Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2009 r."

Transkrypt

1 K.040/09 Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2009 r. Warszawa, maj 2009 W II kwartale 2009 r. zanotowany został wzrost Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych z 88,3 pkt. do 95,7 pkt. Jednak w ujęciu rocznym nastąpił znaczący spadek WNE o 22,2 pkt. II kwartał 2009 roku przyniósł poprawę zarówno ocen gospodarki, jak i samooceny gospodarstw domowych. WOG wzrósł od lutego 2009 roku o 9,9 pkt., a WSGD o 5,4 pkt. W ujęciu rocznym widoczny jest znaczący spadek obu wskaźników zarówno WOG, jak i WSGD obniŝyły się od maja 2008 roku o 22,2 pkt. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; Warszawa; NIP: ; REGON: Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. Oddział w Warszawie; Nr konta: ; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy KRS ; Kapitał Zakładowy: ,00 zł t ; f e

2 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła: TNS OBOP. Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych jest cyklicznym badaniem prowadzonym przez TNS OBOP. WNE konstruowany jest na podstawie dziewięciu pytań odnoszących się zarówno do sytuacji makroekonomicznej kraju, jak i mikroekonomicznej gospodarstw domowych. Pytania stanowiące bazę dla tworzenia tego wskaźnika diagnozują aktualną odczuwaną sytuację, oceniają kierunek dotychczasowych zmian oraz obejmują prognozy w perspektywie rocznej oraz trzyletniej 1. Charakter zadawanych pytań pozwala na wyodrębnienie ze Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych dwóch podwskaźników: Wskaźnika Ocen Gospodarki (WOG) oraz Wskaźnika Samooceny Gospodarstw Domowych (WSGD), umoŝliwiających łatwą i szybką weryfikację wpływu spraw mikro- oraz makrogospodarczych na poziom ogólnych nastrojów ekonomicznych panujących w społeczeństwie aktualnie oraz w latach poprzednich. Po raz pierwszy pomiaru nastrojów ekonomicznych dokonaliśmy jesienią 1994 r. Wyniki najnowsze pochodzą z badania zrealizowanego w połowie drugiego kwartału 2009 r. 2 Prezentowane w tym opracowaniu wskaźniki (zarówno WNE, WOG jak i WSGD) oparte są na skali 0-200, gdzie 0 oznacza najniŝszą, minimalną wartość (skrajny pesymizm), 100 to wartość środkowa (symboliczna równowaga między optymizmem a pesymizmem), a 200 to najwyŝsza, maksymalna wartość w przypadku kaŝdego z omawianych tu wskaźników (skrajny optymizm). 1 Szczegółowe informacje znajdują się w aneksie. 2 SondaŜ zrealizowano w dniach 7-10 maja 2009 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH TNS OBOP W II kwartale 2009 r. zanotowany został wzrost Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych o 7,4 pkt z 88,3 pkt. do 95,7 pkt. Jednak w ujęciu rocznym nastąpił znaczący spadek WNE o 22,2 pkt. Od początku bieŝącego roku wartość WNE utrzymuje się na poziomie niŝszym od 100 pkt., co oznacza przewagę nastrojów pesymistycznych nad optymistycznymi. Na podobnie niskim poziomie jak obecnie WNE znajdował się po raz ostatni w I kwartale 2005 roku (wynosił wtedy 95,8 pkt.). Następnie nastąpił jego wzrost aŝ do rekordowych 120,2 pkt. w I kwartale 2007 roku. Pod koniec 2008 i na początku 2009 roku wartość WNE gwałtownie obniŝała się, obecnie zaś obserwujemy jej niewielki wzrost. 3

4 TNS OBOP Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych, sondaŝ z r. WSKAŹNIK NASTROJÓW wskaźnik nastrojów EKONOMICZNYCH ekonomicznych TNS OBOP 88,4 86,9 85,8 85, ,2 92,2 102,5 97,5 107,8 107,5 99,9 105,3 98,2 101,9 99, ,5 107,5 104,5 106,2 103,9 101,5 101,1 104,8 102,7 113,3 111,1 106,3 111,4 107,9 113,5 109,4 108,7 97,6 92,5 103, ,4 100,7 105,7 102,6 105,3 100,8 97,8 101,8 90,8 95,5 88,6 90,6 90,4 97,3 88,1 87,386,5 87,3 86,2 85,5 79,5 74,7 77,1 76,5 73,6 77,7 76,8 75,9 80,4 80,4 80,6 76,7 88,2 91,8 86,4 89, ,3 95,8 92,7 120,2 117,9 116, ,5 103,7 103,3 118,2 106,2 95,7 88,3 70,3 68, I II.1995 I I II I I I.1996 II III I I II III I I I.1997 II III I -2 I I-2 III I -2 I I.1998 II III I I III I I I.1999 II III I I I I I.2000 I.2001 III II.2002 III II.2003 III II.2004 III II.2005 III I/ II.2006 III. II III.. II III.. II powódź przyjęcie Polski do NATO wybory prezydenckie wizyta PapieŜa wybory prezydenckie referendum konstytucyjne ustąpienie rządu Leszka Millera, powołanie gabinetu Marka Belki wybory parlamentarne i prezydenckie wybory parlamentarne wprowadzenie reformy administracyjnej, słuŝby zdrowia, emerytalno-rentowej wprowadzenie reformy oświaty kryzys koalicyjny - wyjście UW z rządu wybory parlamentarne; powołanie rządu L. Millera wybory samorządowe referendum europejskie wejście Polski do UE wybory parlamentarne; powołanie rządu D. Tuska wybory do Parlamentu Europejskiego ustąpienie rządu K.Marcinkiewicza, powołanie rządu J. Kaczyńskiego 4

5 OPTYMIŚCI I PESYMIŚCI Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych wśród męŝczyzn nieznacznie przewyŝsza 100 punktów (100,6 pkt.), zaś kobiety okazują się duŝo większymi pesymistkami (91,2 pkt.). WNE przyjmuje wyŝsze wartości wśród mieszkańców duŝych miast (pow. 500 tys. 112,9 pkt., tys. 100,1 pkt. ), niŝ wśród mieszkańców mniejszych miast i wsi (wieś 92,0 pkt., miasta do 20 tys. 93,9 pkt., miasta od tys. 89,3 pkt.). WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: 120,0 PŁEĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIEJSCE ZAMIESZKANIA 115,0 112,9 110,0 105,0 100,0 95,0 100,6 91,2 92,0 97,9 92,0 93,9 89,3 100,1 90,0 85,0 80,0 męŝczyźni kobiety wieś miasto wieś miasta do 20 tys. miasta tys. miasta tys. miasta pow. 500 tys. Umiarkowany optymizm dominuje wśród latków (110,3 pkt.), latków (108,2 pkt.) oraz latków (103,9 pkt.). Natomiast nastroje wśród czterdziestolatków (90,9 pkt.), pięćdziesięciolatków (85,4 pkt.) i osób w wieku 60 lat i więcej (84,5 pkt.) są wyraźnie bardziej pesymistyczne. Poziom optymizmu odnośnie sytuacji ekonomicznej wzrasta wraz z wykształceniem wartość WNE rośnie od 84,8 pkt. dla osób z wykształceniem podstawowym i 84,1 pkt. dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym do 100,9 pkt. dla osób z wykształceniem średnim i 121,7 pkt. dla osób z wykształceniem wyŝszym. 5

6 WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: 130,0 WIEK WYKSZTAŁCENIE 125,0 120,0 121,7 115,0 110,0 105,0 110,3 108,2 103,9 100,9 100,0 95,0 90,9 90,0 85,0 85,4 84,5 84,8 84,1 80, lat lat lat lat lat 60 i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyŝsze i licencjat Osoby aktywne zawodowo (WNE 103,2 pkt.) są o wiele większymi optymistami od niepracujących (89,1 pkt.). Najlepsze nastroje ekonomiczne zarejestrowano wśród kierowników i specjalistów (128,3 pkt.), prywatnych przedsiębiorców (125,2 pkt.) oraz uczniów i studentów (111,2 pkt.). Najgorzej postrzegają swoją sytuację materialną i sytuację polskiej gospodarki renciści (80,3 pkt.), emeryci (82,4 pkt.) oraz gospodynie domowe (88,8 pkt.). WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: aktywni zawodowo nie pracujący 89,1 103,2 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA kierownicy i specjaliści 128,3 prywatni przedsiębiorcy 125,2 pracownicy administracji i usług 96,6 robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci 82,4 88,8 90,2 95,1 GRUPA SPOŁECZNO- ZAWODOWA renciści 80,3 uczniowie i studenci bezrobotni 83,8 111,2 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 Zainteresowanie polityką pozytywnie wpływa na nastroje ekonomiczne. WNE wynosi 92,4 pkt. dla osób w ogóle nią niezainteresowanych oraz 111,2 pkt. dla bardzo zainteresowanych. 6

7 Nie jest zaskoczeniem, Ŝe nastroje ekonomiczne są najlepsze wśród osób w dobrej sytuacji materialnej (WNE na poziomie 127,9 pkt.), a najgorsze wśród będących w złej sytuacji (66,3 pkt.). Wskaźnik nastrojów ekonomicznych jest wyraźnie wyŝszy wśród osób dobrze oceniających kierunek zmian w kraju (127,7 pkt.), niŝ wśród oceniających go źle (81,0 pkt.). WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: bardzo zainteresowani 111,2 raczej zainteresowani 98,5 raczej nie zainteresowani w ogóle nie zainteresowani 93,8 92,4 ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ dobry 127,7 zły trudno powiedzieć 81,0 103,6 KIERUNEK ZMIAN dobra 127,9 średnia zła 66,3 92,3 SYTUACJA MATERIALNA 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Posiadanie jakichkolwiek poglądów politycznych, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, wpływa na poprawę nastrojów ekonomicznych, w porównaniu do osób nie posiadających sprecyzowanych poglądów. Podobnie osoby deklarujące gotowość do udziału w wyborach mają lepsze nastroje ekonomiczne od tych, które nie zamierzają głosować. Zwolennicy PO są duŝo większymi optymistami (WNE 118,5 pkt.) od zwolenników PiS (86,7 pkt.). 7

8 WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: POGLĄDY POLITYCZNE AKTUALNE PREFERENCJE 118,5 GOTOWOŚĆ GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU r ,2 104,7 102,4 102,8 88,9 86,7 106,3 99,8 88,4 81,8 91,9 lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe brak opinii PO PiS zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć NASTROJE EKONOMICZNE W REGIONACH Nastroje ekonomiczne najlepsze są w regionie dolnośląskim (WNE 101,0 pkt.) oraz centralnym (100,8 pkt.). Natomiast najniŝsze wartości Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych przyjmuje w regionie wschodnim (86,2 pkt.) oraz małopolskim (98,6 pkt.). Pomorski 99,9 Wschodni 86,2 Wielkopolski 91,7 Centralny 100,8 Dolnośląski 101,0 Katowicki 96,1 Małopolski 89,6 8

9 OCENY GOSPODARKI A SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH II kwartał 2009 roku przyniósł poprawę zarówno oceny gospodarki, jak i samooceny gospodarstw domowych. WOG wzrósł od lutego 2009 roku o 9,9 pkt. (z 82,6 do 92,5 pkt.), a WSGD o 5,4 pkt. (z 92,8 pkt. do 98,2 pkt.). W ujęciu rocznym widoczny jest jednak znaczący spadek obu wskaźników zarówno WOG, jak i WSGD obniŝyły się od maja 2008 roku o 22,2 pkt. Polacy pozostają pesymistami (wynik niŝszy od 100 pkt.) w odniesieniu do ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji własnych gospodarstw domowych. Choć w przypadku WOG widać większą poprawę w porównaniu z I kwartałem, to WSGD pozostaje o 5,7 pkt. wyŝszy, co oznacza kontynuację trwającego od lutego 2008 roku trendu do lepszej oceny sytuacji swojego gospodarstwa domowego niŝ sytuacji gospodarki. 9

10 OCENY GOSPODARKI A SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH Wskaźnik Ocen Gospodarki ,7 Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych 116,3 114,1 114,1 116,9114,5 114,3 112, ,7 111,1 111,8 110,5 110,2 109,9 109,9 111, ,3 110,2 109,4 108, ,6 107,6 107,9 106,3 106,8 107,1 107,1 105,7 107,4 107,1 108,6 105,3 107,6 106,3 106,6 104,3 106,2 105,2 103,8 103, ,1 104,5 104,1 105,7 103,9 103,1 102,3 103, ,4101,7 101,5 104,4 103,9 103,6 102,9 102,6 100,8 101,5 100,1 99,7 100,9 100,9 97,4 98,3 98,4 100,6 100, ,1 98,7 97,9 98,4 99,1 98,6 99,1 99,8 99,6 99,1 98,5 99,8 98,3 98, ,3 98,8 98,6 96,4 97,1 96,7 96, ,3 96,7 96,2 94,6 95,7 95,7 94,3 93,5 93, ,6 92,4 92,8 92,8 92,5 90,8 90,4 91,4 91,9 92,8 90,8 91,6 91,8 90,790 88,9 90,8 88,8 88,6 87,3 89,990,6 86,4 88,8 86,4 88,7 86,1 87,1 88,2 87,885,9 85, ,4 85,6 85,384,9 83,3 83,3 83,7 85,3 84,2 82,9 83,3 82,9 82,6 82,8 82,9 80,2 82,4 81,5 79,1 78,1 78,4 76,7 78,4 77,576,8 74,774,4 76,5 76,9 73,9 74,1 73,2 72,4 72,3 71,1 70,7 78,1 120,4 119,9 121,2 120, I II.1995 I I II I I I.1996 II III I I II III I I I.1997 II III I -2 I I-2 III I -2 I I.1998 II III I I III I I I ,5 65,8 II III I I I I I.2000 I.2001 III II.2002 III II.2003 III II.2004 III II.2005 III I/ II.2006 III. II III.. II III.. II

11 OPTYMIZM I PESYMIZM W SAMOOCENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH A W OCENACH GOSPODARKI Dobra ocena gospodarki wyróŝnia nastolatków (WOG na poziomie 112,7 pkt.) oraz dwudziestolatków (102,6 pkt.). Zdecydowanie pogarsza się ona z wiekiem wśród osób w wieku 60 i więcej lat WOG osiąga 82,1 pkt. Młodsi respondenci lepiej postrzegają takŝe sytuację swoich gospodarstw domowych. WSGD przyjmuje wartość 108,4 dla latków, 112,7 dla latków oraz 110,0 dla latków, w porównaniu do 85,8 pkt. dla latków oraz 86,4 pkt. dla osób w wieku 60 i więcej lat. MęŜczyźni lepiej od kobiet oceniają zarówno sytuację gospodarczą (98,0 pkt. wobec 87,4 pkt.), jak i sytuację swoich gospodarstw domowych (102,7 pkt. wobec 94,2 pkt.). WIEK I PŁEĆ A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOG WSGD ,5 98,2 112,7 108,4 102,6 112,7 96, ,3 92,9 85,8 84,8 82,1 86,4 102,7 98,0 87,4 94, OGÓŁEM lat lat lat lat lat 60 i więcej lat męŝczyźni kobiety Zarówno ocena sytuacji gospodarczej, jak i samoocena sytuacji gospodarstw domowych uzaleŝniona jest od wykształcenia. WOG dla osób z wykształceniem wyŝszym wynosi 112,1 pkt., natomiast dla osób z wykształceniem podstawowym 85,3 pkt. WSGD wynosi odpowiednio 129,3 pkt. oraz 84,5 pkt. WOG i WSGD są zdecydowanie niŝsze dla respondentów, którzy swoją sytuację materialną oceniają jako złą (odpowiednio 72,0 pkt. i 61,7 pkt.) niŝ dla respondentów oceniających ją jako dobrą (118,4 pkt. i 135,5 pkt.). 11

12 140,0 130,0 WYKSZTAŁCENIE I SYTUACJA MATERIALNA A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOG WSGD 129,3 135,5 120,0 110,0 100,0 90,0 92,5 98,2 85,3 84,5 85,8 82,1 97,0 104,0 112,1 94,9 88,9 118,4 80,0 72,0 70,0 61,7 60,0 50,0 OGÓŁEM podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyŝsze i licencjat zła średnia dobra Kierownicy i specjaliści oraz prywatni przedsiębiorcy najlepiej oceniają zarówno sytuację gospodarczą (WOG wynosi dla nich odpowiednio 122,4 i 111,4 pkt.), jak i sytuację swoich gospodarstw domowych (WSGD 133,0 i 136,2 pkt.). Umiarkowany optymizm cechuje takŝe uczniów i studentów (WOG 109,6 pkt, a WSGD 112,4 pkt.). Stan polskiej gospodarki najbardziej niepokoi emerytów (WOG na poziomie 78,0 pkt.), rencistów (80,2 pkt.) oraz bezrobotnych (86,5 pkt.). Te same grupy mają najgorsze nastroje w odniesieniu do sytuacji własnych gospodarstw domowych (WSGD wynosi odpowiednio 86 pkt., 80,4 pkt. oraz 81,7 pkt.). 12

13 GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGÓŁEM 92,5 98,2 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni 92, ,2 91,0 89,3 88, ,0 80,2 80,4 86,5 81,7 99,6 99,2 111,4 109,6 112,4 122,4 133,0 136,2 WOG WSGD aktywni zawodowo 98,2 107,3 87,5 nie pracujący 90,4 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Im większe jest zainteresowanie respondenta sytuacją polityczną tym lepiej ocenia on zarówno sytuację gospodarczą Polski, jak i sytuację swojego gospodarstwa domowego. Wskaźnik Ocen Gospodarki dla osób bardzo zainteresowanych polityką wynosi 110,2 pkt., zaś dla w ogóle nią nie zainteresowanych 89,0 pkt. Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych wynosi odpowiednio 111,9 pkt. i 95,2 pkt. ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ I POGLĄDY POLITYCZNE A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOG WSGD 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 92,5 98,2 89,0 95,2 96,1 90,9 94,7 101,6 111,9 110,2 105,8 104,5 106,4 102,6 104,0 101,1 97,0 107,4 91,9 85,2 80,0 70,0 OGÓŁEM w ogóle się nie interesują raczej się nie interesują raczej się interesują bardzo zainteresowani lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć 13

14 Sam fakt posiadania poglądów politycznych, niezaleŝnie od tego, czy są one lewicowe czy prawicowe, wpływa pozytywnie na ocenę gospodarki i sytuacji własnego gospodarstwa domowego. Znaczenie ma takŝe, które ugrupowanie polityczne popiera respondent. Zwolennicy Platformy Obywatelskiej (WOG 115,7 pkt., WSGD 120,7 pkt.) są na przykład znaczenie większymi optymistami od zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (81,8 pkt. i 90,6 pkt.). AKTUALNE PREFERENCJE WYBORCZE I GOTOWOŚĆ GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU r ,7 WOG WSGD ,7 112, ,5 98,2 81,8 90,6 99,2 100,1 99,5 85,1 93,2 90,9 90,9 86,3 76,3 70 OGÓŁEM PO PiS zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 14

15 NASTROJE EKONOMICZNE W REGIONACH Najlepsze nastroje w odniesieniu do sytuacji gospodarstw domowych panują wśród mieszkańców Dolnego Śląska (WSGD na poziomie 112,7 pkt.), jednak gospodarkę oceniają oni najgorzej w całym kraju (WOG na poziomie 86,4 pkt.). Ponadprzeciętny optymizm wyróŝnia mieszkańców regionu centralnego, wśród których WOG wynosi 100,4 pkt., a WSGD 101,1 pkt. Największymi pesymistami są natomiast mieszkańcy regionu wschodniego (WOG 89,0 pkt., WSGD 84,0 pkt.) i małopolski (WOG 87,7 pkt., WSGD 91,1 pkt.). Pomorski WOG=96,2 WSGD=102,8 Wschodni WOG=89,0 WSGD=84,0 Centralny Wielkopolski WOG=86,6 WSGD=95,8 WOG= 100,4 WSGD=101,1 Dolnośląski WOG=86,4 WSGD=112,7 Katowicki WOG=93,9 WSGD=97,9 Małopolski WOG=87,7 WSGD=91,1 15

16 PODSUMOWANIE II kwartał 2009 roku przyniósł poprawę Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych (wzrost z 88,3 pkt. do 95,7 pkt). Wzrósł zarówno Wskaźnik Ocen Gospodarki (z 82,6 pkt. do 92,5 pkt.), jak i Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych (z 92,8 pkt. do 98,2 pkt.). Poprawa ta nastąpiła po gwałtownym spadku obu tych wskaźników zanotowanym w dwóch poprzednich kwartałach, ale nastroje ekonomiczne są wciąŝ znacznie gorsze niŝ przed rokiem. Wyraźnie rzadziej niŝ w I kwartale 2009 roku respondenci deklarują pogorszenie się materialnych warunków Ŝycia swojego gospodarstwa domowego w ostatnim roku (28% wobec 34%). Rzadziej takŝe spodziewają się ich pogorszenie w ciągu najbliŝszych 12 miesięcy (21% wobec 32%). O 4 pkt. proc. wzrósł odsetek badanych przekonanych, Ŝe łatwo jest w Polsce znaleźć pracę. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące materialnych warunków Ŝycia ludności w Polsce w najbliŝszych 3 latach. Z 15% do 21% wzrósł odsetek badanych oczekujących poprawy, z 51% do 38% spadł zaś odsetek osób oczekujących pogorszenia. Polacy o połowę rzadziej niŝ przed trzema miesiącami obawiają się takŝe gwałtownej inflacji (13% wobec 26%). 16

17 ANEKS Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych obliczany jest na podstawie dziewięciu pytań o tematyce gospodarczej: Wartość minimalna Wskaźnika (dziewięć odpowiedzi pesymistycznych), to 0, środkowa 100, natomiast maksymalna (dziewięć odpowiedzi optymistycznych) 200 punktów. ❶ ocena polskiej gospodarki w kontekście rozwoju bądź kryzysu ❷ prognoza materialnych warunków Ŝycia ludności w naszym kraju w perspektywie trzyletniej ❸ prognozy inflacyjne w perspektywie najbliŝszych 12 miesięcy ❹ skłonność do oszczędzania ❺ skłonność do inwestowania w dobra trwałego uŝytku ❻ ocena sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 12 miesięcy ❼ prognoza sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w okresie najbliŝszych 12 miesięcy ❽ aktualna ocena sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego (w odniesieniu do moŝliwości regularnego opłacania podstawowych świadczeń) ❾ ocena sytuacji na rynku pracy Na Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych składają się dwa podwskaźniki: Ocen Gospodarki i Samooceny Gospodarstw Domowych. Oba podwskaźniki mogą przybierać podobnie jak Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych średnie wartości mieszczące się w granicach między 0 a 200 punktów. 17

Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2006 r.

Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2006 r. K.021/06 Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2006 r. Warszawa, marzec 2006 Początek 2006 r. przyniósł kolejny

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH K.029/07 POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH Warszawa, maj 2007 roku W sondaŝu przeprowadzonym w dn. 10-14.05.2007 r. TNS OBOP zbadał poglądy masowej opinii publicznej w sprawie pomników i cmentarzy

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II

Polska w rok po śmierci Jana Pawła II K.027/06 Polska w rok po śmierci Jana Pawła II Warszawa, kwiecień 2006 r. Przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 6-10.04.2006 sondaż wykazał, że: Zasięg wyrażania uczuć w rocznicę śmierci Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami

Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Usługi agencji ochrony osób i mienia wśród form zabezpieczania mieszkań i domów przed włamaniami Warszawa, maj 2001 Prawie dwie piąte Polaków nie stosuje żadnych specjalnych zabezpieczeń, które chroniłyby

Bardziej szczegółowo

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ

ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ K.075/10 ZAANGAŻOWANIE POLAKÓW W DZIAŁALNOŚĆ DOBROCZYNNĄ Warszawa, grudzień 2010 roku Dwóch na pięciu Polaków (41%) deklaruje, że kiedykolwiek zaangażowali się w działalność dobroczynną na rzecz innych

Bardziej szczegółowo

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce

FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce K.076/12 FIAT i inne firmy zagraniczne w Polsce Warszawa, grudzień 2012 r. Sondaż TNS Polska przeprowadzony w dniach 6-10.12.2012 r. pokazuje aktualny stan opinii publicznej w sprawie firm zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Gotowość i umiejętności Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad połowa Polaków w wieku 15 i więcej lat (56%) negatywnie ocenia swoje umiejętności udzielania pierwszej

Bardziej szczegółowo

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH

OCENA REFORM SPOŁECZNYCH OCENA REFORM SPOŁECZNYCH Warszawa, lipiec 1999 Prawie trzy czwarte Polaków (71%) uważa, że rząd źle zrobił wprowadzając wszystkie cztery reformy w tym samym czasie. Przeciwnego zdania jest tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku

Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku K.072/12 Opinie Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku Warszawa, grudzień 2012 Ponad dwie piąte Polaków (43%) uważa, że wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było uzasadnione,

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (2) (1)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (2) (1) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce

Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. Warszawa, sierpień 2002 r. TNS OBOP ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa fel:

Bardziej szczegółowo

O NOWYM ŚWIĘCIE PAŃSTWOWYM

O NOWYM ŚWIĘCIE PAŃSTWOWYM K.033/07 O NOWYM ŚWIĘCIE PAŃSTWOWYM Warszawa, czerwiec 2007 roku W związku z wypowiedzią prezydenta Lecha Kaczyńskiego o potrzebie ustanowienia nowego święta państwowego, prawdopodobnie Święta Solidarności,

Bardziej szczegółowo

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku

DERMOKOSMETYKI. Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl. Warszawa, luty 2012 roku K.012/12 DERMOKOSMETYKI Wyniki badania TNS OBOP dla DOZ.pl Warszawa, luty 2012 roku Dermokosmetyki dla siebie kupuje co piąty Polak (20%) 12% mężczyzn i 27% kobiet. Podstawowe przyczyny kupowania dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Poparcie i sprzeciw dla elektrowni atomowej

Poparcie i sprzeciw dla elektrowni atomowej K.040/11 Poparcie i sprzeciw dla elektrowni atomowej Warszawa, sierpień 2011 r. W sondażu z 7-11.07.2011 r. TNS OBOP zbadał opinie Polaków dotyczące energii atomowej i elektrowni atomowych. Więcej ludzi

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej

Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Zaufanie do instytucji: firm i organizacji służby publicznej Warszawa, kwiecień 2002 roku Zaufanie do straży pożarnej deklaruje 96% Polaków, przy czym 48% - bardzo duże. Nie ufa straży zaledwie jeden na

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

* * * TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22)

* * * TNS OBOP ul. Dereniowa 11, Warszawa Tel: (48 22) (-46), Fax: (48 22) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE?

SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? SYTUACJA MATERIALNA POLAKÓW JAKA JEST? JAKA BĘDZIE? Warszawa, marzec 2003 Niemal dwóm piątym Polaków pieniędzy nie starcza na opłacanie podstawowych świadczeń większości z nich co prawda tylko od czasu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych

Polacy o jednorazowych torbach zakupowych. Raport TNS Polska dla. Polacy o jednorazowych torbach zakupowych Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 Wyniki badania 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany został

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW

DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Prof. dr hab. Paweł Ruszkowski Collegium Civitas, Warszawa DYNAMIKA NASTROJÓW POLITYCZNYCH POLAKÓW Wprowadzenie Badania CBOS są powtarzane co miesiąc, przeprowadzane na losowej próbie ogólnopolskiej, przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

POLSKA OLIMPIJSKA. Warszawa, marzec 2010 roku

POLSKA OLIMPIJSKA. Warszawa, marzec 2010 roku K.017/10 POLSKA OLIMPIJSKA Warszawa, marzec 2010 roku Na fali zainteresowania olimpiadami TNS OBOP przeprowadził w dn. 4-7.03.2010 r. sondaż na ten temat. Prawie połowa (46%) badanych widzi możliwość,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Warszawa, kwiecień 2010 BS/45/2010 SPOSOBY GOSPODAROWANIA PIENIĘDZMI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Warszawa, styczeń 2011 BS/8/2011 OCENA DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WYBRANYCH INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś NR 116/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 116/2016 ISSN 2353-5822 Powiedz mi, który program informacyjny najchętniej oglądasz, a powiem ci, kim jesteś Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEJM, SENAT I PREZYDENT W OPINIACH SPOŁECZEŃSTWA BS/3/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEJM, SENAT I PREZYDENT W OPINIACH SPOŁECZEŃSTWA BS/3/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, STYCZEŃ 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 84/2014 OPINIE O BEZPIECZEŃSTWIE W KRAJU I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

1992-2013 kwiecień 2013

1992-2013 kwiecień 2013 1992-2013 kwiecień 2013 Informacja o badaniu Termin badania: 1-4 marca 2013 r. Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Cytowanie, publiczne odtwarzanie,

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK KRAKOWA W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

WIZERUNEK KRAKOWA W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE WIZERUNEK KRAKOWA W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE Sondaż dla Miasta Krakowa zrealizowany przez TNS OBOP Warszawa, lipiec Na pytanie o najbardziej atrakcyjne polskie miasto, które mogłoby stać się wizytówką naszego

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH W SPRZĘT ELEKTRONICZNY Warszawa, wrzesień 2001 DANE O BADANIU ZLECENIODAWCA: Dział Badań Medialnych Biura Polityki i Koordynacji Programowej TVP SA TEMAT: Wyposażenie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI

Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI Warszawa, lipiec 2009 BS/97/2009 OCENA STOSUNKÓW POLSKI Z ROSJĄ, UKRAINĄ I NIEMCAMI W czerwcowym badaniu 1 zapytaliśmy Polaków o ocenę polskiej polityki zagranicznej, w tym przede wszystkim o stosunki

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w grudniu

Komunikat z badań. Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w grudniu Komunikat z badań 30 grudnia 2014 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Zachowania i preferencje wyborcze

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010 Warszawa, grudzień 2010 BS/162/2010 OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU

Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Warszawa, styczeń 2012 BS/15/2012 DOBROCZYNNOŚĆ POLAKÓW W CZASACH ŚWIATOWEGO KRYZYSU Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 INFLACJA - SPOŁECZNA DEFINICJA I PRZEWIDYWANY POZIOM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 97

629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 INFLACJA - SPOŁECZNA DEFINICJA I PRZEWIDYWANY POZIOM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 97 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 53/2015 OCENY SYTUACJI NA RYNKU PRACY I POCZUCIE ZAGROŻENIA BEZROBOCIEM Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Pogorszyły się nastroje w firmach

Pogorszyły się nastroje w firmach Badanie Keralla Research III kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Pogorszyły się nastroje w firmach W tym kwartale pogorszyły się nastroje przedsiębiorców, a wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie

Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie Polacy o akcji zbrojnej w Afganistanie i terroryzmie Warszawa, listopad 2001 Ponad dwie trzecie Polaków (69%) popiera działania zbrojne Amerykanów i Brytyjczyków podjęte przeciwko terrorystom na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl

629-35 - 69, 628-37 - 04. 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET: http://www.korpo.pol.pl/cbos E-mail: cbos@pol.pl CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA

Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Warszawa, październik 2013 BS/147/2013 STOSUNEK DO PROTESTÓW ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH I ICH OCENA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

TNS OBOP dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. czerwiec 2005

TNS OBOP dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. czerwiec 2005 Opinie Polaków na temat reklamy U nas wszyscy lądują TNS OBOP dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czerwiec 2005 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; 00-687 Warszawa; NIP:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE

Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Warszawa, listopad 2013 BS/158/2013 PRZED SZCZYTEM PARTNERSTWA WSCHODNIEGO W WILNIE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK. Wyniki sondażu TNS OBOP dla Fleishman-Hillard

SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK. Wyniki sondażu TNS OBOP dla Fleishman-Hillard SPOŁECZNA ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE PRZEWLEKŁEJ CHOROBY NEREK Wyniki sondażu TNS OBOP dla Fleishman-Hillard Indeks 1. INFORMACJA O BADANIU 2. KONTAKT Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK 3. DIALIZY 4. OBJAWY CHOROBY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych NR 135/2015

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych NR 135/2015 KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie polityką i poglądy polityczne w latach 1989 2015. Deklaracje ludzi młodych na tle ogółu badanych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w

Bardziej szczegółowo

2014 Polacy o nowym roku Styczeń 2014

2014 Polacy o nowym roku Styczeń 2014 2014 Polacy o nowym roku Styczeń 2014 TNS styczeń 2014 K.002/14 Informacja o badaniu W drugiej połowie grudnia 201 roku TNS Polska zapytał Polaków o oczekiwania wobec 2014 roku. Raport odpowiada na pytanie,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000

OCHRONA ZDROWIA - POWINNOŚĆ PAŃSTWA CZY OBYWATELA? WARSZAWA, LUTY 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w październiku

Komunikat z badań. Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w październiku Komunikat z badań 27 października 2014 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Zachowania i preferencje

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP

Zakupy świąteczne. Wyniki badania TNS OBOP Zakupy świąteczne Wyniki badania TNS OBOP Metodologia Zakupy świąteczne Metodologia Badanie zrealizowane zostało: w ramach cyklicznego projektu Omnimas; w dniach 1-4 grudnia 2011 r.; na losowej, reprezentatywnej

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001

KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 KOCHA SIE RAZ?... Warszawa, luty 2001 W milosc od pierwszego wejrzenia wierzy ponad polowa (55%) Polaków. Ponad jedna trzecia (35%) naszego spoleczenstwa jest jednak przekonana, ze w ten sposób nie mozna

Bardziej szczegółowo

, , WYBORY PARLAMENTARNE PREFERENCJE W MARCU 95 WARSZAWA, MARZEC 1995

, , WYBORY PARLAMENTARNE PREFERENCJE W MARCU 95 WARSZAWA, MARZEC 1995 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Polacy o potrzebie zmian w Polsce i obietnicach PiS

Polacy o potrzebie zmian w Polsce i obietnicach PiS Polacy o potrzebie zmian w Polsce i Informacja o badaniu W pierwszych dniach listopada 20 r. TNS Polska w swoim cyklicznym, comiesięcznym badaniu Omnibus zapytał Polaków o ich opinie na temat zmian potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy

Komunikat z badań. Kryzys w Grecji silnie wpływa na oceny przyszłej sytuacji gospodarczej Europy Komunikat z badań 15 lipca 2015 r. Maciej Siejewicz Manager Marketing and Communications T: +48 22 43 41 239 M: +48 500 100 500 F: +48 22 43 41 010 maciej.siejewicz@gfk.com Kryzys w Grecji silnie wpływa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE

Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Warszawa, luty 2010 BS/15/2010 DOBROCZYNNOŚĆ W POLSCE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW CZWORONOŻNI PRZYJACIELE NASZYCH DOMOSTW *Prawie 45% gospodarstw domowych w Polsce posiada psa, a 27% gospodarstw co najmniej jednego kota. *Najwięcej psów i kotów posiadają osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo