PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY"

Transkrypt

1 PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY

2 PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY W niniejszym dokumencie przedstawiono najważniejsze krótko i średnio-terminowe konkretne środki, jakie Komisja oferuje jako pomoc na rzecz stabilizacji sytuacji ekonomicznej i finansowej na Ukrainie, aby wspomóc proces transformacji tego kraju, zachęcić do reform politycznych i gospodarczych oraz wesprzeć rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, przynoszącemu korzyści wszystkim obywatelom Ukrainy. Wszystkie te środki łącznie mogą w nadchodzących latach przynieść ogólne wsparcie w wysokości co najmniej 11 mld EUR z budżetu UE i międzynarodowych instytucji finansowych (MIF) działających w Europie, jako uzupełnienie znacznego finansowania udzielonego przez MFW i Bank Światowy. Zobowiązania te stanowią zarówno pomoc na rzecz stabilizacji kraju, jak i wsparcie dla programu reform i coraz szerszego przejmowania odpowiedzialności przez władze ukraińskie. Niektóre z tych środków mogą zostać wprowadzone w życie szybko, inne wymagają dalszego planowania i przygotowania. W przypadku wielu z nich niezbędne jest pilne i aktywne wsparcie ze strony Rady i Parlamentu. U podstaw tego podejścia leży chęć pomocy Ukrainie w spełnianiu aspiracji, za jakimi jednoznacznie opowiedzieli się obywatele i społeczeństwo obywatelskie w ciągu kilku tygodni wyjątkowych wydarzeń w Kijowie i w całym kraju. Najważniejsze elementy: 3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, 1,6 mld EUR w formie pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej i pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld EUR; kwota do 8 mld EUR z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju; ewentualne 3,5 mld EUR pozyskane za pośrednictwem sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego; powołanie do życia platformy koordynującej działania darczyńców; tymczasowe uruchomienie pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z chwilą podpisania układu o stowarzyszeniu oraz w razie potrzeby autonomiczne skoncentrowanie na wstępie środków handlowych; powołanie do życia forum/grupy roboczej wysokiego szczebla ds. inwestycji; modernizacja ukraińskiego systemu przesyłu gazu i prace nad przepływami w kierunku przeciwnym do głównego, w szczególności przez Słowację; przyspieszenie wdrażania planu działania dotyczącego liberalizacji reżimu wizowego w ustalonych ramach; oferta partnerstwa na rzecz mobilności; pomoc techniczna w wielu kwestiach, począwszy od reform konstytucyjnych po reformę sądownictwa oraz przygotowanie wyborów. Wszystkie te środki powinny być postrzegane jako wkład Komisji w europejskie i międzynarodowe starania na rzecz zapewnienia zrównoważonego wyjścia Ukrainy z trudnej sytuacji gospodarczej oraz jako wsparcie dla transformacji gospodarczej i

3 politycznej tego kraju. Działania państw członkowskich uzupełniające i wzmacniające środki uruchamiane przez Komisję mają tu kluczowe znaczenie. Udział krajów partnerskich, a także międzynarodowych instytucji finansowych, w szczególności MFW, EBI, EBOR i Banku Światowego, jest niezbędny dla wywołania efektu dźwigni finansowej łącznych oferowanych przez nas zasobów, podniesienia widoczności naszych wspólnych działań i zwiększenia ich wpływu. Należy połączyć wszystkie elementy i instrumenty, tak aby reakcja Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej była skuteczna i spójna. UE chce między innymi wspierać Ukrainę w jej staraniach na rzecz reform politycznych i gospodarczych, w tym zgodnie z ustaleniami zawartymi w układzie o stowarzyszeniu/w ramach pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, które jesteśmy gotowi podpisać. Konieczne jest podnoszenie świadomości publicznej na Ukrainie, jak również w krajach trzecich na temat korzyści i możliwości, jakie tego rodzaju reformy mogą przynieść zarówno Ukrainie, jak i całemu regionowi. POMOC GOSPODARCZA I FINANSOWA: Wsparcie gospodarcze udzielane jest zarówno w formie pomocy makrofinansowej, jak i pomocy na rzecz rozwoju. Komisja jest gotowa przeznaczyć 3 mld EUR z budżetu UE w nadchodzących latach, zobowiązując się przy tym, że znaczna kwota pieniędzy może zostać szybko udostępniona, aby pomóc Ukrainie zaspokoić jej najpilniejsze potrzeby, w tym ustabilizować sytuację finansową i wesprzeć funkcjonowanie nowej administracji. Pomoc makrofinansowa: Na pomoc makrofinansową przewidziano łącznie 1,6 mld EUR. W perspektywie krótkoterminowej Komisja jest gotowa uruchomić kwotę 610 mln EUR w formie pożyczek w ramach pomocy makrofinansowej, która została już uzgodniona, ale jest to uzależnione od podpisania umowy między rządem i MIF. Komisja jest gotowa zaproponować dodatkową pomoc makrofinansową w wysokości do 1 mld EUR. Komisja zorganizowała już misję w celu oceny potrzeb finansowych Ukrainy i przygotowania gruntu dla takiej pomocy makrofinansowej. Zespół realizujący misję ściśle współpracuje z MIF. Pomoc na rzecz rozwoju: W ciągu następnych siedmiu lat minimalna kwota pomocy na rzecz rozwoju udzielona Ukrainie w formie dotacji może sięgać 1,4 mld EUR. Komisja przygotowuje obecnie nowy program na 2014 r., z przewidywanym budżetem w wysokości 140 mln EUR, którego celem jest poprawa możliwości finansowych rządu i wspieranie reform instytucjonalnych, co pozwoli na wzmocnienie przewidywanych efektów pomocy makrofinansowej. Powyższe uzupełniałyby działania mające na celu wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Budżet tego 3

4 programu mógłby zostać zwiększony do 200 mln EUR dzięki przesunięciom środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i gdyby Ukraina miała korzystać z kompleksowego programu ( więcej za więcej ) na podstawie udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka. W odniesieniu do pozostałego okresu , w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa przewiduje się obecnie co roku dwustronną pulę środków w wysokości około 130 mln EUR oraz dodatkowe mln EUR rocznie z budżetu wspomnianego programu kompleksowego ( więcej za więcej ) z zastrzeżeniem udokumentowanych postępów w pogłębianiu demokracji i poszanowaniu praw człowieka, a także dodatkowe istotne wsparcie z sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego, opisane poniżej. W odniesieniu do istniejących programów, Komisja finansuje obecnie szereg bieżących działań w ramach sektorowego wsparcia budżetowego i programów pomocy technicznej, na których nowy rząd będzie mógł się opierać w kluczowych dziedzinach, takich jak rozwój gospodarczy, zarządzanie finansami publicznymi i wymiar sprawiedliwości. Wsparcie to sięga około 400 mln EUR. Ponadto w ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego uruchomione zostaną środki na rzecz projektów inwestycyjnych na Ukrainie mogących uzyskać finansowanie ze strony banków. Doświadczenia z wdrażania sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego na wschodzie w poprzednim okresie programowania pokazują, iż przy kwocie w wysokości mln EUR dotacji przewidzianych dla Ukrainy w celu połączenia, można oczekiwać efektu dźwigni, który wygenerowałby pożyczki w wysokości do 3,5 mld EUR. Udział międzynarodowych instytucji finansowych będzie kluczowy dla zapewnienia tego efektu dźwigni i wykorzystania w pełni jej potencjału. W ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego Komisja pracuje obecnie nad stworzeniem specjalnego rozwiązania wspierającego wdrażanie układu o stowarzyszeniu/pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu w zainteresowanych państwach. Umożliwiłoby to naszym partnerom dostęp do gwarantowanej i specjalnej puli środków na wspieranie inwestycji w sektorach mających kluczowe znaczenie dla modernizacji i przyjmowania norm UE (w takich dziedzinach jak ochrona środowiska i energia). Rozpatrujemy również możliwość wykorzystania tego rozwiązania do dalszego zwiększania możliwości inwestycyjnych w sektorze prywatnym. Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (wcześniej Instrument na rzecz stabilności) mógłby zostać uruchomiony na potrzeby pilnych działań, na przykład w zakresie reformy policji i wsparcia wyborów. Szybko można uruchomić kwotę do 20 mln EUR, jeśli odpowiednie działania zostaną zidentyfikowane, a dalsze 15 mln EUR mogłoby zostać dodane z budżetu WPZiB na rzecz środków wsparcia związanych z reformą sektora bezpieczeństwa. 4

5 Ukraina jest ponadto najważniejszym krajem dla UE jeśli chodzi o działania w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego. Realizowane są obecnie projekty w ramach Instrumentu Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego na całkowitą kwotę 50 mln EUR, w zakresie zarządzania odpadami jądrowymi i działań socjalnych na terenach skażonych, takich jak czarnobylska strefa zamknięta. Ponadto dodatkowe środki finansowe w wysokości 36,5 mln EUR mogą zostać zakontraktowane w bardzo krótkim czasie na potrzeby działań na tym polu. Okres programowania w nowym okresie finansowania jest w toku, co pozwoli UE zintensyfikować starania w tej dziedzinie. Komisja ponownie podkreśla gotowość do ustanowienia funduszu powierniczego UE, o ile państwa członkowskie poprą jej inicjatywę. Byłoby to rozwiązanie umożliwiające państwom członkowskim przekazywanie dalszych znacznych środków finansowych, które zwiększyłoby widoczność UE i jej państw członkowskich oraz przyczyniłoby się do skutecznego, szybkiego i skoordynowanego wydatkowania przekazanych środków. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem realizującym wspieranie określonych działań w ramach polityk UE i ma już na najbliższe trzy lata pulę projektów na rzecz Ukrainy o wartości do 1,5 mld EUR. EBI mógłby znacznie zwiększyć tę pulę bez zmniejszania środków przeznaczonych na inne regiony, gdyby zostały udzielone odpowiednie gwarancje i jeżeli warunki polityczne i operacyjne będą na to pozwalały. EBI mógłby wówczas zapewnić środki finansowe dla inwestycji długoterminowych na lata w wysokości do 3 mld EUR, zarówno dla wsparcia lokalnego sektora prywatnego, jak i infrastruktury gospodarczej i społecznej. Po przeprowadzeniu do końca 2016 r. śródokresowego przeglądu mandatu EIB w zakresie działalności pożyczkowej w państwach trzecich EBI mógłby jeszcze bardziej zwiększyć swoje zaangażowanie do 2020 r. poprzez uruchomienie kwoty 3 mld EUR, która jest już przewidziana jako mandat fakultatywny, pod warunkiem uzyskania zgody co do dodatkowych środków finansowych ze strony władzy budżetowej. W swoich działaniach EBI ściśle współpracuje z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi w regionie, wnosząc tym samym swój znaczący wkład w uzyskanie efektu dźwigni. Komisja zbada także możliwość wyodrębnienia i przyspieszenia finansowania niektórych dodatkowych gwarancji dla środków EBI, które zostaną zabezpieczone ze spłat w ramach FEMIP dla pożyczek związanych z układem o stowarzyszeniu i DCFTA. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest z kolei międzynarodową instytucją finansową, w której UE i jej państwa członkowskie posiadają większość udziałów. Jako część skoordynowanego programu pomocy finansowej na rzecz wspierania wiarygodnych reform strukturalnych i makroekonomicznych EBOR mógłby w tym samym okresie udostępnić 5 mld EUR, przy czym kwota ta mogłaby zostać przekroczona, jeżeli pozwolą na to okoliczności. 5

6 MECHANIZM KOORDYNACJI MIĘDZYNAORODOWYCH DARCZYŃCÓW: Komisja pozostaje w bliskim kontakcie zarówno z MFW, jak i z Bankiem Światowym na miejscu na Ukrainie i w siedzibie Komisji. W celu zapewnienia skutecznej realizacji i maksymalizacji opisanego powyżej udzielanego przez UE wsparcia dla gospodarki i rozwoju, jak również w celu zwiększenia jego widoczności Komisja bada możliwości wzmocnienia międzynarodowej koordynacji działań darczyńców poprzez utworzenie wraz ze wspólnotą międzynarodową i międzynarodowymi instytucjami finansowymi mechanizmu koordynacji pomocy ad hoc. W ramach takiego mechanizmu możliwe byłoby podjęcie dalszych kroków na podstawie oceny potrzeb i programu reform przygotowanego przez władze ukraińskie, oraz opracowanie zrównoważonego sposobu wyjścia przez Ukrainę z trudnej sytuacji gospodarczej poprzez wspieranie transformacji gospodarczej i politycznej. Ten mechanizm koordynacji darczyńców mógłby przyjąć formę międzynarodowej platformy z siedzibą w Kijowie, która odbywałaby regularne posiedzenia, by zapewnić ścisłą koordynację starań darczyńców w celu uzdrowienia sytuacji gospodarczej kraju. Wytyczne polityczne będą opracowywane w ramach spotkań koordynacyjnych wysokiego szczebla tej międzynarodowej platformy. Komisja jest gotowa być gospodarzem tych spotkań w Brukseli. Mechanizm ten jest otwarty na uczestnictwo różnych podmiotów, a mianowicie państw członkowskich UE, MFW, Banku Światowego, EBOR, EBI i zainteresowanych państw trzecich. Kierowanie uczestnictwem UE w terenie przejęłaby delegatura UE. HANDEL I INWESTYCJE: Pomoc gospodarcza i finansowa jest niezbędna, ale również handel i inwestycje są kluczowymi instrumentami dla zapewnienia długoterminowej stabilności Ukrainy. Wszyscy obywatele Ukrainy mogą odnieść wiele korzyści z realizacji ambitnych celów umowy o strefie wolnego handlu (DCFTA) z UE. Ukraińscy eksporterzy zaoszczędzą przykładowo prawie pół miliarda euro rocznie dzięki zmniejszeniu unijnych ceł przywozowych; korzyść ukraińskiego rolnictwa z obniżki ceł na produkty rolne i przetworzone produkty rolne wyniesie niemal 400 mln EUR. Zróżnicowane poziomy rozwoju gospodarczego UE i Ukrainy znajdują odzwierciedlenie w asymetrycznym charakterze umowy. Została ona opracowana z myślą o zapewnieniu Ukrainie uprzywilejowanego traktowania, na przykład poprzez szybsze i szersze otwarcie rynku UE dzięki przyspieszeniu zniesienia taryf celnych przyznanego przez UE, a także poprzez dłuższy okres obowiązywania podobnych środków po stronie ukraińskiej. Komisja jest gotowa do podjęcia natychmiastowych kroków w celu zapewnienia szybkiego tymczasowego stosowania układu o stowarzyszeniu/dcfta od momentu podjęcia decyzji w sprawie jego podpisania. 6

7 W międzyczasie Komisja jest gotowa zaoferować wcześniejsze stosowanie postanowień umowy związanych z przywozem towarów (tj. obniżenie taryf i otwarcie kontyngentów taryfowych) i przedłożyć w tym celu projekt rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie tzw. autonomicznych środków handlowych. Te przejściowe środki handlowe, mające jednostronny charakter ze strony UE, pozwoliłyby na odniesienie przez Ukrainę znacznych korzyści z umowy już teraz, to znaczy w okresie pozostającym do momentu jej podpisania i tymczasowego stosowania. Szybkie wdrożenie takich środków wsparcia wymagałoby jednak wyrażenia przez Radę i PE zdecydowanego zobowiązania do przyspieszenia realizacji procesu zatwierdzenia. W ramach wysiłków na rzecz zmobilizowania wszystkich swoich aktywów i instrumentów w celu wsparcia Ukrainy w tym wyjątkowym momencie Wysoki Przedstawiciel i Komisja są również gotowi zwołać forum inwestycyjne/grupę zadaniową wysokiego szczebla dla zbadania możliwości w zakresie współpracy i inwestycji na Ukrainie. Miałoby to na celu zebranie szerokiej rzeszy prywatnych i publicznych podmiotów gospodarczych, zarówno ze strony ukraińskiej, jak i UE, a także międzynarodowych instytucji finansowych, wraz z państwem przyjmującym, aby zmaksymalizować łączny wpływ ich działań i zapewnić obywatelom Ukrainy stabilną, demokratyczną i dostatnią przyszłość. Przedsięwzięcie takie mogłoby być również okazją, aby pomóc Ukrainie w maksymalizacji korzyści płynących z autonomicznych środków handlowych oraz układu o stowarzyszeniu i szeroko zakrojonej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). ENERGIA I TRANSPORT: Energia i bezpieczeństwo energetyczne oraz przystępne ceny mają zasadnicze znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa Ukrainy. UE będzie współpracować z nowym rządem na Ukrainie, między innymi poprzez wsparcie budżetowe, na rzecz zapewnienia długoterminowej dywersyfikacji dostaw i utrzymania pozycji ukraińskiego systemu przesyłu gazu, tak by nadal był on kluczową trasą dostaw gazu do Europy. W związku z tym Komisja będzie nadal współpracować z rządem Ukrainy w zakresie modernizacji systemu przesyłu gazu we współpracy z EBI, EBOR i Bankiem Światowym w ramach reform w sektorze gazu przeprowadzanych zgodnie z zobowiązaniami Wspólnoty Energetycznej. Jeżeli spełnione zostaną określone warunki, pierwsza pożyczka byłaby możliwa w najbliższej przyszłości. W perspektywie krótkoterminowej Komisja gotowa jest pomóc Ukrainie w dywersyfikacji tras dostaw gazu, zwłaszcza poprzez zapewnienie jak najszybszego utworzenia zwrotnego przepływu z UE, w szczególności przez Słowację (podobnie jak ma to miejsce obecnie w odniesieniu do Polski i Węgier). Komisja powinna, wraz ze Słowacją, zadbać o to, by operatorzy systemów przesyłowych na Ukrainie i na Słowacji ustanowili niezbędne zasady i procedury, które umożliwią zwiększenie zdolności przepływu gazu z UE na Ukrainę w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw na Ukrainie. Komisja pośredniczyła w grudniu 2013 r. w opracowaniu tekstu protokołu 7

8 ustaleń między operatorami systemów przesyłowych na Słowacji i Ukrainie w celu umożliwienia fizycznego przepływu w kierunku przeciwnym do głównego za pośrednictwem ukraińsko-słowackiego gazociągu, lecz odpowiedni dokument nie został jeszcze podpisany. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Komisja jest gotowa udzielić wsparcia, by jego podpisanie przez obu operatorów stało się faktem. Komisja podtrzymuje swoje zobowiązanie do dalszej współpracy z odnośnymi państwami członkowskimi w celu ułatwienia tworzenia dodatkowych korytarzy zwrotnego przepływu gazu na Ukrainę przez Bułgarię i Rumunię, jak również przez Chorwację i Węgry. W perspektywie średnioterminowej, jeśli pozwolą na to okoliczności, Komisja jest nadal gotowa do propagowania podejścia trójstronnego (między UE, Rosją i Ukrainą) do kwestii modernizacji ukraińskiego systemu przesyłu gazu. Jeśli chodzi o transport, po parafowaniu umowy o wspólnym obszarze lotniczym między UE a Ukrainą na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie Komisja sprawnie prowadzi prace przygotowawcze mające umożliwić Radzie podjęcie decyzji w sprawie podpisania tej umowy i jest gotowa do jej szybkiego wdrożenia. Komisja jest zdecydowana kontynuować pracę nad poprawą stosunków między UE a Ukrainą w dziedzinie transportu, w szczególności w ramach panelu Partnerstwa Wschodniego ds. transportu. MOBILNOŚĆ: Zdaniem Komisji mobilność jest istotnym obszarem, w którym należy podjąć konkretne i widoczne krótkoterminowe działania. Wiele z nich zależy od decyzji politycznych państw członkowskich, ale Komisja jest gotowa aktywnie prowadzić sprawną i skuteczną koordynację w tej dziedzinie. Komisja w pełni uznaje znaczenie mobilności i kontaktów międzyludzkich dla obywateli ukraińskich i będzie wspierać ukraińskie dążenia do osiągnięcia jak najszybciej postępów w procesie liberalizacji przepisów wizowych, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w planie działania w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. Postępy będą oczywiście zależały od sposobu, w jaki nowe władze będą w stanie rozwiązać najważniejsze otwarte kwestie. Niezależnie od tego Komisja może i chce uczynić wszystko, aby pomóc w rozwiązaniu pozostałych kwestii w trybie przyspieszonym. Zakończenie procesu liberalizacji reżimu wizowego będzie oznaczało zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy podróżujących do strefy Schengen na okres nieprzekraczający 90 dni w przeciągu 180 dni. Obecnie między UE a Ukrainą obowiązuje umowa o ułatwieniach wizowych. Komisja zachęca państwa członkowskie do pełnego wykorzystywania możliwości stworzonych przez tę umowę. Postanowienia tej umowy pozostawiają państwom członkowskim możliwość wyboru spośród szeregu środków, w tym zniesienia opłat wizowych w odniesieniu do niektórych kategorii obywateli. Ponadto na mocy kodeksu wizowego państwa członkowskie mogą dodatkowo znieść opłaty wizowe dla dalszych kategorii osób, np. dzieci. 8

9 Komisja jest gotowa, za zgodą państw członkowskich, zaoferować Ukrainie zawarcie partnerstwa na rzecz mobilności, które będzie wspierać możliwości legalnej migracji i kontaktów międzyludzkich oraz zaoferuje władzom Ukrainy ramy współpracy i praktyczne wsparcie wykraczające poza proces liberalizacji reżimu wizowego. Jeśli Ukraina będzie takim partnerstwem zainteresowana, mogłyby ono zostać ustanowione bardzo szybko. KONTAKTY MIĘDZYLUDZKIE I KSZTAŁCENIE W ramach nowego programu Erasmus+ UE zaoferuje więcej możliwości w zakresie mobilności studentów, współpracy akademickiej i wymiany młodzieży. Program Erasmus będzie wspierać krótkoterminowe wymiany studentów w obu kierunkach, podczas których będą oni mogli uzyskać na uczelni przyjmującej punkty uznawane następnie przez uczelnię macierzystą. Szacuje się, że ponad 4 tys. młodych Ukraińców będzie korzystać z wymiany uniwersyteckiej w ramach programu Erasmus+, a ponad 7 tys. weźmie udział w innych projektach i wymianach młodzieży. Promowana będzie również mobilność pracowników uczelni w celu szkoleń i nauczania. Ukraińscy studenci i uniwersytety będą mogli uczestniczyć we wspólnych programach magisterskich wysokiej jakości, oferowanych przez konsorcja europejskich szkół wyższych. Zaproponowane zostaną środki służące budowaniu zdolności uczelni poprzez unowocześnienie programów i metod nauczania, modernizację infrastruktury i poprawę systemu sprawowania rządów. Erasmus+ będzie finansował mobilność młodzieży poprzez wymiany ludzi młodych, wolontariat europejski i mobilność osób pracujących z młodzieżą. Ukraina będzie nadal uczestniczyć w działalności portalu etwinning, na którym od oficjalnego uruchomienia w marcu 2013 r. zarejestrowało się już 101 szkół i 280 tys. nauczycieli. Naukowcy będą mogli ubiegać się o stypendia doktoranckie i postdoktoranckie lub inne stypendia na badania naukowe dostępne w ramach działań Maria Skłodowska-Curie. DZIAŁANIA DODATKOWE W szerszym kontekście Komisja pozostaje zaangażowana w działania mające pomóc Ukrainie w budowaniu instytucji, które służą interesom państwa i obywateli poprzez wspieranie dobrych rządów, praworządności oraz zwalczanie korupcji itd. Dostosowanie tych instytucji do potrzeb nie jest jedynie celem samym w sobie, ale stanowi również sposób na zagwarantowanie średnio- i długoterminowego rozwoju kraju, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Wsparcie na rzecz trwałych przemian gospodarczych i politycznych będzie również wymagało dotacji na zapewnienie specjalistycznej wiedzy technicznej w wielu obszarach przedstawionych w niniejszym dokumencie. 9

10 Oprócz tego Komisja i Wysoka Przedstawiciel, wraz z Radą Europy i Komisją Wenecką będą nadal wspierać reformę konstytucyjną. W ramach dialogu UE- Ukraina na temat reformy sądownictwa dostarczana jest również pomoc na rzecz wsparcia reformy prokuratury i policji. Ponadto rozważana jest możliwość świadczenia pomocy wyborczej i pomocy technicznej na rzecz przyszłych wyborów, w tym poprzez monitorowanie w ramach misji obserwacji wyborów OBWE-ODHIR. - Środki ograniczające: UE wykazała, że jest w stanie przyjmować właściwe przepisy w sposób szybki i elastyczny. Komisja w poniedziałek 24 lutego przedstawiła swój wniosek, który ma być przyjęty przez Radę w kształcie dostosowanym do zmieniającej się sytuacji, co pozwoli położyć teraz nacisk na zamrożenie i odzyskiwanie aktywów osób podejrzanych o sprzeniewierzenie środków z budżetu państwa. Jeśli okaże się to konieczne, Komisja jest gotowa przedstawić kolejne wnioski prawodawcze. - Pomoc humanitarna i ochrona ludności: Komisja otworzyła biuro swojego przedstawicielstwa w Kijowie, którego zadaniem jest monitorowanie sytuacji i dostarczenie - również państwom członkowskim - informacji na temat zagadnień związanych z pomocą humanitarną i ochroną ludności. Biuro to pozostaje w kontakcie z głównymi organizacjami pomocowymi i humanitarnymi, będąc w gotowości do koordynowania wszelkich przyszłych działań i opracowania planu postępowania awaryjnego. Na wniosek Ukrainy Komisja jest gotowa udzielić pomocy w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Komisja zwróciła się już do państw uczestniczących w tym mechanizmie w celu oszacowania możliwości ewentualnej pomocy medycznej. 10

11 ZAŁĄCZNIK WSPARCIE DLA UKRAINY: ORIENTACYJNY PAKIET POMOCY Szacunkowe Źródło kwoty/przedziały (w mln EUR) I. KOMISJA EUROPEJSKA ( ) I.1. Ogólna pomoc rozwojowa (dotacje) 1,565 Dwustronna pula środków, w której: => Roczny program działań (RPD) w 2014 r => RPD (w ujęciu średnim) w latach => Program kompleksowy ( więcej za więcej ) Sąsiedzki fundusz inwestycyjny Instrument na rzecz stabilności i pokoju 20 WPZiB 15 I.2. Pomoc makrofinansowa (pożyczki) 1,610 II. EUROPEJSKIE INSTYTUCJE FINANSOWE ( ) EBI do 3,000 EBOR 5000 SUMA CAŁKOWITA p.m : poprzedni okres programowania RPD w 2013 r. (zobowiązania) 199 RPD na lata (obecnie realizowane) 201 Instr. Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (i) obecnie realizowane 50 (ii) zobowiązania 36.5 OGÓŁEM

12

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2017 r. COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w Podkomitecie ds. Środków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.2.2014 r. COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

1. Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Partnerstwa Wschodniego, przyjęte

1. Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Rady w sprawie Partnerstwa Wschodniego, przyjęte Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2016 r. (OR. en) 14244/16 COEST 292 CFSP/PESC 925 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 listopada 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14243/16

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 wprowadzające autonomiczne

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 22 marca 2010r.

Inicjatywa JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 22 marca 2010r. Inicjatywa JESSICA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 22 marca 2010r. Czym jest JESSICA? JESSICA jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP

UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP UMOWA Z KOTONU MIĘDZY UE A AKP GRUPA PAŃSTW AFRYKI, KARAIBÓW I PACYFIKU RADA UNII EUROPEJSKIEJ ACP/21/003/14 ACP-UE 2116/14 Bruksela, 13 czerwca 2014 r. (01.07) (OR. en) WSPÓLNY DOKUMENT AKP UE Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

11238/16 dh/mak 1 DGC 1

11238/16 dh/mak 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10907/16 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.7.2008 KOM(2008) 476 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE-Maroko dotyczącego wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Dariusz SZYMAŃSKI. Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Dariusz SZYMAŃSKI. Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej. Dariusz SZYMAŃSKI Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Podstawa Prawna. 3. ECHO 4. MDG`s Millenijne Cele Rozwoju 5. Podsumowanie/wnioski

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 7.3.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B

15312/16 md/krk/as 1 DGD 1B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 grudnia 2016 r. (OR. en) 15312/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 9 grudnia 2016 r. Do: Delegacje MIGR 214 EDUC 419 JEUN 107 SPORT 87 CULT 118 SOC 780

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 17.4.2015 L 100/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/601 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 103/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.4.2014 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 332/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY I. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2016 r. COM(2016) 816 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Aktualna sytuacja i przyszłe działania w odniesieniu do braku wzajemności z niektórymi

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2014 r. COM(2014) 401 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.3.2017 r. COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej Norwegią"

KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej Norwegią MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2009-2014 pomiędzy KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej Norwegią" a RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, zwaną dalej Państwem Beneficjentem"

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 400/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.2012 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA Zaproszenie do składania wniosków EACEA/38/12 Program Erasmus Mundus 2009 2013 Realizacja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 1 Przewodniczący Rady Unii Europejskiej oraz Szwajcarska Rada Federalna, Uwzględniając bliskie stosunki między Unią Europejską a Szwajcarią, oparte na licznych umowach sektorowych,

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO Umawiające się Strony podkreślają

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Komisja Europejska oczekuje, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

KOMISJA EUROPEJSKA. Komisja Europejska oczekuje, że dzięki niniejszemu zaproszeniu osiągnięte zostaną następujące rezultaty: C 249/8 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.7.2015 KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW EACEA/25/15 Inicjatywa Wolontariusze pomocy UE : Oddelegowywanie wolontariuszy pomocy UE, w

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.10.2014 r. COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum Rady Generalnej Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

13585/15 pas/kt/kal 1 DG G 3 C

13585/15 pas/kt/kal 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 5 listopada 2015 r. (OR. en) 13585/15 IND 168 COMPET 487 COMER 143 ENER 377 EMPL 422 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Przygotowania

Bardziej szczegółowo

polska pomoc rozwojowa przestrzeń dla pracy naukowej Agata Czaplińska program polskiej pomocy finansowanie dwustronnej działalności pomocowej Polski na rzecz krajów rozwijających się i przechodzących transformację

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

BAŁKANY ZACHODNIE PODSTAWA PRAWNA CELE KONTEKST INSTRUMENTY

BAŁKANY ZACHODNIE PODSTAWA PRAWNA CELE KONTEKST INSTRUMENTY BAŁKANY ZACHODNIE Unia Europejska opracowała politykę mającą na celu wsparcie stopniowej integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią. Dnia 1 lipca 2013 r. Chorwacja, jako pierwsza z siedmiu państw tego

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro

BIULETYN 6/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej. Strefa euro Wzmocnienie unii walutowej i gospodarczej Współpraca gospodarcza i walutowa w państwach UE, której efektem jest posługiwanie się wspólną walutą euro ( ) jest jedną z największych osiągnięć integracji europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.2.2014 r. COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, I. WPROWADZENIE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, I. WPROWADZENIE C 183/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.6.2014 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie dnia 21 maja 2014 r., w sprawie planu prac Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA.

Sekretariat Komitetu COPA został utworzony w Brukseli 1 kwietnia 1959, a 1 grudnia 1962 połączył sie z sekretariatem Komitetu COGECA. Komitet COPA: Rolnicza Unia Europejska Traktat Rzymski ustanawiający Europejska Wspólnotę Gospodarcza, podpisany 25 marca 1957 zawierał juz najważniejsze ramy dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Stosunki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Orędzie o stanie Unii w 2016 r. Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych: Pytania i odpowiedzi

Orędzie o stanie Unii w 2016 r. Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych: Pytania i odpowiedzi Komisja Europejska - Zestawienie informacji Orędzie o stanie Unii w 2016 r. Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych: Pytania i odpowiedzi Strasburg, 14 września 2016 r. Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Czternaste posiedzenie 22-23 marca 2010 r. BRUKSELA Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK Oświadczenie końcowe i zalecenia zgodnie z art. 90 umowy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach

Zrównoważony rozwój energetyczny i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach i Porozumienie Burmistrzów w naszych miastach Zbigniew Michniowski Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cities www.pnec.org.pl e-mail: biuro@pnec.org.pl STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEĆ ENERGIE CITES

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 2017-01-05 Program Europa dla Obywateli ma na celu wspieranie aktywności obywateli Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2010 KOM(2010)233 wersja ostateczna 2010/0125 (NLE) C7-0430/10 Wniosek DECYZJA RADY dotycząca zawarcia protokołu do układu euro-śródziemnomorskiego między Wspólnotami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.6.2016 r. COM(2016) 385 final ANNEX 3 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 18 marca 2016 r. (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Posiedzenie Rady Europejskiej (17 i 18 marca

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 Sojusz Lewicy Demokratycznej Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodgo i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 9 października 2011 pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo