Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2009 r."

Transkrypt

1 K.040/09 Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie drugiego kwartału 2009 r. Warszawa, maj 2009 W II kwartale 2009 r. zanotowany został wzrost Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych z 88,3 pkt. do 95,7 pkt. Jednak w ujęciu rocznym nastąpił znaczący spadek WNE o 22,2 pkt. II kwartał 2009 roku przyniósł poprawę zarówno ocen gospodarki, jak i samooceny gospodarstw domowych. WOG wzrósł od lutego 2009 roku o 9,9 pkt., a WSGD o 5,4 pkt. W ujęciu rocznym widoczny jest znaczący spadek obu wskaźników zarówno WOG, jak i WSGD obniŝyły się od maja 2008 roku o 22,2 pkt. Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; Warszawa; NIP: ; REGON: Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. Oddział w Warszawie; Nr konta: ; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy KRS ; Kapitał Zakładowy: ,00 zł t ; f e

2 Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła: TNS OBOP. Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych jest cyklicznym badaniem prowadzonym przez TNS OBOP. WNE konstruowany jest na podstawie dziewięciu pytań odnoszących się zarówno do sytuacji makroekonomicznej kraju, jak i mikroekonomicznej gospodarstw domowych. Pytania stanowiące bazę dla tworzenia tego wskaźnika diagnozują aktualną odczuwaną sytuację, oceniają kierunek dotychczasowych zmian oraz obejmują prognozy w perspektywie rocznej oraz trzyletniej 1. Charakter zadawanych pytań pozwala na wyodrębnienie ze Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych dwóch podwskaźników: Wskaźnika Ocen Gospodarki (WOG) oraz Wskaźnika Samooceny Gospodarstw Domowych (WSGD), umoŝliwiających łatwą i szybką weryfikację wpływu spraw mikro- oraz makrogospodarczych na poziom ogólnych nastrojów ekonomicznych panujących w społeczeństwie aktualnie oraz w latach poprzednich. Po raz pierwszy pomiaru nastrojów ekonomicznych dokonaliśmy jesienią 1994 r. Wyniki najnowsze pochodzą z badania zrealizowanego w połowie drugiego kwartału 2009 r. 2 Prezentowane w tym opracowaniu wskaźniki (zarówno WNE, WOG jak i WSGD) oparte są na skali 0-200, gdzie 0 oznacza najniŝszą, minimalną wartość (skrajny pesymizm), 100 to wartość środkowa (symboliczna równowaga między optymizmem a pesymizmem), a 200 to najwyŝsza, maksymalna wartość w przypadku kaŝdego z omawianych tu wskaźników (skrajny optymizm). 1 Szczegółowe informacje znajdują się w aneksie. 2 SondaŜ zrealizowano w dniach 7-10 maja 2009 r. na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. 2

3 WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH TNS OBOP W II kwartale 2009 r. zanotowany został wzrost Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych o 7,4 pkt z 88,3 pkt. do 95,7 pkt. Jednak w ujęciu rocznym nastąpił znaczący spadek WNE o 22,2 pkt. Od początku bieŝącego roku wartość WNE utrzymuje się na poziomie niŝszym od 100 pkt., co oznacza przewagę nastrojów pesymistycznych nad optymistycznymi. Na podobnie niskim poziomie jak obecnie WNE znajdował się po raz ostatni w I kwartale 2005 roku (wynosił wtedy 95,8 pkt.). Następnie nastąpił jego wzrost aŝ do rekordowych 120,2 pkt. w I kwartale 2007 roku. Pod koniec 2008 i na początku 2009 roku wartość WNE gwałtownie obniŝała się, obecnie zaś obserwujemy jej niewielki wzrost. 3

4 TNS OBOP Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych, sondaŝ z r. WSKAŹNIK NASTROJÓW wskaźnik nastrojów EKONOMICZNYCH ekonomicznych TNS OBOP 88,4 86,9 85,8 85, ,2 92,2 102,5 97,5 107,8 107,5 99,9 105,3 98,2 101,9 99, ,5 107,5 104,5 106,2 103,9 101,5 101,1 104,8 102,7 113,3 111,1 106,3 111,4 107,9 113,5 109,4 108,7 97,6 92,5 103, ,4 100,7 105,7 102,6 105,3 100,8 97,8 101,8 90,8 95,5 88,6 90,6 90,4 97,3 88,1 87,386,5 87,3 86,2 85,5 79,5 74,7 77,1 76,5 73,6 77,7 76,8 75,9 80,4 80,4 80,6 76,7 88,2 91,8 86,4 89, ,3 95,8 92,7 120,2 117,9 116, ,5 103,7 103,3 118,2 106,2 95,7 88,3 70,3 68, I II.1995 I I II I I I.1996 II III I I II III I I I.1997 II III I -2 I I-2 III I -2 I I.1998 II III I I III I I I.1999 II III I I I I I.2000 I.2001 III II.2002 III II.2003 III II.2004 III II.2005 III I/ II.2006 III. II III.. II III.. II powódź przyjęcie Polski do NATO wybory prezydenckie wizyta PapieŜa wybory prezydenckie referendum konstytucyjne ustąpienie rządu Leszka Millera, powołanie gabinetu Marka Belki wybory parlamentarne i prezydenckie wybory parlamentarne wprowadzenie reformy administracyjnej, słuŝby zdrowia, emerytalno-rentowej wprowadzenie reformy oświaty kryzys koalicyjny - wyjście UW z rządu wybory parlamentarne; powołanie rządu L. Millera wybory samorządowe referendum europejskie wejście Polski do UE wybory parlamentarne; powołanie rządu D. Tuska wybory do Parlamentu Europejskiego ustąpienie rządu K.Marcinkiewicza, powołanie rządu J. Kaczyńskiego 4

5 OPTYMIŚCI I PESYMIŚCI Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych wśród męŝczyzn nieznacznie przewyŝsza 100 punktów (100,6 pkt.), zaś kobiety okazują się duŝo większymi pesymistkami (91,2 pkt.). WNE przyjmuje wyŝsze wartości wśród mieszkańców duŝych miast (pow. 500 tys. 112,9 pkt., tys. 100,1 pkt. ), niŝ wśród mieszkańców mniejszych miast i wsi (wieś 92,0 pkt., miasta do 20 tys. 93,9 pkt., miasta od tys. 89,3 pkt.). WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: 120,0 PŁEĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA MIEJSCE ZAMIESZKANIA 115,0 112,9 110,0 105,0 100,0 95,0 100,6 91,2 92,0 97,9 92,0 93,9 89,3 100,1 90,0 85,0 80,0 męŝczyźni kobiety wieś miasto wieś miasta do 20 tys. miasta tys. miasta tys. miasta pow. 500 tys. Umiarkowany optymizm dominuje wśród latków (110,3 pkt.), latków (108,2 pkt.) oraz latków (103,9 pkt.). Natomiast nastroje wśród czterdziestolatków (90,9 pkt.), pięćdziesięciolatków (85,4 pkt.) i osób w wieku 60 lat i więcej (84,5 pkt.) są wyraźnie bardziej pesymistyczne. Poziom optymizmu odnośnie sytuacji ekonomicznej wzrasta wraz z wykształceniem wartość WNE rośnie od 84,8 pkt. dla osób z wykształceniem podstawowym i 84,1 pkt. dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym do 100,9 pkt. dla osób z wykształceniem średnim i 121,7 pkt. dla osób z wykształceniem wyŝszym. 5

6 WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: 130,0 WIEK WYKSZTAŁCENIE 125,0 120,0 121,7 115,0 110,0 105,0 110,3 108,2 103,9 100,9 100,0 95,0 90,9 90,0 85,0 85,4 84,5 84,8 84,1 80, lat lat lat lat lat 60 i więcej lat podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyŝsze i licencjat Osoby aktywne zawodowo (WNE 103,2 pkt.) są o wiele większymi optymistami od niepracujących (89,1 pkt.). Najlepsze nastroje ekonomiczne zarejestrowano wśród kierowników i specjalistów (128,3 pkt.), prywatnych przedsiębiorców (125,2 pkt.) oraz uczniów i studentów (111,2 pkt.). Najgorzej postrzegają swoją sytuację materialną i sytuację polskiej gospodarki renciści (80,3 pkt.), emeryci (82,4 pkt.) oraz gospodynie domowe (88,8 pkt.). WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: aktywni zawodowo nie pracujący 89,1 103,2 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA kierownicy i specjaliści 128,3 prywatni przedsiębiorcy 125,2 pracownicy administracji i usług 96,6 robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci 82,4 88,8 90,2 95,1 GRUPA SPOŁECZNO- ZAWODOWA renciści 80,3 uczniowie i studenci bezrobotni 83,8 111,2 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 Zainteresowanie polityką pozytywnie wpływa na nastroje ekonomiczne. WNE wynosi 92,4 pkt. dla osób w ogóle nią niezainteresowanych oraz 111,2 pkt. dla bardzo zainteresowanych. 6

7 Nie jest zaskoczeniem, Ŝe nastroje ekonomiczne są najlepsze wśród osób w dobrej sytuacji materialnej (WNE na poziomie 127,9 pkt.), a najgorsze wśród będących w złej sytuacji (66,3 pkt.). Wskaźnik nastrojów ekonomicznych jest wyraźnie wyŝszy wśród osób dobrze oceniających kierunek zmian w kraju (127,7 pkt.), niŝ wśród oceniających go źle (81,0 pkt.). WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: bardzo zainteresowani 111,2 raczej zainteresowani 98,5 raczej nie zainteresowani w ogóle nie zainteresowani 93,8 92,4 ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ dobry 127,7 zły trudno powiedzieć 81,0 103,6 KIERUNEK ZMIAN dobra 127,9 średnia zła 66,3 92,3 SYTUACJA MATERIALNA 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Posiadanie jakichkolwiek poglądów politycznych, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, wpływa na poprawę nastrojów ekonomicznych, w porównaniu do osób nie posiadających sprecyzowanych poglądów. Podobnie osoby deklarujące gotowość do udziału w wyborach mają lepsze nastroje ekonomiczne od tych, które nie zamierzają głosować. Zwolennicy PO są duŝo większymi optymistami (WNE 118,5 pkt.) od zwolenników PiS (86,7 pkt.). 7

8 WSKAŹNIK NASTROJÓW EKONOMICZNYCH A: POGLĄDY POLITYCZNE AKTUALNE PREFERENCJE 118,5 GOTOWOŚĆ GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU r ,2 104,7 102,4 102,8 88,9 86,7 106,3 99,8 88,4 81,8 91,9 lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe brak opinii PO PiS zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć NASTROJE EKONOMICZNE W REGIONACH Nastroje ekonomiczne najlepsze są w regionie dolnośląskim (WNE 101,0 pkt.) oraz centralnym (100,8 pkt.). Natomiast najniŝsze wartości Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych przyjmuje w regionie wschodnim (86,2 pkt.) oraz małopolskim (98,6 pkt.). Pomorski 99,9 Wschodni 86,2 Wielkopolski 91,7 Centralny 100,8 Dolnośląski 101,0 Katowicki 96,1 Małopolski 89,6 8

9 OCENY GOSPODARKI A SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH II kwartał 2009 roku przyniósł poprawę zarówno oceny gospodarki, jak i samooceny gospodarstw domowych. WOG wzrósł od lutego 2009 roku o 9,9 pkt. (z 82,6 do 92,5 pkt.), a WSGD o 5,4 pkt. (z 92,8 pkt. do 98,2 pkt.). W ujęciu rocznym widoczny jest jednak znaczący spadek obu wskaźników zarówno WOG, jak i WSGD obniŝyły się od maja 2008 roku o 22,2 pkt. Polacy pozostają pesymistami (wynik niŝszy od 100 pkt.) w odniesieniu do ocen sytuacji gospodarczej oraz sytuacji własnych gospodarstw domowych. Choć w przypadku WOG widać większą poprawę w porównaniu z I kwartałem, to WSGD pozostaje o 5,7 pkt. wyŝszy, co oznacza kontynuację trwającego od lutego 2008 roku trendu do lepszej oceny sytuacji swojego gospodarstwa domowego niŝ sytuacji gospodarki. 9

10 OCENY GOSPODARKI A SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH Wskaźnik Ocen Gospodarki ,7 Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych 116,3 114,1 114,1 116,9114,5 114,3 112, ,7 111,1 111,8 110,5 110,2 109,9 109,9 111, ,3 110,2 109,4 108, ,6 107,6 107,9 106,3 106,8 107,1 107,1 105,7 107,4 107,1 108,6 105,3 107,6 106,3 106,6 104,3 106,2 105,2 103,8 103, ,1 104,5 104,1 105,7 103,9 103,1 102,3 103, ,4101,7 101,5 104,4 103,9 103,6 102,9 102,6 100,8 101,5 100,1 99,7 100,9 100,9 97,4 98,3 98,4 100,6 100, ,1 98,7 97,9 98,4 99,1 98,6 99,1 99,8 99,6 99,1 98,5 99,8 98,3 98, ,3 98,8 98,6 96,4 97,1 96,7 96, ,3 96,7 96,2 94,6 95,7 95,7 94,3 93,5 93, ,6 92,4 92,8 92,8 92,5 90,8 90,4 91,4 91,9 92,8 90,8 91,6 91,8 90,790 88,9 90,8 88,8 88,6 87,3 89,990,6 86,4 88,8 86,4 88,7 86,1 87,1 88,2 87,885,9 85, ,4 85,6 85,384,9 83,3 83,3 83,7 85,3 84,2 82,9 83,3 82,9 82,6 82,8 82,9 80,2 82,4 81,5 79,1 78,1 78,4 76,7 78,4 77,576,8 74,774,4 76,5 76,9 73,9 74,1 73,2 72,4 72,3 71,1 70,7 78,1 120,4 119,9 121,2 120, I II.1995 I I II I I I.1996 II III I I II III I I I.1997 II III I -2 I I-2 III I -2 I I.1998 II III I I III I I I ,5 65,8 II III I I I I I.2000 I.2001 III II.2002 III II.2003 III II.2004 III II.2005 III I/ II.2006 III. II III.. II III.. II

11 OPTYMIZM I PESYMIZM W SAMOOCENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH A W OCENACH GOSPODARKI Dobra ocena gospodarki wyróŝnia nastolatków (WOG na poziomie 112,7 pkt.) oraz dwudziestolatków (102,6 pkt.). Zdecydowanie pogarsza się ona z wiekiem wśród osób w wieku 60 i więcej lat WOG osiąga 82,1 pkt. Młodsi respondenci lepiej postrzegają takŝe sytuację swoich gospodarstw domowych. WSGD przyjmuje wartość 108,4 dla latków, 112,7 dla latków oraz 110,0 dla latków, w porównaniu do 85,8 pkt. dla latków oraz 86,4 pkt. dla osób w wieku 60 i więcej lat. MęŜczyźni lepiej od kobiet oceniają zarówno sytuację gospodarczą (98,0 pkt. wobec 87,4 pkt.), jak i sytuację swoich gospodarstw domowych (102,7 pkt. wobec 94,2 pkt.). WIEK I PŁEĆ A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOG WSGD ,5 98,2 112,7 108,4 102,6 112,7 96, ,3 92,9 85,8 84,8 82,1 86,4 102,7 98,0 87,4 94, OGÓŁEM lat lat lat lat lat 60 i więcej lat męŝczyźni kobiety Zarówno ocena sytuacji gospodarczej, jak i samoocena sytuacji gospodarstw domowych uzaleŝniona jest od wykształcenia. WOG dla osób z wykształceniem wyŝszym wynosi 112,1 pkt., natomiast dla osób z wykształceniem podstawowym 85,3 pkt. WSGD wynosi odpowiednio 129,3 pkt. oraz 84,5 pkt. WOG i WSGD są zdecydowanie niŝsze dla respondentów, którzy swoją sytuację materialną oceniają jako złą (odpowiednio 72,0 pkt. i 61,7 pkt.) niŝ dla respondentów oceniających ją jako dobrą (118,4 pkt. i 135,5 pkt.). 11

12 140,0 130,0 WYKSZTAŁCENIE I SYTUACJA MATERIALNA A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOG WSGD 129,3 135,5 120,0 110,0 100,0 90,0 92,5 98,2 85,3 84,5 85,8 82,1 97,0 104,0 112,1 94,9 88,9 118,4 80,0 72,0 70,0 61,7 60,0 50,0 OGÓŁEM podstawowe zasadnicze zawodowe średnie i pomaturalne wyŝsze i licencjat zła średnia dobra Kierownicy i specjaliści oraz prywatni przedsiębiorcy najlepiej oceniają zarówno sytuację gospodarczą (WOG wynosi dla nich odpowiednio 122,4 i 111,4 pkt.), jak i sytuację swoich gospodarstw domowych (WSGD 133,0 i 136,2 pkt.). Umiarkowany optymizm cechuje takŝe uczniów i studentów (WOG 109,6 pkt, a WSGD 112,4 pkt.). Stan polskiej gospodarki najbardziej niepokoi emerytów (WOG na poziomie 78,0 pkt.), rencistów (80,2 pkt.) oraz bezrobotnych (86,5 pkt.). Te same grupy mają najgorsze nastroje w odniesieniu do sytuacji własnych gospodarstw domowych (WSGD wynosi odpowiednio 86 pkt., 80,4 pkt. oraz 81,7 pkt.). 12

13 GRUPA SPOŁECZNO-ZAWODOWA I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGÓŁEM 92,5 98,2 kierownicy i specjaliści prywatni przedsiębiorcy pracownicy administracji i usług robotnicy rolnicy gospodynie domowe emeryci renciści uczniowie i studenci bezrobotni 92, ,2 91,0 89,3 88, ,0 80,2 80,4 86,5 81,7 99,6 99,2 111,4 109,6 112,4 122,4 133,0 136,2 WOG WSGD aktywni zawodowo 98,2 107,3 87,5 nie pracujący 90,4 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 Im większe jest zainteresowanie respondenta sytuacją polityczną tym lepiej ocenia on zarówno sytuację gospodarczą Polski, jak i sytuację swojego gospodarstwa domowego. Wskaźnik Ocen Gospodarki dla osób bardzo zainteresowanych polityką wynosi 110,2 pkt., zaś dla w ogóle nią nie zainteresowanych 89,0 pkt. Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych wynosi odpowiednio 111,9 pkt. i 95,2 pkt. ZAINTERESOWANIE POLITYKĄ I POGLĄDY POLITYCZNE A OCENY GOSPODARKI I SAMOOCENA GOSPODARSTW DOMOWYCH WOG WSGD 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 92,5 98,2 89,0 95,2 96,1 90,9 94,7 101,6 111,9 110,2 105,8 104,5 106,4 102,6 104,0 101,1 97,0 107,4 91,9 85,2 80,0 70,0 OGÓŁEM w ogóle się nie interesują raczej się nie interesują raczej się interesują bardzo zainteresowani lewicowe centrolewicowe centroprawicowe prawicowe trudno powiedzieć 13

14 Sam fakt posiadania poglądów politycznych, niezaleŝnie od tego, czy są one lewicowe czy prawicowe, wpływa pozytywnie na ocenę gospodarki i sytuacji własnego gospodarstwa domowego. Znaczenie ma takŝe, które ugrupowanie polityczne popiera respondent. Zwolennicy Platformy Obywatelskiej (WOG 115,7 pkt., WSGD 120,7 pkt.) są na przykład znaczenie większymi optymistami od zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (81,8 pkt. i 90,6 pkt.). AKTUALNE PREFERENCJE WYBORCZE I GOTOWOŚĆ GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU r ,7 WOG WSGD ,7 112, ,5 98,2 81,8 90,6 99,2 100,1 99,5 85,1 93,2 90,9 90,9 86,3 76,3 70 OGÓŁEM PO PiS zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 14

15 NASTROJE EKONOMICZNE W REGIONACH Najlepsze nastroje w odniesieniu do sytuacji gospodarstw domowych panują wśród mieszkańców Dolnego Śląska (WSGD na poziomie 112,7 pkt.), jednak gospodarkę oceniają oni najgorzej w całym kraju (WOG na poziomie 86,4 pkt.). Ponadprzeciętny optymizm wyróŝnia mieszkańców regionu centralnego, wśród których WOG wynosi 100,4 pkt., a WSGD 101,1 pkt. Największymi pesymistami są natomiast mieszkańcy regionu wschodniego (WOG 89,0 pkt., WSGD 84,0 pkt.) i małopolski (WOG 87,7 pkt., WSGD 91,1 pkt.). Pomorski WOG=96,2 WSGD=102,8 Wschodni WOG=89,0 WSGD=84,0 Centralny Wielkopolski WOG=86,6 WSGD=95,8 WOG= 100,4 WSGD=101,1 Dolnośląski WOG=86,4 WSGD=112,7 Katowicki WOG=93,9 WSGD=97,9 Małopolski WOG=87,7 WSGD=91,1 15

16 PODSUMOWANIE II kwartał 2009 roku przyniósł poprawę Wskaźnika Nastrojów Ekonomicznych (wzrost z 88,3 pkt. do 95,7 pkt). Wzrósł zarówno Wskaźnik Ocen Gospodarki (z 82,6 pkt. do 92,5 pkt.), jak i Wskaźnik Samooceny Gospodarstw Domowych (z 92,8 pkt. do 98,2 pkt.). Poprawa ta nastąpiła po gwałtownym spadku obu tych wskaźników zanotowanym w dwóch poprzednich kwartałach, ale nastroje ekonomiczne są wciąŝ znacznie gorsze niŝ przed rokiem. Wyraźnie rzadziej niŝ w I kwartale 2009 roku respondenci deklarują pogorszenie się materialnych warunków Ŝycia swojego gospodarstwa domowego w ostatnim roku (28% wobec 34%). Rzadziej takŝe spodziewają się ich pogorszenie w ciągu najbliŝszych 12 miesięcy (21% wobec 32%). O 4 pkt. proc. wzrósł odsetek badanych przekonanych, Ŝe łatwo jest w Polsce znaleźć pracę. Znacząco poprawiły się przewidywania dotyczące materialnych warunków Ŝycia ludności w Polsce w najbliŝszych 3 latach. Z 15% do 21% wzrósł odsetek badanych oczekujących poprawy, z 51% do 38% spadł zaś odsetek osób oczekujących pogorszenia. Polacy o połowę rzadziej niŝ przed trzema miesiącami obawiają się takŝe gwałtownej inflacji (13% wobec 26%). 16

17 ANEKS Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych obliczany jest na podstawie dziewięciu pytań o tematyce gospodarczej: Wartość minimalna Wskaźnika (dziewięć odpowiedzi pesymistycznych), to 0, środkowa 100, natomiast maksymalna (dziewięć odpowiedzi optymistycznych) 200 punktów. ❶ ocena polskiej gospodarki w kontekście rozwoju bądź kryzysu ❷ prognoza materialnych warunków Ŝycia ludności w naszym kraju w perspektywie trzyletniej ❸ prognozy inflacyjne w perspektywie najbliŝszych 12 miesięcy ❹ skłonność do oszczędzania ❺ skłonność do inwestowania w dobra trwałego uŝytku ❻ ocena sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 12 miesięcy ❼ prognoza sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego w okresie najbliŝszych 12 miesięcy ❽ aktualna ocena sytuacji finansowej własnego gospodarstwa domowego (w odniesieniu do moŝliwości regularnego opłacania podstawowych świadczeń) ❾ ocena sytuacji na rynku pracy Na Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych składają się dwa podwskaźniki: Ocen Gospodarki i Samooceny Gospodarstw Domowych. Oba podwskaźniki mogą przybierać podobnie jak Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych średnie wartości mieszczące się w granicach między 0 a 200 punktów. 17

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. K.003/07 Preferencje partyjne Polaków w pierwszy weekend stycznia 2007 r. Warszawa, styczeń 2007 roku W sondaŝu zrealizowanym w pierwszy weekend stycznia 2007 r., udział w wyborach zdecydowanie potwierdziło

Bardziej szczegółowo

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r.

Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. 080/05 Ocena prezydenta w listopadzie 2005 r. Warszawa, grudzień 2005 r. Znacznie ponad połowa Polaków (60%) jest zdania, że Aleksander Kwaśniewski dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, w tym 13%

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi)

Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) K.073/06 Preferencje partyjne Polaków na początku listopada 2006 r. (jeszcze przed wyborami samorządowymi) Warszawa, listopad 2006 roku Przed wyborami samorządowymi w porównaniu z poprzednimi sondaŝami

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta

Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta 040/04 Społeczne oceny rządu, premiera i prezydenta Warszawa, czerwiec 2004 r. 13% badanych pozytywnie ocenia działalność rządu Marka Belki, podczas gdy 59% nie jest z niej zadowolonych. Duży odsetek respondentów

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2007 r. K.071/07 Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2007 r. Warszawa, grudzień 2007 roku W grudniu zainteresowanie Polaków udziałem w wyborach było juŝ wyraźnie mniejsze niŝ w naszym pierwszym po wyborach,

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego

Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego K.046/10 Ocena działalności rządu, premiera oraz przyszłej prezydentury Bronisława Komorowskiego Warszawa, lipiec 2010 r. W Polsce jest tyle samo zwolenników (), co przeciwników (4) rządu. Co dziesiąty

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2009 r. K.018 /09 Preferencje partyjne Polaków w marcu 2009 r. Warszawa, marzec 2009 roku Prognozowana frekwencja wyborcza wynosiła na początku marca 31%. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największym poparciem

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2009 roku

Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2009 roku K.075/09 Nastroje społeczne Polaków w listopadzie 2009 roku Warszawa, listopad 2009 roku Dwóch na trzech Polaków (6) uwaŝa, Ŝe sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest dwa i pół razy

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2008 roku

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2008 roku K.81/08 Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta w grudniu 2008 roku Warszawa, grudzień 2008 roku Rząd źle wypełnia swoje obowiązki tak sądzi ponad połowa społeczeństwa (59%), przy czym 20% respondentów

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2009 r. K.010 /09 Preferencje partyjne Polaków w lutym 2009 r. Warszawa, luty 2009 roku Na początku lutego przewidywana frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosiła 29% - taki odsetek respondentów zadeklarował

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. K.002/06 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2006 r. Warszawa, styczeń 2006 roku Wskaźnikiem przy szacowaniu spodziewanej frekwencji jest odsetek osób zdecydowanie potwierdzających udział w wyborach

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku sierpnia 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków na początku sierpnia 2009 r. K.053/09 Preferencje partyjne Polaków na początku sierpnia 2009 r. Warszawa, sierpień 2009 roku Gdyby wybory odbyły się w sierpniu tylko 23% Polaków na pewno wzięłoby w nich udział. Co drugi potencjalnie

Bardziej szczegółowo

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE

KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE K.020/11 KATASTROFA SMOLEŃSKA W POLSCE Warszawa, kwiecień 2011 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 3-6.03.2011 r. TNS OBOP, zbadał, jak zdaniem zwykłych ludzi, państwo polskie poradziło sobie z katastrofą

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2011 r.

Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2011 r. K.045/11 Preferencje partyjne Polaków we wrześniu 2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 roku Co trzeci pełnoletni Polak (34%) jest pewny, że weźmie udział w wyborach do Sejmu, które odbędą się 9 października

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? CO ZMIENI WEJŚCIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ? Warszawa, lipiec 2003 r.! Z przeprowadzonego tydzień po referendum sondażu wynika, że Polacy nie mają złudzeń, iż wejście naszego kraju do Unii przyczyni

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2006 r.

Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2006 r. K.021/06 Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w połowie pierwszego kwartału 2006 r. Warszawa, marzec 2006 Początek 2006 r. przyniósł kolejny

Bardziej szczegółowo

Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w drugim kwartale 2002 r.

Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w drugim kwartale 2002 r. Wskaźnik Nastrojów Ekonomicznych Polacy o kondycji ekonomicznej kraju i własnej sytuacji materialnej w drugim kwartale 2002 r. Warszawa, lipiec 2002 roku W pierwszym kwartale 2002 r. odnotowaliśmy rekordowo

Bardziej szczegółowo

Polacy o kampanii Stop cyberprzemocy. TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje. czerwiec 2008

Polacy o kampanii Stop cyberprzemocy. TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje. czerwiec 2008 Polacy o kampanii Stop cyberprzemocy. TNS OBOP dla Fundacji Dzieci Niczyje czerwiec 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; 00-687 Warszawa; NIP: 521-10-18-407; REGON: 011162458

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2009 r.

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2009 r. K.083/09 Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2009 r. Warszawa, grudzień 2009 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby miały się one odbywać w najbliŝszą niedzielę w sposób zdecydowany

Bardziej szczegółowo

Poparcie Polaków dla partii politycznych pod koniec stycznia 2006 r. po głosowaniu nad budŝetem

Poparcie Polaków dla partii politycznych pod koniec stycznia 2006 r. po głosowaniu nad budŝetem K.004/06 Poparcie Polaków dla partii politycznych pod koniec stycznia 2006 r. po głosowaniu nad budŝetem Warszawa, styczeń 2006 roku Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Wspólna 56; 00-687

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r. K.068/10 Preferencje partyjne Polaków w listopadzie 2010 r. Warszawa, listopad 2010 roku Gdyby wybory do Sejmu miały odbywać się w pierwszej połowie listopada, to frekwencja wyborcza nie przekroczyłaby

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r. K.072/10 Preferencje partyjne Polaków w grudniu 2010 r. Warszawa, grudzień 2010 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, gdyby miały się one odbywać w pierwszy weekend grudnia w sposób zdecydowany

Bardziej szczegółowo

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA

ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA K.33/08 ZAPOWIEDZI PREMIERA TUSKA Warszawa, maj 2008 roku W sondaŝu z 8-12.05.2008 r. zbadano społeczny odbiór niektórych zapowiedzi z 3-Majowego przemówienia premiera Donalda Tuska: 88% badanych uznało

Bardziej szczegółowo

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że:

JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW. Warszawa, październik 2001 roku. Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: SONDAŻ TELEFONICZNY JAKI RZĄD PO WYBORACH? PREFERENCJE POLAKÓW Warszawa, październik 2001 roku Z badania telefonicznego przeprowadzonego tydzień po wyborach wynika, że: Jedna trzecia pełnoletnich Polaków

Bardziej szczegółowo

LEWICA PRAWICA. Warszawa, marzec 2004 roku

LEWICA PRAWICA. Warszawa, marzec 2004 roku LEWICA PRAWICA Warszawa, marzec 2004 roku Niemal połowa Polaków pytanych o poglądy polityczne nie utożsamiła się z żadną z opcji. Wśród pozostałych, 12 proc. wskazało na przekonania lewicowe, 9 proc. na

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Slow life i życie w pośpiechu

Slow life i życie w pośpiechu K.025/12 Slow life i życie w pośpiechu Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska z dn. 13-18.04.2012 r. zbadano, czy Polacy żyją w pośpiechu. 62% badanych powiedziało, że czasem ma wrażenie, że żyje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE K.020/10 POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dn. 4 7 lutego 2010 r. TNS OBOP zbadał dwie podstawowe sfery życia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2010 r. K.010/10 Preferencje partyjne Polaków w lutym 2010 r. Warszawa, luty 2010 roku Wśród osób pytanych o gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu gdyby miały się one odbywać w pierwszej połowie lutego

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro

Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro K.039/07 Poparcie Polaków dla wprowadzenia euro Warszawa, lipiec 2007 r. Ponad jedna trzecia Polaków () opowiada się za wprowadzeniem w Polsce wspólnej europejskiej waluty. Jednak więcej jest w naszym

Bardziej szczegółowo

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R.

OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. 049/04 OPINIE O CZŁONKOSTWIE POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W PIERWSZYCH DNIACH CZERWCA 2004 R. Warszawa, lipiec 2004! Miesiąc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polacy niemal powszechnie zwracali uwagę

Bardziej szczegółowo

Nieznana reforma emerytalna

Nieznana reforma emerytalna K.016/12 Nieznana reforma emerytalna Warszawa, marzec 2012 r. W sondażu z dnia 1-4 marca TNS OBOP zbadał zrozumienie przez społeczeństwo podstawowych zasad zapowiedzianej przez rząd reformy emerytalnej.

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w maju 2007 r.

Preferencje partyjne Polaków w maju 2007 r. K.030/07 Preferencje partyjne Polaków w maju 2007 r. Warszawa, maj 2007 roku Wśród pełnoletnich osób uczestniczących w badaniu 34% w sposób zdecydowany potwierdziło zamiar uczestniczenia w wyborach parlamentarnych,

Bardziej szczegółowo

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH

POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH K.029/07 POMNIKI I CMENTARZE śołnierzy RADZIECKICH Warszawa, maj 2007 roku W sondaŝu przeprowadzonym w dn. 10-14.05.2007 r. TNS OBOP zbadał poglądy masowej opinii publicznej w sprawie pomników i cmentarzy

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ SPOŁECZNE POPARCIE DLA INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Warszawa, maj 2000 Zdecydowana większość naszego społeczeństwa dwie trzecie (67%) deklaruje niewystarczające poinformowanie o wejściu Polski do

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 1 MEDIA Warszawa, październik 2003 roku W rankingu zania do mediów, ufność najwięcej osób deklaruje wobec Polskiego Radia S.A. (76%). Jednak wiele mj osób pozytyw odniosło się do

Bardziej szczegółowo

Prezenty i wydatki świąteczne

Prezenty i wydatki świąteczne K.76/08 Prezenty i wydatki świąteczne Warszawa, grudzień 2008 r. Zdecydowana większość Polaków (85%) planuje w tym roku obdarować swoich najbliŝszych upominkami z okazji Świąt BoŜego Narodzenia. Większość

Bardziej szczegółowo

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5

ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 ZAUFANIE DO INSTYTUCJI 5 INSTYTUCJE KOMERCYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH Warszawa, grudzień 2003 roku Spośród omawianych tu instytucji, zanie najwięcej osób deklarowało wobec Poczty Polskiej (84%). Ufność wobec

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2010 r. K.003/10 Preferencje partyjne Polaków w styczniu 2010 r. Warszawa, styczeń 2010 roku Gdyby wybory parlamentarne miały odbywać się w pierwszej połowie stycznia, to do urn wyborczych poszłaby jedna czwarta

Bardziej szczegółowo

Abonament radiowo-telewizyjny

Abonament radiowo-telewizyjny K.064/12 Abonament radiowo-telewizyjny Warszawa, listopad 2012 Zdaniem dwóch trzecich Polaków (68%) abonament radiowo-telewizyjny powinien być zlikwidowany. Jedna piąta () respondentów jest przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010 r.

Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010 r. K.049/10 Preferencje partyjne Polaków w sierpniu 2010 r. Warszawa, sierpień 2010 roku Wysoka mobilizacja odnotowana w lipcowym, sondażu, którego realizacja przypadała niespełna tydzień po II turze wyborów

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI

OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI OPINIA SPOŁECZNA O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PO PIELGRZYMCE PAPIEŻA DO POLSKI Warszawa, wrzesień 2002 r. W drugiej połowie sierpnia istotnie o 9 punktów proc. - zwiększył się udział Polaków, którzy

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zamiar wzięcia udziału w wyborach samorządowych zdecydowanie zadeklarowało 41% badanych, a raczej - 25%. Raczej nie

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

DUMA I WSTYD POLAKÓW

DUMA I WSTYD POLAKÓW K.38/08 DUMA I WSTYD POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2008 roku W sondaŝu z 5-9.06.2008 r. TNS OBOP zbadał fragment świadomości historycznej Polaków odnoszący się do wiedzy o wydarzeniach w historii narodu,

Bardziej szczegółowo

Zbędne zakupy Polaków

Zbędne zakupy Polaków K.081/12 Zbędne zakupy Polaków Warszawa, grudzień 2012 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 6-10.12.2012, zbadano zachowania Polaków związane z robienie zbędnych zakupów tj. takich, o których

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy oczyma kobiet

Aktualne problemy oczyma kobiet 017/05 Aktualne problemy oczyma kobiet Warszawa, marzec 2005 r. Ponad połowa Polek (63%) nie interesuje się polityką. Sytuację na scenie politycznej na bieżąco śledzi 51% mężczyzn i tylko 37% kobiet. Więcej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy

Zmiany w postawach Polaków wobec pracy K.041 /12 Zmiany w postawach Polaków wobec pracy 2002-2012 Warszawa, lipiec 2012 roku W sondażu przeprowadzonym w dn. 21 24.06.2012 r. Zespół Badań Społecznych OBOP w TNS Polska zbadał które postawy Polaków

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WOJNY W IRAKU

EFEKTY WOJNY W IRAKU 070/04 EFEKTY WOJNY W IRAKU Warszawa, wrzesień 2004 roku Sondaż w sprawie udziału Polski w wojnie w Iraku, przeprowadzony przez TNS OBOP w dniach 2-5.09.2004 r. wykazał, że: Obecnie 23% badanych uważa,

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE STYCZNIA 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE STYCZNIA 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W POŁOWIE STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, styczeń 2000 Styczniowe wybory do Sejmu wygrałby SLD, zdobywając 42% głosów. Mandaty poselskie uzyskaliby ponadto przedstawiciele: AWS

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R.

PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. PREFERENCJE POLAKÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. Warszawa, październik 2002 roku Zdecydowany zamiar wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządo zadeklarowało w drugiej połowie września 45% badanych.

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

Znajomość telefonów alarmowych

Znajomość telefonów alarmowych Znajomość telefonów alarmowych Warszawa, lipiec 2003 r. Ponad dwie trzecie Polaków (69%) zna prawidłowy telefon alarmowy Straży Pożarnej, natomiast badanych nie potrafi podać żadnego numeru. Pozostała

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Polacy o ślubach i weselach

Polacy o ślubach i weselach K.052/12 Polacy o ślubach i weselach Warszawa, sierpień 2012 roku Zwolenników poglądu, że pary po ślubie są szczęśliwsze od par, które żyją bez ślubu, jest znacznie mniej niż osób, które nie wierzą w ślub

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w połowie maja 2001 r.

Preferencje partyjne Polaków w połowie maja 2001 r. Preferencje partyjne Polaków w połowie maja 2001 r. Warszawa, maj 2001 W połowie maja pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu zadeklarowało 48% pełnoletnich Polaków uczestniczących w naszym

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w połowie listopada 2002 r.

Preferencje partyjne Polaków w połowie listopada 2002 r. Preferencje partyjne Polaków w połowie listopada 2002 r. (tuż po II turze wyborów samorządowych) Warszawa, listopad 2002 roku Po wyborach samorządowym (podobnie jak przed I turą głosowania) zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W PIERWSZYCH DNIACH KWIETNIA 2000 ROKU Warszawa, kwiecień 2000 Zainteresowanie udziałem w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one na początku kwietnia, deklaruje

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA Z KOMUNIZMEM

ROZLICZENIA Z KOMUNIZMEM K.65/08 ROZLICZENIA Z KOMUNIZMEM Warszawa, październik 2008 roku W dn. 2-6.10.2008 r. TNS OBOP zbadał opinie Polaków w sprawach związanych z rozliczeniem z komunizmem. W społeczeństwie dominuje przekonanie,

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierza świat? K.080/12

Dokąd zmierza świat? K.080/12 K.080/12 Dokąd zmierza świat? 2003-2007-2012 W grudniu 2012 r. TNS Polska powtórzył swoje sondaże z 2003 r. i 2007 r. i zbadał, co Polacy myślą o świecie i o ludziach, oraz o społecznie spornych nowych

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie lutego 2001 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie lutego 2001 r. Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie lutego 2001 r. Warszawa, luty 2001 Pełną gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 45% pytanych przez nas między 10 a 12 lutego

Bardziej szczegółowo

Polskie nagrania K.058/07. Warszawa, październik 2007 r.

Polskie nagrania K.058/07. Warszawa, październik 2007 r. K.058/07 Polskie nagrania Warszawa, październik 2007 r. W sondaŝu TNS OBOP z 6-10.09.2007 r. zbadano społeczne przyzwolenie na ukryte nagrywanie innych osób. Okazało się, Ŝe: 40-45% badanych uwaŝa, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków na początku października 2002 r.

Preferencje partyjne Polaków na początku października 2002 r. Preferencje partyjne Polaków na początku października 2002 r. Warszawa, październik 2002 roku Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne, to na pewno wziąłbym w nich udział zadeklarowało

Bardziej szczegółowo

SPÓR O WAWEL, POMNIK SMOLEŃSKI

SPÓR O WAWEL, POMNIK SMOLEŃSKI K.033/12 SPÓR O WAWEL, POMNIK SMOLEŃSKI I O OCENĘ LECHA KACZYŃSKIEGO (2010-2012) Warszawa, maj 2012 roku W sondażu TNS Polska zrealizowanym w dniach 10-13 maja 2012 r. zbadano obecne zdanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Grudzień 2016 K.075/16

Ocena działalności rządu, premiera i prezydenta Grudzień 2016 K.075/16 Grudzień 2016 K.075/16 Informacje o badaniu Na początku grudnia 2016 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) zapytał Polaków, jak oceniają pracę rządu, premier Beaty Szydło oraz

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w połowie października 2002 r.

Preferencje partyjne Polaków w połowie października 2002 r. Preferencje partyjne Polaków w połowie października 2002 r. (dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi) Warszawa, październik 2002 roku Dwa tygodnie przed wyborami samorządowymi odnotowaliśmy spadek mobilizacji

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką

POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką POLSKI HOMO POLITICUS 2002 (1) Zainteresowanie polityką Warszawa, styczeń 2003 roku Większość Polaków nie interesuje się polityką: 19% zupełnie stroni od tej problematyki, a 39% zwraca uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY?

JAKIE JĘZYKI OBCE ROZUMIEJĄ POLACY? 087/04 TNS (w Polsce TNS OBOP) został wyłącznym partnerem Komisji Europejskiej w dziedzinie realizacji unijnego sondażu Standard Eurobarometer największego tego typu badania na świecie. JAKIE JĘZYKI OBCE

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH?

JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? JAK POLACY UCZĄ SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH? Warszawa, październik 2000! Prawie jedna czwarta (23%) Polaków deklaruje, że obecnie uczy się lub w najbliższym czasie zamierza uczyć się języka obcego, przy tym 16%

Bardziej szczegółowo

POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM

POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM POLACY O CZŁONKOSTWIE W UNII EUROPEJSKIEJ PRZED REFERENDUM Warszawa, czerwiec 2003 r. Przeprowadzony w dniach 10-12.05.2003 r., a więc na miesiąc przed referendum akcesyjnym, sondaż TNS OBOP wykazał, że:!

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2004 r.

Preferencje partyjne Polaków w marcu 2004 r. Preferencje partyjne Polaków w marcu 2004 r. Warszawa, marzec 2004 roku Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w marcu, to frekwencja wyborcza raczej nie przekroczyłaby jednej trzeciej uprawnionych, mogłaby

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PARTYJNE POLAKÓW W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w drugiej połowie lutego br. wygrałby je SLD uzyskując 42% głosów. Na drugim miejscu,

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU

PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU PREFERENCJE PREZYDENCKIE W DRUGIEJ POŁOWIE LUTEGO 2000 ROKU Warszawa, marzec 2000 roku W drugiej połowie lutego przeszło połowa Polaków zdecydowanie zadeklarowała zamiar wzięcia udziału w jesiennych wyborach

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie kryzysu

Doświadczenie kryzysu K.06/13 Doświadczenie kryzysu Warszawa, styczeń 2013 r. W sondażu TNS Polska, przeprowadzonym w dn. 11-14.01.2013 r. zbadano, jak pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna przekłada się na doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie sierpnia 2003 r.

Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie sierpnia 2003 r. Preferencje partyjne Polaków w pierwszej połowie sierpnia 2003 r. Warszawa, sierpień 2003 roku! Wśród uczestniczących w badaniu pełnoletnich Polaków pełną gotowość głosowania potwierdziło 38%. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

, , NASTROJE SPOŁECZNE W PAŹDZIERNIKU 95 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95

, , NASTROJE SPOŁECZNE W PAŹDZIERNIKU 95 WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 95 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Marzec K.024/ Informacja o badaniu W marcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro.

Bardziej szczegółowo

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU

POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU POPARCIE DLA PARTII POLITYCZNYCH W OSTATNICH DNIACH STYCZNIA 2000 ROKU Warszawa, luty 2000 Wyniki najnowszego sondażu OBOP wskazują na brak istotnych zmian w notowaniach partii politycznych. W dalszym

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2004 r.

Preferencje partyjne Polaków w lutym 2004 r. Preferencje partyjne Polaków w lutym 2004 r. Warszawa, luty 2004 roku! Gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, gdyby odbywały się one w pierwszej połowie lutego zdecydowanie zadeklarowało 31% badanych.

Bardziej szczegółowo

POLACY O OSZCZĘDZANIU

POLACY O OSZCZĘDZANIU POLACY O OSZCZĘDZANIU Warszawa, listopad r. 60,8% Polaków powyżej 15 roku życia korzysta z usług bankowych, zaś co trzeci z nich z usług w zakresie oszczędzania, takich jak lokaty terminowe złotówkowe

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIANIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

WYJAŚNIANIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ K.031/10 WYJAŚNIANIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Warszawa, maj 2010 roku W sondażu z 7-10.05.2010 TNS OBOP zbadał poglądy dotyczące wyjaśnienia katastrofy pod Smoleńskiem. Odpowiadając na pytanie o pogląd w

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w drugiej połowie września 2002 r.

Preferencje partyjne Polaków w drugiej połowie września 2002 r. Preferencje partyjne Polaków w drugiej połowie września 00 r. Warszawa, październik 00 roku Wśród osób pytanych w drugiej połowie września równo rok po ostatnich wyborach parlamentarnych o uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2)

* * * GDYBY W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ODBYŁY SIĘ WYBORY DO SEJMU, TO CZY WZIĄŁBY(ĘŁABY) PAN(I) W NICH UDZIAŁ? (1) (2) Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła. * * * Sondaż przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne Polaków w okresie kryzysu koalicyjnego

Preferencje partyjne Polaków w okresie kryzysu koalicyjnego Preferencje partyjne Polaków w okresie kryzysu koalicyjnego Warszawa, czerwiec 2000 W ostatnich dniach maja, równo połowa Polaków zapowiedziała, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą

Bardziej szczegółowo

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku

Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Rząd, premier i prezydent w oczach Polaków na początku 2003 roku Warszawa, styczeń 2003 r. Trzy piąte Polaków (60%) krytycznie ocenia poczynania rządu tworzonego przez koalicję SLD-UP-PSL. Wśród krytyków

Bardziej szczegółowo

Na co Polacy wydają pieniądze?

Na co Polacy wydają pieniądze? 047/04 Na co Polacy wydają pieniądze? Warszawa, czerwiec 2004 r. Przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego w Polsce wynoszą 1694 zł, a w przeliczeniu na osobę 568 zł. Najwięcej w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo