WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27 II.3. ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI...31 II.4. PRZEDMIOTKONTROLI/TEMATYKA KONTROLI...33 II.5. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ..38 II.6. WYNIKI ANALIZY PRZEDKONTROLNEJ...38 II.7. METODYKA KONTROLI..47 II.7.1. Kryteria kontroli...49 II.7.2. Mierniki...55 II.7.3. Zasady oceniania 62 II.7.4. Metody i techniki kontroli.64 II.7.5. Metodyka kontroli - zasady i metody doboru próby w kontroli 67 II.8. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.71 II.9. WYKAZ AKTÓW I WYKAZ LITERATURY..73 III. ZASADY (KONTROLI) POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO.74 IV. DOWODY KONTROLI...81 V. OCENA...90 VI. DOKUMENTOWANIE PROCESU KONTROLNEGO...93 VI.1. DOKUMENTACJA POKONTROLNA.95 VI.2. TWORZENIE DOKUMENTÓW POKONTROLNYCH.98 VI.3. PROTOKÓŁ KONTROLI.100 2

3 VI.4. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO VI.5. DOKUMENT POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE UPROSZCZONYM 110 VI.6. INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYNIKI KONTROLI.112 VII. ZAWIADOMIENIA VIII. MONITOROWANIE WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH 116 IX. UDOSTĘPNIANIE W BIP INFORMACJI PUBLICZNEJ ZAWARTEJ W DOKUMENTACJI PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI X. STANDARDY ZASADY WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY KONTROLERA. JAKOŚĆ KONTROLI X.1. ZASADY WYŁĄCZANIA KONTROLERÓW Z KONTROLI..133 X.2. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE X.3. JAKOŚĆ KONTROLI I NADZOROWANIE PRACY KONTROLERA..137 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK

4 Oddawane dzisiaj do rąk czytelników opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę jako kontrolerzy w jednostkach administracji rządowej. W związku z tym zawiera ono zarówno elementy wiedzy teoretycznej, jak i konkretne przykłady praktyczne. Dostarcza również wiedzy o podstawowym aparacie pojęciowym dotyczącym kontroli. Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej zostało opracowane w oparciu o Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. 1, wydane przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 2, a także standardy INTOSAI, wydane w 1991 r. przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli oraz inne dokumenty 3. Wprowadzenie ma za zadanie przybliżyć przebieg procesu kontrolnego, począwszy od planowania działalności kontrolnej, poprzez wynikające z niej implikacje dla programowania konkretnych kontroli, metody i techniki stosowane w kontroli, opracowywanie dokumentacji pokontrolnej, aż po monitorowanie realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych oraz pokazać związki pomiędzy poszczególnymi etapami tego procesu. Treści ujęte we Wprowadzeniu omawiane są w kolejności odpowiadającej logice procesu kontrolnego, a każdy z rozdziałów poprzedzony jest przytoczeniem odpowiedniego Standardu kontroli. Każdy z rozdziałów zawiera informacje stanowiące uzupełnienie i rozwinięcie standardu oraz praktyczne przykłady, które zostały autorom tego opracowania przekazane przez instytucje administracji rządowej. Załącznikiem do Wprowadzenia są ponadto przykłady dobrych praktyk w kontroli przekazane przez komórki kontroli administracji rządowej. Należy podkreślić, że celem tego opracowania nie jest opisywanie, analizowanie, czy komentowanie obecnego stanu prawnego, odnoszącego się do kontroli w administracji rządowej, choć niewątpliwie zarówno ustawa o kontroli w administracji rządowej, jak i inne przepisy prawa miały wpływ na zakres tematyczny treści zawartych we Wprowadzeniu. 1 Poprzedzone Wytycznymi w sprawie kontroli w administracji rządowej z dnia 14 lipca 2009r. wydanymi przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 Dz.U. Nr 185, poz W tym m.in. Standardy Kontroli NIK, Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Kodeks Etyki Kontrolera NIK, Europejskie Wytyczne, Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz Principles and Standards for Offices of Inspector General. 4

5 Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej jest pierwszym tego typu opracowaniem w administracji publicznej, a powstało w wyniku prac międzyresortowego zespołu w skład, którego weszli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 4. Prace zespołu zostały wsparte uwagami, przykładami dobrych praktyk oraz przykładami realizacji zadań kontrolnych zgłoszonymi przez Kancelarię Rady Ministrów, komórki kontroli ministerstw oraz urzędów wojewódzkich. 4 Skład Zespołu: Głowacka-Mazur Danuta Przewodniczący Zespołu Członkowie: Chudzik Anna Czyczyn Bartosz Gąsiorowska Justyna Ratajczak Sylwia Sokołowska Małgorzata Szaleniec Ireneusz Wierzbicki Michał Żydanowicz Agata 5

6 WSTĘP Celem kontroli jest ocena działalności jednostki kontrolowanej i - niezależnie czego kontrola dotyczy - jest procesem, składającym się z trzech etapów: ustalenia stanu faktycznego, porównania go do wzorca (zidentyfikowanych norm/modeli) i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Kontrola jest szczególnego rodzaju czynnością oceniania stanów faktycznych (wykonania, realizacji usługi czy produktu), dla których istnieją dające się zidentyfikować odniesienia, czyli normy, procedury, wyznaczenia, ogólnie jakieś wzorce, stanowiące odpowiedź na pytanie: jak być powinno pod danym względem? 5 Należy w tym miejscu zauważyć, że nie ma jednej definicji kontroli. Z jednej strony kontrolę można definiować jako systematyczne działanie kierownictwa na rzecz ustanowienia norm (standardów) efektywności przy planowanych celach, zaprojektowania informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, ustalania odchyleń i pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby organizacji były wykorzystywane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania celów. Z drugiej strony, pod pojęciem kontrola można rozumieć proces działania kierownictwa organizacji, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności. Celem końcowym kontroli jest podniesienie sprawności działania organizacji przez usuwanie wszelkich nieprawidłowości, ich przyczyn i źródeł oraz pobudzanie działań konstruktywnych. 6 Najprostsze definicje określają kontrolę jako działanie polegające na porównaniu stanu faktycznego z odpowiednim wzorcem i wyciągnięciu z tego porównania wniosków na przyszłość. W wielu przepisach kształtujących sposób prowadzenia kontroli w administracji publicznej określa się, że celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Jakkolwiek w efekcie przeprowadzonej kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, to gdzieś umyka podstawowy cel działań kontrolnych jakim jest poprawa efektywności działania kontrolowanego podmiotu. Ułomność ta nie dotyczy ustawy o kontroli w administracji rządowej, w której ustawodawca wskazał że 5 Bolesław Rafał Kuc, Kontrola kontroling - audyt: podobieństwa i różnice. Warszawa, Wydawnictwo PTM, 2008., s op.cit. s

7 w dokumentacji pokontrolnej (wystąpieniu pokontrolnym) poza zaleceniami i wnioskami dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości powinno zawierać się wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Ustawowa definicja kontroli określa bowiem precyzyjnie cel kontroli, którym jest ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli oraz ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości 7. W obszarze kontroli funkcjonuje wiele istotnych pojęć, których właściwe zrozumienie jest niezbędne w pracy kontrolera. Tym bardziej, że nieporozumienia terminologiczne na gruncie krajowym nie należą do rzadkości, co jak się wydaje - jest związane między innymi z korzystaniem z siatki pojęciowej wywodzącej się z doświadczeń i wzorców międzynarodowych. Uzasadnione jest zatem krótkie przytoczenie definicji istotnych terminów, dotyczących kontroli, używanych w niniejszym opracowaniu. Opierając się na ujednoliconych standardach, wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, oraz Glosariuszu terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej pojęcie kontroli w administracji publicznej występuje w znaczeniach funkcjonalnym i zarządczym. W pierwszym kontrola oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem pożądanym/wymaganym oraz dokonanie jego oceny 8. W drugim znaczeniu kontrola to przyjęty system zarządzania, tj. procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy, służące do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostaną osiągnięte. Termin kontrola zarządcza został do polskiego systemu prawa wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 9. Odnosi się on do kategorii zarządzania i jest znacznie szerszy niż realizacja czynności kontrolnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny i terminowy. Cele kontroli 7 Art. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 8 Kontrola funkcjonalna w nauce zarządzania łączy się z wykonywaniem funkcji służbowych w sferze zarządzania. Jej istotom jest posiadanie uprawnień nie tylko do oceniania (weryfikowania) cudzego działania, ale także ingerowania w jego tok, wydawania poleceń. Bolesław Rafał Kuc Kontrola jako funkcja zarządzania Delfin Dz.U. Nr 157,

8 zarządczej również zostały wskazane w przepisach ustawy i są to w szczególności: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrona zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem. Termin kontrola zarządcza należy uznać za określenie tożsame z terminem system kontroli wewnętrznej. W Standardach kontroli NIK system kontroli wewnętrznej został zdefiniowany jako ogół środków funkcjonalnych, za pośrednictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność, ze źródeł wewnętrznych, że procesy, za które ono odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, oszustw, błędu, czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk 10. Elementem systemu kontroli wewnętrznej jest kontrola wewnętrzna. Najbardziej rozpowszechniony model kontroli wewnętrznej to model COSO 11. Kontrola zarządcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest bliska temu modelowi. Termin kontrola występuje też w znaczeniu instytucjonalnym, przez co należy rozumieć kontrolę realizowaną przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne, których głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych jednostki; pracownicy takiej komórki zawsze działają z upoważnienia kierownika jednostki, a ich uprawnienia decyzyjne wynikają z zakresu tego upoważnienia. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma typologiami kontroli. Oparte są one o takie kryteria podziału, jak np: podmiot i przedmiot kontroli:, techniki i metodyki kontroli:, czas wykonywania kontroli, planowanie, zakres itp. Z punktu widzenia podmiotu kontrolowanego można wyróżnić: kontrolę zewnętrzną termin ten odnosi się do zewnętrznych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, profesjonalnych instytucji kontroli, takich jak: Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w stosunku do kontroli w ministerstwach; kontrolę wewnętrzną instytucjonalną - to wyodrębniony zespół stanowisk, komórka organizacyjna w danym podmiocie, powołane do wykonywania kontroli wewnątrz tego podmiotu; 10 Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli str Kontrola wewnętrzna zintegrowana struktura ramowa, Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway 8

9 kontrolę wewnętrzną funkcjonalną, która wykonywana jest na każdym etapie zarządzania, polega na badaniu i ocenie czynności i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej 12 przewidują podział na kontrole: planowe i kontrole realizowane poza planem kontroli (doraźne) oraz kontrole: wykonania zadań i prawidłowości. Cele obu ostatnich rodzajów kontroli oraz stosowane w nich kryteria kontroli zostały opisane w Standardach kontroli w administracji rządowej, wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, które w tym zakresie odwołują się do pojęć używanych w ramach standardów międzynarodowych. Zgodnie ze standardami kontroli INTOSAI 13 : kontrola wykonania zadań to kontrola, której celem jest ocena zarządzania jednostką lub prowadzenia określonej działalności pod kątem przyjętych kryteriów, kontrola prawidłowości to kontrola, której celem jest uzyskanie pewności, co do tego, że: - przygotowane sprawozdania finansowe są poprawne i kompletne, a transakcje stanowiące podstawę ich sporządzenia zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami, - decyzje/postanowienia podjęte przez jednostkę kontrolowaną są poprawne pod względem prawnym i rzetelne. W praktyce administracji rządowej dominują kontrole prawidłowości, jednakże w coraz większym stopniu realizowane są kontrole wykonywania zadań lub też kontrole o mieszanym charakterze, zawierające elementy swoiste dla obu tych rodzajów kontroli. Kontrole wykonania zadań nie różnią się, co do metod kontroli od kontroli prawidłowości, jednakże kryteria wykorzystywane do oceny stanu faktycznego są odmienne. Dla kontroli 12 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) 13 Podział na kontrole wykonywania zadań i kontrole prawidłowości wraz z ich definicjami stanowią również treść Standardów kontroli w administracji rządowej. 9

10 prawidłowości podstawowymi kryteriami są: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność zaś dla kontroli wykonywania zadań: skuteczność, wydajność, oszczędność. Można wyróżnić trzy podstawowe funkcje kontroli: sygnalizującą (informacyjną) polegającą na dostarczaniu informacji o zjawiskach, które spowodowały lub mogą spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontrolowanego obszaru; wykrywającą ujawniającą nieprawidłowości i uchybienia w działalności podmiotu kontrolowanego. profilaktyczną (prewencyjną), której zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie niekorzystnym zjawiskom. Dzięki kontroli mogą być ujawnione nieprawidłowości w skutkach lub sposobach działania; w następstwie kontroli mogą być podejmowane działania restrykcyjne W literaturze wskazuje się jeszcze takie funkcje jak: korygująca, dydaktyczna, doradcza 10

11 ROZDZIAŁ I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI III.1.1 Komórka do spraw kontroli wykonuje swoje zadania kompetentnie i obiektywnie, a działalność kontrolna prowadzona jest w sposób wydajny i skuteczny. IV.1.1. Komórka do spraw kontroli/ jednostka kontrolująca prowadzi kontrole zgodnie z okresowym planem kontroli. Planowanie działalności kontrolnej nie wyklucza podejmowania kontroli nieprzewidzianych okresowym planem kontroli (tj. kontroli doraźnych). Okresowy plan kontroli może uwzględniać kontrole koordynowane i kontrole wspólne. IV.1.2. Plan kontroli powinien być sporządzany w oparciu o dokumenty strategiczne zarządzania Państwem, działem administracji czy jednostką. IV.1.3. Plan kontroli powinien uwzględniać oczekiwania i potrzeby informacyjne zarządzających kontrolę oraz być opracowywany w oparciu o analizę ryzyka, w tym określenie czynników mających negatywny wpływ na działalność jednostki kontrolowanej. W analizie ryzyka należy, korzystając ze źródeł wewnętrznych jednostki i zewnętrznych, uwzględnić w szczególności: - wyniki wcześniejszych kontroli i audytów, - skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach, - kwoty wydatkowanych środków publicznych, - wyniki badań i analiz. IV.1.4. Przy planowaniu działalności kontrolnej niezbędna jest również ocena możliwości wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych. IV.1.6. Podstawowym celem koordynacji kontroli w administracji rządowej są: - uzyskanie informacji wspomagających dokonywanie ocen wskazanego obszaru funkcjonowania administracji lub podejmowanie decyzji przez organy koordynacyjne, - efektywne gospodarowanie zasobami kontroli, w tym kadrowymi i finansowymi, - wzmocnienie zdolności kontroli w administracji rządowej jako całości, poprzez wykorzystanie efektu synergii, tj. uzyskania większych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu zasobów i współdziałaniu jednostek kontrolnych, - wzmacnianie kompetencji poszczególnych komórek kontroli poprzez: wspieranie komunikacji, współpracy oraz wymianę dobrych praktyk, wiedzy i doświadczenia, - doskonalenie standardów i metodyki kontroli. 15 Działalność wszystkich podmiotów publicznych musi być prowadzona efektywnie i oszczędnie, przede wszystkim dlatego, że jest ona finansowana ze środków publicznych. Od kilku lat w administracji publicznej kształtowane są nowe standardy zarządzania sferą spraw publicznych istotne staje się strategiczne planowanie działalności podmiotów publicznych i to nie tylko w perspektywie roku budżetowego, ale również w perspektywie 15 Standardy kontroli w administracji rządowej Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. 11

12 kilku lat. Chcąc nadążyć za zmieniającym się podejściem do zarządzania sprawami publicznymi, komórki kontroli muszą planować swoją działalność. Kontrola jest bowiem, obok audytu wewnętrznego, jednym z najbardziej istotnych instrumentów pozwalających na ocenę prawidłowości przebiegu procesu realizacji zadań przez podmiot publiczny. Z tego punktu widzenia - jak się wydaje - instrument ten jest lepiej wykorzystywany, jeżeli cała działalność kontrolna nie opiera się jedynie na kontrolach doraźnych (ad hoc). Mówiąc w tym miejscu o efektywności należy mieć na uwadze nie tylko ewentualne wyniki kontroli w postaci ujawnienia, np. istotnych nieprawidłowości, ale również (a może przede wszystkim) jak najlepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i rzeczowych w procesie kontroli. Ten punkt widzenia odzwierciedla również stan normatywny dotyczący kontroli w administracji publicznej, w którym jako regułę podaje się okresowe planowanie działalności kontrolnej, jednakże z zastrzeżeniem, że kontrole doraźne są dopuszczalne, a co więcej ich realizacja jest odpowiedzą na bieżącą, nagłą potrzebę dostarczenia informacji podmiotowi zlecającemu kontrolę. Planowanie działalności kontrolnej jest procesem ciągłym, opartym o analizę zjawisk, zdarzeń, sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Trudno wyobrazić sobie efektywną i skuteczną kontrolę bez bieżącego monitorowania zmian zachodzących w sektorze publicznym, zarówno w odniesieniu do zmian legislacyjnych, jak i organizacyjnych, bez poddawania zgromadzonych w ten sposób informacji analizie pod kątem identyfikowania ryzyk, ich wartościowania, a w końcu wskazywania tych obszarów, które powinny zostać objęte badaniem kontrolnym. Swoboda planowania działalności kontrolnej może być ograniczona przez zadania kontrolne o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z regulacji wewnętrznych, zawartych umów lub porozumień. Mogą wystąpić bowiem sytuacje, w których umowa zawarta między organem administracji rządowej a np. organizacją pozarządową przewiduje obligatoryjne przeprowadzenie kontroli przez tenże organ. Ukształtowane taką umową uprawnienie, a wręcz obowiązek organu musi zostać uwzględniony przy planowaniu działalności kontrolnej. Planowanie działalności kontrolnej, w zależności od potrzeb i praktyki, może obejmować różne ramy czasowe: kwartalne, półroczne, roczne, wieloletnie. Im dłuższy okres planowania, tym większa możliwość zastosowania podejścia strategicznego. Planowanie wieloletnie należy jednak postrzegać raczej jako wskazywanie obszarów kluczowych z punktu widzenia oceny prawidłowości i efektywności procesu realizacji zadań przez poddawane kontroli 12

13 podmioty, niż jako plan faktycznych tematów kontrolnych. Plany powinny uwzględniać stan obecny i przyszły jednostki, zwłaszcza w zakresie przewidywanych zmian organizacyjnych, legislacyjnych, ekonomicznych czy politycznych. Plany wieloletnie powinny być zatem poddawane co roku analizie i w razie konieczności modyfikowane, tak by zachowały swoją aktualność. Ze względu na to, że kontrola jest instrumentem, który jest wykorzystywany w procesie zarządzania, w planowaniu długookresowym powinno uczestniczyć kierownictwo jednostki, gdyż tylko ono ma dostateczne zasoby wiedzy i doświadczenia, aby uwzględnić wszystkie aspekty funkcjonowania tej jednostki. Biorąc jednak pod uwagę, że procesy zarządcze obejmują swoim zakresem wszystkie stanowiska w organizacji, w proces planowania długookresowego działalności kontrolnej powinni być zaangażowani również pracownicy niższych szczebli 16. Jest to szczególnie istotne w jednostkach, które w imieniu organu realizują zadania z zakresu nadzoru nad innymi podmiotami. Wiedza pracowników bezpośrednio realizujących te zadania o podmiotach nadzorowanych, o ich działalności, o obszarach narażonych na najbardziej istotne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największa i najpełniejsza, choć może być obciążona subiektywną oceną zachodzących zjawisk. Czynnikami obiektywizującymi ocenę niezależnie od tego czy mamy do czynienia z planowaniem długookresowym czy krótkookresowym są analizy rocznych sprawozdań budżetowych jednostek podlegających kontroli (i to zarówno z wykonania budżetu, jak i z realizacji budżetu zadaniowego), miesięcznych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań regulaminowych przedkładanych kierownictwu wyższego szczebla (np. dyrektorom generalnym) czy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej wraz z ocenami audytu wewnętrznego. Planując działalność kontrolną najczęściej nie można objąć planem wszystkich obszarów działalności jednostki kontrolowanej, choćby ze względu na zakres tych obszarów, a także ograniczone zasoby ludzkie czy finansowe. Konieczne staje się wówczas dokonanie wyboru obszarów, które zostaną poddane badaniu kontrolnemu. 16 Powyższe jest zgodne z modelem COSO (model COSO model opracowany w 1992 r. przez amerykańską organizację COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), według którego kontrola wewnętrzna to proces wykonywany przez zarząd, kierownictwo, a także inny personel, którego celem jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia dotyczącego osiągania celów. 13

14 Obszary o największym poziomie ryzyka i te, które są najbardziej istotne dla realizacji priorytetowych zadań jednostki (podstawowych celów działania) powinny być uwzględniane w planie działalności kontrolnej w najszerszym zakresie. Aby jednak w sposób właściwy zdiagnozować, które z obszarów mają największy poziom ryzyka, konieczne jest jego właściwe rozpoznanie. Literatura przedmiotu jest dość obszerna, dlatego w tym miejscu należy zaznaczyć jedynie, że ryzyko występuje w każdej prowadzonej działalności, na wszystkich szczeblach organizacji, podczas realizacji każdego projektu. Ryzyko to możliwość wystąpienia zdarzeń (negatywnych i pozytywnych), które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów. Z oceną ryzyka związana jest analiza czynników ryzyka, czyli zdarzeń, działań lub zaniechań, które mogą spowodować wystąpienie ryzyka lub mieć wpływ na ryzyko, a ich źródłem może być zarówno jednostka, jak i jej otoczenie zewnętrzne 17. Przykład: Ryzykiem będzie na przykład brak możliwości wydawania istotnych dla obywatela decyzji administracyjnych lub zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa na akwenach. W pierwszym przykładzie czynnikami ryzyka mogą być: brak procedur uwzględniających sytuację nagłej nieobecności osoby pełniącej funkcję organu, wcześniejsze nieudzielanie przez organ upoważnień do wydawania decyzji w jego imieniu. W drugim przypadku wpływ na poziom ryzyka mogą mieć następujące czynniki: brak procedury udzielania dotacji podmiotowych organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność z zakresu ratownictwa wodnego, niewystarczające środki budżetowe na ten cel. W literaturze występują różne klasyfikacje ryzyka, w zależności od przyjętego podziału. Jak się wydaje, z punktu widzenia działalności administracji publicznej i planowania działalności kontrolnej, najbardziej istotne ryzyka to: 17 Zgodnie z modelem COSO ocena ryzyka polega na identyfikacji i ocenie zdarzeń (przyporządkowanych do ustalonych celów) w organizacji, a organizacja powinna wypracować mechanizmy identyfikacji ryzyk w poszczególnych procesach, ich oceny pod względem skutku i prawdopodobieństwa wystąpienia, odpowiedniej reakcji i ciągłego monitorowania w celu szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia. 14

15 ze względu na czynniki kształtujące: ryzyko zewnętrzne: polityczne (związane ze zdarzeniami i decyzjami politycznymi), prawne (oznacza zagrożenie dla działalności jednostki spowodowane zmieniającymi się przepisami prawa lub różnymi jego interpretacjami), społeczne (wiąże się z zachowaniami obywateli, zadami ustroju, religii, kultury i tradycji); ryzyko wewnętrzne: zarządzania (wynika z ludzkiej omylności lub celowych, negatywnych zachowań), zasobów ludzkich (cele jednostki nie są osiągane np. z powodu zaniedbań, niewłaściwego podziału odpowiedzialności i obowiązków); ze względu na horyzont czasowy: ryzyko strategiczne (często ma wpływ na fundament działania lub funkcjonowania organizacji, np. zniesienie urzędu, zmiana przyporządkowania działu administracji rządowej), ryzyko operacyjne (ryzyko krótkotrwałe, związane z bieżącą działalnością podmiotu); ze względu na mierzalność skutków: ryzyko finansowe, ryzyko pozafinansowe. Podejmując trud identyfikacji ryzyk, warto pamiętać, że powinna ona dotyczyć nie tylko obszarów poddawanych kontroli, ale również działalności kontrolnej i polegać na identyfikowaniu i szacowaniu czynników ryzyka, wpływających potencjalnie na prowadzenie kontroli, np. nałożenie się wielu kontroli w jednym czasie, brak obiektywizmu kontrolera, brak ścisłych, jednoznacznych referencji i wytycznych do prowadzenia kontroli. Analiza ryzyka odnosząca się do działalności kontrolnej ma bowiem wpływ nie tylko na okresowy plan kontroli, lecz także na harmonogram jego realizacji, a w konsekwencji na skuteczność tej działalności. 15

16 Właściwa identyfikacja ryzyk obszarów poddawanych kontroli wymaga dobrej znajomości organizacji, środowiska prawnego, dobrego rozumienia celów strategicznych i operacyjnych danej jednostki. Polega ona bowiem na wskazaniu możliwych zagrożeń (zdarzeń), które mogą wystąpić jako przeszkody w realizacji celów urzędu, określonych dla poddawanego analizie obszaru działalności. Planując działalność kontrolną należy identyfikować ryzyko zarówno dotyczące całego urzędu, jak i odnoszące się do każdego istotnego obszaru jego działalności, programu czy projektu, w szczególności tych o znaczeniu priorytetowym i strategicznym. Należy przy tym pamiętać, że identyfikacji ryzyka dokonuje zarówno kierownictwo urzędu, jak i kierownicy średniego szczebla i pracownicy, którzy identyfikują ryzyko związane z ich działaniem oraz wykonywanymi zadaniami. Identyfikacja ryzyk rozpoczyna proces analizy ryzyka. Dla zidentyfikowanych ryzyk określa się poziom ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, co pozwala na dokonanie pomiaru ryzyka. Ryzyko mierzy się odnosząc je do celów strategicznych jednostki, z uwzględnieniem jego oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia. Analiza ryzyka służy wskazaniu tych zadań, które są narażone na największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości (włącznie z niezrealizowaniem zadania bądź zadań). Analiza taka może zostać przeprowadzona przy pomocy metod audytowych (metod szacunkowych, metod matematycznych, czy mieszanych) 18. W praktyce, przy planowaniu działalności kontrolnej, rzadko kiedy prowadzi się sformalizowaną analizę ryzyka, często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że - sięgając po informacje tworzone i zbierane w ramach funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania ryzykiem lub wyniki prac komórek audytowych, skargi, wyniki prowadzonych w przeszłości kontroli, dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, doniesienia medialne, prognozy budżetowe i finansowe, informacje o możliwych opóźnieniach realizacji projektów i programów - dokonujemy analizy ryzyka metodą szacunkową. Źródłami informacji są także doniesienia medialne, ankiety zadowolenia klienta, nasze własne obserwacje. Zgromadzone w ten sposób informacje są oceniane przy wykorzystaniu doświadczenia osoby dokonującej analizy, a często także intuicji. Zagadnienie identyfikacji oraz szacowania ryzyk ma kluczowe znaczenie nie tylko na etapie planowania działalności kontrolnej, ale również na etapie przygotowywania konkretnej 18 Wśród metod szacunkowych jest metoda delficka (grupy eksperckiej), ; w wypadku metod matematycznych analiza ryzyka prowadzona jest z wykorzystaniem reguł matematycznych, najczęściej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 16

17 kontroli, której temat został ujęty w planie działalności kontrolnej. Analiza ryzyka w trakcie tworzenia programów kontroli pozwala na optymalne określenie zakresu kontroli w stosunku do celu kontroli, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych oraz czasu. Będzie o tym mowa w dalszej części opracowania. Planując swoją działalność kontrolną komórka kontroli opiera się na porównaniu ocen i opinii kierownictwa jednostki i pracowników oraz na wynikach systematycznej analizy ryzyka dla poszczególnych obszarów działalności organizacji. Plan działalności kontrolnej jest zatem wynikiem: 1. decyzji kierownictwa, co do priorytetowych kierunków działalności kontrolnej, 2. analizy ryzyka, wskazującej obszary o największym poziomie ryzyka oraz te, które mają szczególnie ważkie znaczenie dla jednostki, 3. konieczności monitorowania prawidłowości mechanizmów kontrolnych i działań podejmowanych w celu zmniejszenia ryzyka, 4. analizy możliwości organizacyjnych komórki kontroli. Plan działalności kontrolnej powinien obejmować konkretne tematy i powinien być opracowywany na okres nie dłuższy niż rok, dzięki czemu podmioty poddane badaniu kontrolnemu będą mogły podjąć działania mające na celu poprawę poziomu realizacji zadań w kolejnym roku budżetowym. Plany kontroli (krótkookresowe) powinny wynikać z długookresowych zamierzeń kontrolnych, co zapewnia ciągłość planistyczną i pozwala osiągnąć zamierzone cele. Kolejne plany działalności kontrolnej powinny być ze sobą zharmonizowane i powiązane, aby badaniami kontrolnymi objąć wszystkie etapy realizacji kluczowych procesów (np. w jednym roku tematem kontroli może być nabór do pracy/służby, w kolejnym kwestie związane z przebiegiem służby opiniowanie, awansowanie, postępowania dyscyplinarne itp., wreszcie rozwiązanie stosunku pracy/służby). Na plan działalności kontrolnej (plan kontroli), jak już wspomniano powyżej, składają się konkretne tematy (zadania kontrolne). Należy jednak pamiętać, że plan ten musi charakteryzować się następującymi cechami: 17

18 celowością plan kontroli powinien być tak opracowany, aby był właściwym środkiem prowadzącym do wyznaczonego przez kierownictwo celu działania jednostki, wykonalnością plan powinien być realny, przy uwzględnieniu dostępnych środków i w określonych warunkach (nie ma sensu wpisywać do planu kontroli tematów, które wymagają zaangażowania znacznie większych środków niż te, którymi dysponuje komórka kontroli), zgodnością wewnętrzną plan powinien stanowić zorganizowaną całość. Jego poszczególne elementy nie powinny być ze sobą sprzeczne, ani nie powinny sobie nawzajem przeszkadzać lub się dublować, operatywnością plan kontroli powinien być czytelny, zrozumiały i ścisły, nadawać się do realizacji zgodnej z porządkiem wykorzystania zasobów i obranego toku działania, elastycznością plan kontroli powinien móc podlegać modyfikacji, jeśli tylko okaże się ona konieczna w przypadku zmiany środków, warunków itp. Zawsze może się okazać, że znacząco zmniejszy się liczba kontrolerów lub z przyczyn niezależnych od komórki kontroli realizacja czynności kontrolnych zostanie zawieszona lub przedłużona. Elastyczność zapewniają planowi regulacje wewnętrzne dotyczące procedury zmiany planu; wyważoną szczegółowością szczegółowość planu kontroli nie powinna utrudniać pewnej swobody działania zbyt szczegółowy plan jest z reguły nierealny, zbyt ogólnikowy nie ma waloru operatywności; kompletnością plan kontroli powinien, co do zasady, uwzględniać całość działań kontrolnych, przewidzianych na okres, na który opracowywany jest plan. Im bardziej przemyślany jest plan kontroli, im głębsza jest analiza poprzedzająca wybór tematów (zagadnień kontrolnych) do ujęcia w planie kontroli na dany okres, tym mniejsze prawdopodobieństwo konieczności prowadzenia kontroli doraźnych (kontroli nieprzewidzianych w planie kontroli); racjonalnością plan kontroli powinien być opracowany gruntownie, z uwzględnieniem możliwie wszystkich związków przyczynowo-skutkowych dotyczących planowanego działania T. Kotarbiński Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa

19 W planie działalności kontrolnej należy również przewidywać prowadzenie kontroli obejmujących zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją zadań ujętych w planie działalności jednostki, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Kontrole są kontrolami realizacji zadań, ukierunkowanymi na zbadanie poziomu realizacji z góry ustalonych mierników, mającymi na celu identyfikację ewentualnych zagrożeń dla realizacji planu działalności jednostki na poziomie satysfakcjonującym kierownictwo. Przy planowaniu działalności kontrolnej należy uwzględnić pewną rezerwę czasową, która umożliwi bez ingerowania w liczbę kontroli planowych prowadzenie kontroli doraźnych. Przyjmuje się, że rezerwa czasowa powinna być adekwatna do skali i charakteru działalności kontrolnej prowadzonej przez daną jednostkę. Przy opracowywaniu planów kontroli niezwykle istotne jest uwzględnienie planów kontroli innych podmiotów, uprawnionych do prowadzenia kontroli w danej jednostce (np. NIK), pod kątem wykluczenia ewentualnego dublowania się zakresów podmiotowych i przedmiotowych kontroli. Nie jest bowiem uzasadnione prowadzenie w jednym czasie, w tym samym podmiocie, różnych kontroli o zbieżnym zakresie przedmiotowym. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której zakresy przedmiotowe prowadzonych kontroli nałożą się na siebie, a mimo to dalsze prowadzenie czynności kontrolnych jest racjonalne, gdyż pozwala na pogłębioną ocenę prawidłowości działania kontrolowanego podmiotu. W takich sytuacjach istotna rzeczą jest - podnoszone w Standardach kontroli w administracji rządowej - zapewnienie właściwej jakości współpracy zarówno z audytem, jak i kontrolą zewnętrzną, w ramach koordynacji działalności kontrolnej w danym urzędzie. Ujęcie każdego z tematów w planie kontroli powinno zostać uzasadnione na piśmie. Uzasadnienie to, będące opisem wyników analizy ryzyka, powodów wyboru tematów do kontroli, a także zakresu przedmiotowego poszczególnych kontroli, może być częścią planu kontroli lub może stanowić oddzielny dokument. Uzasadnianie wyboru tematów do kontrolowania ułatwia opracowanie programów poszczególnych kontroli (o programach kontroli będzie mowa w dalszej części opracowania), które powstają z reguły w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie czynności kontrolnych, a zatem często po upływie znacznego okresu od zakończenia prac nad planem kontroli. Programy kontroli mogą być przygotowywane przez osoby, które nie brały bezpośrednio udziału w opracowywaniu planu kontroli i z tego względu nie mają wystarczającej wiedzy o powodach, dla których dany temat kontrolny został w tym planie uwzględniony. W tej sytuacji, po to aby kontrola spełniła 19

20 oczekiwania akceptujących plan kontroli, osoby opracowujące programy poszczególnych kontroli muszą mieć możliwość zapoznania się z uzasadnieniem. Plan kontroli, obok samych tematów (zagadnień kontrolnych), powinien zawierać wskazanie jednostek przewidzianych do kontroli, określenie rodzaju kontroli (problemowa, sprawdzająca, kompleksowa) oraz terminu kontroli (szczegółowość określenia tego ostatniego, jak wspomniano wcześniej zależy od praktyki i potrzeb jednostki). Wpisanie terminu realizacji danej kontroli do planu kontroli powinno zostać poprzedzone analizą możliwości organizacyjnych komórki kontroli. Już na tym etapie należy stworzyć swego rodzaju harmonogram realizacji planu kontroli (plan operacyjny), w którym zostaną wskazane konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, osoby odpowiedzialne za realizację kontroli oraz szacunkowe (realne) koszty realizacji działań kontrolnych (obejmujące np. koszt delegacji, noclegów, dojazdów w przypadku kontroli wyjazdowych). Taki plan operacyjny jest znacznie łatwiej zmodyfikować, oczywiście jeżeli zajdzie taka konieczność, niż plan działalności kontrolnej zatwierdzony przez zarządzającego kontrolę. Wspominano wcześniej o możliwości prowadzenia kontroli doraźnych. Są to kontrole realizowane poza planem kontroli, ale ich liczba i zakres mogą mieć wpływ na możliwość realizacji planu kontroli, wymuszając niejednokrotnie dokonanie jego zmiany. Sytuacji, które mogą powodować konieczność dokonywania zmian w planie kontroli może być jednak znacznie więcej. Wszelkie zmiany planu kontroli powinny być dokumentowane, a ich wprowadzenie (szczególnie gdy następuje rezygnacja z przeprowadzenia jakiejś kontroli) powinno być poprzedzone analizą pod kątem skutków, jakie będą miały dla osiągnięcia celów działalności kontrolnej, określonych na etapie opracowywania planu kontroli. Na przykład, w wypadku konieczności ograniczenia liczby kontroli planowych, wyniki przeprowadzonej analizy powinny wskazać, które z tematów kontrolnych mogą zostać zrealizowane w kolejnym roku (jeżeli plan kontroli został opracowany dla perspektywy czasowej jednego roku). Podobnie jak sam plan kontroli, tak i wszelkie jego zmiany muszą być zatwierdzane przez kierownika jednostki kontrolującej (organ). Należy pamiętać, że dokonywanie zmian w planie kontroli jest jednym ze skutków/efektów bieżącego monitorowania jego realizacji. Monitoring ten, prowadzony na podstawie miesięcznych informacji/raportów o stanie realizacji planu, pozwala na ocenę stopnia wykonania założeń oraz pomaga wypracować sposoby podniesienia skuteczności realizacji 20

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT

Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT Materiał przygotowany przez INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH w ramach projektu: Model współpracy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo