2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 2. Przyjmuje się materiały informacyjne: 1) o realizacji planu dochodów budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia, 2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 PREZYDENT MIASTA KALISZA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT BUDśETU KALISZA NA 2014 ROK KALISZ LISTOPAD 2013 ROK

3 Uchwała Nr. Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie uchwały budŝetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budŝetu na 2014 rok w wysokości ,31 zł, 1) dochody budŝetu miasta w wysokości ,33 zł, 2) dochody budŝetu powiatu w wysokości ,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody bieŝące w wysokości ,56 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,75 zł. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości ,98 zł Ustala się łączną kwotę wydatków budŝetu na 2014 rok w wysokości ,19 zł, 1) wydatki budŝetu miasta w wysokości ,36 zł, 2) wydatki budŝetu powiatu w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieŝące w wysokości ,06 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

4 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Deficyt budŝetu w wysokości ,88 zł zostanie sfinansowany kredytami i emisją papierów wartościowych Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,59 zł. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,71 zł. 3. Przychody i rozchody budŝetu określa załącznik Nr 4 do uchwały. 5. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budŝetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu, 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar pienięŝnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 8. Dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie 2

5 Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 10. Dochody z opłat produktowych przeznacza się na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 13. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały. 14. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały. 15. Ustala się plan dochodów budŝetu związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 16. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł, a) w budŝecie miasta w wysokości zł, b) w budŝecie powiatu w wysokości zł, 2) celowe w kwocie ,63 zł, a) na inwestycje w wysokości ,13 zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,50 zł. 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości zł. 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczki oraz emisji papierów wartościowych w wysokości ,59 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości ,88 zł, 3

6 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych poŝyczek i kredytów w wysokości ,71 zł. 19. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczki oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ,59 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego przejściowego deficytu budŝetu do wysokości zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budŝetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposaŝenia, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budŝetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 3 do uchwały, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy. 20. Określa się sumę zł, do której Prezydent Miasta Kalisza moŝe samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieŝące, które nie są przedsięwzięciami. 21. uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 22. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

7 Dział PLAN DOCHODÓW BUDśETU KALISZA NA 2014 ROK PROJEKT Treść Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.... Rady Miejskiej Kalisza z dnia Plan na 2014 r. /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat DOCHODY WŁASNE , , , Leśnictwo dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy ze sprzedaŝy wyrobów / 0840/ Transport i łączność , ,98 dochody bieŝące, wpływy z róŝnych opłat / 0690/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ dochody majątkowe, , ,98 środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,98 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 6207/ , , Gospodarka mieszkaniowa , , dochody bieŝące, wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości / 0470/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecona ustawami / 2360/ dochody majątkowe, wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności / 0760/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości / 0770/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Ŝródeł / 6290/ , , , , Działalność usługowa , , dochody bieŝące, , , wpływy z usług / 0830/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2008/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2009/ , , , , , , Administracja publiczna dochody bieŝące, wpływy z róŝnych opłat / 0690/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/

8 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody bieŝące, grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych / 0570/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ wpływy z usług / 0830/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , dochody bieŝące, , , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych / 0010/ , , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych / 0020/ podatek od nieruchomości / 0310/ podatek rolny / 0320/ podatek leśny / 0330/ podatek od środków transportowych / 0340/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / 0350/ podatek od spadków i darowizn / 0360/ wpływy z opłaty skarbowej / 0410/ wpływy z opłaty komunikacyjnej / 0420/ wpływy z opłaty targowej / 0430/ wpływy z opłaty eksplatacyjnej / 0460/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych / 0480/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / 0490/ podatek od czynności cywilnoprawnych / 0500/ wpływy z dywidend / 0740/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / 0910/ pozostałe odsetki / 0920/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych / 2680/ , , RóŜne rozliczenia , , ,00 dochody bieŝące, , , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ subwencje ogólne z budŝetu państwa / 2920/ , , , Oświata i wychowanie , , ,40 dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2009/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł / 2701/ , , , , , , , , , Ochrona zdrowia dochody bieŝące, wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ Pomoc społeczna , , ,00 dochody bieŝące, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych / 0680/ dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , ,

9 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat wpływy z usług / 0830/ , ,00 pozostałe odsetki / 0920/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej / 0960/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ , ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) / 2030/ , ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu / 2130/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 2360/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,60 dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ , , , , ,00 wpływy z usług / 0830/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ , ,00 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP / 2690/ środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych , ,60 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2007/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich / 2009/ , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieŝące, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze / 0750/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieŝące, wpływy z opłaty produktowej / 0400/ grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych / 0580/ wpływy z róŝnych opłat / 0690/ wpływy z róŝnych dochodów / 0970/ dochody majątkowe, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Ŝródeł / 6290/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI , , , Gospodarka mieszkaniowa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Działalność usługowa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Administracja publiczna , , ,00 dochody bieŝące, , , ,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 / 2010/ dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , , , , , ,00 7

10 Dział Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Ochrona zdrowia dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ Pomoc społeczna , ,00 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami / 2010/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat / 2110/ DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Administracja publiczna dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej / 2120/ DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , Transport i łączność , ,56 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ , , , , Oświata i wychowanie dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2310/ Pomoc społeczna , ,00 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego / 2320/ , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza dochody bieŝące, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / 2320/ DOCHODY OGÓŁEM , , ,98 8

11 Dział/ rozdz. PLAN WYDATKÓW BUDśETU KALISZA NA 2014 ROK PROJEKT Treść /w zł, gr/ Kalisz Miasto Powiat ZADANIA WŁASNE , , , Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Leśnictwo , , Gospodarka leśna 3 724, ,00 wydatki bieŝące 3 724, ,00 wydatki jednostek budŝetowych 3 724, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 724, , Nadzór nad gospodarką leśną 7 932, ,00 wydatki bieŝące 7 932, ,00 wydatki jednostek budŝetowych 7 932, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 932, , Przetwórstwo przemysłowe , , Rozwój przedsiębiorczości , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 836, ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 337, ,00 dotacje Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majatkowe: , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , ,83 wydatki bieŝące: , , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, , ,83 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Plan na 2014 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.... Rady Miejskiej Kalisza z dnia , , Drogi publiczne gminne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

12 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatki bieŝące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Towarzystwa budownictwa społecznego wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Cmentarze , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

13 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i wydatki majatkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,40 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,40 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Komendy powiatowe Policji wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań StraŜ Graniczna wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Ochotnicze straŝe poŝarne wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Obrona cywilna wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań StraŜ gminna (miejska) wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki na obsługę długu , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym , , RóŜne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , , wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , wydatki majątkowe: , , inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

15 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Szkoły podstawowe specjalne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 092, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 315, , Przedszkola wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki bieŝące dotacje Gimnazja , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Gimnazja specjalne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 188, , DowoŜenie uczniów do szkół wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Licea ogólnokształcące , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Szkoły zawodowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne

16 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Szkoły artystyczne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 776, , Szkoły zawodowe specjalne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 372, ,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,40 wydatki bieŝące: , ,40 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 935, ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatki bieŝące dotacje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 297,00 196,00 101, Pozostała działalność , , wydatki bieŝące: , , wydatki jednostek budŝetowych , , wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,00 wydatki majątkowe: , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty , , Programy polityki zdrowotnej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zwalczanie narkomanii wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje

17 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Izby wytrzeźwień wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Domy pomocy społecznej , , ,00 wydatki bieŝące: , , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki wsparcia wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Wspieranie rodziny , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Dodatki mieszkaniowe wydatki bieŝące: świadczenia na rzecz osób fizycznych

18 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Zasiłki stałe , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieŝące: dotacje Pozostała działalność wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje 533,00 533,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , śłobki , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych Kluby dziecięce wydatki bieŝące: dotacje Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 dotacje , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowe urzędy pracy wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ,60 wydatki bieŝące: , ,60 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,60 16

19 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 036, ,00 111, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 139, ,00 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 75,00 75, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 591, , Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 639, , Internaty i bursy szkolne , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wynagr. i składki od nich naliczane , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 757,00 757, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje Pomoc materialna dla uczniów wydatki bieŝące: świadczenia na rzecz osób fizycznych MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze wydatki bieŝące: dotacje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , , ,00 wydatki bieŝące: , , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 17

20 Dział/ rozdz. Treść Plan na 2014 r. Kalisz Miasto Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty Gospodarka odpadami wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty Zmniejszenie hałasu i wibracji wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Schroniska dla zwierząt wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatki bieŝące: wydatki jednostek budŝetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność , ,77 wydatki bieŝące: , ,00 wydatki jednostek budŝetowych , ,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: , ,77 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieŝące: dotacje Teatry wydatki bieŝące: dotacje

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 639/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 688/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu na 2013 rok w tym:

Dochody budżetu na 2013 rok w tym: Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo