PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT)"

Transkrypt

1 PORADNIK JAK OGRANICZYĆ KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (ASPEKT) Poradnik skierowany jest głównie do zarządzających i właścicieli małych firm w aspekcie(zakresie) kosztów zakupowych, choć zarówno większe przedsiębiorstwa jak i nawet osoby prywatne równieŝ mogą z niego skorzystać. Informator ten składa się z części poradnikowej (teoretycznej) wyjaśniającej pewne mechanizmy funkcjonowania kosztów zakupowych w firmie oraz części ofertowej przedstawiającej rozwiązanie prowadzące do ograniczenia wyŝej wymienionych kosztów. Koszty Istnieje wiele klasyfikacji podziału kosztów jednak dla potrzeby tego informatora przyjmijmy podział ze względu na priorytet ich ponoszenia. Podział ten jest hierarchiczny, to znaczy, Ŝe wymienione najpierw są realizowane (na ogół) w pierwszej kolejności. 1. Koszty związane ze zobowiązaniami wobec budŝetu państwa. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji mają priorytet w realizacji. Niezapłacenie podatków, składek ZUS itp. MoŜe w przyszłości doprowadzić nawet do likwidacji działalności oraz strat w majątku osobistym. 2. Koszty właścicielskie. Zaspokajają prywatne potrzeby właściciela lub właścicieli. Jest to wypłata właściciela wypłacana z zysku firmy. Czym większe potrzeby prywatne właściciela tym większa jego ochota do jak największego udziału wypłaty własnej z zysku, co zmniejsza zdolności inwestycyjne firmy. 3. Koszty pracownicze. Zgodnie z prawem wynagrodzenia pracownicze powinny być realizowane w pierwszeństwie przed wypłatą właściciela (w przypadku ograniczonych funduszy). Jednak, jeŝeli taka sytuacja ma miejsce w dłuŝszej perspektywie to właściciel najprawdopodobniej zlikwiduje działalność gdyŝ nie będzie ona zaspokajać jego potrzeb. 4. Koszty zakupowe. Pozostałe koszty przeznaczone na wszelkiego rodzaju produkty i usługi. MoŜna je z kolei podzielić na koszty zakupu usług i produktów specjalnych dla danej działalności oraz na koszty zakupu usług i produktów powszechnie dostępnych. Usługi i produkty specjalne to te, które dla danej działalności firmy mają szczególne znaczenie i charakter. Wymagają w momencie przeprowadzania transakcji zazwyczaj wiedzy specjalistycznej zarówno kupującego jak i sprzedającego. Natomiast usługi i produkty powszechne to te, które są nabywane okresowo lub, które są potrzebami danej chwili dla firmy, ale mają charakter dóbr powszechnego uŝytku. Cechą charakterystyczną usług i produktów powszechnych jest ich stosunkowo łatwa dostępność na rynku konkurencyjnym. Warto zwrócić uwagę, Ŝe w pewnych aspektach zarówno koszty związane ze zobowiązaniami wobec budŝetu państwa oraz koszty pracownicze moŝna sprowadzić do kosztów zakupowych. Skorzystanie z oferty prawno-księgowej pozwoli zoptymalizować zobowiązania względem skarbu państwa. Natomiast koszty pracownicze moŝna ograniczyć poprzez wykorzystanie agencji pracy tymczasowej (oczywiście patrząc na politykę personalną długookresowo, w

2 2/8 sytuacji, gdy firma ma zamówienia o róŝnej wielkości w róŝnym czasie). Zarówno firmy oferujące usługi księgowo-prawne oraz usługi pośrednictwa pracy moŝemy zaliczyć do usług powszechnych. W dalszej części informatora zajmować się będę kosztami zakupowymi produktów i usług powszechnych, poniewaŝ: Koszty zobowiązań wobec budŝetu państwa po optymalizacji (jak wyŝej zauwaŝono moŝna ująć w aspekcie kosztów zakupowych usług) są nie do uniknięcia Koszty właścicielskie zaleŝą tylko od właściciela i to on ustala ich wysokość. Koszty pracownicze moŝemy przyjąć jako stałe, jeśli załoŝymy, Ŝe zatrudnieni pracownicy są na umowy bezterminowe. W przypadku zatrudnień tymczasowych jak juŝ wcześniej wspomniano moŝna je zaliczyć do kosztów zakupowych usług. Koszty zakupowe produktów i usług specjalistycznych mają charakter szczególny i wymagają odpowiedniego potraktowania w firmie. Nieraz cena gotówkowa ich ponoszenia nie jest najwaŝniejsza. RównieŜ fakt, Ŝe decydują one w duŝej mierze bezpośrednio o działalności produkcyjnej lub usługowej firmy nadaje im istotne znaczenie. Innymi słowy są to wszystkie produkty i usługi, którym firma nadała status specjalnych z własnego wyboru. Przykład: Dla firmy produkującej frezarki i kupującej do nich koła zębate nie tylko ich cena będzie waŝna, ale takŝe inne cechy, które dostawca moŝe zaoferować, jak na przykład elastyczność dostosowania dostaw o określonej specyfikacji do potrzeb zamawiającego i szybkość ich realizacji. Warto równieŝ zwrócić uwagę na czynnik ludzki. Zarówno osoba zamawiająca jak i odbiorca zamówienia musi posiadać odpowiednią wiedzę, w tym przypadku z zakresu mechaniki. Inny przykład to firma usługowa oferująca sprzęt informatyczny. Dla niej takŝe zakup na przykład komputerów ma zasadnicze znaczenie, gdyŝ urządzenia te mają specjalne zastosowanie w jej działalności usługowej. Ale juŝ dla wymienionej wcześniej firmy produkującej frezarki zakup komputera na własne potrzeby będzie miał charakter kosztu zakupowego powszechnego, gdyŝ nie ma on wpływy na bezpośrednią działalność produkcyjną, zazwyczaj czas zakupu nie odgrywa tu najwaŝniejszej roli (jest to za jakiś okres, w którym zakup ma być dokonany), nie jest waŝny równieŝ dostawca (waŝne Ŝeby gwarantował określoną jakość i specyfikację urządzenia). Zatem najistotniejsze znaczenie będzie tu miała cena. Charakterystyczne cechy kosztów zakupowych produktów i usług powszechnych to: Brak bezpośredniego istotnego wpływu na działalność produkcyjną lub usługową podstawową. Mają związek z bezpośredni z działalnością produkcyjną lub usługową podstawową w sytuacji, gdy produkt lub usługa mają mniejsze znaczenie dla procesu produkcyjnego lub usługowego w skutek posiadanych zapasów, alternatywnych dostawców itp. lub, jeŝeli firma uzna, Ŝe chce zmienić dostawce albo zwiększyć swoje zdolności negocjacyjne jednak w sytuacji, gdy zakupy nie wymagają wiedzy specjalistycznej. Czas dostawy nie odgrywa bardzo waŝnego znaczenia. Cena jest najwaŝniejszym lub jednym z najwaŝniejszych priorytetów Firmy oferujące potrzebne produkty lub usługi działają na rynku konkurencyjnym, co gwarantuje łatwy dostęp do tych produktów i usług. Właściwie nieograniczona moŝliwość zakupu potrzebnych produktów lub usług w kaŝdej chwili. 2

3 3/8 W tym zestawieniu warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe przedsiębiorstwa oferujące produkty i usługi, na które mamy zapotrzebowanie działają na rynku konkurencyjnym. Za rynek konkurencyjny w tym poradniku przyjęto taki układ, który w ekonomi znany jest jako konkurencja doskonała lub konkurencja monopolistyczna. A więc rynek, na którym działa wiele firm, których wpływ na cenę -takŝe konkurentów; jest Ŝaden lub ograniczony. Sytuacja taka zwiększa moŝliwości nabywcze kupującego, gdyŝ sprzedawcy, których jest wiele konkurują między sobą oferując lepsze warunki zakupu. Innym waŝnym czynnikiem kosztów zakupowych jest cena, a więc polityka cenowa sprzedawcy produktów i usług, które zamierzamy nabyć. Jak wiadomo oferują oni towary lub usługi w cenie, która uwzględnia koszty plus marŝę. Zakładając, Ŝe działają oni na rynku konkurencyjnym, marŝa zawiera pewien pułap dający moŝliwość negocjacji ceny. Cena końcowa zaleŝy, więc od zdolności i moŝliwości negocjacyjnych nabywcy. A od czego zaleŝą zdolności i moŝliwości negocjacyjne czy teŝ tak zwana siła nabywcza? Przede wszystkim od: Wielkości, czyli skali zakupów Ciągłości współpracy Warunków umowy (płatność, dostawa, gwarancja itp.) Indywidualnych zdolności negocjacyjnych oraz wcześniejszych kontaktów NajwaŜniejszą cechą jest oczywiście wielkość zakupu, a w połączeniu z ciągłością współpracy gwarantująca sprzedawcy okresowe duŝe dostawy. Skala zakupów wpływa zazwyczaj takŝe na warunki umowy (im większe zamówienie tym lepsze warunki do wynegocjowania). Jednak dla większości małych firm sytuacja taka jest nieosiągalna. Nie mogą one nabywać produktów i usług w cenach, jakie są zagwarantowane dla duŝych przedsiębiorstw. W wielu przypadkach nabywając środki trwałe lub dokonując pewnych zakupów wynikających z potrzeb okazjonalnych płacą cenę taką jak klienci indywidualni. Przykład: Porównajmy sytuację nabywczą dwóch firm, chcących zakupić te same komputery dla potrzeby swej działalności. Jedna firma to małe przedsiębiorstwo, drugie to duŝa firma. Pierwsza chce kupić dwa urządzenia, druga dwadzieścia. ZałóŜmy, Ŝe koszty sprzedawcy dla jednego urządzenia to 1 tys. Cena sprzedaŝy to 1,25 tys. Zakładana marŝa, jaką uzyskałby sprzedawca ze sprzedaŝy komputerów dla małej firmy to 0,5 tys., natomiast dla sprzedaŝy urządzeń dla duŝej firmy byłoby to 5 tys. Jest, zatem wiadomo, Ŝe sprzedawca jest w stanie duŝo bardziej obniŝyć swą marŝę w stosunku do duŝego nabywcy, niŝ do małej firmy. Tak, więc siła nabywcza i zdolność negocjacyjna tego, kto kupuje więcej jest większa. Zatem, czy da się zwiększyć swoje zdolności negocjacyjne i siłę nabywczą, szczególnie, gdy jest się właścicielem lub zarządzającym małej firmy? Czy małe firmy skazane są na ponoszenie większych kosztów zakupowych, tym samym na pogorszenie swojej konkurencyjności i ograniczanie zysków? Czy powiedzenie duŝy moŝe więcej nie pasuje do Twojej firmy, a bliŝszy jest Ci zwrot płacz i płać? Oczywiście, Ŝe NIE!!! Rozwiązanie tego problemu jest zaskakująco proste. Wymaga tylko przestawienia pewnych funkcji w Twoim przedsiębiorstwie odpowiedzialnych za zakupy produktów i usług powszechnych. Konkretnie powierzenie ich podmiotowi zewnętrznemu, który dokona agregacji, czyli połączenia zamówienia z takimi samymi lub podobnymi zamówieniami innych firm na skutek, czego powstanie jedno duŝe zamówienie. Wobec takiego działania róŝne zapotrzebowania na produkty i usługi Twojej firmy zyskają siłę nabywczą równą a czasami nawet większą niŝ zlecenia duŝych przedsiębiorstw. Droga do lepszych warunków zakupu, czyli niŝszej ceny, dogodniejszych sposobów płatności i dostawy, korzystniejszych załoŝeń gwarancyjnych itp., stoi, zatem otworem. Wybór naleŝy do Ciebie. Niesie to takŝe inną korzyść w postaci odciąŝenia osoby lub osób zajmujących się tym zadaniem w firmie. 3

4 4/8 PoniŜszy schemat przedstawia istotne róŝnice zakupu indywidualnego oraz zagregowanego. Zakup indywidualny Zakup zagregowany Twojej firmy Twojej firmy innej firmy innej firmy innej firmy innej firmy innej firmy Dostawca Warunki umowy, np. -cena -dostawa -gwarancja Podmiot zewnętrzny przejmujący funkcje zakupowe Realizacja Korzystniejsze warunki umowy np. -niŝsza cena -darmowa dostawa -korzystniejsza gwarancja -inne dodatki sprzedaŝowe Dostawca Realizacja Jak widać wszystko opiera się na zasadzie wspólnego działania. Zasadzie, która od wieków gwarantuje sukces. Wszelkie działania są zgodne z prawem. Powierzanie innym osobom lub podmiotom czynności związanych z zaspokajaniem potrzeb własnych lub własnej firmy jest jak najbardziej legalne. Jest to czynność równieŝ bardzo często wykorzystywana. PrzecieŜ nieraz, gdy słyszymy, Ŝe ktoś idzie na zakupy mówimy kup mi teŝ lub kup mi to czy tamto. Jednak świadomość potencjału tego działania jest wciąŝ mało rozumiana i mało wykorzystywana. Natomiast wspólne działanie jest często wykorzystywane wśród duŝych przedsiębiorstw. Przejęcia, fuzje alianse, konsorcja, kartele są niczym innym jak porozumieniami firm w celu poprawy konkurencyjności, redukcji kosztów, zwiększenia zysków itp. Nielegalne, choć nie tak rzadkie zmowy cenowe są teŝ są wynikiem wspólnego działania. Dzięki tej inicjatywie teraz takŝe małe firmy będą mogły mieć płaszczyznę, na której mogą działać razem w celu osiągnięcia korzyści jak zmniejszenie kosztów zakupowych a co z tym związane poprawą konkurencyjności i zwiększeniu zyskowności. W zakończeniu przedstawię takŝe inne moŝliwości, jakie właściciele i zarządzający małymi firmami mogą osiągnąć korzystając z tej oferty. Ryzyko Ryzyko związane z powierzeniem funkcji zakupu produktów i usług powszechnych podmiotowi zewnętrznemu jest małe, niewielkie lub wręcz go nie ma. Produkty i usługi te są powszechnie dostępne i oferowane przez wiele firm działających na konkurencyjnym rynku. Dlatego teŝ moŝna je nabyć właściwie w kaŝdej chwili, nawet, jeśli zewnętrzny podmiot, któremu zleciliśmy zakup zawiedzie. Czas zakupu równieŝ jest tu mało istotny. W związku z tym w sytuacji, gdy będziemy musieć tydzień czy dwa dłuŝej korzystać z starego komputera, samochodu czy innego urządzenia to nic się nie stanie. Pewne ryzyko istnieje, gdy firma 4

5 5/8 planuje zmienić dostawcę produktu lub usługi wykorzystywanej bezpośrednio w działalności podstawowej, który jednak ma w niej mniejsze znaczenie a firma posiada alternatywnych dostawców lub zapasy. Przykład: Sklep, którego działalnością jest sprzedaŝ artykułów spoŝywczych prowadzi sprzedaŝ takŝe butli z gazem propan-butan. Oczywiście podstawową działalnością firmy jest handel, jednak sprzedaŝ butli ma dla niej mniejsze znaczenie, gdyŝ nie naleŝy on do głównej grupy artykułów decydujących o przychodzie. Zmiana dostawcy butli z gazem niesie pewne ryzyko zawirowań podczas procesu wymiany, ale nawet w sytuacji, gdy firma nie będzie zadowolona z nowego zaopatrzeniowca czy proces się nie powiedzie poprzedni dostawca z chęcią wróci do swoich czynności. Prawdopodobną sytuacją równieŝ jest taka, Ŝe nowym dostawcą będzie ten sam podmiot, jednak warunki zakupu będą korzystniejsze dla sklepu. Produkty lub usługi zaliczone przez autora do zakupów powszechnych: Wcześniej w informatorze podane były ogólne cechy produktów i usług powszechnych. PoniŜej przedstawiono bardziej praktyczny wykaz. Tak, więc do tego typu dóbr w szczególności moŝna zaliczyć: Nowe środki trwałe i wyposaŝenie (samochody, sprzęt informatyczny- telefony, komputery, drukarki, itp., urządzenia TV, agd, meble, artykuły oświetleniowe i wiele innych). Artykuły chemii domowej- środki czystości, artykuły biurowe, artykuły spoŝywcze, odzieŝ w większych ilościach. Materiały budowlane i wyposaŝenia wnętrz. Niektóre rodzaje towarów energetycznych gaz w butlach, opał stały (węgiel, drewno i jego pochodne). Niektóre formy usług księgowych i prawnych a takŝe wynajmu pracowników. Dobra związane z finansowaniem potrzeb oraz jego pochodne, czyli pomoc w kredytowaniu, ubezpieczaniu itp. Usługi związane z reklamą (drukowanie plakatów, ulotek, wizytówek) Usługi okołopracownicze (szkolenia, dodatki do płac- Np. bony) Usługi kurierskie Oraz wszelkie inne produkty i usługi powszechne o cechach wymienionych wcześniej. Jak wygląda to w praktyce? W praktyce naleŝy skorzystać z oferty Modern Shopping PoniŜej przedstawiono kroki jak to zrobić? 1. Firma zainteresowana ofertą wysyła informacje o tym fakcie na adres W odpowiedzi otrzyma formularz Zgłoszenie zapotrzebowania na produkt lub usługę. Formularz taki moŝna takŝe pobrać ze strony internetowej Dokument ten zawiera takŝe instrukcje dotyczące jego wypełnienia. 2. Formularz zawierający dane firmy oraz specyfikacje zamówienia naleŝy odesłać na wyŝej wymieniony adres . Specyfikacja zawiera w szczególności rodzaj,model, typ produktu lub usługi, cenę maksymalną skłonną do zapłaty oraz końcowy termin realizacji zgłoszenia a takŝe inne uwagi zamawiającego. 5

6 6/8 Przykład: Firma poszukuje samochodu dostawczego. W zamówieniu moŝe określić jako rodzaj samochód dostawczy nie podając modelu i typu. Wówczas kaŝdy samochód dostawczy będzie brany pod uwagę, jeśli spełnia tylko warunek ceny i oczywiści inne wytyczne z specyfikacji (ładowność, moc itp.). MoŜe takŝe podać rodzaj, model i typ (np. Ford Transit 2,2 TD) lub kilka rodzajów, modeli i typów, wówczas tylko w tym zakresie będą prowadzone poszukiwania. W zamówieniu podaje takŝe cenę maksymalną, jaką na przykład zaoferował mu dealer pomniejszoną o pewną oczekiwaną wartość (kaŝda niŝsza od oferowanej przez dealera będzie juŝ korzyścią, więc zaleca się ostroŝność w pomniejszaniu). Termin końcowy oznacza ostateczny czas, do którego powinna zostać zawarta umowa z dostawcą (NaleŜy pamiętać, Ŝe do zebrania określonej ilości zamówień, aby uzyskać korzyść oraz do negocjacji z potencjalnymi dostawcami potrzebny jest odpowiedni czas, toteŝ termin realizacji zgłoszenia moŝe wynosić do kilku tygodni. Jednak dla firm nie powinno to stanowić problemu, gdyŝ produkty i usługi oferowane w tym systemie powinny być odporne na presje czasu. Na przykład jest rzeczą wiadomą, Ŝe aby kupić samochód w dobrej cenie to wymaga to czasu a samochód jest przedmiotem, który na ogół nie jest potrzebny w tej chwili i jego zakup planowany jest z wyprzedzeniem. Podobnie się ma rzecz z innymi produktami i usługami powszechnymi jak na przykład potrzeby finansowania projektu, potrzeba wymiany dotychczasowego dostawcy i inne. 3. Formularz zawiera takŝe zobowiązanie zamawiającego do dokonania zakupu (odebrania towaru/usługi i zapłaty), jeŝeli spełnione zostaną warunki zamówienia. A więc zamawiający nie moŝe wycofać się z umowy. ZastrzeŜenie to jest konieczne, gdyŝ wycofanie się zamawiającego moŝe zmienić uzgodnione z dostawcą warunki a przecieŝ jest to zamówienie wspólne, więc jego warunki obowiązują wiele podmiotów. 4. Po złoŝeniu zamówienia (odesłaniu formularza) zlecenie zostaje zapisane w bazie i czeka na inne zlecenia, które moŝna połączyć w jedno duŝe zamówienie. Następnie następuje poszukiwanie dostawców i negocjacje z nimi, a w końcu wybór najlepszej oferty. Czas jest zaleŝny od ilości zamówień na dane dobro. Im więcej zamówień, tym szybszy czas realizacji. Uwaga: Podmiot dokonujący agregacji zastrzega, Ŝe zamówienie mogą być niezrealizowane, jeśli nie zostanie zebranych dostateczna ilość zleceń na określony produkt lub usługę. W takim przypadku nie ma sensu ich realizacji, gdyŝ korzyści dla zamawiającego byłyby niewielkie w porównaniu z jego indywidualnym zakupem. 5. Następnie na korzystniejszych warunkach uzgodnionych z dostawcą przez podmiot dokonujący wspólnego zamówienia, dostarczany jest produkt lub usługa lub podpisywana jest pomiędzy zamawiającym a dostawcą umowa na dostarczenie produktu lub usługi przez dostawcę. 6. W chwili dostarczenia produktu lub usługi lub, jeŝeli warunki przewiduję inaczej zamawiający dokonuje odbioru i zapłaty oraz otrzymuje stosowne dokumenty. Ile to kosztuje? Dla podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na produkty lub usługi (składających zamówienie) wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem i z agregacją zamówienia są darmowe, bezpłatne, 0 zł. 6

7 7/8 Zamawiający płaci dopiero za produkt lub usługę jej dostawcy. Oczywiście, jeśli są spełnione warunki zamówienia, czyli korzystniejsze okoliczności niŝ te, które byłyby gdyby zamawiający dokonał zakupu indywidualnie. Wynagrodzenie dla agregatora (podmiotu dokonującego scalenia zamówień i organizującego dostawę dla zamawiającego) ponosi w myśl załoŝenia autora projektu dostawca. Uwaga: Istnieje moŝliwość, Ŝe to zamawiający zapłaci wynagrodzenie agregatorowi, ale tylko w przypadku, gdy oferta dostawcy jest znacznie korzystniejsza od innych ofert a dostawca nie chce fakturować wszystkich nabywców. Wówczas cena dla zamawiającego zostanie pomniejszona o taką część wynagrodzenia agregatora, jaka przypada na jego zamówienie a następnie zamawiający cześć tę zapłaci agregatorowi. Domyślnym jednak załoŝeniem jest to, Ŝe wynagrodzenie agregatora ponosi dostawca. Od autora Przedstawiłem państwu prosty, darmowy, zgodny z prawem sposób na obniŝenie kosztów oparty na zasadzie stosowanej od lat, Ŝe siła w grupie. Jak łatwo zauwaŝyć z oferty tej mogą takŝe skorzystać osoby indywidualne, którym obniŝy ona koszty Ŝycia. W mojej bazie małych firm jest 330 tysięcy podmiotów, które otrzymają zaproszenie do współpracy. Rozwiązania te będą równieŝ promowane wśród osób indywidualnych. Ci wszyscy, którzy odpowiedzą pozytywnie, a prowadzą działalność gospodarczą najprawdopodobniej poprawią swą konkurencyjność choćby z jednego prostego powodu. Zaoszczędzą środki. Jeszcze jedno. Wiem, Ŝe zakupy to takŝe pewien proces psychiczny, który niesie ze sobą przyjemność. Oglądanie, dopasowywanie, wybieranie, sprawdzanie szukanego dobra budzi u wielu dreszczyk emocji i zadowolenie. Oferta ta nie pozbawia tego. PrzecieŜ moŝna wybrać odpowiedni produkt a następnie zgłosić na niego zapotrzebowanie w usłudze Modern Shopping. Będzie tańszy. Ale naleŝy pamiętać, Ŝe zakupy to takŝe zwłaszcza przy rzeczach droŝszych; pozakupowy dyskomfort psychiczny. Często osoba, która właśnie nabyła towar zadaje sobie pytanie, czy aby na pewno dobrze zrobiła wydając tyle pieniędzy? Dzięki ofercie Modern Shopping kupujący mniej zapłaci, więc i dyskomfort będzie mniejszy. Oferta ta niesie jeszcze jedną moŝliwość na przyszłość. MoŜliwość stworzenia płaszczyzny, dzięki której małe firmy będą mogły się porozumiewać i wspólnie działać w waŝnych dla nich sprawach. Czy jako zarządzający i właściciele firm zastanawialiście się państwo, jaki macie wpływ na otoczenie gospodarcze Waszych firm? Na to bliŝsze jak klienci, konkurenci, dostawcy z pewnością macie jakiś. Ale na to dalsze w skali regionu czy kraju juŝ Ŝadnego. Niekorzystne rozwiązania ustawowe lub decyzje lokalne, nadmierne i szkodliwe obciąŝenia płatnościami takŝe wpływają na wzrost i rozwój firm. W tych wypadkach wymieniona juŝ gdzieś wcześniej w tym poradniku maksyma płacz i płać jak najbardziej się odnosi do Was. A wystarczy choćby zwrócić uwagę dla przykładu na górnictwo. Tam wspólne działanie z pomocą związków zawodowych skutecznie blokuje niekorzystne dla siebie zmiany. Jednak to jest wątek do dyskusji na przyszłość i zaleŝy od zainteresowania i powodzenia proponowanego przeze mnie przedsięwzięcia. Mam nadzieje, Ŝe z uwagą i miło spędzili Państwo czas poświęcony lekturze. Dziękuje. Na następnej stronie bonus dla korzystających z ofert Modern Shopping 7

8 8/8 Dla wszystkich firm, które prześlą poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia zapotrzebowania na produkt lub usługę. AUDYT PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPECJALNEJ CENIE 209 zł Czym jest audyt działalności gospodarczej? Pokrętnie mówiąc, jest czymś w rodzaju diagnozy dla firmy. Podobnie jak człowiek, który cierpi na jakąś dolegliwość lub chcący sprawdzić czy mu nic nie dolega idzie do lekarza, tak samo właściciel firmy chcący sprawdzić jej stan lub uzdrowić niepoŝądaną sytuacje moŝe poddać firmę audytowi. Zarówno lekarz jak i audytor mają do dyspozycji róŝne instrumenty i narzędzia pozwalające dokonać diagnozy i ocenić istniejący stan. Jak wiadomo człowiek powinien dla własnego bezpieczeństwa, co jakiś czas poddawać się badaniom kontrolnym. Podobnie firma, co pewien czas powinna zostać poddana kontroli zewnętrznej. Chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę 8

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny

LUDZIE KONCEPCJE PRAKTYKA. ABC Faktoringu. czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Partner merytoryczny KONCEPCJE PRAKTYKA ABC Faktoringu czyli jak mieć gotówkę zaraz po wystawieniu faktury Partner merytoryczny Sposób na płynność Niepewna sytuacja gospodarcza na europejskich i światowych rynkach, powracające

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH NIE TAKI KREDYT STRASZNY USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH MACIEJ CZAPLIŃSKI Warszawa, sierpień 2012 Copyright by Maciej Czapliński and Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobrą agencję PR?

Jak wybrać dobrą agencję PR? Jak wybrać dobrą agencję PR? opracowanie przygotowane przez Związek Firm Public Relations Warszawa 2013 Spis treści Słowo wstępu 3 Typologia przetargów 4 Przed przetargiem 7 Zarządzanie przetargiem 13

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo