Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski"

Transkrypt

1 Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Stoczek Łukowski, czerwiec 25 Strona

2 WPROWADZENIE Warsztaty nt. oceny jakości współpracy w mieście Stoczek Łukowski przeprowadzone zostały w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi - wdrożenie modelu współpracy w 6 gminach powiatu łukowskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, realizowanego przez Fundację EOS. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Ponadto w dyskusji nad opracowanym materiałem uczestniczyli przedstawiciele UM. Lp. Imię i Nazwisko Organizacja/Instytucja Hanna Romańska Celej Urząd Miasta Agnieszka Barej Ewa Buczyńska Zbigniew Drosia Maciej Moreń Łukasz Szczepańczyk Bożena Szczepańczyk Krystyna Salamonik Grazyna Mazurek Klub 5 plus LKS Dwernicki Stoczek Łukowski Urząd Miasta CLub Weteranów Szos Stowarzyszenie Inkubator Społecznej Kreatywności ULKS Szkoła Podstawowa MOPS ULKS Gimnazjum Przedstawienie podstawowych danych obrazujących wzajemne relacje między organizacjami pozarządowymi NGO a administracją samorządową JST. W tym np. informacji o: liczbie organizacji pozarządowych Na terenie miasta Stoczek Łukowski funkcjonują następujące organizacje: LKS Dwernicki Stoczek Łukowski, Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe Aves, OSP w Stoczku Łukowskim, ULKS przy SP w Stoczku Łukowskim, ULKS przy Gimnazjum w Stoczku Łukowskim, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych Promyk, Stowarzyszenie Bez Barier, Towarzystwo Przyjaciół Stoczka, Club Weteranów Szos (stowarzyszenie zwykłe), oraz grupy nieformalna Klub 5+ i Klub Motocyklowy Armaty Ponadto na terenie miasta działa Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział Akcji Katolickiej oraz oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. liczbie konkursów zorganizowanych oraz wielkości środków przekazywanych organizacjom w ten sposób, Strona 2

3 W roku 25 ogłoszono jeden konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Kwota przeznaczona na konkurs wyniosła 6 tys. zł. W roku bieżącym na działalność LKS DWERNICKI przekazano kwotę w wysokości 54 tys. zł, zaś na działalność STS AVES kwotę 6 tys. zł wielkości środków przekazanych organizacjom w innym trybie niż konkursy, W roku bieżącym organizacjom pozarządowym nie przekazano środków finansowych w innym trybie niż konkursy dzierżawionych/użyczanych organizacjom nieruchomościach, Na dzień dzisiejszy Miasto ma podpisane dwie umowy użyczenia z organizacjami pozarządowymi, tj. umowa użyczenia budynku z Clubem Weteranów Szos ( lat) i umowa użyczenia boiska do piłki plażowej ze Stoczkowskim Towarzystwem Sportowym AVES (5 lat). liczbie zawartych umów (w tym w szczególności umów wieloletnich), W roku 25 Miasto zawarło dwie umowy na realizację zadań publicznych pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. liczbie i aktywności ciał konsultacyjnych, rad, zespołów itp., Zespół interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie (przedstawicie NGO) programie współpracy i przebiegu prac nad tym dokumentem (w tym w szczególności o przebiegu konsultacji i terminie jego przyjęcia), W dniu 5 października 24 roku Burmistrz Miasta wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego. W dniu 24 października 24 roku Program współpracy został dostarczony organizacjom pozarządowym oraz został udostępniony na stronie internetowej Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W dniu 2 listopada 25 roku spisany został protokół z przeprowadzonych konsultacji. Program przyjęty został na sesji Rady Miasta w dniu 3 listopada 24 roku. liczbie przypadków, w których organizacje włączają się w prace nad projektami prawa lokalnego, dokumentami strategicznymi (planami, programami, strategiami itp.), konkretnymi decyzjami, czy zasiadają w zespołach, radach, komitetach, ciałach konsultacyjnych itp. Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Stoczek Łukowski uczestniczyły w konsultacjach programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Strategii Rozwoju Miasta Warsztaty samooceny: Warsztaty składały się z dyskusji moderowanej i prezentacji multimedialnej. Wykorzystano listy kontrolne, pytania dotyczące oceny omawianych obszarów współpracy (załącznik ). Dodatkowo przeprowadzone zostały ankiety dot. Oceny jakości współpracy samorządu z Strona 3

4 organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy dokonali ogólnej oceny płaszczyzn współpracy (załącznik 2). Dyskusja prowadzona była w oparciu o model samooceny wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. W ramach badania jakości współpracy samorządu i organizacji, jako dodatkowy element oceny przeprowadzone badania ankietowe. Wyniki badania ankietowego przedstawiają oceniane parametry współpracy z zastosowaniem pięciopunktowej skali ocen. Jakość współpracy w Mieście Stoczek Łukowski Ocena Ogólna ocena jakości współpracy JST - NGO 3,67 Obszar. Ocena zakresu realizowanej współpracy (tworzenie prawa lokalnego, realizacja zadan publicznych, intensywność współpracy) Obszar 2. Ocena administracji samorządowej (aktywność jst w sferze aktywizacji mieszkańców, postawa względem organizacji, wybrane działania jst) Obszar 3. Ocena organizacji pozarządowych (aktywność społeczna mieszkańców, postawa ngo względem jst, wybrane działania organizacji) Obszar 4. Ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy Obszar 5. Ocena rezultatów współpracy (wpływ współpracy jstngo na jakość usług dla mieszkańców, wpływ współpracy na rozwój organizacji) 3,35 3,4 3,7 3,5 3,42 I. Płaszczyzna współpracy: Tworzenie polityk publicznych Ustalenia dotyczące współpracy przy tworzeniu polityk publicznych W mieście Stoczek Łukowski działają stowarzyszenia i grupy nieformalne, oddziały ponadlokalnych organizacji. Aktywną rolę odgrywają kluby sportowe, które corocznie otrzymują dotacje. Nie ma ustalonych zasad uczestnictwa organizacji pozarządowych w procesie diagnozowania kwestii społecznych. W mieście nie działają ciała konsultacyjne czy wspólne zespoły jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych mające na celu np. diagnozowanie problemów, współtworzenie dokumentów planistycznych czy wspólnych projektów. Jedynie przy Zespole interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie uczestniczy Strona 4

5 przedstawiciel ngo. Doraźnie dla potrzeb opracowywania dokumentów planistycznych np. Strategia Rozwoju, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Program Współpracy Samorządu z Organizacjami tworzone SA zespoły robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele organizacji Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje mogą zamieszczać informacje o swoich działaniach. Głównym źródłem informacji o działaniach samorządu jest oficjalna strona internetowa oraz BIP Urzędu Miejskiego. Materiały opracowane i przekazane przez organizacje mogą zostać umieszczone na stronie internetowej UM. Samorząd nie organizuje regularnych spotkań z organizacjami podczas których ustalane byłyby najważniejsze kierunki polityki lokalnej oraz omawiane byłyby również kwestie finansowe. Przyjęto do realizacji procedurę Przygotowywania i aktualizacji dokumentów oraz planów strategicznych. Gmina posiada ujednoliconą procedurę tworzenia dokumentów strategicznych, w tym uwzględniających rolę i miejsce organizacji pozarządowych, umożliwia aktywny udział organizacji i środowisk poprzez prace w odpowiednich zespołach Przyjęta procedura Przygotowywania i aktualizacji dokumentów oraz planów strategicznych. Określone zostały zasady tworzenia dokumentów planistycznych ich monitoringu i oceny realizacji. Sa to nowe mechanizmy wprowadzone w gminie i ocena ich wdrożenia wymaga większego odstępu czasu. W stosowanych formach konsultacji, poza możliwościami zgłaszaniu uwag do opracowanych dokumentów w formie pisemnej lub elektronicznej organizowane są także spotkania otwarte, w których mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Zgłaszaną barierą współpracy w tworzeniu prawa lokalnego jest brak organizowanych spotkań przedstawicieli samorządu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podczas których przekazywane byłyby informacje, ustalane możliwe formy współpracy, wypracowywane wspólnie różnorodne dokumenty. Proponowane rekomendacje w zakresie tworzenia polityk publicznych Organizowanie regularnych spotkań przedstawicieli samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz wzajemne informowanie się o planach i kierunkach działania - przyczyni się do lepszej lokalnej współpracy. Strona 5

6 Utworzenie wspólnych zespołów problemowych z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych o charakterze stałym a nie doraźnym (np. monitoring realizacji zadań publicznych). Włączanie przedstawicieli organizacji w proces wypracowywania dokumentów planistycznych oraz proces diagnozowania problemów społecznych wpłynie docelowo na trafniejsze podejmowanie decyzji przez władze miasta. Prowadzenie szkoleń i spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników jst o roli i znaczeniu konsultacji i współpracy międzysektorowej przyczyni się do integracji środowiska i większego zaangażowania na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców. Umocowanie rozwiązań zapewniających efektywną współpracę samorządu z organizacjami w programie współpracy np. poprzez powołanie wspólnych zespołów pomagających w diagnozowaniu, planowaniu i ocenie realizacji zadań. II. Płaszczyzna współpracy: Realizacja zadań publicznych Ustalenia dotyczące współpracy przy realizacji zadań publicznych Program współpracy w Mieście Stoczek Łukowski ma obecnie charakter roczny. Określa on m.in. pozafinansowe i finansowe formy współpracy oraz zadania priorytetowe Miasto posiada także program Wieloletni, musi być on jednak poprawiony po uwagach zgłoszonych przez organ nadzoru. Uchwalenie tego programu nastąpić ma w okresie letnim. Nie istnieje ogólnodostępna procedura realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej. W zakresie realizacji zadań publicznych przeważają zadania realizowane w trybie konkursów ofert. Miasto przeznaczyło na 25 rok kwotę 6 tys. zł na realizacje zadań z zakresu pożytku publicznego. Środki te zostały przeznaczone tylko na Upowszechnianie kultury fizycznej. Zadania do realizacji mają charakter roczny i skupiają się na tematyce sportowej. W zakresie oceny lokalnej współpracy stosowana jest ocena w oparciu o metodologie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy samorządu z organizacjami. Aktualnie przeprowadzona po raz drugi. Program współpracy zawiera wskaźniki efektywności ilościowej realizowanych zadań publicznych. Procedury kontroli realizacji zadań publicznych zostały określone w standardzie realizacji zadań publicznych. Wprowadzona została procedura Standardy realizacji zadań publicznych, uwzględniająca zasady monitoringu, kontroli i ewaluacji realizowanych zadań Strona 6

7 publicznych. Pozwoli ona na analizowanie efektów realizowanych zadań ze względu na wymiar jakościowy a nie tylko ilościowy jak było do tej pory. Ewaluacja programów i strategii przeprowadzana jest w zakresie określonym w samych programach i strategiach (np. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych/MOPS, Strategia Rozwoju/UM). Raporty w zakresie realizowanych polityk publicznych z wykorzystaniem środków przedstawiane są przez Urząd Miejski Radzie Miasta raz w roku zawsze w I kwartale. Kontrola i ocena realizacji zadań publicznych wynika z umów. Dotąd nie były tworzone i publikowane raporty z oceny realizacji zadań publicznych. Nie było również formalnego obowiązku ewaluowania realizowanych zadań. Aspekty te mogą być wprowadzone w oparciu o nowe regulacje przyjęte przez samorząd (np. Standardy realizacji zadań publicznych, procedura przygotowywania i aktualizacji dokumentów oraz planów strategicznych). Efekty wprowadzonych regulacji będą mogły być widoczne w kolejnych latach Proponowane rekomendacje w zakresie realizacji zadań publicznych Różnorodność potrzeb lokalnych wskazywałaby na potrzebę zmiany dotychczasowej praktyki dotyczącej przeznaczenia środków na realizowanie zadań z zakresu pożytku publicznego - głównie na zadania z zakresu kultury fizycznej. Rozważenie możliwości wprowadzenie umów wieloletnich dla zadań, które co roku realizowane są według tego samego schematu Wprowadzenie zasady opracowywania i publikowania na stronie internetowej UM oceny zawierającej wskaźniki ilościowe i jakościowe z realizowanych programów. Uregulowania i promocji wymagają działania związane z możliwością udzielania dotacji na zapewnienie wkładu własnego przez organizacje ubiegające się o środki zewnętrzne. Rozważenie możliwości realizacji zadań z zastosowaniem trybu inicjatywy lokalnej III. Płaszczyzna współpracy: Rozwijanie Infrastruktury Współpracy Ustalenia dotyczące rozwijanie infrastruktury współpracy Aktualnie brak jest lokalnego systemu wparcia organizacji pozarządowych w mieście. W programie współpracy nie ma zawartych elementów wsparcia w postaci np. szkoleń i doradztwa dla organizacji lub możliwości udzielania pożyczki lub utworzenia Strona 7

8 funduszu na pokrycie wkładu własnego przy ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie projektu. W Urzędzie Miasta powołany został Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje mają możliwości promowania swojej działalności np. podczas uroczystości lokalnych organizowanych przez samorząd. Miasto wspiera wolontariat oraz inicjatywy obywateli ale bez umocowania tego np. w programie współpracy. Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. W tym zakresie wdrażane są w życie przyjęte zasady współpracy z wykorzystaniem form niefinansowych.. Brak jest regulacji w zakresie tworzenia i działania partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych. Proponowane rekomendacje w zakresie rozwoju infrastruktury współpracy Korzyścią dla samorządu jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje na realizację zadań lokalnych. Wskazane byłoby rozwiązanie umożliwiające zapewnienie pokrycia przez samorząd wymaganego w różnych projektach wkładu własnego i stworzenie takiej możliwości w programie współpracy, poprzez dotacje na pokrycie wkładu własnego. Może to wpłynąć na zapewnienie dostępu do środków zewnętrznych dla lokalnych organizacji. Podsumowanie Przeprowadzanie samooceny jakości współpracy samorządu z organizacjami w oparciu o model badania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy jest działaniem służącym polepszaniu wzajemnej współpracy. Wskazane braki oraz oczekiwania partnerów mogą być stosunkowo szybko wyeliminowane poprzez wprowadzanie różnorodnych rozwiązań regulujących wzajemne relacje pomiędzy samorządem i organizacjami. Pomiędzy okresem od wcześniejszej oceny dokonano kilku zmian w prawie lokalnym, których efektem ma być wprowadzanie systemowych rozwiązań we współpracy. Niektóre z kolejnych, możliwych rozwiązań zostały zaproponowane w formie rekomendacji. Zmiany lokalne wymagają czasu i dobrego klimatu do współpracy, wymagają tez ciągłego uczenia się, zmiany mentalności i przyzwyczajeń. Dyskusja nad stanem współpracy lokalnej stanowi bardzo dobre narzędzie, które systematycznie, raz do roku stosowane, może pomagać w tworzeniu warunków do rozwoju lokalnej współpracy i lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Strona 8

9 Załączniki: Załącznik. Listy kontrolne - płaszczyzny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski Załącznik 2. Oceny punktowe dotyczące jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski Załącznik. Listy kontrolne - płaszczyzny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski Tworzenie polityk publicznych Płaszczyzna współpracy Tworzenie polityk publicznych Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie?. Samorząd dysponuje wskaźnikami diagnozy społeczności (np. danymi nt. bezrobocia, warunków mieszkaniowych, aktywności obywatelskiej). 2. Istnieje wspólny samorządowo/pozarządowy zespół ds. diagnozowania problemów lokalnych. 3. Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających na swoim terenie. 4. Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym organizacje mogą zamieszczać informacje. 5. Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają najważniejsze kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również kwestie finansowe. 6. Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/procedura tworzenia strategii, programów, planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych projektów uchwał, a tym samym na wpływanie na kształt polityk publicznych. 7. Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, strategii, programów opisujących miejscowe polityki publiczne. Jeśli dane rozwiązanie występuje, wpisz / zespół ineterdyscyplo narny, doraźnie przy strategii, programie współpracy, brak stałych / docelowo w opracowaniu / Możliwość istnieje Strona 9

10 8. Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami pozarządowymi. 9. Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega konsultacjom co najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom pisemnym i wysłuchaniu).. Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem przyjętych/odrzuconych propozycji i uwag.. Istnieje roczny program współpracy z organizacjami, w którym ujęte są również zasady współpracy przy realizacji lokalnych polityk publicznych. 2. Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów sterujących itp. 3. Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich ewaluacja według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje uczestniczą w ewaluacji planów, strategii i programów. 4. Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów. 5. Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie lokalnych polityk publicznych. / Efekty przyjętych regulacji za jakiś czas Realizacja zadań publicznych. Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne według ustalonych standardów. 2. Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych przez organizacje. 3. Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane organizacjom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a które w innych trybach (np. zamówień publicznych). Realizacja 4. Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące zadań m.in. zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania publicznych wspólnych ofert przez organizacje, czy kryteria wyboru ofert. 5. Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, publicznej infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. Obowiązują w tym zakresie przejrzyste procedury. 6. Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela informacji, szkoli, doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. ich rozliczania). 7. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich Strona

11 rezultaty we współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty). 8. Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem w ramach zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, komitetów sterujących itp. 9. W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji zadań publicznych i jest zawarta w programie współpracy.. Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej. / komisja konkurso wa Strona

12 Rozwijanie infrastruktury współpracy Rozwijanie infrastruktury współpracy. W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące działania na rzecz rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez szkolenia, doradztwo i animacje. 2. Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne wsparcie organizacji możliwość udzielania pożyczek/gwarancji organizacjom lub fundusz wkładu własnego, centrum organizacji pozarządowych. 3. W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z organizacjami. 4. Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez mieszkańców. 5. Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym spotkaniu miejscowych organizacji. 6. Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji pozarządowych. 7. Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach lokalnych wydarzeń (np. festynów). 8. Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i działania partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych. 9. Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane partnerstwo. Załącznik 2. Oceny punktowe dotyczące jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w Mieście Stoczek Łukowski Tworzenie polityk publicznych Płaszczyzna współpracy Tworzenie polityk publicznych Ocena nie się nam dobrze Opis ułatwiający ustalenie oceny Nie diagnozujemy wspólnie problemów i potrzeb mieszkańców, nie wymieniamy się informacjami, nie współtworzymy/konsultujemy istotnych dokumentów, aktów prawa lokalnego, program współpracy to fasada. (Przykładowe oceny) 3 Strona 2

13 2 ocena pośrednia 3 się średnio 4 ocena pośrednia 5 się nam bardzo dobrze Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do -ki lub 3-ki Czasem my ze sobą, ale nieregularnie. Nie wszystkie polityki (w tym dokumenty, prawo lokalne itp.) podlegają konsultacjom. Programy współpracy, choć istnieją, to nie satysfakcjonują jednej ze stron, są sztampowe nie do końca odzwierciedlają lokalne potrzeby, nie zawsze przekładają się na realia. Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki Wspólnie tworzymy wszystkie ważne polityki i dokumenty, konsultujemy je, wymieniamy się informacjami. Programy współpracy odzwierciedlają prawdzie relacje między nami i gwarantują ich poprawność. Realizacja zadań publicznych Realizacja zadań publicznyc h nie się nam dobrze 2 ocena pośrednia 3 się średnio 4 ocena pośrednia 5 się nam bardzo dobrze Samorząd prawie nie organizuje konkursów ani nie zleca organizacjom prawie żadnych zadań. Administracja nie wspiera też organizacji w żaden inny sposób, czy to poprzez udostępnianie lokali, czy innego rodzaju pomocy pozafinansowej. Organizacje nie uczestniczą też w ocenie realizacji zadań. Zupełnie nie są zawierane formalne partnerstwa dla rozwiązywania wspólnych problemów. Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do -ki lub 3-ki Organizowane są nieliczne konkursy dla organizacji pozarządowych, zadania publiczne są też zlecane w innych trybach. Samorząd tylko w niektórych dziedzinach, choć mógłby angażować organizacje w większym zakresie. Sporadycznie udzielane jest wsparcie majątkowe (np. udostępnianie pomieszczeń itp.). Samorząd unika angażowania organizacji w ocenę zadań, sporadycznie zdarza się zawiązywanie partnerstw dla rozwiązania wspólnych problemów. Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki Samorząd regularnie prowadzi konkursy dla organizacji pozarządowych, zleca też zadania publiczne w inny sposób. Co więcej, organizacje realizują zadania w bardzo różnych obszarach. W co najmniej kilku z nich istnieje stabilna współpraca, zawiązywane są formalne partnerstwa w różnych sprawach. Organizacje współuczestniczą w ocenie realizacji zadań publicznych 4 Strona 3

14 Rozwijanie infrastruktury współpracy Rozwijanie infrastruktu ry współpracy nie się nam dobrze 2 ocena pośrednia 3 się średnio 4 ocena pośrednia 5 się nam bardzo dobrze Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pomocy od samorządu lokalu, porad, konsultacji. Nie istnieją żadne instrumenty wspierania pozarządowej infrastruktury (np. fundusz pożyczkowy czy centrum wspierania organizacji itp.). Nie istnieje baza lokalnych organizacji. Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do -ki lub 3-ki Samorząd udziela pewnego wsparcia miejscowym organizacjom. Urzędnicy od czasu do czasu organizują szkolenia i udzielają organizacjom porady. Istnieje gremium/zespół, który można określić jako lokalna rada działalności pożytku publicznego, nie pracuje on (ona) jednak zbyt intensywnie. Tylko niektóre organizacje mają realną szanse skorzystać z innych form wsparcia lokali, sal konferencyjnych, promocji swoich działań poprzez media samorządowe itp. Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki Samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. Organizuje dla nich szkolenia, udziela wsparcia merytorycznego (np. porad prawnych), pomaga w organizacji konferencji, przedstawiciele administracji uczestniczą w spotkaniach środowisk pozarządowych. Organizacje mogą liczyć na pomoc, gdy chcą rozszerzyć swoją działalność, współpracować z innymi samorządami. Intensywnie działa lokalna rada pożytku publicznego/zespoły/fora konsultacyjne itp Strona 4

W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy jak i samorządu.

W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy jak i samorządu. W dniach 30 kwietnia 2015 r. i 11 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy administracji publicznej Gminy Leśniowice z organizacjami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Raport z oceny jakość współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Opracowała: Dorota Krajdocha 1 Wstęp Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego w dniu 11.03.2015 r. spotkania

Bardziej szczegółowo

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Skierbieszów

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Skierbieszów Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Skierbieszów Termin badania fokusowego: 25 czerwiec 2015 Model współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Szczebrzeszyn

Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Szczebrzeszyn Raport badania fokusowego ewaluującego poziom wdrożenia modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Gminie Szczebrzeszyn Termin badania fokusowego: 24 czerwiec 2015 Model współpracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską Raport samooceny wg. Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy WPROWADZENIE Warsztaty nt. oceny jakości współpracy w gminie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r. 1. Metodologia pracy W dniach 13-25.05.2014 na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia... 2014 r.

PROJEKT Załącznik nr 1 do uchwały nr.../2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia... 2014 r. Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wieloletni program współpracy Powiatu Oleckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r.

Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia r. Uchwała Nr / /15 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. 1. Metodologia pracy W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Program współpracy Gminy Stanin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Ilekroć w niniejszym tekście jest mowa o: 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE SPOTKANIA AUTODIAGNOZUJĄCEGO

RAPORT ZE SPOTKANIA AUTODIAGNOZUJĄCEGO Agata Bulicz agata.bulicz@dfop.org.pl RAPORT ZE SPOTKANIA AUTODIAGNOZUJĄCEGO Termin: 29.06.2015r. Miejsce: Książnica Karkonoska, Jelenia Góra Uczestnicy: W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jeleniogórskich

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r.

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ. z dnia. r. Projekt Uchwały UCHWAŁA NR. RADY GMINY RADZIECHOWY - WIEPRZ z dnia. r. w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Radziechowy - Wieprz z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LUBOMIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Wstęp Celem głównym Rocznego Programu Współpracy,

Bardziej szczegółowo

Metryczka do diagnozy współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi wg stanu na dzień 31.12.2013 r

Metryczka do diagnozy współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi wg stanu na dzień 31.12.2013 r Metryczka do diagnozy współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi wg stanu na dzień 31.12.2013 r Liczba organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze: 343 Liczba zorganizowanych konkursów:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MOKRSKO. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MOKRSKO. z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY MOKRSKO z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 listopada 20 II r.

z dnia 21 listopada 20 II r. UCHWALA NR XIII/I03/11 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 listopada 20 II r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W POWIECIE OLECKIM

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W POWIECIE OLECKIM WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W POWIECIE OLECKIM INFORMATOR II MAJ 2015 Szanowni Państwo! Niniejsza publikacja jest wydana w ramach realizacji projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO OŁAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2015 ROK Preambuła Program ten został stworzony przez partnerów społecznych i samorząd w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem doświadczeń,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN. z dnia 14 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/307/14 RADY GMINY SAWIN z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Sawin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU Zał. nr 1 do Uchwały nr XLVI/263/2014 z dnia 25 września 2014r. Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r.

UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r. UCHWAŁA NR VII / /15 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 14 października 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/446/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sulejówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /.. /14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia... 2014 r. Program Współpracy Gminy Siewierz z Organizacjami Pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

ZASADY WSPÓŁPRACY. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach: I Projekt Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. sporządzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DRELÓW z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Drelów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI. z dnia... 2014 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY LYSKI z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

1 Preambuła. 3. W zakresie przyjętych przez Gminę założeń podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2013 Wójta Gminy Borów z dnia 16 września 2013r. Wieloletni program współpracy Gminy Borów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku

UCHWAŁA Nr XLVII / /2014. RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku - P R O J E K T - UCHWAŁA Nr XLVII / /2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia... 2014 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kotlin z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr VIII/56/15 Rady Gminy Zalesie z dnia 03.12.2015r. Roczny Program Współpracy Gminy Zalesie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płaszczyzna 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Płaszczyzna 3 : Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie współtworzenia polityk publicznych (płaszczyzna 1) oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock

Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych przez Gminę Miasto Płock 1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk i publicznych realizowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/ 293 /2014 RADY GMINY LUBYCZA KRÓLEWSKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych opracowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W POWIECIE OLECKIM

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W POWIECIE OLECKIM WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA W POWIECIE OLECKIM INFORMATOR I SIERPIEŃ 2014 Szanowni Państwo! Publikacja, która trafia do rąk Państwa, jest efektem pracy zespołu powołanego do realizacji projektu Standardy

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁYSKI. z dnia 2012 r.

Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁYSKI. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 października 2012 r. Zatwierdzony przez UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁYSKI z dnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łyski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SKÓRZEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr IV/20/2014 Rady Gminy Stanin z dnia 30 grudnia 2014r. Wieloletni Program Współpracy Gminy Stanin z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miechów na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Gminie Krzywda

Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Gminie Krzywda Raport z analizy jakości współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi w Gminie Krzywda w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Krzywda, czerwiec 2015 Strona 1 Lokalny Indeks Jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XV/61/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Nieborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V.29.2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. 1 Cele Programu Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/234/2014 Rady Gminy Łaziska z dnia 07 listopada 2014 r. Program współpracy Gminy Łaziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (PROJEKT) Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.72.2014 Burmistrza Tłuszcza z dnia 28 sierpnia 2014 r. Program Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014.

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2014. I. W S T Ę P 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 PROJEKT Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Roczny program współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2014

Bardziej szczegółowo

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ:

B) ORGANIZACYJNEJ, POPRZEZ: STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, 1) RADA MIEJSKA W BĘDZINIE I JEJ KOMISJE W ZAKRESIE WYTYCZANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ OKREŚLANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE

Bardziej szczegółowo