KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ"

Transkrypt

1 KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ Jerzy LUNARSKI Jednym z najwaŝniejszych czynników polepszających konkurencyjność organizacji jest dysponowanie technologią o potrzebnych cechach, jakich nie posiadają konkurenci. Technologię taką naleŝy albo opracować i wdroŝyć lub pozyskać z zewnątrz i wdroŝyć. Technologie takie stanowią waŝną innowację procesową, która wymaga określonych wysiłków i nakładów. Przyjmując definicję technologii analogicznie do przytoczonej w [1], tzn. technologia jest ukierunkowanym procesem wykonywania potrzebnych produktów lub usług, realizowanym w systemie produkcyjnym o zidentyfikowanych elementach i ich powiązaniach, zbudowanym do realizacji tego procesu w oparciu o dostępną wiedzę teoretyczną i praktyczną, tzn. technologię moŝna traktować jako określony system. Posiada ona wszystkie cechy charakterystyczne systemu, do których zaliczamy: strukturę wewnętrzną składającą się z elementów (maszyny i urządzenia technologiczne) powiązanych w określony sposób (układami transportowymi, informacyjnymi lub innymi), poszczególne elementy i całość realizują ściśle określoną funkcję (wytwarzanie planowanych produktów lub usług), posiadają określone powiązania z otoczeniem (zaopatrywanie, zbyt, odpady i in.), moŝliwość dokładnego zidentyfikowania elementów (dane techniczno-ekonomiczne i inne poszczególnych stanowisk) oraz posiada określoną historię rozwoju do stanu aktualnego. W tej sytuacji zasadnym staje się moŝliwość ustanowienia właściwego (a najlepiej optymalnego) sposobu zarządzania technologią, podobnie jak ustanowiono standardy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem, informacją i in. Na system taki powinno się złoŝyć szereg elementów, jak: strategia technologii, zasady zarządzania i projektowania (rys.1), kluczowe procesy i ich podprocesy, odpowiednia dokumentacja, zapisy, audity, działania korygujące, zapobiegawcze i in. Do szczególnie waŝnych elementów naleŝy zaliczyć właściwą identyfikację kluczowych procesów i ich podprocesów oraz ustanowienie optymalnego sposobu zarządzania tymi procesami (pomiar potencjału technologicznego [2], pomiar poziomu technologii [3], zarządzanie parkiem maszyn technologicznych [4] i in.). PoniŜej podano krótką charakterystykę typowych, kluczowych procesów, które występują praktycznie przy kaŝdym rodzaju technologii. Właściwe, efektywne i skuteczne zarządzanie zidentyfikowanymi procesami zapewni efektywność i skuteczność zarządzania całym systemem, w tym przypadku zarządzaniem technologią, a pośrednio równieŝ systemem maszyn technologicznych. Zasady zarządzania i projektowania technologii Zasady zarządzania Potrzeby klientów Inicjatywy kierownictwa ZaangaŜowanie załogi MoŜliwości dostawców Identyfikacja procesów Podejście systemowe Wspomaganie decyzji danymi Ciągłe doskonalenie Zasady projektowania efektywności bezpieczeństwa niezawodności funkcjonalności serwisowalności Intelektualizacja maszyn Ekstremalizacja zastosowań Rys. 1. Zasady zarządzania i projektowania w technologii W zarządzaniu technologią do kluczowych procesów moŝna zaliczyć następujące: 1. Eksploatacja posiadanych technologii. 2. Pozyskiwanie nowych technologii. 3. Wymiana stosowanych technologii. W kaŝdym z tych procesów moŝna wyodrębnić szereg podprocesów, dla których naleŝy ustanowić odpowiedni sposób zarządzania, na który składają się określone elementy składowe. 1. W przypadku pierwszego procesu eksploatowania posiadanych technologii będą to następujące podprocesy: 1.1 Organizacja przestrzenna grupy maszyn technologicznych realizujących określoną technologię zapewniając ich powiązania z innymi technologiami wchodzącymi w skład róŝnych procesów technologicznych. Organizacja ta moŝe ulegać zmianom wraz ze zmianami asortymentu wytwarzanych wyrobów. Podstawowe kryteria, które naleŝy uwzględniać przy takiej organizacji, to maksymalizacja wykorzystania systemu maszyn technologicznych (SMT), minimalizacja kosztów transportu, magazynowania i kontroli, zapewnienie spełnienia przez proces technologiczny wymagań dotyczących jakości, cykli wytwarzania, produktywności i in. 4

2 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAśU 1/ Proces zaopatrywania urządzeń technologicznych w elementy niezbędne do właściwej realizacji technologii za pomocą odpowiednich maszyn. Dotyczy to odpowiedniej postaci energii, kompetentnej obsługi, cieczy roboczych, materiałów technologicznych oraz informacji, gdy technologia realizowana jest na maszynie w sposób zautomatyzowany. Dostarczane elementy powinny być odpowiednio dozowane, zaś momenty dostarczania ściśle określone. W tym celu urządzenia technologiczne zaopatrywane są w odpowiednie układy (np. układ przygotowania spręŝonego powietrza, kontrola poziomu oleju smarującego, zawory odcinające i in.). 1.3 Proces sterowania funkcjonowaniem urządzeń technologicznych, który moŝe ulegać zmianom wraz ze zmianą obiektu przetwarzanego. W prostych technologiach, gdzie liczba sterowanych parametrów jest niewielka, moŝe to odbywać się ręcznie przez operatora, a w złoŝonych oddziaływaniach przez odpowiednio zaprogramowane układy automatyczne działające autonomicznie lub z udziałem operatora. Celem sterowania jest wybór optymalnego zestawu parametrów, które zapewnią albo ekonomiczną pracę urządzenia albo najlepszy efekt przetwarzania obiektu, przy czym dąŝy się, aby oba te zadania mogły być zrealizowane przy właściwie wybranym sterowaniu. Zadaniem sterowania jest równieŝ korygowanie odchyleń powodowanych róŝnego rodzaju zakłóceniami. 1.4 Proces kontrolowania jest ściśle powiązany z procesem sterowania, a jego celem jest niezwłoczne wykrywanie odchyleń od ustalonego stanu poŝądanego, które przesłane do układu sterującego generują konieczne działania korygujące. Parametrami kontrolowanymi są stosowane parametry technologiczne funkcjonowania urządzenia technologicznego, jak równieŝ parametry przetwarzanego obiektu w celu zagwarantowania ich połoŝenia w ustalonym przedziale tolerancji. Reakcje korygujące mogą niekiedy być uruchamiane z pewnym opóźnieniem, jeśli ewentualny błąd obiektu zostanie wykryty w dalszych etapach procesu technologicznego jego przetwarzania. 1.5 Proces serwisowania maszyn i urządzeń technologicznych jest planowany i organizowany przez odpowiednie słuŝby utrzymania ruchu w oparciu o informacje producenta, własne doświadczenia, intensywność wykorzystywania oraz kategorię waŝności dla organizacji. Celem serwisowania jest zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania SMT przy moŝliwie minimalnych nakładach na procesy obsługi. Ogólny trend w rozwoju urządzeń technologicznych w procesach ich projektowania i wytwarzania dotyczący m.in. ograniczania prac serwisowych do niezbędnego minimum, polepszania trwałości i niezawodności waŝnych zespołów oraz wyposaŝenia w układy wyłączające w sytuacjach sprzyjających awariom. PrzewaŜnie proste procesy serwisowania wykonuje operator (przeglądy, konserwacje, regulacje), a powaŝniejsze odpowiednio przeszkolone słuŝby utrzymania ruchu. Sprawność tych słuŝb decyduje o długości przerw w pracy urządzenia w przypadku awarii i konieczności wykonania powaŝnej naprawy lub remontu [4]. 1.6 Proces doskonalenia funkcjonowania i wykorzystywania maszyn i urządzeń technologicznych. Procesom stosowania technologii towarzyszy proces jej coraz lepszego poznawania, co stwarza podstawy do wprowadzenia szeregu ulepszeń. Jakość, skuteczność i intensywność tych ulepszeń będzie większa w przypadku organizacji prac zespołowych, stworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej pozytywnym motywacjom oraz ustanowienia systemu wspomagania innowacyjnych działań w doskonaleniu procesów technologicznych. Pomocnym będzie równieŝ nauczenie pracowników posługiwania się tradycyjnymi narzędziami projakościowymi (diagram przyczynowo-skutkowy, histogram, diagram Pareto, karty kontrolne i in.), analiza FMEA, FTA, diagram typu drzewo i in. WdraŜane działania doskonalące przeciwdziałają teŝ przedwczesnemu zuŝyciu lub nieoczekiwanym awariom. 2. Drugi kluczowy proces w zarządzaniu technologią dotyczy permanentnych działań na rzecz pozyskiwania nowych technologii, które pozwoliłyby poprawić konkurencyjność organizacji lub chociaŝby nie dopuścić do jej pogorszenia. Ze względu na duŝe znaczenie technologii dla organizacji, procesy ich pozyskiwania powinny być realizowane w sposób planowy i systematyczny. Do waŝniejszych podprocesów w tym obszarze moŝna zaliczyć: Proces identyfikacji potrzeb rozwojowych technologii. Przed podjęciem decyzji o opracowaniu lub pozyskaniu określonej technologii konieczna jest moŝliwie dokładna identyfikacja potrzebnych technologii, moŝliwości ich pozyskania, kosztów z tym związanych i oczekiwanych korzyści. Ze względu na ograniczoność środków na ten cel, konieczne są określone wybory w oparciu o przyjęte priorytety oraz planowe działania w kolejnych latach. Źródłem informacji umoŝliwiających właściwe sformułowanie potrzeb mogą być: strategie rozwojowe organizacji wskazujące kierunki rozwoju wytwarzanych wyrobów i koniecznych do tego technologii, które zapewniłyby wymaganą ich konkurencyjność (jakość, koszty, cykle, skala produkcji), obserwacje działań konkurentów na rynku i w przetargach, których wyniki pośrednio mogą wskazywać na dokonany postęp technologiczny i jego skutki (funkcjonalność, jakość, ceny oferowanych wyrobów), obserwacje postępów w rozwoju nauki i techniki oraz ewentualnych moŝliwości pojawienia się nowych technologii wykorzystujących nowoodkryte zjawiska, obserwacje trendów rynkowych zmian wyrobów ich właściwości i zastosowań, które mogą wskazywać na potrzeby nowych technologii. Wszystkie te obserwacje powinny wywoływać odpowiednie korekty strategii organizacji, a wraz z nią równieŝ korekty strategii technologicznej, która powinna być okresowo przeglądana, korygowana i wskazywać priorytetowe kierunki wymaganego postępu technologicznego. 5

3 Procesy badawczo-rozwojowe prowadzone w organizacji w celu przygotowania produkcji nowego wyrobu. Potencjał aparaturowo-personalny dysponowany przez organizację do tych celów moŝe być równieŝ w pewnej części wykorzystywany do celów badawczo-rozwojowych dotyczących pilnie potrzebnych nowych technologii, których nie moŝna uzyskać z zewnątrz. Dotyczy to zwłaszcza automatyzowania specyficznych dla organizacji prac ręcznych, zwiększania produktywności zasobów krytycznych (wąskich gardeł), przyspieszania procesów o długim cyklu realizacji, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i otoczeniu, polepszenia niezawodności wyrobów i in. Prace takie moŝna realizować wspólnie z odpowiednią jednostką badawczo-rozwojową lub we współpracy z innymi zainteresowanymi organizacjami. W ramach takich prac konieczny jest wybór właściwej koncepcji, potwierdzenie jej skuteczności w badaniach modelowych, zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie urządzenia technologicznego działającego zgodnie z przebadaną i sprawdzoną koncepcją. Dość znaczny koszt takich prac ogranicza ich ilość moŝliwą do realizacji. Procesy transferowania technologii, wynikiem których mogą być róŝne formy zakupu lub sprzedaŝy technologii potrzebnej. Obserwacja rynku technologii, dokonywanych transakcji, prezentowanych ofert w skojarzeniu z własną strategią rozwojową moŝe wskazać szereg potrzeb, ujawniając własne przestarzałe technologie. Mogą istnieć róŝnorodne formy transferów, o których informacje są dość szeroko reklamowane przez sprzedawców technologii, tzn.: producenci maszyn i urządzeń technologicznych, którzy swoje wyroby stale modernizują, wykorzystując w nich współczesne osiągnięcia nauki i techniki, leasingowcy będący pośrednikami między producentami a organizacjami potrzebującymi nowych technologii, licencjodawcy oferujący sprzedaŝ licencji na nowe wyroby i konieczne do ich wytwarzania technologie, organizacje naukowo-techniczne i konsultingowe gromadzące informacje o oferentach nowych technologii i pośredniczące w poszukiwaniu zainteresowanych biorców, jak równieŝ wspomagające procesy transferów i wdroŝeń. Procesy benchmarkingu technologicznego umoŝliwiające poznanie sposobów stosowania róŝnych technologii oraz korzyści, jakie mogą one przynieść organizacji. Procesy te mogą być realizowane w ramach umów dwustronnych między organizacjami niekonkurującymi (wytwarzają róŝne wyroby za pomocą identycznych technologii), poprzez gromadzenie dostępnych informacji o działaniach konkurentów lub poprzez korzystanie z usług organizacji pośredniczących, które na zasadach poufności zbierają dane z przedsiębiorstw określonego sektora, obliczają uśrednione wartości waŝnych wskaźników i udostępniają je zainteresowanym organizacjom. Porównując wskaźniki uśrednione dla sektora z rzeczywistymi w organizacji, moŝna określić czy są one gorsze od średnich i odpowiednio korygować swoją strategię i działania bie- Ŝące. Procesy informacyjne polegające na gromadzeniu i rejestrowaniu informacji z zakresu stosowanego portfela technologii i postępów rozwojowych tych technologii. Informacje takie moŝna pozyskać z: - dostępnej literatury techniczno-naukowej, tzn. czasopisma, ksiąŝki, patenty, normy, prospekty reklamowe, katalogi wyrobów i in., - uczestniczenia w tematycznych konferencjach o charakterze naukowo-technicznym, gdzie wymieniane są informacje o aktualnych osiągnięciach, - uczestniczenia w targach i wystawach poświęconych produktom wytwarzanym przez organizację lub technologiom stosowanym do ich wytworzenia, - utrzymywania kontaktów z innymi przedsiębiorstwami lub organizacjami, gdzie moŝna uzyskać potrzebne informacje (przetargi, spotkania w organach administracji publicznej, samorządowych, bankach i in.) [3]. Na podstawie zbieranych w powyŝszy sposób informacji, powinien być utworzony i prowadzony rejestr technologii znanych, dostępnych lub w trakcie opracowywania związanych z działalnością gospodarczą organizacji. Na podstawie bieŝących potrzeb i priorytetów moŝna z rejestru wybierać najpotrzebniejsze i podejmować próby ich pozyskania na warunkach moŝliwych do przyjęcia przez organizację. 3. Trzeci kluczowy proces w zarządzaniu technologią, to permanentny proces wycofywania technologii przestarzałych i wprowadzania na ich miejsce technologii potrzebnych, umoŝliwiających doskonalenie konkurencyjności organizacji. WdraŜanie nowych technologii wymaga odpowiednich kompetencji personelu, nakładów finansowych oraz odpowiedniej infrastruktury minimalizującej nakłady i maksymalizujących efekty. W procesie tym moŝna wyróŝnić następujące podprocesy: 3.1 Diagnozowanie stanu istniejącego w organizacji w obszarze technologii. W zaleŝności od rodzaju działalności moŝe to być wykonywane róŝnymi sposobami. Metody takie powinny być zindywidualizowane, ukierunkowane na potrzeby konkretnej organizacji. Szczególnie waŝne w takich samoocenach jest wybór kryteriów oceny, ustalenie waŝności poszczególnych kryteriów oraz sposobów ilościowych ocen w obrębie kaŝdego kryterium. Diagnozowanie takie powinno być wykonywane w trójetapowej sekwencji: przeprowadzanie samooceny stanu lub poziomu technologii względnie potencjału technologicznego w oparciu o dane SMT oraz wyników jego funkcjonowania, próba oszacowania luki technologicznej między własną organizacją a najlepszym konkurentem lub organizacją w rozpatrywanym sektorze, opracowanie długofalowego planu przedsięwzięć ukierunkowanego na stopniowe zmniejszanie lub likwidację zaobserwowanej luki technologicznej. 6

4 TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAśU 1/2009 Opracowany plan powinien mieć wyraźnie nakreślone cele, które powinny być osiągalne, mierzalne i aktualne i przyczyniać się do poprawy konkurencyjności organizacji pod względem jej moŝliwości technologicznych. 3.2 Prognozowanie rozwoju technologii obejmujące zarówno długie horyzonty czasowe (foresight) jak równieŝ bieŝące trendy rozwojowe umoŝliwiające ekstrapolację na najbliŝszą przyszłość. Zaleca się, aby prognozy opracowywać w wariancie optymistycznym, pesymistycznym i najbardziej prawdopodobnym. Prognozy potrzebnych w przyszłości technologii lub moŝliwych do opracowania, w oparciu o aktualne osiągnięcia nauk podstawowych, tworzone są w oparciu o następujące informacje: strategię organizacji i poŝądane cechy przyszłościowych produktów, informacje o oferowanych do sprzedaŝy maszynach i urządzeniach technologicznych oraz zawarte w ofertach kierowanych do organizacji od producentów, informacje o warunkach realizacji kontraktów przez konkurentów uzyskiwane w trakcie róŝnych przetargów stwarza to pewne moŝliwości rozszyfrowania potencjału technologicznego konkurentów, informacje uzyskane z ankiet lub wypowiedzi ekspertów z zakresu rozpatrywanych technologii, które moŝna porządkować róŝnymi metodami (np. delficką). Wynikiem prawidłowego prognozowania powinna być korekta polityki technologicznej i strategii firmy. Prognozy takie i korekty powinny być okresowo powtarzane celem uwzględnienia nowych, dostępnych informacji. 3.3 Planowanie odnowy technologii i parku maszyn technologicznych (PMT). W oparciu o rozpoznanie pilnych potrzeb oraz ofert róŝnych form sprzedaŝy technologii, opracowuje się plany zakupów wraz z ewentualnymi planami dopracowywania technologii będących w początkowym cyklu Ŝycia. Ograniczeniami takich planów są: - posiadane lub moŝliwe do uzyskania środki finansowe, - kompetencje pracowników umoŝliwiające łatwą adaptację kupowanej technologii lub jej ulepszenie do stanu umoŝliwiającego produkcyjne wykorzystanie. Proces wprowadzania nowej technologii wiąŝe się z koniecznością szkolenia pracowników, wprowadzania zmian w dokumentacji technologicznej oraz niekiedy przeprowadzania badań, które wskaŝą optymalne zakresy jej parametrów oraz sposoby jej najbardziej racjonalnego wykorzystywania przy wytwarzaniu wyrobów. Plany odnowy powinny być wieloletnie z coroczną korektą najbliŝszego roku, dokonywane na podstawie zmian obserwowanych w procesach rozwojowych i ewentualnych zmian w strategii organizacji. Wprowadzanie nowej technologii wywołuje skutki nie tylko techniczne, lecz równieŝ ekonomiczne i społeczne, które naleŝy przewidywać i uruchamiać działania ułatwiające wprowadzanie takich zmian. 3.4 Wycofywanie przestarzałych technologii jest procesem równie odpowiedzialnym jak pozyskiwanie i wdra- Ŝanie nowych technologii. Sygnałami o potrzebie wycofania mogą być następujące informacje: - fizyczne zuŝycie lub awaryjne zniszczenie stosowanych urządzeń technologicznych, które wymusza działania zmierzające do ich zastąpienia za pomocą moŝliwych do nabycia urządzeń o lepszych właściwościach produkcyjnych, - pojawienie się nowych, bardziej wydajnych i produktywnych technologii, w zestawieniu z którymi stosowane urządzenia technologiczne generują znacznie większe koszty, wydłuŝone cykle realizacji lub nie są w stanie zapewnić porównywalnego poziomu jakości. W takiej sytuacji w celu poprawy konkurencyjności moŝe zachodzić potrzeba wycofania sprawnych jeszcze maszyn technologicznych i wprowadzania na ich miejsce nowych, bardziej wydajnych lub przeprowadzenia ich remontu modernizacyjnego, który zmniejszy istniejącą lukę technologiczną, - wprowadzenie do produkcji nowego produktu, dla wytwarzania którego niektóre technologie stosowane dotychczas stają się zbędne i naleŝy takie maszyny sprzedać (jeśli będzie to moŝliwe), wprowadzając w ich miejsce nowe urządzenia technologiczne konieczne do wytwarzania nowego produktu, - radykalna zmiana skali produkcji określonego wyrobu, przy której dotychczas stosowane maszyny i urządzenia nie zapewniają wymaganej konkurencyjności i naleŝy dokonać ich wymiany na inne, dostosowane do realizowanych programów produkcyjnych. Planowanie procesów wycofywania przewaŝnie wykonywane jest równolegle z planowaniem procesów odnowy technologii i są one wzajemnie zaleŝne. Schemat i usytuowanie tych procesów pokazano na rys. 2. Pozyskiwania Eksploatowania Odnowy Identyfikacja potrzeb B + R Transfery Benchmarking Inne sposoby Procesy w zarządzaniu technologią Organizowanie Zaopatrywanie Sterowanie Serwisowanie Doskonalenie Programowanie Diagnozowanie Planowanie Wycofywanie Rys. 2. Procesy i podprocesy w systemie zarządzania technologią Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO 9001, zarządzanie poszczególnymi procesami powinno obejmować następujące działania: nazwanie i opisanie przebiegu poszczególnych procesów, wskazanie celów poszczególnych procesów oraz mierników (wskaźników) pozwalających ilościowo ocenić stopień realizacji celu, 7

5 identyfikację dostawców i klientów poszczególnych procesów i ich wymagań oraz ustanowienie właściciela procesu, tzn. osoby uprawnionej do wprowadzania zmian ulepszających w procesie, ustanowienie skutecznego systemu nadzoru nad całym procesem, a zwłaszcza nad krytycznymi działaniami wewnątrz tego procesu, dla szczególnie waŝnych procesów opracowanie procedur systemowych wskazujących szczegółowy tok postępowania w realizacji celów tego procesu, ustanowienie praktyki monitorowania waŝnych parametrów procesu oraz okresowego ich auditowania w celu wczesnego wykrywania i usuwania pojawiających się niezgodności z wcześniej ustalonym trybem postępowania. PODSUMOWANIE 1. System zarządzania technologią powinien mieć strukturę analogiczną jak system zarządzania jakością według normy ISO W systemie takim do kluczowych procesów naleŝy zaliczyć: proces pozyskiwania nowych technologii, proces eksploatacji posiadanych technologii oraz procesy wymiany przestarzałych technologii na nowe. 3. W celu zapewnienia efektywności i skuteczności procesów zarządzania technologią muszą one zostać zidentyfikowane, opisane i nadzorowane w trakcie realizacji. LITERATURA 1. Łunarski J., Stadnicka D.: Ocena poziomu konkurencyjności stosowanej technologii. Technologia i Automatyzacja MontaŜu, nr 2-3, Łunarski J.: Ocena potencjału technologicznego organizacji. Przegląd Mechaniczny, nr 9, Łunarski J.: Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności. OW PRz, Rzeszów, Łunarski J., Antosz K.: System nadzoru i obsługi prewencyjnej parku maszyn technologicznych. Technologia i Automatyzacja MontaŜu, nr 3-4, Prof. dr hab. inŝ. Jerzy Łunarski jest pracownikiem Politechniki Rzeszowskiej oraz Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Z PRASY ZAGRANICZNEJ SBORKA Nr 8 (97), Warunki montaŝu zębatych łoŝysk mimośrodowych. 2. Badanie wpływu czynnika siłowego na dokładność czołowych połączeń gwintowych przy montaŝu strukturalnie uporządkowanym. 3. Model dynamiki rotacyjnego montaŝu części cylindrycznych. 4. Graniczne warunki pracy rurowego urządzenia do orientowania części. 5. Automatyzacja montaŝu walcowych połączeń wciskowych z klejem i podgrzewaniem. 6. Ocena wpływu masy przyrządu na charakterystyki dynamiczne systemu technologicznego. 7. Analityczne rozwiązanie zadania o drganiach wahadła fizycznego na spręŝystej zawiesi. 8. Regeneracja metodą napylania zuŝytych części maszyn. 9. Podstawowe sposoby regeneracji konstrukcji metalowych duŝych cięŝarówek wywrotek, eksploatowanych w warunkach polarnych. 10. Technologiczna obsługa urządzeń. Cd. 11. Doświadczenia firmy FGUP UEMZ dotyczące lutowania przyrządów w kontekście norm IRS. 12. Nowe konstrukcje frezów składanych ISCAR i zalecenia dotyczące ich stosowania. 13. Nowości techniki. 14. Maszyny i urządzenia technologiczne. Klasy dokładności wyrównowaŝenia (wg GOST ).Cd. SBORKA Nr 9 (98), Elektryczny montaŝ nakręcaniem. 2. Uzasadnienie najlepszego wariantu montaŝu kompletu narzędzi dla obrabiarek OSN. 3. Ocena wydajności strumieniowego rozdzielania potoków części. 4. Metody diagnozowania i ocena stanu technicznego urządzeń w systemach wysokopręŝnych silników okrętowych przy eksploatacji oraz środki monitorowania usterek. 5. Technologia regeneracyjnego remontu z zastosowaniem pokryć plazmowych dla łopatek silników turbinowych w agregatach przetaczania gazu. 6. Techniczna obsługa urządzeń. Cd. 7. Przygotowanie specjalistów w zakresie technologii remontu urządzeń. 8. Wybór cieczy chłodząco-smarujących dla szybkościowego przeciągania zewnętrznych powierzchni kształtowych. ciąg dalszy str. 23 8

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA

DOSKONALENIE SYSTEMU JAKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MODELU PDCA Koncepcje zarządzania jakością. Doświadczenia i perspektywy., red. Sikora T., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ss. 17-22 Urszula Balon Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie DOSKONALENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1

Rachunek kosztów. Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010. Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Sem. 8 Komputerowe Systemy Elektroniczne, 2009/2010 Alicja Konczakowska 1 Rachunek kosztów Na decyzję klienta o zakupie wyrobu wpływa koszt nabycia (cena wyrobu ) oraz oczekiwany koszt

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji

Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji Przedmiot: Projektowanie systemów produkcyjnych Prowadzący: Prof. dr hab. inŝ. Józef Koszkul Planowane zajęcia: 1 godz. wykładów

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością

Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Czas na zmiany. DROGA DO JAKOŚCI I ZYSKÓW czyli: ZAPROSZENIE DO WDROśENIA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ wg Korzyści wynikające z wdroŝenia systemowego zarządzania jakością Lublin 07.04.2009 1 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU

JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH I ŻYCIA PRODUKTU Wykład 6. SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W RÓŻNYCH FAZACH CYKLU WYTWARZANIA I ŻYCIA PRODUKTU 1 1. Ogólna charakterystyka systemów zapewniania jakości w organizacji: Zapewnienie jakości to systematyczne działania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wykonaniem produkcji

Sterowanie wykonaniem produkcji STEROWANIE WYKONANIEM PRODUKCJI (Production Activity Control - PAC) Sterowanie wykonaniem produkcji (SWP) stanowi najniŝszy, wykonawczy poziom systemu zarządzania produkcją, łączący wyŝsze poziomy operatywnego

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI

KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI KONTROLING I MONITOROWANIE ZLECEŃ PRODUKCYJNYCH W HYBRYDOWYM SYSTEMIE PLANOWANIA PRODUKCJI Adam KONOPA, Jacek CZAJKA, Mariusz CHOLEWA Streszczenie: W referacie przedstawiono wynik prac zrealizowanych w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ , red. Żuchowski J., Politechnika Radomska, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004, ss. 77-82 9. KOSZTY JAKOŚCI W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Urszula BALON W systemie informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją IV

Zarządzanie Produkcją IV Zarządzanie Produkcją IV Dr Janusz Sasak Sterowanie produkcją Działalność obejmująca planowanie, kontrolę i regulację przepływu materiałów w sferze produkcji, począwszy od określenia zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001

UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE ZGODNEGO Z ISO 9001 UTRZMYWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z ISO 9001 Andrzej Pacana 1. ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością Podstawowe zasady i słownictwo 2. ISO 9001: 2008 Systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania

WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki środków transportu

Podstawy diagnostyki środków transportu Podstawy diagnostyki środków transportu Diagnostyka techniczna Termin "diagnostyka" pochodzi z języka greckiego, gdzie diagnosis rozróżnianie, osądzanie. Ukształtowana już w obrębie nauk eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji. Piotr Miller Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 NI 1 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości MenedŜerskiej SGH 1 Balanced Scorecard ZrównowaŜona Karta Dokonań Opis koncepcji Plan zajęć 1. Definicja 2. Budowa Balanced Scorecard 3. Mapa strategii Dr Marcin Pielaszek 2 Definicja Balanced Scorecard jest zrównowaŝonym

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Dlaczego korzystanie z infrastruktur teleinformatycznych jest niebezpieczne? Czy

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH SŁOWNICZEK FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Audyt działania, które mają na celu niezaleŝną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, rzetelności; projekty z funduszy strukturalnych podlegają audytowi zewnętrznemu

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając

Praca dyplomowa. Autor: Magdalena Karaś. Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając Praca dyplomowa Ocena wdrożenia oraz skuteczności wykorzystania metod, narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Magdalena Karaś Opiekun pracy: dr inż. Stanisław

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641 KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu: Zarządzanie produkcją i usługami Kod: ZPU 641 Kierunek studiów: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Profil: praktyczny Rok / semestr: II / 4 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce (3)

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce (3) (3) Normalizacja i zarządzanie w logistyce 3.1 Podstawy normalizacji Normalizacja w UE Jakość i zarządzanie w logistyce Jakość i zarządzanie jakości cią w logistyce Standardy projakościowe w logistyce

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4

Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością II Pod redakcją Marka Salerno-Kochana Kraków 2010 ISBN: 978-83-7464-305-4 Wydawca: Wydawnictwo AGH Wstęp Początki stosowania analizy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo