ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budŝecie i w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 32 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), 15 pkt 7 Uchwały Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia w sprawie budŝetu miasta Tychy na 2008r., zarządzam: 1 Dokonać zmian w budŝecie miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2 Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i dotyczy roku budŝetowego 2008.

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/410/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2008r. WYDATKI - zmiany w budŝecie miasta Tychy na 2008r. ( w zł ) Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Zadania własne gminy 500 HANDEL , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 135, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250,00 250, Drogi publiczne gminne 250,00 250,00 1. Wydatki bieŝące 250,00 250,00 w tym wynagrodzenia - 250, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Biura planowania przestrzennego 4 771, ,00 1. Wydatki bieŝące 4 500, ,00 2. Wydatki majątkowe 271, Cmentarze , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia 1 920, ,00 2. Wydatki majątkowe , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 400, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 400, ,00 1. Wydatki bieŝące 6 400, ,00 w tym wynagrodzenia 3 900, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 161, , Szkoły podstawowe ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7,00 7,00 1. Wydatki bieŝące 7,00 7,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 7,00

3 2 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Przedszkola 7 828,00-1. Wydatki bieŝące 7 828,00 - w tym pochodne od wynagrodzeń 5 680,00 - dotacje 1 098, Przedszkola specjalne 831,00 577,00 1. Wydatki bieŝące 831,00 577,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 831, Gimnazja 215,00 970,00 1. Wydatki bieŝące 215,00 970,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 970, Stołówki szkolne 280,00-1. Wydatki bieŝące 280,00 - w tym pochodne od wynagrodzeń 280, OCHRONA ZDROWIA 1 300, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300, ,00 1. Wydatki bieŝące 1 300, ,00 w tym wynagrodzenia , POMOC SPOŁECZNA 1 217, , Ośrodki wsparcia 1 217, ,00 1. Wydatki bieŝące 1 217, ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 85, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 195, , Świetlice szkolne 7 195, ,00 1. Wydatki bieŝące 7 195, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 5 120, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23,00 1. Wydatki bieŝące - 23, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 2. Wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 1 500,00 600, RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i awansów zawodowych - wydatek bieŝący , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 8 787,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 8 787,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 8 787,00 -

4 3 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Przedszkola ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia , Gimnazja 1 101,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 1 101,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 1 101, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia , POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki pomocy społecznej ,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) ,00 - w tym wynagrodzenia ,00 - Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 640, , Szkoły podstawowe specjalne 1 640,00-1. Wydatki bieŝące 1 640,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 1 640, Gimnazja specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące , Gimnazja specjalne 2 164,00-1. Wydatki bieŝące 2 164, Licea ogólnokształcące 9 000, ,00 1. Wydatki bieŝące 9 000, ,00 w tym wynagrodzenia 9 000,00 - dotacje ,00

5 4 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Licea profilowane ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Szkoły zawodowe , ,00 1. Wydatki bieŝące , ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń 7 700,00 dotacje , Szkoły artystyczne ,00 1. Wydatki bieŝące , Szkoły zawodowe specjalne ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne , Stołówki szkolne 2 103,00 650,00 1. Wydatki bieŝące 2 103,00 650,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 650, POMOC SPOŁECZNA 4 650, , Rodziny zastępcze 2 239, ,00 1. Wydatki bieŝące 2 239, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 2 239, Ośrodki pomocy społecznej 588,00 588,00 1. Wydatki bieŝące 588,00 588,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 371, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 823, ,00 1. Wydatki bieŝące 1 823, ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 9, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 639, , Powiatowe urzędy pracy 8 639, ,00 1. Wydatki bieŝące 8 639, ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 734, , Świetlice szkolne 775,00-1. Wydatki bieŝące 775,00 - w tym pochodne od wynagrodzeń 22, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 1. Wydatki bieŝące ,00 w tym pochodne od wynagrodzeń - 736, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53,00-1. Wydatki bieŝące 53,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 53,00 -

6 5 Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 290,00-1. Wydatki bieŝące 290, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 616,00 461,00 1. Wydatki bieŝące 1 616,00 461,00 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 797, , Nadzór budowlany 2 797, ,00 1. Wydatki bieŝące 2 797, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 2 200, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 128, , Urzędy wojewódzkie 4 128, ,00 1. Wydatki bieŝące 4 128, ,00 w tym wynagrodzenia 4 128, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 5 897, , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 5 897, ,00 1. Wydatki bieŝące 5 897, ,00 w tym wynagrodzenia i pochodne - 227,00 Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

7 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/410/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2008r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 ( w zł ) Zadania własne gminy 500 HANDEL , , Pozostała działalność , , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 930, składki na ubezpieczenia społeczne , zakup leków, wyrobów medycznych i - 235,00 produktów biobójczych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet , opłaty z tytułu zakupu usług ,00 komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług ,00 stacjonarnej w ramach środków na działalność bieŝącą 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe ,00 Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych 4700 szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 600, wynagrodzenia bezosobowe 135, zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, zakup usług remontowych 4 500, zakup usług pozostałych , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 250,00 250, Drogi publiczne gminne 250,00 250, dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na działalność bieŝącą - 250, pozostałe odsetki Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 250, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Biura planowania przestrzennego 4 771, , róŝne opłaty i składki w ramach środków będących w dyspozycji , zakup usług pozostałych Pracowni Planowania Przestrzennego i 4 500,00 - Architektury, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych na zakup oprogramowania do projektowania map Plan wydatków inwestycyjnych po zmianie wynosi ,- zł. 271,00 -

8 Cmentarze , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , zakup usług dostępu do sieci Internet - 300, opłaty z tytułu zakupu usług - 200,00 komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług w ramach środków będących w dyspozycji - 600,00 stacjonarnej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe - 190, szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do - 160,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4300 zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu" Plan po zmianie wynosi ,- zł , wydatki osobowe niezaliczone do 600,00 - wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 920, zakup materiałów i wyposaŝenia 6 100, zakup energii 800, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 400, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach środków będących w dyspozycji 6 400, , wpłaty na PFRON Wydziału Organizacyjnego, Kadr i , wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia 3 900, podróŝe słuŝbowe krajowe 2 500, OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 161, , Szkoły podstawowe , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych ,00 Szkoła Podstawowa nr , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty ,00

9 wpłaty na Państwowy Fundusz ,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych - 480, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7,00 7, składki na ubezpieczenia społeczne - 7,00 Szkoła Podstawowa nr odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Szkoła Podstawowa nr 22 7, Przedszkola 7 828, składki na ubezpieczenia społeczne 4 895,00 - Przedszkole nr 9 na pochodne od wynagrodzeń dla 220,00 - Przedszkole nr 10 nauczycieli przedszkoli 605,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 12 5,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr , składki na Fundusz Pracy 785,00 - Przedszkole nr 8 10,00 - Przedszkole nr 9 60,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 11 60,00 - Przedszkole nr 14 50,00 - Przedszkole nr 17 40,00 - Przedszkole nr 18 80,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 21 30,00 - Przedszkole nr 22 50,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 10,00 - Przedszkole nr 24 65,00 - Przedszkole nr 25 70,00 - Przedszkole nr 26 20,00 - Przedszkole nr 29 30, dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Jedynka" 1 098,00 -

10 wydatki osobowe niezaliczone do na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 050,00 - wynagrodzeń Miejski Zarząd Oświaty Przedszkola specjalne 831,00 577, odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 77, zakup energii - 500, wynagrodzenia osobowe pracowników na wynagrodzenia i pochodne pracowników 461, składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkola nr , składki na Fundusz Pracy 60, Gimnazja 215,00 970, wydatki osobowe niezaliczone do na wypłatę odprawy pośmiertnej 215,00 - wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 870,00 Zespół Szkół Sportowych - 150,00 Gimnazjum nr , składki na Fundusz Pracy - 100,00 Zespół Szkół Sportowych Stołówki szkolne 280, składki na Fundusz Pracy 280,00 - Szkoła Podstawowa nr OCHRONA ZDROWIA 1 300, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 300, , wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków będących w dyspozycji , zakup materiałów i wyposaŝenia Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 1 300, POMOC SPOŁECZNA 1 217, , Ośrodki wsparcia 1 217, , składki na ubezpieczenia społeczne - 77, składki na Fundusz Pracy - 8, zakup usług zdrowotnych - 450, zakup usług dostępu do sieci Internet - 103, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 453, opłaty na rzecz budŝetów jednostek w ramach środków na działalność bieŝącą samorządu terytorialnego Noclegowni - 126, zakup materiałów i wyposaŝenia 896, zakup usług pozostałych 250, pozostałe odsetki 71,00 -

11 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 195, , Świetlice szkolne 7 195, , wynagrodzenia osobowe 4 326, ,00 pracowników Szkoła Podstawowa nr 1-490,00 Szkoła Podstawowa nr 2-50,00 Szkoła Podstawowa nr 4-450,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych - 500,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w ramach środków na wynagrodzenia i - 50,00 Szkoła Podstawowa nr 35 pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 220,00 Szkoła Podstawowa nr 37 świetlic szkolnych - 600,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Gimnazjum nr 3-120,00 Gimnazjum nr 5-300,00 Gimnazjum nr 7-150,00 Zespół Szkół nr 1-60,00 Gimnazjum nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 41,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 291,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 158,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 4 1, składki na ubezpieczenia społeczne 713, ,00 Szkoła Podstawowa nr 1-70,00 Szkoła Podstawowa nr 2-70,00 Szkoła Podstawowa nr 4-70,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół Sportowych - 298,00 Szkoła Podstawowa nr 35-80,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Gimnazjum nr 5-40,00 Gimnazjum nr 7-30,00 Zespół Szkół nr 1-30,00 Gimnazjum nr 11-40,00 Szkoła Podstawowa nr 3 193,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 6,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 43,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 16,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 8,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 69,00 -

12 składki na Fundusz Pracy 81,00 290,00 Szkoła Podstawowa nr 1-20,00 Szkoła Podstawowa nr 3-30,00 Szkoła Podstawowa nr 4-30,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1-15,00 Szkoła Podstawowa nr 17-15,00 Zespół Szkół Sportowych - 60,00 Szkoła Podstawowa nr 22-30,00 Szkoła Podstawowa nr 35-15,00 Szkoła Podstawowa nr 37-15,00 Gimnazjum nr 5-30,00 Gimnazjum nr 7-15,00 Zespół Szkół nr 1-15,00 Zespół Szkół z Oddziałami 1,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 6 6,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 1,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 62,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 11, odpis na zakładowy fundusz 2 075, ,00 świadczeń Szkoła Podstawowa nr 1-502,00 Szkoła Podstawowa nr 3-274,00 Szkoła Podstawowa nr 11-68,00 Zespół Szkół Sportowych - 183,00 Gimnazjum nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 8 228,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 91,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Gimnazjum nr 4 753, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 23, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 23,00 Przedszkole nr KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Obiekty sportowe , , wydatki osobowe niezaliczone do w ramach środków będących w dyspozycji ,00 wynagrodzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , podatek od nieruchomości , wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi ,- zł , wpłaty na PFRON 250, zakup materiałów i wyposaŝenia 8 750,00 -

13 zakup usług pozostałych , opłaty z tytułu zakupu usług 1 100,00 - komórkowej 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 100, róŝne opłaty i składki 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , wydatki osobowe niezaliczone do w ramach środków będących w dyspozycji ,00 wynagrodzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 600, róŝne opłaty i składki , zakup materiałów papierniczych do ,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, zakup usług pozostałych , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 150, RÓśNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , rezerwy ze środków rezerwy celowej na: ,00 a) odprawy emerytalne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota ,-zł b) odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych - kwota ,-zł c) awanse zawodowe nauczycieli - kwota 1.338,-zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe 8 787, wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z 8 550,00 - rezerwy celowej Szkoła Podstawowa nr wynagrodzenia osobowe 200,00 - pracowników Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 130,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 70, składki na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia i pochodne w związku z 31,00 - podwyŝszeniem stopnia awansu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy 20,00 Szkoła Podstawowa nr 36 celowej 11, składki na Fundusz Pracy 6,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 4,00 Szkoła Podstawowa nr 36 2,00

14 Przedszkola , wynagrodzenia osobowe ,00 - pracowników Przedszkole nr ,00 na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z Przedszkole nr ,00 rezerwy celowej Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr , Gimnazja 1 101, wynagrodzenia osobowe pracowników 930,00 - Zespół Szkół z Oddziałami na wynagrodzenia i pochodne w związku z podwyŝszeniem stopnia awansu 140,00 - Integracyjnymi zawodowego nauczycieli - środki z rezerwy Zespół Szkół Sportowych celowej 790, składki na ubezpieczenia społeczne 147,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 22,00 - Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych 125, składki na Fundusz Pracy 24,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 4,00 - Integracyjnymi Zespół Szkół Sportowych 20, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych w ,00 - Miejskim Zarządzie Oświaty - środki z rezerwy celowej 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki pomocy społecznej , wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych w ,00 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - środki z rezerwy celowej Razem wydatki gminy , ,00

15 9 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 640, , Szkoły podstawowe specjalne 1 640, wynagrodzenia osobowe pracowników 1 388, składki na ubezpieczenia społeczne 218, składki na Fundusz Pracy w ramach środków na wynagrodzenia i 34, Gimnazja specjalne pochodne od wynagrodzeń w związku z , wynagrodzenia osobowe pracowników podwyŝszeniem stopnia awansu , składki na ubezpieczenia społeczne zawodowego nauczycieli w Specjalnym - 218, składki na Fundusz Pracy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - 34, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wynagrodzenia i pochodne pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne Urzędu Miasta , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 5 165, składki na Fundusz Pracy 962, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , Gimnazja specjalne 2 164, zakup energii na opłaty za media oraz na odpisy na 1 430, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń zakładowy fundusz świadczeń w 734,00 - Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Licea ogólnokształcące 9 000, , zakup energii ,00 II Liceum Ogólnokształcące ,00 III Liceum Ogólnokształcące , dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00 - II Liceum Ogólnokształcące

16 Licea profilowane , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zespół Szkół nr składki na ubezpieczenia społeczne - 345,00 Zespół Szkół nr 2-200,00 Zespół Szkół nr 5-145, składki na Fundusz Pracy - 150,00 Zespół Szkół nr odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Zespół Szkół nr 2-305, Szkoły zawodowe , , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr , ze środków na pochodne od wynagrodzeń składki na Fundusz Pracy pracowników szkół zawodowych ,00 Zespół Szkół nr 1-100,00 Zespół Szkół nr 2-400,00 Zespół Szkół nr 5-119,00 Zespół Szkół nr , dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych , zakup energii ,00 - Zespół Szkół nr 3 944,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , Szkoły artystyczne , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 Zespół Szkół Muzycznych Szkoły zawodowe specjalne , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 ze środków na bieŝącą działalność 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Specjalnego Ośrodka Szkolno składki na Fundusz Pracy - 400,00 Wychowawczego 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00

17 Stołówki szkolne 2 103,00 650, składki na ubezpieczenia społeczne - 600,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 4120 składki na Fundusz Pracy - 50,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy na wypłatę odprawy pośmiertnej 1 650, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 453, POMOC SPOŁECZNA 4 650, , Rodziny zastępcze 2 239, , świadczenia społeczne , wynagrodzenia bezosobowe 9, składki na ubezpieczenia społeczne 1 903,00 - na wynagrodzenia i pochodne - pogotowia 4120 składki na Fundusz Pracy 327,00 - rodzinne Ośrodki pomocy społecznej 588,00 588, składki na ubezpieczenia społeczne - 331, składki na Fundusz Pracy 40, podróŝe słuŝbowe krajowe w ramach środków na działalność bieŝącą 119, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 98,00 Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 462, pozostałe odsetki 126, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 823, , składki na ubezpieczenia społeczne - 9,00 w ramach środków na działalność bieŝącą 4270 zakup usług remontowych - 568,00 Ośrodka Interwencji Kryzysowej 4300 zakup usług pozostałych , podróŝe słuŝbowe krajowe - 246, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 778, pozostałe odsetki 45,00 -

18 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 639, , Powiatowe urzędy pracy 8 639, , wydatki osobowe niezaliczone do - 544,00 wynagrodzeń 4110 składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy - 800, zakup usług remontowych , opłaty z tytułu zakupu usług - 640,00 stacjonarnej 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne w ramach środków na działalność bieŝącą , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Powiatowego Urzędu Pracy - 455, zakup materiałów i wyposaŝenia 3 994, zakup usług pozostałych 2 000, podróŝe słuŝbowe krajowe 800, róŝne opłaty i składki 1 845, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 734, , Świetlice szkolne 775, składki na Fundusz Pracy na pochodne od wynagrodzeń pracowników 22, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 753,00 - świetlicy oraz odpisy zakładowy fundusz świadczeń w Specjalnym Ośrodków Szkolno-Wychowawczym Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , składki na ubezpieczenia społeczne - 736, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 53, wynagrodzenia osobowe pracowników 46, składki na ubezpieczenia społeczne 7, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 290, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 290, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 616,00 461, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 118,00 461,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1-461,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 118,00 -

19 zakup energii 1 498,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1 728,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 770,00 - Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 797, , Nadzór budowlany 2 797, , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne - 200, składki na Fundusz Pracy - 42, zakup energii - 6, zakup usług remontowych - 213, zakup usług zdrowotnych - 105, opłaty z tytułu zakupu usług - 11,00 komórkowej 4700 szkolenia pracowników niebędących - 115,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w ramach środków na działalność bieŝącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - środki z dotacji z budŝetu państwa - 105, ,00-1,00-596, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 128, , Urzędy wojewódzkie 4 128, , wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta - środki własne miasta , dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na wynagrodzenia i , wynagrodzenia bezosobowe pochodne pracowników Urzędu Miasta , wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji z budŝetu państwa 4 128,00 -

20 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 5 897, ,00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 5 897, ,00 w ramach środków na działalność bieŝącą 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 15,00 Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 94,00 PoŜarnej - środki z dotacji z budŝetu 4120 składki na Fundusz Pracy - 118,00 państwa 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i - 463,00 produktów biobójczych 4260 zakup energii , opłaty z tytułu zakupu usług - 692,00 stacjonarnej 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe - 400, róŝne opłaty i składki - 407, zakup materiałów papierniczych do - 68,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 245, wydatki osobowe niezaliczone do 2 498,00 - uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 3 154, zakup usług remontowych 245,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

21 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/410/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2008r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2008r. ( w zł ) Zadania własne gminy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 570, ,00 w ramach środków zabezpieczonych na działalność bieŝącą Rady Osiedla: 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1) "Urszula" - 70, zakup usług pozostałych 70, róŝne opłaty i składki 2) "Cielmice" - 500, zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 - w ramach środków będących w dyspozycji: 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej 1) Wydziału Administracyjnego , zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , zakup energii , wydatki osobowe niezaliczone do 1 500,00 - wynagrodzeń 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń 26, składki na ubezpieczenia społeczne 2) Wydziału Organizacyjnego, Kadr , wpłaty na PFRON i Szkolenia , wynagrodzenia osobowe pracowników , podróŝe słuŝbowe zagraniczne 1 500, Pozostała działalność 432,00 432, zakup usług pozostałych 3) Wydziału BudŜetu i Księgowości - 432, pozostałe odsetki 432,00 -

22 2 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 078, , Obrona cywilna 1 078, , zakup energii w ramach środków będących w dyspozycji , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i - 78, zakup materiałów i wyposaŝenia Pionu Ochrony 620, zakup usług remontowych 458, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , wynagrodzenia osobowe 846,00 - pracowników Szkoła Podstawowa nr 2 174,00 - Zespół Szkół Sportowych 672, składki na ubezpieczenia społeczne 201,00 983,00 Szkoła Podstawowa nr 18 w ramach środków na wynagrodzenia i - 983,00 Szkoła Podstawowa nr 2 pochodne od wynagrodzeń dla pracowników 25,00 Zespół Szkół Muzycznych w szkołach podstawowych 176, składki na Fundusz Pracy 24,00 88,00 Szkoła Podstawowa nr 18-18,00 Zespół Szkół Sportowych - 70,00 Szkoła Podstawowa nr 2 6,00 - Zespół Szkół Muzycznych 18, odpis na zakładowy fundusz 7 649, ,00 świadczeń Szkoła Podstawowa nr 1-889,00 Szkoła Podstawowa nr 2-311,00 Szkoła Podstawowa nr 3-867,00 Szkoła Podstawowa nr 4-46,00 Zespół Szkół z Oddziałami ,00 Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 6 398,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 320,00 - Zespół Szkół Muzycznych 160,00 -

23 wpłaty na Państwowy Fundusz w ramach środków na działalność bieŝącą - 382,00 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych szkół podstawowych Zespół Szkół Sportowych 4270 zakup usług remontowych ,00 Szkoła Podstawowa nr 8-500,00 Szkoła Podstawowa nr , zakup usług zdrowotnych - 110,00 Szkoła Podstawowa nr opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej Szkoła Podstawowa nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół Sportowych - 40,00 382, zakup materiałów i wyposaŝenia 672,00 314,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - 314,00 Szkoła Podstawowa nr , zakup energii , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 100,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 7 900,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr , zakup usług pozostałych 3 027,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 568,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 500,00 - Szkoła Podstawowa nr , opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej Szkoła Podstawowa nr 36 40, zakup akcesoriów komputerowych, 314, ,00 w tym programów i licencji Szkoła Podstawowa nr 4-568,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 314,00 -

24 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 200, , wynagrodzenia osobowe 950,00 950,00 pracowników Szkoła Podstawowa nr 17 w ramach środków na wynagrodzenia i - 50,00 Szkoła Podstawowa nr 36 pochodne pedagogów - 450,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 7, składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 140,00 Szkoła Podstawowa nr 17-50,00 Szkoła Podstawowa nr 36-37,00 Szkoła Podstawowa nr 37-53,00 Szkoła Podstawowa nr , składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 Szkoła Podstawowa nr 1-5,00 Szkoła Podstawowa nr 7-56,00 Szkoła Podstawowa nr 22-5,00 Szkoła Podstawowa nr 36-5,00 Szkoła Podstawowa nr 11 67,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 4, odpis na zakładowy fundusz 39,00 23,00 świadczeń Szkoła Podstawowa nr 36-23,00 Szkoła Podstawowa nr 22 39, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr 40-16, Przedszkola , , składki na ubezpieczenia społeczne 830,00 830,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w ramach środków na pochodne od - 80,00 Przedszkole nr 6 wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli - 700,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-50,00 Przedszkole nr 1 140,00 - Przedszkole nr 3 370,00 - Przedszkole nr 8 140,00 - Przedszkole nr 9 180, składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 Przedszkole nr 6-100,00 Przedszkole nr 1 25,00 - Przedszkole nr 3 60,00 - Przedszkole nr 8 15,00 -

25 wydatki osobowe niezaliczone do w ramach środków na działalność bieŝącą - 70,00 wynagrodzeń przedszkoli Przedszkole nr zakup materiałów i wyposaŝenia - 90,00 Przedszkole nr zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Przedszkole nr 5-60, zakup usług remontowych - 265,00 Przedszkole nr zakup usług zdrowotnych - 85,00 Przedszkole nr zakup usług dostępu do sieci Internet - 152,00 Przedszkole nr 17-33,00 Przedszkole nr , opłaty z tytułu zakupu usług 33,00 465,00 stacjonarnej Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr 17 33, podróŝe słuŝbowe krajowe - 180,00 Przedszkole nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Przedszkole nr zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole nr 18-80,00-7, zakup energii , ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr 3 900,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 8 950,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr ,00 -

26 odpis na zakładowy fundusz 2 199,00 821,00 świadczeń Przedszkole nr 9-250,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr , zakup usług pozostałych 1 421,00 - Przedszkole nr 5 60,00 - Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 - Przedszkole nr 20 90,00 - Przedszkole nr , Gimnazja , , wynagrodzenia osobowe przesunięcie w ramach środków na wypłatę , ,00 pracowników odpraw emerytalnych Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr , wynagrodzenia osobowe pracowników 378,00 400,00 Gimnazjum nr 4 w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników gimnazjów - 400,00 Zespół Szkół Sportowych 378, składki na ubezpieczenia społeczne 368,00 446,00 Gimnazjum nr 4-68,00 Gimnazjum nr ,00 Zespół Szkół nr 5 368, składki na Fundusz Pracy 100,00 - Gimnazjum nr 6 58,00 - Gimnazjum nr 4 42, odpis na zakładowy fundusz , ,00 świadczeń Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi ,00 Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr ,00 Gimnazjum nr 6-789,00 Gimnazjum nr 7-502,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-525,00 Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół Sportowych 2 510,00 - Gimnazjum nr ,00 - Gimnazjum nr ,00 - Zespół Szkół nr 5 625,00 -

27 opłaty na rzecz budŝetu państwa w ramach środków na działalność bieŝącą - 50,00 Gimnazjum nr 4 gimnazjów 4270 zakup usług remontowych - 80,00 Gimnazjum nr zakup usług pozostałych 130,00 - Gimnazjum nr zakup energii 5 810, ,00 Gimnazjum nr ,00 Zespół Szkół Sportowych 2 890,00 - Zespół Szkół nr , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 7 240, , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , opłaty z tytułu zakupu usług - 890,00 stacjonarnej 4700 szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej w ramach budŝetu Miejskiego Zarządu 4260 zakup energii 832,00 - Oświaty 4360 opłaty z tytułu zakupu usług 45,00 - komórkowej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za 90,00 - budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń 689, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 584, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 485, , podróŝe słuŝbowe krajowe - 675,00 Szkoła Podstawowa nr zakup materiałów i wyposaŝenia - 300,00 Szkoła Podstawowa nr szkolenia pracowników niebędących 360, ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej Przedszkole nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Przedszkole nr , zakup pomocy naukowych, 1 225,00 360,00 dydaktycznych i ksiąŝek Przedszkole nr ,00 Przedszkole nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 6 675,00 -

28 zakup usług pozostałych 2 900,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkół nr , Stołówki szkolne 2 233, , wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na wynagrodzenia i - 50,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 pochodne pracowników stołówek szkolnych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 285,00 85,00 Gimnazjum nr 12 85,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 200,00 - Szkoła Podstawowa nr 35-85, składki na Fundusz Pracy 50,00 200,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2-200,00 Szkoła Podstawowa nr 11 50, odpis na zakładowy fundusz 726,00 - świadczeń Szkoła Podstawowa nr 7 381,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr , zakup usług zdrowotnych - 20,00 Szkoła Podstawowa nr zakup usług pozostałych 20,00 - Szkoła Podstawowa nr zakup energii 1 152, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 52, OCHRONA ZDROWIA 1 157, , Zwalczanie narkomanii 457,00 457, zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków na realizację programów - 457, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek profilaktycznych - budŝet Zespołu Szkół nr 7 457, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 700,00 700, opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej w ramach środków będących w dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo- Wychowawczych - 700, zakup materiałów i wyposaŝenia 700,00 -

29 9 852 POMOC SPOŁECZNA 5 081, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 655, , zakup środków Ŝywności w ramach środków na działalność bieŝącą , zakup usług zdrowotnych Świetlicy Terapeutycznej - 25, zakup usług pozostałych - 300, zakup usług dostępu do sieci Internet - 65, opłaty z tytułu zakupu usług - 203,00 stacjonarnej 4740 zakup materiałów papierniczych do - 7,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe - 55, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 716, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 907, pozostałe odsetki 32, Ośrodki wsparcia 2 426, , dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach środków na działalność bieŝącą , wynagrodzenia osobowe pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej 1 095, podróŝe słuŝbowe krajowe "Wrzos" - 410, róŝne opłaty i składki - 75, szkolenia pracowników niebędących - 731,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 115, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 184, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 147,00 - Razem wydatki gminy , ,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe specjalne 1 213, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 850, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w ramach budŝetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 363, zakup energii 850, róŝne opłaty i składki 363,00 -

30 Licea ogólnokształcące , , wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników I Liceum Ogólnokształcące ,00 Zespół Szkół nr ,00 III Liceum Ogólnokształcące , składki na ubezpieczenia społeczne 2 160, ,00 I Liceum Ogólnokształcące - 450,00 w ramach środków na wynagrodzenia i Zespół Szkół nr ,00 pochodne od wynagrodzeń pracowników II Liceum Ogólnokształcące 450,00 - liceów ogólnokształcących III Liceum Ogólnokształcące 1 710, składki na Fundusz Pracy 905,00 905,00 I Liceum Ogólnokształcące - 680,00 Zespół Szkół nr 1-225,00 II Liceum Ogólnokształcące 615,00 - III Liceum Ogólnokształcące 290, zakup energii ,00 II Liceum Ogólnokształcące 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe w ramach środków na działalność bieŝącą - 73,00 III Liceum Ogólnokształcące liceów ogólnokształcących 4430 róŝne opłaty i składki ,00 II Liceum Ogólnokształcące 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych III Liceum Ogólnokształcące 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji III Liceum Ogólnokształcące - 300,00-500, zakup usług pozostałych 1 550,00 - II Liceum Ogólnokształcące 1 000,00 - III Liceum Ogólnokształcące 550, zakup usług dostępu do sieci Internet 23,00 - III Liceum Ogólnokształcące 4360 opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej III Liceum Ogólnokształcące 4370 opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej III Liceum Ogólnokształcące 100,00-200,00 -

31 odpisy na zakładowy fundusz 3 058,00 365,00 świadczeń III Liceum Ogólnokształcące - 365,00 I Liceum Ogólnokształcące 457,00 - II Liceum Ogólnokształcące 1 232,00 - Zespół Szkół nr , Licea profilowane 2 588, , wynagrodzenia osobowe 380,00 380,00 pracowników Zespół Szkół nr 6-380,00 Zespół Szkół nr 7 w ramach środków na wynagrodzenia i 380, pochodne od wynagrodzeń pracowników składki na ubezpieczenia społeczne liceów profilowanych 199,00 199,00 Zespół Szkół nr 2-128,00 Zespół Szkół nr 6-71,00 Zespół Szkół nr 1 128,00 - Zespół Szkół nr 7 71, składki na Fundusz Pracy 44,00 44,00 Zespół Szkół nr 2-29,00 Zespół Szkół nr 6-15,00 Zespół Szkół nr 1 29,00 - Zespół Szkół nr 7 15, zakup usług dostępu do sieci Internet - 116,00 Zespół Szkół nr zakup energii 116,00 - Zespół Szkół nr odpisy na zakładowy fundusz 1 849, ,00 świadczeń Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr 7-91,00 Zespół Szkół nr , Szkoły zawodowe , , wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - w ramach środków na wynagrodzenia i Zespół Szkół nr ,00 - pochodne od wynagrodzeń pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne szkół zawodowych 5 002, ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 -

32 składki na Fundusz Pracy 312,00 312,00 Zespół Szkół nr 5-312,00 Zespół Szkół nr 4 281,00 - Zespół Szkół nr 6 31, wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na wypłatę odpraw 2 257, ,00 emerytalnych Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr , zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 3 w ramach środków na działalność bieŝącą szkół zawodowych - 192, zakup pomocy naukowych, ,00 dydaktycznych i ksiąŝek Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr 5-155,00 Zespół Szkół nr , zakup usług remontowych - 543,00 Zespół Szkół nr 5-163,00 Zespół Szkół nr 7-380, zakup usług pozostałych 510,00 - Zespół Szkół nr opłaty z tytułu zakupu usług komórkowej Zespół Szkół nr 5-133, podróŝe słuŝbowe krajowe - 547,00 Zespół Szkół nr 3-288,00 Zespół Szkół nr 5-259, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 8 219, ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 3 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 478, zakup materiałów i wyposaŝenia 8 873, ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr ,00 -

33 zakup energii , ,00 Zespół Szkół nr ,00 Zespół Szkół nr ,00 - Zespół Szkół nr , podróŝe słuŝbowe zagraniczne w ramach środków na realizację projektu - 540, zakup materiałów papierniczych do "Rozszerzanie kompetencji zawodowych - 80,00 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych technika handlowca na europejskim rynku pracy" Leonardo da Vinci na zakup aparatu 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji cyfrowego - Zespół Szkół nr 2-475, zakup materiałów i wyposaŝenia 1 095, zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację projektu , zakup materiałów i wyposaŝenia "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie 7 200, zakup usług obejmujących tłumaczenia świata" Leonardo da Vinci na zakup tablicy 1 438,00 - magnetycznej i rzutnika oraz na zakup usług tłumaczenia - Zespół Szkół nr podróŝe słuŝbowe zagraniczne w ramach środków na wyjazd na seminarium - 140, zakup usług pozostałych kontaktowe do programu Comenius na 140,00 - opłatę za udział w seminarium - Zespół Szkół nr Szkoły zawodowe specjalne 950,00 950, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń - 950,00 w ramach budŝetu Specjalnego Ośrodka 4260 zakup energii Szkolno-Wychowawczego 950, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00 900, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - budŝet Zespołu - 900, zakup usług pozostałych Szkół nr 1 900, POMOC SPOŁECZNA 460,00 460, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 460,00 460, zakup energii w ramach środków na utrzymanie mieszkań - 370, zakup usług remontowych chronionych - 50, zakup usług pozostałych - 40, zakup materiałów i wyposaŝenia 400, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 60,00 -

34 Powered by TCPDF ( EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 121, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 5 172, , zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków z dotacji celowej , zakup pomocy naukowych, budŝetu państwa ramach programu 4 567,00 - dydaktycznych i ksiąŝek "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na zakup 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Platformy do badań zmysłów 605, Placówki wychowania pozaszkolnego 1 449, , zakup leków, wyrobów medycznych i - 153,00 produktów biobójczych MłodzieŜowy Dom Kultury nr opłaty z tytułu zakupu usług 153,00 - stacjonarnej MłodzieŜowy Dom Kultury nr odpisy na zakładowy fundusz świadczeń MłodzieŜowy Dom Kultury nr , zakup energii 1 296,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr Pomoc materialna dla uczniów 500,00 500, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w ramach środków na realizację projektu "Droga do marzeń" (wkład własny) na zakup - 500, zakup materiałów i wyposaŝenia termosów - budŝet Specjalnego Ośrodka 500,00 - Szkolno-Wychowawczego Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250,00 250, Komisje poborowe 250,00 250, zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków będących w dyspozycji - 250, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydziału Spraw Obywatelskich - środki z dotacji z budŝetu państwa 250,00 - Razem wydatki powiatu , ,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA , ,00

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Dochody budŝetu gminy w dostosowaniu do klasyfikacji budŝetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Kwota w zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2006 ROK Klasyfikacja I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

Przedszkola i oddziały klas 0 w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 611 500,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Kwota zmniejszenia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Kwota zmniejszenia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Kwota zmniejszenia Dz. Roz. Treść Zadania rządowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Załącznik

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 1 Dział Wydatki razem 2 899 967,62 2 899 967,62 Zadania własne 2 892 586,00 2 892 586,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 631 809,00 632 009,00 60004 LOKALNY TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Ustalenie układu wykonawczego

Ustalenie układu wykonawczego Ustalenie układu wykonawczego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/2007 Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2007 r. Dział Rozdział 754 75411 Dochody Wydatki Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYDATKACH. I. Zadania własne. Wydatki w zakresie zadań powiatu. Jednostka realizująca. Kod sfery

ZMIANY W WYDATKACH. I. Zadania własne. Wydatki w zakresie zadań powiatu. Jednostka realizująca. Kod sfery ZMIANY W WYDATKACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 372/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. Klasyfikacja I. Zadania własne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 100 000 2 100 000 60015 Drogi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLIX/58/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLIX/58/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLIX/58/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/105/2012 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/435/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 grudnia 2009 r. W sprawie: budŝetu Gminy Śmigiel na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 146/PM/2015 Prezydenta Miasta z dnia 16 marca 2015 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie z tytułu dotacji celowych, rozdysponowania rezerw oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. arządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.150.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 14 listopada 2012

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.150.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 14 listopada 2012 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.150.2012 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 14 listopada 2012 w sprawie zmian w budŝecie po stronie wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r. BP.I-3012-2-27/10 arządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Zarządzenie Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 sierpnia 2008 r. BPI.3012-2 -35/08 arządzenie Nr 1362/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo