Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grafy hamiltonowskie, problem komiwojażera algorytm optymalny"

Transkrypt

1 1 Grfy hmiltonowski, problm komiwojżr lgorytm optymlny Wykł oprcowny n postwi książki: M.M. Sysło, N.Do, J.S. Kowlik, Algorytmy optymlizcji yskrtnj z progrmmi w języku Pscl, Wywnictwo Nukow PWN, 1999

2 2 Grfy hmiltonowski Df. Cykl (rog) Hmilton jst to cykl (rog), w którym kży wirzchołk grfu występuj okłni rz. Grf jst hmiltonowski (półhmiltonowski), o il posi cykl (rogę) Hmilton. Przykł Grf hmiltonowski Grf półhmiltonowski Grf ni jst ni hmiltonowski ni półhmiltonowski

3 3 Grfy hmiltonowski Tw. (Or, 1960) Jśli G jst grfm prostym o n 3 wirzchołkch i g(u) + g(v) n l kżj pry nisąsinich wirzchołków u i v, to grf G jst hmiltonowski. Dowó: Złóżmy, ż istnij grf G o ponych złożnich l ni jst hmiltonowski. Możmy złożyć, ż G posi rogę Hmilton v 1 v 2... v n orz {v 1,v n } E(G). Stą wynik, ż g(v 1 ) + g(v n ) n to ozncz, ż istnij inks i tki, ż {v 1,v i } E(G) orz {v i-1, v n } E(G), co pokzno n rysunku. To prowzi o sprzczności, gyż v 1 v 2... v i-1 v n v n-1... v i v 1 jst cyklm Hmilton. v 1 v 2 v 3 v i-1 v i v n-2 v n-1 v n

4 4 Grfy hmiltonowski Wniosk (Dirc, 1952) Jśli G jst grfm prostym o n 3 wirzchołkch i g(v) n/2 l kżgo wirzchołk v, to G jst hmiltonowski. Dowó: Wynik z poprznigo twirzni, gyż g(u) + g(v) n l kżj pry (równiż nisąsinich) wirzchołków. Uwg Problm polgjący n stwirzniu czy ny grf G jst hmiltonowski jst NP-zupłny. Ozncz to, ż ni są znn fktywn (ziłjąc w czsi wilominowym) lgorytmy rozwiązując tn problm. Ni jst równiż znn twirzni pojąc wrunki koniczn i osttczn n to, by G był hmiltonowski.

5 5 Problm komiwojżr Dny jst zbiór mist. Komiwojżr chc owizić wszystki mist (kż okłni rz) i powrócić o punktu wyjści. Problm polg n znlziniu njkrótszj trsy o tj włsności. Zfiniujmy powyższy problm w języku torii grfów. Nich bęzi ny grf płny G. Zkłmy, ż z kżą krwęzią i jst skojrzon jj wg (ługość) oznczn lj przz w i. Rozwiąznim problmu komiwojżr jst tki cykl Hmilton, którgo sum wg krwęzi jst minimln. Σ = 26 Przykł

6 6 Problm komiwojżr Uwgi problm komiwojżr jst NP-truny, co ozncz, ż ni są znn lgorytmy o wilominowj złożoności obliczniowj rozwiązując tn problm (przypuszczlni tki ni istniją) w prktyc jstśmy zmuszni posługiwć się wilominowymi lgorytmmi przybliżonymi, tzn. tkimi, któr szybko znjują rozwiązni, któr jst w przybliżniu równ optymlnmu Przykł Jnym z możliwych lgorytmów okłnych jst sprwzni wszystkich możliwych cykli Hmilton i wybrni njkrótszgo. Wą tkigo pojści jst to, ż liczb cykli jst zbyt uż, gyż l n-wirzchołkowgo grfu wynosi (n!)/2. Stą, jśli ysponujmy komputrm sprwzjącym milion prmutcji n skunę, to: n = 10 ilość cykli = (10!)/2 = czs obliczń = 1.8 s n = 20 ilość cykli = (20!)/ czs obliczń 40 tys. lt

7 7 Problm komiwojżr lgorytm optymlny ni jst znny żn wilominowy optymlny lgorytm l tgo problmu i jst mło prwopoobn, ż tki lgorytm w ogól istnij omówiony lj lgorytm polg n przszukiwniu cłj przstrzni rozwiązń poczs obliczń n biżąco uktulnin jst oln oszcowni n ługość optymlnj trsy, zięki czmu wimy, których rozwiązń częściowych n pwno ni się rozszrzyć n rozwiązni optymln i część obliczń możn pominąć rozwżmy przypk nico ogólnijszy, w którym ny jst n wjściu obciążony grf skirowny

8 8 Drzwo przszukiwń Df. Drzwo przszukiwń finiujmy jko zkorznion rzwo, którgo kży wirzchołk opowi pwnmu pozbiorowi rozwiązń. Pozbiory rozwiązń opowijąc synom węzł wynikją z sposobu poziłu zbioru rozwiązń ojc. Uwg: Dl problmu komiwojżr przyjmujmy nstępującą postć rzw przszukiwń: kży wirzchołk opowi rozwiązniom problmu, któr zwirją pwn łuki i jnoczśni innych wybrnych łuków ni zwirją (np. pwnmu wirzchołkowi opowiją optymln trsy zwirjąc łuki (,b),(,h) orz ni zwirjąc łuków (,),(,) i (b,) ) Kży węzł m wóch synów. Po wybrniu nowgo łuku, jn z synów opowi rozwiązniom o ogrnicznich nłożonych w ojcu orz zwirjących, ntomist rugi ni zwirjących.

9 9 Oszcowni oln Uwg: Poczs rlizcji lgorytmu (tzn. poczs trwrsowni rzw przszukiwń) pmiętmy wrtość njlpszgo znlziongo otychczs rozwiązni. Oznczmy ją przz min_sol. Uwg: Z kżym wirzchołkim v rzw przszukiwń jst związn zminn LB. Jst to liczb, któr stnowi oszcowni oln n wrtość kżgo rozwiązni nlżącgo o tgo wirzchołk. Wówczs: jśli LB > min_sol, to wimy, ż ni wrto przszukiwć porzw zkorzniongo w wirzchołku v, jśli LB = min_sol, to porzwo być moż zwir rozwiązni orównując otychczsowmu njlpszmu. Jśli zni polg n wyznczniu owolngo rozwiązni optymlngo, to ni przszukujmy porzw zkorzniongo w wirzchołku v jśli LB < min_sol, to nlży przszukiwć porzwo zkorznion w v (być moż ni cł).

10 10 Rukcj mcirzy Lmt Jśli M jst mcirzą sąsiztw grfu G, to: o owolngo cyklu Hmilton nlży okłni jn lmnt z kżgo wirsz M i okłni jn z kżj kolumny jśli o wszystkich lmntów w wybrnym wirszu (kolumni) ojmimy stłą, to ługość kżgo cyklu Hmilton jst o mnijsz o ługości tgo smgo cyklu, lcz prz ojęcim stłj jśli o wirszy i kolumn wilokrotni ojmimy stł tk,by kży wirsz i kolumn zwirły co njmnij jno zro, to sum ojętych liczb stnowi oln oszcowni optymlngo rozwiązni. Df. Procs ojmowni stłych o wirszy (kolumn) mcirzy sąsiztw nzywmy rukcją. Wniosk Jśli łuk (i,j) nlży o optymlnj trsy komiwojżr znlzionj n postwi zrukownj mcirzy sąsiztw, to (i,j) nlży rowniż o optymlnj trsy w wyjściowym grfi.

11 11 Algorytm rukcji procur Ruc( M ) bgin r := 0; for i := 1 to n o bgin min_row := njmnijszy lmnt w i-tym wirszu; if ( min_row > 0 ) thn bgin ojmij min_row o kżgo lmntu w wirszu i; r := r + min_row; n n; for i := 1 to n o bgin min_col := njmnijszy lmnt w i-tj kolumni; if ( min_col > 0 ) thn bgin ojmij min_col o kżgo lmntu w wirszu i; r := r + min_col; n n; rturn r; n Zminn: M mcirz sąsiztw rozmiru n r sum ojętych wrtości o wirszy i kolumn (jk wynik z poprznigo lmtu, jst to oln oszcowni n ługość cyklu w M)

12 12 Przykł rukcji M= b c b c b c b c r = = 80 Stą, o wrtości LB potomków węzł omy 80 b c b c

13 13 Krytrium wyboru łuku procurfineg( M, r, c ) bgin mx := 1; for i := 1 to n o for j := 1 to n o if Mi,j = 0 thn bgin min_r := wrtość njmnijszgo lmntu w wirszu i z pominięcim Mi,j; min_c := wrtość njmnijszgo lmntu w kolumni j z pominięcim Mi,j; if min_r + min_c > mx thn bgin mx := min_r + min_c; (r,c) := (i,j); n n; rturn mx; n Zminn: M mcirz sąsiztw n rozmir M (r,c) łuk o poziłu zbioru rozwiązń Uwg: Aby utworzyć potomków w rzwi przszukiwń, wybirmy tki łuk, który powouj njwiększy wzrost olngo oszcowni w prwym porzwi. Wrtość, o którą wzrośni LB wyznczmy w zminnj mx.

14 14 Wybór łuku - przykł min_r+min_c=5+3=8 2+0=2 Zrukow. M= 0+0=0 b c b c =12 0+1=1 3+5=8 o poziłu zbioru rozwiązń wybirmy łuk (c,) lwy potomk opowi wszystkim rozwiązniom (cyklom) zwirjącym łuk (c,) prwy potomk zwir wszystki rozwiązni bz (c,)

15 15 Tworzni lwgo syn złóżmy, ż wybrno łuk (c,) w clu utworzni potomków wirzchołk v, lwy syn zwir wówczs zbiór rozwiązń o tych smych ogrnicznich, co w przypku v orz otkowo zwirjących łuk (c,), ozncz to, ż możmy zmnijszyć rozmir mcirzy sąsiztw o 1 poprzz usunięci c-tgo wirsz i -tj kolumny, koljn uproszczni mcirzy polg n zblokowniu łuku (,c) tzn. lmnt mcirzy n przcięciu -tgo wirsz i c-tj kolumny przyjmuj wrtość niskończoność, blokujmy równiż łuk, który tworzy cykl wrz z łukmi onymi poprznio o rozwiązni, wrtość LB wyliczmy ojąc o wrtości LB ojc liczbę r wyliczoną w procurz Ruc

16 16 Dl węzł wyjściowgo v (tutj korzń rzw) LB(v)=0 Zrukow. M= b c Lwy syn - przykł b c (usunięci wirsz c i kolumny ) b b c (zblokowni łuku (,c)) Wrtość oszcowni olngo LB(v l ) l lwgo potomk wynosi ztm LB(v)+r = 0+80 b b c (blokowni łuków tworzących cykl z otychczs wybrnymi ) b b c

17 17 Tworzni prwgo syn złóżmy, ż wybrno łuk (c,) w clu utworzni potomków wirzchołk v, prwy syn zwir wówczs zbiór rozwiązń o tych smych ogrnicznich, co w przypku v orz otkowo ni zwirjących łuku (c,), blokujmy więc łuk (c,) poprzz wpisni wrtości niskończoność n przcięciu c-tgo wirsz i -tj kolumny w mcirzy sąsiztw ni nstępuj zmnijszni rzęu mcirzy sąsiztw w tym przypku wrtość LB wyliczmy ojąc o wrtości LB ojc liczbę r wyliczoną w procurz Ruc orz wrtość wrtość mx wyliczoną w procurz FinEg

18 18 Prwy syn - przykł Dl węzł wyjściowgo r (tutj korzń rzw) LB(r)=0 Zrukow. M= b c b c (zblokowni łuku (c,)) Wrtość oszcowni olngo LB(r p ) l prwgo potomk wynosi ztm LB(r) + r + mx = = 92 b c b c

19 19 Wrunki końc rkurncji Przypk 1: wrtość LB w wirzchołku v jst większ lub równ o njlpszgo znlziongo otychczs rozwiązni. Wówczs rzwo zkorznion w v ni jst przszukiwn. Przypk 2: M jst stopni 2. M on wówczs jną z wóch postci: M= + 0 lub 0 + M= Ztm bz wzglęu n postć mcirzy ni m wyboru co o tgo jki łuki nlży włączyć o końcowgo rozwiązni. Jśli kolumny opowiją wirzchołkom w,x ntomist wirsz u,v to: jśli Mu,w = 0, to o cyklu komiwojżr nlżą łuki (u,w), (v,x) jśli Mu,x = 0, to o cyklu komiwojżr nlżą łuki (v,w), (u,x)

20 20 Algorytm procur TrvrsTr( M, C, LB ) bgin r := Ruc( M ); if LB + r < min_sol thn if C = n 2 thn bgin ołącz w łuki o C i uktulnij min_sol orz zpmiętj now rozwiązni jśli jst lpsz o otychczsowych; n ls bgin mx := FinEg( M, c, ); TrvrsTr( M *, C {(c,)}, LB + r ); if LB + r + mx < min_sol thn bgin Mc, := + ; TrvrsTr(M,C, LB + r ); Mr,c := 0; n n; otwórz mcirz M o postci sprz rukcji; n Zminn: M mcirz sąsiztw C krwęzi nlżąc o cyklu LB wrtość olngo oszcowni l ngo węzł M * powstj z M poprzz usunięci c-tgo wirsz, -tj kolumny i zblokowni łuku (,c) i łuków tworząych cykl z C {(c,)} min_sol inicjlni równ +

21 Przykł M= b c b c LB=0 r = 35 mx=34 21 LB=35 r = 35 mx=5 LB=35 r = 0 mx=41 b c b c b (b,) (,c) > min_sol LB=69 r = 34 mx=23 b c > min_sol b c > min_sol LB=70 r = 0 b 0 0 min_sol =70 (c,) LB+r+mx = =75> min_sol=70 M mcirz wyjściow (prz rukcją), ntomist w wszystkich potomkch pokzno mcirz po rukcji

22 22 Złożoność Czs ziłni procury Ruc wynosi O(n 2 ) Czs ziłni procury FinEg wynosi O(n 3 ) Zpmiętni i otworzni mcirzy to oprcj rzęu O(n 2 ) Zpmiętywni nowgo njlpszgo rozwiązni w czsi O(n) Ozncz to, ż rlizcj lgorytmu TrvrsTr w obrębi jngo węzł wymg czsu O(n 3 ) Złożoność cłgo lgorytmu możn oszcowć ztm przz O(f(n)n 3 ), gzi f(n) jst liczbą węzłów rzw poszukiwń owiznych przz procurę TrvrsTr. Liczb wykonnych obliczń zlży o konkrtnych nych wjściowych i w psymistycznym przypku jst wykłnicz.

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb.

Wykład 9: Różne rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych. Prawa wielkich liczb. Rchuek prwopoobieństw MA1181 Wyził T, MS, rok k. 2013/14, sem. zimowy Wykłowc: r hb. A. Jurlewicz Wykł 9: Róże rozje zbieżości ciągów zmieych losowych. rw wielkich liczb. Zbieżość z prwopoobieństwem 1:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

Badanie regularności w słowach

Badanie regularności w słowach Przypdek sekwencyjny Mrcin Piątkowski Wydził Mtemtyki i Informtyki Uniwersytet Mikołj Kopernik Edsger Wybe Dijkstr (1930 2002) Computer science is no more bout computers thn stronomy is bout telescopes,

Bardziej szczegółowo

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym

Struktura kapitału, a wartość rynkowa przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym Kurs e-lerningowy Giełd Ppierów Wrtościowych i rynek kpitłowy V edycj Struktur kpitłu, wrtość rynkow przedsiębiorstw n rynku kpitłowym 2010 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Podstwowy miernik rentowności kpitłu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury.

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury. Proces decyzyny: 1. Sformułu sno problem decyzyny. 2. Wylcz wszyste możlwe decyze. 3. Zdentyfu wszyste możlwe stny ntury. 4. Oreśl wypłtę dl wszystch możlwych sytuc, ( tzn. ombnc decyz / stn ntury ). 5.

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i bezpieczeństwo

Projektowanie i bezpieczeństwo Projektownie i ezpieczeństwo Systemtyk Z Z-70.3-74 Możliwości Z Z-70.3-74 jest rdzo zróżnicowny. Zwier informcje zrówno n temt szkł jk i mocowń punktowych. Mocowni punktowe mogą yć montowne powyżej lu

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4

Cwiczenia do wykladu FIZYKA IIA 2003/2004 - Seria 4 wici o wyklu FIZYK II / - Sri Zi Olicyc pojmosc kostor plskigo o powirchi oklk S, or olglosci miy oklkmi. Zi. Olicyc pojmosc kostor kulistgo o promiiu wwtrym i wtrym Zi Olicyc pojmosc stpc uklu wirjcgo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

Ważny przykład oscylator harmoniczny

Ważny przykład oscylator harmoniczny 6.03.00 6. Ważny przykła oscylator harmoniczny 73 Rozział 6 Ważny przykła oscylator harmoniczny 6. Wprowazenie Klasyczny, jenowymiarowy oscylator harmoniczny opowiaa potencjałowi energii potencjalnej:

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Zszyty Naukow Wydziału Elktrotchniki i Automatyki Politchniki Gdańskij Nr 9 XIII Sminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Agniszka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH

ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3, 26 (1988) ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH ROMAN LEWANDOWSKI Politechnika Poznań ska W niniejszej pracy podano numeryczne rozwią zanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie plikami: Systemy operacyjne / System plików str.4/40. System plików. Wymagania wobec systemu plików. System zarządzania plikami:

Zarządzanie plikami: Systemy operacyjne / System plików str.4/40. System plików. Wymagania wobec systemu plików. System zarządzania plikami: Zarządzani plikami Systmy Opracyjn Systm plików dr inż. Tomasz Jordan Kruk T.Kruk@ia.pw.du.pl Instytut utomatyki i Informatyki Stosowanj Politchnika Warszawska Systm zarządzania plikami: udostępnia wyłączną

Bardziej szczegółowo

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.

Teoria grup. Jan Derezi«ski. Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu. Teoria grup Jan Derezi«ski Katedra Metod Matematycznych Fizyki Uniwersytet Warszawski Ho»a 74, 00-682, Warszawa e-mail jan.derezinski@fuw.edu.pl 9 czerwca 2015 rok 2010/11 Spis tre±ci 1 Podstawowe wªasno±ci

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo