wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r."

Transkrypt

1 Jak prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zebranie sprawozdawczo-wyborcze wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r.

2 Jak należy y zwołać zebranie walne oddziału? 1. Decyzje o terminie podejmuje Zarząd oddziału; 2. Co najmniej na 2 tygodnie przed zebraniem należy o nim poinformować członków oddziału.

3 Zarząd d oddziału u na walne zebranie wyborcze jest zobowiązany zany do przygotowania następuj pujących dokumentów: Sprawozdanie merytoryczne z działalności oddziału w kadencji ; Sprawozdanie finansowe z kadencji ; Listę członków oddziału; Dokumentację zapłaconych składek członkowskich.

4 Zarząd oddziału sprawozdania przygotować powinien na tyle wcześniej, by zapoznać się z nimi mogła Komisja Rewizyjna oddziału, która na zebraniu walnym przedstawia własne sprawozdanie, w którym ocenia działalność Zarządu oraz wnioskuje o udzielnie mu (bądź nie) absolutorium.

5 Zarząd powinien zadbać również o to, by ze sprawozdaniami zapoznali się członkowie oddziału. Dobrą praktyką jest przesłanie sprawozdań członkom wraz z zaproszeniami na zebranie. Ewentualnie przygotować należy kopie sprawozdania do wglądu w czasie zebrania walnego. Choć Zarząd ma obowiązek przedstawić sprawozdanie w czasie samego zebrania, jednak należy pamiętać, że trudno by członkowie byli w stanie w pełni świadomie przyswoić jego treść i powinno to być raczej omówienie znanego wszystkim członkom dokumentu, niż prezentacja nieznanego dotąd tekstu.

6 W czasie zebrania pamiętać należy o kilku podstawowych zasadach: Prawo udziału w głosowaniach mają tylko członkowie oddziału, mający opłacone składki za rok Prawo uczestnictwa oraz udziału w dyskusjach mają wszyscy członkowie oddziału ZKP! Pełnoprawne członkostwo w Zrzeszeniu następuje praktycznie dopiero w momencie wręczenia danej osobie legitymacji (formalnie w momencie decyzji Zarządu Głównego)!

7 Prowadzący zebranie powinien zawsze pilnować by w punktach, w których przewidywana jest dyskusja, umożliwić zabranie głosu wszystkim chętnym członkom oddziału. Niedopuszczalne jest wpływanie (tak otwarte, jak i kuluarowe) osób nie będących członkami oddziału na wybory personalne w trakcie zebrania. Wyznacza się zawsze dwa terminy zebrania. Gdy nie ma kworum (co najmniej 50% członk onków w oddziału) zebranie może zacząć się dopiero w II terminie.

8 W zaproszeniu powinien być podany planowany porządek obrad, lub najważniejsze punkty merytoryczne zebrania. Zebranie walne otwierać powinien prezes oddziału i po przywitaniu zebrani powinni przegłosować porządek obrad. Głosowanie to powinna poprzedzać prośba o uwagi do tej propozycji. W przypadku kontrowersji punkty sporne należy przegłosować. dr

9 Zebrania walnego nie powinien prowadzić Prezes Oddziału, ani, jak jest to możliwe, żadna z osób chcąca startować do nowych władz. Po przyjęciu porządku następuje wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania. Można tutaj też przyjąć odwrotną kolejność. Przed częścią merytoryczną zebrania wybrać należy trzy komisje: mandatową, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Komisje powinny być co najmniej trzyosobowe, jedynie w przypadku naprawdę małej frekwencji liczbę tą można zmniejszyć do dwóch osób. Każda komisja powinna stworzyć protokół ze swoich prac, który przekazuje po zebraniu nowo wybranym władzom do akt. dr

10 Komisje po wyborze konstytuują się, wybierając swoich przewodniczących i sekretarzy. Komisja mandatowa, na podstawie listy obecności i informacji dostarczonych przez Zarząd ustala kto, z obecnych na spotkaniu może brać udział w głosowaniu. Prawo to mają jedynie członkowie oddziału, mający opłacone składki za 2012 rok! Członkowie Komisji przypilnować również powinni, by wszyscy obecni podpisali listę obecności.

11 Komisja skrutacyjna liczy głosy w trakcie kolejnych głosowań i wyniki podaje do protokołu. Z wyborów personalnych (do władz oddziału) powinna sporządzić osobne protokoły. Na potrzeby tych wyborów przygotować także powinna karty do głosowania oraz urnę. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w jakichkolwiek wyborach w trakcie zebrania! Wybory personalne zawsze są tajne!

12 Komisja uchwał i wniosków spisuje padające w trakcie zebrania wnioski, które pod koniec powinny być przedstawione i przegłosowane oraz przygotowuje uchwały, które po przyjęciu podpisane zostają przez przewodniczącego zebrania. Są to uchwały: uchwała udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi; uchwała wyboru nowego prezesa; uchwała wyboru nowego zarządu; uchwała wyboru komisji rewizyjnej; uchwała wyboru delegatów na zjazd delegatów ZKP. Pamiętać należy, że kopie uchwał o wyborze nowych władz, przekazuje się, razem z listą obecności, do odpowiednich organów administracyjnych nadzorujących funkcjonowanie oddziału (starosta lub KRS) oraz Zarządu Głównego ZKP.

13 Po przeprowadzeniu części organizacyjnej zebrania należy przystąpić do przedstawienia sprawozdań, które wieńczyć powinna dyskusja, kończąca się głosowaniem nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Następnie zebrani przystąpić powinni do wyboru nowych władz. Zgodnie ze statutem ZKP Prezes oddziału może być wybierany osobno lub łącznie z innymi członkami Zarządu. Każda zgłoszona do kandydowania osoba musi wyrazić na to zgodę. Dopuszczalny jest wybór osoby nieobecnej na zebraniu (członka oddziału nie zalegającego ze składkami) po przedstawieniu jej pisemnej zgody na ubieganie się o tą funkcję.

14 Po wybraniu Prezesa oraz członków Zarządu, można ogłosić krótką przerwę w celu ukonstytuowania się tego organu i podziału obowiązków w jego obrębie. Po wyborze Zarządu dokonuje się wyboru Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd walny.

15 Pamiętać należy o novum: wybieramy delegatów w liczbie zależnej od liczby członków oddziału obecnych na zebraniu walnym! W proporcji 1 delegat na każdą rozpoczętą ósemkę obecnych członków. Przyjąć należy, że do tego rachunku należy wliczyć wszystkich członków oddziału obecnych na zebraniu walnym, którzy złożyli swoje podpisy na liście obecności i brali udział w zebraniu, nawet gdy musieli je opuścić przed wyborem delegatów.

16 Po wyborach następuje część końcowa zebrania. Należy tutaj pamiętać o przedstawieniu wniosków zebranych przez Komisję uchwał i wniosków i ich przyjęciu lub odrzuceniu. Wnioski takie oraz wszystkie inne postanowienia zebrania walnego należy ująć w formę uchwały, lub kolejnych uchwał (o numeracji 1/2013 itd.). Uchwała powinna zawierać datę oraz opis czego dotyczy. Pod każdą uchwałą podpisać się powinien prowadzący zebranie oraz sekretarz zebrania, zaś jej przyjęcie odnotowane powinno być w protokole.

17 Oddziały pamiętać powinny o fakcie, że informację o wyborze nowych władz przekazać powinny organowi nadzorującemu (staroście) oraz (te z osobowością prawną) Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. Do KRS składa się formularz podstawowy KRS Z20 oraz formularze szczegółowe KRS- ZK wraz z kopiami odpowiednich uchwał w załączniku. Do tego wniosku załącza się również listę obecności dlatego warto na zebraniu zbierać podpisy na dwóch egzemplarzach.

18 Zebrania walne w oddziałach należy przeprowadzić pomiędzy 1 kwietnia a 7 października 2013 r. Po odbytym zebraniu do Zarządu Głównego przesłać należy informację o zmianach we władzach, wybranych delegatach, listę członków oddziału, kopię sprawozdań wraz z kopią listy obecności na zebraniu. Informacje te trafić powinny do Zarządu Głównego do 15 października b.r.

19 Sekretarz zebrania opracowuje protokół zebrania walnego, który dokumentuje jego przebieg. Jeżeli jest taka techniczna możliwość, to warto protokół przyjąć już na końcu bieżącego zebrania. Zazwyczaj jednak jest on przyjmowany na początku kolejnego zebrania walnego. Pod protokołem podpisuje się jego autor oraz przewodniczący zebrania.

20 Prowadzący zebranie walne powinni zawsze mieć pod ręką statut ZKP i wytyczne dotyczące wyborów przesłane przez Biuro ZG ZKP. Warto skorzystać także ze wskazówek zawartych na portalu

21 Dziękuje za uwagę

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO 1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tanecznego jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. I. Cel i przedmiot regulaminu 1. Celem regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania, zapewniającego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO Rozdział I Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie?

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć stowarzyszenie? Informacje ogólne prawo tworzenia i działania stowarzyszeń ma źródło w artykule 12 Konstytucji, jako wolność zrzeszania się; podstawowym aktem, gdzie uregulowane zostały zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA (Stan prawny począwszy od dnia 5 listopada 2014 r.) 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka (zwanego dalej Komitetem),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I

REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Rozdział I REGULAMIN Głównego Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Rozdział I 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 14 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Łowicz Wałecki Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 2 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Statutu Sołectwa "Jabłonkowo Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. Podsumowanie Dokument został przygotowany w ramach realizacji projektu INPRIS The Legislative Process in Poland: Strengthening Social Participation finansowanego przez CEE Trust. Dokument zawiera najważniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie?

Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Jak utworzyć stowarzyszenie jak uzyskać dofinansowanie? Oborniki 2011 r. Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Stworzone przez Rycerzy Kolumba na podstawie How To Conduct A Meeting: Parliamentary Procedure, autorstwa A.F. Wileden, wydane przez University of Wisconsin

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna

RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna RAPORT ESPI typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 spółka Selvita Spółka Akcyjna Zwołanie Selvita S.A. Zarząd ( Spółka ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY

FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W OKRESIE 2007-2013 MARTA AUGUSTYNOWICZ 1 1. Założenia konstrukcji prawnej lokalnej grupy działania Założenia struktury lokalnej grupy działania kształtuje rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo