UCHWAŁA NR LXXIX/1646/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. uchwala, co następuje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LXXIX/1646/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. uchwala, co następuje:"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXIX/1646/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Łodzi na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i i) i pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 213 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budŝet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budŝetu w wysokości zł z tego: 1) dochody bieŝące w wysokości zł z tego: a) w wysokości zł b) powiat w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł z tego: a) w wysokości zł b) powiat w wysokości zł zgodnie z tabelą Nr W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się: 1) planowaną dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2) planowaną dotację z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu zł

2 2 administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości zł 3) planowaną dotację z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z tabelą Nr zł zł 4. Ustala się wydatki budŝetu w wysokości zł z tego: 1) w wysokości zł z tego: a) w wysokości zł b) powiat w wysokości zł 2) wydatki majątkowe w wysokości zł z tego: a) w wysokości zł b) powiat w wysokości zł zgodnie z tabelami Nr 3, 4, 5 i W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 3) wydatki na finansowanie zadań bieŝących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4) wydatki na finansowanie zadań bieŝących wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zgodnie z tabelą Nr zł zł 1. zł zł

3 3 6. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł 2) celowe w wysokości zł zgodnie z tabelą Nr Deficyt budŝetu Miasta wynosi zł i zostanie sfinansowany: 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 25.. zł 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 5.. zł 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości zł 4) poŝyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł 5) poŝyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł 8. Ustala się przychody budŝetu w wysokości zł pochodzące: 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 25.. zł w tym: na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zł; 2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 5.. zł 3) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 4..4 zł 4) z poŝyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł 5) z poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł 6) ze spłat udzielonych poŝyczek w wysokości 53.1 zł

4 4 zgodnie z tabelą Nr Ustala się rozchody budŝetu w wysokości zł z tego: 1) wykup papierów wartościowych w wysokości 95.. zł 2) spłata poŝyczek w wysokości zł 3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości zł 4) udzielone poŝyczki w wysokości 53.1 zł zgodnie z tabelą Nr Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, poŝyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŝyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości zł 11. Ustala się: 1) dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych; 2) wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z tabelą Nr Ustala się: 1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; 2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska; 6.. zł 6.. zł

5 5 zgodnie z tabelą Nr Ustala się: 1) dochody w wysokości realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2) wydatki w wysokości finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zgodnie z tabelą Nr zł 2.2. zł 14. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 214 rok w wysokości zgodnie z tabelą Nr zł 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 214 rok zawiera załącznik Nr Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 214 rok zawiera załącznik Nr Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 214 rok zawiera załącznik Nr UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budŝetowym 214 do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 2.. zł 19. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Łodzi do: 1) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu Miasta; 2) przekazania upowaŝnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków bieŝących jednostki, pomiędzy

6 6 paragrafami w ramach grup wydatków w rozdziale; 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu; 4) zaciągania poŝyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty zł 5) udzielania w roku budŝetowym poŝyczek do łącznej kwoty 53.1 zł 2. Ustala się maksymalną wysokość poŝyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w roku budŝetowym 214 do łącznej kwoty 53.1 zł 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 22. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Joanna KOPCIŃSKA

7 SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 214 rok 3 Załącznik Nr 2 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 214 rok 14 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 214 rok 16 Tabela Nr 1 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 214 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 17 Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 214 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38 Tabela Nr 3 Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 214 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 44 Tabela Nr 4 Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 214 rok w układzie działów i rozdziałów 55 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 214 rok 69 Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 214 rok wg zadań 74 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 214 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 92 Tabela Nr 8 Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 214 rok 97 Tabela Nr 9 Przychody i rozchody w 214 roku 14 Tabela Nr 1 BudŜet miasta Łodzi na 214 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 15 Tabela Nr 11 Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 16 Tabela Nr 12 Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 17 Tabela Nr 13 Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 214 rok 18

8 2 Część II Uzasadnienie 111 Dochody 113 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 115 Wpływy z opłat i inne wpływy 116 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 12 Dochody z majątku gminy 127 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 13 Pozostałe dochody 131 Subwencja ogólna Subwencja ogólna - powiat 136 Dotacje na zadania własne 136 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 138 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 144 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 146 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 146 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 146 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 146 Wydatki bieŝące zadania własne 149 Biuro Architekta Miasta 151 Biuro ds. Inwestycji Biuro ds. Partycypacji Społecznej Biuro ds. Zarządzania Kadrami Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Biuro Funduszy Europejskich Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 163 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 164 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 165 Biuro Obsługi Inwestora 166 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 167 Biuro Rady Miejskiej 17 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 171 Biuro Strategii Miasta 173 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 174 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 175 Hale Targowe 176 Łódzki Ośrodek Geodezji 177 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 178 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 179 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 192 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 193 StraŜ Miejska 195 Wydział Budynków i Lokali 196 Wydział BudŜetu 198 Wydział Edukacji 21 Wydział Finansowy 227 Wydział Gospodarki Komunalnej 228 Wydział Informatyki 234 Wydział Księgowości 236 Wydział Kultury 237

9 3 Wydział Majątku Miasta 241 Wydział Obsługi Administracyjnej 242 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 244 Wydział Organizacyjno-Prawny 247 Wydział Praw do Nieruchomości 248 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 25 Wydział Sportu 251 Wydział Spraw Obywatelskich 255 Wydział Urbanistyki i Architektury 256 Wydział Zamówień Publicznych 257 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 258 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 259 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 261 Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Gospodarowania Odpadami Zarząd Nowego Centrum Łodzi Zarząd Zieleni Miejskiej Wydatki majątkowe zadania własne 279 Biuro ds. Inwestycji 281 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 282 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 283 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 284 Łódzki Ośrodek Geodezji 285 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 286 Wydział Budynków i Lokali 287 Wydział BudŜetu 288 Wydział Edukacji 289 Wydział Gospodarki Komunalnej 292 Wydział Informatyki 294 Wydział Kultury 295 Wydział Majątku Miasta 296 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 297 Wydział Praw do Nieruchomości 298 Wydział Sportu 299 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 3 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 31 Zarząd Dróg i Transportu Zarząd Nowego Centrum Łodzi Zarząd Zieleni Miejskiej Zestawienie zadań zleconych Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 214 roku 39 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 214 roku 31 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 214 rok. 311 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 214 rok. 312 Wydatki zadania zlecone 313 Biuro ds. Zarządzania Kadrami Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 317 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 318 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 32 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 321 StraŜ Miejska 322

10 4 Wydział Edukacji 323 Wydział Obsługi Administracyjnej 324 Wydział Skarbu Państwa Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 327 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 328 Wydatki zadania na podstawie porozumień 329 Biuro Funduszy Europejskich 331 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 332 Wydział Edukacji 335 Wydział Kultury 336 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 337 Część III Materiały informacyjne 339

11 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 214 rok Dział Rozdz. 3 Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 214 r. Razem (1+11) w zł dotacje celowe Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotacje podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Upowszechnianie turystyki Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta Łodzi Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu Obywatelskiego na 215 r Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja dla szkół podstawowych 811 publicznych Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Załącznik Nr 1

12 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego niepubliczne Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazjów publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea ogólnokształcące niepubliczne Dotacja dla liceów ogólnokształcących 812 publicznych Licea ogólnokształcące specjalne 8121 niepubliczne Licea profilowane niepubliczne Szkoły zawodowe niepubliczne Dotacja dla szkół zawodowych publicznych Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieŝy Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi Załącznik Nr 1

13 Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi DoposaŜenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budŝet obywatelski Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 19 - budŝet obywatelski Wymiana 1 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka chorób układu krąŝenia i cukrzycy Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy Załącznik Nr 1

14 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieŝy szkół łódzkich Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu Załącznik Nr 1

15 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieŝy szkół łódzkich Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŝy Załącznik Nr 1

16 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieŝy Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Łodzianie dla Dzieci - budŝet obywatelski Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8521 niepubliczne Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno terapeutycznego Prowadzenie Niepublicznego Domu dla 8521 Dzieci Chorych Załącznik Nr 1

17 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź Niepubliczne domy pomocy społecznej Zapewnienie schronienia bezdomnym Ośrodek Wsparcia dla Rodzin Niepubliczne domy dziennego pobytu Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej 8523 realizowanej przez wychowawcę Gminny Program Przeciwdziałania 8525 Przemocy w Rodzinie Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających trudności opiekuńczo - wychowawcze Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 1

18 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej Usługi opiekuńcze Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi Prowadzenie banku Ŝywności w Łodzi budŝet obywatelski Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych Promocja i organizacja wolontariatu Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bursy szkolne niepubliczne Dotacja dla burs szkolnych publicznych Załącznik Nr 1

19 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii niepubliczne Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych Teatry Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek 9216 Arlekin w Łodzi Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte 9216 umową o dofinansowanie projektu Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Galerie, biura wystaw artystycznych Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Pozostałe instytucje kultury Prowadzenie Art._Inkubatora w Fabryce Sztuki Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Biblioteki Biblioteki (algorytm) Zakup ksiąŝek do bibliotek na Stokach budŝet obywatelski Załącznik Nr 1

20 Komputeryzacja biblioteki na Stokach budŝet obywatelski Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Radka Muzea Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Schaiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinamatografii Zakup muzealiów Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego 9212 Dziedzictwa UNESCO Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację konkursu 9212 Przywróćmy Blask Piotrkowskiej Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru Działalność wydawnicza Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Załącznik Nr 1

21 Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających Organizacja imprez sportoworekreacyjnych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i 9265 młodzieŝy szkolnej Wspieranie szkolenia sportowego Organizacja aktywności fizycznej dla osób 9265 starszych Organizacja imprez i zajęć sportowych z 9265 udziałem osób z niepełnosprawnością Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby 9265 sportowe Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców 9265 dzielnicy Bałuty - budŝet obywatelski Trener/instruktor sportów plaŝowych budŝet obywatelski Ogółem Załącznik Nr 1

22 14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 214 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 214 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Powiat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Załącznik Nr 2

23 15 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 814 oraz ośrodki dokształcania zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Ogółem Załącznik Nr 2

24 16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 214 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 214 rok z tego: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej OGÓŁEM Załącznik Nr 3

25 17 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 214 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 214 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 9.. w tym w tym w tym 9.. Tabela Nr 1

26 18 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 83 Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 58 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 69 Wpływy z róŝnych opłat Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

27 19 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność 97 Wpływy z róŝnych dochodów Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Nadzór budowlany 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Cmentarze 83 Wpływy z usług Administracja publiczna Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

28 2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Urzędy wojewódzkie 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

29 21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 7595 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w tym w tym w tym Tabela Nr 1

30 22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

31 23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

32 24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy 74 Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów 812 Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Pozostałe odsetki Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1

33 25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 83 Wpływy z usług 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Przedszkola specjalne 83 Wpływy z usług Gimnazja 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Tabela Nr 1

34 26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 97 Wpływy z róŝnych dochodów Licea ogólnokształcące 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne 83 Wpływy z usług Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Oleśnica, 10 sierpnia 2015 r. X INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA I PÓŁROCZE 2015 r. Zarządzenie Nr 183/VII/2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 10.08.2015 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1370 ZARZĄDZENIE NR 82/2014 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia rocznych

Bardziej szczegółowo