Katedra Chemii Analitycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Chemii Analitycznej"

Transkrypt

1 Chemia Analityczna Analiza Elementarna Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym Opracowała dr inż. Bożena Zabiegała Katedra Chemii Analitycznej, p.226, tel ) Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska 2002

2 Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym Opracowała dr inż. Bożena Zabiegała Katedra Chemii Analitycznej, p.226, tel ) WPROWADZENIE Gwałtowny rozwój cywilizacji, przy jednoczesnym braku dbałości o środowisko, w dużym stopniu przyczynił się do jego degradacji. W związku z tym pojawił się problem oceny stanu środowiska i wpływu zanieczyszczeń obecnych w środowisku na zdrowie i życie człowieka. Substancje zanieczyszczające środowisko pochodzą z wielu różnych źródeł i stanowią bardzo szerokie spektrum indywiduów chemicznych, występujących na zróżnicowanych poziomach stężeń. Ocenia się, że w otoczeniu człowieka może znajdować się co najmniej związków organicznych na poziomie stężeń do % [1 ppt (v/v)] [1]. Tak duże rozcieńczenie zanieczyszczeń powoduje, że rozdzielenie, identyfikacja oraz oznaczenie takiej liczby związków obecnych w powietrzu, wodzie, czy też glebie jest praktycznie niewykonalne. Analiza wszystkich indywiduów jest niemożliwa do przeprowadzenia, a oznaczenie tylko jednego lub kilku wybranych związków nie odzwierciedla faktycznego stanu środowiska. Do charakterystyki stopnia zanieczyszczenia środowiska (atmosfery, wody, ścieków) wykorzystuje się sumaryczne wskaźniki stopnia zanieczyszczenia zwane także parametrami sumarycznymi. Wskaźniki sumaryczne określają całkowitą zawartość poszczególnych pierwiastków lub ich form, obecnych w środowisku. W oparciu o wskaźniki sumaryczne można również, na podstawie stosunków zawartości poszczególnych pierwiastków, uzyskać informacje co do składu chemicznego związków stanowiących zanieczyszczenia środowiska. Parametry sumaryczne powszechnie stosowane do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Parametry sumaryczne stosowane do oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska Parametr sumaryczny Skrót Uwagi Biochemical Oxygen Demand BOD (BZT) Ilość tlenu rozpuszczonego, zużywanego Biologiczne Zapotrzebowanie Tlenu, do utlenienia związków organicznych zawartych w badanej próbce w ciągu określonego czasu (najczęściej pięć dni Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu Chemical Oxygen Demand BZT 5 ) COD (ChZT) Ilość tlenu zużywanego w reakcjach substancji organicznych podczas ogrzewania badanej próbki z odczynnikiem utleniającym w określonych warunkach Total Hydrocarbon Całkowita THC Zawartość Węglowodorów Total Non-Methan Hydrocarbon THC Całkowita Zawartość Węglowodorów Niemetanowych Total Carbon (Węgiel Ogólny) TC (OW) Suma węgla zawartego w związkach organicznych I nieorganicznych łącznie z węglem pierwiastkowym Total Inorganic Carbon (Węgiel Ogólny Nieorganiczny) TIC (OWN) Suma węgla w formie węgla pierwiastkowego, ogólnego dwutlenku węgla, tlenku węgla, cyjanków, cyjanianów I

3 Total Organic Carbon (Węgiel Ogólny Organiczny) Dissolved Organic Carbon Rozpuszczony Węgiel Organiczny tiocyjanianów TOC (OWO) Suma węgla zawartego w związkach organicznych DOC (RWO) Suma węgla zawartego w związkach organicznych występujących w wodzie przesączonej przez sączek membranowy o wymiarach 0.45 µm VOCs Volatile Organic Compounds Lotne żwiązki Organiczne Volatile Organic Carbon- Lotny węgiel VOC Organiczny Total Halogenated Organic-Całkowita TOX Zawartość Związków Halogenoorganicznych Volatile Halogenated Organic- VOX Zawartość Lotnych Związków Halogenoorganicznych Total Sulfur-Siarka Całkowita TS Total Organic Sulfur- Całkowita Siarka TOS Organiczna Total Reduced Sulfur- Całkowita TRS Siarka Zredukowana Total Volatile Sulfur-Całkowita Siarka TVS Lotna Total Nitrogen-Azot Całkowity TN Suma azotynów, azotanów, amoniaku I organicznych związków azotu. Na podstawie zawartości azotu aminowego można wnioskować o zawartości białka w produktach spożywczych, a więc wartości odżywczej badanego produktu. Znajomość azotu całkowitego w nawozie jest konieczna ze względu na właściwe nawożenie gleby Wskaźniki sumaryczne określające zawartość węgla w różnych elementach środowiska można sklasyfikować ze względu na: - rodzaj połączeń chemicznych; - formę występowania związków chemicznych; - lotność związków organicznych; - sposoby izolacji związków organicznych z próbki. Klasyfikacja nazewnictwa sumarycznych wskaźników stopnia zanieczyszczenia środowiska na przykładzie oznaczanie zawartości węgla w wodzie przedstawiono w Tabeli 2. Tabela 2. Klasyfikacja nazewnictwa sumarycznych wskaźników stopnia zanieczyszczenia środowiska na przykładzie oznaczanie zawartości węgla w wodzie Kryterium Klasyfikujące Nazwy Parametrów Rodzaj połączeń chemicznych Suma węgla organicznego- Ogólny węgiel Organiczny (OWO) Total Organic Carbon (TOC) Suma węgla nieorganicznego- Ogólny Węgiel Nieorganiczny (OWN) Total Inorganic Carbon (TIC) Całkowita zawartość węgla- Węgiel Ogólny (OW) Total Carbon (TC); TC=TOC+TIC Forma występowania związków Rozpuszczony Węgel Organiczny (RWO), Dissolved Organic

4 chemicznych Lotność związków organicznych Sposób izolacji związków organicznych z próbki wody: Ekstrakcja rozpuszczalnikiem Adsorpcja na sorbencie Ekstrakcja za pomocą strumienia gazu Carbon (DOC) Zawieszony Węgiel Organiczny (ZWO), Suspended Organic Carbon (SOC); Suma węgla organicznego- Ogólny węgiel Organiczny (OWO) Total Organic Carbon (TOC); TOC=DOC+SOC Lotny Węgiel Organiczny - Volatile Organic Carbon (VOC) Średniolotny Węgiel Organiczny (LWO)- Semivolatile Organic Carbon (SVOC); Nielotny Węgiel Organiczny -Non Volatile Organic Carbon (NVOC) Rozpuszczony Węgiel Organiczny (RWO)-Dissolved Organic Carbon (DOC); DOC=VOC+SVOC+NVOC Ekstrahowalny Węgiel Organiczny-Extractable Organic Carbon (EOC) Nieekstrahowalny Węgiel Organiczny- Non-Extractable Organic Carbon (NEOC) Rozpuszczony Węgiel Organiczny (RWO)-Dissolved Organic Carbon (DOC); DOC=EOC+NEOC Adsorbowalny Węgiel Organiczny- Adsorbable Organic Carbon (AOC); Nieadsorbowalny Węgiel Organiczny- Non-Adsorbable Organic Carbon (NAOC); Rozpuszczony Węgiel Organiczny (RWO)-Dissolved Organic Carbon (DOC); DOC=AOC+NAOC Wypłukiwalny Węgiel Organiczny- Purgeable Organic Carbon (POC); Niewypłukiwalny Węgiel Organiczny- Non- Purgeable Organic Carbon (NPOC); Rozpuszczony Węgiel Organiczny (RWO)-Dissolved Organic Carbon (DOC); DOC=POC+NPOC W przypadku analizy wody, do najczęściej oznaczanych parametrów sumarycznych należą: chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT, ogólny węgiel organiczny - OWO. ZAWARTOŚĆ WĘGLA ORGANICZNEGO W RÓŻNYCH ELEMENTACH ŚRODOWISKA Woda Woda występuje w przyrodzie w trzech stanach skupienia i jest w nieprzerwanym obiegu pomiędzy hydrosferą, litosferą i atmosferą. Na lądzie wody występują jako [5]: wody powierzchniowe: oceany i morza, rzeki, jeziora, stawy, wody podziemne: wody zaskórne, wody gruntowe, wody wgłębne. Zanieczyszczenia wód mogą być pochodzenia [5]: biogennego (naturalnego),

5 - antropogennego (sztucznego) zanieczyszczenia powstające na skutek działalności człowieka pochodzące ze ścieków, wód pochłodniczych, wód kopalnianych, wód spływających z terenów rolniczych, wód spływających z terenów przemysłowych i składowisk odpadów. Dane literaturowe dotyczące poziomu stężeń różnych form węgla organicznego (całkowitego, rozpuszczonego, wypłukiwalnego oraz niewypłukiwalnego) w różnych typach wód przedstawiono w Tabelach 3. i 4 [6]. Tabela 3. Stężenia węgla organicznego w różnych typach wody [6]. TYP WODY TOC [mg/dm 3 ] (całkowity węgiel organiczny) DOC [mg/dm 3 ] (rozpuszczony węgiel organiczny) POC [mg/dm 3 ] (wypłukiwalny węgiel organiczny) Woda gruntowa 0,7 0,7 - Woda morska 1,1 1,0 0,1 Woda pitna 2,0 - - Woda powierzchniowa (jeziora) Woda powierzchniowa (rzeki) Nieoczyszczone ścieki z gospodarstw domowych 7,7 7,0 0,7 8,0 5,0 3, Tabela 4. Dane literaturowe dotyczące zawartości POC i NPOC w różnych typach wody [6]. PRÓBKA POC [µg/dm 3 ] (wypłukiwalny węgiel organiczny) NPOC [mg/dm 3 ] (niewypłukiwalny węgiel organiczny) Rzeki <2 2-6 Woda ze studni <2 0,1-2 Jeziora <2 0,3-3 Woda pitna ,3-3 Woda dejonizowana <2 0,03-0,2 Woda destylowana <2 0,05-0,3 Odwrócona osmoza <2 0,05-0,3 Zawartość węgla organicznego w wodzie i ściekach jest ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska. W odróżnieniu od wyników pomiarów biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), które są źródłem informacji o zawartości substancji organicznych podatnych na rozkład w określonych warunkach, pomiar całkowitego węgla organicznego daje pełną informację o zawartości wszystkich substancji organicznych tj. wszystkich zanieczyszczeń zawierających węgiel organiczny. Parametr OWO (ogólny węgiel organiczny) został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. Maksymalna, dopuszczalna

6 zawartość całkowitego węgla organicznego w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi została ustalona na poziomie 40,0 mgc/dm 3 [7]. Wody rzeczne Zawartość węgla organicznego w wodach rzecznych zależy od [8]: wielkości rzeki, klimatu (położenia geograficznego), otaczającej roślinności, pory roku. Zawartości rozpuszczonego węgla organicznego w zależności od rodzaju strefy klimatycznej przedstawiono w tabeli 5 [8]. Najniższe zawartości rozpuszczonego węgla organicznego występują w środowisku arktycznym, alpejskim i suchym. Uwarunkowania klimatyczne tych stref nie stwarzają bowiem możliwości dużej produkcji roślinności i stąd wynika bardzo niska zawartość rozpuszczonego węgla organicznego. W rejonach o wysokich temperaturach i w tropiku, pomimo iż produkcja roślinności jest bardzo duża, zawartość rozpuszczonego węgla organicznego jest również bardzo niska, ponieważ w strefach tych mineralizacja substancji organicznej postępuje bardzo szybko. Inaczej przedstawia się sytuacja w klimacie tajgi. Produkcja roślinności w tej strefie jest również bardzo duża, lecz jej rozkład przebiega wolniej. W związku z tym stężenia rozpuszczonego węgla organicznego są wyższe. Tabela 5. Zależność zawartości rozpuszczonego węgla organicznego w wodach rzecznych od rodzaju strefy klimatycznej [8]. Rodzaj strefy klimatycznej DOC (RWO) rozpuszczony węgiel organiczny [ mgc/dm 3 ] Arktyczna i alpejska 2 Tajga 10 Niska temperatura 3 Wysoka temperatura 7 Sucha 3 Tropikalna 6 Bagna i wilgotne tereny 25 Forma występowania węgla organicznego w wodach rzecznych zależy również od wielkości rzeki. W małych rzekach przy mniejszym przepływie wody następuje sedymentacja większej ilości cząstek zawiesiny i odkładanie ich w osadzie dennym, w związku z tym małe rzeki z reguły zawierają więcej węgla rozpuszczonego niż węgla wchodzącego w skład zawiesiny. Węgiel wchodzący w skład zawiesiny stanowi 10 % wartości węgla rozpuszczonego [8]. Wody jeziorne W wodach jeziornych zdecydowana większość węgla organicznego występuje w formie rozpuszczonej. Podobnie jak w przypadku małych rzek, zawieszony węgiel organiczny (SOC) stanowi średnio około 10 % rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) [8]. Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego zależy od stanu troficznego jeziora, czyli jego zdolności produkcyjnej i waha się od 1 mgc/dm 3 w stanie oligotroficznym (o niskiej zawartości substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie) do 50 mgc/dm 3 w stanie dystroficznym (charakteryzującym się niedoborem substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie) [8]. Najwyższe zawartości DOC występują w

7 jeziorach charakteryzujących się: dużą ilością związków humusowych, kwaśnym odczynem wody (ph = 3 6), niedoborem tlenu oraz substancji pokarmowych, ubogą florą i fauną. Wody podziemne Zawartość węgla organicznego w wodach podziemnych waha się w granicach od 0,2 do 15 mgc/dm 3 [8] i maleje ze wzrostem czasu przebywania wody w gruncie. Również adsorpcja węgla na powierzchni gruntów, gdzie jest on chemicznie i biologicznie degradowany do dwutlenku węgla, wpływa na zawartość węgla organicznego. Ponadto ilość związków organicznych w warstwie gruntu ma niewielki wpływ na zawartość węgla organicznego w wodach podziemnych. Osady Substancje organiczne zawarte w osadach dennych są wynikiem aktywności organizmów wodnych. Decydują one o procesach biochemicznych zachodzących w osadach. Dla poznania charakteru substancji organicznej zawartej w osadach dennych, oprócz węgla organicznego oznacza się również zawartość azotu organicznego. Stosunek ilościowy węgla organicznego do azotu organicznego wskazywać może na pochodzenie substancji organicznej. Zawartość węgla organicznego w osadach dennych waha się od 0,2 20 %C [8] i zależy od: położenia geograficznego badanego akwenu, zużycia biologicznego organizmów wodnych, zanieczyszczeń wprowadzanych przez rzeki ( w przypadku mórz), głębokości warstwy badanego osadu (procesy degradacji substancji organicznych oraz ich mineralizacja). Gleby Gleba stanowi integralną część każdego ekosystemu lądowego i podobnie jak on może być poddawana działaniu czynników antropogenicznych, których skutki oddziaływania są często destrukcyjne. Gleba jest bardziej odporna na zanieczyszczenia od wody i powietrza. Wynika to głównie z jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Stopień degradacji zależy nie tylko od ilości toksycznych zanieczyszczeń dostających się do gleby, ale przede wszystkim od właściwości samej gleby. Gleby składające się z glin i iłów wykazują nieraz dziesięciokrotnie większą odporność na zanieczyszczenia, niż te wytworzone z luźnych piasków [9]. Do gleby trafia też znaczna większość materii organicznej wytworzonej przez rośliny wraz z martwymi zwierzętami i ich odchodami. W glebie jest ona przerabiana i rozkładana. Procesy te są powolne, gdyż obejmują wiele skomplikowanych reakcji chemicznych. Końcowym rezultatem jest albo całkowite utlenienie martwej materii do CO 2, H 2 O i mineralnych anionów, albo powstanie próchnicy (humusu). Mineralizacja materii organicznej następuje w dwóch procesach: butwienia, czyli rozkładu w warunkach tlenowych, prowadzącego do powstania produktów pełnego utlenienia (CO 2, H 2 O, SO 2-4, PO 3-4, NO - 3 ), gnicia czyli procesu beztlenowego, zachodzącego w przypadku wyczerpania się tlenu w glebie (w trakcie procesów gnilnych oprócz CO 2 i H 2 O powstają również NH 3, H 2 S i CH 4 ).

8 TECHNIKI MINERALIZACJI PRÓBEK W przypadku analizy elementarnej, czyli oznaczania procentowej zawartości poszczególnych pierwiastków w większości przypadków niezbędnym etapem procedury analitycznej jest mineralizacja badanej próbki. Mineralizacja polega na przeprowadzeniu oznaczanych pierwiastków występujących w skomplikowanych połączeniach organicznych w proste i łatwe do oznaczeń końcowych związki nieorganiczne [15]. Na przykład oznaczanie zawartości wodoru jako powstającej w trakcie mineralizacji wody, azotu jako azotu elementarnego lub amoniaku, chlorowca jako jonu halogenkowego, węgla w związku organicznym jako dwutlenku węgla, itp. Podstawowym wymaganiem stawianym procesowi mineralizacji jest jego ilościowy charakter oraz ściśle zdefiniowany skład otrzymywanych produktów końcowych. Wybór sposobu mineralizacji zależy przede wszystkim od rodzaju analizowanej próbki oraz analizowanego pierwiastka. W mineralizacji utleniającej na drodze suchej stosuje się poziome lub pionowe rury do spalania. Do oznaczania węgla, wodoru, azotu i halogenków stosuje się mineralizację zapłonową w rurze pionowej. Główną zaletą tej techniki mineralizacji jest, obok szybkości spalania, także wysoka temperatura tego procesu. Ponieważ proces mineralizacji przebiega błyskawicznie, bardzo dużą rolę w podwyższaniu temperatury w strefie spalania, przebiegającego w warunkach zbliżonych do adiabatycznych, odgrywa ciepło spalania. Gdy analizowana substancja zmieszana jest z utleniaczem i znajduje się w kapsułce z palnej folii metalicznej np. aluminiowej, można uzyskać zwiększenie temperatury do ok C [12]. Bardzo korzystnie na proces mineralizacji wpływa również dodatek utleniacza do kapsułki z analizowaną substancją. Najczęściej stosowane utleniacze to: V 2 O 5, Co 3 O 4, WO 3, MnO 2. Mineralizacja w pionowej rurze ułatwia przeprowadzenie automatyzacji podawania próbek do rury do spalań oraz całego toku analizy. Najbardziej ilościowy przebieg mineralizacji związków organicznych uzyskuje się poprzez zapłonową mineralizację utleniającą na drodze suchej w szybkim strumieniu tlenu lub gazu obojętnego z dodatkiem tlenu w pionowej, wypełnionej rurze, stosując dodatek utleniacza do kapsułki z analizowaną substancją. Oczywiście wybór metody mineralizacji zależy w znacznym stopniu od tego, co, w jakiej matrycy i na jakim poziomie stężeń ma być oznaczane. Klasyfikację technik mineralizacji związków organicznych przedstawiono na rysunku 1. [13].

9 techniki mineralizacji redukcyjne utleniające suche mokre suche mokre stapianie z metalami hydrogenizacja katalityczna Unterzauher Pt/C stumień gazu + utleniacz stapianie z utleniaczem Kjeldahl Carius Van Slyke Messinger wg. Dumasa wg. Kirstena Analizatory wobec O 2 HNO 3 /HClO K 2 S 2 O 8 /UV dynamiczne statyczne płomień Wickbolda mineralizacja w rurze kolba Schonigera bomba Parra rura zatopiona pusta wypełniona Belchera wg.korszu warunki izotermiczne warunki adiabatyczne mineralizacja zapłonowa wg. Pregla Analizator CHN rura pionowa rura pozioma Analizator CHN Rysunek 1. Techniki mineralizacji związków organicznych w analizie próbek środowiskowych [13].

10 Wybór metody utleniania stosowanej w danej analizie zależy między innymi od wymaganej czułości, precyzji, rodzaju próbki, posiadanych zasobów finansowych oraz czasu trwania analizy. Wady i zalety najczęściej stosowanych metod utleniania przedstawiono w tabeli. [1]. Tabela. Porównanie metod oznaczania TOC [1]. METODY ZALETY UTLENIANIA Utlenianie -szybkość procesu, wysokotemperaturowe -możliwość utlenienia substancji stałych obecnych w próbce wody, -stosunkowo niski poziom interferencji; Utlenianie w podwyższonej temperaturze za pomocą nadtlenodwusiarczanu Utlenianie niskotemperaturowe (nadtlenodwusiarczan + promieniowanie UV) Utlenianie promieniowaniem UV -wysoka czułość, -wysoki odzysk CO 2 w wielu zastosowaniach, -dobra precyzja, -niski koszt utrzymania; - wysoka czułość, -wysoki odzysk CO 2 w wielu zastosowaniach, -dobra precyzja, -duża szybkość utleniania, -niski koszt utrzymania; -nie są wymagane odczynniki chemiczne, -niski koszt utrzymania; WADY -niska czułość, -trudności z pewnym określeniem wartości tła, -możliwość prowadzenia analizy tylko przy niskim poziomie zawartości soli, -możliwość straty CO 2 w strumieniu kondensującej pary wodnej, -kłopoty z odzyskiem niektórych związków aromatycznych, -wysoki koszt utrzymania, -zatrucia katalizatorów; -mała szybkość utleniania, -nieilościowy odzysk w przypadku wysokiego poziomu TOC; -możliwość interferencji pochodzących od chlorków na etapie detekcji CO 2 w atmosferze bogatej w tlen; -stosunkowo niski stopień utleniania, -wymagane próbki o stosunkowo dużej objętości, -niska precyzja dla zakresu poniżej 5 ppm, -długi czas odpowiedzi; METODY OZNACZENIA KOŃCOWEGO PO ETAPIE MINERALIZACJI PRÓBKI Powstały po etapie mineralizacji CO 2 oznacza się stosując różne metody detekcji. Do najczęściej stosowanych należą: - detektor NDIR (Non Dispersive Infra Red); - detektor płomieniowo jonizacyjny FID (po metanizacji CO 2 ); - detektor nefelometryczny; - detektor konduktometryczny; - detektor kolorymetryczny; - detektor kulometryczny.

11 LITERATURA 1. J. Namieśnik, Chem. Anal., 33, 835 (1988); 2. L. S. Leong, P. A. Tanner, Marine Pollution Bulletin, 38, 875 (1999); 3. P. Melanson, M. Retzik, Ultrapure Water, 76 (1995); 4. J. Danowski, Repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne, Medyk, W-wa, 1994; 5. T. Riedl, Biologia środowiskowa, Wydawnictwo Uczelnianie AWF, Gdańsk, 1998, s.118; 6. J. Namieśnik, Crit. Rev. Anal. Chem., 30, 221 (2000); 7. Agencja Ochrony Środowiska w Koszalinie, Aktualne Przepisy w Ochronie Środowiska (Stan prawny na dzień ), Koszalin, 2000; 8. J. Dojlido, J. Siepak, B. Taboryska, Oznaczanie węgla organicznego w wodzie i ściekach. Materiały Komisji Analizy Wody Komitetu Chemii Analitycznej PAN, W-wa, 1994; 9. B. Głowiak, E. Kempa, T. Winnicki, Podstawy ochrony środowiska, PWN, W-wa, 1985, s. 65; 10. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa, 2000, s.16; 11. Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, Praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1992, s.180; 12. Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, Praca zbiorowa po red. J. Namieśnika, Z. Jamrógiewicza, Wyd. Naukowo-Techniczne, W-wa, 1998, s. 346;

12 WYKONANIE ĆWICZENIA Układ do oznaczania węgla całkowitego, organicznego oraz nieorganicznego w próbkach ciekłych i stałych składa się z: Modułu do oznaczania węgla całkowitego - CM 5300 Furnace Apparatus Version 1.0 firmy UIC INC. COULOMETRICS (rysunek 1) W skład modułu wchodzą: - system dozujący próbkę ciekłą lub stałą (1), - przepływomierz (2), - rura do wstępnego oczyszczania (3), - płuczka z KOH (4), - rura kwarcowa do mineralizacji wypełniona chromianem baru, watą kwarcową i zredukowanym srebrem (5), - łapacz kropel (6), - rurka z Mg(ClO 4 ) 2 (7), - rurka z H 2 Cr 2 O 7 osadzonym na żelu krzemionkowym (8); Kulometr Przepływ gazu nośnego Kulometr Przepływ gazu nośnego Rysunek 1. CM 5300 Moduł do oznaczania węgla całkowitego; 1 - system dozujący, 2 - przepływomierz, 3 - rura do wstępnego oczyszczania, 4 - płuczka z KOH, 5 - rura całkowitego spalania, 6 - łapacz kropel, 7 - rurka z Mg(ClO 4 ) 2, 8 - rurka z H 2 Cr 2 O 7 osadzonym na żelu krzemionkowym, 9 - obudowa pieca, 10 - włącznik, 11 - regulacja temperatury.

13 Kulometru - CM 5014 CO 2 Coulometer firmy UIC INC. COULOMETRICS, (rysunek IV.2.). W skład kulometru wchodzą: - część katodowa (1) celki kulometrycznej, - część anodowa (2) celki kulometrycznej, - elektroda platynowa (3), - elektroda srebrna (4), - pokrywa części katodowej (7) celki kulometrycznej, - pokrywa części anodowej (8) celki kulometrycznej, - mieszadło magnetyczne (9). Rysunek 2. Celka kulometryczna; 1 - część katodowa celki kulometrycznej, 2 - część anodowa celki kulometrycznej, 3 - elektroda platynowa, 4 - elektroda srebrna, 5 - wlot gazu, 6 - wylot gazu nośnego, 7 - pokrywa części katodowej celki kulometrycznej, 8 - pokrywa części anodowej celki kulometrycznej, 9 - mieszadło magnetyczne, 10 - droga światła, 11 - spiek. Oznaczanie zawartości węgla w próbkach ciekłych oraz stałych polega na: 1. Mineralizacji próbki - przekształceniu związków organicznych występujących w badanej próbce do CO 2 za pomocą mineralizacji wysokotemperaturowej w wypełnionej rurze poziomej. 2. Kulometrycznym oznaczeniu powstałego w wyniku mineralizacji CO 2. Celka kulometryczna wypełniona jest wodnym roztworem zawierającym monoetylenoaminę oraz wskaźnik kulometryczny. Kiedy strumień gazu przepływa przez roztwór w celce, CO 2 jest ilościowo absorbowane. Powstający w reakcji CO 2 z monoetylenoaminą kwas powoduje zmianę barwy roztworu kulometrycznego, Fotodetektor odczytuje zmianę zabarwienia roztworu jako zmianę transmitancji (% T). Wzrost wartości Transmitancji powoduje automatyczne, elektrochemiczne uruchomienie generowania zasady (jony OH - ) w ilości proporcjonalnej do odczytanej przez fotodetektor zmiany transmitancji (%T) Kiedy roztwór w celce powróci do swojego oryginalnego

14 koloru (maksymalna wartość transmitancji) reakcja generowania zasady zostaje zatrzymana. Kulometria jako metoda bezwzględna nie wymaga kalibracji (nie wymaga stosowania wzorców). Umożliwia to analizę bardzo różnych substancji, dla których znalezienie substancji wzorcowych byłoby kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. W metodzie kulometrycznej mierzony jest ładunek elektryczny potrzebny do doprowadzenia roztworu pochłaniającego do początkowego ph (29 % T). Gazem nośnym stosowanym w procesie mineralizacji jest tlen. Niepożądane produkty mineralizacji, przeszkadzające w końcowym oznaczeniu CO 2 usuwane są w rurkach wypełnionych odpowiednimi sorbentami Przygotowanie układu do analizy 1. Przygotowaniu celki kulometrycznej (rys. 2.) W czystej i suchej części katodowej celki (1) umieścić mieszadło magnetyczne (9). Celkę wypełnić roztworem katodowym ( cm 3 ) i nałożyć teflonową pokrywę (7) z wbudowaną elektrodą platynową (3). Elektroda platynowa musi znajdować się naprzeciw części anodowej celki kulometrycznej (2) nie blokując przy tym drogi wiązki światła. Dopływający do celki kulometrycznej gaz nośny również nie może zakłócać drogi wiązki światła. Część anodową celki kulometrycznej (2) wypełnić nasyconym roztworem KI (12-20 cm 3 ), zamknąć pokrywą (8) z wbudowaną anodą (4). Poziom cieczy w części anodowej celki (2) powinien być nieco niższy niż poziom cieczy w części katodowej celki kulometrycznej (1). 2. Ustalenie punktu końcowego miareczkowania kulometrycznego. (Ustalenie 100 % transmitancji dla celki kulometrycznej wypełnionej świeżą porcją roztworu monoetylenoaminy). Umieścić świeżo napełniona celkę w kulometrze. Połączyć przewody doprowadzające napięcie do celki kulometrycznej. Włączyć kulometr.używając strzałek góra, dół wybrać opcję Run cell steup i nacisnąć przycisk Enter. Poruszając celką kulometryczną wybrać pozycję w której otrzyma się 100 % Transmitancji (maksymalna wartość nie może być wyższa niż 3950). Kiedy maksymalna wartość transmitancji nie ulega zmianie nacisnąć przycisk F2, Otrzymana wartość zostanie zapamiętana w pamięci kulometru do momentu jego wyłączenia. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego w próbkach ciekłych 1. Nastawienie temperatury pieca do mineralizacji na 950 o C. 2. Ustalenie wartości natężenia przepływu strumienia gazu nośnego na poziomie 100 cm 3 /min. 3. Wykonanie ślepej próby w celu oznaczenia wielkości tła. Wartość tła nie może przekraczać 10 µgc. 4. Sprawdzenie poprawności wskazań aparatu i szczelności układu za pomocą mianowanego roztworu kwasu szczawiowego. 5. Umieszczenie strzykawki z próbką w dozowniku a następnie wypłukanie z układu, przez około 1 min., CO 2 wprowadzonego podczas umieszczania strzykawki w dozowniku. 6. Nastrzyknięcie próbki i jednoczesne włączenie kulometru.

15 Przebieg procesu CO obecny w gazie nośnym przekształcany jest do CO 2 w rurze do wstępnego oczyszczania (3), wypełnionej chromianem baru, a następnie jest usuwany ze strumienia gazu nośnego przez pochłanianie w roztworze 40 % KOH (4). Zadozowana próbka przenoszona jest za pomocą gazu nośnego do rury mineralizacyjnej (5). Wata kwarcowa zmieszana z WO 3 umieszczona w strefie mineralizacji zapobiega tworzeniu się Na 2 CO 3 i zabezpiecza rurę mineralizacyjną przed uszkodzeniem (rekrystalizacją podczas analizy próbek o dużej zawartości sodu lub potasu). BaCrO 3 zatrzymuje jony halogenkowe i tlenki siarki powstałe w takcie mineralizacji próbki. W łapaczu kropel (6) zatrzymywana jest powstała woda, a pozostała para wodna pochłaniana jest przez Mg(ClO 4 ) 2 (7). Tlenki azotu usuwane są w rurce (8) wypełnionej kwasem dichromowym osadzonym na żelu krzemionkowym i MnO 2. Strumień gazu nośnego przenosi powstały CO 2 do celki kulometrycznej (rysunek 3.), w której jest on ilościowo absorbowany w roztworze monoetylenoaminy zgodnie z reakcją: CO 2 + HOCH 2 CH 2 NH 2 = HOCH 2 CH 2 NHCOOH Powstający w wyniku reakcji kwas hydroksyetylokarbaminowy powoduje zmianę zabarwienia roztworu absorbującego (zmiana PH roztworu), którą fotodetektor odczytuje jako zmianę transmitancji (%T). Wzrost transmitancji powoduje elektrochemiczną reakcję tworzenia jonów OH : K: 2 H 2 O + 2e = H 2 (g) + 2 OH Powstałe jony OH neutralizują kwas zgodnie z reakcją: HOCH 2 CH 2 NHCOOH + OH = HOCH 2 CH 2 NHCOO + H 2 O Równocześnie na anodzie (4) zachodzi reakcja utleniania: A: Ag = Ag +1 + e Automatyczne zakończenie miareczkowania CO 2 następuje, kiedy roztwór odzyska swoją pierwotną barwę (29% T wartości początkowej) a różnica pomiędzy ostatnimi odczytami kulometru jest mniejsza od wartości zadanej (np. 3%). Końcowy punkt miareczkowania zostaje określony wg wzoru: 3% wynik n 100 [( wynik n) ( wynik n 1) ] gdzie: n numer ostatniego odczytu, 3% - wartość różnicy między kolejnymi odczytami kulometru (wartość zadana). Zawartość węgla całkowitego zostaje obliczona wg wzoru: [( odczyt kulometru dla pojedynczego nastrzyku) ( wartość ślepa) ] 5 c TC =

16 gdzie: c TC zawartość węgla całkowitego [mgc/dm 3 ]. Oznaczanie zawartości węgla całkowitego w próbkach stałych 1. Nastawienie temperatury pieca do mineralizacji na 1000 o C. 2. Ustalenie wartości natężenia przepływu strumienia gazu nośnego na poziomie 100 cm 3 /min. 3. Wykonanie ślepej próby w celu oznaczenia wielkości tła. Jego wartość nie może przekraczać 10 µgc. 4. Sprawdzenie poprawności wskazań aparatu i szczelności układu za pomocą certyfikowanego węglanu wapnia. 5. Napełnienie platynowej łódki próbką wymieszaną z WO 3 i wprowadzenie jej za pomocą kwarcowej łopatki do rury mineralizacyjnej oraz wypłukanie z układu CO 2 wprowadzonego podczas umieszczania łódki w dozowniku. 6. Wprowadzenie próbki do strefy mineralizacji i jednoczesne włączenie kulometru. Procentowa zawartość węgla całkowitego zostaje obliczona wg wzoru: gdzie: c TC = odczyt kulometru dla pojedynczej próbki c TC zawartość węgla całkowitego [%]. masa wprowadzanej próbki wartość ślepa 100 Moduł do oznaczania węgla nieorganicznego - CM 5130 Acidification Module firmy UIC INC. COULOMETRICS, (rysunek IV.3.). W skład modułu wchodzą: - butla z gazem nośnym (1a), - wewnętrzne źródło gazu nośnego (1b), - przepływomierz (2), - płuczka z KOH (3), - system dozujący (4), - chłodnica (5), - naczyńko reakcyjne (6), - blok grzewczy (7), - dozownik H 2 SO 4 (8), - płuczka z kwaśnym roztworem KI (9).

17 Kulometr 4 1 III 2 III a 1b Rysunek 3. Moduł do oznaczania węgla nieorganicznego; 1a - butla z gazem nośnym, 1b - wewnętrzne źródło gazu nośnego, 2 - przepływomierz, 3 - płuczka z KOH, 4 - system dozujący, 5 - chłodnica, 6 - naczyńko reakcyjne, 7 - blok grzewczy, 8 - dozownik H 2 SO 4, 9 - płuczka z kwaśnym roztworem KI. Oznaczanie zawartości węgla nieorganicznego w próbkach ciekłych 1. Uruchomienie bloku grzewczego. 2. Ustalenie wartości natężenia przepływu strumienia gazu nośnego na poziomie 100 cm 3 /min. 3. Wykonanie ślepej próby w celu oznaczenia tła. Jego wartość nie może przekraczać 10 µgc. 4. Umieszczenie naczyńka reakcyjnego z próbką w bloku grzewczym i wypłukanie z układu CO 2 wprowadzonego podczas umieszczania próbki w dozowniku. 5. Wprowadzenie 3 cm 3 4M H 2 SO 4 do naczyńka reakcyjnego i jednoczesne włączenie kulometru. Przebieg procesu Próbkę umieszcza się w naczyńku (6), które jest ogrzewane do temperatury ok. 100 o C a następnie zakwasza się, dozując 3 cm 3 4M H 2 SO 4 (8). Powstałe po zakwaszeniu substancje przeszkadzające usuwane są w płuczce z roztworem KI zakwaszonym do ph 2 (9). Oczyszczony gaz nośny wypłukuje z próbki powstały z rozkładu węglanów i wodorowęglanów CO 2 i przenosi do celki kulometrycznej. Dalszy przebieg procesu przebiega identycznie jak w przypadku oznaczania węgla całkowitego w próbkach ciekłych. Zawartość węgla nieorganicznego zostaje obliczona wg poniższego wzoru: c TIC = [( odczyt kulometru dla pojedynczego nastrzyku) ( wartość ślepa) ] 3

18 gdzie: c TIC zawartość węgla nieorganicznego [mgc/dm 3 ]. Oznaczanie zawartości węgla nieorganicznego w próbkach stałych 1. Uruchomienie bloku grzewczego. 2. Ustalenie wartości natężenia przepływu strumienia gazu nośnego na poziomie 100 cm 3 /min. 3. Wykonanie ślepej próby w celu oznaczenia tła. Jego wartość nie może przekraczać 10 µgc. 4. Napełnienie naczyńka reakcyjnego mg próbki, umieszczenie naczyńka w bloku grzewczym i wypłukanie z układu CO 2 wprowadzonego podczas instalacji naczyńka. 6. Wprowadzenie 3 cm 3 4M H 2 SO 4 do naczyńka reakcyjnego i jednoczesne włączenie kulometru. Zawartość węgla nieorganicznego zostaje obliczona wg wzoru: odczyt kulometru dla pojedynczej próbki wartość ślepa 100 c = TIC masa wprowadzanej próbki gdzie: c TIC zawartość węgla nieorganicznego [%]. Oznaczanie zawartości węgla organicznego w próbkach ciekłych i stałych Zawartość węgla organicznego wyznacza się z różnicy zawartości węgla całkowitego i zawartości węgla nieorganicznego. c TOC = c TC c TIC gdzie: c TOC zawartość węgla organicznego [mgc/dm 3 ]. c TC zawartość węgla całkowitego [mgc/dm 3 ], c TIC zawartość węgla nieorganicznego [mgc/dm 3 ].

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r.

Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa. IBPRS Oddział Cukrownictwa Łódź, czerwiec 2013r. Wanda Wołyńska Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa Łódź, 25-26 czerwiec 2013r. 1 Badania fizyko-chemiczne wód i ścieków wykonywane są w różnych celach i w zależności

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu?

2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu z 4 objętościami H 2 otrzymano 1 objętość N 2 i 4 objętości H 2O. Jaki gaz uległ spalaniu? 1. Oblicz, ilu moli HCl należy użyć, aby poniższe związki przeprowadzić w sole: a) 0,2 mola KOH b) 3 mole NH 3 H 2O c) 0,2 mola Ca(OH) 2 d) 0,5 mola Al(OH) 3 2. Podczas spalania 2 objętości pewnego gazu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedry Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie chlorków metodą spektrofotometryczną z tiocyjanianem rtęci(ii)

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie SO 2 w powietrzu atmosferycznym

Oznaczanie SO 2 w powietrzu atmosferycznym Ćwiczenie 6 Oznaczanie SO w powietrzu atmosferycznym Dwutlenek siarki bezwodnik kwasu siarkowego jest najbardziej rozpowszechnionym zanieczyszczeniem gazowym, występującym w powietrzu atmosferycznym. Głównym

Bardziej szczegółowo

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej!

METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH. Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! METODY PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO POMIARU STOSUNKÓW IZOTOPOWYCH PIERWIASTKÓW LEKKICH Spektrometry IRMS akceptują tylko próbki w postaci gazowej! Stąd konieczność opracowania metod przeprowadzania próbek innych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE. Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) TECHNIKI SEPARACYJNE ĆWICZENIE Temat: Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji) Prowadzący: mgr inż. Anna Banel 1 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika

I. Pobieranie próbek. Lp. Wykaz czynności Wielkość współczynnika Koszty i wykaz badań wykonywanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Stawka podstawowa wynosi 40,41 zł. 2. Wyliczenie kosztów usługi następuje w sposób następujący: koszt usługi

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE: Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna

Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności Zajęcia laboratoryjne Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości sodu, potasu i magnezu w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE OZNACZANIE ZAWARTOŚCI MANGANU W GLEBIE WPROWADZENIE Przyswajalność pierwiastków przez rośliny zależy od procesów zachodzących między fazą stałą i ciekłą gleby oraz korzeniami roślin. Pod względem stopnia

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY).

BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). BADANIE ZAWARTOŚCI WIELOPIERŚCIENIOWYCH WĘGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH (OZNACZANIE ANTRACENU W PRÓBKACH GLEBY). Wprowadzenie: Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa związków zawierających

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów

GOSPODARKA ODPADAMI. Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów GOSPODARKA ODPADAMI Ćwiczenie nr 5 Oznaczanie metodą kolumnową wskaźników zanieczyszczeń wymywanych z odpadów I. WPROWADZENIE Nieodpowiednie składowanie odpadków na wysypiskach stwarza możliwość wymywania

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD

OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD OZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI BUFOROWYCH WÓD POWIERZCHNIOWYCH WPROWADZENIE Właściwości chemiczne wód występujących w przyrodzie odznaczają się dużym zróżnicowaniem. Zależą one między innymi od budowy geologicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO

OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIARÓW PRZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOROTLENKU SODU METODĄ MIARECZKOWANIA KONDUKTOMETRYCZNEGO OCENA CZYSTOŚCI WODY NA PODSTAWIE POMIAÓW PZEWODNICTWA. OZNACZANIE STĘŻENIA WODOOTLENKU SODU METODĄ MIAECZKOWANIA KONDUKTOMETYCZNEGO Instrukcja do ćwiczeń opracowana w Katedrze Chemii Środowiska Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH

OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH OZNACZANIE UTLENIALNOŚCI WÓD NATURALNYCH WPROWADZENIE Utlenialność wody jest to umowny wskaźnik określający zdolność wody do pobierania tlenu z nadmanganianu potasowego (KMnO4) w roztworze kwaśnym lub

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp.

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. ĆWICZENIE NR 3 BADANIE MIKROBIOLOGICZNEGO UTLENIENIA AMONIAKU DO AZOTYNÓW ZA POMOCĄ BAKTERII NITROSOMONAS sp. Uwaga: Ze względu na laboratoryjny charakter zajęć oraz kontakt z materiałem biologicznym,

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich:

Uzdatnianie wody. Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody. Oto najważniejsze z nich: Ozonatory Dezynfekcja wody metodą ozonowania Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód

Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska. Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Instrukcja laboratorium z ochrony środowiska Temat ćwiczenia. Oznaczanie wybranych wskaźników zanieczyszczenia wód Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma za zadanie zapoznanie się z wybranymi metodami określania wskaźników

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria

8. MANGANOMETRIA. 8. Manganometria 8. MANGANOMETRIA 5 8. Manganometria 8.1. Oblicz ile gramów KMnO 4 zawiera 5 dm 3 roztworu o stężeniu 0,0285 mol dm 3. Odp. 22,5207 g 8.2. W jakiej objętości 0,0205 molowego roztworu KMnO 4 znajduje się

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001

FIZYKA I CHEMIA GLEB. Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 FIZYKA I CHEMIA GLEB Literatura przedmiotu: Zawadzki S. red. Gleboznastwo, PWRiL 1999 Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego, PWN, Warszawa 2001 Tematyka wykładów Bilans wodny i cieplny gleb, właściwości

Bardziej szczegółowo

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M)

Wodorotlenki. n to liczba grup wodorotlenowych w cząsteczce wodorotlenku (równa wartościowości M) Wodorotlenki Definicja - Wodorotlenkami nazywamy związki chemiczne, zbudowane z kationu metalu (zazwyczaj) (M) i anionu wodorotlenowego (OH - ) Ogólny wzór wodorotlenków: M(OH) n M oznacza symbol metalu.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ Absorpcja Osoba odiedzialna: Donata Konopacka - Łyskawa dańsk,

Bardziej szczegółowo

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06

Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany węgiel aktywny z łupin orzechów kokosowych: BT bitumiczny AT - antracytowy 999-DL06 Granulowany Węgiel Aktywny GAC (GAC - ang. Granular Activated Carbon) jest wysoce wydajnym medium filtracyjnym.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Polimery i Biomateriały

Pracownia Polimery i Biomateriały Pracownia Polimery i Biomateriały INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Spalanie i termiczna degradacja polimerów Część II Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:...

Zn + S ZnS Utleniacz:... Reduktor:... Zadanie: 1 Spaliny wydostające się z rur wydechowych samochodów zawierają znaczne ilości tlenku węgla(ii) i tlenku azotu(ii). Gazy te są bardzo toksyczne i dlatego w aktualnie produkowanych samochodach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I NAWOZÓW MINERALNYCH. Ćwiczenie nr 6. Adam Pawełczyk

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I NAWOZÓW MINERALNYCH. Ćwiczenie nr 6. Adam Pawełczyk POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ I NAWOZÓW MINERALNYCH Ćwiczenie nr 6 Adam Pawełczyk Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych USUWANIE SUBSTANCJI POŻYWKOWYCH ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH

CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH CENNIK USŁUG ANALITYCZNYCH I DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI WYKAZ CZYNNOŚCI Cena netto (PLN) Analiza kwasu siarkowego Przygotowanie próby, rejestracja, uśrednianie, wyrównanie temperatury 9,00 Oznaczenie zawartości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu

ĆWICZENIE 4. Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu ĆWICZENIE 4 Oczyszczanie ścieków ze związków fosforu 1. Wprowadzenie Zbyt wysokie stężenia fosforu w wodach powierzchniowych stojących, spiętrzonych lub wolno płynących prowadzą do zwiększonego przyrostu

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań. 6,0 458,82 zł. 2,0 152,94 zł. 2,5 191,18 zł. 2,0 152,94 zł

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań. 6,0 458,82 zł. 2,0 152,94 zł. 2,5 191,18 zł. 2,0 152,94 zł Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań L.p. Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, osady, materiał roślinny cena jednostkowa Powietrze- imisja Powietrze- emisja cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk

WODA I OGIEŃ. Prezentacja Mileny Oziemczuk WODA I OGIEŃ Prezentacja Mileny Oziemczuk Ogień Ogień - suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół fizykochemicznemu procesowi spalania,, a przede wszystkim: emisja promieniowania widzialnego -światła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl VII

Kryteria oceniania z chemii kl VII Kryteria oceniania z chemii kl VII Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co

Bardziej szczegółowo

ABSORPCYJNE OCZYSZCZANIE GAZÓW ODLOTOWYCH Z TLENKÓW AZOTU Instrukcja wykonania ćwiczenia 23

ABSORPCYJNE OCZYSZCZANIE GAZÓW ODLOTOWYCH Z TLENKÓW AZOTU Instrukcja wykonania ćwiczenia 23 ABSORPCYJNE OCZYSZCZANIE GAZÓW ODLOTOWYCH Z TLENKÓW AZOTU Instrukcja wykonania ćwiczenia 23 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą absorpcyjnego usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych.

Bardziej szczegółowo

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II

Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Chemia Nowej Ery Wymagania programowe na poszczególne oceny dla klasy II Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy II: III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie KOD UCZNIA ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP WOJEWÓDZKI Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia

WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia WZPiNoS KUL Jana Pawła II Rok akademicki 2016/2017 Instytut Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria środowiska II stopnia Zagadnienia do egzaminu magisterskiego na rok akademicki 2016/2017 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 646 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 27 maja 2015 r. Nazwa i adres: AB 646 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH

TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH 1 REAKCJA CHEMICZNA: TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH REAKCJĄ CHEMICZNĄ NAZYWAMY PROCES, W WYNIKU KTÓREGO Z JEDNYCH SUBSTANCJI POWSTAJĄ NOWE (PRODUKTY) O INNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH NIŻ SUBSTANCJE WYJŚCIOWE (SUBSTRATY)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016

VIII Podkarpacki Konkurs Chemiczny 2015/2016 III Podkarpacki Konkurs Chemiczny 015/016 ETAP I 1.11.015 r. Godz. 10.00-1.00 Uwaga! Masy molowe pierwiastków podano na końcu zestawu. Zadanie 1 (10 pkt) 1. Kierunek której reakcji nie zmieni się pod wpływem

Bardziej szczegółowo

KATALIZA I KINETYKA CHEMICZNA

KATALIZA I KINETYKA CHEMICZNA 9 KATALIZA I KINETYKA CHEMICZNA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z procesami katalitycznymi oraz wpływem stężenia, temperatury i obecności katalizatora na szybkość reakcji chemicznej. Zakres obowiązującego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE

PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Jaka jest średnia masa atomowa miedzi stanowiącej mieszaninę izotopów,

Bardziej szczegółowo

Obieg węgla w Morzu Bałtyckim

Obieg węgla w Morzu Bałtyckim Obieg węgla w Morzu Bałtyckim Karol Kuliński Zakład Chemii i Biochemii Morza Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak Finansowanie: Działalność statutowa IOPAN, Temat II.2 Grant promotorski MNiSW

Bardziej szczegółowo

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Pracownia Polimery i Biomateriały. Spalanie i termiczna degradacja polimerów Pracownia Polimery i Biomateriały INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny Technologii

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1044 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 marca 2017 r. Nazwa i adres EKO-KOMPLEKS

Bardziej szczegółowo

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU

DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU DEZYNFEKCJA WODY CHLOROWANIE DO PUNKTU PRZEŁAMANIA WPROWADZENIE Ostatnim etapem uzdatniania wody w procesie technologicznym dla potrzeb ludności i przemysłu jest dezynfekcja. Proces ten jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak

Opracowała: mgr inż. Ewelina Nowak Materiały dydaktyczne na zajęcia wyrównawcze z chemii dla studentów pierwszego roku kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska w ramach projektu Era inżyniera pewna lokata na przyszłość Opracowała: mgr

Bardziej szczegółowo

1. PRZYGOTOWANIE PRÓB KORYGUJĄCYCH

1. PRZYGOTOWANIE PRÓB KORYGUJĄCYCH NANOCOLOR UV / VIS Instrukcja Obsługi 1 1. PRZYGOTOWANIE PRÓB KORYGUJĄCYCH Przedstawione poniŝej informacje dotyczą wyłącznie wykonywania oznaczeń za pomocą odczynników NANOCOLOR zgodnie z dołączonymi

Bardziej szczegółowo

Spalanie i termiczna degradacja polimerów

Spalanie i termiczna degradacja polimerów Zarządzanie Środowiskiem Pracownia Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA nr 20 Spalanie i termiczna degradacja polimerów Opracowała dr Hanna Wilczura-Wachnik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I

Test diagnostyczny. Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł. Część A (0 5) Standard I strona 1/9 Test diagnostyczny Dorota Lewandowska, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł Część A (0 5) Standard I 1. Przemianą chemiczną nie jest: A. mętnienie wody wapiennej B. odbarwianie wody bromowej C. dekantacja

Bardziej szczegółowo

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak

Opracował dr inż. Tadeusz Janiak Opracował dr inż. Tadeusz Janiak 1 Uwagi dla wykonujących ilościowe oznaczanie metodami spektrofotometrycznymi 3. 3.1. Ilościowe oznaczanie w metodach spektrofotometrycznych Ilościowe określenie zawartości

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY DOPUSZCZAJĄCĄ DZIAŁ SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH PRZEMIANY -zna zasady bhp obowiązujące w pracowni chemicznej -nazywa sprzęt i szkło laboratoryjne używane w pracowni chemicznej -wie, że substancje charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O

Zadanie 2. (1 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując wzory sumaryczne tlenków w odpowiednie kolumny. CrO CO 2 Fe 2 O 3 BaO SO 3 NO Cu 2 O Test maturalny Chemia ogólna i nieorganiczna Zadanie 1. (1 pkt) Uzupełnij zdania. Pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 16 znajduje się w.... grupie i. okresie układu okresowego pierwiastków chemicznych,

Bardziej szczegółowo

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji:

Nazwy pierwiastków: A +Fe 2(SO 4) 3. Wzory związków: A B D. Równania reakcji: Zadanie 1. [0-3 pkt] Na podstawie podanych informacji ustal nazwy pierwiastków X, Y, Z i zapisz je we wskazanych miejscach. I. Suma protonów i elektronów anionu X 2- jest równa 34. II. Stosunek masowy

Bardziej szczegółowo

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Celem ćwiczenia jest przedstawienie reakcji katalitycznego utleniania węglowodorów jako wysoce wydajnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii Dopuszczający (K) Dostateczny(P) Dobry(R) Bardzo dobry (D) Celujący (W) Uczeń : - wie,

Bardziej szczegółowo

E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU

E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU F-01/ENV E N V I R O N SKRÓCONY OPIS PROGRAMU Edycja nr 1 z dnia 17 lutego 2014r Opracował: Zatwierdził: Imię i Nazwisko Krzysztof Jędrzejczyk Krzysztof Wołowiec Data 17 lutego 2014 17 lutego 2014 Podpis

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń:

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018. III. Woda i roztwory wodne. Ocena dopuszczająca [1] Uczeń: Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMII kl. II 2017/2018 III. Woda i roztwory wodne charakteryzuje rodzaje wód występujących w przyrodzie podaje, na czym polega obieg wody w przyrodzie wymienia

Bardziej szczegółowo

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi

Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Pracownia: Utylizacja odpadów i ścieków dla MSOŚ Instrukcja ćwiczenia nr 17 Adsorpcyjne oczyszczanie gazów z zanieczyszczeń związkami organicznymi Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Zakład Dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut

Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut Szkolny konkurs chemiczny Grupa B Czas pracy 80 minut Piła 1 czerwca 2017 1 Zadanie 1. (0 3) Z konfiguracji elektronowej atomu (w stanie podstawowym) pierwiastka X wynika, że w tym atomie: elektrony rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18

Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Katalityczne spalanie jako metoda oczyszczania gazów przemysłowych Instrukcja wykonania ćwiczenia nr 18 Celem ćwiczenia jest przedstawienie reakcji katalitycznego utleniania węglowodorów jako wysoce wydajnej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II

ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II ANALIZA ŚLADOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA I ROK OŚ II Ćwiczenie 1 Przygotowanie próbek do oznaczania ilościowego analitów metodami wzorca wewnętrznego, dodatku wzorca i krzywej kalibracyjnej 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych

Bardziej szczegółowo

Klasa czystości I II III IV V

Klasa czystości I II III IV V Oznaczanie azotanów(iii) i azotanów(v) w wodzie 17 XI 014.Łaptaś, M.Kot naliza instrumentalna w ochronie środowiska, III rok OŚ Wprowadzenie W wodach naturalnych może znajdować się azot zawarty w różnych

Bardziej szczegółowo

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia:

II. ODŻELAZIANIE LITERATURA. Zakres wiadomości obowiązujących do zaliczenia przed przystąpieniem do wykonania. ćwiczenia: II. ODŻELAZIANIE LITERATURA 1. Akty prawne: Aktualne rozporządzenie dotyczące jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 2. Chojnacki A.: Technologia wody i ścieków. PWN, Warszawa 1972. 3. Hermanowicz

Bardziej szczegółowo

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12

X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO X Konkurs Chemii Nieorganicznej i Ogólnej rok szkolny 2011/12 Imię i nazwisko Szkoła Klasa Nauczyciel Uzyskane punkty Zadanie 1. (10

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA

SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI CHEMICZNYCH. RÓWNOWAGA CHEMICZNA Zadania dla studentów ze skryptu,,obliczenia z chemii ogólnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 1. Reakcja między substancjami A i B zachodzi według

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL

INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Ekograncali Activ INNOWACYJNY SPOSÓB WAPNOWANIA PÓL Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne ph tych utworów jest niskie. Dobór właściwego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe kod ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Uzyskane punkty.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2011/2012 eliminacje rejonowe Zadanie

Bardziej szczegółowo

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI

STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Ćwiczenie 8 Semestr 2 STĘŻENIE JONÓW WODOROWYCH. DYSOCJACJA JONOWA. REAKTYWNOŚĆ METALI Obowiązujące zagadnienia: Stężenie jonów wodorowych: ph, poh, iloczyn jonowy wody, obliczenia rachunkowe, wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1134 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 5 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1134 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 10 Kwasy i wodorotlenki

Zajęcia 10 Kwasy i wodorotlenki Zajęcia 10 Kwasy i wodorotlenki Według teorii Brönsteda-Lowrego kwasy to substancje, które w reakcjach chemicznych oddają protony, natomiast zasady to substancje, które protony przyłączają. Kwasy, które

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 )

Odpowiedź:. Oblicz stężenie procentowe tlenu w wodzie deszczowej, wiedząc, że 1 dm 3 tej wody zawiera 0,055g tlenu. (d wody = 1 g/cm 3 ) PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁÓW 9 14 (stężenia molowe, procentowe, przeliczanie stężeń, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, zastosowanie stężeń do obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne, rozpuszczalność)

Bardziej szczegółowo

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy

Chemia nieorganiczna Zadanie Poziom: podstawowy Zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nazwisko i imię) Punkty Razem pkt % Chemia nieorganiczna Zadanie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Poziom: podstawowy Punkty Zadanie 1. (1 pkt.) W podanym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne

Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne Pierwiastki, nazewnictwo i symbole. Budowa atomu, izotopy. Przemiany promieniotwórcze, okres półtrwania. Układ okresowy. Właściwości pierwiastków a ich położenie w

Bardziej szczegółowo

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi:

2.4. ZADANIA STECHIOMETRIA. 1. Ile moli stanowi: 2.4. ZADANIA 1. Ile moli stanowi: STECHIOMETRIA a/ 52 g CaCO 3 b/ 2,5 tony Fe(OH) 3 2. Ile g stanowi: a/ 4,5 mmol ZnSO 4 b/ 10 kmol wody 3. Obl. % skład Fe 2 (SO 4 ) 3 6H 2 O 4. Obl. % zawartość tlenu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie Temat: Podstawowe reakcje nieorganiczne. Obliczenia stechiometryczne.

Ćwiczenie 1. Ćwiczenie Temat: Podstawowe reakcje nieorganiczne. Obliczenia stechiometryczne. PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII (SEMESTR LETNI) OCHRONA ŚRODOWISKA Literatura zalecana 1. P. Szlachcic, J. Szymońska, B. Jarosz, E. Drozdek, O. Michalski, A. Wisła-Świder, Chemia I: Skrypt do

Bardziej szczegółowo

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2

Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska. Instrukcja do ćwiczeń. Ćwiczenie 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Chemia środków ochrony roślin Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń Ćwiczenie 2 Ekstrakcja pestycydów chloroorganicznych z gleby i opracowanie metody analizy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 4 OZNACZANIE FENOLU METODĄ BROMIANOMETRYCZNĄ I JODOMETRYCZNĄ. DZIAŁ: Redoksymetria

ĆWICZENIE 4 OZNACZANIE FENOLU METODĄ BROMIANOMETRYCZNĄ I JODOMETRYCZNĄ. DZIAŁ: Redoksymetria ĆWICZENIE 4 OZNACZANIE FENOLU METODĄ BROMIANOMETRYCZNĄ I JODOMETRYCZNĄ DZIAŁ: Redoksymetria ZAGADNIENIA Kiedy mamy do czynienia z reakcją red-oks? Sprzężona para utleniacz-reduktor. Co jest utleniaczem

Bardziej szczegółowo

Pierwiastki bloku d. Zadanie 1.

Pierwiastki bloku d. Zadanie 1. Zadanie 1. Zapisz równania reakcji tlenków chromu (II), (III), (VI) z kwasem solnym i zasadą sodową lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi. Określ charakter chemiczny tlenków. Charakter chemiczny tlenków:

Bardziej szczegółowo

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II

Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Chemia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Semestr II Łączenie się atomów. Równania reakcji Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dobra [1 + 2 + 3] Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 868 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 21 lipca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja

Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań Wykaz czynności Woda lub ścieki Gleby, odpady, Powietrze- imisja Powietrze- emisja Lp 1 Pobór próbek wody powierzchniowej i ścieków do badań fiz-chem i biologicznych 2 Pobór w okresie 24 godzin próbek ścieków do badań fiz-chem 3 Pobór próbek wody powierzchniowej do badań fitobentosu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza

PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza PROJEKT: Innowacyjna usługa zagospodarowania popiołu powstającego w procesie spalenia odpadów komunalnych w celu wdrożenia produkcji wypełniacza Etap II Rozkład ziarnowy, skład chemiczny i części palne

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW AZOTU. OZNACZANIE AZOTU AZOTANOWEGO(V) METODĄ KOLORYMETRYCZNĄ.

BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW AZOTU. OZNACZANIE AZOTU AZOTANOWEGO(V) METODĄ KOLORYMETRYCZNĄ. BADANIE ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW AZOTU. OZNACZANIE AZOTU AZOTANOWEGO(V) METODĄ KOLORYMETRYCZNĄ. Wprowadzenie: Azot jest pierwiastkiem niezwykle ważnym dla organizmów ponieważ jest podstawowym składnikiem białek.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo