Modele wzrostu gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele wzrostu gospodarczego"

Transkrypt

1 Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Modele wzrostu gospodarczego Materiał do zajęć z przedmiotu Teoria wzrostu

2 . Wprowadzenie Poniższe opracowanie zawiera przegląd modeli wzrostu gospodarczego. Struktura tego opracowania jest zgodna z ogólnie przyjętą konwencją podziału modeli wzrostu na modele neoklasyczne i endogeniczne, zaliczane do tzw. nowej teorii wzrostu. O ile ustalenie ogólnej struktury opracowania nie było problemem, o tyle trudności pojawiły się przy wyznaczaniu dokładnego kształtu niniejszego tekstu. Wynikały one z obszerności literatury dotyczącej omawianego tematu i z braku jednej powszechnie stosowanej klasyfikacji modeli wzrostu w ramach każdej z obu grup. W opracowaniu zdecydowaliśmy się przedstawić modele uznane za kluczowe w ramach każdej z grup. I tak, w grupie ujęć neoklasycznych zostały przedstawione w swojej najbardziej typowej formie modele Solowa, Ramseya i Diamonda, tj. trzy powszechnie powoływane modele neoklasyczne. W grupie koncepcji endogenicznych omówione zostały modele Romera, Lucasa, Rebelo oraz Aghiona i Howitta, stanowiące podstawę nowej teorii wzrostu. Na końcu zaprezentowany został model Mankiwa-Romera-Weila, którego nie można zaliczyć do ujęć endogenicznych, gdyż opiera się na modelu Solowa, lecz z racji uwzględnienia kapitału ludzkiego zaliczany jest do nowej teorii wzrostu. Mimo że w literaturze pojawia się wiele innych modeli z obu grup, to jednak w większości opierają się one lub rozszerzają przedstawione tutaj najważniejsze podejścia i m. in. dlatego nie uwzględniamy ich w niniejszym opracowaniu. Opracowanie zawiera ogólne spojrzenie na kierunki rozwoju teorii wzrostu oraz szczegółową analizę najważniejszych modeli. Opis poszczególnych modeli jest dokonywany według podobnego schematu: począwszy od założeń, poprzez metodę rozwiązania, a skończywszy na analizie stanu równowagi długookresowej oraz ewentualnie dynamiki okresu przejściowego. W szczególności nacisk został położony na pokazanie, jaką odpowiedź dają modele wzrostu na następujące pytania: a) od czego zależy długookresowy wzrost gospodarczy i różnice w poziomie dochodów między krajami; b) czy model potwierdza występowanie zjawiska konwergencji, a jeśli tak, to jaki jest współczynnik zbieżności do stanu równowagi długookresowej; c) czy model dopuszcza występowanie zjawiska dynamicznej nieefektywności. Tekst ten jest dość sformalizowany. Wynika to stąd, że każdy model staraliśmy się opisać bardzo szczegółowo: począwszy od założeń, a skończywszy na analizie stanu równowagi Najważniejszymi publikacjami zawierającymi przegląd modeli wzrostu gospodarczego są: Barro, Sala-i-Martin (995, 2003), Aghion, Durlauf (2005), Aghion, Howitt (998) oraz Grossman, Helpman (993). Struktura tego opracowania jest najbliższa pierwszej z wyżej wymienionych pozycji. 2

3 długookresowej i dynamiki okresu przejściowego. Jednak biorąc pod uwagę to, że niektóre wzory matematyczne mogą być mało przejrzyste, w przypadku ważniejszych równań podajemy też słowne wyjaśnienie ich znaczenia. Przedstawione w tym opracowaniu modele wzrostu gospodarczego są przede wszystkim dziełem ekonomistów brytyjskich i amerykańskich. Nie oznacza to jednak, że wkład polskich ekonomistów w teorię wzrostu gospodarczego był znikomy. Najbardziej znanym modelem wzrostu gospodarczego opracowanym przez polskiego ekonomistę był model Kaleckiego (962), rozwinięty następnie przez Gomułkę, Ostaszewskiego i Daviesa (990). Z modelu tego wynika, że w krajach o niskich stopach innowacji (a do takich można zaliczyć kraje postsocjalistyczne) faktyczne tempo wzrostu gospodarczego może być trwale niższe od potencjalnego, ponieważ produkcja jest ograniczana przez popyt. W takich warunkach głównymi determinantami wzrostu PKB są czynniki popytowe. Zgodnie z rozszerzoną wersją modelu Kaleckiego gospodarka napotka ograniczenia podażowe dopiero wtedy, gdy stopa innowacji przekroczy pewną wartość graniczną. Podejście Kaleckiego nie zyskało jednak tak szerokiej akceptacji jak np. model Solowa. 2 Opracowanie składa się z 4 punktów. Po wprowadzeniu, w punkcie 2 zostały omówione neoklasyczne modele Solowa, Ramseya i Diamonda. Punkt 3 przedstawia modele zaliczane do nowej teorii wzrostu: model learning-by-doing Romera, model Lucasa, model Rebelo, model Romera ze zwiększającą się liczbą dóbr, model Aghiona-Howitta z poprawiającą się jakością dóbr oraz model Mankiwa-Romera-Weila. Punkt 4 zawiera najważniejsze wnioski. 2 Współczesnym wkładem polskich ekonomistów do modelowania wzrostu gospodarczego są m. in. następujące teoretyczne opracowania: Tokarski (996, 998, 2002, 2003, 2007ab), Liberda (996), Domański (2000), Welfe (2000), Panek (2005), Kruszewski (2006), Stanek (2006), Zajączkowska-Jakimiak (2006). 3

4 2. Modele neoklasyczne Pierwsze prace obejmujące swoją tematyką zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym pochodzą z XVIII i XIX wieku. W tym okresie Adam Smith (776 r.), Thomas Malthus (798 r.), David Ricardo (87 r.) oraz wiele lat później Frank Ramsey, Allyn Young (oboje 928 r.), Joseph Schumpeter (934 r.) i Frank Knight (944 r.) dostarczyli wiele elementów wykorzystywanych we współczesnych modelach wzrostu. W swoich pracach analizują oni m. in. doskonale konkurencyjne zachowania przedsiębiorstw oraz równowagę całej gospodarki w ujęciu dynamicznym. Omawiają rolę prawa malejących przychodów w procesie akumulacji kapitału fizycznego i ludzkiego. Przedstawiają wzajemne zależności między dochodem na mieszkańca a stopą wzrostu liczby ludności. Uwzględniają efekty postępu technicznego w postaci wzrostu specjalizacji pracy oraz odkrywania nowych dóbr i technologii. Wskazują, że monopolizacja może być bodźcem do rozwoju technologicznego (Barro, Sala-i-Martin, 995, s. 9). W niniejszym opracowaniu nie będziemy zapuszczać się jednak w odległą historię i skupimy się na współczesnych modelach wzrostu. Pierwszym ekonomistą, który sformalizował analizę zjawiska wzrostu gospodarczego, był Robert Solow (Solow, 956). Przedstawiony przez niego model, wprowadzający do teorii wzrostu neoklasyczną funkcję produkcji, zapoczątkował erę neoklasycznych modeli wzrostu gospodarczego. Neoklasyczna postać funkcji produkcji zakładała stałe przychody ze skali oraz malejącą krańcową produkcyjność kapitału. Model Solowa aż po dzień dzisiejszy stanowi podstawę teorii wzrostu. Trzeba jednak pamiętać, że już wcześniej pojawiły się istotne prace z zakresu współczesnej teorii wzrostu. W latach 939 i 946 zostały opublikowane prace Roya Harroda (Harrod, 939) oraz Evseya Domara (Domar, 946). Ekonomiści ci próbowali połączyć keynesowską analizę gospodarki z elementami wzrostu gospodarczego. Zgodnie z modelem Harroda-Domara, tempo wzrostu gospodarczego jest wprost proporcjonalne do stopy inwestycji (równej stopie oszczędności) i odwrotnie zależne od krańcowej kapitałochłonności produkcji. Opisuje to następujące równanie: g y s =, k gdzie: g y tempo wzrostu realnego PKB, s stopa inwestycji (stopa oszczędności), k współczynnik kapitałochłonności produkcji (nakład inwestycji na jednostkę przyrostu dochodu narodowego). 4

5 W 928 r. został opublikowany artykuł Franka Ramseya o optymalnym poziomie oszczędności narodów. Obecnie model Ramseya jest powszechnie zaliczany do ujęć neoklasycznych. Jednak model ten uzyskał znaczącą akceptację wśród ekonomistów dopiero na początku lat sześćdziesiątych, po pojawieniu się modelu Solowa, a więc około 30 lat po swym powstaniu. Do grupy neoklasycznej zaliczamy również model Diamonda (Diamond, 965). Modele neoklasyczne mają jedną wspólną wadę. Otóż nie wyjaśniają one dobrze długookresowego wzrostu gospodarczego. Ten bowiem zależy od szeroko rozumianego postępu technicznego, który ma charakter egzogeniczny. Pożądaną własnością modelu wzrostu byłaby natomiast endogenizacja postępu technicznego, tak aby wzrost gospodarczy można było wyjaśniać w ramach modelu, a nie żeby pochodził on z zewnątrz. Koncepcje neoklasyczne (w swojej podstawowej postaci) nienajlepiej radzą sobie także z wyjaśnianiem różnic w poziomie dochodów między krajami. Różnice w poziomach kapitału są w rzeczywistości o wiele za małe, żeby można było mówić o wielkości kapitału fizycznego jako o przyczynie występowania różnic w dochodach. Na przykład, z modelu Solowa wynika, że jeżeli produkt na pracownika w Stanach Zjednoczonych jest 0-krotnie wyższy niż w Indiach, to odpowiadać temu powinna 000-krotna różnica w wielkości kapitału (przy założeniu, że część dochodu przypadająca kapitałowi wynosi / 3 ). Tak duże różnice w poziomach kapitału jednak nie występują. Modele Ramseya (o nieskończonym horyzoncie czasowym) i Diamonda (dwupokoleniowy, o skończonym horyzoncie czasowym) różnią się od modelu Solowa tym, że stopa oszczędności nie jest egzogeniczna, lecz kształtuje się endogenicznie w ramach modelu i zależy od decyzji gospodarstw domowych co do optymalnego podziału swoich dochodów między konsumpcję i oszczędności w poszczególnych okresach. Dzięki uwzględnieniu problemu maksymalizacji użyteczności podejścia te pozwalają lepiej analizować kwestie dobrobytu niż model Solowa, jednak w zasadniczych kwestiach, takich jak m. in. określenie determinant długookresowego wzrostu gospodarczego, nie różnią się istotnie od niego. Przedstawimy teraz szczegółowo trzy podstawowe modele neoklasyczne: model Solowa, model Ramseya oraz model Diamonda. 5

6 2.. Model Solowa Model Solowa, nazywany również modelem Solowa-Swana, został stworzony przez Roberta Solowa (Solow, 956) i Trevora Swana (Swan, 956). W niniejszym opracowaniu przedstawiamy model Solowa z postępem technicznym zasilającym pracę. Oznaczmy symbolem F funkcję produkcji. Czynnikami produkcji są: kapitał fizyczny K(t) oraz efektywny zasób pracy A(t)L(t), będący iloczynem techniki (poziomu wiedzy) A(t) i liczby ludności (siły roboczej) L(t): 3 ( ) ( ) ( ) F( K t, A t L t ). [a.] Funkcja produkcji wykazuje stałe przychody względem obydwu czynników produkcji (kapitału i efektywnego zasobu pracy) oraz malejącą krańcową produkcyjność kapitału. Jedną z funkcji spełniających te założenia jest funkcja produkcji Cobba-Douglasa: ( (), () ()) () () () α α F K t A t L t = K t A t L t, [a.2] gdzie 0 < α <. Technika oraz liczba ludności rosną w stałych tempach, równych odpowiednio a i n, kształtujących się egzogenicznie: 4 () () At & At = a oraz ( ) () Lt & Lt = n. [a.3] Przyrost kapitału jest równy inwestycjom (oszczędnościom) pomniejszonym o amortyzację: ( ) ( ) () ( ), ( ) ( ) K& t = sf K t A t L t δ K t, [a.4] gdzie s to egzogeniczna stopa oszczędności, a δ jest stopą amortyzacji kapitału. Analizę dynamiki gospodarki przeprowadzamy dla wielkości kapitału i produkcji na jednostkę efektywnej pracy, oznaczonych odpowiednio k(t) i f(k(t)): 5 (, ) K F K AL K AL k oraz f ( k) = F, = F( k,) = f ( k) AL AL AL AL. [a.5] W celu znalezienia równania opisującego dynamikę gospodarki różniczkujemy względem czasu definicję k (równanie [a.5]) i następnie wykorzystujemy równania [a.3], [a.4] i [a.5]. W efekcie otrzymujemy: 3 W swoim podstawowym modelu Robert Solow zakładał brak postępu technicznego produkcja zależała tylko od wielkości kapitału i pracy. Solow wprowadził postęp techniczny do funkcji produkcji w rozszerzonej wersji swojego modelu. Postęp ten miał jednak charakter neutralny (według Hicksa), tzn. zmienna reprezentująca poziom techniki występowała w iloczynie z funkcją produkcji: A(t) F(K(t),L(t)). W niniejszym opracowaniu analizujemy funkcję produkcji z postępem zasilającym pracę (neutralnym w sensie Harroda), gdyż taka specyfikacja funkcji produkcji charakteryzuje się lepszymi własnościami w analizie dynamiki modelu. Można także uwzględniać funkcję produkcji z postępem technicznym zasilającym kapitał: F(A(t)K(t),L(t)). 4 Kropka nad daną zmienną oznacza jej pochodną po czasie. 5 W dalszej części opracowania pomijamy indeksy czasowe t przy zmiennych zależnych od czasu w celu zachowania przejrzystości przedstawianych obliczeń. 6

7 ( ) ( ) k& = sf k n+ a+δ k. [a.6] Powyższe równanie jest podstawową formułą opisującą dynamikę gospodarki w modelu Solowa. Przyrost kapitału na jednostkę efektywnej pracy jest równy faktycznym inwestycjom sf(k) pomniejszonym o inwestycje restytucyjne (n + a + δ)k. Uwzględniając to, że krańcowy produkt kapitału jest dodatni i maleje (f (k) > 0 i f (k) < 0), oraz fakt, że brak nakładów skutkuje brakiem produkcji (f(0) = 0), jak również wprowadzając dodatkowe założenia co do pożądanego kształtu funkcji produkcji, tzw. warunki Inady (Inada, 963) (lim k f (k) = 0; lim k 0 f (k) = ), dynamikę gospodarki oraz stan równowagi długookresowej możemy wyznaczyć w postaci graficznej. Ilustruje to rysunek.. Rysunek. Okres przejściowy i stan ustalony w modelu Solowa f ( k *) ( ( 0) ) f k k & k & k & c * sf ( k *) f ( k ) ( + + δ ) n a k sf ( k ) ( 0) k ( ) ( ) k k 2 k * k Równowaga długookresowa (stan ustalony) 6 występuje w punkcie przecięcia się krzywych sf(k) i (n + a + δ)k. W punkcie tym kapitał i produkcja na jednostkę efektywnej pracy nie zmieniają się w czasie (z [a.6] wynika bowiem, że jeśli sf(k) = (n + a + δ)k, to dk/dt = 0). Jak zatem w stanie ustalonym zmieniają się PKB ogółem (Y = F(K,AL)) i PKB na mieszkańca (Y/L)? W celu odpowiedzi na to pytanie należy zróżniczkować względem czasu równania definicyjne Y f(k)al i Y/L f(k)a (zob. [a.5]). W efekcie otrzymujemy: ( ) ( ) Y& f& k A& L& = + + Y f k A L oraz ( ) ( ) Y &/ L f& k A& = +. [a.7] Y / L f k A W stanie ustalonym produkcja na jednostkę efektywnej pracy nie zmienia się (df/dt/f = 0), zaś technika i siła robocza rosną w stałych tempach równych odpowiednio a i n. Doszliśmy tym 6 Ang. steady-state, tłumaczony także jako stan stacjonarny lub stan równowagi dynamicznej. 7

8 samym do dwóch ważnych wniosków wynikających z modelu Solowa. W stanie równowagi długookresowej: ) tempo wzrostu PKB jest równe sumie postępu technicznego oraz tempa wzrostu liczby ludności, 2) tempo wzrostu PKB na mieszkańca jest równe postępowi technicznemu. Powyższe wnioski wskazują jednocześnie na główną, wspomnianą wcześniej, słabość modeli neoklasycznych, a mianowicie, że wzrost gospodarczy zależy od zmiennych egzogenicznych, kształtujących się poza modelem. Stan ustalony w modelu Solowa jest stabilny. Oznacza to, że niezależnie od początkowego poziomu kapitału (pomijając k(0) = 0) gospodarka zawsze będzie dochodziła do stanu ustalonego. Jeśli bowiem k(0) < k*, to sf(k) > (n + a + δ)k (zob. rysunek.), k będzie rosło w czasie i w końcu osiągnie poziom k*. W trakcie okresu przejściowego tempo wzrostu PKB (ogółem i na mieszkańca) jest wyższe niż w stanie równowagi długookresowej, gdyż kapitał i produkcja na jednostkę efektywnej pracy rosną, a zatem df/dt/f > 0 we wzorach [a.7]. Powyższa własność modelu Solowa, wskazująca na szybsze tempo wzrostu gospodarczego w trakcie okresu przejściowego, ma bardzo ważne znaczenie ekonomiczne. Mianowicie, model Solowa potwierdza występowanie zjawiska konwergencji (zbieżności) warunkowej (typu β). Konwergencja (typu β) oznacza, że kraje słabiej rozwinięte (o niższym poziomie PKB per capita) wykazują szybsze tempo wzrostu gospodarczego niż kraje wyżej rozwinięte. Zbieżność potwierdzona przez model Solowa jest warunkowa, gdyż występuje tylko wtedy, gdy gospodarki dążą do tego samego stanu równowagi długookresowej. W celu wykazania występowania zjawiska zbieżności dzielimy równanie [a.6] przez k i następnie różniczkujemy względem k: ( & ) d ( ) ( ) ( ) d k/ k f k f ' k k f k df/ d( AL) = s ( n+ a+ δ ) = s = s < 0. [a.8] 2 2 dk dk k k k Równanie [a.8] informuje, że tempo wzrostu kapitału na jednostkę efektywnej pracy maleje wraz ze wzrostem k (ujemna pochodna względem k). Oznacza to, że im wyższy jest poziom kapitału i produkcji, tym niższe jest tempo wzrostu tych zmiennych, co wskazuje na występowanie zjawiska konwergencji. Występowanie zjawiska konwergencji można także wykazać za pomocą log-linearyzacji równania ruchu [a.6], opisującego dynamikę gospodarki. Metoda ta pozwala obliczyć współczynnik szybkości zbieżności, informujący, jaki procent odległości w kierunku stanu ustalonego gospodarka pokonuje w ciągu jednego okresu. Przy założeniu, że funkcja 8

9 produkcji jest typu Cobba-Douglasa o postaci f(k) = Bk α (B > 0), równanie [a.6] można zapisać jako: ( δ ) ( α ) ( δ ) ln k lnk k sbe α & = n+ a+ = sbe n+ a+. [a.9] ln Następnie stosujemy rozszerzenie Taylora pierwszego rzędu wokół stanu ustalonego w celu znalezienia przybliżonej ścieżki czasowej dla lnk: dln& k ln& k ln & k* + ( ln k ln k* ) = ( α )( n+ a+ δ)( ln k ln k* ). [a.0] dln k dla stanu ustalonego Rozwiązanie równania różniczkowego [a.0] jest następujące: ( α )( n+ a+ δ ) t ( ( ) ) ln k = ln k* + ln k 0 ln k* e, [a.] co w kategoriach produkcji na jednostkę efektywnej pracy można zapisać jako: Definiując: ( α )( n+ a+ δ ) ( ( ) ) ln y = ln y* + ln y 0 ln y* e. [a.2] ( )( n a ) oraz różniczkując [a.2] względem czasu, uzyskujemy: β = α + + δ > 0 [a.3] y& = β y ( ln y* ln y) t. [a.4] Równanie [a.4] informuje, że tempo wzrostu gospodarczego zależy od odległości dzielącej gospodarkę od jej stanu ustalonego. Parametr β mierzy szybkość zbieżności. β określa bowiem, jaki procent odległości w kierunku stanu równowagi długookresowej gospodarka pokonuje w ciągu jednego okresu. Przedstawimy teraz wpływ stopy oszczędności na dynamikę gospodarki. Otóż zgodnie z modelem Solowa egzogeniczna stopa oszczędności nie wpływa na tempo wzrostu gospodarczego w stanie równowagi długookresowej, lecz jedynie na poziom dochodu w równowadze (wyższa stopa oszczędności oznacza wyższe położenie funkcji sf(k) i w efekcie wyższy poziom k*). Wpływ zmian stopy oszczędności na wzrost gospodarczy jest jedynie przejściowy podwyższenie stopy oszczędności prowadzi do wyższego tempa wzrostu w trakcie okresu przejściowego (kiedy gospodarka dąży do nowego stanu ustalonego). Model Solowa dopuszcza występowanie zjawiska dynamicznej nieefektywności, a zatem gospodarka nie musi znaleźć się w punkcie optymalnym w sensie Pareta. Przyczyną tego jest egzogenicznie kształtowana stopa oszczędności, której zbyt wysoki poziom prowadzi do nadmiernej akumulacji kapitału w gospodarce. W celu znalezienia stopy oszczędności maksymalizującej wielkość konsumpcji w warunkach równowagi długookresowej, 9

10 różniczkujemy c ( s)f(k) względem s, wykorzystując fakt, że w stanie ustalonym sf(k*) = (n + a + δ)k*: dc * dk = ( f '( k* ) ( n+ a+ δ )) *. [a.5] ds ds Ponieważ dk*/ds > 0 (wzrost stopy oszczędności zwiększa poziom k*), znak dc*/ds zależy od wzajemnej relacji między f (k*) i (n + a + δ). Jeżeli f (k*) < (n + a + δ), to w gospodarce występuje zjawisko dynamicznej nieefektywności, gdyż wzrost konsumpcji może nastąpić w efekcie obniżki stopy oszczędności. Z [a.5] wynika, że stopa oszczędności powinna obniżyć się do poziomu, przy którym f (k*) = (n + a + δ). Wówczas konsumpcja jest maksymalna, a odpowiadający jej poziom kapitału nazywamy poziomem kapitału zgodnym ze złotą regułą. 7 Podsumowując, analiza modeli wzrostu gospodarczego obejmuje zarówno stan ustalony, który oznacza równowagę długookresową, jak i etap przejściowy (tj. okres dochodzenia gospodarki do stanu ustalonego), który ma charakter krótkookresowy. Na przykład, z przedstawionego tutaj modelu Solowa wynika, że w stanie ustalonym tempo wzrostu gospodarczego jest równe sumie tempa postępu technicznego i tempa wzrostu liczby ludności, co implikuje, że te dwie zmienne są determinantami długookresowego wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak, model Solowa można także zastosować do analizy czynników wzrostu w krótkim okresie. Wzrost stopy oszczędności (równej stopie inwestycji) powoduje wprowadzenie gospodarki na trajektorię okresu przejściowego i skutkuje tymczasowym przyspieszeniem tempa wzrostu gospodarczego. Oznacza to, że zgodnie z modelem Solowa zmiany stopy inwestycji są czynnikiem krótkookresowego wzrostu gospodarczego. W podobnych kategoriach można analizować większość pozostałych modeli wzrostu gospodarczego. 7 Ang. golden rule: f (k GOLD ) = n + a + δ. Jak widać, zgodnie ze złotą regułą krańcowy produkt kapitału musi się równać sumie tempa wzrostu liczby ludności, postępu technicznego i stopy amortyzacji. Wówczas styczna do funkcji produkcji f(k) na rysunku. jest równoległa do linii (n + a + δ)k i w efekcie wielkość konsumpcji jest maksymalna. 0

11 2.2. Model Ramseya 8 Model Ramseya zawdzięcza swą nazwę Frankowi Ramseyowi, brytyjskiemu ekonomiście, który w 928 r. opublikował artykuł o optymalnym poziomie oszczędności (Ramsey, 928). Ujęcie Ramseya zostało rozwinięte przez Davida Cassa i Tjallinga Koopmansa (Cass, 965; Koopmans, 965) i dlatego nosi również nazwę modelu Ramseya-Cassa-Koopmansa. Główna różnica między modelem Ramseya a modelem Solowa dotyczy kształtowania się stopy oszczędności. Stopa oszczędności, która w teorii Solowa była egzogeniczna, w podejściu Ramseya kształtuje się endogenicznie na podstawie decyzji optymalizacyjnych podejmowanych przez maksymalizujące użyteczność gospodarstwa domowe. W niniejszej pracy przedstawimy analizę modelu Ramseya dla gospodarki doskonale konkurencyjnej. Zakładamy podobnie jak w modelu Solowa że technika i siła robocza rosną w stałym tempie, równym odpowiednio a i n (tzn. A(t) = A(0)e at ; L(t) = L(0)e nt ). Funkcja produkcji wykazuje stałe przychody względem obu czynników produkcji (kapitału fizycznego i efektywnej pracy), charakteryzuje się malejącą produkcyjnością każdego czynnika i spełnia warunki Inady. Przedsiębiorstwa wytwarzają homogeniczny produkt zgodnie z funkcją produkcji F(K, AL). Czynniki produkcji (praca i kapitał) są nabywane od gospodarstw domowych po cenach równych odpowiednio r + δ i w (r stopa procentowa, w stawka płacy). Przedsiębiorstwa dążą do maksymalizacji zysku: ( ) ( δ) π = F K, AL r+ K wl max. [b.] Warunki pierwszego rzędu dπ/dk = 0 i dπ/dl = 0 prowadzą do standardowych równań zrównujących krańcowy produkt danego czynnika z jego ceną, co w przeliczeniu na jednostkę efektywnej pracy można zapisać: r = f '( k) δ oraz w= A f ( k) kf '( k). [b.2] Analiza zachowań gospodarstw domowych jest bardziej skomplikowana. Ludzie żyją nieskończenie długo. Każda dorosła osoba dostarcza na rynek jedną jednostkę pracy niezależnie od wysokości płac. W gospodarce jest N gospodarstw domowych (N = const.), które rozrastają się (tzn. zwiększają liczbę swoich członków) w tempie n. Celem konsumentów jest maksymalizacja użyteczności z konsumpcji w ciągu całego życia. Funkcję użyteczności gospodarstwa domowego można zapisać następująco: 8 Analiza modelu Ramseya i większości następnych modeli wzrostu wymaga znajomości rachunku różniczkowego, rachunku wariacyjnego i teorii sterowania. Opis tych procedur matematycznych znajduje się m. in. w: Chiang (992, 994), Klein (998).

12 ρt L U e u c dt 0 ( pc ) =, [b.3] N gdzie u(c pc ) to użyteczność z konsumpcji osiągana przez jedną osobę 9, L/N to liczba członków jednego gospodarstwa domowego, a ρ jest stopą preferencji czasowych (ρ > 0). Im wyższe ρ, tym wyższą wartość gospodarstwa domowe przywiązują do bieżącej konsumpcji. Zakładamy, że krańcowa użyteczność jest dodatnia i maleje (u (c) > 0; u (c) < 0) oraz że funkcja użyteczności spełnia warunki Inady (lim c u (c) = 0; lim c 0 u (c) = ). Podstawiając L(t) = L(0)e nt, dzieląc użyteczność przez L(0)/N = const. i przyjmując, iż funkcja użyteczności jest typu CRRA 0, problem optymalizacyjny konsumenta możemy sformułować następująco: σ ( n ρ ) t cpc U = e dt σ 0 max. & ; (b) ( ) p.w. (a) k pc = w + rk pc cpc nk pc k 0 > 0 dane. [b.4] Warunek ograniczający w równaniu [b.4] to ograniczenie budżetowe, zgodnie z którym przyrost kapitału na mieszkańca jest równy dochodom (z pracy i kapitału) pomniejszonym o konsumpcję i o składnik wynikający z ogólnego wzrostu liczby ludności kraju. Aby całka była zbieżna, zakładamy dodatkowo ρ > n. W celu rozwiązania [b.4] należy skonstruować hamiltonian wartości zaktualizowanej: σ cpc H = + θ w+ rk σ c nk i następujące warunki pierwszego rzędu: H c pc = 0 ; θ θ( ρ n) pc ( pc pc pc ) & H = k ; H k& = ; pc θ ( n ρ ) [b.5] t lim e k θ = 0, [b.6] gdzie ostatni warunek to tzw. warunek transwersalności. Zmienna θ, która pojawiła się w 9 Należy rozróżnić zmienne na mieszkańca (per capita) od zmiennych na jednostkę efektywnej pracy. Te pierwsze są oznaczone indeksem dolnym cp i powstają po podzieleniu wielkości całkowitych przez liczbę ludności L. Natomiast zmienne na jednostkę efektywnej pracy uzyskujemy dzieląc wielkości całkowite przez zasób efektywnej pracy AL. 0 W modelach optymalizacyjnych stosuje się najczęściej dwa typy funkcji użyteczności: CRRA (constant relative risk aversion) i CARA (constant absolute risk aversion). Funkcje te mają następującą postać: CRRA: u( c) σ c = dla σ > 0, σ σ t oraz u( c) = ln c dla σ = ; CARA: ( ) pc c u c = e γ dla γ > 0. γ Dla funkcji CRRA elastyczność substytucji ( u (c)/u (c)c) wynosi /σ, zaś elastyczność krańcowej użyteczności względem konsumpcji (u (c)c/u (c)) jest równa σ. Dla funkcji CARA wielkości te wynoszą (γc) i γc. Nazwy obu funkcji wynikają z faktu, iż w przypadku funkcji CRRA miara Arrowa-Pratta względnej awersji do ryzyka ( u (c)c/u (c)) jest stała i równa σ, zaś w przypadku funkcji CARA miara Arrowa-Pratta absolutnej awersji do ryzyka ( u (c)/u (c)) jest stała i równa γ. W celu znalezienia ograniczenia budżetowego wykorzystujemy równanie PKB: Y = C + dk/dt + δk oraz fakt, że w gospodarce doskonale konkurencyjnej brak jest zysków w długim okresie: Y = (r + δ)k + wl. Dzieląc oba równania przez L i przyrównując do siebie, uzyskujemy ograniczenie budżetowe. 2

13 [b.5], to zmienna sprzężona z równaniem ruchu na kapitał. Wycenia ona oszczędności gospodarstw domowych, tzn. wskazuje, jak oszczędności w danym okresie przyczyniają się do wzrostu użyteczności w kolejnych okresach (poprzez wpływ na przyszły wzrost konsumpcji). Warunek transwersalności informuje, że na koniec okresu (gdy t ) postępujące optymalnie gospodarstwo domowe powinno pozbyć się całego kapitału albo też pozostawiony kapitał nie powinien posiadać żadnej wartości. Rozwiązując [b.6], uzyskujemy następujące równania charakteryzujące dynamikę zachowań gospodarstw domowych: c& pc r ρ = ; k& ( n r) t pc = w+ rkpc cpc nkpc ; limθ ( 0) kpce = 0. [b.7] c σ t pc Pierwsze z równań [b.7] to równanie Eulera informujące, że konsumpcja rośnie w czasie, jeżeli stopa procentowa jest wyższa niż stopa preferencji czasowych, tzn. jeżeli przychód z oszczędności netto przewyższa spadek użyteczności związany z przeniesieniem konsumpcji na następny okres. O sile tego oddziaływania decyduje elastyczność substytucji /σ. Łącząc wyniki optymalizacji przedsiębiorstw ([b.2]) i gospodarstw domowych ([b.7]), otrzymujemy ostateczne równania opisujące dynamikę gospodarki w modelu Ramseya: '( ) c& f k δ ρ aσ = ; k & = f ( k) c ( n+ a+δ ) k c σ ; ( ) ( ) ( n f '( k) + δ + a) t limθ 0 A 0 ke = 0. [b.8] t Dwa pierwsze równania to równania ruchu dla konsumpcji i kapitału na jednostkę efektywnej pracy, trzecie zaś równanie jest warunkiem transwersalności. Stan równowagi długookresowej, otrzymany przez przyrównanie równań ruchu dla c i k do zera, charakteryzują następujące warunki: '( *) f k δ ρ aσ = + + oraz ( ) ( δ ) c* = f k* n+ a+ k*, [b.9] powiększone o warunek transwersalności, z którego wynika, że ρ > n + a( σ). Graficzną postać otrzymanych wyników przedstawia rysunek.2. Stan ustalony znajduje się w punkcie przecięcia krzywych dc/dt = 0 i dk/dt = 0. Jest on punktem siodłowym, położonym na jednej trajektorii stabilnej i jednej niestabilnej. Gospodarka startująca z początkowego poziomu kapitału k(0) zawsze może osiągnąć stan ustalony pod warunkiem, że w okresie początkowym zostanie wybrany poziom konsumpcji c(0) S, który wprowadzi gospodarkę na trajektorię stabilną T 2 T 2. Jeżeli poziom konsumpcji będzie za niski (np. c(0) M ), to gospodarka będzie zmierzała do punktu na osi odciętych, zaś gdy poziom konsumpcji będzie za wysoki (np. c(0) D ), gospodarka dojdzie do punktu na osi rzędnych i skokowo wróci do początku układu współrzędnych. Oba te przypadki 3

14 wykluczamy, gdyż nie spełniają albo warunku transwersalności, albo równania ruchu zmiennej c. Rysunek.2 Okres przejściowy i stan ustalony w modelu Ramseya c c & = 0 T2 c * B k & = 0 c ( 0) S c ( 0) D c ( 0) M T2 A k ( 0) k * k GOLD k W równowadze długookresowej kapitał, konsumpcja i produkcja na jednostkę efektywnej pracy są stałe. Oznacza to, że tempo wzrostu PKB jest równe sumie postępu technicznego oraz tempa wzrostu liczby ludności (czyli zmiennych kształtowanych egzogenicznie), a tempo wzrostu PKB na mieszkańca jest równe postępowi technicznemu. Model Ramseya daje zatem taką samą odpowiedź jak model Solowa na pytanie o przyczyny długookresowego wzrostu gospodarczego. Model Ramseya w przeciwieństwie do modelu Solowa jest optymalny w sensie Pareta. Endogeniczna stopa oszczędności uniemożliwia nadmierną akumulację kapitału i tym samym zapobiega pojawieniu się zjawiska dynamicznej nieefektywności. Formalny dowód występowania optymalności w sensie Pareta wymaga rozwiązania problemu optymalizacyjnego centralnego planisty, który maksymalizuje użyteczność wszystkich osób przy ograniczeniu w postaci równania ruchu na kapitał: σ cpc ρt nt U = e L( 0) e dt max. [b.0] σ 0 p.w. (a) k& = f ( k) c ( n+ a+δ ) k; (b) ( ) k 0 > 0 dane. Rozwiązując [b.0] przy użyciu hamiltonianu i odpowiednich warunków pierwszego rzędu, dochodzimy do równań, które są identyczne jak równania [b.8] opisujące dynamikę gospodarki doskonale konkurencyjnej. 4

15 Dynamiczną efektywność modelu Ramseya można odczytać z analizy wykresu fazowego. Na rysunku.2 k GOLD jest poziomem kapitału maksymalizującym konsumpcję, czyli zgodnym ze złotą regułą: f (k GOLD ) = n + a + δ. Zasób kapitału w stanie ustalonym w modelu Ramseya jest natomiast wyznaczony na podstawie równania: f (k*) = δ + ρ + aσ. Ponieważ z warunku transwersalności wynika, że ρ + aσ > n + a, poziom kapitału w stanie równowagi długookresowej w modelu Ramseya jest zawsze niższy od poziomu zgodnego ze złotą regułą. Ten niższy poziom kapitału nosi nazwę zmodyfikowanej złotej reguły. Im wyższe ρ, tym większa jest różnica między poziomem kapitału maksymalizującym konsumpcję a poziomem kapitału w zmodyfikowanej złotej regule. Model Ramseya podobnie jak model Solowa potwierdza występowanie zjawiska konwergencji warunkowej. W celu określenia szybkości zbieżności log-linearyzujemy równanie [b.8] przy upraszczającym założeniu, że funkcja produkcji jest typu Cobba- Douglasa, f(k) = k α. Równania ruchu dla kapitału i konsumpcji na jednostkę efektywnej pracy będą miały zatem następującą postać: ( α ) ( δ ) lnk ln c ln k & k = e e e n+ a+ ; ln ( α ln ) k ( α δ ρ σ) ln& c= e a. [b.] σ Stosując dla powyższego układu równań różniczkowych rozszerzenie Taylora pierwszego rzędu wokół stanu ustalonego, uzyskujemy wartości własne macierzy charakterystycznej o różnych znakach (λ > 0, λ 2 < 0), co oznacza, iż stan ustalony ma charakter ścieżki siodłowej: λ,2 = α σ > 2 < 2 ( ρ n a( σ) ) ± ( ρ n a( σ) ) 4 α ( δ + ρ+ σa) ( n+ a+ δ) ( δ + ρ+ σa) 0. [b.2] Żeby wyznaczyć siłę efektu zbieżności, rozwiązanie ogólne układu równań [b.] dla lnk: lnk = lnk* + A e λt + A 2 e λ2t przekształcamy do postaci określonej, podstawiając A = 0 (ponieważ w przeciwnym przypadku warunek transwersalności albo równanie ruchu zmiennej c nie są spełnione) i wyliczając A 2 z warunku początkowego. Wykorzystując następnie fakt, że y = k α, otrzymujemy: ( ( )) ln y* ln y = ln y* ln y 0 e βt, [b.3] gdzie β λ 2 > 0 jest parametrem decydującym o szybkości zbieżności do stanu ustalonego: α β = ρ σ α δ + ρ + σ + + δ δ + ρ+ σ ρ σ 2 σ 2 2 ( n a( )) 4 ( a) ( n a ) ( a) ( n a( )). [b.4] Po zróżniczkowaniu [b.3] względem czasu tempo wzrostu gospodarczego można zapisać następująco: 5

16 y& y ( ln y* ln y) = β. [b.5] Równania [b.4] i [b.5] są analogiczne do równań [a.3] i [a.4], charakteryzujących zjawisko konwergencji wyjaśniane przez model Solowa. Równanie [b.5] wskazuje, że tempo wzrostu gospodarczego maleje wraz ze zbliżaniem się gospodarki do stanu ustalonego, a parametr β, określony wzorem [b.4], decyduje o szybkości zbieżności. 6

17 2.3. Model Diamonda Model Diamonda w przeciwieństwie do prac Solowa i Ramseya charakteryzuje się skończonym horyzontem czasowym i uwzględnia zmiany demograficzne. Modele takie, określane także jako OLG (ang. overlapping-generations models), powstały dzięki pracom Paula Samuelsona (Samuelson, 958) i Petera Diamonda (Diamond, 965). Podejście Samuelsona różni się od przedstawionej tutaj koncepcji Diamonda tym, że nie obejmuje akumulacji kapitału. 2 Model Diamonda uwzględnia zmiany demograficzne: rodzą się wciąż młode pokolenia (jednostki), a stare ciągle odchodzą. Gospodarstwa domowe żyją przez dwa okresy. W pierwszym okresie ich członkowie są młodzi, pracują, osiągają dochód, który dzielą między bieżącą konsumpcję i oszczędności. Oszczędności powiększone o odsetki służą do finansowania konsumpcji w drugim okresie, kiedy ludzie są starzy i nie pracują. Pomimo powyższych modyfikacji, model Diamonda podobnie jak modele Solowa i Ramseya wyjaśnia długookresowy wzrost gospodarczy i dlatego jest zaliczany do modeli neoklasycznych. Scharakteryzujemy teraz model Diamonda dla gospodarki doskonale konkurencyjnej. Poziom techniki i siła robocza rosną w stałym tempie, równym odpowiednio a i n: 3 A t = A t ( + a) oraz L t = L t ( + n). Funkcja produkcji F(K t,a t L t ) wykazuje stałe przychody względem kapitału i efektywnego zasobu pracy, charakteryzuje się malejącą krańcową produkcyjnością każdego czynnika oraz spełnia warunki Inady. Analiza zachowań przedsiębiorstw w modelu Diamonda jest identyczna jak w modelu Ramseya. Warunkiem maksymalizacji zysku jest zrównanie krańcowego produktu danego czynnika z jego ceną (por. [b.2]): t = '( ) oraz w = A f ( k ) k f '( k ) r f k δ t. [c.] t t t t t Przejdziemy teraz do analizy zachowań gospodarstw domowych. Oznaczmy przez c t konsumpcję młodej osoby, a przez c 2t konsumpcję osoby starej w okresie t. Niech ρ > 0 będzie stopą preferencji czasowych. Funkcja użyteczności poszczególnych osób jest sumą użyteczności z konsumpcji dóbr w obu okresach życia (młodości i starości): 4 σ σ c t c2t+ Ut = u( c t) + u( c2t+ ) = +. [c.2] + ρ σ + ρ σ 2 Nieco innym modelem o skończonym horyzoncie czasowym jest model Blancharda (Blanchard, 985). 3 Ponieważ w modelu Diamonda jednostki żyją przez dwa okresy, do jego analizy używa się czasu dyskretnego, a nie jak we wcześniejszych modelach czasu ciągłego. Wszystkie zmienne muszą być zatem oznaczone indeksem dolnym, wskazującym na odpowiedni okres. Trzeba pamiętać, aby nie utożsamiać jednego okresu z jednym rokiem. Jeden okres w modelu Diamonda odpowiada długości życia jednego pokolenia, tj. ok. 30 lat. 4 Konsumpcja ludzi młodych urodzonych w okresie t to c t. Osoby urodzone w okresie t są jednak stare w następnym okresie, t +, toteż ich konsumpcja w okresie starości jest zapisywana jako c 2t+. 7

18 Użyteczność z okresu starości jest dyskontowana stopą preferencji czasowych, co oznacza, że jednostki preferują konsumpcję w okresie młodości. Każda młoda osoba pracuje, dostarczając na rynek jedną jednostkę pracy. Uzyskany dochód w t przeznacza na konsumpcję w okresie młodości c t i na oszczędności s t w t (s t stopa oszczędności). Oszczędności powiększone o odsetki służą do finansowania konsumpcji w okresie starości: c 2t+ = ( + r t+ )s t w t. A zatem ograniczeniem budżetowym gospodarstwa domowego jest: c + c = w. [c.3] t 2t+ t + rt + Gospodarstwa domowe maksymalizują użyteczność z konsumpcji w obu okresach życia ([c.2]) przy ograniczeniu budżetowym ([c.3]). W celu rozwiązania tego problemu optymalizacyjnego należy skonstruować funkcję Lagrange a: σ σ c t c2t+ l = + + λ ct + c2t+ wt [c.4] σ + ρ σ + rt + i odpowiednie warunki pierwszego rzędu: / = 0 l c t ; c 2t + l / = 0; l / λ = 0. [c.5] Rozwiązując dwa pierwsze z powyższych warunków i dzieląc je przez siebie uzyskujemy równanie wskazujące na optymalny podział konsumpcji w obu okresach życia jednostek: c c 2t+ t+ t σ + r = + ρ. [c.6] Równanie [c.6] jest bardzo podobne do pierwszego z równań [b.7] w modelu Ramseya. Obie formuły wskazują, że kierunek zmian konsumpcji w czasie zależy od wzajemnej relacji między stopą procentową a stopą preferencji czasowych. Jeżeli stopa procentowa jest wyższa niż stopa preferencji czasowych, to konsumpcja rośnie w czasie; jeżeli niższa konsumpcja maleje w czasie; zaś jeśli r t+ = ρ, wówczas konsumpcja w czasie jest stała. Elastyczność substytucji funkcji użyteczności /σ informuje o sile oddziaływania różnicy między stopą procentową a stopą preferencji czasowych na zmiany konsumpcji w czasie. Podstawiając c 2t+, uzyskane z równania [c.6], do ograniczenia budżetowego [c.3] i wykorzystując następnie fakt, że c t = ( s t )w t, uzyskujemy stopę oszczędności: ( r ) t + σ ( + r ) σ t + ( + ρ) σ + ( + r ) σ s. [c.7] = σ Stopa oszczędności należy do przedziału (0;). Żeby określić, jak się ona zmienia pod wpływem zmian stopy procentowej, różniczkujemy [c.7] względem r t+ : t + 8

19 ds r ( ) dr t+ t+ 2σ σ σ = ( rt ) σ ( ρ) σ / ( ρ) σ ( rt ) σ σ. [c.8] Powyższe równanie wskazuje, że wpływ stopy procentowej na oszczędności zależy od tego, czy σ jest większa czy mniejsza od jedności. Jeżeli σ <, stopa oszczędności rośnie pod wpływem wzrostu stopy procentowej; jeżeli σ >, stopa oszczędności maleje wraz ze wzrostem stopy procentowej; jeżeli σ =, stopa oszczędności nie zależy od r. Jak zatem widać, wzrost stopy procentowej wywołuje potencjalnie dwa efekty: substytucyjny i dochodowy. Przejdziemy teraz do analizy dynamiki całej gospodarki. Oznaczmy przez C t łączną konsumpcję wszystkich osób żyjących w okresie t. Ponieważ w okresie t żyje L t młodych jednostek i L t starych jednostek, C t = c t L t + c 2t L t. Przyrost kapitału K t+ K t to inwestycje I t pomniejszone o amortyzację kapitału δk t. Przedsiębiorstwa w długim okresie nie osiągają zysków, a zatem produkcja jest równa sumie wynagrodzeń czynników wytwórczych: Y t = w t L t + (r t + δ)k t. Wykorzystując powyższe zależności, tożsamość dochodu Y t = C t + I t można zapisać jako: wl + rk + δ K = c L + c L + K K + δ K. [c.9] t t t t t t t 2t t t+ t t Konsumpcja osób starych musi się równać ich oszczędnościom, czyli kapitałowi w danym okresie powiększonym o odsetki: c 2t L t = K t ( + r t ). A zatem, równanie [c.9] przekształca się do postaci: K = t swl. [c.0] + t t t Powyższy wzór wskazuje, że łączna wielkość oszczędności społeczeństwa w okresie t jest równa wielkości kapitału w następnym okresie. Równanie [c.0] przeliczone na jednostkę efektywnej pracy jest następujące: ( ) ( )( ) kt+ = swl t t t / AL t t + a + n. [c.] Wykorzystując [c.7] i [c.], z [c.] uzyskujemy ostateczne równanie ruchu opisujące dynamikę gospodarki w modelu Diamonda: σ ( f '( k σ + t+ ) δ ) k = f k k f k + + ( + ρ) σ + ( + f '( kt+ ) δ) ( ( ) '( )) t+ σ t t t a n σ 2. [c.2] Powyższe równanie jest nieliniowym równaniem różnicowym opisującym dynamikę kapitału na jednostkę efektywnej pracy. Dla każdej wielkości k w okresie t równanie to określa w sposób uwikłany wartość k w okresie t +. Ponieważ równanie [c.2] określa 9

20 zależność między k t a k t+ w sposób uwikłany, w celu znalezienia równowagi długookresowej i dynamiki okresu przejściowego należy rozpatrywać konkretne postacie funkcji produkcji i funkcji użyteczności. Załóżmy, że funkcja produkcji jest typu Cobba-Douglasa f(k t ) = Bk t α (B > 0), a funkcja użyteczności jest logarytmiczna (σ = ). W takim przypadku [c.2] upraszcza się do postaci: k = α α t+ B( α ) kt kt + a+ n 2+ ρ Θ, Θ > 0. [c.3] W stanie równowagi długookresowej kapitał na jednostkę efektywnej pracy jest stały, a zatem: k t = k t+ = k*. Wykorzystując ten fakt, z równania [c.3] otrzymujemy wielkość kapitału na jednostkę efektywnej pracy w stanie ustalonym: k* = B( α ). [c.4] + a+ n 2+ ρ Rysunek.3 ilustruje rozwiązanie równania [c.3] w postaci graficznej. α Rysunek.3 Okres przejściowy i stan ustalony w modelu Diamonda k t+ k* k 2 45 k t+ = Θk t α k k 0 k k 2 k* k t Rysunek.3 przedstawia k t+ jako funkcję k t. Stan ustalony znajduje się w punkcie przecięcia tej funkcji z linią 45. Ponieważ funkcja k t+ jest rosnąca, wypukła ku górze i spełnia warunki Inady, przecina ona linię 45 od góry i tylko raz. Oznacza to, że występuje jeden stabilny stan równowagi długookresowej (pomijając k* = 0). A zatem, z każdego początkowego poziomu kapitału (wyłączając k 0 = 0) gospodarka zbiega do stanu ustalonego. W równowadze długookresowej kapitał, konsumpcja i produkcja na jednostkę efektywnej pracy są stałe. Oznacza to, że tempo wzrostu PKB jest równe sumie postępu technicznego oraz tempa wzrostu liczby ludności, a tempo wzrostu PKB na mieszkańca jest równe postępowi technicznemu. A zatem, model Diamonda w taki sam sposób jak modele Solowa i 20

INFRASTRUKTURA A WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY

INFRASTRUKTURA A WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 4 2000 MAREK- RATAJCZAK INFRASTRUKTURA A WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY ISTOTA INFRASTRUKTURY W prezentowanym opracowaniu przyjmuje się, że infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczne problemy wzrostu gospodarczego analiza ekonometryczna 1

Społeczne problemy wzrostu gospodarczego analiza ekonometryczna 1 Jan Jacek Sztaudynger Społeczne problemy wzrostu gospodarczego analiza ekonometryczna 1 Wprowadzenie Wzrost gospodarczy był tradycyjnie wiązany z inwestycjami oraz dynamiką kapitału ludzkiego i zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Jaki kapitalizm? Jakie państwo? Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja inteligentnego państwa (smart state)

Jaki kapitalizm? Jakie państwo? Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja inteligentnego państwa (smart state) Michał Brzeziński Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski mbrzezinski@wne.uw.edu.pl Jaki kapitalizm? Jakie państwo? Schumpeterowska teoria wzrostu gospodarczego a koncepcja inteligentnego państwa

Bardziej szczegółowo

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce

Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna analiza porównawcza Joanna Wolszczak-Derlacz Aleksandra Parteka Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce Bibliometryczna

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1

Trzeci etap reform. J aki system podatko wy. Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski. www.case.com.pl 1 Trzeci etap reform J aki system podatko wy Jaros³aw Neneman Rados³aw Piwowarski www.case.com.pl 1 Prezentowane stanowiska merytoryczne wyra aj¹ osobiste pogl¹dy autora (autorów) i niekoniecznie s¹ zbie

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła. Jan Strycharz

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła. Jan Strycharz Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła Logika rynku i jego aktorów a proces edukacyjny i potencjał zmiany Jan Strycharz Warszawa 2013. 1 Raport jest dostępny na licencji

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo