PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY"

Transkrypt

1 PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY

2 PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY W niniejszym dokumencie przedstawiono najważniejsze krótko i średnio-terminowe konkretne środki, jakie Komisja oferuje jako pomoc na rzecz stabilizacji sytuacji ekonomicznej i finansowej na Ukrainie, aby wspomóc proces transformacji tego kraju, zachęcić do reform politycznych i gospodarczych oraz wesprzeć rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, przynoszącemu korzyści wszystkim obywatelom Ukrainy. Wszystkie te środki łącznie mogą w nadchodzących latach przynieść ogólne wsparcie w wysokości co najmniej 11 mld EUR z budżetu UE i międzynarodowych instytucji finansowych (MIF) działających w Europie, jako uzupełnienie znacznego finansowania udzielonego przez MFW i Bank Światowy. Zobowiązania te stanowią zarówno pomoc na rzecz stabilizacji kraju, jak i wsparcie dla programu reform i coraz szerszego przejmowania odpowiedzialności przez władze ukraińskie. Niektóre z tych środków mogą zostać wprowadzone w życie szybko, inne wymagają dalszego planowania i przygotowania. W przypadku wielu z nich niezbędne jest pilne i aktywne wsparcie ze strony Rady i Parlamentu. U podstaw tego podejścia leży chęć pomocy Ukrainie w spełnianiu aspiracji, za jakimi jednoznacznie opowiedzieli się obywatele i społeczeństwo obywatelskie w ciągu kilku tygodni wyjątkowych wydarzeń w Kijowie i w całym kraju. Najważniejsze elementy: 3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, 1,6 mld EUR w formie pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej i pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld EUR; kwota do 8 mld EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; ewentualne 3,5 mld EUR pozyskane za pośrednictwem sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego; powołanie do życia platformy koordynującej działania darczyńców; tymczasowe uruchomienie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z chwilą podpisania układu o stowarzyszeniu oraz w razie potrzeby autonomiczne skoncentrowanie na wstępie środków handlowych; powołanie do życia forum/grupy roboczej wysokiego szczebla ds. inwestycji; modernizacja ukraińskiego systemu przesyłu gazu i prace nad przepływami w kierunku przeciwnym do głównego, w szczególności przez Słowację; przyspieszenie wdrażania planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego w ustalonych ramach; oferta partnerstwa na rzecz mobilności; pomoc techniczna w wielu kwestiach, począwszy od reform konstytucyjnych po reformę sądownictwa oraz przygotowanie wyborów. Wszystkie te środki powinny być postrzegane jako wkład Komisji w europejskie i międzynarodowe starania na rzecz zapewnienia zrównoważonego wyjścia Ukrainy z trudnej sytuacji gospodarczej oraz jako wsparcie dla transformacji gospodarczej i

3 politycznej tego kraju. Działania państw członkowskich uzupełniające i wzmacniające środki uruchamiane przez Komisję mają tu kluczowe znaczenie. Udział krajów partnerskich, a także międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności MFW, EBI, EBOR i Banku Światowego, jest niezbędny dla wywołania efektu dźwigni finansowej łącznych oferowanych przez nas zasobów, podniesienia widoczności naszych wspólnych działań i zwiększenia ich wpływu. Należy połączyć wszystkie elementy i instrumenty, tak aby reakcja Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej była skuteczna i spójna. UE chce między innymi wspierać Ukrainę w jej staraniach na rzecz reform politycznych i gospodarczych, w tym zgodnie z ustaleniami zawartymi w układzie o stowarzyszeniu/w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, które jesteśmy gotowi podpisać. Konieczne jest podnoszenie świadomości publicznej na Ukrainie, jak również w krajach trzecich na temat korzyści i możliwości, jakie tego rodzaju reformy mogą przynieść zarówno Ukrainie, jak i całemu regionowi. POMOC GOSPODARCZA I FINANSOWA: Wsparcie gospodarcze udzielane jest zarówno w formie pomocy makrofinansowej, jak i pomocy na rzecz rozwoju. Komisja jest gotowa przeznaczyć 3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, zobowiązując się przy tym, że znaczna kwota pieniędzy może zostać szybko udostępniona, aby pomóc Ukrainie zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby, w tym ustabilizować sytuację finansową i wesprzeć funkcjonowanie nowej administracji. Pomoc makrofinansowa: Na pomoc makrofinansową przewidziano łącznie 1,6 mld EUR. W perspektywie krótkoterminowej Komisja jest gotowa uruchomić kwotę 610 mln EUR w formie pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej, która została już uzgodniona, ale jest to uzależnione od podpisania umowy między rządem i MIF. Komisja jest gotowa zaproponować dodatkową pomoc makrofinansową w wysokości do 1 mld EUR. Komisja zorganizowała już misję w celu oceny potrzeb finansowych Ukrainy i przygotowania gruntu dla takiej pomocy makrofinansowej. Zespół realizujący misję ściśle współpracuje z MIF. Pomoc na rzecz rozwoju: W ciągu następnych siedmiu lat minimalna kwota pomocy na rzecz rozwoju udzielona Ukrainie w formie dotacji może sięgać 1,4 mld EUR. Komisja przygotowuje obecnie nowy program na 2014 r., z przewidywanym budżetem w wysokości 140 mln EUR, którego celem jest poprawa możliwości finansowych rządu i wspieranie reform instytucjonalnych, co pozwoli na wzmocnienie przewidywanych efektów pomocy makrofinansowej. Powyższe uzupełniałyby działania mające na celu wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Budżet tego 3

4 programu mógłby zostać zwiększony do 200 mln EUR dzięki przesunięciom środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i gdyby Ukraina miała korzystać z kompleksowego programu ( więcej za więcej ) na podstawie udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka. W odniesieniu do pozostałego okresu , w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa przewiduje się obecnie co roku dwustronną pulę środków w wysokości około 130 mln EUR oraz dodatkowe mln EUR rocznie z budżetu wspomnianego programu kompleksowego ( więcej za więcej ) z zastrzeżeniem udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka, a także dodatkowe istotne wsparcie z sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego, opisane poniżej. W odniesieniu do istniejących programów, Komisja finansuje obecnie szereg bieżących działań w ramach sektorowego wsparcia budżetowego i programów pomocy technicznej, na których nowy rząd będzie mógł się opierać w kluczowych dziedzinach, takich jak rozwój gospodarczy, zarządzanie finansami publicznymi i wymiar sprawiedliwości. Wsparcie to sięga około 400 mln EUR. Ponadto w ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego uruchomione zostaną środki na rzecz projektów inwestycyjnych na Ukrainie mogących uzyskać finansowanie ze strony banków. Doświadczenia z wdrażania sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego na wschodzie w poprzednim okresie programowania pokazują, iż przy kwocie w wysokości mln EUR dotacji przewidzianych dla Ukrainy w celu połączenia, można oczekiwać efektu dźwigni, który wygenerowałby pożyczki w wysokości do 3,5 mld EUR. Udział międzynarodowych instytucji finansowych będzie kluczowy dla zapewnienia tego efektu dźwigni i wykorzystania w pełni jej potencjału. W ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego Komisja pracuje obecnie nad stworzeniem specjalnego rozwiązania wspierającego wdrażanie układu o stowarzyszeniu/pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu w zainteresowanych państwach. Umożliwiłoby to naszym partnerom dostęp do gwarantowanej i specjalnej puli środków na wspieranie inwestycji w sektorach mających kluczowe znaczenie dla modernizacji i przyjmowania norm UE (w takich dziedzinach jak ochrona środowiska i energia). Rozpatrujemy również możliwość wykorzystania tego rozwiązania do dalszego zwiększania możliwości inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (wcześniej Instrument na rzecz stabilności) mógłby zostać uruchomiony na potrzeby pilnych działań, na przykład w zakresie reformy policji i wsparcia wyborów. Szybko można uruchomić kwotę do 20 mln EUR, jeśli odpowiednie działania zostaną zidentyfikowane, a dalsze 15 mln EUR mogłoby zostać dodane z budżetu WPZiB na rzecz środków wsparcia związanych z reformą sektora bezpieczeństwa. 4

5 Ukraina jest ponadto najważniejszym krajem dla UE jeśli chodzi o działania w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Realizowane są obecnie projekty w ramach Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego na całkowitą kwotę 50 mln EUR, w zakresie zarządzania odpadami jądrowymi i działań socjalnych na terenach skażonych, takich jak czarnobylska strefa zamknięta. Ponadto dodatkowe środki finansowe w wysokości 36,5 mln EUR mogą zostać zakontraktowane w bardzo krótkim czasie na potrzeby działań na tym polu. Okres programowania w nowym okresie finansowania jest w toku, co pozwoli UE zintensyfikować starania w tej dziedzinie. Komisja ponownie podkreśla gotowość do ustanowienia funduszu powierniczego UE, o ile państwa członkowskie poprą jej inicjatywę. Byłoby to rozwiązanie umożliwiające państwom członkowskim przekazywanie dalszych znacznych środków finansowych, które zwiększyłoby widoczność UE i jej państw członkowskich oraz przyczyniłoby się do skutecznego, szybkiego i skoordynowanego wydatkowania przekazanych środków. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem realizującym wspieranie określonych działań w ramach polityk UE i ma już na najbliższe trzy lata pulę projektów na rzecz Ukrainy o wartości do 1,5 mld EUR. EBI mógłby znacznie zwiększyć tę pulę bez zmniejszania środków przeznaczonych na inne regiony, gdyby zostały udzielone odpowiednie gwarancje i jeżeli warunki polityczne i operacyjne będą na to pozwalały. EBI mógłby wówczas zapewnić środki finansowe dla inwestycji długoterminowych na lata w wysokości do 3 mld EUR, zarówno dla wsparcia lokalnego sektora prywatnego, jak i infrastruktury gospodarczej i społecznej. Po przeprowadzeniu do końca 2016 r. śródokresowego przeglądu mandatu EIB w zakresie działalności pożyczkowej w państwach trzecich EBI mógłby jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie do 2020 r. poprzez uruchomienie kwoty 3 mld EUR, która jest już przewidziana jako mandat fakultatywny, pod warunkiem uzyskania zgody co do dodatkowych środków finansowych ze strony władzy budżetowej. W swoich działaniach EBI ściśle współpracuje z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi w regionie, wnosząc tym samym swój znaczący wkład w uzyskanie efektu dźwigni. Komisja zbada także możliwość wyodrębnienia i przyspieszenia finansowania niektórych dodatkowych gwarancji dla środków EBI, które zostaną zabezpieczone ze spłat w ramach FEMIP dla pożyczek związanych z układem o stowarzyszeniu i DCFTA. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest z kolei międzynarodową instytucją finansową, w której UE i jej państwa członkowskie posiadają większość udziałów. Jako część skoordynowanego programu pomocy finansowej na rzecz wspierania wiarygodnych reform strukturalnych i makroekonomicznych EBOR mógłby w tym samym okresie udostępnić 5 mld EUR, przy czym kwota ta mogłaby zostać przekroczona, jeżeli pozwolą na to okoliczności. 5

6 MECHANIZM KOORDYNACJI MIĘDZYNAORODOWYCH DARCZYŃCÓW: Komisja pozostaje w bliskim kontakcie zarówno z MFW, jak i z Bankiem Światowym na miejscu na Ukrainie i w siedzibie Komisji. W celu zapewnienia skutecznej realizacji i maksymalizacji opisanego powyżej udzielanego przez UE wsparcia dla gospodarki i rozwoju, jak również w celu zwiększenia jego widoczności Komisja bada możliwości wzmocnienia międzynarodowej koordynacji działań darczyńców poprzez utworzenie wraz ze wspólnotą międzynarodową i międzynarodowymi instytucjami finansowymi mechanizmu koordynacji pomocy ad hoc. W ramach takiego mechanizmu możliwe byłoby podjęcie dalszych kroków na podstawie oceny potrzeb i programu reform przygotowanego przez władze ukraińskie, oraz opracowanie zrównoważonego sposobu wyjścia przez Ukrainę z trudnej sytuacji gospodarczej poprzez wspieranie transformacji gospodarczej i politycznej. Ten mechanizm koordynacji darczyńców mógłby przyjąć formę międzynarodowej platformy z siedzibą w Kijowie, która odbywałaby regularne posiedzenia, by zapewnić ścisłą koordynację starań darczyńców w celu uzdrowienia sytuacji gospodarczej kraju. Wytyczne polityczne będą opracowywane w ramach spotkań koordynacyjnych wysokiego szczebla tej międzynarodowej platformy. Komisja jest gotowa być gospodarzem tych spotkań w Brukseli. Mechanizm ten jest otwarty na uczestnictwo różnych podmiotów, a mianowicie państw członkowskich UE, MFW, Banku Światowego, EBOR, EBI i zainteresowanych państw trzecich. Kierowanie uczestnictwem UE w terenie przejęłaby delegatura UE. HANDEL I INWESTYCJE: Pomoc gospodarcza i finansowa jest niezbędna, ale również handel i inwestycje są kluczowymi instrumentami dla zapewnienia długoterminowej stabilności Ukrainy. Wszyscy obywatele Ukrainy mogą odnieść wiele korzyści z realizacji ambitnych celów umowy o strefie wolnego handlu (DCFTA) z UE. Ukraińscy eksporterzy zaoszczędzą przykładowo prawie pół miliarda euro rocznie dzięki zmniejszeniu unijnych ceł przywozowych; korzyść ukraińskiego rolnictwa z obniżki ceł na produkty rolne i przetworzone produkty rolne wyniesie niemal 400 mln EUR. Zróżnicowane poziomy rozwoju gospodarczego UE i Ukrainy znajdują odzwierciedlenie w asymetrycznym charakterze umowy. Została ona opracowana z myślą o zapewnieniu Ukrainie uprzywilejowanego traktowania, na przykład poprzez szybsze i szersze otwarcie rynku UE dzięki przyspieszeniu zniesienia taryf celnych przyznanego przez UE, a także poprzez dłuższy okres obowiązywania podobnych środków po stronie ukraińskiej. Komisja jest gotowa do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zapewnienia szybkiego tymczasowego stosowania układu o stowarzyszeniu/dcfta od momentu podjęcia decyzji w sprawie jego podpisania. 6

7 W międzyczasie Komisja jest gotowa zaoferować wcześniejsze stosowanie postanowień umowy związanych z przywozem towarów (tj. obniżenie taryf i otwarcie kontyngentów taryfowych) i przedłożyć w tym celu projekt rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie tzw. autonomicznych środków handlowych. Te przejściowe środki handlowe, mające jednostronny charakter ze strony UE, pozwoliłyby na odniesienie przez Ukrainę znacznych korzyści z umowy już teraz, to znaczy w okresie pozostającym do momentu jej podpisania i tymczasowego stosowania. Szybkie wdrożenie takich środków wsparcia wymagałoby jednak wyrażenia przez Radę i PE zdecydowanego zobowiązania do przyspieszenia realizacji procesu zatwierdzenia. W ramach wysiłków na rzecz zmobilizowania wszystkich swoich aktywów i instrumentów w celu wsparcia Ukrainy w tym wyjątkowym momencie Wysoki Przedstawiciel i Komisja są również gotowi zwołać forum inwestycyjne/grupę zadaniową wysokiego szczebla dla zbadania możliwości w zakresie współpracy i inwestycji na Ukrainie. Miałoby to na celu zebranie szerokiej rzeszy prywatnych i publicznych podmiotów gospodarczych, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i UE, a także międzynarodowych instytucji finansowych, wraz z państwem przyjmującym, aby zmaksymalizować łączny wpływ ich działań i zapewnić obywatelom Ukrainy stabilną, demokratyczną i dostatnią przyszłość. Przedsięwzięcie takie mogłoby być również okazją, aby pomóc Ukrainie w maksymalizacji korzyści płynących z autonomicznych środków handlowych oraz układu o stowarzyszeniu i szeroko zakrojonej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). ENERGIA I TRANSPORT: Energia i bezpieczeństwo energetyczne oraz przystępne ceny mają zasadnicze znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy. UE będzie współpracować z nowym rządem na Ukrainie, między innymi poprzez wsparcie budżetowe, na rzecz zapewnienia długoterminowej dywersyfikacji dostaw i utrzymania pozycji ukraińskiego systemu przesyłu gazu, tak by nadal był on kluczową trasą dostaw gazu do Europy. W związku z tym Komisja będzie nadal współpracować z rządem Ukrainy w zakresie modernizacji systemu przesyłu gazu we współpracy z EBI, EBOR i Bankiem Światowym w ramach reform w sektorze gazu przeprowadzanych zgodnie z zobowiązaniami Wspólnoty Energetycznej. Jeżeli spełnione zostaną określone warunki, pierwsza pożyczka byłaby możliwa w najbliższej przyszłości. W perspektywie krótkoterminowej Komisja gotowa jest pomóc Ukrainie w dywersyfikacji tras dostaw gazu, zwłaszcza poprzez zapewnienie jak najszybszego utworzenia zwrotnego przepływu z UE, w szczególności przez Słowację (podobnie jak ma to miejsce obecnie w odniesieniu do Polski i Węgier). Komisja powinna, wraz ze Słowacją, zadbać o to, by operatorzy systemów przesyłowych na Ukrainie i na Słowacji ustanowili niezbędne zasady i procedury, które umożliwią zwiększenie zdolności przepływu gazu z UE na Ukrainę w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw na Ukrainie. Komisja pośredniczyła w grudniu 2013 r. w opracowaniu tekstu protokołu 7

8 ustaleń między operatorami systemów przesyłowych na Słowacji i Ukrainie w celu umożliwienia fizycznego przepływu w kierunku przeciwnym do głównego za pośrednictwem ukraińsko-słowackiego gazociągu, lecz odpowiedni dokument nie został jeszcze podpisany. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja jest gotowa udzielić wsparcia, by jego podpisanie przez obu operatorów stało się faktem. Komisja podtrzymuje swoje zobowiązanie do dalszej współpracy z odnośnymi państwami członkowskimi w celu ułatwienia tworzenia dodatkowych korytarzy zwrotnego przepływu gazu na Ukrainę przez Bułgarię i Rumunię, jak również przez Chorwację i Węgry. W perspektywie średnioterminowej, jeśli pozwolą na to okoliczności, Komisja jest nadal gotowa do propagowania podejścia trójstronnego (między UE, Rosją i Ukrainą) do kwestii modernizacji ukraińskiego systemu przesyłu gazu. Jeśli chodzi o transport, po parafowaniu umowy o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Ukrainą na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Komisja sprawnie prowadzi prace przygotowawcze mające umożliwić Radzie podjęcie decyzji w sprawie podpisania tej umowy i jest gotowa do jej szybkiego wdrożenia. Komisja jest zdecydowana kontynuować pracę nad poprawą stosunków między UE a Ukrainą w dziedzinie transportu, w szczególności w ramach panelu Partnerstwa Wschodniego ds. transportu. MOBILNOŚĆ: Zdaniem Komisji mobilność jest istotnym obszarem, w którym należy podjąć konkretne i widoczne krótkoterminowe działania. Wiele z nich zależy od decyzji politycznych państw członkowskich, ale Komisja jest gotowa aktywnie prowadzić sprawną i skuteczną koordynację w tej dziedzinie. Komisja w pełni uznaje znaczenie mobilności i kontaktów międzyludzkich dla obywateli ukraińskich i będzie wspierać ukraińskie dążenia do osiągnięcia jak najszybciej postępów w procesie liberalizacji przepisów wizowych, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w planie działania w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. Postępy będą oczywiście zależały od sposobu, w jaki nowe władze będą w stanie rozwiązać najważniejsze otwarte kwestie. Niezależnie od tego Komisja może i chce uczynić wszystko, aby pomóc w rozwiązaniu pozostałych kwestii w trybie przyspieszonym. Zakończenie procesu liberalizacji reżimu wizowego będzie oznaczało zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących do strefy Schengen na okres nieprzekraczający 90 dni w przeciągu 180 dni. Obecnie między UE a Ukrainą obowiązuje umowa o ułatwieniach wizowych. Komisja zachęca państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania możliwości stworzonych przez tę umowę. Postanowienia tej umowy pozostawiają państwom członkowskim możliwość wyboru spośród szeregu środków, w tym zniesienia opłat wizowych w odniesieniu do niektórych kategorii obywateli. Ponadto na mocy kodeksu wizowego państwa członkowskie mogą dodatkowo znieść opłaty wizowe dla dalszych kategorii osób, np. dzieci. 8

9 Komisja jest gotowa, za zgodą państw członkowskich, zaoferować Ukrainie zawarcie partnerstwa na rzecz mobilności, które będzie wspierać możliwości legalnej migracji i kontaktów międzyludzkich oraz zaoferuje władzom Ukrainy ramy współpracy i praktyczne wsparcie wykraczające poza proces liberalizacji reżimu wizowego. Jeśli Ukraina będzie takim partnerstwem zainteresowana, mogłyby ono zostać ustanowione bardzo szybko. KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE I KSZTAŁCENIE W ramach nowego programu Erasmus+ UE zaoferuje więcej możliwości w zakresie mobilności studentów, współpracy akademickiej i wymiany młodzieży. Program Erasmus będzie wspierać krótkoterminowe wymiany studentów w obu kierunkach, podczas których będą oni mogli uzyskać na uczelni przyjmującej punkty uznawane następnie przez uczelnię macierzystą. Szacuje się, że ponad 4 tys. młodych Ukraińców będzie korzystać z wymiany uniwersyteckiej w ramach programu Erasmus+, a ponad 7 tys. weźmie udział w innych projektach i wymianach młodzieży. Promowana będzie również mobilność pracowników uczelni w celu szkoleń i nauczania. Ukraińscy studenci i uniwersytety będą mogli uczestniczyć we wspólnych programach magisterskich wysokiej jakości, oferowanych przez konsorcja europejskich szkół wyższych. Zaproponowane zostaną środki służące budowaniu zdolności uczelni poprzez unowocześnienie programów i metod nauczania, modernizację infrastruktury i poprawę systemu sprawowania rządów. Erasmus+ będzie finansował mobilność młodzieży poprzez wymiany ludzi młodych, wolontariat europejski i mobilność osób pracujących z młodzieżą. Ukraina będzie nadal uczestniczyć w działalności portalu etwinning, na którym od oficjalnego uruchomienia w marcu 2013 r. zarejestrowało się już 101 szkół i 280 tys. nauczycieli. Naukowcy będą mogli ubiegać się o stypendia doktoranckie i postdoktoranckie lub inne stypendia na badania naukowe dostępne w ramach działań Maria Skłodowska-Curie. DZIAŁANIA DODATKOWE W szerszym kontekście Komisja pozostaje zaangażowana w działania mające pomóc Ukrainie w budowaniu instytucji, które służą interesom państwa i obywateli poprzez wspieranie dobrych rządów, praworządności oraz zwalczanie korupcji itd. Dostosowanie tych instytucji do potrzeb nie jest jedynie celem samym w sobie, ale stanowi również sposób na zagwarantowanie średnio- i długoterminowego rozwoju kraju, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wsparcie na rzecz trwałych przemian gospodarczych i politycznych będzie również wymagało dotacji na zapewnienie specjalistycznej wiedzy technicznej w wielu obszarach przedstawionych w niniejszym dokumencie. 9

10 Oprócz tego Komisja i Wysoka Przedstawiciel, wraz z Radą Europy i Komisją Wenecką będą nadal wspierać reformę konstytucyjną. W ramach dialogu UE- Ukraina na temat reformy sądownictwa dostarczana jest również pomoc na rzecz wsparcia reformy prokuratury i policji. Ponadto rozważana jest możliwość świadczenia pomocy wyborczej i pomocy technicznej na rzecz przyszłych wyborów, w tym poprzez monitorowanie w ramach misji obserwacji wyborów OBWE-ODHIR. - Środki ograniczające: UE wykazała, że jest w stanie przyjmować właściwe przepisy w sposób szybki i elastyczny. Komisja w poniedziałek 24 lutego przedstawiła swój wniosek, który ma być przyjęty przez Radę w kształcie dostosowanym do zmieniającej się sytuacji, co pozwoli położyć teraz nacisk na zamrożenie i odzyskiwanie aktywów osób podejrzanych o sprzeniewierzenie środków z budżetu państwa. Jeśli okaże się to konieczne, Komisja jest gotowa przedstawić kolejne wnioski prawodawcze. - Pomoc humanitarna i ochrona ludności: Komisja otworzyła biuro swojego przedstawicielstwa w Kijowie, którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji i dostarczenie - również państwom członkowskim - informacji na temat zagadnień związanych z pomocą humanitarną i ochroną ludności. Biuro to pozostaje w kontakcie z głównymi organizacjami pomocowymi i humanitarnymi, będąc w gotowości do koordynowania wszelkich przyszłych działań i opracowania planu postępowania awaryjnego. Na wniosek Ukrainy Komisja jest gotowa udzielić pomocy w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Komisja zwróciła się już do państw uczestniczących w tym mechanizmie w celu oszacowania możliwości ewentualnej pomocy medycznej. 10

11 ZAŁĄCZNIK WSPARCIE DLA UKRAINY: ORIENTACYJNY PAKIET POMOCY Szacunkowe Źródło kwoty/przedziały (w mln EUR) I. KOMISJA EUROPEJSKA ( ) I.1. Ogólna pomoc rozwojowa (dotacje) 1,565 Dwustronna pula środków, w której: => Roczny program działań (RPD) w 2014 r => RPD (w ujęciu średnim) w latach => Program kompleksowy ( więcej za więcej ) Sąsiedzki fundusz inwestycyjny Instrument na rzecz stabilności i pokoju 20 WPZiB 15 I.2. Pomoc makrofinansowa (pożyczki) 1,610 II. EUROPEJSKIE INSTYTUCJE FINANSOWE ( ) EBI do 3,000 EBOR 5000 SUMA CAŁKOWITA p.m : poprzedni okres programowania RPD w 2013 r. (zobowiązania) 199 RPD na lata (obecnie realizowane) 201 Instr. Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (i) obecnie realizowane 50 (ii) zobowiązania 36.5 OGÓŁEM

12

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Strasburg, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 17 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Budowanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. dotyczące strategii UE dla Kaukazu Południowego (2009/2216 (INI)) (2011/C 161 E/20) C 161 E/136 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.5.2011 włączenia organizacji reprezentujących MŚP do grupy ds. współpracy przemysłowej, odpowiedzialnej za wdrożenie europejsko-śródziemnomorskiej karty

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Współpraca międzynarodowa. i rozwój. Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Współpraca międzynarodowa Walka z ubóstwem na świecie w dobie zmian i rozwój Dysponujemy obecnie zasobami technicznymi, finansowymi i mate rial nymi niezbędnymi do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY

UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ FILIPIN, Z DRUGIEJ STRONY 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 14 Vertragstext polnisch (Normativer Teil) 1 von 67 UMOWA RAMOWA O PARTNERSTWIE I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY,

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-101-14 Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 373/1 II (Komunikaty) POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNE PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA EUROPEJSKA POROZUMIENIE MIĘDZYINSTYTUCJONALNE z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2014 r. (OR. en) 11103/13 DCL 1 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI 1 Nr dok.: Data: 17 czerwca 2013 r. WTO 139 SERVICES 26 FDI 17 USA 18 ST 11103/13 RESTREINT

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo