Umowa Nr /DB/ELB2/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr /DB/ELB2/2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Wzór Umowy Oddział Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2013 zawarta w Rogowcu w dniu roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, Wydział XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , z kapitałem zakładowym PLN, zwaną dalej Kupującym, reprezentowaną przez: 1. Kazimierza Bąkowicza Prezesa Zarządu, 2. Edwarda Czarzastego Wiceprezesa Zarządu a, zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez: zwanych dalej Stronami. TERMINY UŻYTE W UMOWIE 1 1. Umowa uzgodnienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, zawarte w niniejszym dokumencie. 2. Sprzedający 3. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2, Rogowiec. 4. Miejsce Dostawy Plac Biomasy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów, ul. Młodych Energetyków 12, Bogatynia. 5. Biomasa nieleśna w postaci brykietu/peletu ze słomy lub peletu z łuski słonecznika (Biomasa) rozumie się przez to zagęszczone biopaliwo wytwarzane przez prasowanie rozdrobnionej Biomasy stałej - substancji pochodzenia roślinnego, która ulega biodegradacji, pochodzi z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji (na podstawie

2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 Października 2012 r. - Dz. U z 2012 r., poz. 1229). 6. Oświadczenie o Pochodzeniu Biomasy dokument sporządzony i dostarczony przez Sprzedającego zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki lub innych uprawnionych organów, w szczególności określający miejsce wytworzenia Biomasy, rodzaj użytego surowca do jej produkcji oraz miejsce wytworzenia lub pozyskania surowca do wytworzenia Biomasy wraz ze wskazaniem jej wytwórcy i wszystkich podmiotów handlowych pośredniczących w obrocie Biomasą do Kupującego. 7. Pojedyncza Dostawa Biomasy Biomasa jednego rodzaju i jednej postaci dostarczona jednym samochodem na podstawie jednego dokumentu przewozowego. 8. Dobowa Dostawa Biomasy suma Pojedynczych Dostaw Biomasy w ciągu jednej doby, tj. od godziny 0:00 do 23: Partia Dostarczonej Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy z danej dekady jednego miesiąca. Dekada I od godziny 00:00 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 dziesiątego dnia miesiąca. Dekada II od godziny 00:00 jedenastego dnia miesiąca do godziny 23:59 dwudziestego dnia miesiąca. Dekada III - od godziny 00:00 dwudziestego pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 10. Miesięczna Dostawa Biomasy suma Dobowych Dostaw Biomasy w ciągu jednego miesiąca, tj. od godziny 00:01 pierwszego dnia miesiąca do godziny 23:59 ostatniego dnia miesiąca. 11. Dowód Dostawy Biomasy dokument WZ zawierający nazwę Sprzedającego (Dostawcy Biomasy), rodzaj Biomasy, postać oraz ilość dostarczonej Biomasy. 12. Partia Do Badań suma prób pobranych z Pojedynczych Dostaw Biomasy zrealizowanych w ciągu jednego dnia od godz do godz. 23: Protokół z Badań Jakości Biomasy (Sprawozdanie z badań paliwa stałego) dokument wystawiany przez Oddział dla Partii do Badań zawierający parametry Biomasy, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci, wyrażone w stanie roboczym. 14. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy (HMDB) Harmonogram określający ile i jakiego rodzaju Biomasy, należy dostarczyć do Miejsca Dostawy w danym miesiącu. 15. Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy (HDDB) Harmonogram określający ile Biomasy i jakiego rodzaju/formy oraz iloma samochodami, należy dostarczyć Kupującemu w danym dniu miesiąca. 16. Dobowa Awizacja Dostaw Biomasy (DADB) Plik EXCEL, który zawiera następujące dane: indywidualne oznaczenie Sprzedającego, ilość samochodów, rodzaj i ilość Biomasy, datę oraz zakres czasowy (godziny realizacji dostaw) jej dostarczenia do Miejsca Dostawy. 17. Świadectwo Jakości Biomasy (SJB) Dokument identyfikujący rodzaj Biomasy i jej producenta, właściwości fizyczne i chemiczne oraz identyfikację zagrożeń i sposób postępowania w str. 2

3 przypadku ich powstania. Dokument powinien zawierać również: postępowanie z Biomasą (transport, magazynowanie, pożar itp.), stabilność i reaktywność Biomasy (między innymi: warunki i czynniki jakich należy unikać, oddziaływanie Biomasy i ich skutki na organizm człowieka), informacje toksykologiczne Biomasy, informacje ekologiczne Biomasy, informacje dotyczące przepisów prawnych Biomasy oraz inne informacje o Biomasie wskazane przez Kupującego. 18. Oddział Oddział PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 19. OZE Odnawialne Źródło Energii. PRZEDMIOT UMOWY 2 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa Biomasy nieleśnej w formie brykietu/peletu ze słomy lub peletu z łuski słonecznika. 2. W okresie od 01 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu, a Kupujący odebrać od Sprzedającego,. Mg Biomasy nieleśnej w formie brykietu/peletu ze słomy lub peletu łuski słonecznika. 3. Dostawy Biomasy wymienione w ust. 1 powyżej, o charakterystyce i właściwościach zgodnych z warunkami określonymi w 4 ust. 2 i 3 Umowy, Sprzedający obowiązany jest realizować według Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 3 ust. 4 Umowy. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości lub wstrzymania odbioru dostaw Biomasy, przy czym: a) zmniejszenie całkowitej ilości Biomasy określonej w 2 ust. 2 o max. 20% w okresie obowiązywania Umowy wymaga jednostronnego pisemnego powiadomienia Sprzedającego i nie stanowi zmiany Umowy, na co Sprzedający wyraża zgodę, b) o ewentualnym zmniejszeniu do 20% w ramach dopuszczalnego całkowitego zmniejszenia, o którym mowa w pkt. a) powyżej, zapotrzebowania wynikającego z Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy dla Oddziału na dany miesiąc Kupujący powiadomi pisemnie Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych przed upływem miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy zapotrzebowanie, c) zmniejszenie ilości lub wstrzymanie Dobowej Dostawy Biomasy na dany dzień Kupujący zgłosi Sprzedającemu nie później niż do godziny 14:00 dnia poprzedzającego dzień zmniejszonego lub zerowego zapotrzebowania na Biomasę. 5. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia dostaw Biomasy, ponad wielkość podaną w 2 ust. 2 Umowy, pod warunkiem ich wcześniejszego uzgodnienia i ustalenia ceny i warunków płatności w drodze sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy. str. 3

4 6. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie produkcji lub pozyskiwania i obrotu Biomasą będącą przedmiotem Umowy. 7. Sprzedający na każde żądanie Kupującego jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy każdej Partii Dostarczonej Biomasy a także również innych dokumentów dotyczących dostarczonej Biomasy, sporządzonych zgodnie z wymogami właściwych władz lub innych organów, których uzyskanie może być niezbędne dla Kupującego ze względu na wymagania przepisów prawa bądź unormowań resortowych lub wewnętrznych, w szczególności pozwalające przy rozpatrywaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z OZE na jednoznaczne zakwalifikowania jej do Biomasy pochodzącej z: produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej; produktów, odpadów i pozostałości przemysłu przetwarzającego produkty z produkcji rolnej. Koszty sporządzenia oraz dostarczenia dokumentów, o których mowa powyżej obciążają wyłącznie Sprzedającego. 8. Z uwagi na kompleksową obsługę przez Kupującego w zakresie dostaw Biomasy dla podmiotów z grupy PGE GiEK S.A. oraz Oddziałów, Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca docelowego dostarczenia Biomasy w zależności od aktualnie występujących potrzeb Oddziałów PGE GiEK S.A. Zmiana Miejsca Dostawy uzgodniona zostanie każdorazowo ze Sprzedającym na podstawie zgłoszonego Kupującemu pisemnego zapotrzebowania danego Oddziału na 7 dni przed planowaną dostawą. Zmiana Miejsca Dostawy przez Sprzedającego rozliczona zostanie po ustalonej cenie PLN/GJ. Cena ta zostanie zmniejszona lub zwiększona w zależności od kosztów transportu, wynikających ze zmiany lokalizacji dostawy. 9. Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w przypadku powstania sytuacji szczególnych, które groziłyby dla Oddziału rażącą stratą z tytułu spalania Biomasy, np. zmiany prawa w zakresie wytwarzania energii z OZE, znacznego spadku cen praw majątkowych oraz uprawnień do emisji CO 2, odmowy rozliczania zielonych certyfikatów przez URE, konieczności utrzymania wymaganych proporcji Biomasy leśnej i nieleśnej, ograniczenia produkcji energii elektrycznej w Oddziale, bądź innej niezależnej od Kupującego/Oddziału przyczyny uniemożliwiającej spalanie Biomasy w Oddziale. Decyzja Kupującego o wstrzymaniu dostaw wymaga formy pisemnej i powinna określać termin wejścia w życie i okres wstrzymania odbioru dostaw Biomasy. 10. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodebrania ilości Biomasy wstrzymanej zgodnie z ust. 9 powyżej, z tytułu czego Sprzedającemu nie przysługują kary umowne bądź inne roszczenia związane z nieodebraniem Biomasy. 11. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących stanowić lub powodujących zagrożenie dla należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy, Strony zobowiązują się do str. 4

5 niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o takich okolicznościach oraz podejmowania wszelkich możliwych działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków wystąpienia takich okoliczności, a także aktywnej współpracy w tym zakresie. DOSTAWA BIOMASY 3 1. Pojedyncza Dostawa Biomasy jest dostarczana na podstawie jednego Dowodu Dostawy Biomasy. 2. Dostawy Biomasy do Miejsca Dostawy realizowane są staraniem i na koszt Sprzedającego, sprawnymi technicznie samochodami samowyładowczymi typu wywrotka lub tzw. ruchoma podłoga zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi. W przypadku niezastosowania się przez Sprzedającego do powyższych zasad Oddział ma prawo odmowy przyjęcia Dostawy Biomasy, a Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności wynikającej z 11 ust Kupujący może wyznaczyć Sprzedającemu inne miejsce dostawy Biomasy niż wskazane w 1 ust. 4, zgodnie z zasadami określonymi 2 ust. 8 Umowy. 4. Dostawy Biomasy realizowane będą zgodnie z przedstawionym poniżej Harmonogramem Miesięcznych Dostaw Biomasy. Kupujący ma prawo w uzgodnieniu ze Sprzedającym do dokonania zmian w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości dostarczanej Biomasy w poszczególnych miesiącach. Zwiększenie dostaw w danym miesiącu nie skutkuje automatyczną zmianą Harmonogramu Dostaw na kolejne miesiące. Zmiany w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy wymagają uprzedniego pisemnego porozumienia Stron Umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy Miesiąc Październik 2013 Listopad 2013 Grudzień 2013 RAZEM Biomasa nieleśna pelety ze słomy lub łuski słonecznika [Mg] Biomasa nieleśna brykiety ze słomy [Mg] 5. Dostawy Biomasy realizowane będą przez Sprzedającego zgodnie z Dobową Awizacją Dostaw Biomasy (DADB). Sprzedający będzie przekazywał Kupującemu DADB, sporządzoną w oparciu o Harmonogram Miesięcznych Dostaw Biomasy (HMDB), drogą mailową w formie elektronicznej do godziny 11:00 każdego dnia poprzedzającego dzień, w którym dostawy str. 5

6 Biomasy będą realizowane przez Sprzedającego. Awizacja na poniedziałek nowego tygodnia musi być dokonana w piątek tygodnia poprzedzającego. 6. Dostawy Biomasy będą przyjmowane w Miejscu Dostawy każdego miesiąca od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 do 21:30 z przerwą na styku zmian w godzinach od 13:30 do 14:15 oraz w soboty na I zmianie w godzinach od 6:30 do 13: W celu uszczegółowienia terminów realizacji dostaw w danym miesiącu, realizowane one będą w oparciu o Harmonogram Dobowych Dostaw Biomasy, który będzie określany przez Kupującego i uzgadniany ze Sprzedającym oraz przesyłany Sprzedającemu drogą elektroniczną lub faksem najpóźniej do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Biomasa będzie dostarczana przez Sprzedającego. Brak uzgodnienia nie zwalnia Sprzedającego z realizacji dostaw w ilościach wynikających z Harmonogramu Miesięcznego Dostaw Biomasy. 8. W przypadku, gdy Strony Umowy wspólnie uznają to za bardziej dla nich korzystne dopuszcza się realizację dostaw Biomasy w innych terminach niż określonych w ust. 6 powyżej. Dostawy w tym przypadku realizowane będą również zgodnie z Dobową Awizacją Dostaw Biomasy określoną zgodnie z ust Niezrealizowane z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego ilości dostaw Biomasy w ramach Harmonogramu Miesięcznych Dostaw Biomasy, mogą być dostarczone na Miejsce Dostawy z opóźnieniem wyłącznie za uprzednią zgodą Kupującego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest uzgodnić z Kupującym termin oraz warunki realizacji niezrealizowanej uprzednio dostawy Biomasy. Uzgodnienia w tym zakresie mogą nastąpić drogą elektroniczną ( ) bądź faxem. 10. Przyjęcie Biomasy od Sprzedającego w Miejscu Dostawy Biomasy następuje po dokonaniu zważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy i potwierdzeniu dokonania odbioru na Dowodzie Dostawy Biomasy (WZ), którego wzór stanowi Załącznik Nr Sprzedający (oraz osoby działające na jego rzecz) zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na terenie Oddziału przepisów BHP i ppoż. (m.in. w zakresie palenia tytoniu, które jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych) oraz zasad określonych w Załączniku Nr Sprzedający odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników oraz pracujących na jego rzecz podwykonawców, realizujących swoje zadania związane z dostawami Biomasy na terenie Oddziału. 13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wszelkie szkody wyrządzone Oddziałowi przez osoby dostarczające Biomasę do miejsca odbioru na zlecenie Sprzedającego. Strony (oraz osoby działające na ich rzecz) zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu zdarzenia mogącego wywołać szkodę. W razie zaistnienia takiego zdarzenia Strony str. 6

7 sporządzają protokół (Załącznik Nr 1), w którym wskazują datę i miejsce zdarzenia wywołującego szkodę, opis zdarzenia wywołującego szkodę oraz stwierdzony rozmiar szkody (jeśli od razu da się go ustalić). Protokół podpisuje pracownik Miejsca Dostawy oraz osoba działająca na rzecz Sprzedającego, biorąca udział w zdarzeniu. Przed podpisaniem protokołu każda ze Stron może wnieść uwagi do jego treści. W razie niemożności lub odmowy podpisania protokołu przez osobę działającą na rzecz Sprzedającego, pracownik Miejsca Dostawy dokonuje w treści protokołu wzmianki na ten temat, wskazując przyczyny braku podpisu drugiej Strony. Protokół przesyłany jest niezwłocznie Sprzedającemu. Oddział usuwa powstałą szkodę we własnym zakresie, a Kupujący kosztami z tego tytułu obciąża Sprzedającego, przedkładając mu dokumenty potwierdzające poniesione przez Oddział koszty (kalkulację robót wykonanych siłami własnymi, faktury VAT, rachunki lub kalkulacje za usługi i towary niezbędne do przywrócenia stanu technicznego sprzed wyrządzenia szkody). 14. Oddział odmówi przyjęcia Pojedynczej Dostawy Biomasy, która z powodu zakwestionowania jej jakości nie została przyjęta przez inny Oddział należący do PGE GiEK S.A. JAKOŚĆ BIOMASY 4 1. Za Biomasę dostarczoną do Miejsca Dostawy rozumie się paliwo o charakterystyce i wymaganiach podanych w 4 ust. 2 i 3 Umowy. 2. Charakterystyka biomasy nieleśnej: a. Parametry fizyko-chemiczne: Grupa biomasy Forma biomasy Wymiar zewnętrzny biomasy [mm] Rozkład ziarnowy Wartość opałowa biomasy w stanie roboczym [GJ/Mg] Zawartość popiołu w stanie roboczym biomasy [%] Zawartość wilgoci w stanie roboczym biomasy [%] Zawartość chloru [Cl] w stanie roboczym biomasy [%] Biomasa nieleśna Pelety ze słomy Pelety z łuski słonecznika Brykiety ze słomy (L + 2D) < 200, D <25, (L + W + H) lub (L+2D) < 200, 98%<100 mm 50%<15 mm, 95%>3,15 mm , < 1,0 13, < 1, , < 1,0 Uwaga: Wymiar zewnętrzny biomasy jest to długość (L), szerokość (W) i wysokość (H) lub średnica (D), jaką może posiadać każdy pelet/brykiet sprasowanej biomasy dostarczonej do Kupującego Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia proporcji wagowych frakcji poniżej 3,15 mm poprzez pomiar wagowy procentowej zawartości części luźnych z pobranej próbki, przesianej na ręcznym przesiewaczu do badania frakcji na sitach o str. 7

8 oczkach 3,15 mm. Poboru próbki i pomiaru dokonuje pracownik Oddziału w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego lub kierowcy dostarczającego Biomasę. Dopuszcza się zawartość do 5% wagi frakcji poniżej 3,15 mm. b. Zawartość pierwiastków alkalicznych (Na+K) w popiele Biomasy < 24 % (udział masowy). c. Parametry bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego: minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu T CL > 390 C, minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu T 5mm > 250 C, temperatura samozapalenia nagromadzeń pyłu TSI > 124 C, minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE >3 mj. d. Dopuszczalna temperatura dostarczanej Biomasy nie może być większa niż 55 C. e. Parametry ekologiczne: Proces przygotowania surowca i produkcji Biomasy jest prowadzony wyłącznie mechanicznie i termicznie, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia lub skażenia Biomasy jakimikolwiek substancjami chemicznymi, przy wykorzystaniu Biomasy rozdrobnionej do rozmiarów poniżej 11 mm. 3. Sprzedający oświadcza i zapewnia, że dostarczana przez niego Biomasa: a) zgodnie z Częścią F Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 (Dz.U , z późn. zm.), zaliczana jest do czystej Biomasy neutralnej pod względem CO 2, a w związku z tym energia elektryczna lub cieplna wytworzona w wyniku jej spalenia może zostać zaliczona do energii wytworzonej w odnawialnym źródle energii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1229), b) nie jest zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uwęglonymi skamieniałościami materiałów pochodzenia biomasowego (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. (Dz.U , z późn. zm.), c) nie zawiera w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości Biomasy danego rodzaju, tj. nie może zawierać w sobie dodatków niebiodegradowalnych nie występujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, żywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania i które w związku z tym przekładałyby się na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania Biomasy, 4. Kupujący zastrzega, że w przypadku konieczności wystawienia przez Sprzedającego SJB, koszty związane z wystawieniem i dostarczeniem dokumentów ponosi Sprzedający. SJB zostanie wystawione w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na podstawie wzoru dokumentu dostarczonego Sprzedającemu przez Kupującego. str. 8

9 5. Sprzedający na każde wezwanie Kupującego zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu Oświadczenia o Pochodzeniu Biomasy, o którym mowa w 1 ust. 6 a także inne dokumenty, o których mowa w 2 ust. 7 w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, przy czym koszty sporządzenia oraz dostarczenia tych dokumentów obciążają wyłącznie Sprzedającego. Brak dostarczenia powyższych dokumentów w określonym terminie może zostać poczytany przez Kupującego za istotne naruszenie warunków Umowy i stanowić podstawę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający obowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną (zgodnie z 11 ust. 2, 3 Umowy) za niedostarczoną z powodu rozwiązania Umowy Biomasę, do dostarczenia której Sprzedający był zobowiązany zgodnie z 2 ust. 1 i ust. 2 Umowy. 6. Sprzedający zobowiązany jest umożliwić i zapewnić na każde żądanie Kupującego kontrolę sposobu wytwarzania, składowania i miejsca produkcji dostarczanej Biomasy, również w przypadku, gdy Sprzedający nie jest jej producentem. Celem kontroli przeprowadzonej przez Kupującego jest ustalenie, czy Biomasa przeznaczona dla Oddziału spełnia wymagania jakościowe opisane w 4 Umowy. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedawca używa do produkcji Biomasy surowców niespełniających warunków określonych w Umowie, Kupujący wezwie Sprzedawcę do złożenia wyjaśnień i wyznaczy termin do usunięcia stanu niezgodnego z Umową. Do czasu usunięcia tego stanu Kupujący może jednostronnie wstrzymać realizację dostaw, a Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Nieusunięcie w wyznaczonym terminie stanu niezgodnego z Umową lub jego powtórzenie się może stanowić przesłankę do natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego. 7. Kupujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wyrywkowej i szczegółowej kontroli w celu dokonania oceny zgodności parametrów dostarczonej Biomasy z parametrami określonymi w Umowie. Pobór próbek do takiej kontroli powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Sprzedającego. Do czasu uzyskania wyników badania próbek, Biomasa pozostaje na placu w dyspozycji Kupującego. W przypadku gdy wynik badań wykaże niezgodność dostawy z parametrami określonymi w Umowie lub w dostarczonej Biomasie stwierdzona zostanie obecność niedopuszczalnych zanieczyszczeń zastosowanie będzie miał 6 ust. 7 i ust. 8 Umowy, a kosztami badań wykonanych na zlecenie Oddziału bądź Kupującego obciążony zostanie Sprzedający. 8. Sprzedający prowadzi załadunek Biomasy w taki sposób, aby w całej dostawie była ona jednorodna i niezbrylona. W przypadku załadunku Biomasy o różnej wilgotności, Sprzedający zobowiązany jest do wymieszania jej przed załadunkiem, tak aby nie tworzyły się warstwy o różnej wilgotności w danym środku transportu. str. 9

10 ROZLICZANIE DOSTAW BIOMASY 5 1. Sprzedający na koszt własny dokonuje załadunku oraz rozładunku Biomasy oraz wystawia Dowód Dostawy Biomasy na każdą Pojedynczą Dostawę Biomasy (WZ). 2. Rozliczenia ilości dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) rozliczenie ilości dostarczonej Biomasy odbywa się na podstawie ważenia legalizowaną wagą samochodową, zamontowaną w Miejscu Dostawy, b) wagę Pojedynczej Dostawy Biomasy oblicza Oddział po rozładunku Biomasy, jako różnicę wagi samochodu i jego wagi z Biomasą. Ważenie Biomasy odbywa się przy udziale kierowcy samochodu przywożącego Biomasę. Kierowca otrzymuje wydruk wyników ważenia Pojedynczej Dostawy Biomasy, c) koszty ważenia w miejscu dostawy każdej Pojedynczej Dostawy Biomasy ponosi Oddział. 3. Zasady poboru próbek i badania jakości dostarczanej Biomasy do Miejsca Dostawy: a) pobór próbek dostarczanej Biomasy odbywa się w Miejscu Dostawy, b) kontrola jakości dostarczonej Biomasy w zakresie parametrów gwarantowanych przez Sprzedającego będzie odbywała się w laboratorium PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów lub innym laboratorium zrzeszonym w sieci laboratoriów LABIOMEN, c) dla każdej Partii Do Badań Oddział wystawia Protokół Jakości Biomasy, zawierający średnie parametry Biomasy, tj.: wartość opałową, zawartość popiołu, zawartość wilgoci wyrażone w stanie roboczym, d) Protokół Jakości Biomasy stanowi podstawę dla Kupującego do rozliczenia się ze Sprzedającym za ilość energii chemicznej zawartej w dostarczonej przez niego Biomasie. 4. Zestawienie Dobowych Dostaw Biomasy, wyników wymienionych w 5 ust. 3 lit. c, Kupujący przesyła Sprzedającemu elektronicznie ( ) lub faksem, w terminie do 7-go dnia kalendarzowego od daty otrzymania Partii Dostarczonej Biomasy. 5. Sprzedający oświadcza, że będzie akceptował jako miarodajne i ostateczne wyniki badań parametrów jakościowych próbek pobranych z dostarczonych partii Biomasy, wykonanych w laboratoriach wymienionych w 5 ust. 3 lit. b Umowy oraz sposób ich obliczania. 6. Podstawą do określenia wysokości zapłaty należnej Sprzedającemu jest Partia Dostarczonej Biomasy do Miejsca Dostawy na warunkach DDP. 7. Kupujący ma prawo do wykonywania okresowych pomiarów, innych niż określone w ust. 3 lit. c powyżej, gwarantowanych przez Sprzedającego parametrów Biomasy (np. zawartość chloru, itp.), na podstawie których dokonywał będzie oceny jakości Biomasy dostarczonej przez str. 10

11 Sprzedającego. Postanowienia 4 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio. Umowa Nr.. /ELB2/2013 ZWROT BIOMASY 6 1. Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, a Kupujący może przystąpić do natychmiastowego rozwiązania Umowy na podstawie jednostronnego oświadczenia skierowanego do Sprzedającego, gdy dostawa jest niezgodna z 4 Umowy. 2. Oddział odmówi przyjęcia lub zwróci dostawę Biomasy Sprzedającemu na jego koszt, gdy: a) dostarczony zostanie inny rodzaj Biomasy, niż uzgodniony w Harmonogramie Dobowych Dostaw Biomasy, b) gdy będzie ona nadmiernie zawilgocona tzn. zawartość wilgoci będzie powyżej maksymalnych wartości określonych w 4 ust. 2 Umowy lub gdy dostawa zawierać będzie ciała obce (np.: kamienie, metal, ziemię, piasek, folię, tkaniny, tworzywa sztuczne, żywicę, gumę itp.), c) w dostawie Biomasy nieleśnej znajdować się będą fragmenty Biomasy leśnej lub w dostawie Biomasy w formie peletów znajdować się będzie brykiet lub w dostawie brykietu znajdować się będą pelety, d) temperatura dostarczonej Biomasy wynosić będzie powyżej 55 C pomiar temperatury Pojedynczej Dostawy Biomasy dokonywany będzie cyfrowym miernikiem temperatury, e) zawartość frakcji drobnej przekroczy 5% ilości wagowej Pojedynczej Dostawy analiza zawartości drobnej frakcji przeprowadzana będzie na podstawie 5 litrowej próby pobranej z Pojedynczej Dostawy Biomasy. Próbka pobrana będzie przed rozładunkiem lub po rozładunku poza stacją rozładowczą, a w celu określenia udziału procentowego drobnej frakcji pobrana próbka zostanie przesiana na sicie o wymiarach 3,15 mm, zgodnie z procedurą stanowiącą Załącznik Nr 2. f) w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w 4 ust. 7, g) w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w 3 ust W razie odmowy przyjęcia dostawy sporządzony zostanie protokół odmowy przyjęcia dostawy Biomasy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5. W przypadku konieczności ponownego załadunku Biomasy przez Oddział, Sprzedający zostanie obciążony wystawioną przez Kupującego fakturą VAT z tego tytułu, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 4. Kupujący zastrzega, że zakwestionowane partie Biomasy nie mogą, bez uprzedniej i wyrażonej na piśmie jego zgody, być dostarczone do innego Oddziału PGE GiEK S.A., z którym Kupujący ma zawarte umowy na dostawy Biomasy. W przypadku złamania przez Sprzedającego tego zakazu str. 11

12 Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 5. Kupujący lub upoważniony pracownik Oddziału może odmówić przyjęcia dostawy Biomasy po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego tonażu układu ciągnik siodłowy naczepa, którym Biomasa została dostarczona do Oddziału. 6. Strony uzgadniają, że do Przedmiotu Umowy i do postępowania opisanego w ust. 1, 2 i 3 powyżej oraz 4 ust. 7, nie mają zastosowania postanowienia art. 567 Kodeksu Cywilnego. 7. Sprzedający zobowiązany jest do odebrania staraniem i na koszt własny zakwestionowanej dostawy Biomasy w ciągu 24 godzin od otrzymania od Kupującego zawiadomienia o konieczności odbioru zakwestionowanej dostawy Biomasy. Za każdy dzień opóźnienia w odebraniu zakwestionowanej dostawy Biomasy Kupującemu przysługiwać będzie prawo żądania zapłacenia kary umownej w wysokości 10 PLN za każdy Mg nieodebranej Biomasy. Postanowienie zawarte w 8 ust. 6 Umowy stosuje się odpowiednio. 8. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do wstrzymania dostaw Biomasy w sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej oraz 4 ust. 7 Umowy oraz do dokonania szczegółowej kontroli, o której mowa w 4 ust. 5 i 6 Umowy. 9. Kupującemu przysługiwać będzie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy Sprzedający dopuści do dwukrotnego powtórzenia się sytuacji, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz w 4 ust. 6 i 7, o czym Kupujący dodatkowo pouczy Sprzedającego na piśmie po stwierdzeniu pierwszej nienależycie wykonanej dostawy Biomasy. 10. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Sprzedającego zgodnie z ust. 1, ust. 4 lub ust. 9 powyżej, zobowiązany on będzie do zapłacenia Kupującemu kary umownej tak jak za niedostarczoną Biomasę i według zasad określonych w postanowieniach 11 ust 2 i 3, którą był zobowiązany dostarczyć do końca okresu obowiązywania Umowy zgodnie z 2 ust. 2. CENA I WARTOŚĆ DOSTAW BIOMASY 7 1. Cena netto za 1 GJ energii chemicznej w Biomasie w stanie roboczym, dostarczonej przez Sprzedającego na jego koszt do Miejsca Dostawy wynosi: dla Biomasy nieleśnej w formie brykietu/peletu ze słomy lub peletu z łuski słonecznika wynosi PLN/GJ (słownie złotych netto:..) str. 12

13 2. Wartość opałowa Biomasy oznaczana będzie w jednym z laboratoriów wymienionych w 5 ust. 3 lit. b ze średnich prób pobranych z Partii Do Badań. 3. Wyniki uzyskane z pomiarów określane będą z dokładnością do 0,01 GJ/Mg. 4. Szacunkowa wartość dostaw Biomasy wynosi.. PLN (słownie złotych netto: ). Do obliczeń przyjęto cenę wymienioną w ust. 1 powyżej, ilości dostaw zgodnie z 2 ust. 2 oraz średnią wartość opałową Biomasy wynoszącą dla Biomasy nieleśnej w formie peletu ze słomy 15,00 GJ/Mg, peletu z łuski słonecznika 17,00 GJ/Mg i brykietu ze słomy 14,00 GJ/Mg. 5. Całkowita wartość dostaw Partii Dostarczonej Biomasy zrealizowanej przez Sprzedającego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: WC d = [Σ (C i x K id x M id )] gdzie: WC d Wartość Całkowita Partii Dostarczonej Biomasy w dekadzie [GJ], C i Jednostkowa Cena netto za dany rodzaj Biomasy dostarczonej przez Sprzedającego zgodnie z 7 ust. 1 [PLN/GJ], K id Wartość opałowa Partii Do Badań Biomasy zbadana przez jedno z laboratoriów wymienione w 5 ust. 3 lit. b potwierdzona Protokołem z Badań Jakości Biomasy, M jd Partia Dostarczonej Biomasy, 6. Reguły dotyczące obliczania Całkowitej Wartości Partii Dostarczonej Biomasy wymienione w ust. 4 i 6 powyżej obowiązują w całym czasie obowiązywania Umowy. 7. Ceny netto podane w ust. 1 powyżej zostaną powiększone o podatek VAT, który będzie doliczony przez Sprzedającego w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 8. Jednostką rozliczeniową obowiązującą na fakturze VAT będzie 1 GJ. FAKTURY I PŁATNOŚCI 8 1. Sprzedający wyłącznie na podstawie Zestawienia Dobowych Dostaw Biomasy, o którym mowa w 5 ust. 4, wystawia fakturę VAT za każdą Partię Dostarczonej Biomasy do Kupującego. Zestawienie ilościowe i jakościowe Partii Dostarczonej Biomasy stanowić będą załączniki do faktury VAT. 2. Płatności za dostarczoną Biomasę dokonywane będą przez Kupującego przelewem na konto wskazane przez Sprzedającego w terminie 23 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą płatności będzie dzień obciążenia rachunku Kupującego. str. 13

14 3. Gdy termin płatności wypadnie w sobotę lub w dni ustawowo wolne od pracy, za terminowe uregulowanie zobowiązań uważa się obciążenie rachunku Kupującego w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniach wolnych od pracy. 4. Sprzedający może naliczyć odsetki wg stawek ustawowych, za opóźnienie w terminach płatności określonych w Umowie. 5. Faktura VAT oraz korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami spowoduje przesunięcie terminu zapłaty z winy Sprzedającego. W takim przypadku odsetki Sprzedającemu nie przysługują. 6. Z należności przysługujących Sprzedającemu, Kupujący ma prawo potrącić wierzytelności przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wynikające z Umowy, w szczególności dotyczące kar umownych lub kwot wynikających z 3 ust. 13, 4 ust. 7, 6 ust. 3 i 7 oraz 10 ust. 4 Umowy. 7. Na fakturze VAT podane będą obok elementów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, następujące informacje: - dane (firma) Sprzedającego Biomasę, - nazwa odbiorcy Biomasy (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów), - ilość Biomasy wyrażona w GJ, - cena jednostkowa Biomasy wyrażona w PLN/GJ, - wartość Biomasy wyrażona w PLN, - forma Biomasy, zgodnie z 2 ust. 1 Umowy, - numer umowy z tytułu, której zrealizowano dostawę, - termin płatności faktury VAT, zgodny z 8 ust. 2 (23 dni od daty otrzymania faktury przez ELBIS Sp. z o.o.) SIŁA WYŻSZA 9 1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, będące następstwem działania Siły Wyższej. Siłę Wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Przejawami działania Siły Wyższej są w szczególności: a) klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź, długotrwałe silne mrozy (temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza), długotrwałe i obfite opady śniegu i/lub deszczu skutkujące str. 14

15 nieprzejezdnością środków transportu towarowego, niemożność prowadzenia procesu spalania Biomasy ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i urządzeń, b) akty władzy państwowej, a w szczególności: blokady administracyjne, stan wojenny, stan wyjątkowy, c) awarie lub przestoje w Oddziale oraz inne przeszkody natury prawnej lub technicznej, uniemożliwiające spalanie Biomasy. 2. Strony są zobowiązane do niezwłocznego i pisemnego informowania się o zaistnieniu przypadków Siły Wyższej i przewidywanych skutkach jej wystąpienia dla realizacji Umowy. 3. Jeśli przypadek Siły Wyższej występuje w czasie nie dłuższym niż 7 dni, wówczas realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania tego przypadku. 4. Jeśli przypadek Siły Wyższej trwa dłużej niż 7 dni, wówczas Strona dotknięta skutkami jej działania jest zwolniona z obowiązku dostawy bądź odbioru ilości Biomasy przypadającej na czas działania tej Siły Wyższej bądź występowania jej skutków. 5. Ustanie działania Siły Wyższej powinno być niezwłocznie zgłoszone drugiej Stronie Umowy. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Wysokość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynosi 2% szacunkowej wartości dostaw Biomasy określonej w 7 ust. 4 Umowy i powiększonej o należny podatek VAT, tj. w kwocie... PLN (słownie złotych: ). 2. Termin ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy wynosi 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy. 3. Sprzedający w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy na rzecz Kupującego w formie gwarancji ubezpieczeniowej albo gwarancji bankowej albo w gotówce na konto ELBIS Sp. z o.o. 4. W przypadku braku wniesienia przez Sprzedającego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, Kupującemu przysługiwać będzie prawo zatrzymywania 10% wynagrodzenia brutto Sprzedającego wynikającego z wymagalnych do zapłaty faktur VAT, aż do osiągnięcia kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy określonej w ust. 1 powyżej na co Sprzedający wyraża zgodę. Zatrzymane wynagrodzenie Kupujący zwolni po tym, jak Sprzedający ustanowi inne alternatywne Zabezpieczenie określone w ust. 3 powyżej. 5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone w terminie do 30 dni roboczych od daty upływu terminu obowiązywania Umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty przelewu bankowego. str. 15

16 6. Kupujący skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w przypadku, gdyby Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania wynikające z Umowy. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY Sprzedający ma prawo do naliczenia Kary Umownej za nieodebranie Biomasy przez Oddział w ilości określonej w 2 ust. 2, a Kupujący jest zobowiązany do jej zapłaty, z wyłączeniem tego prawa w sytuacjach opisanych w 2 ust. 4 i 9, 3 ust. 2 i 14, 6, 11 ust. 10, 11, 12, 13 i 14, 16 ust. 1 i ust. 4 Umowy. 2. Kupujący ma prawo do naliczenia Kary Umownej za niedostarczenie Biomasy przez Sprzedającego w ilości określonej w 2 ust. 2 lub niedotrzymanie parametrów jakościowych Biomasy określonych w 4, Umowy, a Sprzedający jest zobowiązany do jej zapłaty, z wyłączeniem tego prawa w sytuacjach opisanych w 11 ust. 10 i 12 Umowy. 3. Wysokość Kary Umownej wynoszącej 5% wartości niedostarczonej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie danego miesiąca obowiązywania Umowy. Ilość niedostarczonej Biomasy będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w danym miesiącu, zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy za dany miesiąc, a rzeczywistą dostawą w danym miesiącu. Wartość niedostarczonej ilości Biomasy oblicza się, jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 7 ust. 5 dla poszczególnych rodzajów Biomasy, ceny podanej w 7 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości niedostarczonej Biomasy. 4. Wysokość Kary Umownej wynoszącej 5% wartości nieodebranej ilości Biomasy będzie wyliczana po upływie okresu obowiązywania Umowy. Ilość nieodebranej Biomasy (z zastrzeżeniem 2 ust. 4) będzie obliczana jako różnica ilości zamówionej Biomasy w okresie obowiązywania Umowy, zgodnie z Harmonogramem Dobowych Dostaw Biomasy, pomniejszona o ilość z 2 ust. 4, a rzeczywistą dostawą. Wartość nieodebranej ilości Biomasy oblicza się jako iloczyn: średniej wartości opałowej określonej w 7 ust. 4 dla poszczególnych rodzajów Biomasy, ceny podanej w 7 ust. 1 w PLN/GJ oraz ilości nieodebranej Biomasy. 5. W przypadku, gdy dostarczona Biomasa nie będzie spełniać warunków określonych w 4 ust. 3 lit. b) oraz w przypadku niedotrzymania wymogów określonych w 4 ust. 5, Sprzedającemu nie przysługuje zapłata za całość tego rodzaju nienależytych dostaw Biomasy, na co Sprzedający bezwarunkowo wyraża zgodę. 6. W przypadku, gdy dostarczona w danej dekadzie do Kupującego Biomasa nie będzie spełniać wymaganych gwarantowanych parametrów określonych w 4 ust. 2 Umowy, Kupujący ma prawo do naliczenia Kary Umownej z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych Biomasy. str. 16

17 Wysokość Kary z tego tytułu wynosi 2% wartości dostaw Biomasy, dla której wykonana została Partia Do Badań, za każde niedotrzymanie (w dół) minimalnej wartości opałowej (określonej w 4 ust. 2 Umowy) o ponad 0,5 GJ/Mg i za każde następne 0,5 GJ/Mg oraz za każdy kolejny procent (w górę) ponad dopuszczalną zawartość popiołu w stanie roboczym. 7. Kary umowne określone w 11 Strony uważają za niewygórowane. 8. Kara Umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Stronę stosownej noty księgowej. 9. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli Kary Umowne nie pokryją poniesionej szkody związanej z nienależycie zrealizowaną dostawą. 10. Strony w trybie pisemnego porozumienia mogą odstąpić od naliczania sobie Kar Umownych, albo mogą dokonać wzajemnego umorzenia należności z tytułu Niewykonania lub Nienależytego Wykonania Umowy. 11. Prawo do naliczenia Kar Umownych wygasa po upływie 30 dni roboczych od daty zakończenia obowiązywania Umowy określonej w 2 ust Strony mogą zwolnić się od zapłacenia Kary Umownej lub odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wykażą, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło z powodu działania Siły Wyższej. 13. Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu nieodebrania Biomasy w sytuacjach, o których mowa w 9 ust. 1 Umowy. 14. Kupujący jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu nieodebrania Biomasy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczącego sfery energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, a w szczególności uniemożliwiających jej rozliczenie jako energii wytworzonej z OZE. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Sprzedającego o fakcie wystąpienia zmian w prawie, co daje Kupującemu prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedającemu, jednakże z okresem nie krótszym, niż 14 dni. 15. Kupujący ma prawo dochodzenia od Sprzedającego odszkodowania i roszczeń regresowych na zasadach ogólnych za poniesione straty (m.in., z tytułu: nałożenia na niego wszelkiego rodzaju kar i odszkodowań oraz kosztów postępowania z tym związanych, w tym kosztów sądowych i zastępstwa procesowego, itp.) z powodu spalenia przez Oddział dostarczonej przez Sprzedającego Biomasy niezgodnej z wymogami wynikającymi z Umowy a w szczególności z charakterystyką podaną w 4 ust. 2 oraz wymogami zawartymi w 4 ust. 3 Umowy a także nieposiadającej dokumentacji wymaganej przez Urząd Regulacji Energetyki lub inne ograny. 16. Sprzedający zobowiązuje się przy realizacji przedmiotu Umowy nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. Naruszenie tego zobowiązania powoduje obowiązek uiszczenia Kary Umownej w wysokości 10% wartości szacunkowej przedmiotu Umowy. str. 17

18 KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS 12 Gdyby warunki, w których Strony prowadzą działalność zmieniły się - niezależnie od ich woli - tak zasadniczo, że realizacja Umowy stałaby się dla którejkolwiek ze Stron nadmiernie uciążliwa albo groziłaby rażącą stratą, wówczas zobowiązują się one przystąpić do rozmów mających na celu dostosowanie odpowiednich zapisów Umowy do tak zmienionych warunków. UBEZPIECZENIE Sprzedający oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności z roczną sumą gwarancyjną w wysokości, co najmniej ,00 PLN (słownie złotych: jeden milion i 00/100) oraz będzie utrzymywał takie ubezpieczenie przez pełny okres obowiązywania Umowy. 2. Ubezpieczeniem jest objęta działalność zgodna z przedmiotem Umowy. 3. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną kontraktową oraz deliktową. 4. Obowiązki Sprzedającego w przedmiocie wymogu posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w żadnym razie nie mogą być interpretowane jako ograniczające odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego wynikającą z niniejszej Umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 5. W razie przerwania ciągłości ochrony z tytułu ww. ubezpieczenia przez Sprzedającego w trakcie realizacji Umowy, Kupujący ma prawo, samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia i potrącić wysokość jej opłaty z wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, na co Sprzedający wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Sprzedającemu się jeszcze nie należy, Kupujący będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów za zapłatę składek. 6. Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia. 7. Przed rozpoczęciem pierwszej dostawy Biomasy, Sprzedający złoży Kupującemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej polisy. Kupujący w każdej chwili może żądać od Sprzedającego przedstawienia dokumentów potwierdzających utrzymanie ciągłości wymaganych ubezpieczeń w okresie obowiązywania Umowy. 8. W przypadku niedostarczenia Kupującemu ważnej Polisy Ubezpieczeniowej, Kupującemu przysługiwać będzie prawo do: wstrzymania dostaw Biomasy z winy Sprzedającego, z tytułu czego zostanie naliczona Kara Umowna jak za niedostarczenie Biomasy, zgodnie z 11 ust. 2 Umowy, str. 18

19 samodzielnego zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia i potrącenia jej kosztów zgodnie z postanowieniami ust. 5 powyżej. NASTĘPSTWO PRAWNE W przypadku przekształcenia własnościowego, albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa którejkolwiek ze Stron, Strony lub ich następcy prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnim brzmieniu. 2. Strony traktują jako rzecz uzgodnioną nieodwołalnie i z tego powodu bezsporną, że Kupujący w każdym czasie może przenieść swoje prawa i obowiązki do całości lub części Umowy, w tym także przenieść wierzytelności wynikające z tej Umowy na spółkę z Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439 ze zm.) bez wcześniejszej zgody Sprzedającego, która wyrażona została przy podpisaniu niniejszej Umowy, jednakże z zastrzeżeniem obowiązku Kupującego poinformowania Sprzedającego o zamiarze takiego przeniesienia na co najmniej 7 dni wcześniej. ZACHOWANIE POUFNOŚCI Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia lub wykonywaniem Umowy, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Kupujący ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania zamówienia lub wykonywania Umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. 2. Sprzedający oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. podmiot dominujący w stosunku do Kupującego statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy w zakresie wskazanym w rozporządzeniu właściwego ministra w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej umowy PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. na potrzeby zgodne z prawem wykonania przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. str. 19

20 POSTANOWIENIA DODATKOWE Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od 01 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od poniedziałku następnego tygodnia następującego po tygodniu, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. 2. W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron Umowy na podstawie 16 ust. 1, kary umowne wyliczane będą zgodnie z 11 ust. 1 4 od wartości niedostarczonej lub nieodebranej ilości Biomasy określonych w Harmonogramie Miesięcznych Dostaw Biomasy przewidzianych do końca okresu wypowiedzenia Umowy. 3. Kupujący i Sprzedający zobowiązują się do wzajemnego informowania na bieżąco o awaryjnych postojach podstawowych urządzeń produkcyjnych mających wpływ na wielkość dostaw i odbioru Biomasy. 4. Przez pełny okres obowiązywania Umowy Kupującemu przysługuje prawo w każdym czasie do bezsankcyjnego odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia sytuacji powodującej utratę celu gospodarczo-ekonomicznego (np. spowodowane nieprzewidywalnymi, nagłymi zmianami na rynku Praw Majątkowych, tzw. zielonych certyfikatów oraz praw do emisji CO2), dla którego Umowa została zawarta, jaką jest m.in. zmiana przepisów prawa lub godząca w jego interesy zmiana dotychczasowych interpretacji tych przepisów odnoszących się do przedmiotu działalności Kupującego bądź Oddziału, dla którego Biomasa miała być dostarczana. 5. Zmiana załączników do Umowy nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy a jedynie przekazania Sprzedającemu przez Kupującego zmienionej ich treści. 6. Wyznacza się przedstawicieli do operacyjnych kontaktów między Stronami Umowy w celu zapewnienia bieżącej współpracy i koordynacji dostaw Biomasy. Zmiana wyznaczonych przedstawicieli Stron nie wymaga zmiany Umowy, lecz zobowiązuje do wcześniejszego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Przedstawicielami ze strony Kupującego są: Angelika Paw, tel , oraz Kamil Barda, tel , Przedstawicielami ze strony Sprzedającego są: 7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje w czasie określonym w 2 ust. 2. str. 20

21 8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy. 9. Zmiany, o których mowa ust. 8 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, muszą być dokonane w formie pisemnego Aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 10. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, które nie mogą być rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Kupującego. 11. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawa. 12. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki: Załącznik Nr 1 Protokół z wyrządzenia szkody Załącznik Nr 2 Procedura postępowania w przypadku przyjmowania lub odrzucania dostaw biomasy do PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Turów. Załącznik Nr 3 Zasady poruszania się po terenie Elektrowni kierowców samochodów dostarczających biomasę do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Załącznik Nr 4 Wzór WZ dla dostaw Biomasy nieleśnej Załącznik Nr 5 Protokół odmowy przyjęcia dostaw Biomasy Załącznik Nr 6 Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS/dokument potwierdzający ewidencjonowaną działalność gospodarczą Sprzedającego Sprzedający: Kupujący: str. 21

22 Załącznik Nr 1 Bogatynia, dn. PROTOKÓŁ z wyrządzenia szkody Sprzedający: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia: Opis zdarzenia: Rodzaj i rozmiar szkody: Uwagi: Ze strony Sprzedającego: Ze strony Oddziału

23

24

25

26

27

28 Sprzedający: Kupujący: Oddział: Data wystawienia: Data dostawy: Rodzaj i forma biomasy: Ilość [kg]: Miejsce załadunku: Uwagi: ELBIS Sp. z o.o. ul. Instalacyjna Rogowiec WZ Nr WZ: ELB2/... /... /.... /2013 Biomasa nieleśna w formie..... PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA TURÓW ul. Młodych Energetyków Bogatynia Nr rej. pojazdu: Imię i Nazwisko kierowcy:..... Kwalifikacja biomasy wg PN-EN : (Zatwierdził/Wydał- Sprzedający) (Pobrał- Kierowca) (Odebrał- Oddział)

29 Załącznik Nr 5 Bogatynia, dn. PROTOKÓŁ ODMOWY PRZYJĘCIA DOSTAWY BIOMASY Sprzedający: Data dostawy: Godz. dostawy: Nr rej. środka transportu: Nr dokumentu WZ: Nr kwitu wagowego: Po dokonaniu oględzin Biomasy dostarczonej do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów ww. środkiem transportu, uprawniony przedstawiciel Oddziału działając na podstawie 6 Umowy Nr. stwierdził następujące niezgodności dostawy Biomasy z Umową:.... W tej sytuacji zachodzą okoliczności, o których mowa w 6 ust. 1, 6 ust. 2 lit. a), 6 ust. 2 lit. b), 6 ust. 2 lit. c), 6 ust. 2 lit. d), 6 ust. 2 lit. e) (*), a w szczególności dostarczona przez Sprzedającego Biomasa nie spełnia określonych w ww. Umowie wymagań jakościowych, o których szczegółowo traktują zapisy 4 ust. 2, 4 ust. 3, 4 ust. 7, 4 ust. 8 (*) (dostarczona Biomasa nie spełnia określonych w Umowie wymagań jakościowych) oraz 3 ust. 2. Ze strony Sprzedającego przy oględzinach obecny był:. Ponieważ biomasa została rozładowana, Kupujący wystawi na rzecz Sprzedającego fakturę VAT, z tytułu kosztów ponownego załadunku Biomasy, płatną w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. (*) Sprzedający: (czytelny podpis) Oddział: (czytelny podpis) (*) - niepotrzebne skreślić

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE Załącznik nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z WYTŁOCZYN Z MASŁOSZA LUB PELETU ZE SŁOMYDO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA DOLNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY Załącznik Nr 1 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /DB/ELB2/2014

Umowa Nr /DB/ELB2/2014 Załącznik nr 3 Wzór umowy Elektrownia Turów Umowa Nr /DB/ELB2/2014 zawarta w Rogowcu w dniu... 2014 roku, pomiędzy: ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, 97-427 Rogowiec, ul. Instalacyjna 2, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU Z ŁUSKI SŁONECZNIKA DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Wzór umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wzór umowy Druk nr 6 z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP: 959-18-44-609 Regon:260269284 zwanym dalej Zamawiającym, którego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Załącznik Nr 3 do SIWZ Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... 2016 roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT

Załącznik Nr 7. UMOWA Nr..- PROJEKT UMOWA Nr..- PROJEKT Załącznik Nr 7 zawarta w dniu... 2015 r. z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETÓW ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy

ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy ROZDZIAŁ III Ramowy wzór umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prace polegające na wykonaniu oczyszczania parkingów, jezdni i chodników ulic krajowych, wojewódzkiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY LEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA (ELEKTROWNIA SZCZECIN) UŻYTE TERMINY 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE I WARUNKI DOSTAW BIOMASY NIELEŚNEJ W FORMIE PELETU ZE SŁOMY DO PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE UŻYTE TERMINY 1 1. Kupujący PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., 97-400

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy

UMOWA Nr. reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Dostawcą o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Nr WZÓR zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek w Działoszycach reprezentowanym przez: 1) Dyrektora Zespołu; 2) Głównego Księgowego

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Część II Wzór umowy (WU)

Część II Wzór umowy (WU) Umowa nr. W dniu.2015 r. pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bolesława Prusa 75-79, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Znak: ZS/241/ 1 /2013

Znak: ZS/241/ 1 /2013 Znak: ZS/241/ 1 /2013 UMOWA Nr.......... NA DOSTAWĘ WARZYW I OWOCÓW zawarta w dniu.............. r. w Legionowie pomiędzy: wzór umowy Zespołem Szkół w Legionowie z siedzibą przy ul. Zegrzyńskiej 3, 05-119

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r

Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa/projekt/ Nr ZOE/03/2015r zawarta w dniu..2015 r. w Ostródzie na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 EURO nr sprawy: ZP 90700-2015r.pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej

1. Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności rzeczy ruchomej w postaci naturalnej wody mineralnej Wzór Umowy UMOWA nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu. pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Toruń, dnia 16.06.2015 r. SSM.DZP.200.44.2015 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu sanitarnego. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych

Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych Umowa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień Publicznych nr /U/ZP/2015 zawarta w dniu..2015 roku, w Krakowie pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo

UMOWA REGON:... NIP:...

UMOWA REGON:... NIP:... PROJEKT Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu... w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Zakupowa Biomasy Nr..

Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. Umowa Zakupowa Biomasy Nr.. zawarta w w dniu... roku, pomiędzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r Załącznik nr 1A do SIWZ (Wzór) UMOWA zawarta w Krakowie, w dniu...... 2010 r pomiędzy: Skarbem Państwa Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo