Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej"

Transkrypt

1 Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej 459 Doktorant, mgr Anzhela Shvets Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstwa Narodowy Uniwersytet Lwowski imienia Iwana Franki we Lwowie Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej jako niezbędny warunek rozwoju przedsiębiorstwa W rozwoju przedsiębiorczości komunikacja ogrywa waŝną rolę. Dla kaŝdej firmy efektywny system komunikacji marketingowej jest podstawą dla podjęcia przez kierownictwo waŝnych decyzji w zakresie strategii biznesu, mianowicie: znajdowania docelowego segmentu rynkowego oraz sposobów na wzrost dochodów z działalności w danym segmencie; doskonalenia wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy oraz wzrost jej produkcyjności; wdroŝenia innowacji oraz rozwiązań innowacyjnych w celu optymalizacji procesów gospodarczych oraz obniŝenia kosztów i inne. Skuteczne zarządzanie wymaga zrozumienia sensu procesu komunikacyjnego, zasad w zakresie ustnego i pisemnego komunikowania się, wpływu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego na przepływ informacji. W związku z powyŝszym, badanie stosunków komunikacyjnych oraz analiza ich skutecznego rozwoju nabiera coraz większego znaczenia. Ogólny schemat procesu komunikacyjnego zawiera cztery elementy podstawowe: nadawcę (osoba, która zbiera, systematyzuje oraz przekazuje informację); komunikat (informacja zakodowana przy pomocy symboli); kanał (środek przekazania informacji) oraz odbiorcę (osoba, do której informacja jest skierowana) [Примак 2001]. W procesie komunikacji elementy podstawowe przechodzą szereg powiązanych ze sobą etapów: powstanie idei, zakodowanie i wybór kanału, przekaz, dekodowanie. Uwzględniając powyŝsze, na rysunku 1 pokazano rozszerzony schemat procesu komunikacyjnego. Obok głównych elementów i etapów procesu komunikacyjnego na schemacie widzimy równieŝ bariery, które istnieją na drodze do prawidłowego odbioru informacji. Zaliczamy do nich: niedoskonałość uŝywanego kodowania, wpływ zakłóceń na komunikat, moŝliwość róŝnej interpretacji jednakowych danych i inne. Ze względu na powyŝsze czynniki, pierwotna treść komunikatu zostaje utracona, co negatywnie wpływa na działalność firmy. Badania przeprowadzone wśród personelu kierowniczego, pochodzącego z róŝnych krajów świata, pokazały, Ŝe 73% amerykańskich, 63% angielskich, 85% japońskich ankietowanych uwaŝa, Ŝe komunikacja to główna bariera na drodze do osiągnięcia efektywności

2 460 Anzhela Shvets pracy w ich firmie. Z drugiej strony, badanie przeprowadzone wśród około 250 tys. pracowników z 2 tys. firm ujawniło, Ŝe jednym z najtrudniejszych problemów w firmie jest wymiana informacji [http://www.vuzlib...]. W tabeli 1 ukazano główne bariery, które zakłócają komunikację międzyludzką i komunikację w strukturze organizacyjnej. Powstanie idei Nadawca Kodowanie i wybór kanału Bariery Komunikat Przekaz, dekodowanie Odbiorca Reakcja, kontakt zwrotny Źródło: [Примак 2001]. Rysunek 1. Rozszerzony schemat procesu komunikacyjnego Tabela 1. Bariery w kształtowaniu efektywnej komunikacji w firmie Komunikacja międzyludzka Indywidualny odbiór i interpretacja treści komunikatu. Niedokładność tłumaczenia znaczenia słów, gestów, mimiki, intonacji i in. Kłopoty z nawiązaniem kontaktu zwrotnego. Nieumiejętność słuchania innej osoby i in. bariery Komunikacja w strukturze organizacyjnej Zniekształcenie treści komunikatu. Przeładowanie informacyjne systemu komunikacji. Nieefektywność struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Niekompetentność pracowników. Niezrozumienie, rozbieŝności i konflikty pomiędzy działami i konkretnymi pracownikami itd.

3 Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej 461 Źródło: [Павленко, Войчак, Примак 2005]. W celu podwyŝszenia skuteczności komunikacji międzyludzkiej naleŝy: dokładnie i zrozumiale tłumaczyć swój komunikat; obserwować swoje zachowanie i reakcję współrozmówcy; okazywać zrozumienie, przyjazne nastawienie oraz szczerość w trakcie rozmowy; przekonać się do nawiązania kontaktu zwrotnego. W przypadku komunikacji w strukturze organizacyjnej, aby uzyskać wzrost efektywności, proponuje się: stworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego, zdolnego do zapewnienia kontaktu zwrotnego; koordynację potoków informacyjnych w firmie; uproszczenie schematu wymiany informacji zarówno na tym samym poziomie hierarchii, jak i na poziomie przedsiębiorstwa ogółem; zbudowanie funkcjonalnego, wewnętrznego systemu informacyjnego w firmie; wykorzystanie nowoczesnych technologii dla bardziej dokładnej i szybkiej wymiany danych. Usunięcie barier w komunikacji międzyludzkiej i komunikacji w strukturze organizacyjnej, powoduje bardziej efektywne funkcjonowanie komunikacyjnego procesu marketingowego, którego celem jest: informowanie odbiorców docelowych o produkcji przedsiębiorstwa, o jej zaletach, cechach, jakości, o działalności firmy i jej polityce; przypominanie konsumentom o niektórych przedsięwzięciach i zasadach działalności przedsiębiorstwa; przekonywanie w podjęciu decyzji na korzyść produktu danego przedsiębiorstwa; kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku firmy oraz jej produktów na rynku; badanie sytuacji na rynku oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej o jego stanie; zarządzanie relacjami wzajemnymi na rynku i wewnątrz firmy; nawiązywanie obustronnie korzystnych stosunków partnerskich z innymi podmiotami gospodarczymi [Павленко, Войчак, Примак 2005]. Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga od specjalistów do spraw marketingu ułoŝenia planu zarządzania komunikacją zgodnie z marketingową strategią przedsiębiorstwa. NaleŜy w nim zawrzeć: wymagania w stosunku do uczestników procesu komunikacyjnego; szczegółowe dane o informacji, którą naleŝy przekazać; listę osób odpowiedzialnych za przekaz komunikatu; listę odbiorców danej informacji; metodę lub technologię przekazania komunikatu;

4 462 Anzhela Shvets częstotliwość komunikacji; zasady zatwierdzania dokumentów; schematy rozwiązania problemów; metodę uaktualniania planu zarządzania komunikacją w trakcie jego realizacji itp. Skuteczność pracy całego przedsiębiorstwa zaleŝy przede wszystkim od doskonalenia systemu komunikacji i rozwoju współczesnych technologii. WdroŜenie bezpapierowych sposobów pracy ułatwi pracę kierownika i całej firmy, z tego względu, iŝ współczesny biznes potrzebuje znacznych nakładów czasu na prowadzenie spotkań i rozmów telefonicznych. Wprowadzenie nowoczesnych technologii informacyjnych oraz oprogramowania w przedsiębiorstwie umoŝliwi przyspieszenie realizacji zamierzonych celów poprzez: skrócenie czasu na nadanie i otrzymanie informacji, zmniejszenie pracy papierowej dzięki elektronicznym nośnikom informacji itp. Usprawnianie systemu komunikacji marketingowej w firmie powinno odbywać się stale, poniewaŝ skuteczne zarządzanie nie jest moŝliwe bez wiarygodnej, dokładnej, uzyskanej na czas informacji. W celu efektywnej realizacji strategii przedsiębiorstwa specjaliści do spraw marketingu powinni wszechstronnie badać kaŝdy krok związany z procesem komunikacji. NaleŜy uwzględnić następujące posunięcia: dokładnie określić ideę procesu komunikacji marketingowej; zastanowić się nad celem kaŝdej komunikacji; dokonać analizy otoczenia realizacji komunikacji marketingowej; współpracować z innymi specjalistami w trakcie planowania komunikacji; zwracać uwagę na intonację komunikatu oraz jednoznaczność jego interpretacji; zawrzeć w komunikacie informację korzystną i wartościową dla odbiorcy; stale dbać o istnienie kontaktu zwrotnego; planować proces komunikacyjny na przyszłość; uzgadniać treść komunikatu z działalnością firmy; słuchać innych. Poprawa komunikacji w procesach biznesowych oraz kształtowanie systemu efektywnej komunikacji marketingowej w firmie spowoduje powstanie jakościowej przestrzeni komunikacyjnej, niezbędnej do realizacji programów rozwoju jakiejkolwiek firmy. Literatura Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. (2005), Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика, Монографія, К.: КНЕУ.

5 Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej 463 Примак Т.О. (2001), Маркетингові комунікації в системі управління підприємством, Монографія, К.: ООО Експерт. Streszczenie Powodzenie funkcjonowania kaŝdego przedsiębiorstwa zaleŝy od efektywności marketingowych powiązań. W uwarunkowaniach konkurencyjnego środowiska rynkowego niezbędne jest znalezienie takich sposobów prowadzenia biznesu, które zapewnią sukces. MoŜe zostać to osiągnięte poprzez perfekcyjny komponent komunikacji procesów biznesowych i kształtowanie systemu efektywnej marketingowej komunikacji przedsiębiorstwa. Summary Forming of Effective Marketing Communications as a Condition of Development of Enterprise is Needed The successful functioning of every enterprise depends on efficiency of communication connections. In the conditions of competition market environment it is necessary to find ways for the successful conducting business. It can be attained due to perfection of communication component processes of business and forming of the system of effective marketing communications on an enterprise.

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

Percepcja przekazów marketingowych jako element procesu komunikacji marketingowej

Percepcja przekazów marketingowych jako element procesu komunikacji marketingowej Katarzyna Stochniałek-Mulas * Percepcja przekazów marketingowych jako element procesu komunikacji marketingowej Wstęp Komunikowanie, czyli przekazywanie informacji to zjawisko, które towarzyszy człowiekowi

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo