Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej"

Transkrypt

1 Nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych z użyciem stomatologicznej tomografii wolumetrycznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło New possibilities of imaging root canals using dental volumetric tomography DVT Praca recenzowana Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło Prywatna Przychodnia Diagnostyki Medycznej Uni Rentgen w Lublinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. T. Katarzyna Różyło Streszczenie Stomatologiczna tomografia wolumetryczna (Dental Volumetric Tomography, DVT), zwana też tomografią komputerową z wiązką promieniowania w kształcie stożka (Cone Beam Computed Tomography, CBCT), niesie ze sobą nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych, które nie zostały jeszcze w pełni ocenione. Celem pracy było przedstawienie przypadków, w których badanie wolumetryczne umożliwiło wykrycie nadliczbowych kanałów korzeniowych. Materiał stanowiły badania wolumetryczne części twarzowej czaszki wykonane aparatem o dużym polu obrazowania Galileos (Sirona, Niemcy). Na podstawie zapisanej objętości danych u wszystkich pacjentów uzyskiwano rekonstrukcję pantomograficzną oraz przekroje: styczne, transsektalne, osiowe, czołowe i strzałkowe. Na przekrojach oceniano liczbę kanałów, a w przypadku zębów leczonych kanałowo obecność lub brak wypełnienia w świetle kanałów oraz występowanie zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego. Badanie CBCT umożliwia ukazanie trójwymiarowej anatomii korzeni zębów i układu kanałów korzeniowych zarówno w zębach nieleczonych endodontycznie, jak i wypełnionych kanałowo, a także zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego. Najkorzystniejsze dla oceny przebiegu kanałów korzeniowych dla potrzeb endodontycznych są przekroje osiowe, a więc wyznaczone prostopadle w stosunku do osi długiej korzeni zębów. Summary Dental volumetric tomography (DVT), also called cone beam computed tomography (CBCT), carries with it new possibilities of imaging root canals that have not yet been fully evaluated. The aim of the study was to present cases in which volumetric examination enabled the discovery of supernumerary root canals. The material consisted of volumetric examinations of the facial skeleton carried out with apparatus that has a large imaging field (Galileos, Sirona, Germany). On the basis of the recorded volume and data of all patients, a pantomographic reconstruction was obtained and also cross sections that follow: contact points, transsectal, axial, frontal and saggital. The number of canals present was evaluated in the cross sections and, in the case of endodontically treated teeth, the presence or lack of filling in the canal lumen and the presence of inflammatory changes in the periapical periodontium. CBCT examination enables the showing of three dimensional anatomy of the tooth roots and of the root canal system, both in teeth not treated endodontically as in those that have had endodontics, together with any periapical inflammatory changes. The axial sections are the most helpful for evaluating the extent of root canals, for endodontic needs, that means those at right angles to the long axis of tooth roots. Hasła indeksowe: obrazowanie wolumetryczne, radiologiczna diagnostyka stomatologiczna, endodoncja Key words: volumetric imaging, dental radiodiagnostics, endodontics 12 Magazyn Stomatologiczny nr 4/2010

2 Znajomość liczby i przebiegu kanałów korzeniowych decyduje o powodzeniu leczenia endodontycznego, ale ich zmienność anatomiczna może stanowić przeszkodę w uzyskaniu doskonałego efektu terapeutycznego. Występowanie kanałów nadliczbowych w różnych grupach zębowych znacznie się różni w doniesieniach odmiennych autorów (1 4). Liczba kanałów może się zwiększać, ale kanały mogą też ulegać obliteracji. Zmienność anatomiczna zależy także od przynależności osobniczej do danej grupy etnicznej, o czym należy pamiętać w każdym przypadku rozpoczynania leczenia kanałowego (3). Niewypełnienie nadliczbowego kanału korzeniowego może być przyczyną rozwoju zmian zapalnych okołowierzchołkowych, niegojenia się istniejących uprzednio zmian w przyzębiu przyszczytowym, jak też dolegliwości bólowych (3). podejrzewają obecność kanału nadliczbowego lub w przypadku pierwszych górnych zębów przedtrzonowych, w których z reguły obraz kanału policzkowego i podniebiennego rzutuje się na siebie (4 6). Stomatologiczna tomografia wolumetryczna (dental volumetric tomography DVT), zwana też tomografią komputerową z wiązką promieniowania w kształcie stożka (cone beam computed tomography CBCT), niesie ze sobą nowe możliwości obrazowania kanałów korzeniowych, które nie zostały jeszcze w pełni ocenione (6 10). Dlatego celem pracy było przedstawienie przypadków, w których badanie wolumetryczne umożliwiło wykrycie nadliczbowych kanałów korzeniowych. n Materiał i metoda Materiał stanowiły badania wolumetryczne części twarzowej czaszki wykonane aparatem o dużym polu obrazowania Galileos (Sirona, Niemcy). Parametry ekspozycji wynosiły Nie wszystkie kanały nadliczbowe są widoczne na zdjęciu rentgenowskim. Dotyczy to zwłaszcza kanałów leżących w jednej linii w stosunku do kąta padania promienia centralnego przy wykonywaniu zdjęć zębowych w projekcji ortoradialnej, np. kanałów w zębach drugich przedtrzonowych lub dolnych trzonowych. W diagnostyce radiologicznej jest pomocne wykonanie zdjęcia zębowego w projekcji skośnej dystalnej lub mezjalnej, w której promień centralny jest odchylony pod kątem 20 stopni w płaszczyźnie poziomej w stosunku do ustawienia ortoradialnego i dzięki temu dochodzi do wyrzutowania obrazu nadliczbowych kanałów i ich pełnej wizualizacji. Z reguły lekarze zlecają wykonanie takich zdjęć, gdy Ryc. 1a. Pacjent lat 47. Rekonstrukcja pantomograficzna. Stan po leczeniu kanałowym zęba 15, kanał korzeniowy wydaje się niedopełniony na długość. Ryc. 1b. Powiększony fragment rekonstrukcji pantomograficznej. Potwierdza się niedopełnienie kanału korzeniowego zęba 15, światło kanału niewidoczne. Ryc. 1c. Na skanie osiowym przekrój korzenia zęba 15 ma kształt biszkoptowaty; widoczne jest cieniujące wypełnienie w kanale policzkowym, natomiast światło kanału podniebiennego jest niewypełnione. Magazyn Stomatologiczny nr 4/

3 Ryc. 2a. Pacjentka lat 44. Rekonstrukcja pantomograficzna. Widoczne liczne braki zębowe, stan po nieodległych ekstrakcjach kilku zębów, jak też po wypełnieniu trzech kanałów zęba 48. Ryc. 2b. Na przekroju osiowym wyraźnie widoczne po dwa kanały korzeniowe w zębach 42, 31 i 32 oraz biszkoptowaty przekrój jamy zęba 41. trzonowych, położonych pod kątem w stosunku do płaszczyzny osiowej, przekroje te nie przebiegały ściśle prostopadle do osi długiej ich kanałów i ocena była nieco trudniejsza. Ryc. 2c, d, e. Przekroje transsektalne przeprowadzone przez zęby: 42 (c), 31 (d) i 32 (e) potwierdzają obecność dwóch kanałów w każdym z tych zębów. 85 kv oraz od 28 do 35 mas. Czas ekspozycji był stały 14 sekund, ale z powodu pulsacyjnej emisji promieniowania efektywny czas narażenia pacjenta na promieniowanie rentgenowskie wahał się od 2 do 6 sekund. Na podstawie zapisanej objętości danych u wszystkich pacjentów uzyskiwano rekonstrukcję pantomograficzną oraz przekroje: styczne, transsektalne, osiowe, czołowe i strzałkowe. Na przekrojach oceniano liczbę kanałów, a w przypadku zębów leczonych kanałowo obecność lub brak wypełnienia w świetle kanałów oraz obecność zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego. n Wyniki Poniżej przedstawiono przykłady możliwości obrazowania wolumetrycznego w odniesieniu do morfologii kanałów korzeniowych (ryc. 1 7). We wszystkich przypadkach najkorzystniejsze dla oceny przebiegu i przekrojów kanałów były przekroje osiowe, a więc przeprowadzone prostopadle do osi długiej zęba. Jedynie w przypadku zębów trzecich n Dyskusja Stomatologiczna tomografia wolumetryczna stanowi nowy sposób obrazowania zębów i kości części twarzowej czaszki. Pozwala na uzyskanie przekrojów analogicznych jak w tomografii komputerowej (TK), tj. czołowych, osiowych i strzałkowych, jak też transsektalnych i stycznych. Jednak warstwa przekrojów CBCT może mieć grubość rzędu zaledwie 0,08 mm, tym samym jest kilkakrotnie mniejsza niż w tomografii komputerowej ( medycznej ) przy jednocześnie razy niższej dawce promieniowania jonizującego dla pacjenta w stomatologicznej tomografii wolumetrycznej niż w TK (11 13). Podstawowe zastosowania CBCT w diagnostyce układu stomatognatycznego to jak dotąd implantologia stomatologiczna (14), ortodoncja (15) i chirurgia stomato- 14 Magazyn Stomatologiczny nr 4/2010

4 logiczna (16), ale konieczne jest ocenienie przydatności badania także w innych zastosowaniach radiologicznych (9 10). W prezentowanym materiale podjęto próbę określenia przydatności badania CBCT do obrazowania kanałów korzeniowych, gdyż zmienność ich liczby jest duża, a jej znajomość jest niezwykle istotna w leczeniu kanałowym. Zęby sieczne górne z reguły mają jeden korzeń i jeden kanał (3). Siekacze dolne są uznawane za zęby jednokanałowe, jedynie w ok. jednej czwartej przypadków pojawia się drugi kanał (3). Korzenie siekaczy bocznych są w większości spłaszczone w wymiarze poprzecznym, zarys przekroju komory jest owalny, co sprawia, że w ok. 40% przypadków występują dwa kanały (wargowy i językowy) (2, 3), wg Ahlstrand (1) dwa kanały występują w 20% przypadków. Kieł górny to ząb jednokorzeniowy, jednokanałowy, a tylko sporadycznie ząb ten ma dwa korzenie lub dwa kanały w jednym korzeniu (3). Podobnie kieł dolny w bardzo rzadkich przypadkach ma dwa oddzielne korzenie (wargowy i językowy) z pojedynczymi kanałami (3). Ryc. 3a. Pacjentka lat 41. Rekonstrukcja pantomograficzna z naniesionym okienkiem wyboru warstwy przekroju stycznego i transsektalnego. Ząb 36 leczony kanałowo, kanał dalszy niedopełniony, kanał bliższy niewypełniony, przy wierzchołku tego korzenia rozległa, dobrze odgraniczona zmiana okołowierzchołkowa. Ryc. 3b. Przekrój styczny i przekroje transsektalne lepiej ukazują rozległość zmiany zapalnej przy korzeniu bliższym zęba 36. Ryc. 3c. Przekrój osiowy obrazuje nieostre odgraniczenie od otoczenia zmian osteolitycznych w obszarze poniżej wierzchołka korzenia bliższego zęba 36. Ryc. 3d. Na przekroju osiowym przeprowadzonym przez korzenie zęba 36 jest widoczny ich biszkoptowaty kształt. W korzeniu bliższym wyraźnie widoczne światło dwóch niewypełnionych kanałów korzeniowych. Magazyn Stomatologiczny nr 4/

5 Ryc. 4a. Pacjentka lat 39 od dwóch lat dolegliwości bólowe lewej połowy twarzy wiązane z przebytym odległym urazem. Rekonstrukcja pantomograficzna. Leczone kanałowo zęby 15, 14, 26, 36 i 47. Brak zęba 37, a w okolicy tego braku międzyzębowego widoczne podłużne zacienienie w tkance kostnej o długości ok. 5 mm. Ryc. 4b. Przekrój styczny pozwala na lepsze zobrazowanie pozostawionego fragmentu korzenia zęba 37, który mierzy ok. 5,7 mm. Jednocześnie uwidocznił się stan zapalny przy korzeniu dalszym zęba 36 oraz fragmentaryczne wypełnienie jego kanałów. Ryc. 4c. Skan osiowy przedstawia biszkoptowatą konfigurację przekrojów poprzecznych korzeni zębów 36 i 46. W obu przypadkach obecne są po dwa kanały korzeniowe w każdym z korzeni. W zębie 36 kanały policzkowe są częściowo wypełnione, natomiast kanały od strony językowej nie wykazują cech wypełnienia. W badaniach Różyło i wsp. (17) opartych na materiale zębów przedtrzonowych usuniętych przede wszystkim ze wskazań ortodontycznych, a w niewielkim odsetku z powodu chorób miazgi, chorób przyzębia lub ze wskazań protetycznych, określano liczbę kanałów korzeniowych 91% pierwszych górnych zębów przedtrzonowych miało dwa kanały korzeniowe (policzkowy i podniebienny), a 9% trzy kanały korzenio- we. Drugie zęby przedtrzonowe górne również w większości były dwukanałowe (85,3%), a jedynie 14,7% zębów miało pojedynczy kanał korzeniowy. Dolne pierwsze zęby przedtrzonowe w przeważającej większości były jednokanałowe (89,3%), a pozostałe 10,7% tych zębów stanowiły przypadki z dwoma kanałami korzeniowymi. Również dolne drugie zęby przedtrzonowe to zęby mające w 68,2% jeden kanał korzeniowy, pozostałe badane zęby miały dwa kanały korzeniowe (31,8%). Pierwszy górny ząb trzonowy jest uznawany za ząb trzykanałowy (kanał policzkowy mezjalny i dystalny oraz podniebienny). Najczęściej dodatkowy kanał znajduje się w korzeniu policzkowym bliższym i bywa określany jako przyśrodkowo podniebienny. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że częstość występowania tego czwartego kanału określa się na od 5 do 56% (3). Pierwszy i drugi ząb trzonowy dolny mają zazwyczaj trzy kanały (dwa mezjalne policzkowy i językowy oraz dystalny). Najczęściej kanał nadliczbowy znajduje się w korzeniu dystalnym (2). W pierwszym dolnym zębie trzonowym cztery kanały występują w 25 29% przypadków (3, 4). Z kolei częstość występowania nadliczbowego kanału w drugich dolnych zębach trzonowych waha się od 7 do aż 42% (4). Patel i wsp. (6) zwracają uwagę, że tradycyjne badania radiologiczne są ograniczone do dwuwymiarowych obrazów rejestrowanych przez film rentgenowski lub cyfrowy detektor promieniowania. W ten sposób dochodzi do utraty informacji na temat trójwymiarowej anatomii zębów i struktur je podtrzymujących, a nawet przy największej staranności osoby wykonującej zdjęcie i użyciu techniki kąta prostego nie ma możliwości uniknięcia rzutowania się cieni badanych struktur i ich zniekształceń. Obrazy CBCT uzyskane w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i osiowej eliminują nakładanie się na siebie obrazów struktur anatomicznych, co zapewnia np. możliwość odrębnej analizy korzeni górnych zębów tylnych i ich okolic wierzchołkowych bez rzutowania się cienia kości jarzmowej, wyrostka zębodołowego i pozostałych 16 Magazyn Stomatologiczny nr 4/2010

6 korzeni. Nakata i wsp. (7) zauważyli, iż w trójwymiarze można zobrazować morfologię korzeni, jak też liczbę kanałów korzeniowych oraz stwierdzić, czy przebiegają zbieżnie czy rozbieżnie względem siebie. W badaniach własnych stwierdzono, że szczególnie korzystne dla oceny konfiguracji kanałów korzeniowych okazały się przekroje osiowe, a więc przebiegające w płaszczyźnie prostopadłej do osi długiej korzeni większości zębów (z wyjątkiem trzecich zębów trzonowych oraz zębów nieprawidłowo położonych w łuku). Podobnego zdania są Patel i wsp. (6), którzy stwierdzili, że niewykryte na zdjęciach zębowych (nawet wykonywanych w różnych projekcjach) kanały korzeniowe w zębach leczonych endodontycznie mogą być ujawnione za pomocą przekrojów osiowych. Cytowani autorzy uważają również, iż badanie CBCT pozwala na określenie rzeczywistych rozmiarów, lokalizacji i zasięgu zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego oraz na wiarygodne określenie, który korzeń jest przyczyną ich obecności, co potwierdzono też w materiale własnym. Ryc. 5a. Pacjent lat 41. Rekonstrukcja pantomograficzna ząb 46 leczony endodontycznie. Kanał bliższy nieznacznie niedopełniony, a kanał dalszy wypełniony z niewielkim nadmiarem. Widoczny wyznaczony przebieg prawego kanału żuchwy, wtłoczony materiał znajduje się w dużej odległości od światła kanału. Według Lofthaga Hansena i wsp. (18) badanie CBCT umożliwia wcześniejsze wykrycie zmian okołowierzchołkowych niż zdjęcia zębowe, które są jedynie dwuwymiarowym rzutem radiologicznym trójwymiarowych struktur. Zdaniem Nakaty i wsp. (7) u pacjentów z niejasnymi dolegliwościami, którzy mają zęby nieleczone endodontycznie lub uprzednio leczone, a w badaniu klinicznym i na zdjęciach zębowych nie stwierdza się patologii, wykonanie badania CBCT może być wskazane w celu wykrycia obecności dotychczas nierozpoznanych zmian okołowierzchołkowych. Przedstawiony przypadek z własnego mate- Ryc. 5b. Przekrój osiowy ukazuje konfigurację korzeni i kanałów korzeniowych zęba 46. Kanał dalszy z widocznym cieniującym wypełnieniem. Ząb ma dwa korzenie bliższe, tylko kanał w korzeniu policzkowym jest wypełniony. Ryc. 6a. Pacjent lat 34. Rekonstrukcja pantomograficzna. Stan po leczeniu kanałowym zębów 26 i 36. Kanał bliższy zęba 36 niedopełniony. Ryc. 6b. Przekrój osiowy przeprowadzony przez ząb 36 w dokoronowej połowie korzeni uwidacznia wypełnienie w świetle dwóch kanałów korzeniowych w korzeniu bliższym, który ma biszkoptowaty kształt. Magazyn Stomatologiczny nr 4/

7 Ryc. 6c. Przekrój osiowy przeprowadzony na niższym poziomie ujawnia brak wypełnienia w kanale policzkowym korzenia bliższego zęba 36. Ryc. 6d. Przekrój osiowy w okolicy przywierzchołkowej korzenia bliższego zęba 36 wskazuje, że dwa kanały połączyły się w jedno światło, które pozostaje niewypełnione. Ryc. 6e. Na przekroju stycznym dobrze widoczny ziarniniak torbielowaty o średnicy 4 mm związany z korzeniem bliższym zęba 36. Ryc. 7. Pacjent lat 40. Przekrój osiowy kontrola po leczeniu kanałowym zęba 46. Widoczne wypełnione wszystkie 3 kanały korzeniowe tego zęba. riału (przypadek 4) potwierdza celowość wykonania badania wolumetrycznego u osób z nieokreślonymi dolegliwościami bólowymi, które mogą być błędnie wiązane z innymi przyczynami. n Wnioski Badanie CBCT umożliwia ukazanie trójwymiarowej anatomii korzeni zębów i układu dużych kanałów korzeniowych zarówno w zębach nieleczonych endodontycznie, jak i wypełnionych kanałowo oraz zmian zapalnych przyzębia przyszczytowego. Najkorzystniejsze dla potrzeb endodontycznych są przekroje osiowe, a więc wyznaczone prostopadle w stosunku do osi długiej korzeni zębów. n Piśmiennictwo 1. Ahlstrand W.: Rozmyślania nad trudnym kanałem. Magazyn Stomat., 1998, VIII, 4, Arabska Przedpełska B.: Endodoncja. Wyd. Med. Med Tour Press Int., Warszawa Barańska Gachowska M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wyd. Czelej, Lublin Markiewicz H. i wsp.: Kanały nadliczbowe metody wizualizacji radiologicznej. Czas. Stomat., 1997, L, 3, Różyło Kalinowska I., Różyło T.K.: Radiologia stomatologiczna. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa Patel S. i wsp.: The potential applications of cone beam computer tomography in the management of endodontic problems. Int. Endod. J., 2007, 40 10, Nakata K. i wsp.: Effectiveness of dental computed tomography in diagnostic imaging of periradicular lesion of each root of a multirooted tooth: a case report. J. Endod., 2006, 32, 6, Tyndall D.A., Rathore S.: Cone beam CT diagnostic applications: caries, periodontal bone assessment, and endodontic applications. Dent. Clin. North Am., 2008, 52, 4, Różyło Kalinowska I., Różyło T.K., Taras M.: Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej. TPS Twój Przegląd Stomat., 2009, 3, Różyło Kalinowska I., Różyło T.K.: Możliwości obrazowania wolumetrycznego w przypadku pacjenta stomatologicznego. Magazyn Stomat., 2009, XIX, Howerton W.B. Jr., Mora M.A.: Advancements in digital imaging. What is new and on the horizon? J. Am. Dent. Assoc., 2008; 139, Suppl. 3, 20S 24S. 12. Loubele M. i wsp.: Image quality vs. radiation dose of four cone beam computed tomography scanners. Dentomaxillofac. Radiol., 2008, 37, 6, Scarfe W.C., Farman A.G.: What is cone beam and how does it work? Dent. Clin. North Am., 2008, 52, 4, Kiciński M., Kubera N., Różyło Kalinowska I.: Zastosowanie nowoczesnych technik obrazowania do diagnostyki przedimplantacyjnej. Magazyn Stomat., 2008, 18, 5, Hechler S.L.: Cone beam CT: applications in orthodontics. Dent. Clin. North Am., 2008, 52, 4, Różyło Kalinowska I., Różyło T.K.: Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w przypadku zatrzymanych trzecich trzonowców. E Dentico, 2009, 1, Różyło T.K., Miazek M., Różyło Kalinowska I., Burdan F.: Morphology of root canals in adult premolar teeth. Folia Morphol., 2008, 67, 4, Lofthag Hansen S. i wsp.: Limited cone beam CT and intraoral radiography for the diagnosis of periapical pathology. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2007, 103, 1, Magazyn Stomatologiczny nr 4/2010

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie obrazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej temat miesiąca Radiologia w praktyce stomatologicznej Zastosowanie orazowania wolumetrycznego w ogólnej diagnostyce stomatologicznej Ingrid Różyło Kalinowska i T. Katarzyna Różyło Use of volumetric imaging

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba

Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Różne oblicza materiału wypełnieniowego wtłoczonego poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba Ingrid Różyło Kalinowska 1, 2 i T. Katarzyna Różyło 1, 2 Various appearances of filling material extruded beyond

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej opis przypadku lek. dent. Olaf Sitarski 1, lek. dent. Maciej Michalak 2, lek. dent. Michał Paulo 3, lek. dent. Magdalena Kwiatkowska 1, prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk 4 Tomografia komputerowa wiązki

Bardziej szczegółowo

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia

Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia _CBCT Kiedy leczyć, a kiedy podjąć decyzję o ekstrakcji rola diagnostyki 3D w zwiększaniu skuteczności leczenia Continuation of treatment or extraction how 3D diagnostics can increase treatment eficiency

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 www.prot.stomat.net Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w diagnostyce stomatologicznej Examples of cone-beam computed tomography (CBTC) application in dentistry

Bardziej szczegółowo

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro

Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 191-198 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Tomografia komputerowa wiązki stożkowej w diagnostyce pionowego złamania korzeni zębów badanie in vitro Cone-Beam

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 428-433 Streszczenie Nowe technologie obrazowania radiologicznego dają nowe możliwości diagnostyczne dzięki czemu postępowanie kliniczne może być bardziej precyzyjne,

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WYKONYWANYCH W PROJEKCJI SKOŚNEJ I ICH ZASTOSOWANIE W LECZENIU ENDODONTYCZNYM

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WYKONYWANYCH W PROJEKCJI SKOŚNEJ I ICH ZASTOSOWANIE W LECZENIU ENDODONTYCZNYM ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 94 98 TERESA MIKOŁAJCZAK, GRAŻYNA WILK WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA ZDJĘĆ WEWNĄTRZUSTNYCH WYKONYWANYCH W

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji

Diagnostyka radiologiczna w endodoncji Zastosowanie stożkowej tomografii cyfrowej w diagnostyce i powtórnym leczeniu kanałowym Opis przypadku The use of cone-beam computed tomography in diagnostics and reendodontic treatment. Case report lek.

Bardziej szczegółowo

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej

Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej Standardy Europejskiej Akademii Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej dotyczące obrazowania wolumetrycznego (CBCT) Ingrid Różyło Kalinowska Basic Principles for Use of Dental Cone Beam CT Consensus

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 6, 434-439 Streszczenie Nowoczesne technologie obrazowania radiologicznego przyniosły ogromny postęp w diagnostyce klinicznej oraz w planowaniu leczenia. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej

Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Czas. Stomatol., 2010, 63, 3, 148-154 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Leczenie endodontyczne zębów przedtrzonowych żuchwy o złożonej budowie morfologicznej Root canal treatment of

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych

Zapalenie zatok szczękowych to jedno z najczęściej rozpoznawanych 3/2015 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych zębopochodne zmiany zapalne w zatoce szczękowej. Opis przypadku. CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym

Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym Borgis Aspekty radiologiczne w leczeniu endodontycznym *Katarzyna Kosińska 1, Magdalena Sobecka 2 1 Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Instytut Stomatologii, Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej Projekt OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej z zakresu radiologii Na podstawie art 33g ust 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r (Dz U z 2012 r poz 264 i 908 i

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność

CS 9300. Innowacyjny system obrazowania CS 9300. The power of flexibility precyzja i wszechstronność CS 9300 Innowacyjny system obrazowania CS 9300 The power of flexibility precyzja i wszechstronność Nowy innowacyjny, cyfrowy system obrazowana CS 9300 3D System CS 9300 jest najnowocześniejszym i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Protetyka i implantologia

Protetyka i implantologia Protetyka to dział stomatologii zajmujący się przywracaniem prawidłowej funkcji żucia i mowy, estetyki naturalnego uśmiechu i rysów twarzy, dzięki uzupełnianiu braków w uzębieniu. Braki zębowe są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania

Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Tomograia stożkowa innowacyjny system obrazowania Cone-beam computed tomography innovative imaging system Autor_ Jakub Baran Streszczenie: Artykuł traktuje o zastosowaniu tomograii wolumetrycznej CBCT.

Bardziej szczegółowo

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych

Resorpcja to zespół czynników fizjologicznych 4/2014 CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych resorpcje patologiczne zębów opisy przypadków CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases pathological

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia

Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia _CAD/CAM Wielofunkcyjne wykorzystanie systemu CAD/CAM w kompleksowej rehabilitacji zwarcia Multifunctional application of CAD/CAM system in comprehensive rehabilitation of an occlusion Autor_Paweł Bernatek

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć

Nieprawidłowości zębowe mogą dotyczyć CBCT jako nieodłączny element diagnostyki w trudnych przypadkach klinicznych leczenie endodontyczne zęba wgłobionego Opis przypadku CBCT as an integral part of the diagnosis in difficult clinical cases-endodontic

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 15.02.16 Poniedziałek. sala 16.02.16 wtorek. 16.02.16 2 22.02.16 Poniedziałek. sala 23.02.16 sala 23.02.16 3. 29.02.16 Poniedziałek 01.03.16 01.03.16 4. 07.03.16 Poniedziałek. 08.03.16 08.03.16 (1)

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z PROMIENIEM STOŻKOWYM (CBCT) W STOMATOLOGII I LARYNGOLOGII

ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z PROMIENIEM STOŻKOWYM (CBCT) W STOMATOLOGII I LARYNGOLOGII Nowiny Lekarskie 2012, 81, 6, 653 657 MAGDALENA OWECKA, MARTA DYSZKIEWICZ-KONWIŃSKA, TOMASZ KULCZYK ZASTOSOWANIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ Z PROMIENIEM STOŻKOWYM (CBCT) W STOMATOLOGII I LARYNGOLOGII THE

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Radiologia stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy

DATA GRUPY godzina TEMATY ASYSTENCIwykładowcy II rok - Program nauczania 2013/14 ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Urszula Kaczmarek Jednostka nauczająca: Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej,

Bardziej szczegółowo

Od autorów Z perspektywy czasu... 12

Od autorów Z perspektywy czasu... 12 Spis treści Od autorów... 11 Z perspektywy czasu... 12 1. Wiadomości ogólne... 15 Zadania modelarstwa i rysunku we współczesnej protetyce dentystycznej. 15 Mianownictwo i ogólne uwagi o kształcie zębów...

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Projekt z dnia 9 września 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

5,6, N.Jawor

5,6, N.Jawor 1. 20.02.17 Poniedziałek. sala 21.02.17 wtorek. 21.02.17 2 27.02.17 Poniedziałek. sala 28.02.17 sala 23.02.16 3. 06.03.17 Poniedziałek 07.03.17 07.03.17 4. 13.03.17 Poniedziałek. 14.03.17 04.03.17 (1)

Bardziej szczegółowo

Uzębienie jelenia z grandlami

Uzębienie jelenia z grandlami szczęka żuchwa Uzębienie jelenia z grandlami Ustawienie zębów szczęki i żuchwy u jeleniowatych Uzębienie żuchwy jeleniowatych Stałe zęby policzkowe (boczne) jelenia: P 1, P 2, P 3 przedtrzonowe, M 1, M

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja badań radiologicznych w kierunku osteochondrozy.

Instrukcja badań radiologicznych w kierunku osteochondrozy. Załącznik 3 Instrukcja badań radiologicznych w kierunku osteochondrozy. 1. Badania radiologiczne powinny być wykonywane u konia stojącego na równym, twardym podłożu, ponieważ do wykonania prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok.

Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Ciekawy przypadek przewlekłe ropne zapalenie zatok. Zdjęcia radiologiczne i endoskopowe 7 letniej klaczy, która trafiła do kliniki z powodu okresowego, lewostronnego wypływu z nosa. Wypływ ten miał charakter

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki

Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki 27 Ingrid Wady rozwojowe części twarzowej czaszki Różyło-Kalinowska Zaburzenia rozwojowe części twarzowej czaszki stanowią ważny problem nie tylko dla samego pacjenta ze względu na niepełnosprawność lub

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji przegląd piśmiennictwa

Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji przegląd piśmiennictwa Czas. Stomatol., 2010, 63, 1, 41-50 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Możliwości zastosowania różnych metod rentgenowskiej tomografii komputerowej w endodoncji przegląd piśmiennictwa

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków

Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Pionowe złamania korzeni zębów leczonych endodontycznie opis dwóch przypadków Vertical root fractures of endodontically-treated teeth a report of two cases Roman Bąkowicz,

Bardziej szczegółowo

ALICJA REMBIASZ-JEDLIŃSKI. ENDODONCJA MIKROSKOPOWA w praktyce

ALICJA REMBIASZ-JEDLIŃSKI. ENDODONCJA MIKROSKOPOWA w praktyce ALICJA REMBIASZ-JEDLIŃSKI ENDODONCJA MIKROSKOPOWA w praktyce ENDODONCJA MIKROSKOPOWA W PRAKTYCE Alicja Rembiasz-Jedliński Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku i tłumaczenia na inne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

w ogólnej praktyce stomatologicznej

w ogólnej praktyce stomatologicznej w ogólnej praktyce stomatologicznej Opis trzech przypadków Piotr Więcławski Endodontic surgery in general dental practice description of three cases Praca recenzowana Z Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii

Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii _obrazowanie Nowoczesne technologie obrazowania w stomatologii Autor_ Mateusz Szkliniarz Ryc. 1_Wyświetlenie obszarów o identycznej gęstości tkanek. Ryc. 2_Zdjęcie rtg wewnątrzustne zębowe. _Ideą artykułu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu

CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Rtg pantomograficzne. Maseczka do podtlenku azotu 2017-06-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Rtg pantomograficzne Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS* 30 zł 120 zł / ½ godz.

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych,

Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, endodoncja W PRAKTYCE Skojarzone leczenie zębiaka szczęki opis przypadku Interdisciplinary treatment of the maxillary odontoma a case report Zębiaki należą do zębopochodnych guzów nowotworopodobnych, są

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie

POLSKI. Stomatologiczne aparaty rentgenowskie POLSKI Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Panoramiczne standardowe Podwójne boczne stawów TMJ Wszechstronny panoramiczny aparat RTG Planmeca ProOne Przekroje poprzeczne Najnowszy, w pełni cyfrowy aparat

Bardziej szczegółowo

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology

Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT. NEW from Gendex! Dose Reduction Technology NEW from Gendex! Wyznaczamy drogę w obrazowaniu 3D DRT Dose Reduction Technology Tomograf 3D z wiązki stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii przewodowej System

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku

Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 4, 276-280 Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych opis przypadku Combined Orthodontic and Prosthetic Treatment in Severe Oligodontia:

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku

Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku Osica Piotr, Janas Anna, Janeczek Karolina. Chłopiec z rozszczepem wargi i wyrostka zębodołowego z późno zdiagnozowaną hiperdoncją - opis przypadku = A boy with lip and alveolar bone cleft with late diagnosis

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 KRYTERIA OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 KRYTERIA OCENIANIA Uk ad graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 KRYTERIA OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: wiadczenie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa

Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa Anna Paradowska-Stolarz¹, Małgorzata Rzepecka-Skupień², Janina Szeląg¹ Diagnostyka zatrzymanych kłów górnych na podstawie piśmiennictwa Diagnostics for upper impacted canines based on the literature ¹

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki

Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3D-CT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki 2009, tom X, nr 2 (35) Maria Syryńska, Krzysztof Woźniak, Liliana SzyszkaSommerfeld Zastosowanie trójwymiarowej tomografii komputerowej (3DCT) w diagnostyce zmian kostnych w obrębie twarzowej części czaszki

Bardziej szczegółowo

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy III-Nauki

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Ortodoncja S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Kod modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Semestr

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 467 SECTIO D 2005 Katedra i Zakład Periodontologii A.M. we Wrocławiu 1 Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji

Bardziej szczegółowo

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne*

Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Czas. Stomatol., 2008, 61, 5, 340-347 2008 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Endodontyczne leczenie zębów wgłobionych obserwacje własne* Endodontic treatment of dentes invaginati own observations

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500!

Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! Nowość firmy Gendex! Wejdź w nowy wymiar obrazowania cyfrowego z tomografem 3D GENDEX GXCB-500! P Tomograf 3D o wiązce stożkowej Aparaty rtg pantomograficzne Aparaty rtg wewnątrzustne System radiografii

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia. I stopnia II stopnia III stopnia podyplomowe stacjonarne X niestacjonarne Nazwa modułu /przedmiotu Radiologia stomatologiczna Wydział Kierunek studiów Specjalności Poziom studiów Forma studiów Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Radiologia stomatologiczna Grupa szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka uzębienia ludzkiego

Charakterystyka uzębienia ludzkiego Charakterystyka uzębienia ludzkiego Po raz pierwszy w świecie zwierząt zęby pojawiły się u kręgowców. Uzębienie ludzkie jest: 1. heterodontyczne / heterodoncja / 2. tekodontyczne / tekodoncja / 3. difiodontyczne

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DRUCIANE STOSOWANE W APARATACH ORTODONTYCZNYCH Do celów ortodontycznych stosowany jest drut stalowy okrągły sprężysto- twardy o średnicy od

ELEMENTY DRUCIANE STOSOWANE W APARATACH ORTODONTYCZNYCH Do celów ortodontycznych stosowany jest drut stalowy okrągły sprężysto- twardy o średnicy od ELEMENTY DRUCIANE STOSOWANE W APARATACH ORTODONTYCZNYCH Do celów ortodontycznych stosowany jest drut stalowy okrągły sprężysto- twardy o średnicy od 0,6mm do1,2 mm Elementy druciane dzielimy na: - łuki

Bardziej szczegółowo

Anatomia radiologiczna. Kończyny

Anatomia radiologiczna. Kończyny Anatomia radiologiczna. Kończyny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk 1 Jak to się zaczęło 8 listopada 1895, w trakcie

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Ortodoncja Kod modułu Rodzaj modułu/przedmiotu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Ortodoncja Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C

Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Leczenie endodontyczne zębów z kanałami typu C Root canal treatment of C-shaped canals Agnieszka Żęcin 1, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska 2 Z Zakładu Endodoncji UM w Łodzi 1 Kierownik:

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia Zakład Ortodoncji WUM 1 Rys historyczny 636 r. Paweł z Eginy, 994r. Hali Abbas zalecali usuwanie zębów nadliczbowych i zębów stojących poza

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 51/2011 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i rodzaje ułożeń piersi

Pozycjonowanie i rodzaje ułożeń piersi Elżbieta Łuczyńska Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział Kraków Badanie mammograficzne metoda radiologiczna badania piersi, prowadzenie

Bardziej szczegółowo