Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny"

Transkrypt

1 Wykład 2 Zasób geodezyjny i kartograficzny 2.1. Podstawy prawne i technologiczne tworzenia i prowadzenia zasobu Przepisy prawne Ustawa z 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Adres publikacyjny Dz.U nr 109 poz. 718 Tytuł Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz współdziałania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostką organizacyjną Sztabu Generalnego Wojska Polskiego właściwą w sprawach geodezji i kartografii Dz.U nr 109 poz. 717 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne". Dz.U nr 107 poz. 897 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków Dz.U nr 16 poz. 134 Dz.U nr 249 poz Dz.U nr 37 poz. 333 Dz.U nr 18 poz. 173 Dz.U nr 143 poz Dz.U nr 141 poz Dz.U nr 104 poz. 972 Dz.U nr 101 poz. 939 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci powiatowi i geodeci gminni Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych 11

2 Dz.U nr 101 poz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Dz.U nr 80 poz. 866 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie. Dz.U nr 78 poz. 837 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz.U nr 74 poz. 796 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U nr 56 poz. 588 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń. Dz.U nr 38 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U nr 38 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U nr 11 poz. 89 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Dz.U nr 70 poz. 821 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Dz.U nr 26 poz. 316 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków. Dz.U nr 1 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przyjęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii. Dz.U nr 49 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. Dz.U nr 45 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 12

3 Dz.U nr 45 poz. 453 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Dz.U nr 30 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Przepisy technologiczne Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W-wa 1992 Instrukcja techniczna O-4. Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W-wa Definicja i podział zasobu Ustawa prgik poprzez Państwowy Zasób Geodezyjni i Kartograficzny rozumie zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Zasób geodezyjny i kartograficznych dzieli się na : zasób centralny, gromadzony w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju, zasoby wojewódzkie, gromadzone w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i prowadzone przez marszałków województw, zasoby powiatowe, gromadzone w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i prowadzone przez starostów powiatów. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich także do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Warto dodać że ostatnia nowelizacja ustawy prgik wynikająca z wejścia w życie Ustawy z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej wprowadziła obowiązek zakładania i prowadzenia w systemie teleinformatycznym baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej dotyczące: państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości); geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; państwowego rejestru nazw geograficznych; ewidencji miejscowości, ulic i adresów; rejestru cen i wartości nieruchomości; 13

4 obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: : , w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; obiektów ogólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: i mniejszych, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu; szczegółowych osnów geodezyjnych; zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu, zasób powiatowy stanowią miedzy innymi następujące materiały: Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy (w wyniku prac geodezyjnych zgłaszanych do ODGiK) : materiały dotyczące osnów geodezyjnych, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych stabilizowanych, \ - okumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między państwowym układem współrzędnych a układami lokalnymi, - dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych w układach lokalnych, dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład, mapa zasadnicza, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej, - dokumenty fotogrametryczne powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej, - operat mapy zasadniczej, - numeryczny model terenu, fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu powiatowym, ewidencja gruntów i budynków kataster nieruchomości, a w szczególności: - operat ewidencji gruntów i budynków, - mapy i tabele taksacyjne nieruchomości, - dokumenty powstałe w toku wykonywania powszechnej taksacji nieruchomości, - operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu władania i badania ksiąg wieczystych, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności: - operat geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, - pomiary inwetaryzacyjne, 14

5 dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku wykonywania scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych, powiatowe bazy danych krajowego systemu informacji o terenie, opracowania tematyczne o znaczeniu powiatowym, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych, - diapozytywy wydawnicze map tematycznych, dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania. Zasób wojewódzki stanowią między innymi następujące materiały: Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy: fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim, wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie, opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych, - diapozytywy wydawnicze map tematycznych Zasób centralny stanowią między innymi następujące materiały: Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy: materiały dotyczące osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych, - katalogi i banki osnów, - dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między układami współrzędnych geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym, dokumenty pomiarów astronomicznych, satelitarnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zdjęcia lotnicze i satelitarne, a w szczególności: oryginały (negatywy i odbitki stykowe), a także zapisy cyfrowe fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć (obrazów) satelitarnych, opracowania topograficzne, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map topograficznych, - diapozytywy wydawnicze map topograficznych, - topograficzne bazy danych, w tym numeryczny model terenu, fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu ogólnopaństwowym, dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiaru granic państwa i granic województw, państwowy rejestr granic wraz z ich opisem oraz rejestr powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, opracowania tematyczne o znaczeniu ogólnopaństwowym, a w szczególności: - dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych, 15

6 - diapozytywy wydawnicze map tematycznych Prace geodezyjne Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne poprzez prace geodezyjne rozumie projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych, wykonywanie zdjęć lotniczych, dokonywanie obliczeń, sporządzanie i przetwarzanie dokumentacji geodezyjnej, a także zakładanie i aktualizację baz danych, pomiary i opracowania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne związane z realizacją zadań w dziedzinie geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie tych prac. Prace geodezyjne można podzielić na wymagające zgłoszenia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i nie wymagające takich zgłoszeń. Prace nie wymagające zgłoszenia i przekazywania dokumentacji do zasobu to: tyczenie obiektów budowlanych oraz pomiary budowlano-montażowe, pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych, pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, prace geodezyjne wykonywane na terenach zamkniętych, pomiary geodezyjne do orientacji podziemnych wyrobisk górniczych, pomiary deformacji powierzchni górotworu oraz pomiary służące do wyznaczenia zasięgu złóż kopalin i określenia warunków geologicznych i hydrogeologicznych, pomiary specjalne wykonywane na terenach kolei, lotnisk oraz dróg lądowych i wodnych, na potrzeby eksploatacji urządzeń na tych obiektach, pomiary specjalne wykonywane na terenach lasów oraz opracowania dla urządzania lasu pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów i projektowania płodozmianów oraz renowacji i konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych, reprodukowanie map i materiałów geodezyjnych i kartograficznych do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy, z uwzględnieniem wymaganego przepisami zezwolenia, kartograficzne opracowania robocze do użytku wewnętrznego zleceniodawcy i wykonawcy, prace kartograficzne polegające na kompilacji różnych materiałów niepochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tematyczne opracowania kartograficzne realizowane z wykorzystaniem uzyskanych na podstawie zezwolenia, materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, bez zmiany ich treści. Pozostałe prace wymagają zgłoszenia przed ich rozpoczęciem do właściwego miejscowo i rzeczowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgłoszenia będą więc wymagały między innymi: opracowania do celów projektowych, zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci, przyłączy, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, 16

7 wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych (w tym regulacje stanu prawnego i sporządzanie wykazu synchronizacyjnego), zakładanie osnów geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych, sporządzanie ortofotomap i inne Przykładowy rozkład prac geodezyjnych zgłaszanych do ośrodka przedstawia poniższy rysunek Rys. Asortyment prac geodezyjnych za rok 2009 zgłaszanych do jednego z PODGiK małopolski DYGRESJA Służbę Geodezyjna i Kartograficzna tworzą: organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego: o o Główny Geodeta Kraju, wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; organy administracji geodezyjnej i kartograficznej: 17

8 o marszałek województwa wykonujący zadania przy pomocy geodety województwa wchodzącego w skład urzędu marszałkowskiego, o starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego Grupy asortymentowe i grupy funkcjonalne Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podziału na grupy funkcjonalne. Ustala się następujące grupy asortymentowe materiałów stanowiących zasób, dotyczące: 1) osnów geodezyjnych, 2) osnów i pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych, 3) pomiarów astronomicznych i satelitarnych, 4) zdjęć lotniczych i satelitarnych, 5) opracowań topograficznych, 6) pomiarów granic państwa i granic województw, 7) państwowego rejestru granic wraz z opisem oraz rejestru powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, 8) pomiarów granic powiatów i gmin, 9) mapy zasadniczej, 10) ewidencji gruntów i budynków katastru nieruchomości, 11) powszechnej taksacji nieruchomości, 12) wyciągów z operatów szacunkowych nieruchomości, 13) gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 14) rozgraniczania nieruchomości, 15) podziałów nieruchomości, 16) innych opracowań dla celów prawnych, 17) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 18) pomiarów inwentaryzacyjnych, 19) scalania i wymiany gruntów, 20) opracowań urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych, 21) systemów informacji geograficznej, 22) baz danych krajowego systemu informacji o terenie, 23) fotomap i ortofotomap, 24) opracowań tematycznych, 25) innych opracowań. Ustala się następujące grupy funkcjonalne zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystywania jego materiałów: 1) zasób bazowy (ZB), który stanowią materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie, 2) zasób użytkowy (ZU), który stanowią materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania, 3) zasób przejściowy (OT), który stanowią nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego materiały pomocnicze. 18

9 Przykład składu operatu podziału nieruchomości według instrukcji O-3 z 1992 roku Załącznik 6 do Instrukcji o-3 ROZGRANICZENIA I PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI (skład dokumentacji technicznej) Zasób bazowy ZB 1. Postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczeniu nieruchomości. 2. Zwrotne poświadczenia odbioru wezwań do stawienia się na gruncie. 3. Szkice polowe pomiarów szczegółów sytuacyjnych, szkice wyznaczenia projektu podziału i linii regulacyjnych zestawione w zbiorach obejmujących sekcje mapy zasadniczej. 4. Dzienniki pomiaru szczegółów sytuacyjnych łącznie ze szkicami polowymi, zebrane w zbiorach obejmujących sekcje mapy zasadniczej. 5. Protokoły wznowienia granic. 6. Protokoły ustalenia granic, szkice przebiegu granic. 7. Akty ugody graniczne. 8. Prawomocne decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości i zatwierdzające projekty podziału. 9. Sprawozdania techniczne. 10. Mapy z projektem podziału, zestawienia pól powierzchni, mapy z rozgraniczenia itp. 11. Wykazy współrzędnych punktów granicznych. 12. Szkic z numeracją punktów granicznych. 13. Inne dokumenty o wartości dokumentacyjnej. Zasób użytkowy ZU 1. Wykazy współrzędnych punktów granicznych według narastającej numeracji. 2. Badania ksiąg wieczystych. 3. Wykazy zmian gruntowych, rejestry itp. 4. Dokumenty geodezyjne lub kartograficzne o wartości użytkowej. Zasób przejściowy OT 1. Obliczenia współrzędnych punktów osnowy pomiarowej i punktów granicznych. 2. Obliczenia pól powierzchni działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych. 3. Protokoły międzyoperacyjnej i końcowej kontroli technicznej (kopie) 4. Inne dokumenty nie włączone do zasobu bazowego i użytkowego. Skład operatu podziału nieruchomości według projektu instrukcji O3-O4 z 2002 roku 19

10 2.5. Zgłaszanie prac geodezyjnych Jak już wspomniano prace geodezyjne wymagają zgłoszenia przed ich wykonaniem. Wyjątkiem jest przypadek gdy praca jest wynikiem klęski żywiołowej, awarii urządzeń lub sieci uzbrojenia podziemnego lub koniecznością inwentaryzacji powykonawczej uzbrojenia podziemnego. W takich przepadkach możliwe jest zgłoszenie pracy po jej wykonaniu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od jej rozpoczęcia. Prace zgłasza się na stosownym druku lub droga internetową (wymóg uwierzytelnienia i potwierdzenia zgłoszenia przez ośrodek i wykonawcę). Druk składa się dwóch egzemplarzach, jeden dla ośrodka, drugi dla wykonawcy. Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia: 1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego; 2) marszałka województwa - w zakresie zasobu wojewódzkiego; 3) starosty - w zakresie zasobu powiatowego. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż w dniu następnym. Potwierdzenie przyjęcia jest związane z nadaniem pracy numeru Księgi Ewidencji Robót Geodezyjnych (KERG) numeracja trzy członowa oznaczenie sekcji mapy 1:10000/nr roboty w sekcji w danym roku/rok np. 3611/325/2011, oraz z klasyfikacją roboty do konkretnej grupy asortymentowej. Nadawany jest także numer Dziennika Zamówień (DZ) nr roboty w danym roku/rok np. 1222/2011. Potwierdzone zgłoszenie jest podstawa do wykonywania prac geodezyjnych. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych ośrodek przedstawia geodecie wykaz materiałów które powinien wykorzystać w czasie realizacji pracy oraz główne wytyczne dotyczące sposobu wykonania oraz składu dokumentacji jest to forma odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej. W sytuacji gdy zgłaszana praca leży na obszarze kilku powiatów pracę zgłasza się w ośrodku na którego terenie leży największa część pracy. Do pozostałych ośrodków należy dostarczyć kopie 20

11 zgłoszenia. Wzór zgłoszenia przedstawiono poniżej. Zgłaszanie pracy droga elektroniczną 21

12 2.6. Uprawnienia, obowiązki i sankcje geodety wykonującego prace geodezyjne Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (geodeci uprawnieni) są obowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych jest obowiązany zgłosić prace przed przystąpieniem do ich wykonania, a po wykonaniu prac przekazać powstałe materiały lub informacje o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo: wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami; dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych; nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, 22

13 grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki; umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych. Uprawnienia, te nie naruszają przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych a także przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym itp.. Warto dodać że geodeta ponosi odpowiedzialność cywilną za powstałe w wyniku pomiaru szkody. Szkody takie podlegając naprawieniu na zasadach prawa cywilnego. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku z umieszczaniem na niej znaków geodezyjnych lub budowli triangulacyjnych właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie Na terenach zamkniętych (PKP, jednostki wojskowe itp.) prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą. W przypadkach gdy wykonanie pracy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową, wykonawca powinien przedstawić uwierzytelnioną kopię odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz kopie poświadczeń bezpieczeństwa osób realizujących prace geodezyjne i kartograficzne. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością jest zobowiązany umożliwić jednostkom wykonującym prace geodezyjne przeprowadzenie tych prac. Sankcje Kto: nie zgłasza prac geodezyjnych i kartograficznych lub nie przekazuje materiałów, powstałych w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, lub informacji o tych materiałach do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą, niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, bez wymaganego zezwolenia bądź wbrew jego warunkom wykonuje prace reprodukcyjne lub rozpowszechnia mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne, bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, - podlega karze grzywny. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze 23

14 ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Geodecie uprawnionemu który ze swojej winy nie wykonuje swoich zadań z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Główny Geodeta Kraju na wniosek Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może: udzielić upomnienia; udzielić nagany z wpisem do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe; zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do jednego roku; zawiesić wykonywanie uprawnień zawodowych do czasu ponownego złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym; odebrać uprawnienia zawodowe, z możliwością ubiegania się o ponowne ich uzyskanie po upływie 3 lat od dnia ich odebrania Kontrola operatu geodezyjnego Po zakończeniu pracy wykonawca przekazuje dokumentację do zasobu w formie i zakresie przewidzianych w standardach technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. Dokumentacja przekazywana do zasobu podlega kontroli w zakresie: przestrzegania zasad wykonywania prac, osiągnięcia wymaganych dokładności, zgodności opracowania ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, zgodności opracowania z ustaleniami dotyczącymi przypadku prac nietypowych spójności topologicznej informacji dostarczanej przez wykonawcę z informacjami uzyskanymi z ośrodka w trakcie realizacji pracy, kompletności przekazywanych materiałów. Jeżeli w wyniku wykonania prac nastąpi zmiana treści mapy zasadniczej, przyjęcie dokumentacji do zasobu następuje po aktualizacji treści tej mapy, dokonanej przez: wykonawcę w przypadku mapy zasadniczej pro-wadzonej w formie analogowej, ośrodek w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej. Kontroli podlega także poprawność kartowania Opłaty Za prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawanie wyrysów i wypisów z egib, uzgadnianie dokumentacji projektowej, prowadzenie SIT oraz udzielanie informacji ODGiK pobiera opłaty. Oplata pobierana po przyjęciu operatu do zasobu geodezyjnego. Fragment cennika przedstawiono poniżej. 24

15 Przy rozliczaniu prac geodezyjnych ośrodek może zastosować różnej wielkości współczynniki np. współczynnik 0,5 w przypadku mapy zasadniczej prowadzonej w formie cyfrowej gdy geodeta oddaje plik umożliwiający bezpośrednia aktualizacje mapy. W sytuacji gdy termin realizacji pracy jest większy niż 6 miesięcy ośrodek pobiera 45 % opłaty w dniu zgłoszenia pracy po stawka obowiązujących w dniu zgłoszenia a pozostałe 55 % po zakończeniu pracy po stawkach obowiązujących w dniu zakończenia pracy. 25

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 165 9608 Poz. 987 987 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo