,8 695,5 Koszty kontentu (295,6) (70,2) (260,7) (61,9) (1.029,5) (246,0) (927,0) (221,5) Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta (218,3) (51,8) (92,4) (21,9) (612,7) (146,4) (332,0) (79,3) Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (443,8) (105,3) (68,6) (16,3) (1.295,9) (309,6) (256,4) (61,3) Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (557,2) (132,2) (71,4) (16,9) (1.412,4) (337,5) (256,3) (61,2) (150,9) (35,8) (53,2) (12,6) (421,7) (100,8) (178,6) (42,7) Koszt własny sprzedanego sprzętu (376,6) (89,4) (10,6) (2,5) (925,2) (221,1) (63,9) (15,3) Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych (27,5) (6,5) (7,2) (1,7) (67,6) (16,2) (28,2) (6,7) należności Inne koszty (55,5) (13,2) (27,6) (6,6) (212,1) (50,7) (115,3) (27,5) Koszty operacyjne (2.125,4) (504,5) (591,7) (140,4) (5.977,1) (1.428,2) (2.157,7) (515,6) Pozostałe przychody operacyjne, netto (2,2) (0,5) (2,0) (0,5) 9,6 2,3 36,8 8,8 Zysk z działalności operacyjnej 393,5 93,4 206,8 49, ,4 344,6 789,9 188,7 Zyski i straty z działalności inwestycyjnej (11,4) (2,7) 4,1 1,0 15,2 3,6 16,1 3,8 Koszty finansowe (379,2) (90,0) (22,8) (5,4) (1.146,0) (273,8) (216,0) (51,6) Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 0,6 0,1 0,6 0,1 2,6 0,6 2,9 0,7 Zysk brutto 3,5 0,8 188,7 44,8 314,2 75,1 592,9 141,7 Podatek dochodowy 10,5 2,5 (15,5) (3,7) (21,7) (5,2) (67,4) (16,1) Zysk netto 14,0 3,3 173,2 41,1 292,5 69,9 525,5 125,6 Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji Inne skonsolidowane dane finansowe Za okres 3 miesięcy zakończony 31 grudnia Za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia ,02 0,01 0,50 0,12 0,54 0,13 1,51 0, Wynik EBITDA (1) 837,3 198,7 275,4 65, ,3 654, ,3 250,0 Marża wyniku EBITDA 33,2% 33,2% 34,4% 34,4% 37,0% 37,0% 35,9% 35,9% Marża operacyjna 15,6% 15,6% 25,8% 25,8% 19,5% 19,5% 27,1% 27,1% Wydatki inwestycyjne, netto (2) 97,9 23,2 24,0 5,7 331,3 79,2 120,7 28,8 (1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki. (2) Wydatki inwestycyjne, netto odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych. 14

15 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY CYFROWY POLSAT 1.1. Struktura Tabela i schemat poniżej przedstawiają spółki wchodzące w skład organizacji Grupy Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz ze wskazaniem metody konsolidacji. Spółka Siedziba Przedmiot działalności Jednostka Dominująca Cyfrowy Polsat S.A. ul. Łubinowa 4a, Warszawa Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. Cyfrowy Polsat Finance AB ul. Łubinowa 4a, Warszawa Stureplan 4C, 4 TR Sztokholm, Szwecja działalność radiowa i telewizyjna, telekomunikacja zarządzanie majątkiem trwałym i prawami własności intelektualnej Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 31 grudnia 2014 n/d 31 grudnia 2013 n/d 100% 100% transakcje finansowe 100% 100% Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa nadawanie i produkcja telewizyjna 100% 100% Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Nord License AS Polsat License Ltd. Polsat Ltd. Telewizja Polsat Holdings Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa reklama 100% 100% ul. Ostrobramska 77, Warszawa media 100% 100% Vollsvseien 13B, Lysaker, Norwegia Poststrasse 9, 6300 Zug, Szwajcaria 238A King Street, W6 0RF Londyn, Wielkia Brytania obrót licencjami programowymi 100% 100% obrót licencjami programowymi 100% 100% nadawania telewizyjne 100% - ul. Ostrobramska 77, Warszawa działalność holdingowa 100% 100% Media-Biznes Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, Warszawa działalność telewizyjna 100% 100% Polsat Brands (einfache Gesellschaft) Poststrasse 9, 6300 Zug, Szwajcaria zarządzanie prawami własności intelektualnej 100% 100% INFO-TV-FM Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa działalność radiowa i telewizyjna 100% 100% Redefine Sp. z o.o. Poszkole.pl Sp. z o.o. Gery.pl Sp. z o.o. Frazpc.pl Sp. z o.o. Netshare Sp. z o.o al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 61 A, Warszawa działalność portali internetowych 100% 100% działalność portali internetowych 100% 100% działalność portali internetowych 100% 100% działalność portali internetowych 100% 100% pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 100% 100% CPSPV1 Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa usługi techniczne 100% 99% CPSPV2 Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, Warszawa usługi techniczne 100% 99% PL 2014 Sp. z o.o. Polsat Futbol Ltd. (1) al. Stanów Zjednoczonych 53, Warszawa Office 1D, King Street Londyn W6 0RF, Wielka Brytania pozostała działalność związana ze sportem działalność telewizyjna 100% 60% - 100% 15

16 Spółka Siedziba Przedmiot działalności Udział w ogólnej liczbie głosów (%) 31 grudnia grudnia 2013 Metelem Holding Company Limited (2) Kostakis Pantelidi 1, 1010 Nikozja, Cypr działalność holdingowa 100% - Eileme 1 AB (publ) (2) Eileme 2 AB (publ) (2) Eileme 3 AB (publ) (2) Eileme 4 AB (publ) (2) Stureplan 4C, Sztokholm, Szwecja Stureplan 4C, Sztokholm, Szwecja Stureplan 4C, Sztokholm, Szwecja Stureplan 4C, Sztokholm, Szwecja działalność holdingowa i finansowa działalność holdingowa i finansowa działalność holdingowa i finansowa 100% - 100% - 100% - działalność holdingowa 100% - Polkomtel Sp. z o.o. (2) ul. Postępu 3, Warszawa działalność telekomunikacyjna 100% - Nordisk Polska Sp. z o.o. (2) ul. Postępu 3, Warszawa działalność telekomunikacyjna 100% - Polkomtel Finance AB (publ) (2) Norrlandsgatan 18, Sztokholm, Szwecja działalność finansowa 100% - Liberty Poland S.A. (2) ul. Katowicka 47, Chorzów działalność telekomunikacyjna 100% - Polkomtel Business Development Sp. z o.o. (2) ul. Postępu 3, Warszawa pozostała działalność wspierająca usługi finansowe 100% - Plus TM Management Sp. z o.o. (2) ul. Postępu 3, Warszawa działalność telekomunikacyjna 100% - LTE Holdings Limited (2) Kostakis Pantelidi 1, 1010 Nikozja, Cypr działalność holdingowa 100% - Plus TM Group Sp. z o.o. S.K.A. (2) ul. Postępu 3, Warszawa dzierżawa własności intelektualnej i podobnych przedmiotów 100% - Plus TM Group Sp. z o.o. (2) ul. Postępu 3, Warszawa działalność holdingowa 100% - Jednostki, w których udziały wyceniane są metodą praw własności Polsat JimJam Ltd Salusbury Road Londyn NW6 6RG Wielka Brytania działalność telewizyjna 50% 50% Polski Operator Telewizyjny Sp. z o.o. (3) ul. Huculska 6, Warszawa telekomunikacja oraz radiodyfuzja 50% 50% New Media Ventures Sp. z o.o. (2) Wołoska 18, Warszawa obsługa programów lojalnościowych 49,97% - Paszport Korzyści Sp. z o.o. (2) Postępu 3, Warszawa obsługa programów lojalnościowych 49% - (1) Spółka Polsat Futbol Ltd. została zlikwidowana 21 stycznia 2014 roku. (2) Spółka konsolidowana od dnia 7 maja 2014 roku. (3) Spółka zawiesiła działalność. Dodatkowo w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okresy 3 i 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014 roku wykazano udziały w poniższych jednostkach: Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. (1) Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Siedziba Przedmiot działalności 31 grudnia grudnia 2013 ul. Chorzowska 3, Radom nie prowadzi działalności 99% 85% Litenite Limited (2) Kostakis Pantelidi 1, 1010 Nikozja, Cypr działalność holdingowa 49% - (1) Udziały wyceniane po koszcie zakupu z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (2) Udziały w Litenite Limited zostały ujęte jako inwestycja w jednostkę stowarzyszoną bez uwzględnienia zmian w wynikach i aktywach netto 16

17 (Komplementariusz) (Komplementariusz) Sprawozdanie z działalności Struktura Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu na dzień 31 grudnia 2014 roku. CYFROWY POLSAT S.A. 100% 100% Cyfrow y Polsat Finance AB 100% Telew izja Polsat Sp. z o.o. 100% Gery.pl Sp. z o.o. (Komandy tariusz) Metelem Capital Holdings Limited Cyfrow y Polsat Trade Marks Sp. z o.o. 100% 100% Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. 100% Frazpc.pl Sp. z o.o. (Komandy tariusz) 100% Eileme 1 AB (publ) CPSPV1 Sp. z o.o. 100% 100% PL 2014 Sp. z o.o. 100% Netshare Sp. z o.o. (Komandy tariusz) 100% Eileme 2 AB (publ) CPSPV2 Sp. z o.o. 100% 100% 99% Polsat License Ltd. Polsat Brands (einfache Gesellschaft) 1% 100% Redefine Sp. z o.o. 100% Poszkole Sp. z o.o. (Komandy tariusz) 100% Eileme 3 AB (publ) 100% Eileme 4 AB (publ) 100% Telew izja Polsat Holdings Sp. z o.o. 99% Karpacka Telew izja Kablow a Sp. z o.o. 100% Polkomtel Sp. z o.o. 100% Nord License AS Nordisk Polska Sp. z o.o. 100% 100% Polkomtel Business Development Sp. z o.o. INFO-TV-FM Sp. z o.o. 26,5% 73,5% 100% 100% Polsat Ltd. Media-Biznes Sp. z o.o. Polkomtel Finance AB (publ) Liberty Poland S.A. 100% 49% 100% 49,97% Paszport Korzyści Sp. z o.o. New Media Ventures Sp. z o.o. (Komandy tariusz) (Komandy tariusz) Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. Sp. k. (Komandy tariusz) 50% 100% Polsat JimJam Ltd. 100% Plus TM Group Sp. z o.o. Plus TM Group Sp. z o.o. S.K.A 100% 100% 100% Plus TM Management Sp. z o.o. (Komandy tariusz) LTE Holdings Limited 49% Litenite Limited 50% Polski Operator Telew izyjny Sp. z o.o. Wspólnik Konsolidacja metodą pełną Komandytariusz Konsolidacja metodą praw w łasności Komplementariusz Spółka nie podlega konsolidacji 17

18 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat i ich skutki W 2014 roku zostały wprowadzone niżej wymienione zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. Zmiany te są efektem przeprowadzonych akwizycji, jak również elementem realizowanego procesu optymalizacji struktury oraz procesów w ramach Grupy Kapitałowej. Data Opis 21 stycznia 2014 Likwidacja spółki Polsat Futbol Ltd. 7 maja 2014 Nabycie 100% udziałów spółki Metelem Capital Holding Limited, pośredniego właściciela Polkomtel. 14 maja 2014 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Polkomtelu Plus TM Group SKA na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o podwyższeniu kapitału do kwoty 1,050 mln zł, podjętej 23 grudnia 2013 roku. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Spółka posiada pośrednio, poprzez Polkomtel i spółki zależne Polkomtel akcji w kapitale zakładowym Plus TM Group SKA o wartości nominalnej 50 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,050 mln zł, stanowiących 100% udziałów w Plus TM Group SKA. 22 maja 2014 Nabycie przez Cyfrowy Polsat Trade Marks 1% udziałów w spółkach CPSPV1 Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w spółce CPSPV2 Sp. z o.o. W wyniku transakcji CPTM obecnie posiada w CPSPV1 oraz CPSPV2 po 100% udziałów. 23 maja 2014 Podwyższenie kapitału zakładowego Metelem oraz objęcie przez Cyfrowy Polsat nieuprzywilejowanych nowych udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR (tj. ok. 4,15 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy i cenie emisyjnej EUR (tj. ok PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Metelem, Spółka posiadała udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej EUR (tj ,53 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących 100% kapitału zakładowego Metelem. Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Spółka posiada udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej EUR (tj ,33 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących nadal 100% udziałów w Metelem. 26 maja 2014 Nabycie przez Cyfrowy Polsat udziałów w spółce zależnej Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. W wyniku transakcji Spółka posiada 99% udziałów w Karpackiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o. 27 maja 2014 Likwidacja spółki LTE 6 Sp. z o.o. (spółka zależna Polkomtelu) i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego. 27 lipca 2014 Nabycie przez Telewizję Polsat pozostałych 50% w kapitale zakładowym PL 2014 Sp. z o.o., tym samym zwiększając udział w ogólnej liczbie głosów do 100%. 6 sierpnia 2014 Nabycie przez Telewizję Polsat Holdings Sp. z o.o. 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polsat Ltd. z siedzibą w Londynie. Ponadto, w dniu 27 lutego 2015 roku Telewizja Polsat nabyła 100% udziałów w spółce Radio PIN S.A Kim jesteśmy Grupa Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą zintegrowanych usług multimedialnych w Polsce. Jesteśmy liderem na rynku płatnej telewizji oraz jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Zajmujemy także czołową pozycję na rynku prywatnych nadawców telewizyjnych pod względem oglądalności i udziału w rynku reklamy. Oferujemy kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie: płatną telewizję w technologii satelitarnej, naziemnej oraz internetowej, usługi telefonii komórkowej i transmisji danych oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu w technologii 2G/3G oraz LTE. Oferujemy również szereg usług hurtowych na międzyoperatorskim rynku telekomunikacyjnym i rynku telewizyjnym. Naszą działalność prowadzimy poprzez dwa segmenty biznesowe: segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym oraz segment nadawania i produkcji telewizyjnej. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym świadczymy usługi telewizji cyfrowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telewizji mobilnej, usługi telewizji internetowej, usługi telefonii komórkowej, usługi hurtowe na rynku międzyoperatorskim oraz sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego i produkcję dekoderów. Na koniec grudnia 2014 roku posiadaliśmy 6,1 mln klientów kontraktowych, a 18

19 spółki z Grupy świadczyły łącznie prawie 16,5 mln aktywnych usług kontraktowych bądź przedpłaconych. Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję audycji informacyjnych, sportowych i rozrywkowych oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych w Polsce Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym Płatna telewizja Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce oraz czołową platformą satelitarną w Europie pod względem liczby klientów. Od 2006 roku jesteśmy liderem na polskim rynku pod względem liczby aktywnych usług i udziału w rynku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku świadczyliśmy blisko 4,4 mln aktywnych usług płatnej telewizji (w tym prawie 845 tysięcy usług Multiroom). Nasza oferta obejmuje przede wszystkim usługi płatnej cyfrowej telewizji rozprowadzanej drogą satelitarną bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem dekoderów oraz anten satelitarnych. Naszą strategią programową jest oferowanie szerokiego portfolio pakietów z kanałami dla całej rodziny w konkurencyjnych cenach. Obecnie naszym klientom zapewniamy dostęp do ponad 140 kanałów polskojęzycznych, obejmujących wszystkie główne stacje naziemne dostępne w Polsce, jak również kanały o tematyce ogólnej, kanały sportowe, filmowe, informacyjne, edukacyjne, rozrywkowe, muzyczne oraz kanały dla dzieci. Ponadto udostępniamy ponad 40 kanałów w jakości HD, a także usługi VOD/PPV, telewizję internetową, catch-up TV oraz usługę Multiroom HD. Wideo online Serwis IPLA oferowany przez naszą Grupę jest liderem rynku dystrybucji treści programowych wideo w Internecie w Polsce, zarówno pod względem rodzajów kompatybilnych urządzeń końcowych, obejmujących komputery, tablety, smartfony, telewizory z dostępem do Internetu, dekodery oraz konsole do gier, jak i pod względem ilości oferowanych treści. Serwis posiada również wiodącą pozycję pod względem liczby użytkowników oraz średniego czasu spędzonego na oglądaniu treści wideo przez jednego użytkownika. Według naszych danych w 2014 roku liczba użytkowników witryny/aplikacji IPLA wyniosła średniomiesięcznie około 4,3 mln. Telefonia komórkowa Usługi telefonii komórkowej świadczymy przede wszystkim za pośrednictwem naszej spółki zależnej Polkomtel, operatora sieci Plus. Polkomtel jest jednym z wiodących polskich operatorów sieci mobilnych, osiągając w roku 2013 pozycję lidera na rynku pod względem wielkości przychodów (zgodnie z raportem UKE Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku z czerwca 2014 roku). Na dzień 31 grudnia 2014 roku świadczyliśmy blisko 10,4 mln usług telefonii komórkowej w modelu kontraktowym i przedpłaconym Oferujemy szeroką gamę usług telekomunikacyjnych pod marką parasolową Plus i dodatkową marką Plush. Obejmują one m.in. usługi detaliczne, na które składają się usługi głosowe świadczone w modelu kontraktowym i przedpłaconym oraz usługi transmisji danych obejmujące m.in. podstawowe szerokopasmowe usługi mobilnej transmisji danych, wiadomości multimedialne MMS, portal WAP (obejmujący usługi multimedialne, lokalizacyjne i społecznościowe) oraz kompleksowe konwergentne usługi telekomunikacyjne dla dużego biznesu. Nasza oferta detaliczna telefonii komórkowej adresowana jest do klientów indywidualnych oraz do klientów biznesowych, obejmujących korporacje i instytucje, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz segment SOHO (Small Office / Home Office) i uzupełniona jest szeregiem tzw. usług dodanych (ang. value added services - VAS), obejmujących przykładowo usługi rozrywkowe i informacyjne. Ponadto, nasza oferta telefonii komórkowej uzupełniona jest o bogate portfolio aparatów i smartfonów, w tym również obsługujących najnowszą technologię LTE. Internet szerokopasmowy W 2011 roku, jako pierwszy komercyjny dostawca w Polsce, rozpoczęliśmy świadczenie usług szerokopasmowego Internetu w technologii LTE, której właściwości techniczne oraz parametry jakościowe pozwalają skutecznie konkurować z Internetem stacjonarnym, odpowiadając tym samym na rosnące wymagania konsumentów. Dodatkowo, Internet w technologii LTE posiada atut mobilności, który staje się coraz bardziej oczekiwany przez konsumentów. Obecnie zasięgiem naszego Internetu LTE i HSPA/HSPA+ objętych jest, odpowiednio, około 80% i prawie 100% populacji Polski. Nasza Grupa oferuje Internet szerokopasmowy w modelu kontraktowym pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat oraz Plus. Dodatkowo oferujemy Internet szerokopasmowy w modelu przedpłaconym. Nasza oferta uzupełniona jest o 19

20 portfolio dedykowanego sprzętu (modemy, routery, tablety, laptopy, zestawy instalacyjne pozwalające wzmocnić i rozprowadzić sygnał w technologii WiFi w obrębie domu, itp.), w tym również obsługującego najnowszą technologię LTE. Tak szeroka oferta pozwala nam zaadresować potrzeby zarówno klienta, który zainteresowany jest korzystaniem z szerokopasmowego Internetu mobilnego właśnie z uwagi na jego mobilność, jak i klienta, który poszukuje substytutu Internetu stacjonarnego dla domu czy biura. Na dzień 31 grudnia 2014 roku świadczyliśmy prawie 1,6 mln usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. Usługi zintegrowane W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz zmiany zachowań konsumenckich naszych klientów proponujemy kompleksową i unikalną ofertę usług, opartych o płatną telewizję, telefonię komórkową oraz szerokopasmowy dostęp do Internetu, które można dowolnie łączyć w zależności od potrzeb. Nasza bogata oferta usług łączonych świadczona jest w ramach zróżnicowanych platform dystrybucji cyfrowej rozrywki bądź komunikacji, takich jak telewizory, telefony komórkowe, komputery i tablety. smartdom Zgodnie z ogłoszoną strategią integracji produktów i usług dla nowoczesnego domu, Cyfrowy Polsat i Polkomtel uruchomiły wspólny program smartdom, który pozwala na korzystne łączenie nowoczesnych usług obu operatorów. Program ten umożliwia elastyczne łączenie produktów, takich jak telewizja satelitarna, Internet szerokopasmowy LTE, telefon, energia elektryczna i usługi finansowe, a także pozwala oszczędzać na każdej dodanej do pakietu usłudze. Wspólny program został uruchomiony w celu realizacji synergii przychodowych, których uzyskania oczekuje się w efekcie włączenia Polkomtelu do Grupy Cyfrowy Polsat. smartfirma W dniu 27 października 2014 roku uruchomiliśmy analogiczny program skierowany do klientów biznesowych pod nazwą smartfirma, który pozwala na łączenie usług telefonii komórkowej, Internetu LTE oraz telefonii stacjonarnej. W programie znajdują się także produkty PlusBanku, energia elektryczna od Plusa oraz szerokie portfolio dodatkowych usług wspierających i rozwijających biznes. Działalność hurtowa na rynku międzyoperatorskim W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych, obejmujących m.in. usługi połączeń międzyoperatorskich, roamingu krajowego i międzynarodowego, sprzedaży usług dla MVNO, współdzielenia zasobów sieciowych, czy dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymiana ruchu między operatorami (interconnect) Nasza infrastruktura telekomunikacyjna wykorzystywana w ramach współpracy międzysieciowej umożliwia zarządzanie kierowaniem ruchu telekomunikacyjnego do wszystkich operatorów krajowych i zagranicznych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, byliśmy stroną 25 umów interconnect z operatorami krajowymi oraz międzynarodowymi. Współdzielenie zasobów sieciowych oraz dzierżawa infrastruktury telekomunikacyjnej W efekcie poniesionych w minionych latach znaczących inwestycji, nasza spółka zależna, Polkomtel, posiada obszerną infrastrukturę telekomunikacyjną, pozwalającą obsługiwać stale rosnące użycie usług i produktów telekomunikacyjnych. Celem optymalizacji kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzimy działania zmierzające do współdzielenia zasobów sieciowych oraz dzierżawy elementów infrastruktury telekomunikacyjnej od bądź na rzecz innych podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w Polsce. W szczególności, współpracujemy również ze spółkami z Grupy Midas, świadcząc sobie wzajemnie szereg usług dotyczących między innymi współdzielenia wybranych stacji bazowych, dzierżawy powierzchni na swoich instalacjach sieciowych czy transmisji ruchu strony korzystającej od stacji bazowej do jej sieci rdzeniowej. Roaming międzynarodowy W ramach działalności hurtowej świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla zagranicznych operatorów komórkowych, które pozwalają klientom zagranicznych sieci komórkowych na korzystanie z usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, wiadomości tekstowych oraz transmisji danych) po zalogowaniu się w sieci Plus, czyli poza ich macierzystą siecią. Dodatkowo, zawieramy umowy hurtowe roamingu międzynarodowego dla potrzeb świadczenia, własnym klientom oraz klientom MVNO, usług roamingu międzynarodowego w sieciach naszych partnerów roamingowych. 20

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 28 sierpnia 2014 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 28 sierpnia 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: doskonałe wyniki operacyjno finansowe w II kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat publikuje doskonałe wyniki operacyjne i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 13 listopada 2014 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku

Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Wyniki za I kw. 2011 r. 16 maja 2011 roku Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności, wyników

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych Komunikat prasowy Warszawa, 12 maja 2016 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2016 Skuteczna realizacja strategii smartdom i szybki wzrost liczby usług kontraktowych W I kwartale br. Grupa Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 3Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty SmartDOM Wzrost całkowitej liczby RGU w 3Q 14 do 16,4 mln Stabilna baza klientów kontraktowych wynosząca 6,2 mln o ARPU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Kolejny kwartał bardzo dobrych wyników sprzedaży podstawowych produktów grupy wspartych komunikacją oferty smartdom Całkowita liczba RGU na poziomie 16,429 mln, z czego 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym

Bardziej szczegółowo

Polsat Planowane zmiany. KPI i danych finansowych. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

Polsat Planowane zmiany. KPI i danych finansowych. Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Nowa Grupa Polsat Planowane zmiany w sposobie raportowania KPI i danych finansowych Warszawa, 13 sierpnia 2014 r. Tomasz Szeląg Członek Zarządu, CFO Bartłomiej Drywa Dyrektor Relacji Inwestorskich Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 Dobry początek roku Telewizja Kino Polska i Filmbox odnotowują znaczący wzrost oglądalności i przychodów z reklam Wynik badań oglądalności Telewizji Kino

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny Spółki Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy zakończony

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 2Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Udany kwartał grupy zarówno pod względem wyników finansowych, jak również tempa realizacji zapowiedzianych synergii operacyjnych i finansowych. Doskonałe wyniki sprzedaży W ofercie SmartDOM jest już ponad

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r.

Wyniki za II kw. i. 26 sierpnia 2010 r. Wyniki za II kw. i Ipółrocze 2010 r. 26 sierpnia 2010 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu do działalności,

Bardziej szczegółowo

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat

Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat Komunikat prasowy Warszawa, 14 maja 2015 r. Obiecujący początek roku dla Grupy Cyfrowy Polsat Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat w wyniku konsekwentnej realizacji strategii rozwoju w obszarze usług zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2013 PREZENTACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Wypłata zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok 2012 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję Zmiana formuły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2015 r. dla analityków i inwestorów Przychody Grupy Polsat w 4Q 15 wzrosły r/r o 3,5% do poziomu 2.610 mln PLN głównie w wyniku: Wzrostu przychodów hurtowych, głównie dzięki znacznie wyższym przychodom reklamowym Telewizji Polsat, jak również

Bardziej szczegółowo

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji.

DISCLAIMER. Grupa nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte po lekturze prezentacji. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r.

Wyniki za 1Q 13. 15 maja 2013 r. Wyniki za 1Q 13 15 maja 2013 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO I PÓŁROCZE 2012 PREZENTACJA RAPORTU PÓŁROCZNEGO OGLĄDALNOŚĆ I PRZYCHODY Z REKLAM TELEWIZJA KINO POLSKA I FILMBOX CIESZĄ SIĘ CORAZ WIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WŚRÓD WIDZÓW Przychody reklamowe Grupy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 czerwca 3 lipca 2016

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 27 czerwca 3 lipca 2016 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 27 czerwca 3 lipca 2016 Przegląd prasy Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 27.06 Rzeczpospolita: Konsekwencje aukcji częstotliwości LTE Aukcja częstotliwości dla szybkiego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku

Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Komunikat prasowy Warszawa, 11 maja 2017 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał 2017 roku Wzrost liczby usług kontraktowych, przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 4Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 4Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Doskonałe wyniki sprzedaży podstawowych produktów grupy wsparte komunikacją oferty smartdom Wzrost całkowitej liczby RGU do 16,482 mln o 75% RGU świadczonych w modelu kontraktowym o Nr 1 na rynku płatnej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu 19 września 2011

Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Prezentacja Zarządu 19 września 2011 Podsumowanie Strategii Celem NFI Midas jest utworzenie najnowocześniejszego Operatora LTE o wiodącej pozycji rynkowej. Uczyni to poprzez: Zakup aktywów telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2009 r. 12 maja 2009 roku 1 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku

Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku Komunikat prasowy Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. Co piąty klient w programie smartdom skuteczna realizacja strategii przez Grupę Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 12 listopada 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym

Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Komunikat prasowy Warszawa, 9 listopada 2016 r. Skuteczna realizacja strategii multiplay ponad 13 mln usług świadczonych w modelu kontraktowym Grupa Polsat prezentuje bardzo dobre wyniki za III kwartał

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r.

Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Podsumowanie finansowe pierwszego półrocza 2012 r. Warszawa, 10 września 2012 r. Opis Grupy Grupa składa się z 3 spółek operacyjnych: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z o.o. i CenterNet S.A. oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r.

Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r. Komunikat prasowy Warszawa, 13 listopada 2014 r. Grupa Cyfrowy Polsat: bardzo dobre wyniki operacyjno finansowe w III kwartale 2014 r. W III kw. br. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat, m.in. dzięki doskonałym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 14 czerwca 2017 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2016 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej IBC Polska F&P S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 4 III. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 14 maja 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok RAPORT ROCZNY SPÓŁKI POLTRONIC S.A. ZA 2010 rok Wrocław, 11 kwietnia 2011 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku Dalszy przyrost usług kontraktowych, wzrost przychodów oraz rentowności

Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku Dalszy przyrost usług kontraktowych, wzrost przychodów oraz rentowności Komunikat prasowy Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Cyfrowy Polsat podsumowuje drugi kwartał 2017 roku Dalszy przyrost usług kontraktowych, wzrost przychodów oraz rentowności Grupa Cyfrowy Polsat opublikowała

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012

Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Prezentacja Zarządu Warszawa, 10 luty 2012 Struktura Grupy 100% 100% 100% Częstotliwości Częstotliwości Częstotliwości Infrastruktura W skład Grupy NFI Midas wchodzą: Aero 2 Sp. z o.o., Mobyland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2Q sierpnia 2012 r.

Wyniki za 2Q sierpnia 2012 r. Wyniki za 2Q 12 30 sierpnia 2012 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej i j prezentacji mogą zawierać ć stwierdzenia i odnoszące się do przyszłychł oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 31-12-2016 28-02-2017 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PLAY podaje także liczbę kart aktywnych (generujących przychody) - na koniec września wynosiła ona 12,355 mln.

PLAY podaje także liczbę kart aktywnych (generujących przychody) - na koniec września wynosiła ona 12,355 mln. GSMONLINE.PL PLAY - wyniki za III kw. 2017 r. 2017-11-14 PLAY opublikował swoje wyniki za III kw. 2017 r. Operator jest nowym numerem jeden pod względem liczby obsługiwanych kart SIM. PLAY podał, że na

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r.

Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r. Wyniki finansowe 4Q 2015 i 2015 r. 29 lutego 2016 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 16 marca 2017 roku Miejsce i data zatwierdzenia: Warszawa, 15 marca 2017 roku ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K S K O N S O L I D O W A N Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 1 R O K Rybnik, 6 czerwca 2012 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA. 4 1. Wprowadzenie 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-05-15 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r.

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu kwietnia 2012 r. Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 16 22 kwietnia 2012 r. Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce 16.04 Dziennik Gazeta Prawna: Media zagrają na smartfonach Sieci komórkowe przestają się różnić od siebie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 4Q 2016 i 2016 r.

Wyniki finansowe 4Q 2016 i 2016 r. Wyniki finansowe 4Q 2016 i 2016 r. 16 marca 2017 r. Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat S.A. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 3Q listopada 2011 r.

Wyniki za 3Q listopada 2011 r. Wyniki za 3Q 11 15 listopada 2011 r. Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłych oczekiwań, rozumiane jako wszystkie stwierdzenia(z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KINO POLSKA TV S.A. DISCLAIMER Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Kino Polska TV S.A. ( Spółka ) i ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r.

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA. z siedzibą w Szczecinie. Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. jednostkowy ZA II KWARTAŁ 2010 R. STOPKLATKA SA z siedzibą w Szczecinie Szczecin, 13 sierpnia 2010 r. SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE STOPKLATKA SA ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008

Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 2008 r. 14 maja 2008 Cyfrowy Polsat S.A. Wyniki za I kwartał 28 r. 14 maja 28 1 Najważniejsze wydarzenia I kwartał 28 r. Dominik Libicki, Prezes Zarządu 2 Oświadczenie Informacje zawarte w niniejszej prezentacji zawierają

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe 2013

Podsumowanie finansowe 2013 Podsumowanie finansowe 2013 Warszawa, 25.03.2014 r. Struktura właścicielska i operacyjna Zygmunt Solorz-Żak* ING OFE ok. 5% ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż pojemności HSPA+ Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 26 sierpnia 2015 roku Rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PLAY COMMUNICATIONS S.A. wyniki za pierwszą połowę 2017 r. Komunikat prasowy. 22 sierpnia 2017 r.

PLAY COMMUNICATIONS S.A. wyniki za pierwszą połowę 2017 r. Komunikat prasowy. 22 sierpnia 2017 r. PLAY COMMUNICATIONS S.A. wyniki za pierwszą połowę 2017 r. Komunikat prasowy 22 sierpnia 2017 r. DALSZY WZROST PRZYCHODÓW ORAZ WYNIKU EBITDA NAPĘDZANY PRZEZ STAŁY WZROST BAZY KLIENTÓW ABONAMENTOWYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2014 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, 29 maja 2015 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo