Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl I"

Transkrypt

1 Zespół Szkół w Wielowsi Przedmioowe Zasady Oceniania Z wymaganiami Edukacyjnymi Fizyka Gimnazjum Kl I Opracował Dariusz Majewski

2 I Cele edukacyjne 1. Wykorzysanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prosych zadań rachunkowych 2. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z orzymanych wyników 3. Wskazywanie w oaczającej rzeczywisości przykładów zjawisk fizycznych opisywanych za po pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. 4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczyanych eksów ( w ym pochodzących z podręcznika oraz popularnonaukowych II Cele przedmioowego sysemu oceniania z fizyki 1. Poinformowanie ucznia i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne sopnie. 2. Rozpoznanie i określenie poziomu opanowania wiadomości i umiejęności zawarych w programie nauczania, a akże umiejęności kluczowych zapisanych w podsawie programowej oraz posępów czynionych w ym zakresie. 3. Określenie mocnych i słabych sron ucznia oraz jego zaineresowań i uzdolnień oraz umożliwienie korygowania wysępujących braków w zakresie wiadomości i umiejęności (przedmioowych i kluczowych). 4. Gromadzenie informacji o wynikach ucznia w zakresie wiadomości, umiejęności i posaw oraz o czynionych posępach w ych zakresach oraz sysemayczne przekazywanie ych informacji uczniowi i jego rodzicom. 5. Moywowanie ucznia do sysemaycznej pracy, rozwoju i rozwijania swoich zaineresowań. 6. Przygoowanie ucznia do wzięcia odpowiedzialności za wyniki nauki oraz do dokonywania sysemaycznej samooceny i samokonroli. 7. Doskonalenie meod i form nauczania oraz organizacji procesu dydakycznego sosowanych przez nauczyciela. 8. W ciągu okresu uczeń może raz zgłosić brak zadania domowego i nieprzygoowane do lekcji. III Obszary akywności ucznia podlegające ocenie i sposoby oceniania 1. Sprawdziany pisemne. 1. Po zakończeniu każdego z działów odbywa się sprawdzian pisemny rwający całą lekcję. Sprawdzian zapowiadany jes z ygodniowym wyprzedzeniem. Po każdym dziale, przed sprawdzianem jes lekcja powórzeniowa. Uczeń ma możliwość poprawy sprawdzianu, jeżeli orzymał z niego ocenę niedosaeczną, dopuszczającą i dosaeczną. Termin na poprawę wynosi dwa ygodnie. Poprawa odbywa się poza lekcjami fizyki. Po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, ermin sprawdzianu

3 uzgadniany jes z nauczycielem w innych przypadkach uczeń nieobecny na sprawdzianie pisze go na pierwszej lekcji po swojej nieobecności. 2. Nauczyciel jes zobowiązany do sprawdzenia prac w ciągu 14 dni roboczych i poinformowania uczniów o ocenie. Ocen z karkówek uczniowie nie poprawiają. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w erminie 2 ygodni od orzymania sprawdzonej pracy. 3. Sprawdziany i karkówki przekazywane są do wglądu rodziców. Uczeń orzymuje prace do domu. 4. Jeżeli uczeń nie pisał pracy z powodu nieobecności w szkole pisze, ją w erminie wyznaczonym przez nauczyciela. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na sprawdzianie uczeń orzymuje ocenę niedosaeczną. 2. Karkówki W miarę porzeb Mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi z rzech osanich lekcji. 3. Odpowiedzi usne W miarę porzeb Wymagane są wiadomości i umiejęności z rzech osanich lekcji. 4. Prace domowe W miarę porzeb Ocena zależy przede wszyskim od poprawności wykonanych zadań. Na ocenę może mieć wpływ również eseyka. Brak pracy domowej jes rakowane jak nieprzygoowanie do lekcji a uczeń orzymuje - 3 minusy o ocena niedosaeczna. 5. Akywne uczesnicwo w zajęciach Na każdej lekcji Uczeń może uzyskać + za częse i poprawne wypowiedzi na lekcji oraz sprawne i prawidłowe wykonywanie zadań (5 plusów - ocena bardzo dobra) akywność podczas lekcji (praca samodzielna i praca w grupie, rozwiązywanie zadań, ćwiczeń, problemów eoreycznych i doświadczalnych), prace samodzielne (projeky, referay, gazeki, prezenacje, przyrządy fizyczne, pomoce dydakyczne, ip.) Udział w konkursach - zależnie od udziału w konkursie. Ocenę dosają uczniowie, kórzy zajęli czołowe miejsca w konkursie. 6. Zeszy przedmioowy - oceniana jes eseyka prowadzenia zeszyu i obecność wszyskich emaów, noaek, rysunków, prac domowych. Uczeń nieobecny ma obowiązek uzupełnić braki. 7. Inne braki Na każdej lekcji za brak zeszyu, podręcznika uczeń orzymuje -. Uczeń musi zgłosić brak zeszyu lub podręcznika przed rozpoczęciem zajęć. Jeśli uczeń zgłasza brak pracy domowej pisemnej spowodowany brakiem zeszyu o jes o rakowane jako brak pracy domowej i uczeń orzymuje - za brak pracy domowej.

4 IV Zasady usalania ocen cząskowych 1. Maksymalną ilość punków przydziela się za bezbłędnie rozwiązane zadanie oraz właściwą meodę rozwiązania. W przypadku niepełnego rozwiązania lub błędów przydziela się za zadanie odpowiednio mniej punków. W celu uzyskania osaecznej oceny za sprawdzian i karkówkę zlicza się ogólną ilość zdobyych punków i ocenia według nasępujących kryeriów: Ocena Norma procenowa Niedosaeczny 0% - 30% Dopuszczający 31% - 49% Dosaeczny 50% - 75% Dobry 76% - 89% Bardzo dobry 90% - 100% Celujący wysawiana jes w przypadku, gdy uczeń spełni wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykona dodakowe zadanie o podwyższonym sopniu rudności, przygoowane przez nauczyciela; V Zasady usalania oceny śródrocznej i rocznej 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wysawiane są z ocen cząskowych. Oceny e nie są średnią arymeyczną ocen cząskowych. Przy wysawianiu oceny śródrocznej (rocznej) uwzględnia się hierarchię ocen cząskowych: Sprawdziany Ćwiczenia prakyczne. Karkówka. Odpowiedź usna. Prace dodakowe. Ocena osiągnięć w konkursach informaycznych. Zeszy 2. Ocena roczna jes oceną podsumowującą osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym. 3. Każda wysawiona ocena śródroczna lub roczna jes jawna i uzasadniona przez nauczyciela. Przy wysawianiu śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

5 VI Tryb poprawiania proponowanej oceny półrocznej lub rocznej Uczeń może poprawiać proponowaną ocenę o jeden sopień na nasępujących warunkach: co najmniej na 2 ygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń (rodzic, opiekun prawny) składa do nauczyciela pisemny wniosek o poprawę oceny, formę poprawy usala nauczyciel, poprawa obejmuje swoim zakresem maeriał nauczania z całego I półrocza lub roku, poprawa odbywa się w erminie usalonym przez nauczyciela, nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na poprawę równoznaczne jes z odsąpieniem od poprawy, w wyniku poprawy uczeń może orzymać ocenę o jeden sopień wyższą od proponowanej, wysawiona ocena roczna nie może być niższa od proponowanej niezależnie od wyniku poprawy uczeń, kóry nie uczesniczył we wszyskich sprawdzianach lub nie wykonał wszyskich wymaganych prac nie może sarać się o podwyższenie oceny półrocznej lub rocznej z przedmiou. VII Ogólne kryeria oceniania z fizyki. Uczeń orzymuje: ocenę niedosaeczną gdy: nie opanował wiadomości eoreycznych, w sopniu pozwalającym na konynuację nauki przedmiou, popełnia poważne błędy meryoryczne, myli pojęcia fizyczne i ich jednoski, nie porafi rozwiązywać prosych zadań obliczeniowych, nie umie opisywać zjawisk fizycznych, kóre były omawiane bądź prezenowane na lekcjach, nie pracował sysemaycznie, częso nie odrabiał prac domowych i był nie przygoowany do lekcji. ocenę dopuszczającą gdy: opanował wiadomości eoreyczne, chociaż popełnia drobne błędy podczas prezenowania ich w formie słownej lub za pomocą wzorów; błędy porafi skorygować przy pomocy nauczyciela, zna podsawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy przy ich definiowaniu, porafi opisać omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne i doświadczenia wykonane w szkole lub w domu, porafi rozwiązywać ypowe zadania obliczeniowe o niewielkim sopniu rudności (wymagające podsawienia do jednego wzoru); porafi wybrać porzebne przyrządy pomiarowe i wykonać prose doświadczenia i pomiary, akywnie uczesniczy w lekcji i sysemaycznie odrabia prace domowe.

6 ocenę dosaeczną gdy: opanował wiadomości eoreyczne, zna podsawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednoski, porafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależności między wielkościami fizycznymi, porafi opisać wykonywane na lekcjach doświadczenia, porafi planować i wykonywać doświadczenia oraz opracowywać wyniki i formułować wnioski, porafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o średnim sopniu rudności chociaż popełnia drobne błędy obliczeniowe; umie odczyywać i sporządzać wykresy; akywnie uczesniczy w lekcji i sysemaycznie odrabia prace domowe. ocenę dobrą jeśli spełnił wymagania podsawowe, a ponado: porafi wyjaśnić ćwiczenia, pokazy wykonywane na lekcjach, porafi kojarzyć zjawiska, poprawnie analizować przyczyny i skuki zdarzeń oraz wyciągać z nich wnioski, porafi planować doświadczenia i na podsawie znajomości praw fizyki przewidywać ich przebieg, porafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia kilku wzorów, porafi odczyywać i sporządzać wykresy. ocenę bardzo dobrą gdy: opanował wiadomości eoreyczne przewidziane w programie, zna podsawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednoski oraz sprawnie się nimi posługuje, porafi poprawnie inerpreować zjawiska fizyczne, porafi projekować i wykonywać doświadczenia, porafi opracowywać i inerpreować wyniki doświadczeń, porafi poprawnie odczyywać, sporządzać i przekszałcać wykresy, porafi organizować swoją naukę i pracę na lekcji oraz współpracować w zespole uczniowskim, porafi samodzielnie korzysać z różnych źródeł informacji, porafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o dużym sopniu rudności, akywnie uczesniczy w lekcjach i sysemaycznie odrabia prace domowe, dosrzega i porafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami nauki oraz zasosowania wiedzy fizycznej w echnice. Wymagania wykraczające, na ocenę celującą, spełnia uczeń, kóry spełnił wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wyróżnia się w przynajmniej jednym z podanych punków: bezbłędnie rozwiązuje zadania podczas sprawdzianów i prac klasowych, ineresuje się określoną dziedziną fizyki, samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej,

7 prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedsawia je w formie projeków uczniowskich czy sprawozdań z prac naukowobadawczych, samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydakyczne, uczesniczy i odnosi sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach z fizyki. VIII SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Wykonujemy pomiary Tema według programu 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.2. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie gęsości subsancji Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość, emperaurę, czas, szybkość i masę (8.12) podaje zakres pomiarowy przyrządu (8.12) przelicza jednoski długości, czasu i masy (8.4) mierzy warość siły w niuonach za pomocą siłomierza (8.12) oblicza warość ciężaru posługując się wzorem F = mg (1.9) c odczyuje gęsość subsancji z abeli (8.6) na podsawie gęsości podaje masę określonej objęości danej subsancji? mierzy objęość ciał o nieregularnych kszałach za pomocą menzurki (9.1) Wymagania podsawowe (dosaeczna) wymienia jednoski wszyskich mierzonych wielkości (8.12) podaje dokładność przyrządu (8.10) oblicza warość najbardziej zbliżoną do rzeczywisej warości mierzonej wielkości, jako średnią arymeyczną wyników (8.11) wykazuje doświadczalnie, że warość siły ciężkości jes wpros proporcjonalna do masy ciała (8.7) uzasadnia porzebę wprowadzenia siły jako wielkości wekorowej (I) wyznacza doświadczalnie gęsość ciała sałego o regularnych kszałach (9.1, 8.1, 8.10, 8.11, 8.12) wyznacza doświadczalnie gęsość cieczy (9.1) oblicza gęsość subsancji ze Wymagania rozszerzone (dobra) wyjaśnia na przykładach przyczyny wysępowania niepewności pomiarowych (8.10) zapisuje różnice między warością końcową i począkowa wielkości fizycznej (np. D l ) (8.11) wyjaśnia, co o znaczy wyzerować przyrząd pomiarowy (8.12) podaje cechy wielkości wekorowej (I) przekszałca wzór Fc = mg i oblicza masę ciała, znając warość jego ciężaru (1.9) przelicza gęsość wyrażoną w kg/m 3 na g/cm 3 i na odwró (8.4) m przekszałca wzór r = V i oblicza każdą z wielkości fizycznych w ym wzorze (3.4) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca)) wyjaśnia pojęcie szacowania warości wielkości fizycznej (8.3) wyjaśnia, co o jes rząd wielkości zapisuje wynik pomiaru bezpośredniego wraz z niepewnością? wymienia jednoski podsawowe SI rysuje wekor obrazujący siłę o zadanej warości (przyjmując odpowiednią jednoskę) (1.9) zaokrągla wynik pomiaru pośredniego do dwóch cyfr znaczących(8.11) wyjaśnia, czym różni się mierzenie wielkości fizycznej od jej wyznaczania (pomiaru pośredniego) (8.12)

8 1.4. Pomiar ciśnienia 1.5. Sporządzamy wykresy pokazuje na przykładach, że skuek nacisku ciał na podłoże zależy od wielkości powierzchni zeknięcia podaje jednoskę ciśnienia i jej wielokroności (3.6) mierzy ciśnienie amosferyczne za pomocą baromeru (3.6) na podsawie wyników zgromadzonych w abeli sporządza wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej w podanym wcześniej układzie osi (8.8) związku m r = (3.4) V podaje jednoski gęsości wykazuje, że skuek nacisku na podłoże, ciała o ciężarze F c zależy od wielkości powierzchni zeknięcia ciała z podłożem (3.6) oblicza ciśnienie za pomocą F wzoru p = (3.6) S przelicza jednoski ciśnienia (8.4) mierzy ciśnienie w oponie samochodowej (3.6) na podsawie wyników zgromadzonych w abeli sporządza samodzielnie wykres zależności jednej wielkości fizycznej od drugiej? F przekszałca wzór p = S i oblicza każdą z wielkości wysępujących w ym wzorze (3.6) opisuje zależność ciśnienia amosferycznego od wysokości nad poziomem morza (3.6) rozpoznaje zjawiska, w kórych isoną rolę odgrywa ciśnienie amosferyczne i urządzenia, do działania, kórych jes ono niezbędne (3.6) wykazuje, że jeśli dwie wielkości są do siebie wpros proporcjonalne, o wykres zależności jednej od drugiej jes półprosą wychodzącą z począku układu osi (8.7) wyjaśnia zasadę działania wybranego urządzenia, w kórym isoną rolę odgrywa ciśnienie wyznacza doświadczalnie ciśnienie amosferyczne za pomocą srzykawki i siłomierza (3.6, 8.12) wyciąga wnioski o warościach wielkości fizycznych na podsawie kąa nachylenia wykresu do osi poziomej (8.8) 2. Niekóre właściwości fizyczne ciał Tema według programu 2.1. Trzy sany skupienia ciał Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia sany skupienia ciał i podaje ich przykłady (3.1) podaje przykłady ciał kruchych, sprężysych i plasycznych (3.1) Wymagania podsawowe (dosaeczna) opisuje sałość objęości i nieściśliwość cieczy (3.1) wykazuje doświadczalnie ściśliwość gazów (3.1) Wymagania rozszerzone (dobra) wykazuje doświadczalnie zachowanie objęości ciała sałego przy zmianie jego kszału (8.12) podaje przykłady zmian właściwości ciał spowodowanych zmianą emperaury i skuki spowodowane przez ę zmianę (3.1) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) opisuje właściwości plazmy (3.1)

9 2.2. Zmiany sanów skupienia ciał 2.3. Rozszerzalność emperaurowa ciał podaje przykłady opnienia, krzepnięcia, parowania (2.9) podaje emperaury krzepnięcia i wrzenia wody (2.9) odczyuje z abeli emperaury opnienia i wrzenia (2.9) podaje przykłady rozszerzalności emperaurowej w życiu codziennym i echnice (3.1) wymienia i opisuje zmiany sanów skupienia ciał (2.9) odróżnia wodę w sanie gazowym (jako niewidoczną) od mgły i chmur (2.9) podaje przykłady skraplania, sublimacji i resublimacji (2.9) podaje przykłady rozszerzalności emperaurowej ciał sałych, cieczy i gazów (3.1) opisuje anomalną rozszerzalność wody i jej znaczenie w przyrodzie (3.1) opisuje zachowanie aśmy bimealicznej przy jej ogrzewaniu (3.1) opisuje zależność emperaury wrzenia od ciśnienia (2.9) opisuje zależność szybkości parowania od emperaury (2.9) wykazuje doświadczalnie zmiany objęości ciał podczas krzepnięcia (8.1) za pomocą symboli D l i D lub D V i D zapisuje fak, że przyros długości druów lub objęości cieczy jes wpros proporcjonalny do przyrosu emperaury (8.7) wykorzysuje do obliczeń prosą proporcjonalność przyrosu długości do przyrosu emperaury (8.7) wyjaśnia przyczyny skraplania pary wodnej zawarej w powierzu, np. na okularach, szklankach i powierdza o doświadczalnie (2.9) wyjaśnia zachowanie aśmy bimealicznej podczas jej ogrzewania (3.1) wymienia zasosowania prakyczne aśmy bimealicznej (3.1) 3. Cząseczkowa budowa ciał Tema według programu 3.1. Sprawdzamy prawdziwość hipoezy o cząseczkowej budowie ciał Wymagania konieczne (dopuszczająca) podaje przykłady dyfuzji w cieczach i gazach Wymagania podsawowe (dosaeczna) opisuje doświadczenie uzasadniające hipoezę o cząseczkowej budowie ciał (8.1) opisuje zjawisko dyfuzji (3.1) przelicza emperaurę wyrażoną w skali Celsjusza na ę samą emperaurę w skali Kelvina i na odwró (8.4) Wymagania rozszerzone (dobra) wykazuje doświadczalnie zależność szybkości dyfuzji od emperaury (8.1) opisuje związek średniej szybkości cząseczek gazu lub cieczy z jego emperaurą (8.9) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) wyjaśnia, dlaczego dyfuzja w cieczach przebiega wolniej niż w gazach uzasadnia wprowadzenie skali Kelvina (8.2) opisuje ruchy Browna 3.2. Siły międzycząseczkowe podaje przyczyny ego, że ciała sałe i ciecze nie rozpadają się na oddzielne cząseczki (3.5) na wybranym przykładzie opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego, demonsrując odpowiednie doświadczenie (3.5) wyjaśnia rolę mydła i deergenów (3.5) podaje przykłady działania sił spójności i sił przylegania (3.5) podaje przykłady wykorzysania zjawiska włoskowaości w przyrodzie (8.2) wyjaśnia zjawisko menisku wklęsłego i włoskowaości (8.2)

10 3.3. Różnice w cząseczkowej budowie ciał sałych, cieczy i gazów podaje przykłady pierwiasków i związków chemicznych (3.1) wyjaśnia, dlaczego gazy są ściśliwe a ciała sałe nie? podaje przykłady aomów i cząseczek (3.1) opisuje różnice w budowie ciał sałych, cieczy i gazów (3.1) wyjaśnia pojęcia: aomu, cząseczki, pierwiaska i związku chemicznego (3.1) objaśnia, co o znaczy, że ciało sałe ma budowę krysaliczną (3.2) doświadczalnie szacuje średnicę cząseczki oleju (8.1) 3.4. Od czego zależy ciśnienie gazu w zamknięym zbiorniku? podaje przykłady sposobów, kórymi można zmienić ciśnienie gazu w zamknięym zbiorniku, np. w dęce rowerowej (3.6) wyjaśnia, dlaczego na wewnęrzne ściany zbiornika gaz wywiera parcie (3.6) wyjaśnia, dlaczego ciśnienie gazu w zbiorniku zamknięym zależy od ilości gazu, jego objęości i emperaury (3.6) 4. Jak opisujemy ruch? Tema według programu 4.1, 4.2. Układ odniesienia. Tor ruchu, droga Wymagania konieczne (dopuszczająca) rozróżnia pojęcia or ruchu i droga (1.1) klasyfikuje ruchy ze względu na kszał oru (1.1) Wymagania podsawowe (dosaeczna) opisuje ruch ciała w podanym układzie odniesienia (1.1) Wymagania rozszerzone (dobra) obiera układ odniesienia i opisuje ruch prosoliniowy w ym układzie (1.1) opisuje położenie ciała za pomocą współrzędnej x (1.1) oblicza przebyą przez ciało drogę ruchem prosoliniowym jako s = x2 - x1 = D x (1.1) Wymagania dopełniające (b. dobra i celująca) wyjaśnia, co o znaczy, że spoczynek i ruch są względne (1.1) rozróżnia drogę i przemieszczenie 4.3. Ruch prosoliniowy jednosajny Warość prędkości (szybkość) ciała w ruchu jednosajnym prosoliniowym wymienia cechy charakeryzujące ruch prosoliniowy jednosajny (1.1) s zapisuje wzór u= i nazywa wysępujące w nim wielkości (1.1) oblicza warość prędkości ze na podsawie różnych wykresów ( ) s odczyuje drogę przebywaną przez ciało w różnych odsępach czasu (1.2) oblicza drogę przebyą przez ciało na podsawie wykresu zależności u ( ) warość prędkości w km/h wyraża w m/s i na odwró (8.4) doświadczalnie bada ruch jednosajny prosoliniowy i formułuje wniosek s ~ (9.12) sporządza wykres zależności ( ) s na podsawie wyników doświadczenia zgromadzonych w abeli (8.8) sporządza wykres zależności u ( ) na podsawie danych z abeli (8.8) podaje inerpreację fizyczną pojęcia szybkości (1.2) wykonuje zadania obliczeniowe, oblicza czas, wiedząc że s ~ wykonuje zadania obliczeniowe, s korzysając ze wzoru u= i wykresów s() i ()

11 Prędkość w ruchu jednosajnym prosoliniowym 4.5. Średnia warość prędkości (średnia szybkość). Prędkość chwilowa 4.6. Ruch prosoliniowy jednosajnie przyspieszony 4.7. Przyspieszenie w ruchu prosoliniowym jednosajnie przyspieszonym 4.8. Droga w ruchu jednosajnie przyspieszonym wzoru s s u= (1.1) przekszałca wzór u= i oblicza każdą z wysępujących w nim wielkości (1.1, 8.5) na przykładzie wymienia cechy prędkości, jako wielkości wekorowej (1.1) oblicza średnią warość prędkości s u śr = (1.5) wyznacza doświadczalnie średnią warość prędkości biegu lub pływania lub jazdy na rowerze (9.2) podaje przykłady ruchu przyspieszonego i opóźnionego (1.6) podaje warość przyspieszenia ziemskiego (1.6) podaje przykłady ruchu jednosajnie przyspieszonego (1.6)? uzasadnia porzebę wprowadzenia do opisu ruchu wielkości wekorowej prędkości (1.1) planuje czas podróży na podsawie mapy i oszacowanej średniej szybkości pojazdu (1.5) odróżnia średnią warość prędkości od chwilowej warości prędkości (1.5) opisuje ruch jednosajnie przyspieszony (1.6) z wykresu zależności u ( ) odczyuje przyrosy szybkości w określonych jednakowych odsępach czasu (1.6, 8.8) podaje wzór na warość u- u0 przyspieszenia a = (1.6) podaje jednoski przyspieszenia (1.6) posługuje się pojęciem warości przyspieszenia do opisu ruchu jednosajnie przyspieszonego (1.6) opisuje ruch prosoliniowy jednosajny używając pojęcia prędkości (1.1) wyjaśnia, że pojęcie prędkość w znaczeniu fizycznym o prędkość chwilowa (1.5) wykonuje zadania obliczeniowe, posługując się średnią warością prędkości (1.5) sporządza wykres zależności u ( ) dla ruchu jednosajnie przyspieszonego (8.8) u- u0 przekszałca wzór a = i oblicza każdą wielkość z ego wzoru (1.6, 8.5) sporządza wykres zależności ( ) a dla ruchu jednosajnie przyspieszonego (8.8) podaje inerpreację fizyczną pojęcia przyspieszenia (1.6) podaje przykład dwóch wekorów przeciwnych (1.1) rysuje wekor obrazujący prędkość o zadanej warości (przyjmując odpowiednią jednoskę) (1.1) podaje definicję prędkości średniej opisuje ruch, w kórym warość przemieszczenia jes równa drodze odróżnia warość średniej prędkości od średniej warości prędkości usala rodzaj ruchu na podsawie wykresów (), odczyuje przyrosy szybkości w podanych odsępach czasu? sporządza wykres zależności (), znając warość przyspieszenia oblicza drogę przebyą ruchem jednosajnie przyspieszonym na podsawie wykresu ()

12 4.9. Ruch jednosajnie opóźniony opisuje ruch jednosajnie opóźniony oblicza drogę do chwili zarzymania się na podsawie wykresu () wyjaśnia, dlaczego do obliczeń doyczących ruchu opóźnionego nie można sosować wzoru na warość przyspieszenia W odpowiednich miejscach w nawiasach podano numery doświadczeń obowiązkowych zgodnie z podsawą programową. Umiejęności wymienione w wymaganiach przekrojowych nauczyciel kszałuje na każdej lekcji i przy każdej sprzyjającej okazji.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I Wymagania konieczne ocena dopuszczająca wie że długość i odległość mierzymy w milimerach cenymerach merach lub kilomerach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki

Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki Przedmiotowy system oceniania w klasach I- III gimnazjum z fizyki I. Zasady systemu oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie gęsości subsancji wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość,

Bardziej szczegółowo

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar

Bardziej szczegółowo

KLASA 1. 1. Wykonujemy pomiary. Wymagania ponadpodstawowe

KLASA 1. 1. Wykonujemy pomiary. Wymagania ponadpodstawowe KLASA 1 1. Wykonujemy pomiary Tema lekcji Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie gęsości subsancji Pomiar ciśnienia wymienia przyrządy, za pomocą kórych

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (Plan wynikowy)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (Plan wynikowy) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (Plan wynikowy) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości

Bardziej szczegółowo

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne)

8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 8. Zakładane osiągnięcia ucznia (wymagania edukacyjne) 1 Lekcja wsępna 1. Wykonujemy pomiary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień Pomiar warości siły ciężkości Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w roku szkolnym 2012/2013 w Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej 1. Wykonujemy pomiary Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wielkości fizyczne, kóre

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą kórych mierzymy długość, emperaurę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednoski

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świa fizyki 1. Wykonujemy pomiary Tema według 1.1. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz na co dzień 1.. Pomiar warości siły ciężkości 1.3. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie Fizyka

Przedmiotowe ocenianie Fizyka Przedmioowe ocenianie Fizyka 1. Przedmioowe ocenianie obejmuje ocenę wiadomości, umiejęności i posaw uczniów. Ocenianie odbywa się w sześciosopniowej skali ocen: celujący, bardzo dobry, dobry, dosaeczny,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZADADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZADADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZADADY OCENIANIA Z FIZYKI Małgorzata Zawadzka 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z fizyki obejmują ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA FIZYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ks. prof. JÓZEFA TISCHNERA w CHRZANOWIE.

PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ks. prof. JÓZEFA TISCHNERA w CHRZANOWIE. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ks. prof. JÓZEFA TISCHNERA w CHRZANOWIE. 1. Wykonujemy pomiary Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum. Wielkości fizyczne, kóre mierzysz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki Przedmioowy Sysem Oceniania z Fizyki 1. Z dniem 31.08.2015 Gimnazjum nr 1 w Lubinie wprowadza Przedmioowy Sysem Oceniania z fizyki w klasach gimnazjum I III sanowiący załącznik do Wewnąrzszkolnego Sysemu

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa II

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa II (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa II 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryeriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Jak opisujemy ruch? (1.1, 1., 1.5, 1.6,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa 2 i 3. 1. Podstawa programowa

Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa 2 i 3. 1. Podstawa programowa Wymagania edukacyjne z fizyki- klasa 2 i 3 1. Podsawa programowa Cele kszałcenia wymagania ogólne I. Wykorzysanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prosych zadań obliczeniowych.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ. Świat fizyki. Program nauczania AUTOR: WYDAWNICTWO ZAMKOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ. Świat fizyki. Program nauczania AUTOR: WYDAWNICTWO ZAMKOR ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWO GIMNAZJALNYCH IM. JANA PAWŁA II W ŁOSOSINIE DOLNEJ Świa fizyki Program nauczania AUTOR: WYDAWNICTWO ZAMKOR Z MODYFIKACJĄ MAŁGORZATY JAŚKIEWICZ Podręcznik : Świa fizyki, 11/1/2009,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era

Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Wymagania na poszczególne oceny Fizyka, kl. I, Podręcznik Spotkania z fizyką, Nowa Era Tematy lekcji Fizyka jako nauka Przyrodnicza Rodzaje i skutki oddziaływań. Wzajemność oddziaływań Siła i jej cechy.

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki rok szkolny 2009/2010

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki rok szkolny 2009/2010 Przedmioowy Sysem Oceniania z Fizyki rok szkolny 2009/2010 1. Z dniem 31.08.2009 w Gimnazjum nr 1 w Lubinie wprowadza Przedmioowy Sysem Oceniania z fizyki w klasach gimnazjum I III sanowiący załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego.

1. Świat fizyki - wykazać, że fizyka jest podstawą postępu technicznego. Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o śmiałości stawiania pytań Wiadomości Umiejętności Wymagania programowe K + P - konieczne + podstawowe R - rozszerzające D - dopełniające Kategorie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IA GIMNAZJUM Opracowany na podstawie: -podstawy programowej -programu nauczania Fizyki w gimnazjum -Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązujących

Bardziej szczegółowo

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA I PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA 1 Oddziaływania WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Przedmiotowe Ocenianie część 1 nowej wersji cyklu Ciekawa fizyka zgodnego z NPP Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych Temat lekcji w podręczniku 1. Czym zajmuje się fizyka, czyli o

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny, i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w Publicznym Gimnazjum w Rajczy. Zespół Szkół w Rajczy. rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w Publicznym Gimnazjum w Rajczy. Zespół Szkół w Rajczy. rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Rajczy Zespół Szkół w Rajczy rok szkolny 2015/2016 Realizowane programy: Spotkania z fizyką wyd. Nowa Era - klasy drugie i trzecie Świat

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA

Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum. Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: MATEMATYKA Rok szkolny: 2015/2016 Przedmiot: matematyka- poziom podstawowy i rozszerzony. Nauczyciele: A.

Bardziej szczegółowo

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające

Kategorie celów poznawczych. Wymagania programowe. Uczeń umie: K + P konieczne + podstawowe R rozszerzające D dopełniające 1. Przedmiotowy system oceniania. Część 1 Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii na rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii na rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii na rok szkolny 2015/2016 1. Ocenianie ma na celu przede wszystkim informowanie samych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli o osiągnięciach, postępach, trudnościach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Fizyka klasa 2 1. Oceny ustalane są według statutu i PSO. 2. Ocenie podlegają: - odpowiedzi ustne waga 2 - odpowiedzi pisemne: sprawdziany z działu waga 3, kartkówki waga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS 4-6 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W ZAMOŚCIU 1. Kryteria ocen i osiągnięć uczniów. Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA CHEMIA OBSZARY AKTYWNOŚCI Na lekcjach chemii oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć chemicznych i znajomości ich definicji. 2. Znajomość i

Bardziej szczegółowo

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. W procesie dydaktycznym oceniane są wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMII DLA KLASY I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy II edukacyjne z fizyki dla klasy II edukacyjne z fizyki dla klasy II gimnazjum opare na programie nauczania Świa fizyki, auorswa B. Sagnowskiej (wersja 2), wydawnicwa Zamkor, 4. Jak opisujemy ruch? 4.1, 4.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I. WYMAGANIA EDUKACYJNE/ OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I. WYMAGANIA EDUKACYJNE/ OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I, II, III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU I. WYMAGANIA EDUKACYJNE/ OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA Uczeń oceniany jest za posiadane wiadomości i umiejętności zdobywane

Bardziej szczegółowo

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika

Tabela wymagań programowych i kategorii celów poznawczych do części 1. podręcznika 1 Przedmiotowy system oceniania Proponowany system oceniania uczniów uczących się fizyki w gimnazjum ma ułatwić nauczycielowi codzienną pracę oraz pomóc w tak trudnym elemencie pracy dydaktycznej, jakim

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Matematyka 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. celujący Uczeń posiada wiedzę i umiejętności w 100% odzwierciedlające program nauczania matematyki w danej klasie. Poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM. M. REJA W BIELSKU BIAŁEJ SPOSÓB I KRYTERIA OCENIANIA POSTĘPÓW UCZNIA. Program nauczania zajęć technicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODTSAWOWEJ W WÓLCE HYŻNEŃSKIEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. edukacja dla bezpieczeństwa OCENIANIE PRZEDMIOTOWE edukacja dla bezpieczeństwa I Ocenianie bieżące 1. Formy aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu i ocenianiu 1. Ustne: a) ocena z odpowiedzi ustnej; obejmuje zakres materiału z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE biologia gimnazjum Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania biologii w danej klasie - potrafi zdobytą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w ZSEiL W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: Anna Janek PG w Rudzie Wielkiej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum opracowany został na podstawie: 1. Statutu Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWE SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWE SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej Rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM Barbara Jasicka nauczyciel fizyki Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp. SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI W GIMNAZJUM I. MODUŁ TEMATYCZNY : Jak opisujemy ruch? II. TEMAT : Wyznaczenie prędkości przemieszczania się za

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne:

mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI klasa I Gimnazjum mgr Beata Radwan I Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KL. IV-VI Przy wystawianiu oceny z techniki brany jest pod uwagę proces uczenia się, wkład pracy ucznia, jego zainteresowania, chęci, zaangażowanie na lekcji,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Technika. klasy IV-VI Szkoła Podstawowa Nr 12 w Lubinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Technika klasy IV-VI Opracowała: Jolanta Wróblewska CELE: 1.Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - FIZYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - FIZYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - FIZYKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z fizyki ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. PSO z fizyki jest zgodny z obowiązującym od 1

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum

Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Zasady przedmiotowego oceniania z języka polskiego w gimnazjum Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII Przedmiot: CHEMIA Imię i nazwisko nauczyciela: Marta Raczyńska-Żak Klasy: I-III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Rozkład i Wymagania KLASA III

Rozkład i Wymagania KLASA III Rozkład i Wymagania KLASA III 10. Prąd Lp. Tema lekcji Wymagania konieczne 87 Prąd w mealach. Napięcie elekryczne opisuje przepływ w przewodnikach, jako ruch elekronów swobodnych posługuje się inuicyjnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA BIOLOGIA 1.CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA -poinformowanie ucznia o postępach i osiągnięciach edukacyjnych - pobudzenie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016

Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymagania programowe na poszczególne oceny Z FIZYKI dla KLASY I ROK SZKOLNY 2015/2016 Sporządzony zgodnie z podstawą wprowadzoną rozporządzeniem MEN z 23 grudnia 2008r., według Programu nauczania dla gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI Przedmiotowy system oceniania z fizyki sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolne ocenianie. 2. Podstawę programową. Nauczanie fizyki jest zgodne z Programem nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości i wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA dla przedmiotów nauczania: INFORMATYKA SYSTEMY OPERACYJNE URZADZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ SIECI KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych Przedmiotowy System Oceniania z muzyki i zajęć artystycznych ROK SZKOLNY 2015/2016 I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z przedmiotu fizyka w ZSZ w SOSW w Węgorzewie

Przedmiotowy system oceniania. z przedmiotu fizyka w ZSZ w SOSW w Węgorzewie Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu fizyka w ZSZ w SOSW w Węgorzewie 1 1.Wstęp Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości określone programem nauczania. Wykaz wiadomości i umiejętności podawany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA I

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA I Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika To jest fizyka Nowa Era KLASA I Rozdział I. Pierwsze spotkanie z fizyką Temat według programu Temat 1. Czym zajmuje się fizyka Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego.

Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Wymagania edukacyjne z fizyki II klasa Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. I. Wymagania programowe 1. Obserwowanie i opisywanie zjawisk fizycznych i astronomicznych. 2. Posługiwanie się metodami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody dla klasy IV - VI Ogólne zasady oceniania:

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody dla klasy IV - VI Ogólne zasady oceniania: Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody dla klasy IV - VI Ogólne zasady oceniania: 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniówi rodziców o wymaganiach edukacyjnych z przyrody oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Każdy uczeń ma prawo zdobywać wiedzę na lekcjach matematyki, rozwijać ją i utrwalać samodzielną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY Cele oceniania Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności kształcenia, ale także wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK POLSKI KLASY I - III GIMNAZJUM Cele oceniania w przedmiocie: diagnozowanie umiejętności ucznia, dostarczanie informacji o wynikach nauczania rodzicom, motywowanie

Bardziej szczegółowo