WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

2 Spis treści 1. WPROWADZENIE 3 2. KLUCZOWE REGULACJE PRAWNE 4 3. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH/ZDEGRADOWANYCH 5 4. STRUKTURA DOKUMENTU LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 7 5. KRYTERIA WYBORU OBSZARÓW 10 2

3 1. Wprowadzenie Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , w zakresie rewitalizacji miast (działanie 7.1) oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych (działanie 7.2), wspierane mogą być jedynie takie projekty, które uwzględnione zostaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Niniejsze wytyczne zawierają wskazówki dotyczące procedury przygotowania lokalnych programów rewitalizacji, a także zawierają informacje na temat pożądanej struktury tego dokumentu. Dla potrzeb niniejszego opracowania za rewitalizację uznaje się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd lokalny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Obszar, na którym należy podjąć działania rewitalizacyjne powinien być wyodrębniony w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Lokalny Program Rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd lokalny wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. Przykładem takich programów były sporządzane na potrzeby ZPORR Lokalne Programy Rewitalizacji. Lokalny program Rewitalizacji powinien być tworzony przy współudziale partnerów społeczno-gospodarczych i stanowić istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także przyczyniać się do realizacji najistotniejszych celów Gminy/Powiatu. Dokument ten powinien także przyczyniać się do tego, iż środki finansowe będą wydawane na zaplanowane wcześniej inwestycje, według ustalonej w programie kolejności. 3

4 2. Kluczowe regulacje prawne Niniejsze wytyczne zostały przygotowane w oparciu o następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006r. nr 227, poz z póź. zm.), Krajowe Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania , Projekt wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 lipca 2007 r. w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych. 4

5 3. Procedura przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich/Zdegradowanych W ramach działania 7.1 Rewitalizacja miast oraz 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego obligatoryjnym załącznikiem do wniosku będzie Lokalny Program Rewitalizacji. Powinien on zostać przesłany do Urzędu Marszałkowskiego wraz z zatwierdzającą go uchwałą Rady Gminy/Powiatu. Poniżej przedstawiona została przykładowa procedura przygotowania wspomnianego dokumentu. Przykładowa procedura przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich/Zdegradowanych 1. Zarządzeniem Prezydenta, Starosty, Wójta, Burmistrza wyznaczona zostaje osoba, dalej zwana pełnomocnikiem oraz horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji. 2. Pełnomocnik ds. rewitalizacji pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji. 3. Horyzontalny zespół zadaniowy ds. rewitalizacji składa się z pracowników Urzędu Gminy/Powiatu z różnych wydziałów/komórek niezbędnych do przygotowania Programu Rewitalizacji (w tym osób odpowiedzialnych za budżet gminy/powiatu) lub instytucji współpracujących (przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy/powiatu, organizacji pozarządowych). 4. Burmistrz, Wójt, Starosta, Prezydent może wnioskować do Rady Gminy/Powiatu o powołanie w ramach Rady Gminy/Powiatu specjalnej komisji ds. rewitalizacji. 5. Rada Gminy/Powiatu powołuje Komisję uchwałą. 6. Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Gminy/Powiatu radnych Gminy/Powiatu oraz kluczowych dla rozwoju Gminy/Powiatu partnerów społecznogospodarczych. 7. Komisja wybiera uchwałą (ze swojego składu) przewodniczącego kierującego jej pracami i ją reprezentującego. 8. W posiedzeniach Komisji udział mogą brać członkowie zespołu zadaniowego oraz niezależni eksperci. 9. Do zadań Komisji należy opiniowanie Programu Rewitalizacji przygotowanego przez zespół zadaniowy i rekomendowanie go Radzie Gminy/Powiatu do przyjęcia uchwałą. Do zadań komisji należeć będzie również prowadzenie monitoringu wdrażania programu oraz dokonanie jego oceny 10. Zaleca się dodatkowo przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami obszaru objętego Programem w celu zdiagnozowania najważniejszych problemów występujących na terenie planowanym do rewitalizacji oraz ustalenia najbardziej pożądanych inwestycji. 11. Do zadań Komisji należy również prowadzenie monitoringu wdrażania programu oraz ocena. 12. Przewodniczący Komisji wnosi pod obrady Rady Gminy/Powiatu Program Rewitalizacji. 13. Rada Gminy/Powiatu przyjmuje uchwałą Program Rewitalizacji. 14. Rada Gminy/Powiatu może podjąć uchwałę o przyjęciu dowolnej formy prawnej zarządzającego realizacją Programu Rewitalizacji (operatora) w zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi w tym zakresie. 15. W przypadku wystąpienia o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 5

6 Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Program Rewitalizacji zostanie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wnioskiem aplikacyjnym. 6

7 4. Struktura dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy/Powiaty na terenie, których znajdują się obszary wymagające rewitalizacji, powinny przygotować kilkuletnie Lokalne Programy Rewitalizacji. Programy te powinny zawierać m.in. opis niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego rewitalizowanych terenów, sposoby rozwiązywania problemów społecznych, a także kilkuletnie plany finansowe gminy/powiatu dotyczące rewitalizacji. Od uwarunkowań społecznogospodarczych danej jednostki samorządu terytorialnego zależeć będzie, jakie elementy będą znajdować się w takim programie. Przykładowy wzór programu rewitalizacji został umieszczony poniżej. Przykładowa struktura dokumentu I. Charakterystyka obecnej sytuacji na terenie Gminy/Powiatu Obszary problemowe: 1) Zagospodarowanie przestrzenne Granice stref ochrony konserwatorskiej Uwarunkowania ochrony środowiska Własność gruntów i budynków Infrastruktura techniczna Identyfikacja problemów 2) Gospodarka Główni pracodawcy struktura i trendy Struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie Gminy/Powiatu trendy Ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach trendy Identyfikacja problemów 3) Sfera społeczna Struktura demograficzna i społeczna trendy Określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych Struktura organizacji pozarządowych Identyfikacja problemów 4) Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów 5) Analiza SWOT II. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzennospołeczno-gospodarczego terenu, który ma zostać poddany rewitalizacji: 1) Strategia Rozwoju Województwa oraz Regionalny Program Operacyjny, 2) Strategia Rozwoju Gospodarczego Gminy/Powiatu (jeśli istnieje), 3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego właściwej (właściwych) jednostek samorządu terytorialnego (jeśli istnieje), 4) Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych (o ile istnieją): Mieszkalnictwo, Infrastruktura i usługi komunalne, Gospodarowanie gruntami, Ochrona dziedzictwa kulturowego, 7

8 Polityka komunikacji społecznej, Polityka transportu, Polityka społeczna związana z przeciwdziałaniem patologiom społecznym 5) Plan kilkuletniego zagospodarowania przestrzennego III. Założenia Programu Rewitalizacji 1) Okres programowania i lata następne, 2) Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie (obligatoryjnie), 3) Podział na projekty i zadania inwestycyjne, 4) Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji, 5) Oczekiwane wskaźniki osiągnięć. IVa. Plan działań przestrzennych (techniczno-materialnych) w okresie (obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie) na obszarze rewitalizowanym w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia. Cele szczegółowe rewitalizacji wybór priorytetów, w tym np.: 1) Działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej, 2) Działania dotyczące rozwoju transportu, 3) Działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu, 4) Działania dotyczące remontu i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 5) Działania dotyczące budowy nowych mieszkań, 6) Działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej, 7) Zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych IVb. Plan działań gospodarczych w okresie (obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie) na obszarze rewitalizowanym w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia. Cele szczegółowe rewitalizacji wybór priorytetów, w tym np.: 1) Działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości, 2) Działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, 3) Działania dotyczące uruchamiania finansowych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń 4) Inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MŚP. IVc. Plan działań społecznych w okresie (obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie) na obszarze rewitalizowanym w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia. Cele szczegółowe rewitalizacji wybór priorytetów, w tym np.: 1) Działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich 2) Działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 3) Działania dotyczące walki z patologiami społecznymi, 4) Działania dotyczące tworzenia równych szans, 5) Działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia, 6) Działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności, 8

9 7) Działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych, 8) Działania dotyczące przekwaterowania mieszkańców rewitalizowanych terenów 9) Działania dotyczące uruchamiania systemów grantów dla organizacji pozarządowych V. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata (obligatoryjnie) i następne (fakultatywnie) Źródła finansowania programu rewitalizacji obszarów miejskich/zdegradowanych w okresie : Budżet JST Budżet państwa Środki prywatne Środki UE Inne VI. VII. System wdrażania wybór prawnej formy zarządzającego programem Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 1) System monitoringu programu rewitalizacji, 2) Sposoby oceny programu rewitalizacji 3) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi, 4) Public Relations programu rewitalizacji 9

10 5. Kryteria wyboru obszarów a. Kryteria ogólne Inwestycje w zakresie rewitalizacji obszarów miejskich (działanie 7.1) i zdegradowanych (działanie 7.2), mogą być realizowane wyłącznie na określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarach. Samorząd lokalny podczas wyznaczania obszarów wymagających rewitalizacji powinien kierować się kryteriami określonymi w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. tj.: a. wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia, b. wysoką stopą długotrwałego bezrobocia, c. niekorzystnymi trendami demograficznymi, d. niskim poziomem wykształcenia, wyraźnym deficytem kwalifikacji i wysokim wskaźnikiem przerywania kształcenia, e. wysokim poziomem przestępczości i wykroczeń, f. szczególnie wysokim stopniem degradacji środowiska g. niskim wskaźnikiem prowadzenia działalności gospodarczej, h. wysoką liczbą imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców, i. porównywalnie niskim poziomem wartości zasobu mieszkaniowego, j. niskim poziomem wydajności energetycznej budynków. b. Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa Kryteria wyboru obszarów wsparcia w zakresie mieszkalnictwa zostaną określone po uzgodnieniu stosownych wskaźników przez Rząd RP z Komisją Europejską. 10

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH

REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH www.erdf.edu.pl REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju? Carl A. Heller 1 Spis treści 0. Wprowadzenie 0.1 Definicje 0.2 Projekty w ramach działania 3.3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo