KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ"

Transkrypt

1 KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ Jerzy LUNARSKI Jednym z najwaŝniejszych czynników polepszających konkurencyjność organizacji jest dysponowanie technologią o potrzebnych cechach, jakich nie posiadają konkurenci. Technologię taką naleŝy albo opracować i wdroŝyć lub pozyskać z zewnątrz i wdroŝyć. Technologie takie stanowią waŝną innowację procesową, która wymaga określonych wysiłków i nakładów. Przyjmując definicję technologii analogicznie do przytoczonej w [1], tzn. technologia jest ukierunkowanym procesem wykonywania potrzebnych produktów lub usług, realizowanym w systemie produkcyjnym o zidentyfikowanych elementach i ich powiązaniach, zbudowanym do realizacji tego procesu w oparciu o dostępną wiedzę teoretyczną i praktyczną, tzn. technologię moŝna traktować jako określony system. Posiada ona wszystkie cechy charakterystyczne systemu, do których zaliczamy: strukturę wewnętrzną składającą się z elementów (maszyny i urządzenia technologiczne) powiązanych w określony sposób (układami transportowymi, informacyjnymi lub innymi), poszczególne elementy i całość realizują ściśle określoną funkcję (wytwarzanie planowanych produktów lub usług), posiadają określone powiązania z otoczeniem (zaopatrywanie, zbyt, odpady i in.), moŝliwość dokładnego zidentyfikowania elementów (dane techniczno-ekonomiczne i inne poszczególnych stanowisk) oraz posiada określoną historię rozwoju do stanu aktualnego. W tej sytuacji zasadnym staje się moŝliwość ustanowienia właściwego (a najlepiej optymalnego) sposobu zarządzania technologią, podobnie jak ustanowiono standardy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, informacją i in. Na system taki powinno się złoŝyć szereg elementów, jak: strategia technologii, zasady zarządzania i projektowania (rys.1), kluczowe procesy i ich podprocesy, odpowiednia dokumentacja, zapisy, audity, działania korygujące, zapobiegawcze i in. Do szczególnie waŝnych elementów naleŝy zaliczyć właściwą identyfikację kluczowych procesów i ich podprocesów oraz ustanowienie optymalnego sposobu zarządzania tymi procesami (pomiar potencjału technologicznego [2], pomiar poziomu technologii [3], zarządzanie parkiem maszyn technologicznych [4] i in.). PoniŜej podano krótką charakterystykę typowych, kluczowych procesów, które występują praktycznie przy kaŝdym rodzaju technologii. Właściwe, efektywne i skuteczne zarządzanie zidentyfikowanymi procesami zapewni efektywność i skuteczność zarządzania całym systemem, w tym przypadku zarządzaniem technologią, a pośrednio równieŝ systemem maszyn technologicznych. Zasady zarządzania i projektowania technologii Zasady zarządzania Potrzeby klientów Inicjatywy kierownictwa ZaangaŜowanie załogi MoŜliwości dostawców Identyfikacja procesów Podejście systemowe Wspomaganie decyzji danymi Ciągłe doskonalenie Zasady projektowania efektywności bezpieczeństwa niezawodności funkcjonalności serwisowalności Intelektualizacja maszyn Ekstremalizacja zastosowań Rys. 1. Zasady zarządzania i projektowania w technologii W zarządzaniu technologią do kluczowych procesów moŝna zaliczyć następujące: 1. Eksploatacja posiadanych technologii. 2. Pozyskiwanie nowych technologii. 3. Wymiana stosowanych technologii. W kaŝdym z tych procesów moŝna wyodrębnić szereg podprocesów, dla których naleŝy ustanowić odpowiedni sposób zarządzania, na który składają się określone elementy składowe. 1. W przypadku pierwszego procesu eksploatowania posiadanych technologii będą to następujące podprocesy: 1.1 Organizacja przestrzenna grupy maszyn technologicznych realizujących określoną technologię zapewniając ich powiązania z innymi technologiami wchodzącymi w skład róŝnych procesów technologicznych. Organizacja ta moŝe ulegać zmianom wraz ze zmianami asortymentu wytwarzanych wyrobów. Podstawowe kryteria, które naleŝy uwzględniać przy takiej organizacji, to maksymalizacja wykorzystania systemu maszyn technologicznych (SMT), minimalizacja kosztów transportu, magazynowania i kontroli, zapewnienie spełnienia przez proces technologiczny wymagań dotyczących jakości, cykli wytwarzania, produktywności i in. 4

2 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAśU 1/ Proces zaopatrywania urządzeń technologicznych w elementy niezbędne do właściwej realizacji technologii za pomocą odpowiednich maszyn. Dotyczy to odpowiedniej postaci energii, kompetentnej obsługi, cieczy roboczych, materiałów technologicznych oraz informacji, gdy technologia realizowana jest na maszynie w sposób zautomatyzowany. Dostarczane elementy powinny być odpowiednio dozowane, zaś momenty dostarczania ściśle określone. W tym celu urządzenia technologiczne zaopatrywane są w odpowiednie układy (np. układ przygotowania spręŝonego powietrza, kontrola poziomu oleju smarującego, zawory odcinające i in.). 1.3 Proces sterowania funkcjonowaniem urządzeń technologicznych, który moŝe ulegać zmianom wraz ze zmianą obiektu przetwarzanego. W prostych technologiach, gdzie liczba sterowanych parametrów jest niewielka, moŝe to odbywać się ręcznie przez operatora, a w złoŝonych oddziaływaniach przez odpowiednio zaprogramowane układy automatyczne działające autonomicznie lub z udziałem operatora. Celem sterowania jest wybór optymalnego zestawu parametrów, które zapewnią albo ekonomiczną pracę urządzenia albo najlepszy efekt przetwarzania obiektu, przy czym dąŝy się, aby oba te zadania mogły być zrealizowane przy właściwie wybranym sterowaniu. Zadaniem sterowania jest równieŝ korygowanie odchyleń powodowanych róŝnego rodzaju zakłóceniami. 1.4 Proces kontrolowania jest ściśle powiązany z procesem sterowania, a jego celem jest niezwłoczne wykrywanie odchyleń od ustalonego stanu poŝądanego, które przesłane do układu sterującego generują konieczne działania korygujące. Parametrami kontrolowanymi są stosowane parametry technologiczne funkcjonowania urządzenia technologicznego, jak równieŝ parametry przetwarzanego obiektu w celu zagwarantowania ich połoŝenia w ustalonym przedziale tolerancji. Reakcje korygujące mogą niekiedy być uruchamiane z pewnym opóźnieniem, jeśli ewentualny błąd obiektu zostanie wykryty w dalszych etapach procesu technologicznego jego przetwarzania. 1.5 Proces serwisowania maszyn i urządzeń technologicznych jest planowany i organizowany przez odpowiednie słuŝby utrzymania ruchu w oparciu o informacje producenta, własne doświadczenia, intensywność wykorzystywania oraz kategorię waŝności dla organizacji. Celem serwisowania jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania SMT przy moŝliwie minimalnych nakładach na procesy obsługi. Ogólny trend w rozwoju urządzeń technologicznych w procesach ich projektowania i wytwarzania dotyczący m.in. ograniczania prac serwisowych do niezbędnego minimum, polepszania trwałości i niezawodności waŝnych zespołów oraz wyposaŝenia w układy wyłączające w sytuacjach sprzyjających awariom. PrzewaŜnie proste procesy serwisowania wykonuje operator (przeglądy, konserwacje, regulacje), a powaŝniejsze odpowiednio przeszkolone słuŝby utrzymania ruchu. Sprawność tych słuŝb decyduje o długości przerw w pracy urządzenia w przypadku awarii i konieczności wykonania powaŝnej naprawy lub remontu [4]. 1.6 Proces doskonalenia funkcjonowania i wykorzystywania maszyn i urządzeń technologicznych. Procesom stosowania technologii towarzyszy proces jej coraz lepszego poznawania, co stwarza podstawy do wprowadzenia szeregu ulepszeń. Jakość, skuteczność i intensywność tych ulepszeń będzie większa w przypadku organizacji prac zespołowych, stworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej pozytywnym motywacjom oraz ustanowienia systemu wspomagania innowacyjnych działań w doskonaleniu procesów technologicznych. Pomocnym będzie równieŝ nauczenie pracowników posługiwania się tradycyjnymi narzędziami projakościowymi (diagram przyczynowo-skutkowy, histogram, diagram Pareto, karty kontrolne i in.), analiza FMEA, FTA, diagram typu drzewo i in. WdraŜane działania doskonalące przeciwdziałają teŝ przedwczesnemu zuŝyciu lub nieoczekiwanym awariom. 2. Drugi kluczowy proces w zarządzaniu technologią dotyczy permanentnych działań na rzecz pozyskiwania nowych technologii, które pozwoliłyby poprawić konkurencyjność organizacji lub chociaŝby nie dopuścić do jej pogorszenia. Ze względu na duŝe znaczenie technologii dla organizacji, procesy ich pozyskiwania powinny być realizowane w sposób planowy i systematyczny. Do waŝniejszych podprocesów w tym obszarze moŝna zaliczyć: Proces identyfikacji potrzeb rozwojowych technologii. Przed podjęciem decyzji o opracowaniu lub pozyskaniu określonej technologii konieczna jest moŝliwie dokładna identyfikacja potrzebnych technologii, moŝliwości ich pozyskania, kosztów z tym związanych i oczekiwanych korzyści. Ze względu na ograniczoność środków na ten cel, konieczne są określone wybory w oparciu o przyjęte priorytety oraz planowe działania w kolejnych latach. Źródłem informacji umoŝliwiających właściwe sformułowanie potrzeb mogą być: strategie rozwojowe organizacji wskazujące kierunki rozwoju wytwarzanych wyrobów i koniecznych do tego technologii, które zapewniłyby wymaganą ich konkurencyjność (jakość, koszty, cykle, skala produkcji), obserwacje działań konkurentów na rynku i w przetargach, których wyniki pośrednio mogą wskazywać na dokonany postęp technologiczny i jego skutki (funkcjonalność, jakość, ceny oferowanych wyrobów), obserwacje postępów w rozwoju nauki i techniki oraz ewentualnych moŝliwości pojawienia się nowych technologii wykorzystujących nowoodkryte zjawiska, obserwacje trendów rynkowych zmian wyrobów ich właściwości i zastosowań, które mogą wskazywać na potrzeby nowych technologii. Wszystkie te obserwacje powinny wywoływać odpowiednie korekty strategii organizacji, a wraz z nią równieŝ korekty strategii technologicznej, która powinna być okresowo przeglądana, korygowana i wskazywać priorytetowe kierunki wymaganego postępu technologicznego. 5

3 Procesy badawczo-rozwojowe prowadzone w organizacji w celu przygotowania produkcji nowego wyrobu. Potencjał aparaturowo-personalny dysponowany przez organizację do tych celów moŝe być równieŝ w pewnej części wykorzystywany do celów badawczo-rozwojowych dotyczących pilnie potrzebnych nowych technologii, których nie moŝna uzyskać z zewnątrz. Dotyczy to zwłaszcza automatyzowania specyficznych dla organizacji prac ręcznych, zwiększania produktywności zasobów krytycznych (wąskich gardeł), przyspieszania procesów o długim cyklu realizacji, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i otoczeniu, polepszenia niezawodności wyrobów i in. Prace takie moŝna realizować wspólnie z odpowiednią jednostką badawczo-rozwojową lub we współpracy z innymi zainteresowanymi organizacjami. W ramach takich prac konieczny jest wybór właściwej koncepcji, potwierdzenie jej skuteczności w badaniach modelowych, zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie urządzenia technologicznego działającego zgodnie z przebadaną i sprawdzoną koncepcją. Dość znaczny koszt takich prac ogranicza ich ilość moŝliwą do realizacji. Procesy transferowania technologii, wynikiem których mogą być róŝne formy zakupu lub sprzedaŝy technologii potrzebnej. Obserwacja rynku technologii, dokonywanych transakcji, prezentowanych ofert w skojarzeniu z własną strategią rozwojową moŝe wskazać szereg potrzeb, ujawniając własne przestarzałe technologie. Mogą istnieć róŝnorodne formy transferów, o których informacje są dość szeroko reklamowane przez sprzedawców technologii, tzn.: producenci maszyn i urządzeń technologicznych, którzy swoje wyroby stale modernizują, wykorzystując w nich współczesne osiągnięcia nauki i techniki, leasingowcy będący pośrednikami między producentami a organizacjami potrzebującymi nowych technologii, licencjodawcy oferujący sprzedaŝ licencji na nowe wyroby i konieczne do ich wytwarzania technologie, organizacje naukowo-techniczne i konsultingowe gromadzące informacje o oferentach nowych technologii i pośredniczące w poszukiwaniu zainteresowanych biorców, jak równieŝ wspomagające procesy transferów i wdroŝeń. Procesy benchmarkingu technologicznego umoŝliwiające poznanie sposobów stosowania róŝnych technologii oraz korzyści, jakie mogą one przynieść organizacji. Procesy te mogą być realizowane w ramach umów dwustronnych między organizacjami niekonkurującymi (wytwarzają róŝne wyroby za pomocą identycznych technologii), poprzez gromadzenie dostępnych informacji o działaniach konkurentów lub poprzez korzystanie z usług organizacji pośredniczących, które na zasadach poufności zbierają dane z przedsiębiorstw określonego sektora, obliczają uśrednione wartości waŝnych wskaźników i udostępniają je zainteresowanym organizacjom. Porównując wskaźniki uśrednione dla sektora z rzeczywistymi w organizacji, moŝna określić czy są one gorsze od średnich i odpowiednio korygować swoją strategię i działania bie- Ŝące. Procesy informacyjne polegające na gromadzeniu i rejestrowaniu informacji z zakresu stosowanego portfela technologii i postępów rozwojowych tych technologii. Informacje takie moŝna pozyskać z: - dostępnej literatury techniczno-naukowej, tzn. czasopisma, ksiąŝki, patenty, normy, prospekty reklamowe, katalogi wyrobów i in., - uczestniczenia w tematycznych konferencjach o charakterze naukowo-technicznym, gdzie wymieniane są informacje o aktualnych osiągnięciach, - uczestniczenia w targach i wystawach poświęconych produktom wytwarzanym przez organizację lub technologiom stosowanym do ich wytworzenia, - utrzymywania kontaktów z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami, gdzie moŝna uzyskać potrzebne informacje (przetargi, spotkania w organach administracji publicznej, samorządowych, bankach i in.) [3]. Na podstawie zbieranych w powyŝszy sposób informacji, powinien być utworzony i prowadzony rejestr technologii znanych, dostępnych lub w trakcie opracowywania związanych z działalnością gospodarczą organizacji. Na podstawie bieŝących potrzeb i priorytetów moŝna z rejestru wybierać najpotrzebniejsze i podejmować próby ich pozyskania na warunkach moŝliwych do przyjęcia przez organizację. 3. Trzeci kluczowy proces w zarządzaniu technologią, to permanentny proces wycofywania technologii przestarzałych i wprowadzania na ich miejsce technologii potrzebnych, umoŝliwiających doskonalenie konkurencyjności organizacji. WdraŜanie nowych technologii wymaga odpowiednich kompetencji personelu, nakładów finansowych oraz odpowiedniej infrastruktury minimalizującej nakłady i maksymalizujących efekty. W procesie tym moŝna wyróŝnić następujące podprocesy: 3.1 Diagnozowanie stanu istniejącego w organizacji w obszarze technologii. W zaleŝności od rodzaju działalności moŝe to być wykonywane róŝnymi sposobami. Metody takie powinny być zindywidualizowane, ukierunkowane na potrzeby konkretnej organizacji. Szczególnie waŝne w takich samoocenach jest wybór kryteriów oceny, ustalenie waŝności poszczególnych kryteriów oraz sposobów ilościowych ocen w obrębie kaŝdego kryterium. Diagnozowanie takie powinno być wykonywane w trójetapowej sekwencji: przeprowadzanie samooceny stanu lub poziomu technologii względnie potencjału technologicznego w oparciu o dane SMT oraz wyników jego funkcjonowania, próba oszacowania luki technologicznej między własną organizacją a najlepszym konkurentem lub organizacją w rozpatrywanym sektorze, opracowanie długofalowego planu przedsięwzięć ukierunkowanego na stopniowe zmniejszanie lub likwidację zaobserwowanej luki technologicznej. 6

4 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAśU 1/2009 Opracowany plan powinien mieć wyraźnie nakreślone cele, które powinny być osiągalne, mierzalne i aktualne i przyczyniać się do poprawy konkurencyjności organizacji pod względem jej moŝliwości technologicznych. 3.2 Prognozowanie rozwoju technologii obejmujące zarówno długie horyzonty czasowe (foresight) jak równieŝ bieŝące trendy rozwojowe umoŝliwiające ekstrapolację na najbliŝszą przyszłość. Zaleca się, aby prognozy opracowywać w wariancie optymistycznym, pesymistycznym i najbardziej prawdopodobnym. Prognozy potrzebnych w przyszłości technologii lub moŝliwych do opracowania, w oparciu o aktualne osiągnięcia nauk podstawowych, tworzone są w oparciu o następujące informacje: strategię organizacji i poŝądane cechy przyszłościowych produktów, informacje o oferowanych do sprzedaŝy maszynach i urządzeniach technologicznych oraz zawarte w ofertach kierowanych do organizacji od producentów, informacje o warunkach realizacji kontraktów przez konkurentów uzyskiwane w trakcie róŝnych przetargów stwarza to pewne moŝliwości rozszyfrowania potencjału technologicznego konkurentów, informacje uzyskane z ankiet lub wypowiedzi ekspertów z zakresu rozpatrywanych technologii, które moŝna porządkować róŝnymi metodami (np. delficką). Wynikiem prawidłowego prognozowania powinna być korekta polityki technologicznej i strategii firmy. Prognozy takie i korekty powinny być okresowo powtarzane celem uwzględnienia nowych, dostępnych informacji. 3.3 Planowanie odnowy technologii i parku maszyn technologicznych (PMT). W oparciu o rozpoznanie pilnych potrzeb oraz ofert róŝnych form sprzedaŝy technologii, opracowuje się plany zakupów wraz z ewentualnymi planami dopracowywania technologii będących w początkowym cyklu Ŝycia. Ograniczeniami takich planów są: - posiadane lub moŝliwe do uzyskania środki finansowe, - kompetencje pracowników umoŝliwiające łatwą adaptację kupowanej technologii lub jej ulepszenie do stanu umoŝliwiającego produkcyjne wykorzystanie. Proces wprowadzania nowej technologii wiąŝe się z koniecznością szkolenia pracowników, wprowadzania zmian w dokumentacji technologicznej oraz niekiedy przeprowadzania badań, które wskaŝą optymalne zakresy jej parametrów oraz sposoby jej najbardziej racjonalnego wykorzystywania przy wytwarzaniu wyrobów. Plany odnowy powinny być wieloletnie z coroczną korektą najbliŝszego roku, dokonywane na podstawie zmian obserwowanych w procesach rozwojowych i ewentualnych zmian w strategii organizacji. Wprowadzanie nowej technologii wywołuje skutki nie tylko techniczne, lecz równieŝ ekonomiczne i społeczne, które naleŝy przewidywać i uruchamiać działania ułatwiające wprowadzanie takich zmian. 3.4 Wycofywanie przestarzałych technologii jest procesem równie odpowiedzialnym jak pozyskiwanie i wdra- Ŝanie nowych technologii. Sygnałami o potrzebie wycofania mogą być następujące informacje: - fizyczne zuŝycie lub awaryjne zniszczenie stosowanych urządzeń technologicznych, które wymusza działania zmierzające do ich zastąpienia za pomocą moŝliwych do nabycia urządzeń o lepszych właściwościach produkcyjnych, - pojawienie się nowych, bardziej wydajnych i produktywnych technologii, w zestawieniu z którymi stosowane urządzenia technologiczne generują znacznie większe koszty, wydłuŝone cykle realizacji lub nie są w stanie zapewnić porównywalnego poziomu jakości. W takiej sytuacji w celu poprawy konkurencyjności moŝe zachodzić potrzeba wycofania sprawnych jeszcze maszyn technologicznych i wprowadzania na ich miejsce nowych, bardziej wydajnych lub przeprowadzenia ich remontu modernizacyjnego, który zmniejszy istniejącą lukę technologiczną, - wprowadzenie do produkcji nowego produktu, dla wytwarzania którego niektóre technologie stosowane dotychczas stają się zbędne i naleŝy takie maszyny sprzedać (jeśli będzie to moŝliwe), wprowadzając w ich miejsce nowe urządzenia technologiczne konieczne do wytwarzania nowego produktu, - radykalna zmiana skali produkcji określonego wyrobu, przy której dotychczas stosowane maszyny i urządzenia nie zapewniają wymaganej konkurencyjności i naleŝy dokonać ich wymiany na inne, dostosowane do realizowanych programów produkcyjnych. Planowanie procesów wycofywania przewaŝnie wykonywane jest równolegle z planowaniem procesów odnowy technologii i są one wzajemnie zaleŝne. Schemat i usytuowanie tych procesów pokazano na rys. 2. Pozyskiwania Eksploatowania Odnowy Identyfikacja potrzeb B + R Transfery Benchmarking Inne sposoby Procesy w zarządzaniu technologią Organizowanie Zaopatrywanie Sterowanie Serwisowanie Doskonalenie Programowanie Diagnozowanie Planowanie Wycofywanie Rys. 2. Procesy i podprocesy w systemie zarządzania technologią Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 9001, zarządzanie poszczególnymi procesami powinno obejmować następujące działania: nazwanie i opisanie przebiegu poszczególnych procesów, wskazanie celów poszczególnych procesów oraz mierników (wskaźników) pozwalających ilościowo ocenić stopień realizacji celu, 7

5 identyfikację dostawców i klientów poszczególnych procesów i ich wymagań oraz ustanowienie właściciela procesu, tzn. osoby uprawnionej do wprowadzania zmian ulepszających w procesie, ustanowienie skutecznego systemu nadzoru nad całym procesem, a zwłaszcza nad krytycznymi działaniami wewnątrz tego procesu, dla szczególnie waŝnych procesów opracowanie procedur systemowych wskazujących szczegółowy tok postępowania w realizacji celów tego procesu, ustanowienie praktyki monitorowania waŝnych parametrów procesu oraz okresowego ich auditowania w celu wczesnego wykrywania i usuwania pojawiających się niezgodności z wcześniej ustalonym trybem postępowania. PODSUMOWANIE 1. System zarządzania technologią powinien mieć strukturę analogiczną jak system zarządzania jakością według normy ISO W systemie takim do kluczowych procesów naleŝy zaliczyć: proces pozyskiwania nowych technologii, proces eksploatacji posiadanych technologii oraz procesy wymiany przestarzałych technologii na nowe. 3. W celu zapewnienia efektywności i skuteczności procesów zarządzania technologią muszą one zostać zidentyfikowane, opisane i nadzorowane w trakcie realizacji. LITERATURA 1. Łunarski J., Stadnicka D.: Ocena poziomu konkurencyjności stosowanej technologii. Technologia i Automatyzacja MontaŜu, nr 2-3, Łunarski J.: Ocena potencjału technologicznego organizacji. Przegląd Mechaniczny, nr 9, Łunarski J.: Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności. OW PRz, Rzeszów, Łunarski J., Antosz K.: System nadzoru i obsługi prewencyjnej parku maszyn technologicznych. Technologia i Automatyzacja MontaŜu, nr 3-4, Prof. dr hab. inŝ. Jerzy Łunarski jest pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Z PRASY ZAGRANICZNEJ SBORKA Nr 8 (97), Warunki montaŝu zębatych łoŝysk mimośrodowych. 2. Badanie wpływu czynnika siłowego na dokładność czołowych połączeń gwintowych przy montaŝu strukturalnie uporządkowanym. 3. Model dynamiki rotacyjnego montaŝu części cylindrycznych. 4. Graniczne warunki pracy rurowego urządzenia do orientowania części. 5. Automatyzacja montaŝu walcowych połączeń wciskowych z klejem i podgrzewaniem. 6. Ocena wpływu masy przyrządu na charakterystyki dynamiczne systemu technologicznego. 7. Analityczne rozwiązanie zadania o drganiach wahadła fizycznego na spręŝystej zawiesi. 8. Regeneracja metodą napylania zuŝytych części maszyn. 9. Podstawowe sposoby regeneracji konstrukcji metalowych duŝych cięŝarówek wywrotek, eksploatowanych w warunkach polarnych. 10. Technologiczna obsługa urządzeń. Cd. 11. Doświadczenia firmy FGUP UEMZ dotyczące lutowania przyrządów w kontekście norm IRS. 12. Nowe konstrukcje frezów składanych ISCAR i zalecenia dotyczące ich stosowania. 13. Nowości techniki. 14. Maszyny i urządzenia technologiczne. Klasy dokładności wyrównowaŝenia (wg GOST ).Cd. SBORKA Nr 9 (98), Elektryczny montaŝ nakręcaniem. 2. Uzasadnienie najlepszego wariantu montaŝu kompletu narzędzi dla obrabiarek OSN. 3. Ocena wydajności strumieniowego rozdzielania potoków części. 4. Metody diagnozowania i ocena stanu technicznego urządzeń w systemach wysokopręŝnych silników okrętowych przy eksploatacji oraz środki monitorowania usterek. 5. Technologia regeneracyjnego remontu z zastosowaniem pokryć plazmowych dla łopatek silników turbinowych w agregatach przetaczania gazu. 6. Techniczna obsługa urządzeń. Cd. 7. Przygotowanie specjalistów w zakresie technologii remontu urządzeń. 8. Wybór cieczy chłodząco-smarujących dla szybkościowego przeciągania zewnętrznych powierzchni kształtowych. ciąg dalszy str. 23 8

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo