Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa p, Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ / 00. p, 2. 6.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6."

Transkrypt

1 .. \ TRASPORT O A A -B A A Ż O W A apisy i zpak_i Wagny sbwe. typu sbweg -B / SZYOWY Zamiast 1 B -80/ 00-1/ Oznaczenia różne Grupa katagwa 00 1, Przedmit arkusza nrmy, Przedmit wn niniejszeg arkusza nrmy sę znaczenia róż ne umieszczn e n a ze -. wnętrz wagów sbwych i typu bweg,. Znaczenie, wzór i barwa_ napisu _ub z naku raz zastsw anie- wg tabicy na str, + 7,, Wykn an i e n apisów znaków - wg B-79/ 00-1/ 00 p, ró j w ymiary pisma w g B-79/ 00-1/ 00 p,.., OIEC IFORACJE DODAT OW E 1. Instytucja pracwuj ęca nr m ę - Centrum -Tec hniczne ejnictwa, Warsza w a. aukw- 4. Zgdnść n rmy z in ny łii dkumen tami R -Umwa wzajemnym u ży tk wa n i u w agnó w s b wyc h. Ist tne zmiany w stsunku d B-80/ 00-1/ - zas tępin napisy dt yczęc e z naczen i a w a gnu pa ęc yc h ub ni e pa ęcyc h"- dpwi edni mi znakami, - wprwadzn d tabicy nwy napis -. kimatyzacja, - uprzęckwan znaczeni e r dzaju grzewani a.. rmy zwwzane B-79/00-1/ 0G Tabr k ej wy. apisy B-8/ 00-1/ 0 Wspóne w y magania z naki 11 da i bagaż wyc h w r u c hu m i ę dzyna r d?wym ( R I C )._ W ydani e z dnia stycznia 197 r. z póź ni ejs z ymi z mianam i, pza znakami S,, 7, B, 9, 1 i 14 - n rma zgdna., A utr prj ektu nrmy - i nż. J ózef Wjci ech wski C entra ne Biur nstrukcyj ne, _ P zna ń, apisy i_, znaki, Wagny sbwe i t y pu sbw e g, Znai. gra f i c ne sób ujęc ia zakrel przedmitweg n rm...x - w g B -79/ 00-1/ 00, Zgł szn a przez Ceritrurn aukw-techniczne, ejnictwa Usta11wina przez inistra T n:i.nsprtu, Żegu gi i Ł ącz n śc i dnia 1 grudnia r......f jak nrma bwi ą zują ca d dnia 1 i pca 1989 r. (Dz. rm. i iar nr / 1989, pz. 4) WYDAWICTWA ORALIZACYJE,,ALFA" O k. Wyd. rm. W-wa, Ark. wyd. 1,10 a k Zam. 01/ 89 Cena zł 100,00

2 umer napisu ub Znacz en,i ę napi su ub... Wzó r napisu ub z naku W y k na ni e napi su ILIP ") Barw a nap i s u W y tyczn e z a ub z naku i tła sts w ania i rz mieszc zefia 4 s w agn da paęcych wg B-8/ 00-1/ 0 tab. 1 p. 1. 1; wiekść 10- w g B-,8/00-1/0_ tab., bez ramki - znak papi e r sa ł- czarna, tł - biała -ub kść słniwa w agn da niepa _ęcych wg B-8/ 00-1/ 0 tab. p,. 1; w iekść 10- wg B-8/ 00-1/ 0 tab., b ez ramid znak papier sa w p b iżu czarna, tł drzwi w ejścia- -biała ub kść w ych ł słniwa pasek kreśa::.. ję cy zakazczerw na złęczka d napełniąnia i urzędzenia d próżniania zbirników nych wdy d ce- ów sanitar- t pierścieńziena,/ tł- barwa zewnętrznej pw ierzchni pudł a ub s tj nicy uzgdnina przy zamów ieniu z b irniki i instaacja sę tak wyknan e, że w da mże zamar z nęć w gr z ewanym w a gnie, jeże i temperatura. zewnę-. trzna spadnie pniżej 0 C III z Q) Q)... w Ot - w... O - "s;..." pierścieńżółta, tł - barwa zew nętrznej pwierzchni pudła ub stj nicy uzgdnjna przy zamówieniu zbirniki i instaacja sę tak w yknane, i;e w da mże zamarznęć z chw ię przerwafia grze wania1)

3 cd. tab!cy 4 4 złętczka d napełniania i urzędzenia d próżni a n i a zbirników wdy d ceów sanitarnych <\)\... pe kła - żółta przy zamówiet----- n i u tł- barwa ewnętrznej pwier zchni pudła ub stjnicy uzgdnina zbirniki i instaacja sę tak wyknane, że wda mże zamarznętć, jeżedi w agn przy temperaturze -tooc nieprzerwanie sti ni egrzewany na twar tej przestrzeni więcej niż 1 r zakładajęc, że temperatura wewnętrzna wagnu przed wy ł ęczen i em rdzaj grzewania a) eektryczne [Dgrzew. e. itery -kść s ł ni wa, tł - barwa zewnętrznej pwierzchni pudła ub stjni- cy uzgdnina przy zamówieni u grzewania wynsił a kł 0 C na stjnicy z praw ej strn y OJ OJ w O O b) parwe IDgrzew. par. w

4 --- - cd. tabicy -1>- umer napis ub Znaczenie napisu ub z naku / Wzór napisu ub Wykna nie napi su ub B arwa nap i su ub i tła Wytyczne zastswania i rzm i esz c zeni a 1 4 s rdzaj grz.ewani a c) e ek- tryczn- -parwe d) nawiewne. e) wdne rngrzew. e. -par {Dgrzew. naw. i tery - słniwa, kść tł..: bar wa zewnętrznej pw ierzchni pudła ub stjnicy. uzgdnina przy zamówieniu.. na stojni cy z prawej, strny j w t- <D <D (JI ""? "" O, OJIDgrzew. wd. f) piecwe - (bezp;- ś r edni z pieca) ffigrzew. -- p1ec

5 cd. tabicy. rdzaj grzewania g) ejw e (agregat spainwy na pa iw płynne) {Dgrzew. ej. 4 itery- kść słniwa tł - bar AJa zewntrznej pwierzchni pudła up stjnicy uzgdnina przy zamówien i u na st?jnicy z prawej strny kimatyzacja m a zac a D z "" O. w O\ 1:\) 7 skrzynia z akumuatrami u muatr itery -kść słniwa, tł - Barwa ze -w ntrzne j pwierzchni skrzyni ub ł birnika u z g&ina przy zamówieniu na skrzy ni B skrzynia. z w g em t-- {Wągiet (11

6 cd. tabicy 0\ umer napisu ub Znaczenie napisu ub Wzór. napisu ub Wykna-, Barwa nap i su nie na- ub pisu ub i tła Wytyczne zastswania rzmieszcz ni a zbirnik z ejem stacja macierz ysta wagnu miejsce d naep ek wyłęczeniu wagnu z ruchu. {D ej d grzewania.. {tacja r" UL 11 a A.. 11 itery -kść słniwa, tł - barwa zewnętrz nej pt-----t wierzchni skrzyni ub zbirnika. U;?: gdni na przy zamówien iu. i tery - czarna, tł - kść sł- nwa ub biała ramka- kść słniwa, tł - czarna na zbirniku w pbiżu śrdka wagnu z ewej strny; nazwę pdan przykładw na stjnicy z prawej strny ID z (X) (X) -. "" Ot... ID m D td

7 c d. tabicy 1 dłu gść pasa napęd weg prędn icy """"" L 0 0 JDOOOminCJ r----, t d rewniana. kn s t r ukcja \ 14 w a gnu na wózkach prz edział d a pd r óż nych z w i ększym ba gażem rę c zny m 10 nn g RLDa pd -różnych,., " 4. iter y, c y f r y, z naki -kść sł ni wa, łt ł - bar wa z e wnę t rznej p-: w ier zchni pud ł a uzg dnina przy zamów i e n i u k i t ery - sł n iwa, tł - kść bar{va z ewnę t rznej pw ier z chni pudła uzgdn i n a p r z y zamówieni u na stj n i c y wózka w p b i. żu si napędw ej p r ędn i cy, jeż e i pr.ędn i c a jest napę_. dzana pas em.n a stjn i c y z praw ej strny w a gnu... na ś c ianie bcznej b k w ejś c ia d pr zedz i a ł u - d (..) U f -(..) O z większym bagażem ręcznym Ok r eś e nie skrót wych z nac z e ń w y knafia w g B -79/ 00-1/ 00 P... 1 Znak umieśc i ć w p bii± u z ł ęczki d na p ełniania ub ur zę dze nia d próżniania....:

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi.

TRZ 12 T/W. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prosimy o dorêczenie tych materia³ów klientowi. Instrukcja mnta u i bs³ugi TRZ 1 T/W 7 7 901 07/7 7 901 073 RBPL paÿdziernik '97 Prawid³we dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji. Prsimy drêczenie tych materia³ów

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości.

jednolitego tekstu ustawy z dnia 12, marca 1958 r. o zasadach l trybie wywłaszczania nieruchomości. Dziennik Ustaw Nr 10 = 108 - Poz 63 i 64 2. Spółkom i zespołom leśnym które gwarantują prawidłowe i racjonalne wykorzystanie ciężkiego sprzętu do prac leśnych może być przyznana nagroda w postaci takiego

Bardziej szczegółowo

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń

METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A. Spis oznaczeń MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA 1/ 2, 20 (1982) METODY OKREŚ LANIA LICZBY BIOTA I WSPÓŁ PRZEJMOWANIA CIEPŁ A CZYNNIKA KRZYSZTOF GRYSA (POZNAŃ) Instytut Mechaniki Technicznej Politechniki Poznań skiej

Bardziej szczegółowo

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo