Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji"

Transkrypt

1 Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: o o gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej i inne). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) strumień odpadów komunalnych stanowią: frakcje segregowane i gromadzone selektywnie, nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne. Skład odpadów komunalnych Średni skład materiałowy odpadów komunalnych wytwarzanych, ustalono w oparciu o wyniki badań prowadzonych na terenie kraju przedstawiono na rysunku 1. Ilość odpadów Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Polsce w 2004 r. i 2008 r. przedstawiono w tabeli 1, a na rysunku 2 masę zebranych odpadów ogółem i na 1 mieszkańca w latach ; 0,8 12; 3,2 11; 0,6 13; 2,6 10; 0,3 13; 2,6 1; 9,6 10; 0,2 14; 5,3 1; 19,1 9; 4,0 12; 4,5 14; 5,3 9; 2,3 8; 4,2 7; 3,2 8; 6,8 2; 10,0 7; 2,8 2; 10,2 3; 1,5 4; 11,0 3; 2,7 6; 28,9 5; 2,5 4; 15,2 6; 36,7 5; 4,0 Odpady w dużych miastach Odpady w małych miastach

2 11; 0,8 13; 1,3 14; 2,6 1; 5,0 10; 0,7 12; 4,9 9; 2,1 8; 16,9 2; 10,0 3; 2,4 4; 10,3 7; 5,9 5; 4,1 6; 33,1 Odpady na terenach wiejskich Rys. 1. Skład materiałowy odpadów komunalnych wytwarzanych w kraju w 2008 r. Tabela 1. Odpady komunalne wytworzone w Polsce w 2004 r. i 2008 r. Lp. Rodzaj odpadów Masa wytworzonych odpadów, w tys. Mg w tym ogółem ogółem w dużych miastach (>50 tys.) w małych miastach na terenach wiejskich Wzrost: 2008 r. stosunku do 2004 r., w tys. Mg 1 Papier i tektura , , ,5 2 Szkło ,3 545,9 323, ,3 3 Metale ,5 84,5-252,0 4 Tworzywa sztuczne ,6 830,9 346,1 356,6-26,4 5 Odpady wielomateriałowe ,2 134,7 124,5 141,9-309,8 6 Odpady kuchenne i ogrodowe ,6 1582,3 1156,7 1149,7 1038,6 7 Odpady mineralne 467, ,1 205, Frakcja < 10 mm 1030,7 229,7 215,7 585,3 9 Tekstylia ,8 124,8 126,8 74,2 151,8 10 Drewno ,8 12,8 9,3 22,7-147,2 11 Odpady niebezpieczne 93 89,4 41, ,2-3,6 12 Inne kategorie , ,4 170,3 234,7 13 Odpady wielkogabarytowe ,3 141, ,5-230,7 14 Odpady z terenów zielonych ,4 292,1 166,8 90,6 223,4 Razem ,9 3153,8 3474,4 299,0 26,6 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2008 r. była o ok. 2,5% większa niż w roku Z danych statystycznych wynika, że źródłem około 70% odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe. Masa zebranych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca wzrosła w latach od 258 do 263 kg, a wskaźnik mieszkańców objętych wywozem od 82,7 do 82,9%. Nadal od ok. 17% mieszkańców nie było objętych wywozem, głownie z obszarów wiejskich. W 2008 r. odebrano z miast 88,8% odpadów komunalnych a z terenów wiejskich - 68,4%.

3 Ilość zbereanych odpadów, tys. Mg w tys. ton w kg na 1 mieszka Ilośc zebranych odpadów, kg/mieszkańca Lata 240 Rys. 2. Ilość zebranych odpadów komunalnych ogółem i na 1 mieszkańca w latach (GUS) 1.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji Definicja Termin odpady ulegające biodegradacji został zdefiniowany w ustawie o odpadach: 7) odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Skład odpadów komunalnych ulegające biodegradacji Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: o papier i tekturę, o odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50% frakcji tekstyliów), o odpady z terenów zielonych, o odpady kuchenne i ogrodowe o drewno. Substancje ulegające biodegradacji zawierają również odpady wielomateriałowe oraz frakcja drobna < 10 mm. Dla potrzeb tego opracowania do odpadów ulegających biodegradacji zaliczono: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, 50% frakcji papier-tektura, tekstyliów i drewna, 40% odpadów wielomateriałowych oraz 30% frakcji drobnej <10 mm Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Ilości wytwarzanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w latach 1995, 2000, 2004 i 2008 przedstawiono w tabeli 2. Dla potrzeb określenia postępów w gospodarowaniu odpadami ulegającymi biodegradacji przyjęto, że w roku 1995, jako roku odniesienia, zostało wytworzonych 4,38 mln Mg tych odpadów, przy czym na mieszkańca miasta przypadało 155 kg/a, zaś na mieszkańca wsi 47 kg/a. Masa odpadów ulegających biodegradacji stanowiła 44% masy odpadów komunalnych wytworzonych w 1995 r.

4 Tabela 2. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzone w latach 1995, 2000, 2004 i 2008 Lp. Wyszczególnienie 1995* 2000* 2004** Papier i tektura, tys. Mg ,5 2 Odpady z terenów zielonych, tys. Mg ,4 3 Odpady ulegające biodegradacji zawarte w odpadach pozostałych, tys. Mg ,6 4 Razem, tys. Mg ,5 5 Masa wytworzonych odpadów, tys. Mg ,0 6 Udział odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, % 44,0 40,7 46,8 54,7 * - Kpgo 2006 ** - Kpgo 2010 Masę komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 2008 r. oszacowano na poziomie 6614 tys. Mg, a ich udział w odpadach komunalnych stanowił 54,7% Odzysk i unieszkodliwianie Frakcje odpadów komunalnych segregowane i zbierane selektywnie Masa selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych (bez biodegradowalnych), w latach , systematycznie rosła od 243 do 559 tys. Mg, z średnim tempem ok. 23% rocznie. W roku 2008 wzrost wynosił aż 30%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, ich masa wzrosła w tym okresie od 6,4 do 14,4 kg/m. Najwięcej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w 2008 r. szkła (4,6 kg/m) i makulatury (3,8 kg/m), a najmniej odpadów niebezpiecznych (ok. 0,03 kg/m). Średnio ok. 67% odpadów zebrano w gospodarstwach domowych. W 2008 r. z gospodarstw domowych pochodziło 48% papieru i tektury, 78% szkła, 73% tworzyw sztucznych, 56% metali, 97% tekstyliów i 90% odpadów wielkogabarytowych (rys. 3). masa odpadów zebranych selektywnie, w tys. Mg z infrastruktury 38 z gospodarstw domow y ch papier i tektura szkło tworzywa sztuczne metale teksty lia niebezpieczne w ielkogabary tow e biodegradow alne Rys. 3. Masa odpadów zbieranych selektywnie w 2008 r.

5 Instalacje do przetwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji W Centralnym Systemie Odpadowym (CSO), zawarte są dane o 112 instalacjach przetwarzających komunalne odpady ulegające biodegradacji (stan na koniec 2008 r.). W porównaniu do liczby instalacji działających na koniec 2005 r. (Kpgo 2010) liczba instalacji wzrosła o 30. W instalacjach tych przetwarzanych było łącznie przynajmniej 524,96 tys. Mg odpadów komunalnych, a uwzględniając odpady o kodzie (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ), przynajmniej 677,93 tys. Mg. Stwierdzenie przynajmniej wynika z faktu, że nie dla wszystkich instalacji podane zostały rodzaje i ilości przetwarzanych odpadów. Przyjmując jako kryterium rodzaje i masy odpadów kierowane do przetwarzania instalacje podzielono na trzy grupy: o kompostownie odpadów zielonych i bioodpadów - instalacje, w których przetwarzano, przede wszystkim, selektywnie zbierane bioodpady ( ), odpady zielone ( ) i odpady z targowisk ( ); o instalacje MBP - instalacje, w których przetwarzano zmieszane odpady komunalne ( ) i inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ( ); o pozostałe instalacje biologicznego przetwarzania odpadów. Na rysunku 4 przedstawiono rozmieszczenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (źródło CSO). Na koniec 2008 r. działało w kraju 51 kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów. Przetwarzano w nich, co najmniej 87,44 tys. Mg odpadów w tym 61,67 tys. Mg odpadów zielonych (70,5% masy surowców), 4,96 tys. Mg bioodpadów (5,7%) i 7,95 tys. Mg (9,1%) odpadów komunalnych nie wymienionych w innych podgrupach ( ). Przepustowość instalacji wahała się od 10 Mg/a do 22,6 tys. Mg/a, z wartością średnią ok. 5 tys. Mg/a. Liczba instalacji MBP (na koniec 2008 r.) wynosiła 31. Przetwarzano w nich, co najmniej 578,83 tys. Mg odpadów, w tym 375,64 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych (64,9% masy przetwarzanych odpadów), 149,13 tys. Mg (25,8%) odpadów z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w ( ). Przepustowość instalacji wahała się od 2,5 do 125 tys. Mg/a, z wartością średnią ok. 20 tys. Mg/a. Pozostałe 30 instalacji biologicznego przetwarzania odpadów to, przede wszystkim, zakłady, w których przetwarzane były osady ściekowe. Przetwarzano w nich, co najmniej 200 tys. Mg odpadów, w tym 102,04 tys. Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (51% masy przetwarzanych odpadów), 32,97 tys. Mg (16,5%) szlamów ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ( ) i 6,39 tys. Mg odpadów zielonych (3,2%). Przepustowość instalacji wahała się od 120 Mg/a do 87,6 tys. Mg/a, z wartością średnią ok. 12 tys. Mg/a. Na koniec 2008 r. funkcjonowała również jedna spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych. Przedstawione dane należy uznać jako orientacyjne Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Definicja i pochodzenie Do odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne zalicza się 65 rodzajów zakwalifikowanych ze względu na źródło pochodzenia do 6 grup: o grupy 02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (30 rodzajów odpadów z podgrup: 02 01, 02 03, , 02 05, i 02 07),

6 o grupy 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (10 rodzajów odpadów z podgrup: i 03 03), o grupy 04 - odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego (6 rodzajów odpadów z podgrup: i 04 02), o grupy 15 - odpady opakowaniowe (3 rodzaje odpadów odpady z podgrupy 15 01: odpady papieru i tektury, drewna i tekstyliów z włókien naturalnych), o grupy 16-2 rodzaje odpadów z podgrupy (partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku), o grupy 17 - odpady drewna (kod ), o grupy 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (13 rodzajów odpadów z podgrup: 19 06, 19 08, i 19 12) liczba instalacji kompostownie - inne instalacje - instalacje MBP Rys. 4. Rozmieszczenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (źródło: CSO) Skład Właściwości fizyczne i skład chemiczny odpadów ulegających biodegradacji z sektora przemysłowego są bardzo zróżnicowane i zależą miejsca powstawania odpadów, rodzajów

7 użytych surowców oraz warunków technologicznych prowadzenia procesu. Z kolei odpady wytwarzane w poszczególnych sektorach przemysłu z reguły charakteryzują; jednorodność i stabilne, zbliżone właściwości fizyczne i chemiczne Ilość odpadów Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach według GUS, w podziale na grupy przedstawiono na rysunku 5. Masa wytworzonych odpadów, tys. Mg , , ,7 3810,8 3052, , ,8 2030,3 2697,8 7000,8 6724,3 7072, ,7 4580,2 2904, Lata Grupa 02 Grupa 03 Grupa 04 Grupa 15 Grupa 16 Grupa 17 Grupa 19 Rys. 5. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach (źródło GUS) Według GUS masa wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji z sektora przemysłowego rosła od 11902,9 do 13738,1 tys. Mg/a w latach , z tempem ponad 3,5% rocznie. W okresie tempo wzrostu ilości wytwarzanych odpadów spadło i wynosiło średnio ok. 1,5% rocznie, osiągając w 2008 r. masę 13329,1 tys. Mg. W 2008 r. najwięcej wytwarzano: o osadów z klarowania wody ( ) 16,4% całej masy odpadów ulegających biodegradacji z sektora przemysłowego; o odpadów trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w (kod ) 13,8% masy odpadów biodegradowalnych z sektora przemysłowego; o odpadów wysłodki (kod ) - 12,8% masy odpadów biodegradowalnych z sektora przemysłowego Odzysk i unieszkodliwianie Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne, przede wszystkim, były odzyskiwane. Według danych GUS, w latach , średnio odzyskiwano 75,6% masy odpadów (od 73,5% w 2008 r. do 77,9% w 2007 r.) (rys. 6). Unieszkodliwiano średnio 21,3%. W grupie metod unieszkodliwiania dominowały inne sposoby - 63,3% masy unieszkodliwionych odpadów w 2008 r. Na składowiskach własnych i innych składowano -

8 27,5% odpadów, 5,5% odpadów unieszkodliwiono metodami biologicznymi, a 6,7% poddawano termicznemu przekształceniu. Magazynowano czasowo zaledwie średnio 3,1% masy wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne ,5 5,0 1,8 1,7 14,6 3,5 Lata ,9 74,5 76,3 3,6 1,5 1,2 3,9 1,31, Udział, % poddane odzyskowi unieszkodliwiane termicznie unieszkodliwiane tbiologicznie składow ane unieszkodliwiane w inny sposób magazynowane czasowo Rys. 6. Udziały mas odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach (GUS) W grupie metod odzysku zarządzający odpadami najczęściej podawali sposób R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od R1 do R13 (źródło CSO). W latach postępowano tak z ponad 50% wytworzonych odpadów i udział tego działania praktycznie nie zmieniał się. Ważnymi metodami odzysku były również metody: o R1 - Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, w latach postępowano tak z od 10,6% (2002 r.) do 23% (2006 r.) wytworzonych odpadów, średnio 17%; o R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), w latach postępowano tak z od 4,6% (2003 r.) do 11,1% (2006 r.) wytworzonych odpadów, średnio 7,8%, o R10 - Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji gleby i ziemi, w latach obserwowano wyraźny spadek wykorzystania tej metody; postępowano tak z od ok. 13% (2002 r. i 2003 r.) do 4,1% (2008 r.) wytworzonych odpadów, średnio 8,2%. 2. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 2.1. Odpady komunalne Prognoza zmian ilości odpadów komunalnych wyznaczono w oparciu o zmiany jednostkowych wskaźników wytwarzania i składu mieszaniny odpadów komunalnych określone jako średnie wartości trendów zmian ustalonych metodą historyczną i LCA-IWM. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach przedstawiono na rysunku 7. 1,1 0,6 10,8 12,5 16,1 8,4 3,3 3,0 2,9

9 Masa odpadów, tys. Mg Odpady ulegajace biodegradacji Lata Odpady komunalne Rys. 7. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji w latach Oczekuje się wzrostu współczynnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca do poziomu 329 kg/(m a) w 2013 r. i 377 kg/(m a) w 2020 r. i ilości wytwarzanych odpadów z tempem od 1,2 do 1,6% rocznie Komunalne odpady ulegające biodegradacji Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji podano na rysunku 7. Podstawowym celem w zakresie gospodarowania komunalnymi odpadami ulegającymi biodegradacji w najbliższej dekadzie będzie uzyskanie wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013 i 2020 oraz wymaganych poziomów ponownego wykorzystania i recyklingu wybranych odpadów komunalnych w roku 2020 (50% odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych). Na rysunku 8 przedstawiono prognozy wytwarzania komunalnych odpadów w kraju, ilości dopuszczone do składowania i zbierane selektywnie, oraz zapotrzebowanie na przepustowość instalacji do przetwarzania odpadów pozostałych w latach 2010, 2013 i Przepustowość instalacji do przetwarzania pozostałych odpadów komunalnych w roku 2013 powinna wynosić około 7200 tys. Mg. Docelowo w 2020 r. ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna przekraczać 1,53 mln Mg. Wobec powyższego szacuje się, że w 2018 r. trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie, co najmniej 3,6 mln Mg Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Prognozę wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych w latach uwzględniającą uwarunkowania wynikające z oczekiwanego rozwoju podmiotowych gałęzi przemysłu oraz planowanej gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiono na rysunku 9.

10 Masa odpadów, tys. Mg Odpady dopuszczon e do składowania Lata Odpady zbierane selektywbie Odpady wymagajace przetworzenia Odpady pozostałe wymagajace przetworzenia Rys. 8. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczone do składowania i zbierane selektywnie, oraz zapotrzebowanie na przepustowość instalacji do przetwarzania odpadów pozostałych w latach 2010, 2013 i masa wytwarzanych odpadów, tys. Mg grupa 02 grupa 03 grupa 04 grupa 15 grupa 16 grupa 17 grupa 19 Rys. 9. Prognozowane masy wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych wg grup odpadów Lata

11 dr hab. inż. Andrzej Jedrczak, Zielona Góra, ul. Zawiszy Czarnego 2A Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Sfinansowano ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Zielona Góra, kwiecień 2010 r.

12 2

13 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Stan prawny w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji Nowe przepisy prawnych UE Stan prawny w Polsce Odpady komunalne Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych Skład odpadów komunalnych Ilość odpadów Odzysk i unieszkodliwianie Frakcje odpadów komunalnych segregowane i zbierane selektywnie Odpady komunalne stałe zebrane i unieszkodliwione Prognoza nagromadzenia Prognoza zmian ilości i składu mieszaniny odpadów komunalnych Trendy zmian demograficznych, ekonomicznych i społecznych kraju w kontekście ich oddziaływań na gospodarkę odpadami Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Odpady komunalne ulegające biodegradacji Definicja Skład odpadów komunalnych ulegające biodegradacji Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Instalacje do przetwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Charakterystyka odpadów Ilość odpadów Odzysk i unieszkodliwianie Prognoza nagromadzenia Komunalne osady ściekowe Ilość odpadów Odzysk i unieszkodliwianie

14 7.3. Prognoza nagromadzenia Prognozy zmian sposobów gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji Podsumowanie Wykorzystane materiały

15 Spis tabel Tabela 1. Skład morfologiczny i jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych w latach 2000, 2004 i Tabela 2. Odpady komunalne wytworzone i zebrane Tabela 3. Odpady komunalne zebrane według województw w latach Tabela 4. Masa zebranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych w latach Tabela 5. Odpady papieru i tektury zbierane selektywnie w latach 2004 i 2008 wg województw Tabela 6. Bioodpady zbierane selektywnie z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury w 2008 r Tabela 7. Tekstylia zbierane selektywnie w latach Tabela 8. Odpady zielone wytworzone i zbierane w latach 2000, 2004, 2007 i Tabela 9. Odpady komunalne stałe zebrane i unieszkodliwione w latach Tabela 10. Prognozowane zmiany jednostkowych, masowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych z dużych miast Tabela 11. Prognozowany skład materiałowy odpadów komunalnych z dużych miast Tabela 12. Prognozowane zmiany jednostkowych, masowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych z małych miast Tabela 13. Prognozowany skład materiałowy odpadów komunalnych z małych miast Tabela 14. Prognozowane zmiany jednostkowych, masowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych ze wsi Tabela 15. Prognozowany skład materiałowy odpadów komunalnych ze wsi Tabela 16. Liczby ludności Polski w latach Tabela 17. Wartości PKB Polski w latach Tabela 18. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych z dużych miast Tabela 19. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych z małych miast Tabela 20. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych z terenu wsi Tabela 21. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych w kraju Tabela 22. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzone w latach 1995, 2000, 2004 i Tabela 23. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z dużych miast Tabela 24. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z małych miast Tabela 25. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z obszarów wsi Tabela 26. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z obszaru kraju Tabela 27. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach 2002, 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy Tabela 28. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach , w podziale na rodzaje i podgrupy Tabela 29. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach w podziale na województwa Tabela 30. Masa odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzonych w latach 2002, 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy Tabela 31. Masa odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzonych, odzyskanych i unieszkodliwionych w latach Tabela 32. Metody postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne wytworzonymi w latach Tabela 33. Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne wytworzone, odzyskane i unieszkodliwione według województw w 2008 r Tabela 34. Wartości parametrów przyjęte do testowania modeli Tabela 35. Wartości parametrów przyjęte w równaniach

16 Tabela 36. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych wytwarzanych w latach Tabela 37. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 2 wytwarzane w latach Tabela 38. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 3 wytwarzane w latach Tabela 39. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 4 wytwarzane w latach Tabela 40. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 15 wytwarzane w latach Tabela 41. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 16 wytwarzane w latach Tabela 42. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 17 wytwarzane w latach Tabela 43. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 19 wytwarzane w latach Tabela 44. Prognozowane masy wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych w grupie Tabela 45. Liczba oczyszczalni ścieków i procent obsługiwanej ludności w latach 2000, 2004 i Tabela 46. Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków wytworzone w latach 2000, 2004 i 2008, w tys. Mg sm Tabela 47. Prognozowane masy odpadów komunalnych i pozostałych oraz komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na obszarze kraju w 2013 roku Tabela 48. Prognozowane masy odpadów komunalnych i pozostałych oraz komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na obszarze kraju, w 2020 roku

17 Spis rysunków Rys. 1. Rozmieszczenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (źródło: CSO) Rys. 2. Prognozy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji aktualne oraz przyjęte w Kpgo 2006 i Kpgo Rys. 3. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzonych w latach według danych GUS i CSO Rys. 4. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach , w podziale na grupy, według GUS i danych z CSO Rys. 5. Udziały mas odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach (GUS) Rys. 6. Udziały mas odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach (CSO) Rys. 7. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 8. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 02 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 9. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 03 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 10. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 04 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 11. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 15 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 12. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 16 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 13. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 17 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 14. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 19 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 15. Prognoza wytwarzania osadów ściekowych wg Kpgo 2010 oraz prognoza na lata , uwzględniająca wzrost wytwarzania osadów w aktualizacji KPOŚK

18 8

19 1. Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie trójstronnej umowy nr 139/10/Wn50/NE-OZ-Tx/D zawartej w dniu r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz autorem tego opracowania. 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest przedstawienie prognoz zmian w zakresie wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w Polsce w latach Opracowanie bazuje na prognozach zmian gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Kpgo 2010 i stanowi aktualizację tych danych w oparciu o wyniki badań oraz dane statystyczne GUS oraz zgromadzone w bazie Centralnego Systemu Odpadowego dla lat Zakres opracowania obejmuje: o o o o o o o przegląd stanu prawa w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji analizę dotychczasowych trendów zmian ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w aspekcie zgodności z prognozami opracowywanymi dla potrzeb planu gospodarki odpadami oraz innych dokumentów strategicznych, ocenę aktualnego stanu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem preferowanych opcji postępowania z tymi odpadami: przedstawienie trendów zmian demograficznych, ekonomicznych i społecznych kraju w kontekście ich oddziaływań na gospodarkę odpadami; opracowanie nowych prognoz wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na lata z ustaleniem wielkości strumieni odpadów ulegających biodegradacji wymagających zagospodarowania; opracowanie prognoz zmian sposobów gospodarowania strumieniami odpadów ulegających biodegradacji dla osiągnięcia celów w zakresie ograniczania składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji. podsumowanie i wnioski. 9

20 10

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1.1. Ilość stałych odpadów komunalnych wywiezionych (zebranych) [tys. Mg]. Województwo 2000r 2001r dolnośląskie 1 510,

Tabela nr 1.1. Ilość stałych odpadów komunalnych wywiezionych (zebranych) [tys. Mg]. Województwo 2000r 2001r dolnośląskie 1 510, Załącznik 1 ZMIANY STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie Opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5. PROGNOZOWANE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI 5.1. PROGNOZY ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Przewidywane zmiany ilości odpadów dla gminy Włoszczowa opracowano na podstawie przyjętych

Bardziej szczegółowo

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12

Niesegregowane odpady komunalne Gruz ceglany 8,2 R12. Zmieszane odpady z budowy. Odpady wielkogabarytowe Tworzywa sztuczne 54,2 R12 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów

GMINA BESTWINA. Rodzaj odebranych odpadów SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2)

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO

I. NAZWA GMINY (MIASTA) MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODRA-NYSA-BÓBR Gminy członkowskie: BOBROWICE, BYTNICA, GUBIN, MASZEWO SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Urząd Gminy Tarnów Opolski WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE

AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Lidia SIEJA Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ul. Kossutha 6, 4-843 Katowice AKTUALNY STAN I NIEZBĘDNE DZIAŁANIA WYZNACZONE W PLANACH GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE 1. Wprowadzenie Trwa aktualnie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Logistyka, koszty i jakość selektywnej zbiórki bioodpadów z odpadów komunalnych - doświadczenia z Włoch i Polski

Logistyka, koszty i jakość selektywnej zbiórki bioodpadów z odpadów komunalnych - doświadczenia z Włoch i Polski Logistyka, koszty i jakość selektywnej zbiórki bioodpadów z odpadów komunalnych - doświadczenia z Włoch i Polski dr Grzegorz Hoppe Poznań, 08.10.2013 Aspekty prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekty rozporządzeń wykonawczych Krystyna Szpadt XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast Wisła 26.05.2011 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3)

II. INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) ORAZ SPOSOBIE ICH ZAGOSPODAROWANIA 3) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj odebranych odpadów. komunalnych. Niesegregowane odpady. Zmieszane odpady opakowaniowe

Rodzaj odebranych odpadów. komunalnych. Niesegregowane odpady. Zmieszane odpady opakowaniowe SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Opolskiego 2) Opolski Wojewódzki INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory

GMINA MIASTO USTKA. Rodzaj odebranych odpadów. Urządzenia. zawierające freony. Baterie i akumulatory SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK - KOREKTA ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) POMORSKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

11. Przyjmowanie odpadów od osób fizycznych jest odpłatne według stawek określonych w Cenniku za przyjmowanie odpadów - załącznik nr 3.

11. Przyjmowanie odpadów od osób fizycznych jest odpłatne według stawek określonych w Cenniku za przyjmowanie odpadów - załącznik nr 3. Cielcza, 01.03.11r. REGULAMIN MIĘDZYGMINNEJ KOMPOSTOWNI OSADÓW ŚCIEKOWYCH W CIELCZY. 1. Międzygminna Kompostownia Osadów Ściekowych zlokalizowana jest na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI. SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok ZGOK.7035.13.2015.JL Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2014 rok Żory, 30.04.2015r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 840 ZARZĄDZENIE NR 5745/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie 2030 r.

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie 2030 r. Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie 23 r. DIAGNOZA STANU: MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Źródło: GUS DIAGNOZA STANU: MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Zgodnie z prognozami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami

Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska FORUM RECYKLINGU Zbiórka, odzysk i recykling odpadów Barbara Kozłowska Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

GMINA ZAWIERCIE. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami GMINA ZAWIERCIE Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Zawiercie założenia na podstawie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami Mgr inż. Marta Majka IGO Sp. z o.o. Instytut Gospodarowania Odpadami GMINA ZAWIERCIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji MAREK GÓRSKI 1 Lublin marzec 2017 prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Podstawy prawne systemu Prawo UE w szczeg. Dyrektywa ramowa o odpadach 98/2008 ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Gmina Kijewo Królewskie

Gmina Kijewo Królewskie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Kujawsko Pomorskiego w Toruniu 2) KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z tworzyw sztucznych WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE 2) WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mielno za 2015 rok Mielno, kwiecień 2016 r. 1 I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

, Gmina Trzebiechów * t

, Gmina Trzebiechów * t ADRF9AT 1 ) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB " ""O^A,,^ ^,m,war^- A PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ 1 > ^^f 007 * Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI.. ^^ ^1.MODCI^T^D ^^UD^MN/ KOMUNALNYMI ZA 2015

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda za rok 2015 Sporządził Andrzej Włodarczyk Nowa Ruda, kwiecień 2016 Spis treści: 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII / 209 / 12 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 591 UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM

Gmina Śrem, Plac 20 Października 1, ŚREM SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2) WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1)

WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ADRESAT 1) WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Raciąż ul. Kilińskiego Raciąż

Urząd Gminy Raciąż ul. Kilińskiego Raciąż SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2) MAZOWIECKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO

Osiągnięty poziom ograniczenia BIO Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 3 Obliczanie limitu BIO Dr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi?

PRZEWODNIK DLA GMIN. Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? PRZEWODNIK DLA GMIN Jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi? Obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR ROCZNEGO SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2015 rok z dnia 30 marca 2016 r. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo