Zasady i tryb głosowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i tryb głosowania"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Zasady i tryb głosowania Kwiecień 1992 Opracowała Joanna Maria Karolczak Informacja Nr 29 Procedura głosowania bywa niezrozumiała dla biorących w nim udział a wyniki niejednokrotnie są rozmaicie interpretowane. Pod prosto brzmiącym terminem "głosowanie większością" kryje się wiele różnych treści. Z jednej strony - samo pojęcie większości nie jest całkowicie jednoznaczne (większość może być zwykła, bezwzględna, kwalifikowana i.t.p.), z drugiej -głosowanie większością nad każdą kwestią bardziej skomplikowaną niż wybór w obrębie alternatywy "tak lub nie" można przeprowadzić wieloma różnymi sposobami, przy czym nierzadko zdarza się, że wynik głosowania w danym gremium zależy od przyjętej metody głosowania. Przy różnych metodach glosowania ta sama grupa może zatem podjąć w tej samej sprawie różne decyzje, przy czym każda z nich zostaje podjęta w całkowicie demokratyczny sposób

2 - 1 - Pojęcie postępowania sejmowego wiąże się zawsze z działaniem mającym doprowadzić do podjęcia przez Sejm określonej decyzji. W każdym postępowaniu ostatnią czynnością proceduralną jest więc głosowanie, poprzedzone ewentualną debatą parlamentarną. Konstytucyjna zasada jawności oznacza również, że głosowanie w Sejmie, jego technika, przebieg i wyniki muszą być w świetle Konstytucji jawne. Dlatego ani Konstytucja ani regulamin Sejmu nie znają w ogóle możliwości zarządzenia przez Marszałka głosowania tajnego. Tymczasowy regulamin (w art. 78) zna tylko dwie dopuszczalne w izbie formy głosowania: głosowanie jawne przez podniesienie ręki (może się ono również odbywać przy jednoczesnym użyciu urządzenia do liczenia głosów) oraz tzw. głosowanie imienne zarządzane przez Marszałka z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 posłów. Przez głosowanie imienne należy w tym przypadku rozumieć głosowanie przy użyciu kart do głosowania, na których oddający głosy posłowie wyrażają pisemnie swoje stanowisko w sprawie będącej przedmiotem głosowania oraz podpisują je; taka forma głosowania umożliwia publikowanie w załącznikach do sprawozdań stenograficznych imiennego zestawienia wyników głosowania. Drugie czytanie zakończone zostaje przez podjęcie przez Sejm stosownej uchwały. Konstytucja w art. 20 narzuca przede wszystkim konieczność uchwalania, nie precyzując czy uchwalać mają jednomyślnie wybrani przez naród posłowie, czy też jednomyślności oczekuje się od wszystkich posłów biorących udział w danym głosowanium, czy też za "Sejm" uważa się większość posłów wybranych lub też większość posłów głosujących. Odrzucić można hipotezę, że chodzi tu o pełną jednomyślność. W myśl konstytucji uchwalanie ustaw ma odbywać się większością głosów. Większość ta może być różna (zwykła, kwalifikowana), ponadto od różnej obliczana podstawy (problem quorum). Problemy te reguluje regulamin sejmowy. Dla prawomocności wszelkich uchwał Sejmu wystarczy obecnie zwykła większość przy obecności 1/2 ogólnej liczby posłów. Regulamin nie czyni quorum warunkiem prowadzenia obrad, lecz tylko warunkiem podejmowania uchwał. Technika głosowania jest prosta: głosuje się przez podniesienie ręki. Marszałek może zarządzić głosowanie imienne, natomiast głosowania tajnego regulamin sejmowy nie przewiduje. Głosowanie jest zawsze osobiste. Konsekwencje liczbowe: Quorum 50% = 230 posłów rodzaj większości jednomyślność kwalifikowana 3/4 kwalifikowana 2/3 zwykła minimalna liczba głosów przy minimalnym quorum Glosowanie większością jest podstawowym narzędziem funkcjonowania demokracji. Termin ten jest niejednoznaczny, co powoduje kontrowersje, nieporozumienia i rozmaite interpretacje wyników. W dużym stopniu wynik glosowania zależy od metody przyjętej w głosowaniu. Przez termin "głosowanie" rozumie się wybór przez grupę jednej lub więcej spośród propozycji czy możliwości poprzez indywidualny akt głosowania.

3 - 2 - Rodzaje większości: większość zwykła - polega na tym, że jedna z propozycji uzyskuje więcej głosów niż jakakolwiek inna; jest ona zaakceptowana, gdy więcej głosów jest "za" niż "przeciw". Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. Jest to sposób głosowania najczęściej spotykany. Z matematycznego punktu widzenia oznacza ona mniejszość. Ta zasada obowiązuje najczęściej w tymczasowym regulaminie, przy zastrzeżeniu, że w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa ogólnej liczby posłów. Teoretyczne więc, ustawa może zostać uchwalona przy dwóch głosach "za", przy jednym "przeciw" i 257 wstrzymujących się; większość bezwzględna - gdy dany kandydat lub wniosek uzyskuje poparcie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów; jest on zaakceptowany, gdy więcej jest głosów "za" niż wszystkich innych ważnych głosów (przeciwnych i wstrzymujących się). Bezwzględna większość to liczba większa od połowy /overall majority/. Głosy wstrzymujące się sa. brane pod uwagę, utrudniają one uzyskanie większości bezwzględnej którejkolwiek z możliwości. Oddanie głosów nieważnych lub nieoddanie ich wcale przyczynia się do obniżenia limitu głosów niezbędnych do uzyskania większości bezwzględnej. Popularne określenie, że do zwycięstwa potrzebne jest "50% + 1 głos" jest prawdziwe tylko przy parzystej liczbie głosów. Bezwzględnej większości głosów wymaga wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu z art. 16 ust.2 tymczasowego regulaminu Sejmu oraz - zgodnie z art uchwały w sprawie wyboru oraz powołania i odwołania organów państwowych z art (Rada Ministrów, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu), a także powołania i odwołania przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju, Rzecznika Prawa Obywatelskich, prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego; zapadają one bezwzględna większością głosów. Na przykład w trakcie 6 posiedzenia I kadencji Sejmu RP, w I turze głosowania nad kandydaturami na prezesa NIK wzięło udział 423 posłów, oddano 3 głosy nieważne, a więc większość bezwzględna wynosiła 211. Największą oddaną ilością głosów było 147, a więc żaden z kandydatów nie uzyskał w tej turze wymaganej bezwzględnej większości głosów. W czasie 7 posiedzenia głosowano nad kandydaturą na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z obowiązującą ustawą wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Udział w głosowaniu wzięło 303 posłów - większość bezwzględna wynosiła więc 152 (głosów nieważnych nie oddano). Za kandydaturą głosowało 225 posłów, przeciw było 15, wstrzymało się od glosowania 63; kwalifikowana - jest określana przez stosunek wyższy aniżeli większość bezwzględna - ważnie oddanych głosów na daną opcję. Najczęściej określa ją ułamek wyrażający określoną proporcję przewagi większości nad mniejszością (np. 2/3, 3/5). Na ogół oblicza się ją od ilości ważnie oddanych głosów - glosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę - chyba, że ustawa wymaga obliczenia w stosunku do ustawowej liczby głosów. Jest stosowana w szczególnie ważnych sytuacjach (zmiany istotnych ustaw, procedur lub np. konstytucji). Najczęściej wymagana jest większość 2/3 ogólnej liczby ważnych głosów. Dodatkowo często są spotykane inne, szczególne wymagania, np. co najmniej 2/3 obecnych na sali lub np. ponad potowa uprawnionych do glosowania. Taki rodzaj większości obowiązuje w: art.21 ust.5 Konstytucji - poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karno-sądowej ani aresztowany bez zgody Sejmu. Sejm wyraża zgodę większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej potowy ogólnej liczby posłów. W art. 27 Konstytucja stwierdza, że uchwaloną przez Sejm ustawę, z wyjątkiem ustawy budżetowej, przekazuje się Senatowi do rozpatrzenia. Senat może zgłosić propozycje zmian lub jej odrzucenia. Nieprzyjęcie przez Sejm propozycji Senatu uchwalane jest większością dwu trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. Podobnie - przy nieprzyjęciu przez Sejm propozycji Senatu co do ustawy

4 - 3 - budżetowej i planów finansowych państwa. Analogicznej większości wymaga ponowne uchwalenie ustawy przez Sejm po odmowie podpisania ustawy przez Prezydenta i przekazaniu Sejmowi do ponownego rozpatrzenia /art. 27, ust.5/. Również większość dwu trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów jest wymagana dla samorozwiązania się Sejmu z art. 30 ust.l i dla ustawy zmieniającej Konstytucję /art. 106 Konstytucji oraz art. 79 ust.2 tymczasowego regulaminu Sejmu/. Zgodnie z art. 6 ust. 5 tymczasowego regulaminu Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karno-sądowej lub aresztowanie większością co najmniej dwóch trzecich głosów. Przy każdej z tych większości może być dodatkowo wprowadzony sposób głosowania imiennego, kiedy to zaznacza się na liście zebranych kto jaką opcję wybrał w głosowaniu. Jeżeli wybieramy pomiędzy dwiema możliwościami, najczęściej "za" lub "przeciw", to metody głosowania mogą się różnić tylko rodzajem większości niezbędnej do uzyskania zwycięstwa dla danej propozycji. Natomiast, gdy zbiór możliwości liczy co najmniej trzy elementy, wyniki głosowania mogą być różne w zależności od przyjętej metody. 1 - metoda tzw. zwykła, najczęściej spotykana. Jest to najprostsze głosowanie zwykłą większością. Przeprowadza się tylko jedno głosowanie i każdy oddaje głos tylko na jedną propozycję. Zwycięża ta opcja, która uzyskała najwięcej głosów. Nie ma żadnych wymagań co do procentu uzyskanych głosów. Metoda powszechnie używana, zwłaszcza gdy liczba propozycji jest bardzo mała. 2 - metoda z dodatkowym warunkiem większości bezwzględnej: Stosowana przy dużej ilości propozycji do wyboru. I tura. Każdy wyborca oddaje głos na maximum jedną opcję. Jeśli któraś z propozycji uzyska większość bezwzględną - głosowanie jest zakończone. Jeśli nie - do II tury przechodzą te dwie opcje, które uzyskały najwięcej głosów. II tura. Głosy oddaje na co najwyżej jedną z dwóch pozostałych możliwości. Konieczne jest uzyskanie większości bezwzględnej. Przy tej metodzie część wyborców ujawnia w II turze (jeśli ich najlepsze możliwości odpadły w I turze) także swoje preferencje pomiędzy niektórymi innymi opcjami, niż te na które głosowali w I turze. 3 - metoda tzw. Bordy: Każdy z wyborców ustawia wszystkie propozycje według swoich preferencji. Tej, którą uważa za najlepszą przydziela największą liczbę punktów. Punkty otrzymane przez poszczególne opcje sumuje się i zwycięża w głosowaniu ta. która otrzymała największą ilość punktów. Możliwe są także warianty tej metody, np: przy większej ilości propozycji punktuje się tylko 3 wybrane, pomijając mniej preferowane opcje. Często używana przy np. wyborach do ciała kolegialnego - na wolne miejsca wchodzą kandydaci z największą liczbą zdobytych punktów. Ta metoda potrafi dać inne wyniki niż metoda nr 1 (zwykła). Wymaga ona od wyborcy dużej świadomości własnych preferencji. 4 - głosowanie przez akceptację: Stosunkowo młoda, bo spopularyzowana dopiero w 1978 r. (approval voting). Głosuje się podobnie jak przy metodzie zwykłej, z tym że każdy może głosować na tyle propozycji, na ile chce. Zwycięża opcja, która uzyskała najwięcej głosów. 5 - metoda sekwencyjna: W sytuacjach, gdy występuje wiele możliwości i wielu wyborców (np. w parlamentach) stosuje się głosowanie sekwencyjne, polegające na przeprowadzeniu serii głosowań "parami", tj. wszystkich propozycji pogrupowanych w pary, ale tylko nad dwiema spośród propozycji w ściśle z góry ustalonej kolejności. Przykładem może być głosowanie poprawek do ustawy w Sejmie (głosowanie poszczególnych poprawek, głosowanie nad projektem w wersji z poprawkami, jego odrzucenie lub uchwalenie).

5 - 4 - Wnioski i decyzje podejmuje się większością lub - gdy jest to zaznaczone - większością 2/3 głosów. Wnioski mogą być sformułowane w dwojaki sposób: 1. Każdy z głosujących ma się wypowiedzieć za lub przeciw wnioskowi, ewentualnie wstrzymać się od głosu; - większość (zwykła, względna). Wniosek uzyskuje akceptację, gdy liczba głosów "za" jest większa niż liczba głosów "przeciw". Głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. - większość ponad 50% (bezwzględna). Za wnioskiem musi być oddane ponad 50% wszystkich ważnych głosów. Ilość głosów "za" jest większa niż suma głosów oddanych "przeciw" i głosów wstrzymujących się. - większość 2/3 (kwalifikowana). Głosy "za" stanowią co najmniej 2/3 sumy głosów "za" i "przeciw". Głosy wstrzymujące nie są brane pod uwagę. 2. Głosujący wybierają jedną z kilku propozycji lub żadną; - większość (zwykła, względna). Większość uzyskuje ta alternatywa, którą wybrało najwięcej głosujących. Nie bierze się pod uwagę tych, którzy nie wybrali żadnej możliwości. - większość ponad 50% (bezwzględna). Większość uzyskuje ta propozycja, którą wybrało ponad 50% wszystkich obecnych ważnymi głosami. - większość 2/3. Dana propozycja musi uzyskać 2/3 całkowitej liczby tych głosów, które wybrały jakąkolwiek możliwość. Głosy, które nie wybrały żadnej z opcji nie są brane pod uwagę. Takiej większości wymagają przeważnie wnioski zmieniające uprzednio przyjęte reguły. Literatura: M. Malawski, H. Sosnowska - O metodach wyboru stosowanych w organizacjach i stowarzyszeniach, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Urząd Rady Ministrów, Gabinet Ministra - Członka Rady Ministrów Aleksandra Halla, Warszawa, M. Kudej - Studia z zakresu prawa parlamentarnego PRL, Uniwersytet Śląski, Katowice, T. Fuks, A. Łopatka, M. Rybicki, W. Skrzydło - Ustrój polityczny PRL, Warszawa F. Siemicński - Prawo konstytucyjne, Warszawa-Poznań, Z. Jarosz, S. Zawadzki - Prawo konstytucyjne. Warszawa, 1980.

PROCES LEGISLACYJNY. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Wykład nr IV. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

PROCES LEGISLACYJNY. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Wykład nr IV. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr IV Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej PROCES LEGISLACYJNY Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inż.wojciech Chmielowski prof. PK Proces

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYBORCZEGO SYSTEMU PROPORCJONALNEGO

ZALETY I WADY WYBORCZEGO SYSTEMU PROPORCJONALNEGO Bogusław Banaszak ZALETY I WADY WYBORCZEGO SYSTEMU PROPORCJONALNEGO 1. Zasada proporcjonalności wyborów Zasadę wyborów proporcjonalnych wprowadzono po to, aby partie polityczne biorące udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem

Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem Jakub Rzucidło Justyna Węgrzyn Parlamentarny mandat wolny jako jeden z mechanizmów wpływających na proces zarządzania państwem I. Wstęp Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Artura Kozaka,,wywłaszczenie człowieka

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Projekt Prawa i Sprawiedliwości KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Prawa i Sprawiedliwości Potrzeba uchwalenia nowej konstytucji wynika dziś z konieczności przełamania wielkiego kryzysu zaufania, kryzysu, który ma różne wymiary,

Bardziej szczegółowo

I. PROCES LEGISLACYJNY

I. PROCES LEGISLACYJNY I. PROCES LEGISLACYJNY 1.1. Inicjatywa ustawodawcza Jakub Bennewicz, Wojciech Białończyk, Łukasz Kasiak 1.1.1. Prawo inicjatywy ustawodawczej 1.1.1.1. Podmioty posiadające prawo inicjatywy ustawodawczej

Bardziej szczegółowo

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Stworzone przez Rycerzy Kolumba na podstawie How To Conduct A Meeting: Parliamentary Procedure, autorstwa A.F. Wileden, wydane przez University of Wisconsin

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. Kancelaria Sejmu s. 1/56 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia

Bardziej szczegółowo

Koncepcje systemów wyborczych

Koncepcje systemów wyborczych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Koncepcje systemów wyborczych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 578 MARZEC 2010 ROK Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH. Status prawny komisji śledczej. (informacja prawna) Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH. Status prawny komisji śledczej. (informacja prawna) Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII PRAWNYCH Status prawny komisji śledczej (informacja prawna) Luty 2003 Piotr Radziewicz Informacja Nr 952 BSiE 1 I. Podstawy prawne działania komisji

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA

ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM NA dr Dawid Sześciło Zakład Nauki Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dawid.szescilo@uw.edu.pl ANALIZA PREZYDENCKIEGO PROJEKTU USTAWY O WSPÓŁDZIAŁANIU W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego

Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Ustawa z dnia... o instytucjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cele i kompetencje Rady Dialogu Społecznego Art. 1. 1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej Radą, jako organ właściwy w sprawach

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sygn. akt K 13/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sygn. akt K 13/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 28 WYROK z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sygn. akt K 13/02 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Wiesław Johann Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. DZIAŁ I. Sądy powszechne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509. DZIAŁ I Sądy powszechne

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL?

Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL? Europejski Trybunał Praw ETPCZ Człowieka W 50 PYTANIACH POL? AN COURT OF HUM ETPCz w 50 pytaniach Niniejszy dokument, opracowany przez Dział Public Relations Trybunału, nie jest wiążący dla Trybunału.

Bardziej szczegółowo