I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 2. Związek może posługiwać się w obrocie międzynarodowym odpowiednikami swojej nazwy w oficjalnych językach Wspólnot Europejskich oraz skrótami tych nazw. Związek posiada osobowość prawną Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Związek może prowadzić działalność za granicą zgodnie z obowiązującym w danym państwie porządkiem prawnym. 3. Siedzibą władz naczelnych Związku jest Warszawa. 4 Związek może należeć do organizacji międzynarodowych. II Cele i zasady działalności Związku Celami Związku są: 5 1. Działanie na rzecz integracji europejskiej i społeczeństwa obywatelskiego, respektującej zasady poszanowania praw człowieka i ładu demokratycznego, różnorodności kulturowej, tradycje narodowe, regionalne oraz grupowe, tworzące wspólne dziedzictwo mieszkańców Europy; 2. Wspieranie realizacji członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej opartego na zasadach partnerstwa, solidarności i wzajemnych korzyści; 3. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w działaniach na rzecz integracji europejskiej, współpracy międzynarodowej, obrony praw człowieka i zasad demokracji oraz działań dotyczących szerzenia wiedzy o Unii Europejskiej 4. Umacnianie i rozwijanie europejskiego systemu bezpieczeństwa oraz współpracy we wszystkich dziedzinach w ramach istniejących struktur; 5. Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna i w zakresie ochrony środowiska. 1

2 6 Związek realizuje cele, o których mowa w 5, poprzez: 1. Pozyskiwanie zrozumienia i poparcia społeczeństwa polskiego dla członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a w szczególności: a) świadczenie pomocy organizacyjnej, informacyjnej oraz pomocy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych istniejącym w Polsce organizacjom proeuropejskim; b) zachęcanie osób zainteresowanych problematyką integracji europejskiej (w szczególności młodzieży szkolnej i akademickiej) do tworzenia nowych lub przystępowania do już istniejących organizacji proeuropejskich; c) prowadzenie działalności informacyjnej i propagatorskiej o charakterze bezpośrednim oraz za pośrednictwem wszelkich możliwych środków przekazu; d) organizowanie spotkań, konferencji i seminariów w gronie krajowym i międzynarodowym, służących upowszechnieniu idei integracji europejskiej; e) prowadzenie działalności analitycznej i studyjnej poświęconej występującym lub przewidywanym problemom związanym procesami przekształcania i poszerzania się Unii Europejskiej; f) prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej, w tym z wykorzystaniem mediów 2. Organizowanie poparcia materialnego dla realizacji celów Związku oraz organizacji współdziałających ze Związkiem; 3. Związek realizuje cele, o których mowa w 5 współpracując z organizacjami o podobnych założeniach i celach statutowych, w szczególności z Międzynarodowym Ruchem Europejskim (European Movement International EMI). III Członkowie Związku ich prawa i obowiązki 7 Członkami Związku, zgodnie z artykułem 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mogą być: 1. Stowarzyszenia, fundacje i inne osoby prawne mające cele niezarobkowe, jako członkowie zwyczajni; 2. Inne niż wymienione w ust. 1 osoby prawne, jako członkowie wspierający; 3. Jednostki organizacyjne oraz grupy nieformalne nieposiadające osobowości prawnej, podzielające cele Związku, mogą zostać przyjęte przez Zarząd w poczet Sympatyków Związku. Sympatycy uczestniczą w działalności Związku bez praw i obowiązków przysługujących członkom Związku. 8 Członkostwo zwyczajne w Związku nabywa się w drodze uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględna większością głosów: 2

3 1. Na wniosek lub za poparciem członka zwyczajnego; 2. Na wniosek Zarządu ; 3. Nabycie członkostwa zwyczajnego wymaga złożenia deklaracji przez zainteresowaną osobę prawną Członek zwyczajny Związku zobowiązany jest: a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz Związku; b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Związku; c) opłacać regularnie składki członkowskie. 2. Członek zwyczajny ma prawo: a) wybierać i być wybieranym do władz Związku; b) zgłaszać wnioski o przyjęcie osób w poczet członków Związku; c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku; d) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Związku oraz wypowiadać się i wyrażać opinie we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Związku. 3. Warunkiem korzystania z praw członka zwyczajnego jest uregulowanie składek członkowskich oraz upublicznienie rocznych raportów merytorycznych i finansowych z działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami Członkostwo wspierające jest przyznawane na wniosek zainteresowanego w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów. 2. Członek wspierający Związku ma prawo: a) prowadzić działania, zmierzające do realizacji celów Związku; b) wyrażać opinie we wszystkich kwestiach dotyczących działalności Związku. 3. Członek wspierający zobowiązany jest: a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz Związku; b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Związku; c) udzielać materialnego wsparcia Związkowi, zgodnie z formułą i zakresem uzgodnionym z Zarządem Związku Ustanie członkostwa zwyczajnego lub wspierającego w Związku następuje w razie: 1) Likwidacji stowarzyszenia lub innej osoby prawnej będącej członkiem Związku; 2) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi Związku, w momencie przyjęcia pisma przez Zarząd; 3) Wykluczenia przez Zarząd Związku z powodu: a) nieprzestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Związku; 3

4 b) działania na szkodę Związku; c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku. 2. Zarząd może, po zaistnieniu jednej z okoliczności opisanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego artykułu, podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach członka zwyczajnego, szczególnie w biernym i czynnym prawie wyborczym do władz Związku oraz w prawie do głosowania. 3. Decyzja o zawieszeniu, o którym mowa w paragrafie wcześniejszym, może być podjęta jedynie na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok. 4. Od uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3) i ust. 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia zainteresowanemu przedmiotowej uchwały. IV Władze Związku Władzami Związku są: Walne Zebranie; 2. Zarząd; 3. Komisja Rewizyjna Walne Zebranie jest najwyższą władzą Związku. 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: a. podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Związku; b. przyjmowanie nowych członków do Związku. c. wybór Przewodniczącego zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej; d. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; e. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu; f. rozstrzyganie odwołań w przedmiocie wykluczenia członka zwyczajnego Związku; g. podejmowanie uchwał o pobieraniu składek członkowskich; h. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu; i. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Związku; j. podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają zgody Walnego Zebrania. 3. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym pod warunkiem umieszczenia ich w porządku dziennym Walnego Zebrania. 4. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku kalendarzowym i jest zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia pisemnie lub elektronicznie członków Związku, co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia, informując równocześnie o miejscu oraz planowanym porządku obrad. 4

5 5. Walne Zebranie rozpoczęte w I terminie wymaga dla prawidłowości uchwał obecności co najmniej jednej trzeciej części członków zwyczajnych, natomiast rozpoczęte w II terminie uznaje się za prawomocne bez względu na liczbę zebranych członków. Powyższe uregulowania nie odnoszą się do wniosków o rozwiązanie Związku. 6. Na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie. 7. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy własnej. 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, zawiadamiając członków Związku pisemnie lub elektronicznie, co najmniej 14 dni prze terminem jego odbycia, informując jednocześnie o miejscu i porządku obrad W Walnym Zebraniu biorą udział: a) z prawem głosu członkowie zwyczajni Związku posiadający pełnię praw; b) z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście. 2. Prawo głosu przysługuje osobie delegowanej przez członka zwyczajnego Związku do udziału w Walnym Zebraniu. Każdy członek zwyczajny Związku deleguje jednego przedstawiciela na Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów członków zwyczajnych Związku obecnych na Walnym Zebraniu. W pozostałych sprawach uchwały Walnego Zebrania podejmowane są bezwzględną większością głosów członków, Zarząd Związku składa się z trzech do jedenastu członków, w tym z Przewodniczącego zarządu. 2. Zarząd uchwala regulamin prac i organizacji Zarządu. 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 4. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Związku, Zarząd może dokooptować w miejsce ustępujących członków Zarządu nowych, spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do Zarządu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. 5. Zakres kooptacji nie może przekraczać jednej trzeciej składu pochodzącego z wyboru. 6. Do kompetencji Zarządu Związku należą: a. reprezentowanie Związku na zewnątrz; b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; c. prowadzenie bieżącej działalności Związku; d. gospodarowanie majątkiem i funduszami Związku; e. decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej i o innych sprawach związanych z działalnością gospodarczą, a także nabywanie i zbywanie majątku trwałego i ruchomego Związku; f. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, subwencji i ofiar; g. powołanie Komitetu Doradczego, komisji problemowych oraz pełnomocników Zarządu do realizacji konkretnych zadań; h. nawiązywanie współpracy z partnerami i podejmowanie decyzji o członkostwie w innych organizacjach oraz zrzeszeniach; i. inne sprawy określone niniejszym statutem, przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zebrania Związku. 5

6 7. Do składania oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Związku w wysokości nie przekraczającej (dwadzieścia tysięcy) złotych upoważniony jest jednoosobowo Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez niego członek zarządu Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia zarządu mogą się odbywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Zarządu, powiadamiając o terminie posiedzenia wszystkich członków Zarządu. 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. 4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Zarządu. 5. Głosowanie może również być przeprowadzane drogą elektroniczną. 6. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zarządu informuje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminach i porządkach posiedzeń Zarządu Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków. 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się i kończy wraz z rozpoczęciem i zakończeniem kadencji Zarządu. 3. Komisja konstytuuje się we własnym zakresie wybierając ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 4. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisja może dokooptować nowych członków spośród kandydatów, którzy w ostatnich wyborach do Komisji otrzymało największą liczbę głosów. Zakres kooptacji nie może przekroczyć jednej trzeciej składu Komisji pochodzącego z wyboru. 5. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy stała kontrola działalności Związku pod względem zgodności z obowiązującym prawem, Statutem i programem działalności. 6. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do opracowania rocznego sprawozdania z prowadzonej kontroli i przedstawienia go Walnemu Zebraniu Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji. 2. Posiedzenia komisji są protokołowane. 3. Uchwały Komisji mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia pisemnie lub elektronicznie z minimum 7-mio dniowym wyprzedzeniem. 4. Uchwały zapadają większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 5. Głosowanie jest jawne. 6. Głosowanie może odbywać się również drogą elektroniczną. 6

7 7. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółowy tryb swego postępowania. V. Gospodarka finansowa. 19 Związek otrzymuje środki finansowe z następujących źródeł: 1. składek członkowskich; 2. działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek; 3. zbiórek publicznych; 4. darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji; 5. dochodów z majątku własnego; 6. pomocy materialnej przekazanej przez członków wspierających Związek może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ; w następujących formach: a) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z) 2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, ma charakter pomocniczy wobec działalności statutowej. 3. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Związek bez wyodrębnienia organizacyjnego lub poprzez wyodrębnioną jednostkę. O formie prowadzenia działalności i jej strukturze decyduje Zarząd uchwałą. 4. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej Zarząd Związku uchwałą przeznaczy środki majątkowe Związku na działalność gospodarczą, w kwocie nie mniejszej niż PLN. 5. Zarząd uchwałą określa zasady i formy prowadzenia tego rodzaju działalności. 6. Czysty zysk z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych Związku oraz pokrywanie kosztów jego działalności. 21 Ustalanie składki członkowskiej należy do kompetencji Walnego Zebrania Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 2. Zarząd sporządza coroczne zestawienie dochodów i wydatków, które badane są przez Komisję Rewizyjną. Komisja przedstawia je wraz z oceną Walnemu Zebraniu. Brak przedstawienia stanowiska przez Komisję Rewizyjną uznawany jest za rekomendację udzielenia absolutorium Zarządowi. 3. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w przedmiocie absolutorium dla Zarządu. 7

8 23 Zabrania się rozporządzania majątkiem Związku w celu: 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników Związku oraz osób, z którymi członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 2. przekazywania go na rzecz członków Związku, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3. wykorzystywania go na rzecz członków Związku, członków jego władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku, 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego władz lub pracownicy oraz osoby bliskie. VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku oraz przepisy końcowe Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zebrania. 2. Wniosek o zmianę Statutu, jak również wniosek o rozwiązanie Związku powinien być przedłożony na 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zebrania. 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku zapada na Walnym Zebraniu przyjęta przez co najmniej dwie trzecie członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu, na wniosek podpisany przez co najmniej połowę członków Związku. 4. W uchwale o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie określa sposób likwidacji Związku oraz rozdysponowania majątku Związku. 25 Do spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych odpowiednich ustaw. Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania Związku przez właściwy sąd. 26 8

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo