WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27 II.3. ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI...31 II.4. PRZEDMIOTKONTROLI/TEMATYKA KONTROLI...33 II.5. OKRES OBJĘTY KONTROLĄ..38 II.6. WYNIKI ANALIZY PRZEDKONTROLNEJ...38 II.7. METODYKA KONTROLI..47 II.7.1. Kryteria kontroli...49 II.7.2. Mierniki...55 II.7.3. Zasady oceniania 62 II.7.4. Metody i techniki kontroli.64 II.7.5. Metodyka kontroli - zasady i metody doboru próby w kontroli 67 II.8. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.71 II.9. WYKAZ AKTÓW I WYKAZ LITERATURY..73 III. ZASADY (KONTROLI) POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO.74 IV. DOWODY KONTROLI...81 V. OCENA...90 VI. DOKUMENTOWANIE PROCESU KONTROLNEGO...93 VI.1. DOKUMENTACJA POKONTROLNA.95 VI.2. TWORZENIE DOKUMENTÓW POKONTROLNYCH.98 VI.3. PROTOKÓŁ KONTROLI.100 2

3 VI.4. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO VI.5. DOKUMENT POKONTROLNY Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W TRYBIE UPROSZCZONYM 110 VI.6. INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYNIKI KONTROLI.112 VII. ZAWIADOMIENIA VIII. MONITOROWANIE WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH 116 IX. UDOSTĘPNIANIE W BIP INFORMACJI PUBLICZNEJ ZAWARTEJ W DOKUMENTACJI PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI X. STANDARDY ZASADY WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRACY KONTROLERA. JAKOŚĆ KONTROLI X.1. ZASADY WYŁĄCZANIA KONTROLERÓW Z KONTROLI..133 X.2. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE X.3. JAKOŚĆ KONTROLI I NADZOROWANIE PRACY KONTROLERA..137 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK

4 Oddawane dzisiaj do rąk czytelników opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób rozpoczynających pracę jako kontrolerzy w jednostkach administracji rządowej. W związku z tym zawiera ono zarówno elementy wiedzy teoretycznej, jak i konkretne przykłady praktyczne. Dostarcza również wiedzy o podstawowym aparacie pojęciowym dotyczącym kontroli. Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej zostało opracowane w oparciu o Standardy kontroli w administracji rządowej z dnia 10 lutego 2012 r. 1, wydane przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 2, a także standardy INTOSAI, wydane w 1991 r. przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli oraz inne dokumenty 3. Wprowadzenie ma za zadanie przybliżyć przebieg procesu kontrolnego, począwszy od planowania działalności kontrolnej, poprzez wynikające z niej implikacje dla programowania konkretnych kontroli, metody i techniki stosowane w kontroli, opracowywanie dokumentacji pokontrolnej, aż po monitorowanie realizacji wniosków/zaleceń pokontrolnych oraz pokazać związki pomiędzy poszczególnymi etapami tego procesu. Treści ujęte we Wprowadzeniu omawiane są w kolejności odpowiadającej logice procesu kontrolnego, a każdy z rozdziałów poprzedzony jest przytoczeniem odpowiedniego Standardu kontroli. Każdy z rozdziałów zawiera informacje stanowiące uzupełnienie i rozwinięcie standardu oraz praktyczne przykłady, które zostały autorom tego opracowania przekazane przez instytucje administracji rządowej. Załącznikiem do Wprowadzenia są ponadto przykłady dobrych praktyk w kontroli przekazane przez komórki kontroli administracji rządowej. Należy podkreślić, że celem tego opracowania nie jest opisywanie, analizowanie, czy komentowanie obecnego stanu prawnego, odnoszącego się do kontroli w administracji rządowej, choć niewątpliwie zarówno ustawa o kontroli w administracji rządowej, jak i inne przepisy prawa miały wpływ na zakres tematyczny treści zawartych we Wprowadzeniu. 1 Poprzedzone Wytycznymi w sprawie kontroli w administracji rządowej z dnia 14 lipca 2009r. wydanymi przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 Dz.U. Nr 185, poz W tym m.in. Standardy Kontroli NIK, Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Kodeks Etyki Kontrolera NIK, Europejskie Wytyczne, Stosowania Standardów Kontroli INTOSAI, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz Principles and Standards for Offices of Inspector General. 4

5 Wprowadzenie do kontroli w administracji rządowej jest pierwszym tego typu opracowaniem w administracji publicznej, a powstało w wyniku prac międzyresortowego zespołu w skład, którego weszli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 4. Prace zespołu zostały wsparte uwagami, przykładami dobrych praktyk oraz przykładami realizacji zadań kontrolnych zgłoszonymi przez Kancelarię Rady Ministrów, komórki kontroli ministerstw oraz urzędów wojewódzkich. 4 Skład Zespołu: Głowacka-Mazur Danuta Przewodniczący Zespołu Członkowie: Chudzik Anna Czyczyn Bartosz Gąsiorowska Justyna Ratajczak Sylwia Sokołowska Małgorzata Szaleniec Ireneusz Wierzbicki Michał Żydanowicz Agata 5

6 WSTĘP Celem kontroli jest ocena działalności jednostki kontrolowanej i - niezależnie czego kontrola dotyczy - jest procesem, składającym się z trzech etapów: ustalenia stanu faktycznego, porównania go do wzorca (zidentyfikowanych norm/modeli) i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Kontrola jest szczególnego rodzaju czynnością oceniania stanów faktycznych (wykonania, realizacji usługi czy produktu), dla których istnieją dające się zidentyfikować odniesienia, czyli normy, procedury, wyznaczenia, ogólnie jakieś wzorce, stanowiące odpowiedź na pytanie: jak być powinno pod danym względem? 5 Należy w tym miejscu zauważyć, że nie ma jednej definicji kontroli. Z jednej strony kontrolę można definiować jako systematyczne działanie kierownictwa na rzecz ustanowienia norm (standardów) efektywności przy planowanych celach, zaprojektowania informacyjnych sprzężeń zwrotnych, porównania rzeczywistej efektywności z wyznaczonymi normami, ustalania odchyleń i pomiaru ich znaczenia oraz podejmowania wszelkich kroków potrzebnych do zapewnienia, by wszystkie zasoby organizacji były wykorzystywane najskuteczniej i najsprawniej do osiągania celów. Z drugiej strony, pod pojęciem kontrola można rozumieć proces działania kierownictwa organizacji, którego naczelnym celem jest regulowanie i korygowanie wszelkich czynności dla zapewnienia ich przyszłej sprawności i skuteczności. Celem końcowym kontroli jest podniesienie sprawności działania organizacji przez usuwanie wszelkich nieprawidłowości, ich przyczyn i źródeł oraz pobudzanie działań konstruktywnych. 6 Najprostsze definicje określają kontrolę jako działanie polegające na porównaniu stanu faktycznego z odpowiednim wzorcem i wyciągnięciu z tego porównania wniosków na przyszłość. W wielu przepisach kształtujących sposób prowadzenia kontroli w administracji publicznej określa się, że celem kontroli jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym kontrolą, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Jakkolwiek w efekcie przeprowadzonej kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, to gdzieś umyka podstawowy cel działań kontrolnych jakim jest poprawa efektywności działania kontrolowanego podmiotu. Ułomność ta nie dotyczy ustawy o kontroli w administracji rządowej, w której ustawodawca wskazał że 5 Bolesław Rafał Kuc, Kontrola kontroling - audyt: podobieństwa i różnice. Warszawa, Wydawnictwo PTM, 2008., s op.cit. s

7 w dokumentacji pokontrolnej (wystąpieniu pokontrolnym) poza zaleceniami i wnioskami dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości powinno zawierać się wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Ustawowa definicja kontroli określa bowiem precyzyjnie cel kontroli, którym jest ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli oraz ustalenie zakresu, przyczyn i skutków oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunięcia nieprawidłowości 7. W obszarze kontroli funkcjonuje wiele istotnych pojęć, których właściwe zrozumienie jest niezbędne w pracy kontrolera. Tym bardziej, że nieporozumienia terminologiczne na gruncie krajowym nie należą do rzadkości, co jak się wydaje - jest związane między innymi z korzystaniem z siatki pojęciowej wywodzącej się z doświadczeń i wzorców międzynarodowych. Uzasadnione jest zatem krótkie przytoczenie definicji istotnych terminów, dotyczących kontroli, używanych w niniejszym opracowaniu. Opierając się na ujednoliconych standardach, wydanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, oraz Glosariuszu terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej pojęcie kontroli w administracji publicznej występuje w znaczeniach funkcjonalnym i zarządczym. W pierwszym kontrola oznacza badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem pożądanym/wymaganym oraz dokonanie jego oceny 8. W drugim znaczeniu kontrola to przyjęty system zarządzania, tj. procedury, instrukcje, zasady, mechanizmy, służące do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostaną osiągnięte. Termin kontrola zarządcza został do polskiego systemu prawa wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 9. Odnosi się on do kategorii zarządzania i jest znacznie szerszy niż realizacja czynności kontrolnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny i oszczędny i terminowy. Cele kontroli 7 Art. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej 8 Kontrola funkcjonalna w nauce zarządzania łączy się z wykonywaniem funkcji służbowych w sferze zarządzania. Jej istotom jest posiadanie uprawnień nie tylko do oceniania (weryfikowania) cudzego działania, ale także ingerowania w jego tok, wydawania poleceń. Bolesław Rafał Kuc Kontrola jako funkcja zarządzania Delfin Dz.U. Nr 157,

8 zarządczej również zostały wskazane w przepisach ustawy i są to w szczególności: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochrona zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji, zarządzanie ryzykiem. Termin kontrola zarządcza należy uznać za określenie tożsame z terminem system kontroli wewnętrznej. W Standardach kontroli NIK system kontroli wewnętrznej został zdefiniowany jako ogół środków funkcjonalnych, za pośrednictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność, ze źródeł wewnętrznych, że procesy, za które ono odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości, oszustw, błędu, czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk 10. Elementem systemu kontroli wewnętrznej jest kontrola wewnętrzna. Najbardziej rozpowszechniony model kontroli wewnętrznej to model COSO 11. Kontrola zarządcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest bliska temu modelowi. Termin kontrola występuje też w znaczeniu instytucjonalnym, przez co należy rozumieć kontrolę realizowaną przez wyspecjalizowane komórki organizacyjne, których głównym zadaniem jest sprawowanie kontroli w zakresie określonym w podstawowych dokumentach organizacyjnych jednostki; pracownicy takiej komórki zawsze działają z upoważnienia kierownika jednostki, a ich uprawnienia decyzyjne wynikają z zakresu tego upoważnienia. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma typologiami kontroli. Oparte są one o takie kryteria podziału, jak np: podmiot i przedmiot kontroli:, techniki i metodyki kontroli:, czas wykonywania kontroli, planowanie, zakres itp. Z punktu widzenia podmiotu kontrolowanego można wyróżnić: kontrolę zewnętrzną termin ten odnosi się do zewnętrznych w stosunku do podmiotu kontrolowanego, profesjonalnych instytucji kontroli, takich jak: Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Pracy, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w stosunku do kontroli w ministerstwach; kontrolę wewnętrzną instytucjonalną - to wyodrębniony zespół stanowisk, komórka organizacyjna w danym podmiocie, powołane do wykonywania kontroli wewnątrz tego podmiotu; 10 Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli Najwyższa Izba Kontroli str Kontrola wewnętrzna zintegrowana struktura ramowa, Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway 8

9 kontrolę wewnętrzną funkcjonalną, która wykonywana jest na każdym etapie zarządzania, polega na badaniu i ocenie czynności i operacji w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące kontroli w administracji rządowej 12 przewidują podział na kontrole: planowe i kontrole realizowane poza planem kontroli (doraźne) oraz kontrole: wykonania zadań i prawidłowości. Cele obu ostatnich rodzajów kontroli oraz stosowane w nich kryteria kontroli zostały opisane w Standardach kontroli w administracji rządowej, wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej, które w tym zakresie odwołują się do pojęć używanych w ramach standardów międzynarodowych. Zgodnie ze standardami kontroli INTOSAI 13 : kontrola wykonania zadań to kontrola, której celem jest ocena zarządzania jednostką lub prowadzenia określonej działalności pod kątem przyjętych kryteriów, kontrola prawidłowości to kontrola, której celem jest uzyskanie pewności, co do tego, że: - przygotowane sprawozdania finansowe są poprawne i kompletne, a transakcje stanowiące podstawę ich sporządzenia zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami, - decyzje/postanowienia podjęte przez jednostkę kontrolowaną są poprawne pod względem prawnym i rzetelne. W praktyce administracji rządowej dominują kontrole prawidłowości, jednakże w coraz większym stopniu realizowane są kontrole wykonywania zadań lub też kontrole o mieszanym charakterze, zawierające elementy swoiste dla obu tych rodzajów kontroli. Kontrole wykonania zadań nie różnią się, co do metod kontroli od kontroli prawidłowości, jednakże kryteria wykorzystywane do oceny stanu faktycznego są odmienne. Dla kontroli 12 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) 13 Podział na kontrole wykonywania zadań i kontrole prawidłowości wraz z ich definicjami stanowią również treść Standardów kontroli w administracji rządowej. 9

10 prawidłowości podstawowymi kryteriami są: legalność, gospodarność, celowość, rzetelność zaś dla kontroli wykonywania zadań: skuteczność, wydajność, oszczędność. Można wyróżnić trzy podstawowe funkcje kontroli: sygnalizującą (informacyjną) polegającą na dostarczaniu informacji o zjawiskach, które spowodowały lub mogą spowodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontrolowanego obszaru; wykrywającą ujawniającą nieprawidłowości i uchybienia w działalności podmiotu kontrolowanego. profilaktyczną (prewencyjną), której zadaniem jest przede wszystkim zapobieganie niekorzystnym zjawiskom. Dzięki kontroli mogą być ujawnione nieprawidłowości w skutkach lub sposobach działania; w następstwie kontroli mogą być podejmowane działania restrykcyjne W literaturze wskazuje się jeszcze takie funkcje jak: korygująca, dydaktyczna, doradcza 10

11 ROZDZIAŁ I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI III.1.1 Komórka do spraw kontroli wykonuje swoje zadania kompetentnie i obiektywnie, a działalność kontrolna prowadzona jest w sposób wydajny i skuteczny. IV.1.1. Komórka do spraw kontroli/ jednostka kontrolująca prowadzi kontrole zgodnie z okresowym planem kontroli. Planowanie działalności kontrolnej nie wyklucza podejmowania kontroli nieprzewidzianych okresowym planem kontroli (tj. kontroli doraźnych). Okresowy plan kontroli może uwzględniać kontrole koordynowane i kontrole wspólne. IV.1.2. Plan kontroli powinien być sporządzany w oparciu o dokumenty strategiczne zarządzania Państwem, działem administracji czy jednostką. IV.1.3. Plan kontroli powinien uwzględniać oczekiwania i potrzeby informacyjne zarządzających kontrolę oraz być opracowywany w oparciu o analizę ryzyka, w tym określenie czynników mających negatywny wpływ na działalność jednostki kontrolowanej. W analizie ryzyka należy, korzystając ze źródeł wewnętrznych jednostki i zewnętrznych, uwzględnić w szczególności: - wyniki wcześniejszych kontroli i audytów, - skargi, wnioski i inne sygnały o nieprawidłowościach, - kwoty wydatkowanych środków publicznych, - wyniki badań i analiz. IV.1.4. Przy planowaniu działalności kontrolnej niezbędna jest również ocena możliwości wystąpienia oszustw, nadużyć oraz obszarów i mechanizmów korupcjogennych. IV.1.6. Podstawowym celem koordynacji kontroli w administracji rządowej są: - uzyskanie informacji wspomagających dokonywanie ocen wskazanego obszaru funkcjonowania administracji lub podejmowanie decyzji przez organy koordynacyjne, - efektywne gospodarowanie zasobami kontroli, w tym kadrowymi i finansowymi, - wzmocnienie zdolności kontroli w administracji rządowej jako całości, poprzez wykorzystanie efektu synergii, tj. uzyskania większych korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu zasobów i współdziałaniu jednostek kontrolnych, - wzmacnianie kompetencji poszczególnych komórek kontroli poprzez: wspieranie komunikacji, współpracy oraz wymianę dobrych praktyk, wiedzy i doświadczenia, - doskonalenie standardów i metodyki kontroli. 15 Działalność wszystkich podmiotów publicznych musi być prowadzona efektywnie i oszczędnie, przede wszystkim dlatego, że jest ona finansowana ze środków publicznych. Od kilku lat w administracji publicznej kształtowane są nowe standardy zarządzania sferą spraw publicznych istotne staje się strategiczne planowanie działalności podmiotów publicznych i to nie tylko w perspektywie roku budżetowego, ale również w perspektywie 15 Standardy kontroli w administracji rządowej Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2012 r. 11

12 kilku lat. Chcąc nadążyć za zmieniającym się podejściem do zarządzania sprawami publicznymi, komórki kontroli muszą planować swoją działalność. Kontrola jest bowiem, obok audytu wewnętrznego, jednym z najbardziej istotnych instrumentów pozwalających na ocenę prawidłowości przebiegu procesu realizacji zadań przez podmiot publiczny. Z tego punktu widzenia - jak się wydaje - instrument ten jest lepiej wykorzystywany, jeżeli cała działalność kontrolna nie opiera się jedynie na kontrolach doraźnych (ad hoc). Mówiąc w tym miejscu o efektywności należy mieć na uwadze nie tylko ewentualne wyniki kontroli w postaci ujawnienia, np. istotnych nieprawidłowości, ale również (a może przede wszystkim) jak najlepsze wykorzystanie zasobów kadrowych i rzeczowych w procesie kontroli. Ten punkt widzenia odzwierciedla również stan normatywny dotyczący kontroli w administracji publicznej, w którym jako regułę podaje się okresowe planowanie działalności kontrolnej, jednakże z zastrzeżeniem, że kontrole doraźne są dopuszczalne, a co więcej ich realizacja jest odpowiedzą na bieżącą, nagłą potrzebę dostarczenia informacji podmiotowi zlecającemu kontrolę. Planowanie działalności kontrolnej jest procesem ciągłym, opartym o analizę zjawisk, zdarzeń, sytuacji, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Trudno wyobrazić sobie efektywną i skuteczną kontrolę bez bieżącego monitorowania zmian zachodzących w sektorze publicznym, zarówno w odniesieniu do zmian legislacyjnych, jak i organizacyjnych, bez poddawania zgromadzonych w ten sposób informacji analizie pod kątem identyfikowania ryzyk, ich wartościowania, a w końcu wskazywania tych obszarów, które powinny zostać objęte badaniem kontrolnym. Swoboda planowania działalności kontrolnej może być ograniczona przez zadania kontrolne o charakterze obligatoryjnym, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, z regulacji wewnętrznych, zawartych umów lub porozumień. Mogą wystąpić bowiem sytuacje, w których umowa zawarta między organem administracji rządowej a np. organizacją pozarządową przewiduje obligatoryjne przeprowadzenie kontroli przez tenże organ. Ukształtowane taką umową uprawnienie, a wręcz obowiązek organu musi zostać uwzględniony przy planowaniu działalności kontrolnej. Planowanie działalności kontrolnej, w zależności od potrzeb i praktyki, może obejmować różne ramy czasowe: kwartalne, półroczne, roczne, wieloletnie. Im dłuższy okres planowania, tym większa możliwość zastosowania podejścia strategicznego. Planowanie wieloletnie należy jednak postrzegać raczej jako wskazywanie obszarów kluczowych z punktu widzenia oceny prawidłowości i efektywności procesu realizacji zadań przez poddawane kontroli 12

13 podmioty, niż jako plan faktycznych tematów kontrolnych. Plany powinny uwzględniać stan obecny i przyszły jednostki, zwłaszcza w zakresie przewidywanych zmian organizacyjnych, legislacyjnych, ekonomicznych czy politycznych. Plany wieloletnie powinny być zatem poddawane co roku analizie i w razie konieczności modyfikowane, tak by zachowały swoją aktualność. Ze względu na to, że kontrola jest instrumentem, który jest wykorzystywany w procesie zarządzania, w planowaniu długookresowym powinno uczestniczyć kierownictwo jednostki, gdyż tylko ono ma dostateczne zasoby wiedzy i doświadczenia, aby uwzględnić wszystkie aspekty funkcjonowania tej jednostki. Biorąc jednak pod uwagę, że procesy zarządcze obejmują swoim zakresem wszystkie stanowiska w organizacji, w proces planowania długookresowego działalności kontrolnej powinni być zaangażowani również pracownicy niższych szczebli 16. Jest to szczególnie istotne w jednostkach, które w imieniu organu realizują zadania z zakresu nadzoru nad innymi podmiotami. Wiedza pracowników bezpośrednio realizujących te zadania o podmiotach nadzorowanych, o ich działalności, o obszarach narażonych na najbardziej istotne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest największa i najpełniejsza, choć może być obciążona subiektywną oceną zachodzących zjawisk. Czynnikami obiektywizującymi ocenę niezależnie od tego czy mamy do czynienia z planowaniem długookresowym czy krótkookresowym są analizy rocznych sprawozdań budżetowych jednostek podlegających kontroli (i to zarówno z wykonania budżetu, jak i z realizacji budżetu zadaniowego), miesięcznych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań regulaminowych przedkładanych kierownictwu wyższego szczebla (np. dyrektorom generalnym) czy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej wraz z ocenami audytu wewnętrznego. Planując działalność kontrolną najczęściej nie można objąć planem wszystkich obszarów działalności jednostki kontrolowanej, choćby ze względu na zakres tych obszarów, a także ograniczone zasoby ludzkie czy finansowe. Konieczne staje się wówczas dokonanie wyboru obszarów, które zostaną poddane badaniu kontrolnemu. 16 Powyższe jest zgodne z modelem COSO (model COSO model opracowany w 1992 r. przez amerykańską organizację COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), według którego kontrola wewnętrzna to proces wykonywany przez zarząd, kierownictwo, a także inny personel, którego celem jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia dotyczącego osiągania celów. 13

14 Obszary o największym poziomie ryzyka i te, które są najbardziej istotne dla realizacji priorytetowych zadań jednostki (podstawowych celów działania) powinny być uwzględniane w planie działalności kontrolnej w najszerszym zakresie. Aby jednak w sposób właściwy zdiagnozować, które z obszarów mają największy poziom ryzyka, konieczne jest jego właściwe rozpoznanie. Literatura przedmiotu jest dość obszerna, dlatego w tym miejscu należy zaznaczyć jedynie, że ryzyko występuje w każdej prowadzonej działalności, na wszystkich szczeblach organizacji, podczas realizacji każdego projektu. Ryzyko to możliwość wystąpienia zdarzeń (negatywnych i pozytywnych), które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów. Z oceną ryzyka związana jest analiza czynników ryzyka, czyli zdarzeń, działań lub zaniechań, które mogą spowodować wystąpienie ryzyka lub mieć wpływ na ryzyko, a ich źródłem może być zarówno jednostka, jak i jej otoczenie zewnętrzne 17. Przykład: Ryzykiem będzie na przykład brak możliwości wydawania istotnych dla obywatela decyzji administracyjnych lub zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa na akwenach. W pierwszym przykładzie czynnikami ryzyka mogą być: brak procedur uwzględniających sytuację nagłej nieobecności osoby pełniącej funkcję organu, wcześniejsze nieudzielanie przez organ upoważnień do wydawania decyzji w jego imieniu. W drugim przypadku wpływ na poziom ryzyka mogą mieć następujące czynniki: brak procedury udzielania dotacji podmiotowych organizacjom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność z zakresu ratownictwa wodnego, niewystarczające środki budżetowe na ten cel. W literaturze występują różne klasyfikacje ryzyka, w zależności od przyjętego podziału. Jak się wydaje, z punktu widzenia działalności administracji publicznej i planowania działalności kontrolnej, najbardziej istotne ryzyka to: 17 Zgodnie z modelem COSO ocena ryzyka polega na identyfikacji i ocenie zdarzeń (przyporządkowanych do ustalonych celów) w organizacji, a organizacja powinna wypracować mechanizmy identyfikacji ryzyk w poszczególnych procesach, ich oceny pod względem skutku i prawdopodobieństwa wystąpienia, odpowiedniej reakcji i ciągłego monitorowania w celu szybkiej reakcji na pojawiające się zagrożenia. 14

15 ze względu na czynniki kształtujące: ryzyko zewnętrzne: polityczne (związane ze zdarzeniami i decyzjami politycznymi), prawne (oznacza zagrożenie dla działalności jednostki spowodowane zmieniającymi się przepisami prawa lub różnymi jego interpretacjami), społeczne (wiąże się z zachowaniami obywateli, zadami ustroju, religii, kultury i tradycji); ryzyko wewnętrzne: zarządzania (wynika z ludzkiej omylności lub celowych, negatywnych zachowań), zasobów ludzkich (cele jednostki nie są osiągane np. z powodu zaniedbań, niewłaściwego podziału odpowiedzialności i obowiązków); ze względu na horyzont czasowy: ryzyko strategiczne (często ma wpływ na fundament działania lub funkcjonowania organizacji, np. zniesienie urzędu, zmiana przyporządkowania działu administracji rządowej), ryzyko operacyjne (ryzyko krótkotrwałe, związane z bieżącą działalnością podmiotu); ze względu na mierzalność skutków: ryzyko finansowe, ryzyko pozafinansowe. Podejmując trud identyfikacji ryzyk, warto pamiętać, że powinna ona dotyczyć nie tylko obszarów poddawanych kontroli, ale również działalności kontrolnej i polegać na identyfikowaniu i szacowaniu czynników ryzyka, wpływających potencjalnie na prowadzenie kontroli, np. nałożenie się wielu kontroli w jednym czasie, brak obiektywizmu kontrolera, brak ścisłych, jednoznacznych referencji i wytycznych do prowadzenia kontroli. Analiza ryzyka odnosząca się do działalności kontrolnej ma bowiem wpływ nie tylko na okresowy plan kontroli, lecz także na harmonogram jego realizacji, a w konsekwencji na skuteczność tej działalności. 15

16 Właściwa identyfikacja ryzyk obszarów poddawanych kontroli wymaga dobrej znajomości organizacji, środowiska prawnego, dobrego rozumienia celów strategicznych i operacyjnych danej jednostki. Polega ona bowiem na wskazaniu możliwych zagrożeń (zdarzeń), które mogą wystąpić jako przeszkody w realizacji celów urzędu, określonych dla poddawanego analizie obszaru działalności. Planując działalność kontrolną należy identyfikować ryzyko zarówno dotyczące całego urzędu, jak i odnoszące się do każdego istotnego obszaru jego działalności, programu czy projektu, w szczególności tych o znaczeniu priorytetowym i strategicznym. Należy przy tym pamiętać, że identyfikacji ryzyka dokonuje zarówno kierownictwo urzędu, jak i kierownicy średniego szczebla i pracownicy, którzy identyfikują ryzyko związane z ich działaniem oraz wykonywanymi zadaniami. Identyfikacja ryzyk rozpoczyna proces analizy ryzyka. Dla zidentyfikowanych ryzyk określa się poziom ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, co pozwala na dokonanie pomiaru ryzyka. Ryzyko mierzy się odnosząc je do celów strategicznych jednostki, z uwzględnieniem jego oddziaływania i prawdopodobieństwa wystąpienia. Analiza ryzyka służy wskazaniu tych zadań, które są narażone na największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości (włącznie z niezrealizowaniem zadania bądź zadań). Analiza taka może zostać przeprowadzona przy pomocy metod audytowych (metod szacunkowych, metod matematycznych, czy mieszanych) 18. W praktyce, przy planowaniu działalności kontrolnej, rzadko kiedy prowadzi się sformalizowaną analizę ryzyka, często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że - sięgając po informacje tworzone i zbierane w ramach funkcjonującego w jednostce systemu zarządzania ryzykiem lub wyniki prac komórek audytowych, skargi, wyniki prowadzonych w przeszłości kontroli, dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, doniesienia medialne, prognozy budżetowe i finansowe, informacje o możliwych opóźnieniach realizacji projektów i programów - dokonujemy analizy ryzyka metodą szacunkową. Źródłami informacji są także doniesienia medialne, ankiety zadowolenia klienta, nasze własne obserwacje. Zgromadzone w ten sposób informacje są oceniane przy wykorzystaniu doświadczenia osoby dokonującej analizy, a często także intuicji. Zagadnienie identyfikacji oraz szacowania ryzyk ma kluczowe znaczenie nie tylko na etapie planowania działalności kontrolnej, ale również na etapie przygotowywania konkretnej 18 Wśród metod szacunkowych jest metoda delficka (grupy eksperckiej), ; w wypadku metod matematycznych analiza ryzyka prowadzona jest z wykorzystaniem reguł matematycznych, najczęściej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. 16

17 kontroli, której temat został ujęty w planie działalności kontrolnej. Analiza ryzyka w trakcie tworzenia programów kontroli pozwala na optymalne określenie zakresu kontroli w stosunku do celu kontroli, posiadanych zasobów kadrowych i rzeczowych oraz czasu. Będzie o tym mowa w dalszej części opracowania. Planując swoją działalność kontrolną komórka kontroli opiera się na porównaniu ocen i opinii kierownictwa jednostki i pracowników oraz na wynikach systematycznej analizy ryzyka dla poszczególnych obszarów działalności organizacji. Plan działalności kontrolnej jest zatem wynikiem: 1. decyzji kierownictwa, co do priorytetowych kierunków działalności kontrolnej, 2. analizy ryzyka, wskazującej obszary o największym poziomie ryzyka oraz te, które mają szczególnie ważkie znaczenie dla jednostki, 3. konieczności monitorowania prawidłowości mechanizmów kontrolnych i działań podejmowanych w celu zmniejszenia ryzyka, 4. analizy możliwości organizacyjnych komórki kontroli. Plan działalności kontrolnej powinien obejmować konkretne tematy i powinien być opracowywany na okres nie dłuższy niż rok, dzięki czemu podmioty poddane badaniu kontrolnemu będą mogły podjąć działania mające na celu poprawę poziomu realizacji zadań w kolejnym roku budżetowym. Plany kontroli (krótkookresowe) powinny wynikać z długookresowych zamierzeń kontrolnych, co zapewnia ciągłość planistyczną i pozwala osiągnąć zamierzone cele. Kolejne plany działalności kontrolnej powinny być ze sobą zharmonizowane i powiązane, aby badaniami kontrolnymi objąć wszystkie etapy realizacji kluczowych procesów (np. w jednym roku tematem kontroli może być nabór do pracy/służby, w kolejnym kwestie związane z przebiegiem służby opiniowanie, awansowanie, postępowania dyscyplinarne itp., wreszcie rozwiązanie stosunku pracy/służby). Na plan działalności kontrolnej (plan kontroli), jak już wspomniano powyżej, składają się konkretne tematy (zadania kontrolne). Należy jednak pamiętać, że plan ten musi charakteryzować się następującymi cechami: 17

18 celowością plan kontroli powinien być tak opracowany, aby był właściwym środkiem prowadzącym do wyznaczonego przez kierownictwo celu działania jednostki, wykonalnością plan powinien być realny, przy uwzględnieniu dostępnych środków i w określonych warunkach (nie ma sensu wpisywać do planu kontroli tematów, które wymagają zaangażowania znacznie większych środków niż te, którymi dysponuje komórka kontroli), zgodnością wewnętrzną plan powinien stanowić zorganizowaną całość. Jego poszczególne elementy nie powinny być ze sobą sprzeczne, ani nie powinny sobie nawzajem przeszkadzać lub się dublować, operatywnością plan kontroli powinien być czytelny, zrozumiały i ścisły, nadawać się do realizacji zgodnej z porządkiem wykorzystania zasobów i obranego toku działania, elastycznością plan kontroli powinien móc podlegać modyfikacji, jeśli tylko okaże się ona konieczna w przypadku zmiany środków, warunków itp. Zawsze może się okazać, że znacząco zmniejszy się liczba kontrolerów lub z przyczyn niezależnych od komórki kontroli realizacja czynności kontrolnych zostanie zawieszona lub przedłużona. Elastyczność zapewniają planowi regulacje wewnętrzne dotyczące procedury zmiany planu; wyważoną szczegółowością szczegółowość planu kontroli nie powinna utrudniać pewnej swobody działania zbyt szczegółowy plan jest z reguły nierealny, zbyt ogólnikowy nie ma waloru operatywności; kompletnością plan kontroli powinien, co do zasady, uwzględniać całość działań kontrolnych, przewidzianych na okres, na który opracowywany jest plan. Im bardziej przemyślany jest plan kontroli, im głębsza jest analiza poprzedzająca wybór tematów (zagadnień kontrolnych) do ujęcia w planie kontroli na dany okres, tym mniejsze prawdopodobieństwo konieczności prowadzenia kontroli doraźnych (kontroli nieprzewidzianych w planie kontroli); racjonalnością plan kontroli powinien być opracowany gruntownie, z uwzględnieniem możliwie wszystkich związków przyczynowo-skutkowych dotyczących planowanego działania T. Kotarbiński Sprawność i błąd, PZWS, Warszawa

19 W planie działalności kontrolnej należy również przewidywać prowadzenie kontroli obejmujących zagadnienia związane bezpośrednio z realizacją zadań ujętych w planie działalności jednostki, o którym mowa w ustawie o finansach publicznych. Kontrole są kontrolami realizacji zadań, ukierunkowanymi na zbadanie poziomu realizacji z góry ustalonych mierników, mającymi na celu identyfikację ewentualnych zagrożeń dla realizacji planu działalności jednostki na poziomie satysfakcjonującym kierownictwo. Przy planowaniu działalności kontrolnej należy uwzględnić pewną rezerwę czasową, która umożliwi bez ingerowania w liczbę kontroli planowych prowadzenie kontroli doraźnych. Przyjmuje się, że rezerwa czasowa powinna być adekwatna do skali i charakteru działalności kontrolnej prowadzonej przez daną jednostkę. Przy opracowywaniu planów kontroli niezwykle istotne jest uwzględnienie planów kontroli innych podmiotów, uprawnionych do prowadzenia kontroli w danej jednostce (np. NIK), pod kątem wykluczenia ewentualnego dublowania się zakresów podmiotowych i przedmiotowych kontroli. Nie jest bowiem uzasadnione prowadzenie w jednym czasie, w tym samym podmiocie, różnych kontroli o zbieżnym zakresie przedmiotowym. Można jednak wyobrazić sobie sytuację, w której zakresy przedmiotowe prowadzonych kontroli nałożą się na siebie, a mimo to dalsze prowadzenie czynności kontrolnych jest racjonalne, gdyż pozwala na pogłębioną ocenę prawidłowości działania kontrolowanego podmiotu. W takich sytuacjach istotna rzeczą jest - podnoszone w Standardach kontroli w administracji rządowej - zapewnienie właściwej jakości współpracy zarówno z audytem, jak i kontrolą zewnętrzną, w ramach koordynacji działalności kontrolnej w danym urzędzie. Ujęcie każdego z tematów w planie kontroli powinno zostać uzasadnione na piśmie. Uzasadnienie to, będące opisem wyników analizy ryzyka, powodów wyboru tematów do kontroli, a także zakresu przedmiotowego poszczególnych kontroli, może być częścią planu kontroli lub może stanowić oddzielny dokument. Uzasadnianie wyboru tematów do kontrolowania ułatwia opracowanie programów poszczególnych kontroli (o programach kontroli będzie mowa w dalszej części opracowania), które powstają z reguły w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie czynności kontrolnych, a zatem często po upływie znacznego okresu od zakończenia prac nad planem kontroli. Programy kontroli mogą być przygotowywane przez osoby, które nie brały bezpośrednio udziału w opracowywaniu planu kontroli i z tego względu nie mają wystarczającej wiedzy o powodach, dla których dany temat kontrolny został w tym planie uwzględniony. W tej sytuacji, po to aby kontrola spełniła 19

20 oczekiwania akceptujących plan kontroli, osoby opracowujące programy poszczególnych kontroli muszą mieć możliwość zapoznania się z uzasadnieniem. Plan kontroli, obok samych tematów (zagadnień kontrolnych), powinien zawierać wskazanie jednostek przewidzianych do kontroli, określenie rodzaju kontroli (problemowa, sprawdzająca, kompleksowa) oraz terminu kontroli (szczegółowość określenia tego ostatniego, jak wspomniano wcześniej zależy od praktyki i potrzeb jednostki). Wpisanie terminu realizacji danej kontroli do planu kontroli powinno zostać poprzedzone analizą możliwości organizacyjnych komórki kontroli. Już na tym etapie należy stworzyć swego rodzaju harmonogram realizacji planu kontroli (plan operacyjny), w którym zostaną wskazane konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, osoby odpowiedzialne za realizację kontroli oraz szacunkowe (realne) koszty realizacji działań kontrolnych (obejmujące np. koszt delegacji, noclegów, dojazdów w przypadku kontroli wyjazdowych). Taki plan operacyjny jest znacznie łatwiej zmodyfikować, oczywiście jeżeli zajdzie taka konieczność, niż plan działalności kontrolnej zatwierdzony przez zarządzającego kontrolę. Wspominano wcześniej o możliwości prowadzenia kontroli doraźnych. Są to kontrole realizowane poza planem kontroli, ale ich liczba i zakres mogą mieć wpływ na możliwość realizacji planu kontroli, wymuszając niejednokrotnie dokonanie jego zmiany. Sytuacji, które mogą powodować konieczność dokonywania zmian w planie kontroli może być jednak znacznie więcej. Wszelkie zmiany planu kontroli powinny być dokumentowane, a ich wprowadzenie (szczególnie gdy następuje rezygnacja z przeprowadzenia jakiejś kontroli) powinno być poprzedzone analizą pod kątem skutków, jakie będą miały dla osiągnięcia celów działalności kontrolnej, określonych na etapie opracowywania planu kontroli. Na przykład, w wypadku konieczności ograniczenia liczby kontroli planowych, wyniki przeprowadzonej analizy powinny wskazać, które z tematów kontrolnych mogą zostać zrealizowane w kolejnym roku (jeżeli plan kontroli został opracowany dla perspektywy czasowej jednego roku). Podobnie jak sam plan kontroli, tak i wszelkie jego zmiany muszą być zatwierdzane przez kierownika jednostki kontrolującej (organ). Należy pamiętać, że dokonywanie zmian w planie kontroli jest jednym ze skutków/efektów bieżącego monitorowania jego realizacji. Monitoring ten, prowadzony na podstawie miesięcznych informacji/raportów o stanie realizacji planu, pozwala na ocenę stopnia wykonania założeń oraz pomaga wypracować sposoby podniesienia skuteczności realizacji 20

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych.

System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. System kontroli zarządczej obejmuje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. W dniu 2.12.2010 r. Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 70 ust. 6 ustawy z 27.8.2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje

zarządzam co następuje ZARZĄDZENIE NR 2/2010 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU Z DNIA 01.09.2010R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SPOSOBU PROWADZENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASAD JEJ

Bardziej szczegółowo

ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Nr 1 /2010/2011 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie : ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69, ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych

AGATA PISZKO. Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych AGATA PISZKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych Spis treści Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych 1. Geneza kontroli zarządczej... 3 2. Istota kontroli zarządczej...

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej

Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej Ocena działalności kontrolnej w aspekcie wymogów standardów kontroli w administracji rządowej Opracowano na podstawie informacji: Marcin Dobruk, Mirosław Stasik KSAP I. Co to jest jakość w kontroli? Co

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 17 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 18/11 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kościerzyna i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1 Ustalenia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.).

1. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 885, z późn. zm.). Formalno-prawne podstawy kontroli zarządczej 1.1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.). Komunikat Ministerstwa Finansów nr 23 z dn. 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kontroli Zarządczej

Organizacja Kontroli Zarządczej Załącznik do Zarządzenia Nr PCPR.021.18.20 15 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie funkcjonowania Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza.

dokonać ustalenia kategorii zdarzenia/ryzyka, wg. podziału określonego w kolumnie G arkusza. Instrukcja wypełniania Karty Oceny Ryzyka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych Krok 1 - Ustalanie katalogu celów i zadań/obszarów

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A.

System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. System Kontroli Wewnętrznej w Banku BPH S.A. Cel i elementy systemu kontroli wewnętrznej 1. System kontroli wewnętrznej umożliwia sprawowanie nadzoru nad działalnością Banku. System kontroli wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa: a) cele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r.

Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej. Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. Obszary zarządzania jednostką a regulacje wewnętrzne Lokalnej Grupy Rybackiej Poznań, dnia 28 kwietnia 2011 r. System kontroli wewnętrznej Standardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej opracowane

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury

Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Załącznik do zarządzenia Nr 5/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 9 listopada 2011 r. Regulamin kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 1 Kontrolę

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 32/15 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 11 czerwca 2015 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY W SIECIECHOWIE ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza?

Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Na czym w praktyce polega kontrola wstępna, bieżąca i następcza? Kontrola finansowa jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności, że cele zarządzania zostały osiągnięte.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 546/10 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 10 grudnia 2010r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI 1

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece

2 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają: 1. Procedura Procedura kontroli zarządczej obowiązująca w Miejskiej Bibliotece Zarządzenie nr 12/11 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego w Bytomiu z dnia 15-09 - 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w Miejskiej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek

Rola kontroli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. Wpisany przez Elżbieta Garczarek Kontroler powinien być profesjonalistą, w urzędach oczekuje się, że będzie to ekspert w każdej dziedzinie działania administracji, umiejący odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszej rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Zespół Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich Standardy kontroli zarządczej Podstawa prawna: 1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240). 1 Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli w administracji rządowej

Standardy kontroli w administracji rządowej Standardy kontroli w administracji rządowej Zatwierdzam: z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Warszawa, dnia 10 lutego 2012 r. Spis treści I. WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/13 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE GMINY DĘBOWA KŁODA I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY DĘBOWA KŁODA ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Pojęcie, kryteria, etapy

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Pojęcie, kryteria, etapy KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Pojęcie, kryteria, etapy POJĘCIE I POTRZEBA KONTROLI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kontrola administracji publicznej POJĘCIE KONTROLI Kontrola to ciąg czynności polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 z 01.07.2013r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU Postanowienia ogólne 1 1. Kontrola zarządcza w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej" w Urzędzie Miejskim w Wołominie w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wołominie w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. WOU.0050.147.2015 Zarządzenie Nr 147 /2015 Burmistrza Wołomina z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wołominie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Dr MARIUSZ SIWOŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt według Glosariusza terminów dotyczących kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr ZEAS /2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr ZEAS 0161-6/2010 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin kontroli zarządczej

Regulamin kontroli zarządczej Regulamin kontroli zarządczej Zarządzenie Nr 4 Dyrektora Gimnazjum Nr 7z Oddziałami Integracyjnymi im J. Korczaka w Tarnowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Bardziej szczegółowo

Kontrola administracji publicznej. dr Maciej M. Sokołowski

Kontrola administracji publicznej. dr Maciej M. Sokołowski Kontrola administracji publicznej dr Maciej M. Sokołowski WPIA UW Powody kontroli Dlaczego (a,b,c,d) kontrolować? Dlaczego (a,b,c,d) kontrolować administrację/i? A) trzeba B) można C) warto D) nie Podłoże

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.288.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 czerwca 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNA 1 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury...3 2. Terminologia...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo