Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje."

Transkrypt

1 Dr Mariusz Siwoń Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych wzajemne relacje. Wstęp Zasadniczą treścią czynności związanych z audytem wewnętrznym jak i audytem zewnętrznym są czynności o charakterze weryfikacyjnym. Audyt to odpowiednik kontroli rozumianej w sposób tradycyjny tzn. kontroli funkcjonalnej. Rozumieć przez nią należy, posługując się definicją zawartą w Glosariuszu terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej: 1 badanie lub przegląd polegający na ustaleniu stanu faktycznego, porównaniu go ze stanem wymaganym ( pożądanym ) oraz dokonanie jego oceny. Różnica między audytem wewnętrznym a zewnętrznym 2 ma przede wszystkim charakter podmiotowo- organizacyjny. Inne są także cele obydwu audytów choć generalnie służą one poprawie funkcjonowania sektora finansów publicznych. Obydwa procesy audytu dotyczą jednak tego samego podmiotu. Z tego między innymi powodu zachodzą więc między nimi różnego rodzaju relacje. Na tym tle może się rodzić kilka podstawowych pytań : Na ile, zważywszy ich cele, audyty wewnętrzne i zewnętrzne mogą być komplementarne. Czy w związku z różnym organizacyjnym ukształtowaniem tych instytucji, w ich wzajemne relacje nie jest wpisany konflikt? Na ile odmienności celów są istotne?gdzie ewentualnie przebiegają linie konfliktu? Czy w współpraca między audytorami wewnętrznymi a zewnętrznymi jest możliwa? Jeśli tak to w jakim zakresie? Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga oczywiście poruszenia kilku problemów. 1 Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, Najwyższa Izba Kontroli, lipiec 2005, s.32. Cytowane wydawnictwo warte jest szczególnego polecenia. W jego opracowaniu brało udział szerokie grono specjalistów z ramienia NIK, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Celem opracowania było ujednolicenie używanej w Polsce terminologii odnoszącej się do audytu i kontroli i faktycznie terminologię tę w sposób rozsądny porządkuje. 2 Posługując się w tekście pojęciami audytor zewnętrzny, audyt zewnętrzny rozumie się przez nie zasadniczo państwowe instytucje kontrolne w sektorze finansów publicznych w tym głównie NIK i regionalne izby obrachunkowe. 1

2 Wartość dodana Audytor wewnętrzny jest częścią organizacji, której audyt przeprowadza. Ma to swoje daleko idące konsekwencje. Audytor wewnętrzny jest w gruncie rzeczy elementem systemu autokontroli jednostki. Jego działalność nakierowana jest na wspieranie realizacji celów jednostki. Stąd też duże znaczenie przykłada się do wytworzenia przez audytora tzw. wartości dodanej. Staje się to jednym z jego obowiązków. Tak silnego nacisku na przysporzenie kontrolowanej jednostce tzw. wartości dodanej nie kładzie się natomiast w działalności audytorów zewnętrznych 3. Zazwyczaj podkreśla się pozytywne znaczenie audytów tych instytucji dla całego systemu finansów publicznych. Ma to swoje praktyczne uzewnętrznienie chociażby w globalnych prezentacjach skutków wykrytych nieprawidłowości. Audytor zewnętrzny dużo bardziej niż ulepszeniem działalności jednostki zainteresowany może być identyfikacją patologii trapiących cały system finansów publicznych ( bądź jakiś jego istotny wycinek), których egzemplifikacją są nieprawidłowości występujące w danej jednostce. Stąd też audytorzy zewnętrzni w definiowaniu swojej misji tak chętnie odnoszą się do mega- wartości takich jak : przejrzystość systemu finansów publicznych, rozliczalność środków publicznych, itp. Pomimo to pamiętać jednak należy,że w przeważającej ilości przypadków zalecenia zewnętrznych instytucji audytorskich mają na celu poprawę funkcjonowania danej jednostki 4. Mowa o przeważającej liczbie przypadków, bowiem niekiedy wynikiem audytu zewnętrznego może być nawet wniosek dotyczący likwidacji jednostki. Kontrola wewnętrzna Audyt jako zespół czynności sprawdzających z natury rzeczy nakierowany jest na wykrywanie nieprawidłowości. Prawda ta jednak kontrastuje z zasadniczo pozytywnym charakterem jaki nadaje się audytowi wewnętrznemu. Stąd też podkreśla się,że rolą audytora wewnętrznego jest nie tyle wykrywanie nieprawidłowości co certyfikowanie systemu kontroli wewnętrznej. Nie da się jednak zrozumieć roli audytora wewnętrznego bez zrozumienia celów jakie stawia się obecnie przed kontrolą wewnętrzną w 3 W tym kontekście warto przytoczyć stary dowcip o dwóch największych kłamstwach związanych z kontrolą/ audytem. Pierwsze kłamstwo słyszą audytorzy rozpoczynający audyt z ust personelu jednostki : Cieszymy się,że tu przyszliście. Na to audytorzy rewanżują się swoim kłamstwem : Przyszliśmy wam pomóc. Jeżeli dowcip ten odzwierciedla jakąś prawdę to w dużo większej mierze odnosi się ona do audytorów zewnętrznych niż wewnętrznych. Właśnie bowiem podstawową misją audytora wewnętrznego jest pomaganie jednostce. 4 Nierzadko określone przez ustawy procedury pokontrolne wprost nakładają obowiązek wydawania zaleceń mających na celu poprawę funkcjonowania jednostki. Przykładem może być tu przepis art.9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1991 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r, Nr 55, poz.577 z późn. Zm.) 2

3 jednostce. Główną rolą audytora wewnętrznego jest certyfikowanie systemu kontroli wewnętrznej ale głównie mającej charakter zarządczy. Zgodnie z przytaczaną wielokrotnie przez Ministerstwo Finansów definicją sformułowaną przez INTOSAI, kontrola wewnętrzna jest narzędziem zarządzania wykorzystywanym do uzyskania racjonalnej pewności,że cele zarządzania zostały osiągnięte 5. W Standardach kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych przytacza się także następującą definicję zaczerpniętą ze Standardów kontroli wewnętrznej w Unii Europejskiej : Kontrola wewnętrzna obejmuje całość zasad i procedur przewidzianych i przyjętych przez kierownictwo jednostki, aby uzyskać zapewnienie,że : - jednostka osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny, - jednostka działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi i wytycznymi kierownictwa, - zasoby rzeczowe i informacyjne jednostki są chronione, - zapobiega się i wykrywa błędy i nieprawidłowości, - informacje finansowe i zarządcze są rzetelne i tworzone terminowo. 6 W przytoczonej powyżej definicji warto zwrócić uwagę na charakter proceduralny kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna to system różnorakich procedur. Ten aspekt jeszcze wyraźniej wyeksponowany został w definicji amerykańskiego Naczelnego Urzędu Obrachunkowego (General Accounting Office GAO) zgodnie, z którą struktura kontroli wewnętrznej w jednostce składa się z trzech elementów : 1.Otoczenia kontroli : kolektywnego efektu szeregu czynników tworzących, wzmacniających albo osłabiających efektywność określonych procedur bądź przyjętej przez jednostkę polityki. 2. System księgowości : obejmujący przyjęte zasady identyfikacji, gromadzenia, analizy, klasyfikacji, zapisu i sprawozdawczości operacji jednostki i utrzymujące przejrzystość aktywów i pasywów. 3. Procedury kontrolne : obejmujący politykę i procedury uzupełniające system księgowości i elementy otoczenia kontroli, które kierownictwo stworzyło w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia,że określone cele jednostki zostaną osiągnięte 7. Rola audytora wewnętrznego polega na dokonaniu niezależnej oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Dla oceny tego systemu niezbędne jest dokonanie określonych czynności sprawdzających. Oceny tej 5 Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów,Warszawa 2002, s.4 oraz Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ( Dz.Urz.Min.Fin. z 2003 r. Nr 3, poz.13 ). 6 Komunikat Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ( Dz.Urz.Min.Fin. z 2003 r. Nr 3, poz.13) s Government Auditory Standards, United States General Accounting Office, U.S. Government Printing Office:1988, s. G-7. 3

4 dokonuje się też oczywiście przez pryzmat stwierdzonych nieprawidłowości. Należy jednak zgodzić się tutaj z opinią J. Płoskonki, że znalezione nieprawidłowości nie są istotne same w sobie, audytora wewnętrznego interesuje faktyczna przyczyna (np. dlaczego procedury kontroli nie zareagowały właściwie) oraz ustalenie sposobu usprawnienia działania jednostki 8. Audytora wewnętrznego interesuje zarówno spełnianie przez system kontroli wewnętrznej określonych standardów organizacyjnych ( np. zgodności z prawem wewnętrznych regulacji ) jak i jego efektywność, wystarczalność i przydatność dla realizacji celów jednostki. Ocena systemu kontroli wewnętrznej jednostki kontrolowanej należy oczywiście także do zadań audytorów zewnętrznych. Jego oceny dokonują oni jednak według różnych kryteriów i w różnym stopniu w zależności od celów audytu. Możliwości dokonywania ocen przez audytora zewnętrznego mogą być o wiele bardziej ograniczone niż audytora wewnętrznego. Może tak być przykładowo na skutek funkcjonowania określonych regulacji (w tym o ustawowym charakterze) limitujących uprawnienia kontrolne audytora zewnętrznego. Pod tym względem pozycja audytora wewnętrznego jest o wiele silniejsza. Podejście wsparte systemowo Dokonywanie oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej należy jednak do zasadniczych postulatów metodologicznych audytu zewnętrznego. Na tym polu uwidacznia się szczególnie ewentualna komplementarność audytu zewnętrznego i wewnętrznego. Jednym z wymienionych w Europejskich wytycznych stosowania standardów kontroli INTOSAI podejść kontrolnych jest tzw. podejście wsparte systemowo 9. Zgodnie z punktem 141 standardów kontroli INTOSAI : ustalając zakres i zasięg kontroli, kontroler powinien zbadać i ocenić wiarygodność kontroli wewnętrznej 10. Dokonując oceny systemu kontroli wewnętrznej audytor zewnętrzny szuka w zasadzie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu może polegać na systemie kontroli wewnętrznej? Owo poleganie nazywane jest właśnie podejściem wspartym systemowo. Im większą ufność audytor zewnętrzny może mieć w stosunku do systemu kontroli wewnętrznej tym mniejszą ilość testów wykonać musi dla wydania określonej oceny funkcjonowania jednostki. Uzasadnione bowiem jest przypuszczenie, że dobrze zaprojektowany i funkcjonujący system kontroli wewnętrznej stanowi filtr wyłapujący błędy. Osobą, która może mieć istotny wpływ na poprawę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej może być audytor wewnętrzny. Skuteczność audytu wewnętrznego może więc 8 J. Płoskonka, Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, Kontrola Państwowa Nr 2, Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI, NIK, Warszawa 2000, ss Standardy kontroli wydane przez Komisje Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, NIK, Warszawa

5 warunkować zakres audytu zewnętrznego. Zależność tę da się nawet wyrazić matematycznie. Dla lepszego zobrazowania powyższych relacji posłużyć można się znanym wzorem do szacowania ryzyka audytu : Ra = Rn * Rk * Rp Gdzie : Ra ryzyko audytu Rn ryzyko nieodłączne Rk- ryzyko kontroli wewnętrznej Rp ryzyko przeoczenia Ryzyko audytu stanowi ryzyko wydania błędnej opinii o sprawozdaniu danej jednostki z powodu niewykrycia istotnych błędów. Ryzyko nieodłączne to ryzyko związane z charakterem działalności jednostki, podatnością na nieprawidłowości. Ryzyko kontroli wewnętrznej to ryzyko, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej nie wychwyci błędów. Z tego też powodu ryzyko to nazywane jest czasem ryzykiem zawodności systemu kontroli wewnętrznej. Ryzyko przeoczenia to ryzyko, że nieprawidłowość, która nie została wychwycona przez kontrolę wewnętrzną nie zostanie także wykryta przez audytora. Wzajemne relacje pomiędzy wymienionymi rodzajami ryzyk mają bardzo istotne znaczenie dla zakresu badań przeprowadzanych w ramach audytu. Przyporządkowuje się im określone wartości liczbowe o wartościach zależnych np. od przyjętych wytycznych organu kontroli. Przy dokonywaniu doboru próby metodą statystyczną określa się tzw. poziom ufności (PU). Jest on odwrotnością ryzyka przeoczenia : PU = 1- Rp Ponieważ: To : Rp = Ra/ Rk * Rn Pu = 1 Ra/Rk * Rn Przyjęty poziom ufności ma wpływ na wielkość próby, którą należy pobrać do badania 11. Powyższe jest tylko jednym z licznych przykładów możliwego wpływu oceny systemu kontroli wewnętrznej na zakres audytu zewnętrznego a tym samym możliwej korelacji wyników audytu wewnętrznego i zewnętrznego. 11 Por. D. Klima, Statystyka dla audytorów w przykładach, Warszawa 2005, ss.10-15; W. Karliński, Statystyczny dobór próby w badaniach audytowych, NIK, Warszawa

6 Podział obowiązków i korzystanie z efektów pracy innych audytorów Cele audytu zewnętrznego i wewnętrznego generalnie nie są tożsame. Jednak jak już stwierdzono obydwa rodzaje audytu opierają się na czynnościach sprawdzających. Audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni mogą dokonać w celu zwiększenia efektywności swych działań podziału obszarów, które obejmą analizą a także wzajemnie korzystać z efektów swej pracy. Zarówno w standardach audytu zewnętrznego jak i wewnętrznego zwraca się uwagę na potrzebę osiągania celów audytu przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów. W praktyce, przykładem tej racjonalności jest właśnie unikanie dublowania obszarów w których mają być przeprowadzane badania względnie wykorzystanie pracy innych audytorów. W Karcie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zaleca się aby podczas planowania i wykonywania zadań audytowych, kierownik komórki audytu wewnętrznego brał pod uwagę, o ile jest to możliwe, plan czynności kontrolnych i sprawdzających wykonywanych przez NIK i inne instytucje kontrolne tak, by uniknąć niepotrzebnego nakładania się kontroli i audytów 12. Z kolei można także przytoczyć jedną z wytycznych stosowania standardów INTOSAI : Praca innych kontrolerów może zostać wykorzystana do zdobycia tej części dowodów kontroli, które są niezbędne do osiągnięcia celów zadania kontrolnego. Cele, które powinny być realizowane, to zmniejszenie liczby pracowników najwyższego organu kontroli potrzebnych do wykonania zadania kontrolnego, uniknięcie dublowania się prac oraz zminimalizowanie zamieszania w kontrolowanej jednostce 13. Korzystanie z wyników prac innych audytorów może nastąpić w różnych fazach audytu. Decyzje tego dotyczące podejmowane są zwłaszcza na etapie planowania. Raporty innych audytorów mogą także pomóc w weryfikacji własnych ustaleń. Oczywiście korzystanie z pracy innych audytorów musi odbywać się z zachowaniem profesjonalnego sceptycyzmu. Inaczej mówiąc obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Oparcie się na pracy innego audytora ( choćby audytorem był naczelny organ kontroli państwowej) nie zwalnia audytora od odpowiedzialności za wydanie błędnej opinii. Kontrowersje W obszarze wzajemnych relacji pomiędzy audytem zewnętrznym i wewnętrznym rodzi się jednak szereg kontrowersji. 12 Karta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Załącznik Nr 2 do Komunikatu Ministra Finansów Nr 16/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. ( Dz. Urz. Min. Fin. Nr 9, poz.70) 13 Wytyczna 25 (w:)europejskie wytyczne.., s

7 Niejednoznaczna wydaje się odpowiedź na pytanie czy audytor zewnętrzny jest uprawniony do dokonywania merytorycznej oceny pracy audytora wewnętrznego i czy takiej oceny dokonywać powinien? Audytor wewnętrzny nie jest częścią aparatu zarządzającego jednostki. A działalność właśnie tego aparatu podlega ocenie. Ponadto należąca do podstawowych standardów zawodu, niezależność audytora nie oznacza tylko niezależności od pracodawcy ale także od wszelkich nacisków zewnętrznych. Wydaje się jednak,iż na postawione pytania należy odpowiedzieć pozytywnie zwłaszcza jeżeli odnosi się ono do sektora finansów publicznych. W sektorze publicznym nie ma bowiem obszarów, które nie podlegają społecznej kontroli, której narzędziem może być też audytor zewnętrzny. Podatnik ma prawo wiedzieć czy środki przeznaczane na funkcjonowanie audytu wewnętrznego są wykorzystane w sposób efektywny. Audytor wewnętrzny opłacany ze środków publicznych podlega ocenie podatnika dokonywanej przez audytora zewnętrznego. Jednakże ocena ta musi być dokonywana w sposób szczególnie wyważony. Wysokie wymogi jakie należy spełnić aby zostać audytorem wewnętrznym, każą domniemywać,iż audytor wewnętrzny jest osobą na wskroś kompetentną. Stąd też formułowane przez audytora zewnętrznego uwagi powinny tylko w ostateczności odnosić się bezpośrednio do profesjonalizmu audytora wewnętrznego. Każdy audytor pamiętać powinien, iż nawet najbardziej profesjonalne działanie nie stanowi gwarancji nieomylności. W pracę audytora wkalkulowane jest wspomniane już ryzyko audytu. Nie ulega natomiast wątpliwości, że szerokiej ocenie podlegają wszystkie organizacyjne ramy funkcjonowania audytu w jednostce zwłaszcza w odniesieniu do ich zgodności z obowiązującymi regulacjami ustawowymi. Pamiętać należy także, iż immanentną częścią obowiązków audytora wewnętrznego jest doradztwo. Trudno w tym wypadku uznać, że istnieją jakieś szczególne ograniczenia oceny skutków tego doradztwa. Co do kwestii dopuszczalności merytorycznej oceny pracy audytora wewnętrznego przez innego audytora to pamiętać należy, że międzynarodowe standardy praktyki audytorskiej przewidują także kontrolę jakości pracy ( quality assessments) dokonywaną przez osoby z zewnątrz jednostki 14. Czy audytor zewnętrzny powinien wywierać na audytora wewnętrznego nacisk w celu uzyskania określonego efektu? Raczej nie i nigdy bezpośrednio. Adresatem zaleceń audytora zewnętrznego jest kierownictwo jednostki nie zaś audytor wewnętrzny. Audytor zewnętrzny powinien szanować autonomię audytora wewnętrznego. Audyt wewnętrzny nie jest przedłużeniem audytu zewnętrznego. Audytor wewnętrzny nie jest pasem transmisyjnym woli i zapatrywań audytora zewnętrznego. Na gruncie praktyki funkcjonowania audytu wewnętrznego i zewnętrznego w Polsce zrodziły się jednak co do tego 14 Zob. International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, pkt , 7

8 wątpliwości 15. Przytoczyć tu można fragment interesującego artykułu G. Gołębiowskiego : Podczas tegorocznej kontroli wykonania budżetu państwa za 2002r. można było dostrzec pierwsze symptomy wykorzystywania audytu wewnętrznego przez NIK, jako narzędzia kontroli, ze względu na zgłaszane chęci zapoznawania się z jego dokumentacją. Taka praktyka jeśli będzie dalej miała miejsce, doprowadzi w bardzo krótkim czasie do utożsamienia audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Wówczas NIK będzie miała armię swoich wewnętrznych inspektorów. Oczywiście tendencje takie nie są tylko NIKowską specjalnością. Przykładowo audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego stwarza też ogromne możliwości dla regionalnych izb obrachunkowych. Tendencja do traktowania audytu wewnętrznego jako przedłużenia audytu zewnętrznego ma też swoje podłoże w genezie samej instytucji audytu wewnętrznego na gruncie polskich finansów publicznych. Regulacje ustawowe odnoszące się do audytu wewnętrznego są efektem dialogu prowadzonego przed akcesją do Unii Europejskiej. Są one odpowiedzią na postulaty unijne dotyczące budowy efektywnego systemu kontroli wewnętrznej i audytu w sektorze finansów publicznych państw ubiegających się o członkostwo. Ma to jednak ten skutek,że instytucje audytu wewnętrznego modeluje się pod kątem konkretnych oczekiwań Unii Europejskiej. Zdaniem jednak niektórych specjalistów oczekiwania te nie muszą być zbieżne z sama ideą audytu wewnętrznego. Warto zacytować pogląd G. Gołębiewskiego : Dostrzegalny jest rozłam pomiędzy oczekiwaniami Komisji Europejskiej a ideą audytu w ogóle. Komisji Europejskiej potrzebna była dodatkowa instytucja kontrolna, która zapewniłaby, że przekazywane fundusze strukturalne będą wykorzystywane prawidłowo, zgodnie ze skomplikowanym trybem decyzji i kontroli, wraz z zagwarantowaniem organizacji procedur kontrolnych 16. Do szczególnych napięć między audytorem wewnętrznym a zewnętrznym może dojść o czym już wspomniano, zwłaszcza na gruncie korzystania przez audytora zewnętrznego z materiałów przygotowanych przez audytora wewnętrznego. Nie sposób negować tu oczywistych praw audytora zewnętrznego. Pamiętać należy jednak,że korzystanie z nich może postawić audytora wewnętrznego w niezbyt klarownej sytuacji. Mimo,iż audyt wewnętrzny i zewnętrzny mogą być komplementarne to oczywistym jest, że w najbardziej podstawowym, organizacyjnym sensie audytor wewnętrzny i zewnętrzny znajdują się po przeciwnych stronach barykady. Jeszcze raz podkreślić trzeba,że audytor wewnętrzny należy do jednostki, dla niej pracuje, na jej zlecenie i jej kierownictwu składa raporty. Kierownictwo i 15 G.Gołębiowski, Audyt wewnętrzny w administracji publicznej- kontrowersje wokół jego roli, Kontrola Państwowa Nr 6, Tamże. 8

9 audytora wewnętrznego łączy więź taka jaka wiąże klienta i usługodawcę 17. W stosunku do kierownictwa audytora wewnętrznego obowiązuje lojalność.jedną z podstawowych zasad działania audytora wewnętrznego jest też poufność. Audytor wewnętrzny zobowiązany jest do szczególnej pieczy nad uzyskanymi w trakcie audytu informacjami. Ich udostępnianie na zewnątrz uwarunkowane jest szeregiem szczególnych okoliczności. Audytor wewnętrzny może jednak zostać zmuszony do ujawnienia audytorowi zewnętrznemu informacji, które w ostatecznym efekcie mogą zaszkodzić jego klientowi. Sytuacja taka musi podważać zaufanie do audytora wewnętrznego. Kierownik może traktować audytora wewnętrznego jak ciało obce i przedłużenie audytu zewnętrznego. Z drugiej strony może także pojawić się tendencja do wpływania przez pracodawcę na audytora wewnętrznego aby ten w tworzonych przez siebie dokumentach przedstawiał jak najbardziej pozytywny obraz jednostki. Obraz ten jednak nie zawsze odpowiada rzeczywistości. Praktyka (zwłaszcza ostatnich lat) potwierdza, iż występowanie takiego zjawiska w relacjach: audytor-klient nie należy do rzadkości. Z uwagi na organizacyjne podporządkowanie audytora wewnętrznego mówi się czasem wręcz o quasi niezależności audytora wewnętrznego. Ponieważ jednak trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zwłaszcza w sektorze publicznym regulacji w sposób daleko idący ograniczających dostęp audytora zewnętrznego do dokumentacji wytwarzanej przez audytora wewnętrznego to opisanych wyżej napięć generalnie nie da się uniknąć. Z drugiej jednak strony można uniknąć mnożenia regulacji, które nakładają na audytora wewnętrznego szczególne obowiązki współpracy z instytucjami audytu zewnętrznego. Uznać należy to za pożądane i będące wyrazem szacunku dla profesjonalnej autonomii audytora wewnętrznego. Relacje audytu wewnętrznego i zewnętrznego w świetle reformy finansów publicznych. Przygotowany przez ministerstwo finansów projekt z dnia 23 kwietnia 2007 r. nowelizacji ustawy o finansach publicznych nie przewiduje istotnych zmian w instytucji audytu wewnętrznego 18. Dużo ważniejsze zmiany dotyczą audytu zewnętrznego w sektorze finansów publicznych, któremu poświęcony ma zostać odrębny rozdział. Zdecydowaną nowością byłoby ustawowe uznanie Najwyższej Izby Kontroli i regionalnych izb obrachunkowych za audytorów zewnętrznych sektora finansów publicznych. Dodać wypada,że jest to uznanie w zasadzie stanu faktycznego. 17 Zupełnie odwrotnie w standardach INTOSAI : 77. W przeciwieństwie do kontroli w sektorze prywatnym, gdzie uzgodnione zadanie kontrolera zostaje określone w zleceniu, jednostka kontrolowana nie jest klientem najwyższego organu kontroli., Standardy kontroli.pkt Projekt z dnia 23 kwietnia 2007 r., 9

10 NIK ma być audytorem zewnętrznym dla podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych, rio zaś dla podsektora samorządowego. Należy pozytywnie ocenić zdecydowanie sam fakt odniesienia do NIK i rio terminu audytor zewnętrzny. Porządkuje to sferę terminologii i rozwiązuje dotychczasowe dylematy związane ze sztucznym rozróżnianiem w stosunku do tych instytucji pojęcia audytu i kontroli. Dotychczasowe intuicyjne w zasadzie określanie czynności NIK i rio mianem audytu ( co do słuszności utożsamiania kontroli i audytu wielu specjalistów nigdy nie miało jednak wątpliwości 19 ) zostanie wreszcie prawnie usankcjonowane. W przyszłości zastanowić należałoby się nad konsekwentnym zastąpieniem także w innych ustawach pojęcia kontrola i audyt np. w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych. Fakt utożsamienia tych pojęć widoczny jest także w tym,iż NIK i rio miałyby dokonywać audytu w trybie określonym odpowiednio w ustawach o Najwyższej Izbie Kontroli i regionalnych izbach obrachunkowych. Ustawodawca nałożyłby na NIK i rio obowiązek dokonywania audytu finansowego we właściwych im podsektorach. Ustawa zawierać ma definicję audytu finansowego : Zgodnie z art. 229 brzmiałaby ona następująco : Finansowym audytem zewnętrznym w sektorze finansów publicznych jest ogół działań polegających na ocenie rocznego sprawozdania finansowego w celu wyrażenia opinii o tym, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów i sporządzane na podstawie ksiąg roczne sprawozdanie finansowe są prawidłowe oraz czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. Projekt wymienia najważniejsze czynności, poprzez które wykonywany byłby audyt finansowy : - następcze sprawdzenie przestrzegania zasad rachunkowości, - badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych -badanie zgodności sprawozdania finansowego z zapisami w księgach rachunkowych. Oczywiście definicja audytu wewnętrznego znacznie odbiega od definicji audytu finansowego, który wykonywać ma NIK i rio. Zgodnie z projektem ustawy audyt wewnętrzny to ogół działań obejmujących : niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów. Nie ulega jednak wątpliwości, że od strony technicznej także czynności audytora wewnętrznego mogą mieć charakter audytu finansowego. Zgodnie 19 Zob.: M. Siwoń, Pojęcie kontroli i audytu a działalność regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne, Nr 1-2,2006.Zobacz też : Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa

11 bowiem z zamysłem ustawodawcy ocena audytora wewnętrznego ( obok analizy efektywności i celowości ) dotyczy także : - zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi, -wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Ocena zgodności działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami może także odnosić się oczywiście do systemu księgowości, sprawozdawczości itp. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny będą mogły więc się zakresowo pokrywać. Fakt,że audytor zewnętrzny będzie zobowiązany do dokonywania regularnych, zestandaryzowanych czynności sprawdzających odnoszących się do systemu księgowego i sprawozdawczego daje szansę audytorowi wewnętrznemu na poświęcenie większej uwagi innym aspektom funkcjonowania jednostki. Rola audytora wewnętrznego zakresie audytu finansowego będzie oczywiście odpowiednio większa w przypadku jednostek nieobjętych regularnym zewnętrznym audytem finansowym bądź tych, w których zewnętrzny audyt finansowy będzie przeprowadzany rzadziej. Pamiętać należy, że przykładowo corocznym, dokonywanym przez regionalne izby obrachunkowe audytem finansowym mają być objęte tylko jednostki samorządu terytorialnego,w których liczba mieszkańców przekracza 40 tysięcy. Pozostałe objęte będą audytem nie rzadziej niż raz na cztery lata. Zakończenie Jak widać z powyższej analizy w ramach obecnie obowiązujących jak i projektowanych regulacji jest pole dla komplementarnego funkcjonowania audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Co do swej istoty ( oczywiście dyskutować można nad szczegółowymi zasadami ich funkcjonowania), stanowią one niezbędny element sprawnego, nowoczesnego systemu finansów publicznych. Komplementarność nie musi jednak implikować ujednolicenia. Ważne aby zarówno w regulacjach prawnych jak w praktycznych formach ich stosowania dostrzegać też różnice i pamiętać,że nie są to instytucje pod wieloma względami tożsame. Takie podejście gwarantuje efektywne ich wykorzystanie dla wspólnego celu jakim jest wysoka jakość zarządzania finansami publicznymi. 11

12 12

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ

RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM, KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ I REWIZJĄ FINANSOWĄ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 718 FINANSE. RYNKI FINANSOWE. UBEZPIECZENIA NR 53 2012 KAZIMIERZ SAWICKI Uniwersytet Szczeciński RELACJE MIĘDZY KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ, AUDYTEM WEWNĘTRZNYM,

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski

Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski ISSN 2082-7997 Płaszczyzny wzajemnych relacji i główne napięcia między organami administracji publicznej w województwie w Polsce Michał Grotkowski 2010 1 Stosunki między podmiotami administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki

Anna Piszcz* Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki 44 * Grupa kapitałowa czy nie, czyli trudności z kwalifikacją i ich skutki Spis treści I. Jak problem nielicznych stał się problemem wielu? II. Trudności w ocenie przynależności do grupy kapitałowej III.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo