Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji"

Transkrypt

1 Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: o o gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej i inne). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) strumień odpadów komunalnych stanowią: frakcje segregowane i gromadzone selektywnie, nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne. Skład odpadów komunalnych Średni skład materiałowy odpadów komunalnych wytwarzanych, ustalono w oparciu o wyniki badań prowadzonych na terenie kraju przedstawiono na rysunku 1. Ilość odpadów Bilans odpadów komunalnych wytworzonych w Polsce w 2004 r. i 2008 r. przedstawiono w tabeli 1, a na rysunku 2 masę zebranych odpadów ogółem i na 1 mieszkańca w latach ; 0,8 12; 3,2 11; 0,6 13; 2,6 10; 0,3 13; 2,6 1; 9,6 10; 0,2 14; 5,3 1; 19,1 9; 4,0 12; 4,5 14; 5,3 9; 2,3 8; 4,2 7; 3,2 8; 6,8 2; 10,0 7; 2,8 2; 10,2 3; 1,5 4; 11,0 3; 2,7 6; 28,9 5; 2,5 4; 15,2 6; 36,7 5; 4,0 Odpady w dużych miastach Odpady w małych miastach

2 11; 0,8 13; 1,3 14; 2,6 1; 5,0 10; 0,7 12; 4,9 9; 2,1 8; 16,9 2; 10,0 3; 2,4 4; 10,3 7; 5,9 5; 4,1 6; 33,1 Odpady na terenach wiejskich Rys. 1. Skład materiałowy odpadów komunalnych wytwarzanych w kraju w 2008 r. Tabela 1. Odpady komunalne wytworzone w Polsce w 2004 r. i 2008 r. Lp. Rodzaj odpadów Masa wytworzonych odpadów, w tys. Mg w tym ogółem ogółem w dużych miastach (>50 tys.) w małych miastach na terenach wiejskich Wzrost: 2008 r. stosunku do 2004 r., w tys. Mg 1 Papier i tektura , , ,5 2 Szkło ,3 545,9 323, ,3 3 Metale ,5 84,5-252,0 4 Tworzywa sztuczne ,6 830,9 346,1 356,6-26,4 5 Odpady wielomateriałowe ,2 134,7 124,5 141,9-309,8 6 Odpady kuchenne i ogrodowe ,6 1582,3 1156,7 1149,7 1038,6 7 Odpady mineralne 467, ,1 205, Frakcja < 10 mm 1030,7 229,7 215,7 585,3 9 Tekstylia ,8 124,8 126,8 74,2 151,8 10 Drewno ,8 12,8 9,3 22,7-147,2 11 Odpady niebezpieczne 93 89,4 41, ,2-3,6 12 Inne kategorie , ,4 170,3 234,7 13 Odpady wielkogabarytowe ,3 141, ,5-230,7 14 Odpady z terenów zielonych ,4 292,1 166,8 90,6 223,4 Razem ,9 3153,8 3474,4 299,0 26,6 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2008 r. była o ok. 2,5% większa niż w roku Z danych statystycznych wynika, że źródłem około 70% odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe. Masa zebranych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca wzrosła w latach od 258 do 263 kg, a wskaźnik mieszkańców objętych wywozem od 82,7 do 82,9%. Nadal od ok. 17% mieszkańców nie było objętych wywozem, głownie z obszarów wiejskich. W 2008 r. odebrano z miast 88,8% odpadów komunalnych a z terenów wiejskich - 68,4%.

3 Ilość zbereanych odpadów, tys. Mg w tys. ton w kg na 1 mieszka Ilośc zebranych odpadów, kg/mieszkańca Lata 240 Rys. 2. Ilość zebranych odpadów komunalnych ogółem i na 1 mieszkańca w latach (GUS) 1.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji Definicja Termin odpady ulegające biodegradacji został zdefiniowany w ustawie o odpadach: 7) odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Skład odpadów komunalnych ulegające biodegradacji Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: o papier i tekturę, o odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50% frakcji tekstyliów), o odpady z terenów zielonych, o odpady kuchenne i ogrodowe o drewno. Substancje ulegające biodegradacji zawierają również odpady wielomateriałowe oraz frakcja drobna < 10 mm. Dla potrzeb tego opracowania do odpadów ulegających biodegradacji zaliczono: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone, 50% frakcji papier-tektura, tekstyliów i drewna, 40% odpadów wielomateriałowych oraz 30% frakcji drobnej <10 mm Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Ilości wytwarzanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji w latach 1995, 2000, 2004 i 2008 przedstawiono w tabeli 2. Dla potrzeb określenia postępów w gospodarowaniu odpadami ulegającymi biodegradacji przyjęto, że w roku 1995, jako roku odniesienia, zostało wytworzonych 4,38 mln Mg tych odpadów, przy czym na mieszkańca miasta przypadało 155 kg/a, zaś na mieszkańca wsi 47 kg/a. Masa odpadów ulegających biodegradacji stanowiła 44% masy odpadów komunalnych wytworzonych w 1995 r.

4 Tabela 2. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzone w latach 1995, 2000, 2004 i 2008 Lp. Wyszczególnienie 1995* 2000* 2004** Papier i tektura, tys. Mg ,5 2 Odpady z terenów zielonych, tys. Mg ,4 3 Odpady ulegające biodegradacji zawarte w odpadach pozostałych, tys. Mg ,6 4 Razem, tys. Mg ,5 5 Masa wytworzonych odpadów, tys. Mg ,0 6 Udział odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych, % 44,0 40,7 46,8 54,7 * - Kpgo 2006 ** - Kpgo 2010 Masę komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzoną w 2008 r. oszacowano na poziomie 6614 tys. Mg, a ich udział w odpadach komunalnych stanowił 54,7% Odzysk i unieszkodliwianie Frakcje odpadów komunalnych segregowane i zbierane selektywnie Masa selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych (bez biodegradowalnych), w latach , systematycznie rosła od 243 do 559 tys. Mg, z średnim tempem ok. 23% rocznie. W roku 2008 wzrost wynosił aż 30%. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, ich masa wzrosła w tym okresie od 6,4 do 14,4 kg/m. Najwięcej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zebrano w 2008 r. szkła (4,6 kg/m) i makulatury (3,8 kg/m), a najmniej odpadów niebezpiecznych (ok. 0,03 kg/m). Średnio ok. 67% odpadów zebrano w gospodarstwach domowych. W 2008 r. z gospodarstw domowych pochodziło 48% papieru i tektury, 78% szkła, 73% tworzyw sztucznych, 56% metali, 97% tekstyliów i 90% odpadów wielkogabarytowych (rys. 3). masa odpadów zebranych selektywnie, w tys. Mg z infrastruktury 38 z gospodarstw domow y ch papier i tektura szkło tworzywa sztuczne metale teksty lia niebezpieczne w ielkogabary tow e biodegradow alne Rys. 3. Masa odpadów zbieranych selektywnie w 2008 r.

5 Instalacje do przetwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji W Centralnym Systemie Odpadowym (CSO), zawarte są dane o 112 instalacjach przetwarzających komunalne odpady ulegające biodegradacji (stan na koniec 2008 r.). W porównaniu do liczby instalacji działających na koniec 2005 r. (Kpgo 2010) liczba instalacji wzrosła o 30. W instalacjach tych przetwarzanych było łącznie przynajmniej 524,96 tys. Mg odpadów komunalnych, a uwzględniając odpady o kodzie (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ), przynajmniej 677,93 tys. Mg. Stwierdzenie przynajmniej wynika z faktu, że nie dla wszystkich instalacji podane zostały rodzaje i ilości przetwarzanych odpadów. Przyjmując jako kryterium rodzaje i masy odpadów kierowane do przetwarzania instalacje podzielono na trzy grupy: o kompostownie odpadów zielonych i bioodpadów - instalacje, w których przetwarzano, przede wszystkim, selektywnie zbierane bioodpady ( ), odpady zielone ( ) i odpady z targowisk ( ); o instalacje MBP - instalacje, w których przetwarzano zmieszane odpady komunalne ( ) i inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w ( ); o pozostałe instalacje biologicznego przetwarzania odpadów. Na rysunku 4 przedstawiono rozmieszczenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (źródło CSO). Na koniec 2008 r. działało w kraju 51 kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów. Przetwarzano w nich, co najmniej 87,44 tys. Mg odpadów w tym 61,67 tys. Mg odpadów zielonych (70,5% masy surowców), 4,96 tys. Mg bioodpadów (5,7%) i 7,95 tys. Mg (9,1%) odpadów komunalnych nie wymienionych w innych podgrupach ( ). Przepustowość instalacji wahała się od 10 Mg/a do 22,6 tys. Mg/a, z wartością średnią ok. 5 tys. Mg/a. Liczba instalacji MBP (na koniec 2008 r.) wynosiła 31. Przetwarzano w nich, co najmniej 578,83 tys. Mg odpadów, w tym 375,64 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych (64,9% masy przetwarzanych odpadów), 149,13 tys. Mg (25,8%) odpadów z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione w ( ). Przepustowość instalacji wahała się od 2,5 do 125 tys. Mg/a, z wartością średnią ok. 20 tys. Mg/a. Pozostałe 30 instalacji biologicznego przetwarzania odpadów to, przede wszystkim, zakłady, w których przetwarzane były osady ściekowe. Przetwarzano w nich, co najmniej 200 tys. Mg odpadów, w tym 102,04 tys. Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (51% masy przetwarzanych odpadów), 32,97 tys. Mg (16,5%) szlamów ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości ( ) i 6,39 tys. Mg odpadów zielonych (3,2%). Przepustowość instalacji wahała się od 120 Mg/a do 87,6 tys. Mg/a, z wartością średnią ok. 12 tys. Mg/a. Na koniec 2008 r. funkcjonowała również jedna spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych. Przedstawione dane należy uznać jako orientacyjne Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Definicja i pochodzenie Do odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne zalicza się 65 rodzajów zakwalifikowanych ze względu na źródło pochodzenia do 6 grup: o grupy 02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (30 rodzajów odpadów z podgrup: 02 01, 02 03, , 02 05, i 02 07),

6 o grupy 03 - odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (10 rodzajów odpadów z podgrup: i 03 03), o grupy 04 - odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego (6 rodzajów odpadów z podgrup: i 04 02), o grupy 15 - odpady opakowaniowe (3 rodzaje odpadów odpady z podgrupy 15 01: odpady papieru i tektury, drewna i tekstyliów z włókien naturalnych), o grupy 16-2 rodzaje odpadów z podgrupy (partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku), o grupy 17 - odpady drewna (kod ), o grupy 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (13 rodzajów odpadów z podgrup: 19 06, 19 08, i 19 12) liczba instalacji kompostownie - inne instalacje - instalacje MBP Rys. 4. Rozmieszczenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (źródło: CSO) Skład Właściwości fizyczne i skład chemiczny odpadów ulegających biodegradacji z sektora przemysłowego są bardzo zróżnicowane i zależą miejsca powstawania odpadów, rodzajów

7 użytych surowców oraz warunków technologicznych prowadzenia procesu. Z kolei odpady wytwarzane w poszczególnych sektorach przemysłu z reguły charakteryzują; jednorodność i stabilne, zbliżone właściwości fizyczne i chemiczne Ilość odpadów Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach według GUS, w podziale na grupy przedstawiono na rysunku 5. Masa wytworzonych odpadów, tys. Mg , , ,7 3810,8 3052, , ,8 2030,3 2697,8 7000,8 6724,3 7072, ,7 4580,2 2904, Lata Grupa 02 Grupa 03 Grupa 04 Grupa 15 Grupa 16 Grupa 17 Grupa 19 Rys. 5. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach (źródło GUS) Według GUS masa wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji z sektora przemysłowego rosła od 11902,9 do 13738,1 tys. Mg/a w latach , z tempem ponad 3,5% rocznie. W okresie tempo wzrostu ilości wytwarzanych odpadów spadło i wynosiło średnio ok. 1,5% rocznie, osiągając w 2008 r. masę 13329,1 tys. Mg. W 2008 r. najwięcej wytwarzano: o osadów z klarowania wody ( ) 16,4% całej masy odpadów ulegających biodegradacji z sektora przemysłowego; o odpadów trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w (kod ) 13,8% masy odpadów biodegradowalnych z sektora przemysłowego; o odpadów wysłodki (kod ) - 12,8% masy odpadów biodegradowalnych z sektora przemysłowego Odzysk i unieszkodliwianie Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne, przede wszystkim, były odzyskiwane. Według danych GUS, w latach , średnio odzyskiwano 75,6% masy odpadów (od 73,5% w 2008 r. do 77,9% w 2007 r.) (rys. 6). Unieszkodliwiano średnio 21,3%. W grupie metod unieszkodliwiania dominowały inne sposoby - 63,3% masy unieszkodliwionych odpadów w 2008 r. Na składowiskach własnych i innych składowano -

8 27,5% odpadów, 5,5% odpadów unieszkodliwiono metodami biologicznymi, a 6,7% poddawano termicznemu przekształceniu. Magazynowano czasowo zaledwie średnio 3,1% masy wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne ,5 5,0 1,8 1,7 14,6 3,5 Lata ,9 74,5 76,3 3,6 1,5 1,2 3,9 1,31, Udział, % poddane odzyskowi unieszkodliwiane termicznie unieszkodliwiane tbiologicznie składow ane unieszkodliwiane w inny sposób magazynowane czasowo Rys. 6. Udziały mas odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach (GUS) W grupie metod odzysku zarządzający odpadami najczęściej podawali sposób R14 - Inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, nie wymienione w punktach od R1 do R13 (źródło CSO). W latach postępowano tak z ponad 50% wytworzonych odpadów i udział tego działania praktycznie nie zmieniał się. Ważnymi metodami odzysku były również metody: o R1 - Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, w latach postępowano tak z od 10,6% (2002 r.) do 23% (2006 r.) wytworzonych odpadów, średnio 17%; o R3 - Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), w latach postępowano tak z od 4,6% (2003 r.) do 11,1% (2006 r.) wytworzonych odpadów, średnio 7,8%, o R10 - Rozprowadzenie na powierzchni ziemi, w celu nawożenia lub ulepszania gleby lub rekultywacji gleby i ziemi, w latach obserwowano wyraźny spadek wykorzystania tej metody; postępowano tak z od ok. 13% (2002 r. i 2003 r.) do 4,1% (2008 r.) wytworzonych odpadów, średnio 8,2%. 2. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami 2.1. Odpady komunalne Prognoza zmian ilości odpadów komunalnych wyznaczono w oparciu o zmiany jednostkowych wskaźników wytwarzania i składu mieszaniny odpadów komunalnych określone jako średnie wartości trendów zmian ustalonych metodą historyczną i LCA-IWM. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach przedstawiono na rysunku 7. 1,1 0,6 10,8 12,5 16,1 8,4 3,3 3,0 2,9

9 Masa odpadów, tys. Mg Odpady ulegajace biodegradacji Lata Odpady komunalne Rys. 7. Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji w latach Oczekuje się wzrostu współczynnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca do poziomu 329 kg/(m a) w 2013 r. i 377 kg/(m a) w 2020 r. i ilości wytwarzanych odpadów z tempem od 1,2 do 1,6% rocznie Komunalne odpady ulegające biodegradacji Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji podano na rysunku 7. Podstawowym celem w zakresie gospodarowania komunalnymi odpadami ulegającymi biodegradacji w najbliższej dekadzie będzie uzyskanie wymaganych poziomów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2013 i 2020 oraz wymaganych poziomów ponownego wykorzystania i recyklingu wybranych odpadów komunalnych w roku 2020 (50% odpadów papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych z gospodarstw domowych). Na rysunku 8 przedstawiono prognozy wytwarzania komunalnych odpadów w kraju, ilości dopuszczone do składowania i zbierane selektywnie, oraz zapotrzebowanie na przepustowość instalacji do przetwarzania odpadów pozostałych w latach 2010, 2013 i Przepustowość instalacji do przetwarzania pozostałych odpadów komunalnych w roku 2013 powinna wynosić około 7200 tys. Mg. Docelowo w 2020 r. ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie powinna przekraczać 1,53 mln Mg. Wobec powyższego szacuje się, że w 2018 r. trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie, co najmniej 3,6 mln Mg Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Prognozę wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych w latach uwzględniającą uwarunkowania wynikające z oczekiwanego rozwoju podmiotowych gałęzi przemysłu oraz planowanej gospodarki odpadami komunalnymi przedstawiono na rysunku 9.

10 Masa odpadów, tys. Mg Odpady dopuszczon e do składowania Lata Odpady zbierane selektywbie Odpady wymagajace przetworzenia Odpady pozostałe wymagajace przetworzenia Rys. 8. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczone do składowania i zbierane selektywnie, oraz zapotrzebowanie na przepustowość instalacji do przetwarzania odpadów pozostałych w latach 2010, 2013 i masa wytwarzanych odpadów, tys. Mg grupa 02 grupa 03 grupa 04 grupa 15 grupa 16 grupa 17 grupa 19 Rys. 9. Prognozowane masy wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych wg grup odpadów Lata

11 dr hab. inż. Andrzej Jedrczak, Zielona Góra, ul. Zawiszy Czarnego 2A Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Sfinansowano ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Zielona Góra, kwiecień 2010 r.

12 2

13 SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Stan prawny w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji Nowe przepisy prawnych UE Stan prawny w Polsce Odpady komunalne Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych Skład odpadów komunalnych Ilość odpadów Odzysk i unieszkodliwianie Frakcje odpadów komunalnych segregowane i zbierane selektywnie Odpady komunalne stałe zebrane i unieszkodliwione Prognoza nagromadzenia Prognoza zmian ilości i składu mieszaniny odpadów komunalnych Trendy zmian demograficznych, ekonomicznych i społecznych kraju w kontekście ich oddziaływań na gospodarkę odpadami Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych Odpady komunalne ulegające biodegradacji Definicja Skład odpadów komunalnych ulegające biodegradacji Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Instalacje do przetwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji Prognoza ilości wytwarzanych komunalnych odpadów ulegających biodegradacji Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Charakterystyka odpadów Ilość odpadów Odzysk i unieszkodliwianie Prognoza nagromadzenia Komunalne osady ściekowe Ilość odpadów Odzysk i unieszkodliwianie

14 7.3. Prognoza nagromadzenia Prognozy zmian sposobów gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji Podsumowanie Wykorzystane materiały

15 Spis tabel Tabela 1. Skład morfologiczny i jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych w latach 2000, 2004 i Tabela 2. Odpady komunalne wytworzone i zebrane Tabela 3. Odpady komunalne zebrane według województw w latach Tabela 4. Masa zebranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych w latach Tabela 5. Odpady papieru i tektury zbierane selektywnie w latach 2004 i 2008 wg województw Tabela 6. Bioodpady zbierane selektywnie z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury w 2008 r Tabela 7. Tekstylia zbierane selektywnie w latach Tabela 8. Odpady zielone wytworzone i zbierane w latach 2000, 2004, 2007 i Tabela 9. Odpady komunalne stałe zebrane i unieszkodliwione w latach Tabela 10. Prognozowane zmiany jednostkowych, masowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych z dużych miast Tabela 11. Prognozowany skład materiałowy odpadów komunalnych z dużych miast Tabela 12. Prognozowane zmiany jednostkowych, masowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych z małych miast Tabela 13. Prognozowany skład materiałowy odpadów komunalnych z małych miast Tabela 14. Prognozowane zmiany jednostkowych, masowych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych ze wsi Tabela 15. Prognozowany skład materiałowy odpadów komunalnych ze wsi Tabela 16. Liczby ludności Polski w latach Tabela 17. Wartości PKB Polski w latach Tabela 18. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych z dużych miast Tabela 19. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych z małych miast Tabela 20. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych z terenu wsi Tabela 21. Prognozowane masy wytwarzania odpadów komunalnych w kraju Tabela 22. Ilości komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytworzone w latach 1995, 2000, 2004 i Tabela 23. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z dużych miast Tabela 24. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z małych miast Tabela 25. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z obszarów wsi Tabela 26. Prognozowane masy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji z obszaru kraju Tabela 27. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach 2002, 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy Tabela 28. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach , w podziale na rodzaje i podgrupy Tabela 29. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach w podziale na województwa Tabela 30. Masa odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzonych w latach 2002, 2004, 2006 i 2008, w podziale na rodzaje i podgrupy Tabela 31. Masa odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzonych, odzyskanych i unieszkodliwionych w latach Tabela 32. Metody postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne wytworzonymi w latach Tabela 33. Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne wytworzone, odzyskane i unieszkodliwione według województw w 2008 r Tabela 34. Wartości parametrów przyjęte do testowania modeli Tabela 35. Wartości parametrów przyjęte w równaniach

16 Tabela 36. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych wytwarzanych w latach Tabela 37. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 2 wytwarzane w latach Tabela 38. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 3 wytwarzane w latach Tabela 39. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 4 wytwarzane w latach Tabela 40. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 15 wytwarzane w latach Tabela 41. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 16 wytwarzane w latach Tabela 42. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 17 wytwarzane w latach Tabela 43. Prognozowane masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych z grupy 19 wytwarzane w latach Tabela 44. Prognozowane masy wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalnych w grupie Tabela 45. Liczba oczyszczalni ścieków i procent obsługiwanej ludności w latach 2000, 2004 i Tabela 46. Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków wytworzone w latach 2000, 2004 i 2008, w tys. Mg sm Tabela 47. Prognozowane masy odpadów komunalnych i pozostałych oraz komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na obszarze kraju w 2013 roku Tabela 48. Prognozowane masy odpadów komunalnych i pozostałych oraz komunalnych odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na obszarze kraju, w 2020 roku

17 Spis rysunków Rys. 1. Rozmieszczenie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. (źródło: CSO) Rys. 2. Prognozy wytwarzania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji aktualne oraz przyjęte w Kpgo 2006 i Kpgo Rys. 3. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzonych w latach według danych GUS i CSO Rys. 4. Masy odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne wytworzone w latach , w podziale na grupy, według GUS i danych z CSO Rys. 5. Udziały mas odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach (GUS) Rys. 6. Udziały mas odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w latach (CSO) Rys. 7. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 8. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 02 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 9. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 03 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 10. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 04 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 11. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 15 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 12. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 16 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 13. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 17 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 14. Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji z grupy 19 w latach wyznaczona w oparciu o różne równania ekstrapolacji danych historycznych z bazy GUS Rys. 15. Prognoza wytwarzania osadów ściekowych wg Kpgo 2010 oraz prognoza na lata , uwzględniająca wzrost wytwarzania osadów w aktualizacji KPOŚK

18 8

19 1. Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie trójstronnej umowy nr 139/10/Wn50/NE-OZ-Tx/D zawartej w dniu r. pomiędzy Ministerstwem Środowiska, Narodowym Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz autorem tego opracowania. 2. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest przedstawienie prognoz zmian w zakresie wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji w Polsce w latach Opracowanie bazuje na prognozach zmian gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Kpgo 2010 i stanowi aktualizację tych danych w oparciu o wyniki badań oraz dane statystyczne GUS oraz zgromadzone w bazie Centralnego Systemu Odpadowego dla lat Zakres opracowania obejmuje: o o o o o o o przegląd stanu prawa w zakresie gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji analizę dotychczasowych trendów zmian ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w aspekcie zgodności z prognozami opracowywanymi dla potrzeb planu gospodarki odpadami oraz innych dokumentów strategicznych, ocenę aktualnego stanu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem preferowanych opcji postępowania z tymi odpadami: przedstawienie trendów zmian demograficznych, ekonomicznych i społecznych kraju w kontekście ich oddziaływań na gospodarkę odpadami; opracowanie nowych prognoz wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji na lata z ustaleniem wielkości strumieni odpadów ulegających biodegradacji wymagających zagospodarowania; opracowanie prognoz zmian sposobów gospodarowania strumieniami odpadów ulegających biodegradacji dla osiągnięcia celów w zakresie ograniczania składowania komunalnych odpadów ulegających biodegradacji. podsumowanie i wnioski. 9

20 10

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo