RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 RADA MINISTRÓW WPŁYW PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA ORAZ NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH Warszawa, kwiecień 214 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 I. WPŁYW USTAWY NA SEKTOR WYDOBYWCZY MIEDZI I SREBRA... 4 I.1. ZASOBY ORAZ EKSPLOATACJA ZŁÓŻ MIEDZI I SREBRA W POLSCE I NA ŚWIECIE... 4 I.2. ELEMENTY PODATKU, SPOSÓB JEGO KALKULACJI ORAZ WYSOKOŚĆ... 7 I.3. POZIOM WYDOBYCIA ORAZ NOTOWANIA MIEDZI, SREBRA I KURS DOLARA AMERYKAŃSKIEGO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA USTAWY... 8 I.4. SYTUACJA FINANSOWA KGHM PRZED I PO WPROWADZENIU PODATKU I.5. GRUPA KAPITAŁOWA KGHM I.6. ZATRUDNIENIE I.7. WPŁYW PODATKU NA INWESTYCJE W TOKU ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE II. WPŁYW USTAWY NA SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH II.1. RENTA SUROWCOWA II.2. DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TYTUŁU UDZIAŁU W PODATKACH DOCHODOWYCH II.3. RETROSPEKTYWNA ANALIZA WPŁYWU PODATKU NA POZIOM RENTY SUROWCOWEJ III. STRONA ADMINISTRACYJNA FUNKCJONOWANIA USTAWY III.1. KOSZT WPROWADZENIA ORAZ POBORU PODATKU III.2. KOSZTY OBSŁUGI PODATKU PRZEZ PODATNIKA III.3. POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM III.4. SPORY Z PODATNIKIEM PODSUMOWANIE SPIS WYKRESÓW SPIS TABEL

3 Wstęp Prace nad projektem ustawy dotyczącym opodatkowania wydobycia miedzi oraz srebra rozpoczęły się w II połowie 211 r. W dniu 17 stycznia 212 r. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Projekt ten został przekazany 2 stycznia 212 r. do Sejmu. W dniu 2 marca 212 r. Sejm uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin (zwana dalej również ustawą). Przedmiotowa ustawa została następnie ogłoszona w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 3 kwietnia 212 r. (poz. 362). Ustawa przewidywała 14-dniowe vacatio legis, zatem zaczęła obowiązywać z dniem 18 kwietnia 212 r. Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym, złoża rud miedzi stanowią własność górniczą, która przysługuje Skarbowi Państwa 1. Na tej podstawie Państwo jest uprawnione do uzyskiwania części dochodów związanych z eksploatacją nieodnawialnych złóż rud miedzi położonych na terytorium kraju. Obowiązujące przed wejściem w życie regulacje, w tym regulacje podatkowe, nie zapewniały jednak państwu odpowiedniego udziału w dochodach związanych z eksploatacją tych złóż, zatem konieczne było podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zagwarantowanie Państwu odpowiedniego udziału w tych dochodach (renta surowcowa). W celu weryfikacji zasadności przyjętych w przedmiotowej ustawie regulacji, Rada Ministrów, na podstawie art. 25 ustawy, została zobowiązana do dokonania analizy jej wpływu na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych, a następnie do przedłożenia Sejmowi odpowiedniej informacji w tym zakresie w terminie do 2 lat od dnia jej wejścia w życie. Niniejsza analiza składa się z trzech części. W rozdziale I przedstawiono wpływ ustawy na sektor wydobywczy miedzi oraz srebra. W tym miejscu należy nadmienić, że przepisy ustawy zostały tak skonstruowane, aby objęły swoim zakresem każdy podmiot, który wydobywa rudę miedzi lub/i produkuje z niej koncentrat. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obecnie takim podmiotem jest KGHM Polska Miedź S.A. (zwany dalej również KGHM, Spółka), zatem w powyższym rozdziale, jak również i w kolejnych, zostały wykorzystane, jako reprezentatywne obecnie dla całego sektora miedzi i srebra, dane dotyczące działalności tego podmiotu. 1 Art. 1 ustawy z dnia 11 czerwca 211 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 211 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.). 2

4 W następnym rozdziale zaprezentowano wpływ ustawy na sektor finansów publicznych. Przedstawiono zarówno poziom dochodów budżetowych wygenerowanych przez przedmiotowy podatek, jak również wpływ podatku na poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz sposób kalkulacji renty surowcowej państwa. Rozdział III stanowi analizę administracyjnego aspektu funkcjonowania ustawy. W rozdziale tym przedstawiono szacunkowe koszty poboru podatku przez organy podatkowe oraz koszty rozliczenia podatku przez podatnika. Przedstawiona została również informacja na temat wniosków przekazanych do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących przedmiotowej ustawy oraz wydanych w jej zakresie interpretacji prawa podatkowego. Mając na względzie publiczny charakter przedmiotowego opracowania, w niniejszej analizie zostały wykorzystane dane powszechnie dostępne lub dane, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wyrażonej zgody mogą być zaprezentowane. W szczególności będą to dane ze sprawozdań finansowych KGHM. 3

5 I. Wpływ ustawy na sektor wydobywczy miedzi i srebra I.1. Zasoby oraz eksploatacja złóż miedzi i srebra w Polsce i na świecie Światowe zasoby geologiczne miedzi ocenia się na około 1 mld ton, z czego około 55 mln ton ma wartość gospodarczą. Zasoby perspektywiczne mogą sięgać nawet ponad 3 mld ton, zaś zasoby miedzi w konkrecjach zalegających na dnie oceanów ocenia się na 7 mln ton. Spośród krajów wykazujących wydobycie, największe zasoby posiadają: Chile (3%), Peru (11%), Meksyk (7%), Indonezja (6,5%), USA (6%) oraz Polska i Chiny (po około 5 %) 2. Ponad 7% zasobów geologicznych srebra znajduje się w złożach rud innych metali i pozyskiwane jest jako produkcja uboczna przy produkcji metalu głównego, natomiast pozostałe 3% występuje w złożach samodzielnych złóż rud srebra 3. Łączne światowe zasoby srebra ocenia się na około 545 tys. ton, z czego 22% znajduje się w Peru, 19% w Polsce, po 13% w Chile i Australii, 8% w Chinach, 7% w Meksyku, 5% w USA, 4% w Boliwii. Łączna światowa produkcja srebra wyniosła w 29 roku około 27,2 tys. ton 4. Wśród krajów, największym producentem srebra w 212 roku były: Meksyk, Chiny i Peru. Polska znalazła się na 6 miejscu 5. Pierwsze miejsce w rankingu największych producentów górniczych srebra utrzymała KGHM z produkcją w wysokości ton, co dało 5,2 proc. udział w rynku. Na drugiej pozycji znalazła się australijska spółka BHP Billiton (wielkość produkcji ton i 5% udział), zaś na trzeciej Fresnillo z Meksyku (produkcja tony srebra i 4,7% udział) 6. Krajowe złoża rud miedzi i srebra występują na Dolnym Śląsku na monoklinie przedsudeckiej i w niecce północnosudeckiej 7. W 212 roku stan zasobów bilansowych 8 wyniósł 1 792,53 mln ton rudy o zawartości 34,36 mln ton miedzi i 14,9 tys. ton srebra. W złożach 2 Bilans Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polski i Świata 29, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 211, s Op. cit., s Op. cit., s The Silver Institute, https://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-production/. 6 GFMS World Silver Survey 213 za kghm.pl. 7 Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31 grudnia 212 r.; Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 213, s Zasoby złoża lub jego części, którego cechy naturalne określone przez kryteria bilansowości oraz warunki występowania umożliwiają podejmowanie jego eksploatacji. 4

6 monoklina przedsudecka zagospodarowanych występuje więc około 82% ogólnej ilości zasobów bilansowych. Zasoby przemysłowe 9 tych samych złóż wynoszą 1 235,57 mln ton rudy. Wykaz złóż rud miedzi wraz z informacją o stopniu ich rozpoznania i zagospodarowania przedstawiono w poniższej tabeli 1. Lp. Nazwa złoża Stan zagospodarowania złoża Złoża geologiczne bilansowe Zasoby przemysłowe 1 Bytom Odrzański 2 Gaworzyce 3 Głogów 4 5 Głogów Głęboki- Przemysłowy Lubin- Małomice zasoby rozpoznane szczegółowo zasoby rozpoznane szczegółowo zasoby rozpoznane szczegółowo złoże eksploatowane złoże eksploatowane 6 Polkowice złoże eksploatowane 7 8 Radwanice- Wschód Radwanice- Zachód 9 Retków złoże eksploatowane okresowo zasoby rozpoznane szczegółowo zasoby rozpoznane szczegółowo 1 Rudna złoże eksploatowane ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) 93 - srebro (t) 54 - ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) - miedź met. (tys. t) tylko poza- - bilansowe srebro (t) - ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) Będące częścią zasobów bilansowych lub pozabilansowych złoża, a w przypadku wód leczniczych, termalnych i solanek zasobów eksploatacyjnych złoża, w granicach projektowanego obszaru górniczego lub wydzielonej części złoża przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem uzasadnionej technicznie i ekonomicznie eksploatacji przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach prawa, w tym wymagań dotyczących ochrony środowiska (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 212 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż Dz.U. z 212 r. poz. 511, 1 ust. 2 pkt 1). 1 Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce, tab

7 niecka północno sudecka 11 Sieroszowice złoże eksploatowane Monoklina przedsudecka 1 Niecka Grodziecka 2 Nowy Kościół 3 Wartowice zaniechano wydobycia zaniechano wydobycia Niecka północno sudecka Złoża udokumentowane ogółem Tabela 1. Wykaz złóż rud miedzi zasoby rozpoznane szczegółowo Według stanu na dzień 1 stycznia 214 r. 11 dysponuje wyłącznie KGHM. srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) 51 - ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) ruda (tys. t) miedź met. (tys. t) srebro (t) koncesjami na wydobywanie rudy miedzi L.p. Nazwa złoża Przedsiębiorca KGHM Polska Miedź S.A. 1 Rudna w Lubinie KGHM Polska Miedź S.A. 2 Sieroszowice w Lubinie KGHM Polska Miedź S.A. 3 Polkowice w Lubinie KGHM Polska Miedź S.A. 4 Radwanice Wschód w Lubinie KGHM Polska Miedź S.A. 5 Lubin-Małomice w Lubinie Głogów Głęboki - KGHM Polska Miedź S.A. 6 Przemysłowy w Lubinie Tabela 2. Wykaz koncesji na wydobywanie rudy miedzi Nr koncesji Data udzielenia Data obowiązywania 9/ / / / / /

8 I.2. Elementy podatku, sposób jego kalkulacji oraz wysokość Podatek od wydobycia niektórych kopalin jest podatkiem rozliczanym miesięcznie. W zależności od prowadzonej działalności, podstawę opodatkowania stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie lub ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi w sytuacji, gdy podatnik nie produkuje koncentratu. Wysokość podatku ustalana jest w oparciu o ilość wydobytej miedzi oraz srebra i ustaloną kwotowo stawkę podatkową. W przypadku, gdy średnia cena miedzi przekracza zł za tonę (w 212 r. 15 zł, w 213 r zł), kwotową stawkę podatku za tonę wydobytej miedzi ustala się w oparciu o następujący wzór:,33 średnia cena miedzi + (,1 średnia cena miedzi) 2,5, przy czym maksymalna stawka za tonę może wynieść 16 zł. Jeżeli średnia cena miedzi nie przekroczy w danym miesiącu zł (w 212 r. 15 zł, w 213 r zł) kwotową stawkę podatku ustala się w oparciu o następujący wzór: (średnia cena miedzi zł),44, przy czym minimalna stawka podatku wynosi,5% średniej ceny miedzi 12. W zakresie opodatkowania wydobycia srebra, w przypadku gdy średnia cena srebra przekracza w danym miesiącu zł za kilogram (w 212 r. 1 2 zł, w 213 r zł), kwotową stawkę podatkową ustala się w oparciu o wzór:,125 średnia cena srebra + (,1 średnia cena srebra) 4, przy czym maksymalna stawka podatku może wynosić 2 1 zł za kilogram. W sytuacji gdy średnia cena srebra będzie niższa w danym okresie rozliczeniowym niż zł za kilogram (w 212 r. 1 2 zł, w 213 r zł), stawkę podatkową ustali się w oparciu o następujący wzór: (średnia cena srebra 1 46 zł),75, przy czym stawka podatkowa nie może być w tym przypadku niższa niż,5% średniej ceny srebra. Średnia cena tony miedzi oraz kilograma srebra ogłaszana jest w drodze obwieszczenia przez Ministra Finansów do 1. dnia każdego miesiąca i dotyczy ona miesiąca poprzedniego, za który podatnik jest obowiązany złożyć deklarację i uiścić podatek. Średnia cena tony miedzi i kilograma srebra obliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi oraz srebra odpowiednio na London Metal Exchange i London Bullion Market Association. Z uwagi na fakt, że ww. notowania odbywają się w dolarach amerykańskich, średnia cena tony miedzi oraz kilograma srebra w danym miesiącu jest obliczana 12 Aktualizacja wzorów na obliczanie stawek podatkowych dokonana jest na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 212 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362). 7

9 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 z uwzględnieniem średniej arytmetycznej średnich dziennych kursów dolara amerykańskiego do złotego. W 212 r. zapłacony podatek od wydobycia niektórych kopalin wyniósł mln zł, natomiast w 213 r mln zł 13. I.3. Poziom wydobycia oraz notowania miedzi, srebra i kurs dolara amerykańskiego w okresie obowiązywania ustawy Ilość miedzi zawarta w wyprodukowanym koncentracie z eksploatowanych złóż w Polsce pozostaje dotychczas na niezmienionym poziomie. W 212 r. wyniosła niecałe 43 tys. ton. Podobna ilość została wyprodukowana w 213 r. 14. Ilość srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie również pozostaje na zbliżonym poziomie. W 212 r. wyniosła blisko ponad 1 18 tys. kg, natomiast w 213 r. wyniosła tys. kg 15. W odróżnieniu od poziomu ilości miedzi oraz srebra wyprodukowanych z koncentratu powstałego z urobku rudy miedzi, notowania pozostałych elementów mających wpływ na poziom opodatkowania ulegały w okresie obowiązywania ustawy zmianom. Średnia arytmetyczna dziennych notowań USD/ w grudniu 213 r. stanowiła 96,1% tożsamych notowań z kwietnia 212 r. 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3, 2,9 2,8 Wykres 1. Kurs dolara amerykańskiego do złotego kurs średni USD/ 13 kwoty zapłaconego podatku pochodzą ze sprawozdań finansowych KGHM: rocznego za 212 rok oraz kwartalnego za IV kwartał 213 roku. 14 Skonsolidowany raport kwartalny QSr4 /213, str. 52; 15 Ibidem. 8

10 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 USD USD Z kolei, średnia arytmetyczna dziennych notowań miedzi w grudniu 213 r. stanowiła 87,2% średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi w kwietniu 212 r. Istotny spadek notowań zaobserwować można w przypadku srebra. Średnia notowań srebra w grudniu 213 r. stanowiła 62% średniej notowań tego metalu w relacji do kwietnia 212 r średnia cena za tonę Cu (oś lewa) średnia cena za kilogram Ag (oś prawa) Wykres 2. Notowania miedzi oraz srebra Na podstawie notowań miedzi oraz srebra w dolarach amerykańskich oraz kursu walutowego USD/ ustalana jest średnia cena za tonę miedzi oraz kilogram srebra w złotych polskich. Przyjęte wzory na obliczanie stawek podatkowych uwzględniają zatem zmiany ww. składników. Co więcej, przyjęcie potęgowego wzoru na ustalanie stawki podatkowej za tonę miedzi, w przypadku gdy średnia cena tony miedzi przekracza zł oraz za kilogram srebra, w przypadku gdy średnia cena kilograma srebra przekracza zł, spowodowało że wysokość stawek podatkowych w okresie obowiązywania podatku obniżyła się procentowo bardziej, aniżeli notowania miedzi i srebra w złotych polskich. Średnia cena za tonę miedzi w grudniu 213 r. ( zł) stanowiła 83,81% średniej ceny za tonę miedzi w kwietniu 212 r. (26 27 zł), natomiast stawka podatkowa za tonę miedzi w grudniu 213 r. (2 986 zł), stanowiła już tylko 68,16% tej stawki ustalonej w kwietniu 212 r. (4 381 zł). Relację średniej ceny za tonę miedzi do stawki za tonę miedzi przedstawia poniższy wykres. 16 Ceny miedzi i srebra porównywane są w USD. 9

11 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru stawka podatku za tonę Cu (oś lewa) średnia cena za tonę Cu (oś prawa) Wykres 3. Relacja średniej ceny za tonę miedzi do stawki podatku za tonę miedzi Podobną tendencję, jak w przypadku miedzi, można zaobserwować w przypadku srebra. Średnia cena za kilogram srebra w grudniu 213 r. (1 922 zł) stanowiła 59,71% średniej ceny za kilogram srebra w kwietniu 212 r. (3 219 zł), natomiast stawka podatkowa za kilogram srebra w grudniu 213 r. (254 zł), stanowiła 49,8% tej stawki ustalonej w kwietniu 212 r. (51 zł) stawka podatku za kilogram Ag (oś lewa) średnia cena za kilogram Ag (oś prawa) Wykres 4. Relacja średniej ceny za kilogram srebra do stawki podatku za kilogram srebra Powyższe dane świadczą o wysokiej reaktywności stawek podatku na otoczenie cenowe miedzi i srebra. Spadek poziomu stawek podatkowych jest znacznie większy niż spadek poziomu cen miedzi i srebra, co pozwala zapewnić podatnikowi ochronę w skrajnie niekorzystnych warunkach rynkowych. Z kolei, w przypadku wzrostu cen surowców ta 1

12 tendencja będzie odwrotna (zamierzeniem ustawodawcy było przejęcie nadzwyczajnych zysków z wydobycia miedzi oraz srebra). I.4. Sytuacja finansowa KGHM przed i po wprowadzeniu podatku W latach poziom zysku brutto, podatku dochodowego oraz zysku netto KGHM 17, z uwzględnieniem średnich notowań miedzi za tonę, srebra za kilogram i kursu walutowego USD/, kształtowały się w następujący sposób: Rok Zysk brutto w Podatek dochodowy w Zysk netto w Średnia cena Cu w Średnia cena Ag w Średni kurs USD/ , , , , , , , , , ,16 Tabela 3. Zysk KGHM, średnia cena miedzi, srebra oraz kurs USD/ Z uwagi na fakt, że KGHM uzyskuje przychody również z innych źródeł niż wydobycie miedzi i srebra (m.in. sprzedaż aktywów finansowych, operacje na instrumentach finansowych), zasadne jest wyodrębnienie z globalnej działalności, działalności stricte związanej z wydobyciem miedzi oraz srebra. W tym celu ze sprawozdań jednostkowych wyłączono pozostałe przychody, koszty operacyjne oraz koszty finansowe. Tak skorygowany wynik finansowy (zawężony do działalności wydobywczej miedzi i srebra tzw. ringfencing) przedstawia się następująco 18 : Rok Zysk brutto ze sprzedaży w Koszty sprzedaży w Koszty ogólnego zarządu w Zysk brutto z działalności wydobywczej w Zysk netto z działalności wydobywczej w Dane ze sprawozdań finansowych KGHM. 18 Podane dane stanowią symulację wyniku z działalności wydobywczej miedzi i srebra. 11

13 mln Tabela 4. Zysk z działalności wydobywczej miedzi i srebra Różnicę między wynikami z globalnej działalności, a działalności wydobywczej miedzi i srebra przedstawia poniższy wykres: zysk brutto zysk brutto z działalności wydobywczej Wykres 5. Zysk brutto ogólny oraz z działalności wydobywczej miedzi i srebra W latach 25, 27, 29, 21, 212 oraz 213 zysk brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra był większy od zysku brutto z ogólnej działalności. W 211 r. zaobserwować można znaczną nadwyżkę zysku brutto nad zyskiem brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra. Wynika ona m.in. ze zbycia przez KGHM akcji Polkomtel S.A. oraz akcji Dialog S.A., co miało istotny wpływ na wysokość pozostałych przychodów operacyjnych. 12

14 mln mln Różnica między zyskiem brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra w 212 r. a 213 r. wyniosła 2 5 mln zł. Na tę różnicę miały wpływ m.in. okresowe pogorszenie notowań miedzi i srebra, co szczególnie uwidoczniło się w przypadku notowań tego drugiego metalu oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin zysk brutto zysk brutto z działalności wydobywczej średnia cena za tonę Cu (oś prawa) Wykres 6. Relacja zysku brutto do średniej ceny miedzi zysk brutto zysk bruto z działalności wydobywczej średnia cena Ag za kg (oś prawa) Wykres 7. Relacja zysku brutto do średniej ceny srebra Z powyższych wykresów wynika również ścisła zależność między notowaniami miedzi i srebra a wypracowanym zyskiem brutto. 13

15 sty-11 lut-11 mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paź-11 lis-11 gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 USD Innym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia przedmiotowej analizy jest potencjalny wpływ podatku od wydobycia niektórych kopalin na notowania akcji KGHM. Przeprowadzone w tym zakresie analizy wskazują, że elementem mającym wpływ na notowania walorów KGHM są m.in. notowania miedzi na rynkach światowych. Incydentalnie wpływ na notowania akcji KGHM miało przedstawienie przez Premiera Pana Donalda Tuska w dniu 18 listopada 211 r. propozycji opodatkowania wydobycia miedzi i srebra, jednak w dalszym okresie notowania akcji KGHM powiązane są z cenami miedzi na rynku światowym. Należy również dodać, że pomimo wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin w kwietniu 212 r., na przełomie 212 r. i 213 r. notowania akcji KGHM osiągnęły swoje historyczne maksima Podatek CuAg średnia cena za tonę Cu (oś lewa) średnia cena akcji KGHM (oś prawa) Wykres 8. Relacja średniej ceny miedzi do średniej ceny akcji KGHM Reasumując, należy stwierdzić, że na poziom zyskowności oraz wycenę KGHM istotny wpływ mają uwarunkowania rynkowe, tj. notowania miedzi, srebra oraz kurs walutowy USD/ (zyskowność) oraz notowania miedzi na rynkach światowych (wycena akcji). Pomimo spadku zyskowności, spowodowanego ww. czynnikami oraz podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zyskowność z działalności wydobywczej miedzi i srebra pozostaje nadal na bardzo wysokim poziomie 19. Zyskowność z działalności wydobywczej miedzi i srebra KGHM w 213 r. była ponad 6 razy wyższa od oszacowanej dla tego roku 19 Zyskowność brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra, została ustalona na podstawie relacji zysku brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra KGHM (tabela 4) do przychodów ze sprzedaży wykazanych w sprawozdaniach finansowych KGHM. Zyskowność brutto podatników CIT została ustalona na podstawie dochodu podatników podatku dochodowego od osób prawnych w relacji do ich przychodu. W 213 r. został przyjęty analogiczny poziom, jak w 212 r., czyli 4,2%. 14

16 % zyskowności dla podatników CIT w Polsce (tych którzy wykazali dochód), natomiast w 212 r. ponad 8,5 razy 2. Zestawienie zyskowności brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra do zyskowności z działalności prowadzonej przez podatników CIT w Polsce przedstawia poniższy wykres 21. 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 47, 4,1 41,8 36,5 33,8 34,4 3, 28,9 23,5 24,81 6,5 7,8 5,8 6,4 4,6 4,2 3,9 4, 4,2 4, podatnicy CIT zyskowność brutto z działalności wydobywczej CuAg Wykres 9. Zyskowność brutto podatników CIT a zyskowność brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra Obniżenie zyskowności spowodowane ww. czynnikami ma jednocześnie wpływ na politykę dywidendową 22 z danych za 212 r. oraz z zapowiedzi władz KGHM wynika, że procent zysku, jak i nominalny poziom dywidendy są/będą co do zasady niższe niż w latach ubiegłych Zyskowność z działalności wydobywczej miedzi i srebra stanowi relacja zysku brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra do przychodów ze sprzedaży, natomiast zyskowność podatników CIT stanowi relacja dochodów podatników CIT (bez banków i instytucji finansowych) do przychodów tych podatników. Z uwagi na brak danych dotyczących zyskowności podatników CIT w 213 r. (dane te będą dostępne po złożeniu deklaracji podatku CIT za 213 r.), w 213 r. została przyjęta analogiczna wartość jak w roku 212. Poziom dywidendy za 213 r. został ustalony w oparciu o zysk netto (Tabela 3) i zapowiadany przez władze KGHM poziom wypłaty dywidendy za 213 r. w wysokości 33% (http://www.parkiet.com/artykul/ html). 15

17 mln mln % 5 1% % 6% 4% % % wypłacona dywidenda (oś lewa) % zysku przeznaczonego na dywidendę (oś prawa) Wykres 1. Nominalny i procentowy poziom wypłacanej dywidendy Takie działanie powoduje jednak, że w Spółce pozostanie więcej środków finansowych zysk KGHM po wypłacie dywidendy Wykres 11. Zysk KGHM po wypłaceniu dywidendy Reasumując, należy stwierdzić, że po wprowadzeniu podatku od wydobycia niektórych kopalin KGHM dysponuje znacznymi na tle poprzednich lat środkami finansowymi. Wypłata dywidendy za 213 r. w wielkości zapowiadanej przez władze Spółki spowodowuje, że KGHM za okres obowiązywania podatku uzyska blisko 5 mld zł, które będą mogły zostać przetransferowane na inwestycje i to pomimo wypłaty w tym okresie ponad 3 mld zł dywidendy. Dodać należy, że do 21 r. nie miała miejsca sytuacja, aby za okres dwóch kolejnych lat w KGHM pozostało blisko 5 mld zł wolnych środków finansowych. 16

18 Dobrą kondycję finansową KGHM po wprowadzeniu podatku potwierdzają również inne dane. Wprowadzenie podatku od wydobycia niektórych kopalin nie spowodowało wzrostu stopy zadłużenia 23 KGHM. W latach 25, 26, 27, 29 i 21, a więc latach kiedy nie obowiązywał podatek od wydobycia niektórych kopalin, stopa zadłużenia była większa aniżeli w I połowie 213 r. Z kolei, stopa zadłużenia w 212 r. była drugą najniższą stopą zadłużenia w zaprezentowanym 1-letnim okresie. Dane te ilustruje poniższy wykres. 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 24,% 28,2% 33,8% 27,8% 23,8% 25,4% 27,1% 2,9% 22,2% 24,8% 5% % I-VI.213 stopa zadłużenia Wykres 12. Stopa zadłużenia KGHM Ponadto, w I kwartale 213 r. Spółka spłaciła całość zadłużenia, którego wartość bilansowa na koniec 212 r. wynosiła 1 13 mln zł. Na dzień 3 czerwca 213 r. Spółka nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek 24. Podatek od wydobycia niektórych kopalin może mieć jednak wpływ na poziom możliwego zadłużenia zewnętrznego. Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym do oceny zadłużenia przedsiębiorstwa jest relacja długu netto do EBITDA 25. W związku z brakiem długu Spółki na dzień 3 czerwca 213 r. wskaźnik dług netto/ebitda wyniósł, po ponad rocznym obowiązywaniu podatku od wydobycia niektórych kopalin, 26. W przypadku Relacja ogółu zobowiązań do aktywów ogółem. Półroczne sprawozdanie jednostkowe KGHM 213 r., str. 8. Z ang. Earnigs before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization zysk przed potrąceniem odsetek (od zaciągniętych kredytów), podatków oraz amortyzacji. Raport półroczny 213 KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, sierpień 213 r. 17

19 Grupy Kapitałowej KGHM wskaźnik ten na dzień 3 czerwca 213 r. wyniósł również, 27. Zgodnie z informacją władz KGHM optymalnym poziomem długu netto/ebitda w sektorze górnictwa metali nieżelaznych jest poziom 1, 28. Biorąc pod uwagę duży margines do zwiększenia poziomu długu netto/ebitda oraz fakt, że w okresie obowiązywania przedmiotowego podatku w KGHM pozostanie blisko 5 mld zł zysku (po wypłaceniu dywidendy), wprowadzenie podatku nie stanowi zagrożenia dla finansowania (samodzielnego lub zewnętrznego) działalności bieżącej, czy inwestycyjnej KGHM. Należy jednocześnie zauważyć, że ze zwiększeniem poziomu finansowania zewnętrznego wiążą się korzyści w podatku dochodowym określane mianem tarczy podatkowej. Tarcza podatkowa (z ang. tax shield) oznacza korzyści osiągane w podatkach dochodowych dzięki finansowaniu działalności gospodarczej za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Efektem wykorzystywania tarczy podatkowej jest zmniejszenie obciążeń podatkowych podmiotu w wyniku ponoszenia określonych kosztów, uznawanych w przepisach podatkowych za koszt uzyskania przychodów. Korzyści z tarczy podatkowej może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, w sposób polegający na zmniejszeniu kwoty podatku dochodowego dzięki zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków takich jak np. odsetki od kredytu lub dyskonto emitowanych obligacji. Odliczenia te zmniejszają dochód do opodatkowania podatnika w danym roku lub służą odroczeniu podatku dochodowego w kolejnych latach. Efektem tych działań jest zmniejszenie kosztów firmy o kwotę zaoszczędzonego podatku. Pozyskanie kapitału w formie kredytu lub pożyczki spowodowałoby, że Spółka mogłaby obniżyć zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowanych odsetek od pożyczek i kredytów 29. W przypadku emisji obligacji korporacyjnych, za koszty uzyskania przychodów zostanie uznana kwota dyskonta 3. Ponadto należy zauważyć, że w 212 roku KGHM Polska Miedź S.A. zrealizowała największe w historii Spółki inwestycje kapitałowe (łączne nakłady wyniosły mln zł i poniesione zostały głównie na rozwój bazy zasobowej w ramach ekspansji Skonsolidowany raport półroczny 213 Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, sierpień 213 r. Wypowiedź Prezesa Zarządu KGHM Pana Herberta Wirtha podczas posiedzenia Komisji Skarbu Państwa w dniu 9 stycznia 214 r. Art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 211 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) A contrario art. 16 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 18

20 międzynarodowej). Na inwestycje o charakterze rozwojowym w roku 212 przeznaczono nakłady w wysokości 1 4 mln zł (wzrost o 22% stosunku do roku 211) 31. I.5. Grupa kapitałowa KGHM W Grupie Kapitałowej KGHM jednostką dominującą jest KGHM Polska Miedź S.A. Według danych na koniec 212 roku, Grupa Kapitałowa KGHM liczyła 85 podmiotów 32. Na kształt Grupy Kapitałowej znacząco wpłynęła dokonana przez KGHM Polska Miedź S.A. w I połowie 212 roku transakcja nabycia 1% akcji spółki górniczej Quadra FNX Mining Ltd. z siedzibą w Vancouver. Na skutek transakcji nastąpił wzrost liczby spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM o 34 jednostki i utworzono odrębną grupę kapitałową KGHM INTERNATIONAL LTD. Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. jest produkcja górnicza metali (przede wszystkim miedzi, a także niklu, złota, platyny, palladu) prowadzona przez kopalnie zlokalizowane w USA, Chile i Kanadzie 33. Przedmioty działalności podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. są zróżnicowane. Obok podstawowej działalności KGHM (m.in. poszukiwanie i eksploatacja złóż miedzi i innych metali, budownictwo górnicze, produkcja energii elektrycznej i cieplnej, maszyny i urządzenia dla górnictwa, prace badawczo-rozwojowe), w ofercie spółek znajdują się produkty i usługi związane lub niezwiązane z obsługą technologiczną KGHM, takie jak transport, handel, lokowanie środków pieniężnych czy ochrona zdrowia. Znaczna część spółek, głównie produkcyjnych, świadczy usługi na rzecz KGHM. W zakresie działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej znajdują się także m.in. usługi turystyczne, zarządzanie hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi, usługi związane ze zdrowiem i wypoczynkiem, świadczenie usług ubezpieczeniowych, zagospodarowanie odpadów i odzysk surowców z materiałów segregowanych czy produkcja sztućców oraz galanterii stołowej. Zysk brutto oraz netto w Grupie Kapitałowej KGHM przedstawiał się w ostatnich latach w sposób następujący: Raport Roczny 212 KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, marzec 213r. Skonsolidowany Raport Roczny 212 GP KGHM Polska Miedź S.A., Lubin, marzec 213 r. Marketingowy Raport Roczny 212 KGHM Polska Miedź S.A. 19

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji

Z produkcją 531 tys. t miedzi w koncentracie udział KGHM Polska Miedź S.A. w produkcji Zwięzła ocena sytuacji Spółki KGHM Polska Miedź S.A przedkładana Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie /przyjęta przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 25 kwietnia 2005 r./

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA 19 listopada 2014 r. KGHM w skrócie Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa

podatek dochodowy opłata(wynagrodzenie) za użytkowanie górnicze ustalana w umowie pomiędzy koncesjonariuszem a Skarbem Państwa Rozwiązania podatkowe poszukiwań i wydobycia gazu z łupków w polskim prawodawstwie Poznań, 15.10.2014 Autor: Dominik Goślicki AGENDA 1. Dotychczasowe obciążenia publicznoprawne dot. gazu z łupków 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki. Listopad po 9 miesiącach 2008 roku. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r.

Wyniki Spółki. Listopad po 9 miesiącach 2008 roku. Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r. Wyniki Spółki po 9 miesiącach 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 17 listopada 2008 r. Listopad 2008 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Grupa Posłów KP SLD Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości 2017-02-14 17:06 KGHM POLSKA MIEDŹ SA (4/2017) Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości Raport bieżący 4/2017 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z 13 grudnia 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 marca 2013 r. I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - 1. Koncesje na poszukiwanie złóż rud miedzi (łącznie 17 koncesji): 1 48/2010/p Iłowa i Bolesławiec Śląsko Krakowska Kompania Górnictwa Metali Sp. z o.o. w Libertowie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku

Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Wyniki Spółki w I kwartale 2011 roku Maj 2011 1/14 Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Koszty rodzajowe, koszt jednostkowy Wyniki finansowe Zarządzanie ryzykiem rynkowym Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 października 2013 r.

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 października 2013 r. I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - 1. Koncesje na poszukiwanie złóż rud miedzi (łącznie 17 koncesji): 1 48/2010/p Iłowa i Bolesławiec Śląsko Krakowska Kompania Górnictwa Metali Sp. z o.o. w Libertowie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2008 roku (przed przeglądem Audytora)

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu 2008 roku (przed przeglądem Audytora) Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. w I półroczu roku (przed przeglądem Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 sierpnia r. Sierpień 2 Plan prezentacji Skonsolidowany wynik finansowy w I półroczu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku

Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Wyniki Spółki w II kwartale 2007 roku Sierpień 2007 Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 8 sierpnia 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r.

PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO. Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. PROBLEMY NA RYNKU GAZU ZIEMNEGO ZAAZOTOWANEGO Komisja Gospodarki Narodowej Warszawa 29.10.2014r. KGHM jest globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych Kanada McCreedy (Cu, Ni, TPM*) Morrison (Cu, Ni,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata

Pokłady możliwości. Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata Pokłady możliwości Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2017-2021 Kraków, 23 maj 2017 Przesłanki zewnętrzne wymuszające konieczność aktualizacji Strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2016

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej SPS 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na SPS 2016 (zgodnie z 82 a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t Dz. U. z 2014, poz133, z późn. zm.) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby pokazać że przychody i koszty są częścią kapitału

Bardziej szczegółowo

Janusz Jasiński Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Janusz Jasiński Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Zielona Góra, 29 czerwca 2016 1 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Udokumentowane złoża (w mln ton, 2010)

Bardziej szczegółowo

Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki

Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki 14 lutego 2012 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Projekt ten już

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - wg stanu na dzień 1 sierpnia 2014 r. I WYDOBYWANIE ZŁÓŻ RUD MIEDZI W POLSCE - 1. Koncesje na poszukiwanie złóż rud miedzi (łącznie 19 koncesji): 1 48/2010/p Iłowa i Bolesławiec 2 14/2011/p Mozów-2 3 15/2011/p Mozów-1 4 16/2011/p Jany 5 17/2011/p

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Kwilcz z dnia... 2012 r. Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kwilcz na lata 2013-2023 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1

WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY 1 WPŁYWKIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPYKAPITAŁOWEJSTX AUTOSTRADY Data dokumentu: 12 maja 2010 WPŁYW KIMSF 12 NA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STX AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144)

o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 190 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (druk nr 144) Sejm - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 20 marca 2014 KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO 2013 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA,

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej w 2016 r. Działalność Grupy Enea W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonuje pięć wiodących podmiotów odpowiadających za poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e- commerce osiągnął w II kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie wydobycia węglowodorów

Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Opodatkowanie wydobycia węglowodorów Warszawa, 26 czerwca 2013 r. Grzegorz Kuś Agenda szkolenia I. Wprowadzenie II. Nowy system opodatkowania wydobycia węglowodorów III. Zmiany regulacyjne i powołanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa

Bardziej szczegółowo