OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1"

Transkrypt

1 Acta Sci. Pol., Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009, OCENA DOKŁADNOŚCI GLOBALNYCH MODELI GEOPOTENCJAŁU EGM96 I EGM08 NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA 1 Marek Trojaowicz Uiwersytet Przyrodiczy we Wrocławiu Streszczeie. W pracy podjęto próbę ocey dokładości dwóch ogólie dostępych globalych modeli geopotecjału, tj. EGM96 i EGM08. Dokładość tych modeli badao w odiesieiu do rejou Dolego Śląska, przy czym aalizowao wartości zakłóceń grawimetryczych oraz aomalii wysokości. Do porówań wykorzystao dae pomiarowe w postaci puktów grawimetryczych oraz 29 puktów sieci POLREF. Przeprowadzoe aalizy potwierdziły zaczie większą dokładość modelu EGM08. Odchyleie stadardowe różic satelitaro/iwelacyjych aomalii wysokości oraz wyzaczoych z aalizowaych modeli globalych wyiosły odpowiedio ± 16 cm dla modelu EGM96 oraz ± 2,8 dla modelu EGM08. Słowa kluczowe: globale modele geopotecjału EGM96 i EGM08 WSTĘP Wykorzystaie techik satelitarych do wyzaczaia wysokości puktów w obowiązującym w daym kraju systemie wysokości jest ściśle związae z budową dokładych modeli geoidy i quasi-geoidy. Jest wiele metod modelowaia tych powierzchi. Ogólie wśród tych metod moża wyróżić dwie grupy [Tscherig 2001]. Grupę pierwszą staowią metody oparte a rozwiązaiu Stokesa. Grupę drugą tworzą metody aproksymacyje oparte a metodzie ajmiejszych kwadratów (ajbardziej popularą w tej grupie jest kolokacja metodą ajmiejszych kwadratów). Ogólą charakterystykę tych metod zaleźć moża w opracowaiach [Heiskae i Moritz 1967], [Sasò, Rummel 1997], [Torge 2001] oraz [Hofma-Wellehof i Moritz 2005]. Niezależie od zastosowaej metody podstawą dokładych lokalych wyzaczeń geoidy i quasi-geoidy są powierzchiowe dae grawimetrycze. Praktyczie wszystkie owoczese techiki modelowaia geoidy i quasi-geoidy wykorzystują jako model pola grawitacyjego Ziemi globale modele geopotecjału. Adres do korespodecji Correspodig author: Marek Trojaowicz, Istytut Geodezji i Geoiformatyki, Uiwersytet Przyrodiczy we Wrocławiu, ul. Gruwaldzka 53, Wrocław,

2 20 M. Trojaowicz Wykorzystaie tych modeli odbywa się za pomocą techiki RCR (remove-compute-restore), która polega a usuięciu z aomalii grawimetryczych składowej globalego modelu geopotecjału, astępie obliczeiu a podstawie rezydualych aomalii tzw. rezydualych aomalii wysokości lub rezydualych wysokości geoidy oraz przywróceiu składowej globalego modelu geopotecjału do wyzaczoych, rezydualych aomalii wysokości lub rezydualych wysokości geoidy. Zastosowaie takiej techiki pozwala przede wszystkim a zacze ograiczeie obszaru iezbędych do obliczeń daych grawimetryczych. Poieważ globale modele geopotecjału są opracowywae z coraz to większą rozdzielczością i dokładością, zasadym wydaje się pytaie, jak dokładie opisują oe rzeczywiste pole grawitacyje. Celem iiejszego artykułu jest więc próba ocey dokładości wybraych globalych modeli geopotecjału. Przy czym ocea ta będzie polegała a określeiu charakterystyk pola rezydualego aomalii grawimetryczych i aomalii wysokości. Do aaliz wybrao dwa ogólodostępe modele geopotecjału. Pierwszym jest model EGM96 [Lemoie i i. 1998], drugim zaś model EGM08 [Pavlis i i. 2008]. Model EGM96 (Earth Gravitatioal Model 1996) jest wyikiem współpracy trzech istytucji: NIMA (Natioal Imagery ad Mappig Agecy), NASA GSFC (Goddard Space Flight Ceter) oraz Ohio State Uiversity. Jest to model o współczyikach harmoiczych sferyczych do stopia i rzędu 360. Model EGM08 został opublikoway przez Natioal Geospatial-Itelligece Agecy (NGA) EGM Developmet Team w 2008 roku. Jest to model o współczyikach harmoiczych sferyczych do stopia i rzędu Dostępe są także dodatkowe współczyiki do stopia 2190 i rzędu Prezetowae w dalszej części pracy aalizy odiesioe są do obszaru Dolego Śląska. WYKORZYSTANA TECHNIKA OBLICZENIOWA Do rozwiązywaia globalych problemów geodezji, potecjał grawitacyjy Ziemi V przedstawia się w postaci rozwiięcia w szereg harmoiczych sferyczych. Rozwiięcie to przedstawioe jest w postaci rówaia [Torge 2001]: GM a V = 1 + ( Cm cos mλ+ Sm si mλ) Pm (cos θ) (1) r = 2 r m= 0 gdzie: r, θλ, współrzęde sferycze puktu, w którym potecjał wyzaczamy (r odległość od środka sfery, θ odległość bieguowa, λ długość geograficza), GM geocetrycza stała grawitacyja, a dłuższa półoś elipsoidy, P m zormalizowaa stowarzyszoa fukcja Legedre a o stopiu i rzędzie m oraz Cm, S m zormalizowae współczyiki modelu. Fukcje: c Y = P (cos θ)cos mλ m m s Y = P (cos θ)si mλ m m Acta Sci. Pol.

3 Ocea dokładości globalych modeli geopotecjału azywae są powierzchiowymi harmoiczymi sferyczymi Laplace a lub fukcjami kulistymi. W praktyczych zastosowaiach globalych modeli geopotecjału wyzaczae są bezpośredio wielkości wykorzystywae w obliczeiach, tz. aomalie grawimetrycze (ozaczoe dalej jako Δ ggm ) lub zakłóceia grawimetrycze (ozaczoe dalej jako δ g GM ) oraz potecjał zakłócający (ozaczoy dalej jako T GM ), zamieiay a wysokości geoidy lub aomalie wysokości. Rówaia umożliwiające wyzaczeie tych parametrów moża zapisać w postaci [Torge 2001]: T a Δ ggm = ( 1) T r = 2 r a δ ggm = ( 1) T r + = 2 r (2) GM a = = 2 r + 1 T T ζ GM =, γ gdzie: GM T = ( ΔCm cos mλ+δsm si mλ) Pm (cos θ) a m= 0 GM N m W rówaiach (2) współczyiki Δ Sm = Sm, atomiast Δ Cm = Cm Cm. Współczyiki C są zormalizowaymi współczyików harmoiczych sferyczych pola ormalego, z których róże od zera są jedyie współczyiki parzystych, strefowych (m = 0) harmoiczych sferyczych. Współczyiki pola ormalego dae są jako stałe defiiujące pole ormale. Wyzaczeie globalego modelu geopotecjału polega w zasadzie a określeiu współczyików Cm, S m. Maksymaly stopień max i rząd rozwiięcia, a więc liczba wyzaczoych współczyików określają rozdzielczość modelu, która w powiązaiu z dokładością wyzaczeia tych współczyików decyduje o dokładości samego modelu. Charakteryzując zastosowaą techikę obliczeiową, warto wspomieć, że stowarzyszoe fukcje Legedre a geerowae są za pomocą metod iteracyjych. W obliczeiach prezetowaych w iiejszej pracy fukcje te geerowae były za pomocą tzw. stadard forward colum method, której algorytm zaczerpięto z pracy [Holmes i Featherstoe 2002]. Metoda ta polega a wykorzystaiu dwóch rówań iteracyjych w dwóch krokach. Krok pierwszy polega a wyzaczeiu fukcji P mm : N Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

4 22 M. Trojaowicz gdzie t = si( θ) 2m + 1 = > 1 (3) 2m Pmm t Pm 1, m 1 m Krok drugi to geerowaie fukcji P m rzędu m i stopia od = m+ 1 do = max : gdzie P = a up b P > m (4) m m 1, m m 2, m a m = (2 1)(2+ 1), ( m)( + m) b m = (2+ 1)( + m 1)( m 1), ( m)( + m)(2 3) u = cos( θ) oraz P 0 = 1, P1,0 = u 3, P1,1 = t 3 Do przeprowadzeia aaliz wykorzystao bezpośredio rówaia (2), przy czym pola rezyduale ( δgr dla zakłóceń grawimetryczych oraz Δζr dla aomalii wysokości) obliczoo a podstawie zależości: Przy czym δ g =δg δ g (5) r Δζ = ζ ζ r GM GM ζ= h H (6) gdzie h wysokość elipsoidala wyzaczoa z pomiarów satelitarych, atomiast H wysokość ormala tego samego puktu wyzaczoa a drodze iwelacji geometryczej. γ δ g = g γ o + ( H +ζ) (7) h gdzie g wartość przyspieszeia siły ciężkości pomierzoa w pukcie grawimetryczym, wartość przyspieszeia ormalego a elipsoidzie dla szerokości geodezyj- γ o γ ej tego puktu, h gradiet pioowy przyspieszeia ormalego (w obliczeiach Acta Sci. Pol.

5 Ocea dokładości globalych modeli geopotecjału γ 2 przyjęto = μ m/ s ), H wysokość ormala puktu grawimetryczego oraz h ζ aomalia wysokości w tym pukcie 1. 2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ I DANYCH POMIAROWYCH Obszar testowy zajmuje cały rejo Dolego Śląska. Półoco-wschodia część tego obszaru ma charakter rówiy. Część połudiowo-zachodia obejmuje obszar przedgórza sudeckiego i Sudetów z ajwyższym puktem o wysokości 1602 m.p.m. Rzeźbę tereu tego obszaru przedstawioo a rysuku 1. Rys. 1. Mapa wysokościowa obszaru testowego Fig. 1. Altimetric map of test area Do aaliz wykorzystao dae pomiarowe w postaci puktów grawimetryczych 23 oraz 29 puktów sieci POLREF 34 o zaych aomaliach wysokości. Położeie wszystkich puktów prezetuje rysuek 2. Na podstawie daych grawimetryczych w postaci wartości przyspieszeń siły ciężkości wyzaczoo zakłóceia grawimetrycze według rówaia (7). Mapę zakłóceń grawimetryczych prezetuje rysuek Aomalie wysokości puktów grawimetryczych w obliczeiach testowych wyzaczoo z modelu EGM Dae udostępioe przez Państwowy Istytut Geologiczy. 34 Dae udostępioe przez Główy Urząd Geodezji i Kartografii. Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

6 24 M. Trojaowicz Rys. 2. Położeie puktów grawimetryczych i puktów sieci POLREF Fig. 2. Locatio of gravity poits ad the POLREF etwork poits Jeleia_Góra widica Kłodzko Wrocław Strzeli Nysa Opole Rys. 3. Mapa zakłóceń grawimetryczych 2 Fig. 3. Map of gravimetric disturbaces [ μ m/ s ] Podstawowe statystyki daych z obszaru testowego prezetowae są w tabeli 1. Wielkość H ozacza wysokość puktu grawimetryczego. g Acta Sci. Pol.

7 Ocea dokładości globalych modeli geopotecjału Tabela 1. Podstawowe statystyki daych pomiarowych Table 1. Basic statistics of the data Mi. Max. Średia Mea δg ± σ Jedostka Uit μm/ s 2 H g ± m ζ ± m WYNIKI OBLICZEŃ Z modeli EGM96 i EGM08 wyzaczoo zakłóceia grawimetrycze δ g GM 96 (model EGM96) oraz δ g GM 08 (model EGM08) dla wszystkich puktów grawimetryczych. Wyiki tych obliczeń prezetowae są a rysukach 4 i 5. Rys. 4. Wartości zakłóceń grawimetryczych δ g GM 96 Fig. 4. Values of gravimetric disturbaces δ g [ 2 GM 96 μ m/ s ] Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

8 26 M. Trojaowicz Rys. 5. Wartości zakłóceń grawimetryczych δ g GM 08 Fig. 5. Values of gravimetric disturbaces δ g GM [ 2 08 μ m/ s ] Na podstawie rówań (5) obliczoo rezyduale wartości zakłóceń grawimetryczych. Przy czym przyjęto astępujące ozaczeia: δ g =δg δ g rezyduale pole zakłóceń grawimetryczych dla modelu EGM96 r96 GM96 δ gr08 =δg δ ggm08 rezyduale pole zakłóceń grawimetryczych dla modelu EGM08 Rysuki 6 i 7 przedstawiają mapy rezydualych pól zakłóceń grawimetryczych δ g r 96 (rys. 6) oraz g r 08 δ (rys. 7) Jeleia_Góra widica Wrocław Strzeli Opole Kłodzko Nysa Rys. 6. Wartości rezydualych zakłóceń grawimetryczych δ g r 96 Fig. 6. Values of residual gravimetric disturbaces δ g [ 2 r 96 μ m/ s ] Acta Sci. Pol.

9 Ocea dokładości globalych modeli geopotecjału Wrocław Jeleia_Góra widica Strzeli Opole Kłodzko Nysa Rys. 7. Wartości rezydualych zakłóceń grawimetryczych δ g r 08 2 Fig. 7. Values of residual gravimetric disturbaces δ g r [ 08 μ m/ s ] Dla puktów sieci POLREF wyzaczoo aomalie wysokości ζ GM 96 (z modelu EGM96) oraz ζ GM 08 (z modelu EGM08). Na ich podstawie obliczoo rezyduale wartości pola aomalii wysokości dla obu modeli. Na rysuku 8 prezetowae są wartości tych pól. Przyjęto astępujące ozaczeia: ζ =ζ ζ rezyduale pole aomalii wysokości dla modelu EGM96 r96 GM96 ζ =ζ ζ rezyduale pole aomalii wysokości dla modelu EGM08 r08 GM Rys. 8. Wartości rezydualych aomalii wysokości ζ r 96 oraz ζ r 08 Fig. 8. Values of residual height aomalies ζr 96 ad ζ [cm] r 08 ζ r 08 ζ r96 Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

10 28 M. Trojaowicz Podstawowe statystyki wyzaczoych pól rezydualych zawiera tabela 2. Tabela 2. Podstawowe statystyki pól rezydualych Table 2. Basic statistics of residua fields Mi. Max. Średia Mea δg r ± δg r ± 65.9 σ Jedostka Uit μm/ s 2 μm/ s 2 ζr ± m ζr ± m OMÓWIENIE WYNIKÓW Omówieie wyików rozpocziemy od aalizy zakłóceń grawimetryczych. Porówując mapy zakłóceń grawimetryczych (rys. 3) z wartościami wyzaczoymi z obu modeli (rys. 4 model EGM96 oraz rys. 5 model EGM08), zauważymy wyraźie lepszą jakość modelu EGM08. Model EGM96 z powodu swojej iskiej, w porówaiu do modelu EGM08, rozdzielczości a tak małym obszarze opisuje w zasadzie zmiay uśredioe dla dużych powierzchi. Wyraźie widoczy jest jedyie wzrost wartości zakłóceń a tereie Sudetów oraz ich obiżeie a tereie Śląska Opolskiego. Wszystkie lokale zmiay wartości zakłóceń są w tym modelu iewidocze, co potwierdza mapa pola rezydualego (rys. 6), której podobieństwo do pola zakłóceń grawimetryczych jest wyraźe. Porówując ajważiejsze statystyki z tabeli 2 ze statystykami zawartymi w tabeli 1, zauważymy także małą różicę pomiędzy odchyleiem stadardowym oraz zakresem wartości dla wielkości δg oraz δ g r 96. Na mapie zakłóceń grawimetryczych obliczoych z modelu EGM08 (rys. 5) wyraźie zazaczoe są rówież lokale zmiay ich wartości. Na przykład dobrze widocze jest obiżeie wartości zakłóceń w rejoie Kotliy Kłodzkiej i Jeleiogórskiej oraz w rejoach Świdicy i Nysy. Na mapie rezydualych zakłóceń grawimetryczych dla tego modelu (rys. 7) zauważyć moża, że a obszarze iziym pole rezyduale charakteryzuje się zaczą zmieością w małym zakresie i brakiem powiązaia z rozkładem zakłóceń grawimetryczych (rys. 3). Na tereie Sudetów powiązaie to jest bardziej widocze, co świadczy o ieco gorszym odwzorowaiu pola grawitacyjego Ziemi w tym rejoie przez te model. Tę wizualą oceę potwierdzają podstawowe statystyki pola rezydualego tego modelu, zawarte w tabeli 2. Aalizując wartości rezyduale aomalii wysokości (rys. 8), rówież zauważymy wyraźie większą dokładość modelu EGM08. Dla modelu EGM96, wartości resztkowe aomalii wysokości a tereie iziym dochodzą do 10 cm atomiast a obszarze Sudetów wartości te przekraczają awet 40 cm. Wartości pola resztkowego aomalii wysokości dla modelu EGM08 a tereie iziym w zasadzie ie przekraczają 2,5 cm. Na obszarze Sudetów wartość maksymala wyosi 11,4 cm. W tym miejscu przypomieć Acta Sci. Pol.

11 Ocea dokładości globalych modeli geopotecjału ależy, że dokładość (wyrażoa przez błąd średi) satelitaro/iwelacyjych aomalii wysokości puktów sieci POLREF szacowaa jest a ok. ±2,0 cm [Kryński i i. 2005], atomiast dokładość (wyrażoa odchyleiem stadardowym różic pomierzoych i modelowaych aomalii wysokości) modelu geoidy iwelacyjej 2001 a ±1,8 cm [Kryński 2007]. Biorąc to pod uwagę oraz wartość odchyleia stadardowego pola resztkowego dla całego obszaru, która wyosi ±2,8 cm, model EGM08 moża określić jako bardzo dokłady. Model te mógłby być w zasadzie wykorzystyway do iwelacji satelitarej przy pracach wymagających miejszej dokładości (p. pomiar rzeźby tereu). PIŚMIENNICTWO Heiskae W.A., Moritz H., Physical geodesy. Freema, Sa Fracisco. Hofma-Wellehof B., Moritz H., Physical geodesy. SprigerWieNewYork Holmes, S.A. ad Featherstoe W.E., A uified approach to the Cleshaw summatio ad the recursive computatio of very-high degree ad order ormalised associated Legedre fuctios, Joural of Geodesy 76(5), , Kryński J., Precyzyje modelowaie quasi-geoidy a obszarze Polski wyiki i ocea dokładości. Istytut Geodezji i Kartografii, seria moograficza Nr 13, Warszawa. Kryński J., Osada E., Figurski M., GPS/Levellig data i Polad i view of precise geoid modellig, Worshop II: Summary of the project o a cm geoid i Polad November 2005, Warsaw. Lemoie F.G., Keyo S.C., Factor J.K., Trimmer R.G., Pavlis N.K., Chi D.S., Cox C.M., Klosko S.M., Luthcke S.B., Torrece M.H., Wag Y.M., Williamso R.G., Pavlis E.C., Rapp R.H., Olso T.R., The Developmet of the Joit NASA GSFC ad NIMA Geopotetial Model EGM96. NASA Goddard Space Flight Ceter, Greebelt, Marylad, USA, July Pavlis N.K., Holmes S.A., Keyo S.C., Factor J.K., A Earth Gravitatioal Model to Degree 2160: EGM2008. EGU Geeral Assembly 2008 Viea, Austria, April Sasò F. Rummel (Eds.), Lecture Notes i Earth Scieces. Geodetic Boudary Value Problems i View of the Oe Cetimeter Geoid. Spriger-Verlag Berli Heidelberg. Torge W., Geodesy 3 rd Editio. Walter de Gruyter, Berli, New York. Tscherig C.C., Geoid determiatio after first satellite gravity missios. Paper prepared at the occasio of the 70 birthday of Wolfgag Torge. Geodesia et Descriptio Terrarum 8(1) 2009

12 30 M. Trojaowicz ESTIMATION OF AN ACCURACY OF GLOBAL GEOPOTENTIAL MODELS EGM96 AND EGM08 AT LOWER SILESIA AREA Abstract. The study is a attempt to estimate accuracy of two global geopotetial models EGM96 ad EGM08. Accuracy of the models was estimated with referece to Lower Silesia area. It aalyse values of gravity disturbaces ad height aomalies. For comparisos there were used gravity poits ad 29 poits of the POLREF etwork. Carried aalyses have cofirmed superior accuracy of the EGM08 model. Stadard deviatios of residual height aomalies, has a amout ± 16 cm for EGM96 ad ± 2.8 EGM08 model. Key words: global geopotetial models EGM96 ad EGM08 Zaakceptowao do druku Accepted for prit: Do cytowaia For citatio: Trojaowicz M., Ocea dokładości globalych modeli geopotecjału EGM96 i EGM08 a obszarze Dolego Śląska. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr., 8(1), Acta Sci. Pol.

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw The example of using discriminant analysis to estimate the companies financial situation Katarzyna Wardzińska

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3

Spis treści. I. Wiadomości wstępne... 3 Spis treści I. Wiadomości wstępe... 3 II. Pojęcia ogóle wraz z twierdzeiami... 4 1. Jedostka urojoa... 4. Liczba zespoloa... 4 3. Iterpretacja geometrycza... 7 4. Moduł liczby zespoloej... 8 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1

Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego drużyn 1 Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 30/2013 Kolegium Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej metoda szacowania poziomu sportowego

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95

JAN ŁUKASZKIEWICZ. Wprowadzenie. ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO Vol. 61 2013 87-95 Szacowanie obwodów pni drzew 10-letnich na potrzeby zieleni miejskiej Estimating the circumference of trunks of 10-year-old trees for application

Bardziej szczegółowo

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego*

Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* sylwan 157 (8): 607 617, 2013 Określenie zagęszczenia drzewostanów z wykorzystaniem danych z lotniczego skanowania laserowego* Determination of stand density using data from airborne laser scanning ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 14 JANUSZ PASZYŃSKI KRYSTYNA MIARA JÓZEF SKOCZEK WYMIANA ENERGII MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA

WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA Acta Sci. Pol., Zootechnica 9 (4) 2010, 81 92 WIELKOŚĆ JAŁOWIENIA SAMIC NOREK (Mustela vison) RÓŻNYCH ODMIAN BARWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RÓŻNYCH SYSTEMÓW I TERMINÓW KRYCIA Lidia Felska-Błaszczyk, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego

Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności przedsięwzięć informatycznych w sferze zarządzania publicznego dr Mirosław Dyczkowski Katedra Teorii Informatyki Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu e-mail: miroslaw.dyczkowski@ae.wroc.pl Wiedza o krytycznych czynnikach sukcesu jako istotny element poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE

IT GOVERNANCE AS MAJOR GENERATOR OF THE IT VALUE FOR ENTERPRISE ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 151-168 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted: 15.01.2015/23.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI:

Bardziej szczegółowo

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C

Błędy kwantyzacji, zakres dynamiki przetwornika A/C Błędy kwatyzacji, zakres dyamiki przetworika /C Celem ćwiczeia jest pozaie wpływu rozdzielczości przetworika /C a błąd kwatowaia oraz ocea dyamiki układu kwatującego. Kwatowaie przyporządkowaie kolejym

Bardziej szczegółowo

Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum

Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum Grzegorz Humenny Maciej Koniewski Przemysław Majkut Paulina Skórska Instytut Badań Edukacyjnych XX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gdańsk 2014 Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu

Bardziej szczegółowo

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia

Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Renata Jaworska * Analiza regionalnych nierówności zdrowotnych w Unii Europejskiej z wykorzystaniem Indeksu Stanu Zdrowia Wstęp Problematyka zdrowia publicznego obecna jest w Unii Europejskiej (UE) od

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron

Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Beata Kwiatkowska Umieszczanie zbiorów częściowo uporządkowanych w książce o minimalnej liczbie stron rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo