Bruksanvisning för Red Shield stötsensor. Bruksanvisning for Red Shield støtsensor. Instrukcja obsługi czujnika wstrząsu Red Shield

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för Red Shield stötsensor. Bruksanvisning for Red Shield støtsensor. Instrukcja obsługi czujnika wstrząsu Red Shield"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för Red Shield stötsensor Bruksanvisning for Red Shield støtsensor Instrukcja obsługi czujnika wstrząsu Red Shield Operating Instructions for Red Shield shock sensor SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA Spara dessa anvisningar för framtida behov! BESKRIVNING Red Shield stötsensor har en vibrationsaktiverad sensor som monteras direkt på fönstrets eller dörrens glasruta. Sensorn utlöser det trådlösa villalarmets Smart Panel när den detekterar vibrationer som orsakas av slag mot glaset eller av att någon bryter upp eller krossar ett fönster. Innehåll 1 st. Red Shield stötsensor 1 st. dubbelsidigt självhäftande fästlapp 1 st. installations- och bruksanvisningshäfte 1. Transmitter = Sändare 2. Batterilock, 2 st. alkaliska batterier storlek AAA (ingår inte) 3. Sensor 4. LED=Lysdiod Placering MONTERING Bestäm först var sensorn ska placeras: i de mest utsatta rummen eller nära viktiga in-/utgångar på säkert avstånd från extrema temperaturkällor (radiatorer, ugnar, spisar och liknande) och större metallföremål som kan störa den trådlösa signalöverföringen skyddade mot direkt solljus endast inomhus och inte bakom skiljeväggar där bästa RF-prestandan kan uppnås (vid behov). Start av stötsensorn Ta bort batterilocket och sätt i 2 st. nya AAA-batterier med polaritet enligt figur ovan, och sätt tillbaka locket. Indikering av låg batterinivå: Om batterierna behöver bytas blinkar den RÖDA lysdioden på sändaren långsamt. Installation av stötsensorn 1. Montera sändaren på en fast yta, t.ex. en vägg. Använd de medföljande dubbelsidigt självhäftande fästlapparna eller skruvarna och pluggarna. 2. Använd den dubbelsidigt självhäftande fästlappen när du monterar stötsensorns sensordel. 3. Kontrollera att glaset är rent och fritt från damm. Montering med dubbelsidigt självhäftande fästlappar 1. Kontrollera att fästytan är ren. 2. Dra av den ena skyddsfolien och sätt fast fästlappen på sändaren. 3. Dra av den andra skyddsfolien och pressa fast sändaren på fästytan tills den sitter säkert. 4. Sätt fast sensorn på samma sätt. 2

3 Inställning av huskod SVENSKA HANDHAVANDE Om inte fabriksinställningarna för det trådlösa villalarmets Smart Panel ändrats, behöver huskoden INTE ändras. Om däremot inställningarna på Smart Panel ändrats, eller behöver ändras för att lösa problem med att Smart Panel och sensorerna fungerar endast ibland eller inte alls, eller stör andra system, måste även huskoden på alla systemmoduler (sensorer och sirener) ändras. Inställningarna för huskoden kan ändras enligt anvisningarna nedan. Det finns fyra byglar eller DIP-omkopplare på varje enhet. Ta bort locket till byglarnas fack. Dra sedan ut eller stick in byglarna i kontakterna för att ändra huskoden. En isatt bygel betyder ON och en borttagen bygel OFF. Den fabriksinställda koden innebär att alla byglar är isatta. För att systemet ska fungera korrekt måste byglarna på Smart Panel och alla övriga systemmoduler (sensorer och sirener) överensstämma exakt. Byglar för huskod HOUSE CODE Smart Panel Alla sensorer Fabriksinställd huskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Bygel: ON = isatt, OFF = utdragen DIP-omkopplare för huskod Fjärrkontroll Fabriksinställd huskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Kodinställningar för zontilldelning Sensorn levereras med förinställd zontilldelning. Sensorn kan tilldelas till en annan zon enligt anvisningarna nedan. Skruva loss och ta bort locket till bygelfacket på sensorns baksida. I området märkt Zone Code finns åtta par metallkontakter markerade med var sin siffra. Siffran vid kontaktparet med isatt bygel står för den aktuella zonen. Du tilldelar sensorn till en annan zon genom att ta bort bygeln från den nuvarande zonen och sätta i den i kontaktparet som motsvarar det nya zonnumret. UNDERHÅLL Produkten kan rengöras med en mjuk, fuktig trasa och sedan torkas. Använd inte slipande eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel eller aerosolprodukter, eftersom sådana medel kan skada eller missfärga produkten. Se till att vatten inte kan komma in i produkten och försök aldrig rengöra produkten invändigt. Batterier Se till att batterier inte korroderar eller läcker, eftersom detta kan orsaka permanenta skador på produkten. Sätt i batterierna med rätt polaritet enligt märkningen inuti batterifacken. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ. Använd inte laddningsbara batterier. Uttjänta batterier ska lämnas till återvinning enligt gällande regler. Släng inte batterierna i hushållssoporna. BRÄNN ALDRIG BATTERIER. Larmsystemets begränsningar Inte ens de mest avancerade larmsystem kan ge 100-procentigt skydd mot inbrott eller miljöhändelser. Alla larmsystem kan drabbas av försämrade funktioner eller kan av olika skäl misslyckas med att larma. Observera att du kan få problem med larmsystemet om: sensorerna inte placeras inom hörhåll från de platser där människor sover eller i avlägsna delar av byggnaden sensorerna placeras bakom dörrar eller andra hinder inkräktarna tar sig in via oskyddade ingångar (där inga sensorer placerats) inkräktarna med hjälp av teknisk utrustning kan förbikoppla, blockera eller koppla ur hela systemet eller delar av det 3

4 SVENSKA sensorernas strömförsörjning inte räcker till eller har kopplats ur sensorerna inte är placerade i rätt miljö-/temperaturförhållanden, t.ex. sitter för nära en värmekälla. OBS! Felaktigt underhåll är den vanligaste orsaken till larmfel. Därför bör du testa larmsystemet minst en gång i veckan för att säkerställa att sensorerna och sirenerna fungerar korrekt. Ett larmsystem kan ge dig rätt till lägre försäkringspremier, men det kan aldrig ersätta en försäkring. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: Jula AB, Box 363, SKARA 4

5 NORSK NORSK Ta vare på disse anvisningene for fremtidig bruk! BESKRIVELSE Støtsensoren fra Red Shield har en vibrasjonsaktivert sensor som festes direkte på glasset i et vindu (eller en dør). Sensoren er laget for å utløse smartpanelet i det trådløse boligalarmsystemet når den merker vibrasjoner forårsaket av støt mot glasset eller at noen tvinger opp eller knuser vinduet. Settet inneholder: 1 stk. Red Shield støtsensor 1 stk. dobbeltsidig limpute 1 stk. monterings- og bruksanvisning 1. Transmitter = Sender 2. Battery compartment cover = Deksel til batterilomme. 2 x AAA batteries required (not included) = Bruker 2 stk. AAA-batterier (ikke inkl.) 3. Sensor 4. LED-lampe Plassering MONTERING Først bestemmer du plasseringen av sensoren. Den bør plasseres i de mest sårbare rommene eller nært tilgangspunkter unna ekstreme temperaturkilder (radiatorer, ovner, komfyrer osv.) og store metallgjenstander som kan forstyrre den trådløse ytelsen unna direkte sollys bare innendørs og ikke bak skillevegger der det kan oppnås best radiofrekvensytelse (om nødvendig) Slå på støtsensoren Ta av batteridekslet, sett inn nye batterier med riktig polaritet slik det er vist på figuren over og sett dekslet tilbake på plass. (Bruker 2 stk. AAA-batterier). Visning av lavt batterinivå: Hvis batteriene må skiftes ut, blinker det RØDE LED-lyset på senderen sakte. Installere støtsensoren 1. Monter senderen på en fast overflate som f.eks. en vegg, ved å bruke enten dobbeltsidig teip eller skruene og veggpluggene som følger med. 2. Når du fester sensordelen av støtsensoren på glass, bruker du den dobbeltsidige limputen. 3. Pass på at glasset er rent og ikke er støvete. Installere med dobbeltsidige limputer 1. Pass på at overflaten det skal festes på er ren. 2. Dra av ett av lagene med beskyttelsesfilm og fest det til senderen. 3. Dra av det siste laget beskyttelsesfilm og press senderen hardt på plass mot festeoverflaten til den sitter godt fast. 4. Gjenta prosedyren for å feste sensoren. 5

6 Innstillinger for boligsikkerhetskoder NORSK BRUK Hvis ikke fabrikkinnstillingene til smartpanelet i det trådløse boligalarmsystemet har blitt endret, behøver du IKKE å endre boligsikkerhetskoden. Men hvis innstillingene til smartpanelet har blitt endret, eller må endres for å løse problemet med at smartpanelet og sensorene aktiveres i utide (eller ikke virker i det hele tatt) eller forstyrrelser fra andre systemer, må boligsikkerhetskoden på alle systemmodulene (sensorer og sirener) også endres. Innstillingene for boligsikkerhetskoden kan endres slik: Det finnes 4 broer eller DIP-switcher på hver enhet. Ta vekk dekslet til brolommen og dra ut eller plugg inn broen i kontaktene for å endre boligsikkerhetskoden. Hvis en bro er plugget inn er den ON, hvis den er tatt vekk er den OFF. Standardkoden er med alle broene plugget inn. For å forsikre deg om at systemet fungerer korrekt, må du passe på at broene på smartpanelet og alle andre systemmoduler (sensorer og sirener) stemmer nøyaktig overens. Broer for boligsikkerhetskode HOUSE CODE Smartpanel Hver sensor Standard boligkode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Bro: PÅ = Plugget inn, OFF = Dratt ut DIP-switcher for boligsikkerhetskode Nøkkelring med fjernkontroll Standard boligkode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Innstillinger for sonekode Sensoren er utstyrt med en forhåndsinnstilt soneinnstilling. Sensoren kan tildeles en annen sone på følgende måte: Skru løs og ta av dekslet til brolommen på baksiden av sensoren. Der det er merket Zone Code finner du åtte par metallkontakter med et tall ved siden av hver av dem. Tallet som tilsvarer kontaktparet som det er plugget en bro i, er den nåværende sonen. For å tildele en ny sone tar du ut broen fra gjeldende sone og plugger den i over kontaktene som tilsvarer det nye sonenummeret du har valgt. VEDLIKEHOLD Produktet kan rengjøres med en myk, fuktig klut og tørkes tørr. Ikke bruk slipemidler, løsemiddelbaserte rengjøringsmidler eller spray da dette kan skade og/eller misfarge produktet. Ikke la det komme vann inn i enheten og ikke forsøk å rengjøre innsiden av enheten. Batterier Ikke la batteriene korrodere og lekke, da dette kan føre til varig skade på produktet. Pass på at du setter inn batteriene med riktig polaritet slik det er vist på innsiden av batterilommene. Ikke bland nye og gamle batterier eller batterier av ulike typer. Ikke bruk oppladbare batterier. Når batteriene har nådd enden av sin levetid, skal de avhendes hos et egnet gjenvinningssted. Ikke kast dem sammen med restavfallet. MÅ IKKE BRENNES. Begrensninger for alarmsystemet Selv det mest avanserte alarmsystem kan ikke garantere 100 % beskyttelse mot innbrudd eller miljøbetingede problemer. Alle alarmsystemer er utsatt for mulig risiko eller svikt i varsling av ulike årsaker. Merk at det kan oppstå problemer med systemet hvis Sensorene ikke plasseres innenfor hørevidde for personer som sover eller avsides områder i bygningen Sensorene er plassert bak dører eller andre hindringer Inntrengere kommer seg inn gjennom ubeskyttede tilgangspunkter (der det ikke finnes sensorer) 6

7 NORSK Inntrengere har teknologi som gjør at de kan gå utenom, blokkere eller koble fra hele eller deler av systemet Strømforsyningen til sensorene er utilstrekkelig eller frakoblet Sensorene ikke er plassert i godkjente driftsområder/temperaturforhold, f.eks. er for nært varmekilder OBS! Utilstrekkelig vedlikehold er den vanligste årsaken til alarmsvikt. Test derfor systemet minst en gang i uken for å være sikker på at sensorene og sirenene fungerer som de skal. Selv om det å ha et alarmsystem kan gjøre at du er kvalifisert for lavere forsikringspremier, er ikke systemet en erstatning for forsikring. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 7

8 POLSKI POLSKI Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do przyszłego użytku! OPIS Czujnik wstrząsu Red Shield jest czujnikiem aktywowanym drganiami, montowanym bezpośrednio na szybie okna lub drzwi. Czujnik wyzwala alarm w panelu Smart Panel bezprzewodowego systemu alarmowego, kiedy wykryje drgania spowodowane uderzeniem w szybę, wyłamaniem lub wybiciem okna. Zawartość 1 czujnik wstrząsu Red Shield 1 samoprzylepne mocowanie dwustronne 1 instrukcja obsługi i instalacji 1. Nadajnik 2. Pokrywa baterii, 2 baterie alkaliczne AAA (nie wchodzą w skład zestawu) 3. Czujnik 4. Dioda LED Lokalizacja MONTAŻ Najpierw zdecyduj, gdzie umieścić czujnik: w pomieszczeniach najbardziej narażonych na włamanie lub w pobliżu ważnych wejść/wyjść; w odpowiedniej odległości od ekstremalnych źródeł ciepła (grzejniki, piece, kuchenki itp.) i większych metalowych przedmiotów, które mogą zakłócać bezprzewodowy przekaz sygnału; w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych; tylko wewnątrz pomieszczeń i nie za ściankami działowymi; tam, gdzie zapewniona będzie najlepsza wydajność pod względem przekazu fal (w razie potrzeby). Uruchomienie czujnika wstrząsu Otwórz pokrywę baterii i włóż 2 nowe baterie AAA, zachowując zgodność z biegunami według rys. 1 i zamknij pokrywę. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii: Jeśli baterie wymagają wymiany, CZERWONA DIODA na nadajniku będzie powoli mrugać. Instalacja czujnika wstrząsu 1. Zamontuj nadajnik na stabilnej powierzchni, np. na ścianie. W tym celu użyj dołączonego samoprzylepnego mocowania dwustronnego lub śrub i kołków. 2. Do zamontowania części wykrywającej wstrząsy użyj samoprzylepnego mocowania dwustronnego. 3. Upewnij się, że szyba jest czysta i bez kurzu. Montaż za pomocą samoprzylepnego mocowania dwustronnego 1. Upewnij się, czy powierzchnia mocowania jest czysta. 2. Ściągnij folię ochronną i przylep mocowanie na nadajniku. 3. Ściągnij drugą folię ochronną i dociśnij nadajnik do miejsca mocowania, aż będzie stabilnie przyczepiony. 4. W ten sam sposób zamocuj czujnik. 8

9 Ustawianie kodu POLSKI OBSŁUGA Jeśli ustawienia fabryczne bezprzewodowego panelu alarmowego Smart Panel nie zostały zmienione, NIE ma potrzeby zmiany kodu. Jeśli jednak ustawienia na panelu Smart Panel zostaną zmienione lub jeżeli muszą zostać zmienione, aby rozwiązać problem zakłóconej współpracy między panelem a czujnikami, lub panel i czujniki zakłócają działanie innych systemów, kod domowy musi zostać zmieniony we wszystkich modułach systemu (czujniki i syreny). Ustawienia kodu zmienia się zgodnie z poniższymi wskazówkami. Na każdej jednostce znajdują się cztery zworki i przełącznik typu DIP. Zdejmij pokrywę osłaniającą zworki. Aby zmienić kod, wyciągnij zworki z kontaktów lub wciśnij je. Włożona zworka oznacza położenie ON (WŁ), a wyjęta OFF (WYŁ). Ustawiony fabrycznie kod poznaje się po tym, że wszystkie zworki są wciśnięte. Aby system działał poprawnie, przełączniki na panelu Smart Panel i pozostałe moduły systemu (czujniki i syreny) muszą być tak samo skonfigurowane. Zworki kodu KOD DOMOWY Smart Panel Wszystkie czujniki Kod domowy ustawiony fabrycznie: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Zworka: ON (WŁ) = włożona, OFF (WYŁ) = wyciągnięta Przełącznik typu DIP Pilot zdalnego sterowania Kod domowy ustawiony fabrycznie: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Ustawienia kodu dla podziału stref Czujnik posiada fabryczne ustawienie podziału stref. Do czujnika może być przydzielona inna strefa według poniższej instrukcji. Odkręć i zdejmij pokrywę osłaniającą zworki z tyłu czujnika. W miejscu oznaczonym Zone Code znajduje się osiem par metalowych kontaktów, każdy oznaczony swoją cyfrą. Cyfra przy parze kontaktów z wciśniętą zworką oznacza strefę. Należy przydzielić nową strefę do czujnika przez wyjęcie zworki dla aktualnej strefy i włożenie jej w kontakt odpowiadający nowemu numerowi strefy. KONSERWACJA Produkt należy czyścić miękką, wilgotną szmatką, a później wytrzeć do sucha. Nie używaj ściernych i bazujących na rozpuszczalnikach środków czyszczących ani aerozoli, ponieważ środki tego typu mogą uszkodzić lub odbarwić produkt. Dopilnuj, aby woda nie dostała się do środka produktu i nigdy nie próbuj czyścić go od wewnątrz. Baterie Upewnij się, że baterie nie rdzewieją i nie przeciekają, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia produktu. Włóż baterie odpowiednimi biegunami, zgodnie z oznaczeniem wewnątrz przegródki na baterie. Nie łącz starych i nowych baterii ani baterii różnego typu. Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania. Zużyte baterie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zużytych baterii nie wyrzucaj wraz z odpadami gospodarczymi. NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA. Ograniczenia systemu alarmowego Nawet najbardziej zaawansowane systemy alarmowe nie gwarantują stuprocentowej ochrony przed włamaniem i zdarzeniami losowymi. Wszystkie systemy alarmowe mogą ulec obniżonej funkcjonalności lub mogą się z różnych powodów nie włączyć. Możliwe problemy z alarmem mogą pojawić się, jeśli: czujniki nie są umieszczone w zasięgu słuchu śpiących ludzi lub są umieszczone w oddalonych częściach budynku; czujniki umieszczone są za drzwiami lub innymi przeszkodami; włamywacze wchodzą przez niechronione wejścia (tam, gdzie nie umieszczono czujników); 9

10 POLSKI włamywacze przy pomocy odpowiedniego sprzętu mogą przełączyć, zablokować lub rozłączyć cały system bądź jego część; zasilanie czujników jest niewystarczające lub zostało odłączone; czujniki nie są umieszczone w odpowiednim środowisku/temperaturze, np. są zbyt blisko źródła ciepła. UWAGA! Niewłaściwa konserwacja jest najczęstszą przyczyną usterek alarmu. Dlatego powinno się testować system alarmowy co najmniej raz w tygodniu, aby upewnić się, że czujniki i syreny działają poprawnie. System alarmowy umożliwia opłacanie niższych składek ubezpieczeniowych, ale nigdy całkowicie nie zastąpi ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 10

11 ENGLISH ENGLISH Save these instructions for future reference! DESCRIPTION The Red Shield shock sensor has a vibration-activated sensor which is mounted directly on the glass in a window or door. The sensor trips the wire-free home alarm Smart Panel when it detects vibrations caused by knocks against the glass, or by someone forcing or breaking a window. Contents 1 x Red Shield shock sensor 1 double-sided self-adhesive fastener 1 installation and operating instructions booklet 1. Transmitter 2. Battery compartment cover, 2 AAA batteries required (not included) 3. Sensor 4. LED Positioning INSTALLATION First decide where to place the sensor: in the most exposed rooms, or close to important entrances/exits at a safe distance from extreme temperature sources (radiators, ovens, stoves, etc.) and large metal objects that can disrupt the wireless signal transfer protected against direct sunlight. only indoors and not behind partition walls where the best RF performance can be achieved (if necessary). Starting the shock sensor Remove the battery cover and insert 2 new AAA batteries, with the correct polarity as illustrated above, and refit the cover. Low battery level indicator: If the batteries need to be replaced, the RED LED on the transmitter will flash slowly. Installation of shock sensor 1. Attach the transmitter to a solid surface, e.g. a wall. Use the enclosed double-sided self-adhesive fastening tabs or the screws and plugs. 2. Use the double-sided self-adhesive fastener when fitting the sensor part for the shock sensor. 3. Check that the glass is clean and free from dust. Attachment with double-sided self-adhesive stickers 1. Make sure the attachment surface is clean. 2. Pull off one of the protective films and attach the fastener to the transmitter. 3. Pull off the other protective film and press the transmitter firmly onto the attachment surface. 4. Attach the sensor in the same way. 11

12 Setting the house code ENGLISH USE If the factory settings for the wire-free home alarm Smart Panel have not been changed, there is NO NEED TO CHANGE the house code. However, if the settings on the Smart Panel have been changed, or need to be changed to resolve a problem (whereby the Smart Panel and sensors only work occasionally or not at all, or are disrupting other systems), then the house code must also be changed on all the system modules (sensors and sirens). The settings for the house codes can be changed as instructed below. There are four jumpers or DIP switches on each unit. Remove the cover of the jumper compartment. Then pull out or push the jumpers in the contacts to change the house code. An inserted jumper means ON and a removed one means OFF. The factory-set code means that all the jumpers are inserted. In order for the system to function correctly, the jumpers on Smart Panel and all the other system modules (sensors and sirens) must correspond exactly. Jumpers for house code HOUSE CODE Smart Panel All sensors Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON *Jumper: ON = inserted, OFF = removed DIP switch for house code Remote control Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON Code settings for zone allocation The sensor is delivered with pre-set zone allocation. The sensor can be allocated to a different zone as instructed below. Unscrew and remove the cover for the jumper compartment on the rear of the sensor. In the area marked Zone Code there are eight pairs of metal contacts, each marked with a separate number. The number by the contact pair with inserted jumper stands for the relevant zone. You allocate the sensor to another zone by removing the jumper from the present zone and putting it in the contact pair that corresponds to the new zone number. MAINTENANCE The product can be cleaned with a soft, damp cloth and then dried. Do not use abrasive or solvent-based detergents or aerosol products, as such substances can damage or discolour the product. Make sure that water cannot get into the product. Never try to clean the inside of the product. Batteries Make sure that batteries do not corrode or leak; this can cause permanent damage to the product. Insert the batteries with the correct polarity as indicated inside the battery compartment. Do not mix old and new batteries, or different types of batteries. Do not use rechargeable batteries. Used batteries must be recycled in compliance with regulations in force. Do not dispose of batteries in household waste. NEVER BURN BATTERIES. Limitations of the alarm system Not even the most advanced alarm systems can provide 100% protection against intruders or environmental impact. All alarm systems can be affected by reduced performance or can fail to emit an alarm for various reasons. Note that you may experience problems with the alarm system if: the sensors are not located within earshot of the places where people sleep or in remote parts of the building the sensors are placed behind doors or other obstacles intruders gain access via unprotected entrances (where no sensors have been positioned) 12

13 ENGLISH intruders are able to bypass, block or disconnect the system or parts of it using technical equipment the sensors power supply is not sufficient or has been disconnected the sensors are not placed in the correct environmental/temperature conditions, e.g. too close to a heat source. NOTE! Incorrect maintenance is one of the most common reasons for alarm faults. For this reason, you should test the alarm system at least once a week to make sure the sensors and sirens are working properly. An alarm system can entitle you to lower insurance premiums, but it can never replace insurance. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 13

14

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED

422-496. Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED 422-496 Bruksanvisning för tomte LED Bruksanvisning for nisse LED Instrukcja obsługi mikołaj LED User Instructions for Gnome LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand

422-995. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand 422-995 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi girlandy świetlnej User Instructions for light strand SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack

379-075. Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack 379-075 Bruksanvisning för skoställ Bruksanvisning for skostativ Instrukcja obsługi stojaka na buty User instructions for shoe rack SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock

940-172. Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock 940-172 Bruksanvisning för väggklocka Bruksanvisning for veggur Instrukcja obsługi zegara ściennego User Instructions for wall clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter

619-567. Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter 619-567 Bruksanvisning för voltmeter Bruksanvisning for voltmeter Instrukcja obsługi woltomierz User instructions for voltmeter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-497 Bruksanvisning för ljusslinga tomtar LED Bruksanvisning for lysslynge nisser LED Instrukcja obsługi łańcucha mikołaje LED User Instructions for light strand gnomes LED SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star

Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star 422-548 Bruksanvisning för toppstjärna Bruksanvisning for toppstjerne Instrukcja obsługi gwiazda na choinkę User instructions for top star SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem

Bruksanvisning för julby med tåg. Bruksanvisning for juleby med tog. Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem Bruksanvisning för julby med tåg Bruksanvisning for juleby med tog Instrukcja obsługi świątecznej wioski z pociągiem User Instructions for Christmas Village with Train 422-426 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

423-458. Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-458 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 956-128 Bruksanvisning för campingbord med stolar Bruksanvisning for campingbord med stoler Instrukcja obsługi stołu kempingowego z krzesłami User instructions for camping table with chairs SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 716-032 Bruksanvisning för tak till robotgräsklippare Bruksanvisning for tak til robotgressklipper Instrukcja użytkowania zadaszenia do kosiarki samojezdnej User Instructions for robot mower roof SE -

Bardziej szczegółowo

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight

423-339. Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight 423-339 Bruksanvisning för LED-downlight Bruksanvisning for LED-downlight Instrukcja obsługi lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield översvämningssensor. Bruksanvisning for Red Shield oversvømmelsessensor

Bruksanvisning för Red Shield översvämningssensor. Bruksanvisning for Red Shield oversvømmelsessensor Bruksanvisning för Red Shield översvämningssensor Bruksanvisning for Red Shield oversvømmelsessensor Instrukcja instalacji i obsługi czujnika przeciwzalaniowego Red Shield User Instructions for Red Shield

Bardziej szczegółowo

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp

957-189. Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp 957-189 Bruksanvisning för pannlampa Bruksanvisning for hodelykt Instrukcja obsługi lampy czołowej User Instructions for headlamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp

423-420. Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp 423-420 Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampa stołowa User Instructions for table lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem

Bruksanvisning för tvålpump med sensor. Bruksanvisning for såpedispenser med sensor. Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem Bruksanvisning för tvålpump med sensor Bruksanvisning for såpedispenser med sensor Instrukcja obsługi dozownika mydła z czujnikiem User Instructions for Soap Dispenser with Sensor 431-113 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED

420-068. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED 420-068 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampki LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights

Bruksanvisning för julbelysning. Bruksanvisning for julebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego. User Instructions for Christmas Lights Bruksanvisning för julbelysning Bruksanvisning for julebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia świątecznego User Instructions for Christmas Lights 422-947 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie

Bruksanvisning för batterijlus LED. Bruksanvisning for batterilys LED. Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie Bruksanvisning för batterijlus LED Bruksanvisning for batterilys LED Instrukcja obsługi świeczki LED na baterie User Instructions for battery light LED 422-387 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-310 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB

Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp. Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap. Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB Bruksanvisning för USB-kyl-/värmeskåp Bruksanvisning for USB-kjøle-/varmeskap Instrukcja obsługi lodówki z funkcją utrzymywania ciepła, na USB User Instructions for USB Cooler/Warmer 929-464 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock

Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock 940-180 Bruksanvisning för väckarklocka Bruksanvisning for vekkeklokke Instrukcja obsługi budzika User Instructions for alarm clock SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för sirensensor. Bruksanvisning for sirenesensor. Instrukcja obsługi czujnika alarmowego. User Instructions for Siren Sensor

Bruksanvisning för sirensensor. Bruksanvisning for sirenesensor. Instrukcja obsługi czujnika alarmowego. User Instructions for Siren Sensor Bruksanvisning för sirensensor Bruksanvisning for sirenesensor Instrukcja obsługi czujnika alarmowego User Instructions for Siren Sensor 441-095 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-994 Bruksanvisning för julkalender LED Bruksanvisning for julekalender LED Instrukcja obsługi kalendarza adwentowego LED User Instructions for advent calendar LED SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W

Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W. Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W Bruksanvisning för lysrörsarmatur 2 x 18 W Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej 2 x 18 W Operating Instructions for Strip Light 2 x 18 W 424-054 SV PL EN Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light

422-540. Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light 422-540 Bruksanvisning för adventsljus Bruksanvisning for adventsstake Instrukcja obsługi świecznika adwentowego User instructions for advent light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie

Bruksanvisning för batteridriven julstjärna. Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie 422-420 Bruksanvisning för batteridriven julstjärna Bruksanvisning for batteridrevet julestjerne Instrukcja obsługi gwiazdy bożonarodzeniowej na baterie User instructions for battery powered powered Star

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 9-09 9- Bruksanvisning för adapter vattentemperaturgivare Bruksanvisning for adapter til vanntemperaturmåler Instrukcja obsługi przejściówki do czujnika temperatury wody User instructions for Adapter Water

Bardziej szczegółowo

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick

422-543 422-544. Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick 422-543 422-544 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznik User instructions for candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light

422-590. Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light 422-590 Bruksanvisning för ljusslinga Bruksanvisning for lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego User instructions for string light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler

619-622. Bruksanvisning för digital däckdjupstestare. Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler 619-622 Bruksanvisning för digital däckdjupstestare Bruksanvisning for digital dekkdybdemåler Instrukcja obsługi cyfrowego miernika głębokości bieżnika opony User instructions for digital tyre tread gauge

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp

Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp 423-459 Bruksanvisning för fönsterlampa Bruksanvisning for vinduslampe Instrukcja obsługi lampa okienna User Instructions for window lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 422-467 422-474 Bruksanvisning för julstjärna Bruksanvisning for julestjerne Instrukcja obsługi gwiazda bożonarodzeniowa Operating instructions for Christmas star SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie

Bruksanvisning för batterivärmda handskar. Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker. Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie Bruksanvisning för batterivärmda handskar Bruksanvisning for batterioppvarmede hansker Instrukcja obsługi podgrzewanej rękawicy na baterie User Instructions for Battery Heated Gloves 9-07 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED

Bruksanvisning för ljusslang LED. Bruksanvisning for lysslange LED. Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Bruksanvisning för ljusslang LED Bruksanvisning for lysslange LED Instrukcja obsługi węża świetlnego LED Operating instructions for LED rope lighting 946 487 / 946 488 / 946 489 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio

Bruksanvisning för FM/AM radio. Bruksanvisning for FM/AM-radio. Instrukcja obsługi radia FM/AM. User Instructions for FM/AM radio Bruksanvisning för FM/AM radio Bruksanvisning for FM/AM-radio Instrukcja obsługi radia FM/AM User Instructions for FM/AM radio 920-095 920-098 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb

Bruksanvisning för RGB-lampa LED. Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED. Instrukcja obsługi żarówki RGB LED. User Instructions for RGB LED Bulb Bruksanvisning för RGB-lampa LED Bruksanvisning for RGB-lyspære, LED Instrukcja obsługi żarówki RGB LED User Instructions for RGB LED Bulb 420-608 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett

Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset. Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadsset Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingssett Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User Instructions for LED Downlight, Add-on

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 033-191 Bruksanvisning för oljefilteravdragare Bruksanvisning for oljefilteravdrager Instrukcja obsługi klucza do filtra oleju User instructions for oil filter puller SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-423 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego

Bruksanvisning för ljusslinga modell. Bruksanvisning for lysslynge modell. Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Bruksanvisning för ljusslinga modell Bruksanvisning for lysslynge modell Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego Operating Instructions for String of Lights 946-314 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED

422-459 - 422-460. Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED 422-459 - 422-460 Bruksanvisning för plafond LED Bruksanvisning for utelampe LED Instrukcja obsługi plafon LED User Instructions for plafond LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-951 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-307 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów

Bruksanvisning för insektsskrämma. Bruksanvisning for insektjager. Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Bruksanvisning för insektsskrämma Bruksanvisning for insektjager Instrukcja obsługi odstraszacza insektów Operating Instructions for Insect Repeller 717-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove

770-027. Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove 770-027 Bruksanvisning för stormkök Bruksanvisning for stormkjøkken Instrukcja obsługi kuchenki turystycznej User Instructions for Spirit Stove SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit

Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit 423-483 Bruksanvisning för upphängningssats Bruksanvisning for opphengingssett Instrukcja obsługi zestaw zawiesia User Instructions for suspension kit SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-565 Bruksanvisning för oljetrycksmätare Bruksanvisning for oljetrykkmåler Instrukcja obsługi miernika ciśnienia oleju User instructions for oil pressure meter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip

Bruksanvisning för LED-list. Bruksanvisning for LED-list. Instrukcja obsługi listwy LED. User Instructions for LED Strip Bruksanvisning för LED-list Bruksanvisning for LED-list Instrukcja obsługi listwy LED User Instructions for LED Strip 423-322 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light

Monteringsanvisning för plafond. Monteringsanvisning for taklampe. Instrukcja montażu plafonu. Installation Instructions for Ceiling Light Monteringsanvisning för plafond Monteringsanvisning for taklampe Instrukcja montażu plafonu Installation Instructions for Ceiling Light 422-322 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 425-420 Bruksanvisning för batteridriven ljusslinga Bruksanvisning for batteridrevet lysslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na baterie Operating instructions for battery-powered string light

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales

Bruksanvisning för köksvåg. Bruksanvisning for kjøkkenvekt. Instrukcja obsługi wagi kuchennej. User Instructions for Kitchen Scales Bruksanvisning för köksvåg Bruksanvisning for kjøkkenvekt Instrukcja obsługi wagi kuchennej User Instructions for Kitchen Scales 821-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer

Bruksanvisning för kökstimer. Bruksanvisning for kjøkkentimer. Instrukcja obsługi minutnika kuchennego. User Instructions for Kitchen Timer Bruksanvisning för kökstimer Bruksanvisning for kjøkkentimer Instrukcja obsługi minutnika kuchennego User Instructions for Kitchen Timer 943-115 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej

Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt. Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall. Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Bruksanvisning för förvaringsskåp av plåt Bruksanvisning for oppbevaringsskap i metall Instrukcja montażu blaszanej szafy magazynowej Assembly Instructions for Metal Locker 349-118 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley

Bruksanvisning för kärra. Bruksanvisning for tralle. Instrukcja obsługi wózka. User Instructions for Hand Trolley Bruksanvisning för kärra Bruksanvisning for tralle Instrukcja obsługi wózka User Instructions for Hand Trolley 271-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń

Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare. Bruksanvisning for vann-/smussutskiller. Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Bruksanvisning för vatten-/smutsavskiljare Bruksanvisning for vann-/smussutskiller Instrukcja obsługi separatora wody/zanieczyszczeń Operating Instructions for Water/Dirt Separator 080-209 SV NO PL EN

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-503 Bruksanvisning för julgransmatta LED Bruksanvisning for juletreteppe LED Instrukcja obsługi mata pod choinkę LED User Instructions for christmas mat LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control

Bruksanvisning för fjärrkontroll. Bruksanvisning for fjernkontroll. Instrukcja obsługi pilota. Operating Instructions for Remote Control Bruksanvisning för fjärrkontroll Bruksanvisning for fjernkontroll Instrukcja obsługi pilota Operating Instructions for Remote Control 408-055 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED

Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED. Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Bruksanvisning för laddbar ficklampa med 18 LED Bruksanvisning for oppladbar lommelykt med 18 LED Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki z 18 diodami LED Operating Instructions for Rechargeable Torch

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick 422-981 Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi Świecznik User Instructions for Candlestick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender

Bruksanvisning för rörböjare. Bruksanvisning for rørbøyer. Instrukcja obsługi giętarki do rur. Operating Instructions for Pipe Bender Bruksanvisning för rörböjare Bruksanvisning for rørbøyer Instrukcja obsługi giętarki do rur Operating Instructions for Pipe Bender 439-000 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth

Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord. Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur. Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth Bruksanvisning för bluetooth-tangentbord Bruksanvisning for Bluetooth-tastatur Instrukcja obsługi klawiatury Bluetooth User Instructions for Bluetooth Keyboard 924-829 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch

Bruksanvisning för ficklampa. Bruksanvisning for lommelykt. Instrukcja obsługi latarki. User Instructions for Torch Bruksanvisning för ficklampa Bruksanvisning for lommelykt Instrukcja obsługi latarki User Instructions for Torch 957-156 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield

Bruksanvisning för Red Shield utesiren. Bruksanvisning for Red Shield utesirene. Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield Bruksanvisning för Red Shield utesiren Bruksanvisning for Red Shield utesirene Instrukcja instalacji i montażu syreny zewnętrznej Red Shield User Instructions for Red Shield Outdoor Bell Box 441-089 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick

Bruksanvisning för ljusstake. Bruksanvisning for lysestake. Instrukcja obsługi świecznika. User Instructions for Candlestick Bruksanvisning för ljusstake Bruksanvisning for lysestake Instrukcja obsługi świecznika User Instructions for Candlestick 422-396 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent 955-043 Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent SVENSKA 4 TEKNISKA DATA 4 BESKRIVNING 4 DELAR 4 MONTERING 4

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-04-29 Jula AB

Date of production: 2015-04-29 Jula AB 422-570 Bruksanvisning för ljusnät med timer Bruksanvisning for lysnett med timer Instrukcja obsługi siatki świetlnej z wyłącznikiem czasowym User instructions for net light with timer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs

Bruksanvisning för LED-disk. Bruksanvisning for LED-plate. Instrukcja obsługi dysku LED. Operating Instructions for LED Discs Bruksanvisning för LED-disk Bruksanvisning for LED-plate Instrukcja obsługi dysku LED Operating Instructions for LED Discs 420-049 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 423-340 Bruksanvisning för LED-downlight, påbyggnadssett Bruksanvisning for LED-downlight, påbyggingsset Instrukcja obsługi zestawu uzupełniającego do lampy punktowej LED User instructions for LED Downlight,

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 960-503 Bruksanvisning för radiostyrd bil Bruksanvisning for radiostyrt bil Instrukcja obsługi zdalnie sterowanego samochodu User Instructions for radio controlled car SE - Bruksanvisning i original NO

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego

Bruksanvisning för universal bilhållare. Bruksanvisning for universal bilholder. Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego Bruksanvisning för universal bilhållare Bruksanvisning for universal bilholder Instrukcja obsługi uniwersalnego uchwytu samochodowego User Instructions for Universal Car Holder 934-012 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe nstrukcja obsługi lampy roboczej Operating nstructions for Work Lamp 425-003 - 425-019 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę

Bruksanvisning för julgransbelysning. Bruksanvisning for juletrebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę Bruksanvisning för julgransbelysning Bruksanvisning for juletrebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia na choinkę User Instructions for Christmas Tree Lights 422-949 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego

Monteringsanvisning för utomhusbelysning. Monteringsanvisning for utendørsbelysning. Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Monteringsanvisning för utomhusbelysning Monteringsanvisning for utendørsbelysning Instrukcja montażu oświetlenia zewnętrznego Installation Instructions for Outdoor Light 422-345 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov..

Bordslampa. Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. 000-08 Bordslampa Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.. Bordlampe Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Bardziej szczegółowo

420-069. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampka LED User instructions for lamp LED

420-069. Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampka LED User instructions for lamp LED 420-069 Bruksanvisning för lampa LED Bruksanvisning for lampe LED Instrukcja obsługi lampka LED User instructions for lamp LED SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för oljemätare Bruksanvisning for oljemåler Instrukcja obsługi czujnika oleju User instructions for oil sensor

Bruksanvisning för oljemätare Bruksanvisning for oljemåler Instrukcja obsługi czujnika oleju User instructions for oil sensor 619-614 Bruksanvisning för oljemätare Bruksanvisning for oljemåler Instrukcja obsługi czujnika oleju User instructions for oil sensor SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar förbehålles. Vid

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED

Monteringsanvisning för LED-spotlight. Monteringsanvisning for LED-spotlys. Instrukcja montażu lampy punktowej LED Monteringsanvisning för LED-spotlight Monteringsanvisning for LED-spotlys Instrukcja montażu lampy punktowej LED Installation Instructions for LED Spotlight 423-282 / 423-283 SV NO PL EN Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. User Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej User Instructions for Work Lamp 425-073 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB

080-202. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 19.03.2012 Jula AB Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-202 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley

Bruksanvisning för plattformsvagn. Bruksanvisning for plattformvogn. Instrukcja obsługi wózka platformowego. User Instructions for Platform Trolley Bruksanvisning för plattformsvagn Bruksanvisning for plattformvogn Instrukcja obsługi wózka platformowego User Instructions for Platform Trolley 325-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo