PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)"

Transkrypt

1 PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) Poradnik skierowany jest głównie do zarządzających i właścicieli małych firm w aspekcie(zakresie) kosztów zakupowych, choć zarówno większe przedsiębiorstwa jak i nawet osoby prywatne równieŝ mogą z niego skorzystać. Informator ten składa się z części poradnikowej (teoretycznej) wyjaśniającej pewne mechanizmy funkcjonowania kosztów zakupowych w firmie oraz części ofertowej przedstawiającej rozwiązanie prowadzące do ograniczenia wyŝej wymienionych kosztów. Koszty Istnieje wiele klasyfikacji podziału kosztów jednak dla potrzeby tego informatora przyjmijmy podział ze względu na priorytet ich ponoszenia. Podział ten jest hierarchiczny, to znaczy, Ŝe wymienione najpierw są realizowane (na ogół) w pierwszej kolejności. 1. Koszty związane ze zobowiązaniami wobec budŝetu państwa. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji mają priorytet w realizacji. Niezapłacenie podatków, składek ZUS itp. MoŜe w przyszłości doprowadzić nawet do likwidacji działalności oraz strat w majątku osobistym. 2. Koszty właścicielskie. Zaspokajają prywatne potrzeby właściciela lub właścicieli. Jest to wypłata właściciela wypłacana z zysku firmy. Czym większe potrzeby prywatne właściciela tym większa jego ochota do jak największego udziału wypłaty własnej z zysku, co zmniejsza zdolności inwestycyjne firmy. 3. Koszty pracownicze. Zgodnie z prawem wynagrodzenia pracownicze powinny być realizowane w pierwszeństwie przed wypłatą właściciela (w przypadku ograniczonych funduszy). Jednak, jeŝeli taka sytuacja ma miejsce w dłuŝszej perspektywie to właściciel najprawdopodobniej zlikwiduje działalność gdyŝ nie będzie ona zaspokajać jego potrzeb. 4. Koszty zakupowe. Pozostałe koszty przeznaczone na wszelkiego rodzaju produkty i usługi. MoŜna je z kolei podzielić na koszty zakupu usług i produktów specjalnych dla danej działalności oraz na koszty zakupu usług i produktów powszechnie dostępnych. Usługi i produkty specjalne to te, które dla danej działalności firmy mają szczególne znaczenie i charakter. Wymagają w momencie przeprowadzania transakcji zazwyczaj wiedzy specjalistycznej zarówno kupującego jak i sprzedającego. Natomiast usługi i produkty powszechne to te, które są nabywane okresowo lub, które są potrzebami danej chwili dla firmy, ale mają charakter dóbr powszechnego uŝytku. Cechą charakterystyczną usług i produktów powszechnych jest ich stosunkowo łatwa dostępność na rynku konkurencyjnym. Warto zwrócić uwagę, Ŝe w pewnych aspektach zarówno koszty związane ze zobowiązaniami wobec budŝetu państwa oraz koszty pracownicze moŝna sprowadzić do kosztów zakupowych. Skorzystanie z oferty prawno-księgowej pozwoli zoptymalizować zobowiązania względem skarbu państwa. Natomiast koszty pracownicze moŝna ograniczyć poprzez wykorzystanie agencji pracy tymczasowej (oczywiście patrząc na politykę personalną długookresowo, w

2 2/8 sytuacji, gdy firma ma zamówienia o róŝnej wielkości w róŝnym czasie). Zarówno firmy oferujące usługi księgowo-prawne oraz usługi pośrednictwa pracy moŝemy zaliczyć do usług powszechnych. W dalszej części informatora zajmować się będę kosztami zakupowymi produktów i usług powszechnych, poniewaŝ: Koszty zobowiązań wobec budŝetu państwa po optymalizacji (jak wyŝej zauwaŝono moŝna ująć w aspekcie kosztów zakupowych usług) są nie do uniknięcia Koszty właścicielskie zaleŝą tylko od właściciela i to on ustala ich wysokość. Koszty pracownicze moŝemy przyjąć jako stałe, jeśli załoŝymy, Ŝe zatrudnieni pracownicy są na umowy bezterminowe. W przypadku zatrudnień tymczasowych jak juŝ wcześniej wspomniano moŝna je zaliczyć do kosztów zakupowych usług. Koszty zakupowe produktów i usług specjalistycznych mają charakter szczególny i wymagają odpowiedniego potraktowania w firmie. Nieraz cena gotówkowa ich ponoszenia nie jest najwaŝniejsza. RównieŜ fakt, Ŝe decydują one w duŝej mierze bezpośrednio o działalności produkcyjnej lub usługowej firmy nadaje im istotne znaczenie. Innymi słowy są to wszystkie produkty i usługi, którym firma nadała status specjalnych z własnego wyboru. Przykład: Dla firmy produkującej frezarki i kupującej do nich koła zębate nie tylko ich cena będzie waŝna, ale takŝe inne cechy, które dostawca moŝe zaoferować, jak na przykład elastyczność dostosowania dostaw o określonej specyfikacji do potrzeb zamawiającego i szybkość ich realizacji. Warto równieŝ zwrócić uwagę na czynnik ludzki. Zarówno osoba zamawiająca jak i odbiorca zamówienia musi posiadać odpowiednią wiedzę, w tym przypadku z zakresu mechaniki. Inny przykład to firma usługowa oferująca sprzęt informatyczny. Dla niej takŝe zakup na przykład komputerów ma zasadnicze znaczenie, gdyŝ urządzenia te mają specjalne zastosowanie w jej działalności usługowej. Ale juŝ dla wymienionej wcześniej firmy produkującej frezarki zakup komputera na własne potrzeby będzie miał charakter kosztu zakupowego powszechnego, gdyŝ nie ma on wpływy na bezpośrednią działalność produkcyjną, zazwyczaj czas zakupu nie odgrywa tu najwaŝniejszej roli (jest to za jakiś okres, w którym zakup ma być dokonany), nie jest waŝny równieŝ dostawca (waŝne Ŝeby gwarantował określoną jakość i specyfikację urządzenia). Zatem najistotniejsze znaczenie będzie tu miała cena. Charakterystyczne cechy kosztów zakupowych produktów i usług powszechnych to: Brak bezpośredniego istotnego wpływu na działalność produkcyjną lub usługową podstawową. Mają związek z bezpośredni z działalnością produkcyjną lub usługową podstawową w sytuacji, gdy produkt lub usługa mają mniejsze znaczenie dla procesu produkcyjnego lub usługowego w skutek posiadanych zapasów, alternatywnych dostawców itp. lub, jeŝeli firma uzna, Ŝe chce zmienić dostawce albo zwiększyć swoje zdolności negocjacyjne jednak w sytuacji, gdy zakupy nie wymagają wiedzy specjalistycznej. Czas dostawy nie odgrywa bardzo waŝnego znaczenia. Cena jest najwaŝniejszym lub jednym z najwaŝniejszych priorytetów Firmy oferujące potrzebne produkty lub usługi działają na rynku konkurencyjnym, co gwarantuje łatwy dostęp do tych produktów i usług. Właściwie nieograniczona moŝliwość zakupu potrzebnych produktów lub usług w kaŝdej chwili. 2

3 3/8 W tym zestawieniu warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe przedsiębiorstwa oferujące produkty i usługi, na które mamy zapotrzebowanie działają na rynku konkurencyjnym. Za rynek konkurencyjny w tym poradniku przyjęto taki układ, który w ekonomi znany jest jako konkurencja doskonała lub konkurencja monopolistyczna. A więc rynek, na którym działa wiele firm, których wpływ na cenę -takŝe konkurentów; jest Ŝaden lub ograniczony. Sytuacja taka zwiększa moŝliwości nabywcze kupującego, gdyŝ sprzedawcy, których jest wiele konkurują między sobą oferując lepsze warunki zakupu. Innym waŝnym czynnikiem kosztów zakupowych jest cena, a więc polityka cenowa sprzedawcy produktów i usług, które zamierzamy nabyć. Jak wiadomo oferują oni towary lub usługi w cenie, która uwzględnia koszty plus marŝę. Zakładając, Ŝe działają oni na rynku konkurencyjnym, marŝa zawiera pewien pułap dający moŝliwość negocjacji ceny. Cena końcowa zaleŝy, więc od zdolności i moŝliwości negocjacyjnych nabywcy. A od czego zaleŝą zdolności i moŝliwości negocjacyjne czy teŝ tak zwana siła nabywcza? Przede wszystkim od: Wielkości, czyli skali zakupów Ciągłości współpracy Warunków umowy (płatność, dostawa, gwarancja itp.) Indywidualnych zdolności negocjacyjnych oraz wcześniejszych kontaktów NajwaŜniejszą cechą jest oczywiście wielkość zakupu, a w połączeniu z ciągłością współpracy gwarantująca sprzedawcy okresowe duŝe dostawy. Skala zakupów wpływa zazwyczaj takŝe na warunki umowy (im większe zamówienie tym lepsze warunki do wynegocjowania). Jednak dla większości małych firm sytuacja taka jest nieosiągalna. Nie mogą one nabywać produktów i usług w cenach, jakie są zagwarantowane dla duŝych przedsiębiorstw. W wielu przypadkach nabywając środki trwałe lub dokonując pewnych zakupów wynikających z potrzeb okazjonalnych płacą cenę taką jak klienci indywidualni. Przykład: Porównajmy sytuację nabywczą dwóch firm, chcących zakupić te same komputery dla potrzeby swej działalności. Jedna firma to małe przedsiębiorstwo, drugie to duŝa firma. Pierwsza chce kupić dwa urządzenia, druga dwadzieścia. ZałóŜmy, Ŝe koszty sprzedawcy dla jednego urządzenia to 1 tys. Cena sprzedaŝy to 1,25 tys. Zakładana marŝa, jaką uzyskałby sprzedawca ze sprzedaŝy komputerów dla małej firmy to 0,5 tys., natomiast dla sprzedaŝy urządzeń dla duŝej firmy byłoby to 5 tys. Jest, zatem wiadomo, Ŝe sprzedawca jest w stanie duŝo bardziej obniŝyć swą marŝę w stosunku do duŝego nabywcy, niŝ do małej firmy. Tak, więc siła nabywcza i zdolność negocjacyjna tego, kto kupuje więcej jest większa. Zatem, czy da się zwiększyć swoje zdolności negocjacyjne i siłę nabywczą, szczególnie, gdy jest się właścicielem lub zarządzającym małej firmy? Czy małe firmy skazane są na ponoszenie większych kosztów zakupowych, tym samym na pogorszenie swojej konkurencyjności i ograniczanie zysków? Czy powiedzenie duŝy moŝe więcej nie pasuje do Twojej firmy, a bliŝszy jest Ci zwrot płacz i płać? Oczywiście, Ŝe NIE!!! Rozwiązanie tego problemu jest zaskakująco proste. Wymaga tylko przestawienia pewnych funkcji w Twoim przedsiębiorstwie odpowiedzialnych za zakupy produktów i usług powszechnych. Konkretnie powierzenie ich podmiotowi zewnętrznemu, który dokona agregacji, czyli połączenia zamówienia z takimi samymi lub podobnymi zamówieniami innych firm na skutek, czego powstanie jedno duŝe zamówienie. Wobec takiego działania róŝne zapotrzebowania na produkty i usługi Twojej firmy zyskają siłę nabywczą równą a czasami nawet większą niŝ zlecenia duŝych przedsiębiorstw. Droga do lepszych warunków zakupu, czyli niŝszej ceny, dogodniejszych sposobów płatności i dostawy, korzystniejszych załoŝeń gwarancyjnych itp., stoi, zatem otworem. Wybór naleŝy do Ciebie. Niesie to takŝe inną korzyść w postaci odciąŝenia osoby lub osób zajmujących się tym zadaniem w firmie. 3

4 4/8 PoniŜszy schemat przedstawia istotne róŝnice zakupu indywidualnego oraz zagregowanego. Zakup indywidualny Zakup zagregowany Twojej firmy Twojej firmy innej firmy innej firmy innej firmy innej firmy innej firmy Dostawca Warunki umowy, np. -cena -dostawa -gwarancja Podmiot zewnętrzny przejmujący funkcje zakupowe Realizacja Korzystniejsze warunki umowy np. -niŝsza cena -darmowa dostawa -korzystniejsza gwarancja -inne dodatki sprzedaŝowe Dostawca Realizacja Jak widać wszystko opiera się na zasadzie wspólnego działania. Zasadzie, która od wieków gwarantuje sukces. Wszelkie działania są zgodne z prawem. Powierzanie innym osobom lub podmiotom czynności związanych z zaspokajaniem potrzeb własnych lub własnej firmy jest jak najbardziej legalne. Jest to czynność równieŝ bardzo często wykorzystywana. PrzecieŜ nieraz, gdy słyszymy, Ŝe ktoś idzie na zakupy mówimy kup mi teŝ lub kup mi to czy tamto. Jednak świadomość potencjału tego działania jest wciąŝ mało rozumiana i mało wykorzystywana. Natomiast wspólne działanie jest często wykorzystywane wśród duŝych przedsiębiorstw. Przejęcia, fuzje alianse, konsorcja, kartele są niczym innym jak porozumieniami firm w celu poprawy konkurencyjności, redukcji kosztów, zwiększenia zysków itp. Nielegalne, choć nie tak rzadkie zmowy cenowe są teŝ są wynikiem wspólnego działania. Dzięki tej inicjatywie teraz takŝe małe firmy będą mogły mieć płaszczyznę, na której mogą działać razem w celu osiągnięcia korzyści jak zmniejszenie kosztów zakupowych a co z tym związane poprawą konkurencyjności i zwiększeniu zyskowności. W zakończeniu przedstawię takŝe inne moŝliwości, jakie właściciele i zarządzający małymi firmami mogą osiągnąć korzystając z tej oferty. Ryzyko Ryzyko związane z powierzeniem funkcji zakupu produktów i usług powszechnych podmiotowi zewnętrznemu jest małe, niewielkie lub wręcz go nie ma. Produkty i usługi te są powszechnie dostępne i oferowane przez wiele firm działających na konkurencyjnym rynku. Dlatego teŝ moŝna je nabyć właściwie w kaŝdej chwili, nawet, jeśli zewnętrzny podmiot, któremu zleciliśmy zakup zawiedzie. Czas zakupu równieŝ jest tu mało istotny. W związku z tym w sytuacji, gdy będziemy musieć tydzień czy dwa dłuŝej korzystać z starego komputera, samochodu czy innego urządzenia to nic się nie stanie. Pewne ryzyko istnieje, gdy firma 4

5 5/8 planuje zmienić dostawcę produktu lub usługi wykorzystywanej bezpośrednio w działalności podstawowej, który jednak ma w niej mniejsze znaczenie a firma posiada alternatywnych dostawców lub zapasy. Przykład: Sklep, którego działalnością jest sprzedaŝ artykułów spoŝywczych prowadzi sprzedaŝ takŝe butli z gazem propan-butan. Oczywiście podstawową działalnością firmy jest handel, jednak sprzedaŝ butli ma dla niej mniejsze znaczenie, gdyŝ nie naleŝy on do głównej grupy artykułów decydujących o przychodzie. Zmiana dostawcy butli z gazem niesie pewne ryzyko zawirowań podczas procesu wymiany, ale nawet w sytuacji, gdy firma nie będzie zadowolona z nowego zaopatrzeniowca czy proces się nie powiedzie poprzedni dostawca z chęcią wróci do swoich czynności. Prawdopodobną sytuacją równieŝ jest taka, Ŝe nowym dostawcą będzie ten sam podmiot, jednak warunki zakupu będą korzystniejsze dla sklepu. Produkty lub usługi zaliczone przez autora do zakupów powszechnych: Wcześniej w informatorze podane były ogólne cechy produktów i usług powszechnych. PoniŜej przedstawiono bardziej praktyczny wykaz. Tak, więc do tego typu dóbr w szczególności moŝna zaliczyć: Nowe środki trwałe i wyposaŝenie (samochody, sprzęt informatyczny- telefony, komputery, drukarki, itp., urządzenia TV, agd, meble, artykuły oświetleniowe i wiele innych). Artykuły chemii domowej- środki czystości, artykuły biurowe, artykuły spoŝywcze, odzieŝ w większych ilościach. Materiały budowlane i wyposaŝenia wnętrz. Niektóre rodzaje towarów energetycznych gaz w butlach, opał stały (węgiel, drewno i jego pochodne). Niektóre formy usług księgowych i prawnych a takŝe wynajmu pracowników. Dobra związane z finansowaniem potrzeb oraz jego pochodne, czyli pomoc w kredytowaniu, ubezpieczaniu itp. Usługi związane z reklamą (drukowanie plakatów, ulotek, wizytówek) Usługi okołopracownicze (szkolenia, dodatki do płac- Np. bony) Usługi kurierskie Oraz wszelkie inne produkty i usługi powszechne o cechach wymienionych wcześniej. Jak wygląda to w praktyce? W praktyce naleŝy skorzystać z oferty Modern Shopping PoniŜej przedstawiono kroki jak to zrobić? 1. Firma zainteresowana ofertą wysyła informacje o tym fakcie na adres W odpowiedzi otrzyma formularz Zgłoszenie zapotrzebowania na produkt lub usługę. Formularz taki moŝna takŝe pobrać ze strony internetowej Dokument ten zawiera takŝe instrukcje dotyczące jego wypełnienia. 2. Formularz zawierający dane firmy oraz specyfikacje zamówienia naleŝy odesłać na wyŝej wymieniony adres . Specyfikacja zawiera w szczególności rodzaj,model, typ produktu lub usługi, cenę maksymalną skłonną do zapłaty oraz końcowy termin realizacji zgłoszenia a takŝe inne uwagi zamawiającego. 5

6 6/8 Przykład: Firma poszukuje samochodu dostawczego. W zamówieniu moŝe określić jako rodzaj samochód dostawczy nie podając modelu i typu. Wówczas kaŝdy samochód dostawczy będzie brany pod uwagę, jeśli spełnia tylko warunek ceny i oczywiści inne wytyczne z specyfikacji (ładowność, moc itp.). MoŜe takŝe podać rodzaj, model i typ (np. Ford Transit 2,2 TD) lub kilka rodzajów, modeli i typów, wówczas tylko w tym zakresie będą prowadzone poszukiwania. W zamówieniu podaje takŝe cenę maksymalną, jaką na przykład zaoferował mu dealer pomniejszoną o pewną oczekiwaną wartość (kaŝda niŝsza od oferowanej przez dealera będzie juŝ korzyścią, więc zaleca się ostroŝność w pomniejszaniu). Termin końcowy oznacza ostateczny czas, do którego powinna zostać zawarta umowa z dostawcą (NaleŜy pamiętać, Ŝe do zebrania określonej ilości zamówień, aby uzyskać korzyść oraz do negocjacji z potencjalnymi dostawcami potrzebny jest odpowiedni czas, toteŝ termin realizacji zgłoszenia moŝe wynosić do kilku tygodni. Jednak dla firm nie powinno to stanowić problemu, gdyŝ produkty i usługi oferowane w tym systemie powinny być odporne na presje czasu. Na przykład jest rzeczą wiadomą, Ŝe aby kupić samochód w dobrej cenie to wymaga to czasu a samochód jest przedmiotem, który na ogół nie jest potrzebny w tej chwili i jego zakup planowany jest z wyprzedzeniem. Podobnie się ma rzecz z innymi produktami i usługami powszechnymi jak na przykład potrzeby finansowania projektu, potrzeba wymiany dotychczasowego dostawcy i inne. 3. Formularz zawiera takŝe zobowiązanie zamawiającego do dokonania zakupu (odebrania towaru/usługi i zapłaty), jeŝeli spełnione zostaną warunki zamówienia. A więc zamawiający nie moŝe wycofać się z umowy. ZastrzeŜenie to jest konieczne, gdyŝ wycofanie się zamawiającego moŝe zmienić uzgodnione z dostawcą warunki a przecieŝ jest to zamówienie wspólne, więc jego warunki obowiązują wiele podmiotów. 4. Po złoŝeniu zamówienia (odesłaniu formularza) zlecenie zostaje zapisane w bazie i czeka na inne zlecenia, które moŝna połączyć w jedno duŝe zamówienie. Następnie następuje poszukiwanie dostawców i negocjacje z nimi, a w końcu wybór najlepszej oferty. Czas jest zaleŝny od ilości zamówień na dane dobro. Im więcej zamówień, tym szybszy czas realizacji. Uwaga: Podmiot dokonujący agregacji zastrzega, Ŝe zamówienie mogą być niezrealizowane, jeśli nie zostanie zebranych dostateczna ilość zleceń na określony produkt lub usługę. W takim przypadku nie ma sensu ich realizacji, gdyŝ korzyści dla zamawiającego byłyby niewielkie w porównaniu z jego indywidualnym zakupem. 5. Następnie na korzystniejszych warunkach uzgodnionych z dostawcą przez podmiot dokonujący wspólnego zamówienia, dostarczany jest produkt lub usługa lub podpisywana jest pomiędzy zamawiającym a dostawcą umowa na dostarczenie produktu lub usługi przez dostawcę. 6. W chwili dostarczenia produktu lub usługi lub, jeŝeli warunki przewiduję inaczej zamawiający dokonuje odbioru i zapłaty oraz otrzymuje stosowne dokumenty. Ile to kosztuje? Dla podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na produkty lub usługi (składających zamówienie) wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem i z agregacją zamówienia są darmowe, bezpłatne, 0 zł. 6

7 7/8 Zamawiający płaci dopiero za produkt lub usługę jej dostawcy. Oczywiście, jeśli są spełnione warunki zamówienia, czyli korzystniejsze okoliczności niŝ te, które byłyby gdyby zamawiający dokonał zakupu indywidualnie. Wynagrodzenie dla agregatora (podmiotu dokonującego scalenia zamówień i organizującego dostawę dla zamawiającego) ponosi w myśl załoŝenia autora projektu dostawca. Uwaga: Istnieje moŝliwość, Ŝe to zamawiający zapłaci wynagrodzenie agregatorowi, ale tylko w przypadku, gdy oferta dostawcy jest znacznie korzystniejsza od innych ofert a dostawca nie chce fakturować wszystkich nabywców. Wówczas cena dla zamawiającego zostanie pomniejszona o taką część wynagrodzenia agregatora, jaka przypada na jego zamówienie a następnie zamawiający cześć tę zapłaci agregatorowi. Domyślnym jednak załoŝeniem jest to, Ŝe wynagrodzenie agregatora ponosi dostawca. Od autora Przedstawiłem państwu prosty, darmowy, zgodny z prawem sposób na obniŝenie kosztów oparty na zasadzie stosowanej od lat, Ŝe siła w grupie. Jak łatwo zauwaŝyć z oferty tej mogą takŝe skorzystać osoby indywidualne, którym obniŝy ona koszty Ŝycia. W mojej bazie małych firm jest 330 tysięcy podmiotów, które otrzymają zaproszenie do współpracy. Rozwiązania te będą równieŝ promowane wśród osób indywidualnych. Ci wszyscy, którzy odpowiedzą pozytywnie, a prowadzą działalność gospodarczą najprawdopodobniej poprawią swą konkurencyjność choćby z jednego prostego powodu. Zaoszczędzą środki. Jeszcze jedno. Wiem, Ŝe zakupy to takŝe pewien proces psychiczny, który niesie ze sobą przyjemność. Oglądanie, dopasowywanie, wybieranie, sprawdzanie szukanego dobra budzi u wielu dreszczyk emocji i zadowolenie. Oferta ta nie pozbawia tego. PrzecieŜ moŝna wybrać odpowiedni produkt a następnie zgłosić na niego zapotrzebowanie w usłudze Modern Shopping. Będzie tańszy. Ale naleŝy pamiętać, Ŝe zakupy to takŝe zwłaszcza przy rzeczach droŝszych; pozakupowy dyskomfort psychiczny. Często osoba, która właśnie nabyła towar zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno dobrze zrobiła wydając tyle pieniędzy? Dzięki ofercie Modern Shopping kupujący mniej zapłaci, więc i dyskomfort będzie mniejszy. Oferta ta niesie jeszcze jedną moŝliwość na przyszłość. MoŜliwość stworzenia płaszczyzny, dzięki której małe firmy będą mogły się porozumiewać i wspólnie działać w waŝnych dla nich sprawach. Czy jako zarządzający i właściciele firm zastanawialiście się państwo, jaki macie wpływ na otoczenie gospodarcze Waszych firm? Na to bliŝsze jak klienci, konkurenci, dostawcy z pewnością macie jakiś. Ale na to dalsze w skali regionu czy kraju juŝ Ŝadnego. Niekorzystne rozwiązania ustawowe lub decyzje lokalne, nadmierne i szkodliwe obciąŝenia płatnościami takŝe wpływają na wzrost i rozwój firm. W tych wypadkach wymieniona juŝ gdzieś wcześniej w tym poradniku maksyma płacz i płać jak najbardziej się odnosi do Was. A wystarczy choćby zwrócić uwagę dla przykładu na górnictwo. Tam wspólne działanie z pomocą związków zawodowych skutecznie blokuje niekorzystne dla siebie zmiany. Jednak to jest wątek do dyskusji na przyszłość i zaleŝy od zainteresowania i powodzenia proponowanego przeze mnie przedsięwzięcia. Mam nadzieje, Ŝe z uwagą i miło spędzili Państwo czas poświęcony lekturze. Dziękuje. Na następnej stronie bonus dla korzystających z ofert Modern Shopping 7

8 8/8 Dla wszystkich firm, które prześlą poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia zapotrzebowania na produkt lub usługę. AUDYT PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ CENIE 209 zł Czym jest audyt działalności gospodarczej? Pokrętnie mówiąc, jest czymś w rodzaju diagnozy dla firmy. Podobnie jak człowiek, który cierpi na jakąś dolegliwość lub chcący sprawdzić czy mu nic nie dolega idzie do lekarza, tak samo właściciel firmy chcący sprawdzić jej stan lub uzdrowić niepoŝądaną sytuacje moŝe poddać firmę audytowi. Zarówno lekarz jak i audytor mają do dyspozycji róŝne instrumenty i narzędzia pozwalające dokonać diagnozy i ocenić istniejący stan. Jak wiadomo człowiek powinien dla własnego bezpieczeństwa, co jakiś czas poddawać się badaniom kontrolnym. Podobnie firma, co pewien czas powinna zostać poddana kontroli zewnętrznej. Chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę 8

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Liczy się tu i teraz!

Liczy się tu i teraz! Liczy się tu i teraz! 1. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. 2. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. 3. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? a) brak

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ PIĘĆ PRAW, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ Zanim dokonasz zakupu, poznaj swoje prawa! Konsumentom kupującym towar lub usługę, przez internet lub w sklepie, we własnym kraju lub w innym państwie UE, przysługują

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? Program Szkoła z dobrą energią polega na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez placówkę oświatową, a jego cel to obniŝenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Strategie: sposób na opcje

Strategie: sposób na opcje X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Strategie: sposób na opcje z wykorzystaniem systemu Option Trader Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Definicja opcji Opcja: Kontrakt finansowy,

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów 1 z 6 2012-12-21 13:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009)

odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa energii elektrycznej do budynków przychodni w Rybniku (PN/29/2009) Rybnik, 21 maj 2009 r. 44-200 RYBNIK, UL. 3-GO MAJA 12 tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Wykonawcy odpowiedzi na pytania dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite

Koszty zmienne + Koszty stałe = Koszty całkowite Finanse przedsiębiorstw W świetle teorii JeŜeli przedsiębiorstwo ma przynosić zyski i zwiększać swoją wartość, to musi być dobrze zarządzane. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program GROSIK. Karty rabatowe GROSIK to plastikowe karty z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem członka związku.

Program GROSIK. Karty rabatowe GROSIK to plastikowe karty z nadrukowanym kodem kreskowym oraz imieniem i nazwiskiem członka związku. Program GROSIK Program "GROSIK" jest autorskim programem Działu Rozwoju Związku Regionu Podbeskidzie, do którego przystąpiliśmy Uchwałą naszej Międzyzakładowej Komisji. Ideą tego programu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Sylwia Machowska Definicja Konkurencja doskonała jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróŝnieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.sklep.awimex.pl, prowadzony jest przez P.H.U AWIMEX z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r.

Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem. 14 maja 2009r. Partnerstwo publiczno-prywatne i inne formy współpracy administracji z biznesem 14 maja 2009r. H. Seisler sp.k. Alternatywne modele transakcji Partnerstwo publiczno-prywatne Koncesja na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PRZEWODNIEGO TEKSTU

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PRZEWODNIEGO TEKSTU SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PRZEWODNIEGO TEKSTU 1. Poziom kształcenia: liceum profilowane, profil usługowo gospodarczy, klasa II 2. Przedmiot: przygotowanie do prowadzenia działalności usługowej

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008

Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych. Warszawa, 4 5 marca 2008 Leasing jako instrument finansowy do współfinansowania inwestycji ze środków unijnych Warszawa, 4 5 marca 2008 Agenda prezentacji Leasing jako produkt finansowy Leasing jako koszt kwalifikowalny Formy

Bardziej szczegółowo

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania?

Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Anna Madziewicz Magia sprzedaŝy? Czy rzeczywiście sprzedaŝ to alchemiczne sztuczki i magiczne zagrania? Co to jest sprzedaŝ? ...... Zaspokajanie potrzeb klienta naszym produktem Ludzie nie znoszą jak im

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep.

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. WAśNE: NAJLEPIEJ NIE PRZERYWAĆ PROCESU REJESTRACJI I PRZEPROWADZIĆ JĄ ZA JEDNYM RAZEM DO SAMEGO KOŃCA! Następnie klikasz z lewej strony na Pakiety

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREGORIO DEFINICJE POJĘĆ ZAWARTYCH W REGULAMINIE 1 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług polegających na moŝliwości korzystania przez UŜytkowników

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON Trochę czasu, znajomość podstawowych praw konsumentów oraz dowód zakupu to niezbędny zestaw podczas składania reklamacji. Łatwiej dochodzić swoich praw, gdy mamy paragon. Warto

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny:

ZADANIA DO ĆWICZEŃ. 1.4 Gospodarka wytwarza trzy produkty A, B, C. W roku 1980 i 1990 zarejestrowano następujące ilości produkcji i ceny: ZADANIA DO ĆWICZEŃ Y produkt krajowy brutto, C konsumpcja, I inwestycje, Y d dochody osobiste do dyspozycji, G wydatki rządowe na zakup towarów i usług, T podatki, Tr płatności transferowe, S oszczędności,

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE:

ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: ODBIORCY KOŃCOWI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE: 1997-2016-2030 TARGI ENERGII Panel: Rynek energii elektrycznej zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA

Nr sprawy: OSPP-341/1/2008 UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Ochotniczą StraŜą PoŜarną w Pyszkowie, Pyszków 53B, 98-275 Brzeźnio, nr NIP... reprezentowaną przez: 1. Bogumiła Lesiaka Wiceprezesa Zarządu zwanego dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 1 Dostawa artykułów biurowych i tonerów oraz wykonanie i dostawa teczek ofertowych, papieru firmowego oraz wizytówek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA INFORMATYKA PROJEKTY ROZWIĄZANIA OFERTA - AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA Warszawa, 2010 Informacje o firmie RavNet RavNet od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą informatyczną obsługą firm. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa? Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa? Kohabitacja. Rola gazu w rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Ludwik Pieńkowski Środowiskowe Laboratorium CięŜkich Jonów Uniwersytet Warszawski Fascynacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU

NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU NASTAWIENIE FIRM WOBEC LEASINGU Raport z badania marketingowego Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Leasingowych Warszawa, kwiecień 2007 AGENDA PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

Jak łatwo wybrać odpowiedni dywan do własnego wnętrza?

Jak łatwo wybrać odpowiedni dywan do własnego wnętrza? Jak łatwo wybrać odpowiedni dywan I. Wybierz swój wymarzony dywan! Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na odnalezienie produktu jest skorzystanie z głównej wyszukiwarki naszego sklepu. Jeśli interesuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI e-videoboku. - KaŜdy Klient moŝe poznać Ciebie i Twoją firmę za darmo! - 5 razy więcej obsłuŝonych Klientów w tym samym czasie!

KORZYŚCI e-videoboku. - KaŜdy Klient moŝe poznać Ciebie i Twoją firmę za darmo! - 5 razy więcej obsłuŝonych Klientów w tym samym czasie! e --V iideobok POTĘGA ROZMOWY W CZTERY OCZY!! NECH CĘ ZOBACZĄ USŁYSZĄ!! - KaŜdy Klient moŝe poznać Ciebie i Twoją firmę za darmo! KORZYŚC e-videoboku - 5 razy więcej obsłuŝonych Klientów w tym samym czasie!

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać.

Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. Musimy kupować, ale nie musimy sprzedawać. Wszyscy chcemy żyć lepiej tzn. mieć więcej wolnego czasu i więcej pieniędzy. Co powoduje, że nasz pomysł jest lepszy niż? * brak kosztu związanego z rejestracją

Bardziej szczegółowo

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI

ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2005 ŁUBIANKA - ZAMEK BIERZGŁOWSKI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.rozprza.pl Rozprza: Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Rozprza

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov. 1 z 5 2013-10-17 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ Poznań: Usługa w zakresie wykonywania pogwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zał. Nr 4 do SIWZ 1. Gminą Miasto Szczecin reprezentowaną przez:... - Dyrektora Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni

Zakup i dostawę bonów podarunkowych dla pracowników Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Gdyni Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa i adres wykonawcy... NIP... REGON.. Nr konta bankowego... Tel... Fax... e-mail... Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. M.Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2011-09-30 14:09 Poznań: Dostawa hydraulicznych narzędzi ratowniczych Numer ogłoszenia: 314376-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 6 Warszawa: SprzedaŜ i dostawa pierwszego wyposaŝenia do budynku Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 5 częściach: Część 1 - Komputery, monitory, drukarki sieciowe i projektor multimedialny,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian

Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Jak uniknąć błędów w komunikowaniu zmian Roman Rostek Zmiany w firmie wymagają intensywnej komunikacji z pracownikami. Zapotrzebowanie pracowników na informacje i ich chęć dialogu znacznie się wtedy zwiększają.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) Wejdź na stronę mojego sklepu: INSTRUKCJA ROBIENIA ZAKUPÓW W SKLEPIE CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj członka EkoSpołeczności) 2) Aby zrobić

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA..., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... Nr kontra bankowego

OFERTA CENOWA..., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... Nr kontra bankowego Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... E-mail Nr kontra bankowego Zespół Szkół im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO Lesko, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo