Treść operatu szacunkowego. Aktualizacja operatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Treść operatu szacunkowego. Aktualizacja operatu"

Transkrypt

1 Operat szacunkowy Ryszard Cymerman

2 Treść Funkcje operatu szacunkowego Treść operatu szacunkowego Aktualizacja operatu Opiniowanie operatu

3 Unormowania prawne i zawodowe Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (T.j. DU z 2004 r Nr 261 poz. 2603) art ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) KSWP 3. Operat szacunkowy

4 Uregulowania ogólne Art. 156 Forma opinii o wartości nieruchomości: Opinię i o wartości ś nieruchomości ś i sporządza się w formie operatu szacunkowego.

5 Uregulowania ogólne Art. 156 Udostępnienie opinii o wartości Organ administracji i publicznej, który zlecił sporządzenie operatu szacunkowego, jest obowiązany umożliwić ić osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz sporządzanie z niego notatek i odpisów. Osoba ta może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z operatu szacunkowego lub wydania jej z operatu szacunkowego uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem tej osoby.

6 Wykorzystanie operatu Art. 156 Operat może być wykorzystany tylko z celem zlecenia. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został sporządzony

7 Ważność operatu Art. 156 Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, Wyjątek, jeśli wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników wpływających na wartość.

8 Ważność operatu Art. 156 Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu 12 po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

9 Ważność operatu Art. 156 Potwierdzenie i aktualności ś operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go sporządził Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu. Rzeczoznawca majątkowy podpisuje klauzulęl

10 Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego Art. 157 Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny

11 Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego Art. 157 Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane ł lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować ć tylko sąd.

12 Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego Art. 157 Podane zasady oceny stosuje się odpowiednio w przypadku padk rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.

13 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) Operat szacunkowy przedstawia postępowanie dotyczące określenia wartości 2. Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.

14 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym: 1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny; 2) określenie celu wyceny; 3) podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości; 4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości; 5) opis stanu nieruchomości; 6) wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości; 7) analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny; 8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania; 9) przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

15 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. 3. W operacie szacunkowym zamieszcza się ę także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości. 4. Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu. 5. Wyciąg zamieszcza się ę na początku ą operatu szacunkowego.

16 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) Rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy podpisuje p go, zamieszczając datę i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego. 2. Jeżeli operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, operat podpisują wszyscy sporządzający go rzeczoznawcy majątkowi w sposób, o którym mowa w ust. 1.

17 1. Dokumentalność operatu Główne cechy Operat szacunkowy jest dokumentem o charakterze prawno - finansowym, w którym określa się wartość przedmiotu wyceny. Ażeby miał on charakter dokumentu, to musi spełniać podstawowe warunki dokumentalności, a głównie: musi ibyć ć wykonany przez osobę, kó która ma do tego upoważnienie, musi być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawa w zakresie procedur szacowania (ustawy, rozporządzenia) oraz standardy, musi ibyć ć sygnowany własnoręcznym ł podpisem i właściwą pieczęcią.

18 2. Stan edytorski operatu Główne cechy O poziomie edytorskim świadczy: 1. czytelność i przejrzystość zawartych myśli, 2. logika w następujących po sobie zdarzeniach, 3. bezbłędność błędność rzeczowa i prawna, 4. właściwe dokumentowanie danych, 5. dobra jakość dokumentów faktograficznych (fotograficznych i kartograficznych) potwierdzających stan przedmiotu wyceny, 6. bezbłędność gramatyczna i ortograficzna opracowania, 7. dobra jakość druku i rozmieszczenie tekstu, właściwe akcentowanie tytułów i podtytułów, 8. staranna i estetyczna oprawa.

19 3. Zawartość i układ operatu Główne cechy Architektura operatu powinna być następująca: podstawy formalno prawne poprzedzają opis przedmiotu wyceny, a następstwem tego powinno być wybranie odpowiedniej procedury szacowania i wreszcie samo szacowanie - obliczenia - zakończone wnioskowaniem końcowym. W treści operatu powinny być zawarte punkty wymienione w standardzie, przy czym ich układ i kolejność powinna tworzyć logiczną całość (zależy to od autora operatu).

20 3. Zawartość i układ operatu Główne cechy Jedna z propozycji układu operatu: 1. Strona tytułowa 2. Wyciąg z operatu 3. Podstawy: formalne oraz przedmiot i zakres wyceny, prawne, merytoryczne 4. Opis przedmiotu wyceny 5. Przedstawienie sposobu wyceny. y 6. Analiza i charakterystyka rynku 7. Określenie wartości przedmiotu wyceny 8. Wnioski i uwagi końcowe 9. Załączniki

21 1. Strona tytułowa Strona tytułowa winna zawierać: nazwę a ę "Operat szacunkowy" określenie rodzaju nieruchomości lub praw do nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny oraz jej adres, imię i nazwisko rzeczoznawcy (ców) majątkowego (ych) - autora (autorów) operatu szacunkowego, pieczęć przedsiębiorcy, lub (oraz) rzeczoznawcy majątkowego, względnie rzeczoznawców majątkowych, miejscowość oraz datę sporządzenia operatu szacunkowego.

22 1. Strona tytułowa Komentarz: Operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w miejscowości Jeziorany gm. Kartuzy (działka nr 80) stanowiącej mienie komunalne wykonany w celu określenia wartości do ustalenia ceny sprzedaży w przetargu (co? gdzie? czyje? w jakim celu?), Wykonawca mgr inż. Rafał Kotlewski zam.... Rzeczoznawca majątkowy Ryszard Cymerman (kto? adres, podpis i pieczęć Olsztyn- grudzień 2008 r

23 2. Wyciąg z operatu szacunkowego Ustawa art..158 z rzeczoznawcy majątkowi przekazują, z uwzględnieniem art.175 ust.3, organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi z wykonanych przez siebie operatów szacunkowych, zawierające opisy nieruchomości, w terminie 3 miesięcy od dnia ich sporządzenia. Rozporządzenie.. wyciąg, o którym mowa w artykule 158, powinien zawierać także określenie nieruchomości, cel wyceny, określenie rodzaju wartości i jej wielkość, datę określenia wartości, datę sporządzenia operatu oraz podpis rzeczoznawcy majątkowego. wyciąg, o którym mowa w art.158, zamieszcza się na początku operatu szacunkowego

24 2. Wyciąg z operatu szacunkowego 1.Wyciąg z operatu szacunkowego winien zawierać: krótki opis nieruchomości, określenie celu wyceny, oszacowaną wartość nieruchomości, określenie daty sporządzenia operatu szacunkowego, pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego. 2. Wyciąg z operatu szacunkowego sporządza się w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden załącza się do operatu jako strona druga, a drugi podlega przekazaniu organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości), właściwemu dla lokalizacji nieruchomości.

25 2. Wyciąg z operatu szacunkowego Należy tu podać istotne informacje o stanie prawnym, danych z ewidencji gruntów, przeznaczeniu w planie miejscowym i danych Przedmiot wyceny techniczno-użytkowych, ż tk h bez podawania danych osobowych dotyczących właściciela nieruchomości. Należy podać jaki jest powód określania Cel wyceny wartości Należy ypodać datę ę z której jprzyjęto stanu Daty istotne dla wyceny nieruchomości i z której przyjęto poziom cen oraz datę sporządzenia operatu Zastosowana Należy ż podać ć jakie podejście, metodę i technikę szacowania zastosowano procedura Oszacowana wartość Wykonawca operatu Podpis i pieczęć Należy podać rodzaj oszacowanej wartości i jej wielkość Podać dane o rzeczoznawcy majątkowym

26 3. Podstawy formalne oraz przedmiot i zakres wyceny Podstawa formalna Podstawę formalną stanowi umowa z zamawiającym wycenę, albo postanowienie sądu lub innego organu. komentarz: Podając podstawę formalną należy podać - nazwę firmy lub osoby fizycznej (nazwisko i imię), adres zamawiającego, numer i dzień wystawienia zlecenia lub podpisania umowy. Przedstawić tu więc należy odpowiedź na następujące pytania: Kto zleca? Jego adres? Jaka jest forma zlecenia pisemna, ustna, umowa zlecenie, umowa o dzieło itd.

27 3. Podstawy formalne oraz przedmiot i zakres wyceny określenie przedmiotu Nieruchomość stanowiącą przedmiot wyceny należy określić poprzez podanie: rodzaju nieruchomości, położenia - adresu nieruchomości, oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), numeru księgi wieczystej.

28 3. Podstawy formalne oraz przedmiot i zakres wyceny określenie zakresu wyceny Zakres wyceny określa się poprzez podanie odpowiednio: rodzaju prawa (praw), których przedmiotem jest nieruchomość, podlegających wycenie, określenie części nieruchomości lub części składowych gruntu, których wycena dotyczy, określenie praw, części nieruchomości lub części składowych gruntu, które nie podlegały wycenie. Zakres wyceny określa rzeczoznawca majątkowy biorąc pod uwagę w szczególności: wymagania wynikające z przepisów prawa, potrzeby wynikające z celu wyceny, treść zamówienia lub wymagań zamawiającego o ile nie pozostałyby one w sprzeczności z przepisami prawa i zasadami wyceny. Jeżeli zamawiający wycenę żąda od rzeczoznawcy majątkowego zrealizowania zakresu wyceny sporządzonej niezgodnie z przepisami prawa, rzeczoznawca winien odmówić przyjęcia takiego zamówienia.

29 Określenie celu wyceny określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie dla jakiego celu operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. Należy tu pamiętać, że celem wyceny jest zawsze (i li tylko) określenie wartości z jakiegoś powodu, np. określenie wartości do ustalenia ceny sprzedaży.

30 Określenie celu wyceny Przykłady Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości (rynkowej, odtworzenio wej) do: ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży ustalenia ceny sprzedaży dzierżawcy (najemcy) aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste obliczenia należności za wyłączenie gruntu rolnego (leśnego) z produkcji obliczenia opłaty planistycznej obliczenia opłaty adiacenckiej obliczenia odszkodowania za wywłaszczenie obliczenia odszkodowania za szkody (różne, np.: spowodowane budową infrastruktury podziemnej; spowodowane przez zwierzęta łowne lub chronione) ustalenia wielkości zabezpieczenia kredytu ustalenia e wielkości opłaty skarbowej (podatku od spadków i darowizn lub od czynności cywilno-prawnych) ustalenia wysokości ubezpieczenia obliczenia kwoty należnej za przekazane gospodarstwo rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę (lub rentę) rozliczenia poniesionych nakładów do uwłaszczenia osoby prawnej ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu zaliczenia mienia pozostawionego za granicą na poczet nabywanych nieruchomości

31 4. Podstawy prawne Podstawy materialno- prawne określa się poprzez podanie: przepisów prawa właściwych ł ś ze względu na przedmiot, zakres, oraz cel wyceny. Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest powołać się w szczególności na przepisy: z których wynika wymagany sposób określenia wartości nieruchomości i zakres wyceny, określające obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, definiujące rodzaj i treść praw, których podmiotem jest wyceniana nieruchomość, określające szczególne wymagania co do metody lub zakresu wyceny.

32 4. Podstawy prawne komentarz: : Szacowanie na bazie Ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (T.j. DU z 2004 r Nr 261 poz. 2603) 2. Rozporządzenia wykonawcze: szczególne ó (Dz. U. Nr 92344) 9, 23, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U.207 poz.2109 Szacowanie na bazie przepisów szczególnych (na bazie innych przepisów prawa) 1. Przepisy szczególne ustawy rozporządzenia 2.Ustawa z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (T.j. DU z 2004 r Nr 261 poz. 2603) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów i z dnia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz.U.207 poz.2109 Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych

33 5. Podstawy merytoryczne W operacie szacunkowym należy podać źródła danych merytorycznych, z których korzystał rzeczoznawca majątkowy w trakcie dokonywanej wyceny. W szczególności dotyczy to źródeł: o przedmiocie wyceny, takich jak: kataster nieruchomości, kataster uzbrojenia terenu, księgi wieczyste, plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, rejestr zabytków, protokół z oględzin itp. o rynku nieruchomości, innych, mających wpływ na wycenę.

34 5. Podstawy merytoryczne komentarz Podając podstawy merytoryczne można je podać w trzech punktach: 1. Przepisy uzupełniające -należy tu podać przepisy prawne dopełniające zagadnienie lub procedurę szacowania np. Ustawę o własności lokali w przypadku wyceny lokali; -Zarządzenie nr 14 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1985 roku przy wycenie drzewostanów leśnych (do ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie).

35 5. Podstawy merytoryczne komentarz Podając podstawy merytoryczne można je podać w trzech punktach: 2. Źródła informacji podać wszystkie źródła, z których korzystano przy wycenie, np.: Ewidencja gruntów i budynków, Opracowania planistyczne Wywiad terenowy (wizja lokalna) Dokumenty prawne Przegląd transakcji Dokumentacje techniczne Wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe Tabele taksacyjne i mapy taksacyjne.

36 5. Podstawy merytoryczne komentarz Podając podstawy merytoryczne można je podać w trzech punktach: 3. Materiały pomocnicze należy ż tu podać: ć książki, ą skrypty, y, katalogi, g, normatywy, y, z których korzystano przy wycenie.

37 6. Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego Daty określa się podając: dzień, miesiąc i rok. Daty, które winny być wymienione w operacie szacunkowym: data sporządzenia wyceny, data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny, data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny, data dokonania oględzin nieruchomości

38 7. Opis przedmiotu wyceny Stan nieruchomości określa się w wycenie na dzień sporządzenia operatu szacunkowego, chyba, że z przepisu szczególnego, lub z postanowienia właściwego organu wynika konieczność określenia tego stanu na inną datę. Stan prawny nieruchomości podlega ustaleniu wszystkich praw - zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligatoryjnym, oraz roszczeń ń odnoszących się do wycenianej nieruchomości, który wynika z dokumentów obrazujących stan prawny nieruchomości. W operacie szacunkowym należy zamieścić opis nieruchomości z uwzględnieniem jej stanu technicznego i użytkowego. Sporządzenie ą opisu nieruchomości winno być każdorazowo poprzedzone oględzinami i badaniem stanu nieruchomości. Z przeprowadzonych oględzin di nieruchomości ś i rzeczoznawca majątkowy może sporządzić protokół, i uczynić go załącznikiem do operatu szacunkowego

39 7. Opis przedmiotu wyceny W ramach opisu nieruchomości należy określić i scharakteryzować w szczególności: rodzaj, charakter i cechy nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, lokalizację i czynniki środowiskowe, stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji w miejscu położenia nieruchomości, stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości.

40 7. Opis przedmiotu wyceny W stosunku do budynków i urządzeń trwale z gruntem związanych i odpowiednio innych części składowych gruntu należy określić w szczególności: rodzaj i przeznaczenie obiektu, parametry techniczno-użytkowe, wiek obiektów, rodzaj konstrukcji i wykończenia, sposób i warunki użytkowania oraz utrzymania, w tym dotychczasową ą gospodarkę ę remontowo-zapobiegawczą, zgodność wzniesienia budynków z przepisami prawa budowlanego, stan techniczny i stopień zużycia, możliwości i warunki dalszej eksploatacji, sposób użytkowania w stosunku do ustaleń wynikających z planu miejscowego.

41 7. Opis przedmiotu wyceny komentarz Przedmiot wyceny może być opisany i określony w czterech następujących punktach: 1. Stan prawny na podstawie dokumentów prawnych (księgi wieczyste, akty notarialne i inne) należy określić stan prawny przedmiotu wyceny. 2. Oznaczenie w ewidencji gruntów tu należy podać: jednostkę ę ewidencyjną ą obręb nr jednostki rejestrowej nr działki. dane o użytkach i klasach bonitacyjnych

42 7. Opis przedmiotu wyceny komentarz Przedmiot wyceny może być opisany i określony w czterech następujących punktach: 3. Uwarunkowania planistyczne i ochronne należy tu podać ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisów dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska i ochrony zabytków. (według standardu: przeznaczenie nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy na podstawie obowiązującego planu miejscowego. W przypadku braku takiego planu określenie przeznaczenia następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W razie braku takiej decyzji należy określić aktualny sposób użytkowania nieruchomości, zamieszczając w operacie szacunkowym odpowiednią w tym zakresie klauzulę).

43 7. Opis przedmiotu wyceny komentarz Przedmiot wyceny może być opisany i określony w czterech następujących punktach: 4. Opis techniczno-użytkowy w tym punkcie należy podać takie dane o przedmiocie wyceny, które charakteryzują przedmiot wyceny i wpływają na wartość. Należy tu więc podać: opis położenia (lokalizację) opis gruntu opis części składowych (budynków, lokali, roślin) Ustalanie stanu technicznego Uzbrojenie techniczne nieruchomości Określanie cech roślinności

44 8. Przedstawienie sposobu wyceny Wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości należy do wyłącznych ą y uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, który jest związany w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa. Dokonując wyboru metody wyceny rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek uwzględnić w szczególności następujące kryteria: cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan zagospodarowania nieruchomości, dostępne dane o cenach nieruchomości lub czynszach rynkowych, zakres wyceny, uwarunkowania wynikające z podstaw materialno-prawnych wyceny, stan prawny nieruchomości. Sposób wyceny, w tym rodzaj określonej wartości i wybór podejścia, metody i techniki szacowania winien być w operacie szacunkowym wyraźnie przedstawiony i uzasadniony.

45 8. Przedstawienie sposobu wyceny komentarz WR P D I Kp Z Dsp Droga szacowania

46 9. Ustalenie wyniku szacowania Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. Celem analizy jest określenie: stanu i stopnia rozwoju rynku w odniesieniu do rodzaju nieruchomości ś i stanowiącej przedmiot wyceny, uwarunkowań w zakresie popytu i podaży, oraz kształtowania się na tym tle cen,

47 9. Ustalenie wyniku szacowania Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. Celem analizy jest określenie: przystawalności nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny do uwarunkowań rynku, tym także z punktu widzenia kryterium przestrzennego ( rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy), zakresu danych przyjętych w procesie wyceny.

48 Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. Zakres analizy i stopień jej szczegółowości winien wynikać w szczególności z: rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, y, celu i zakresu wyceny, y, przyjętego w operacie szacunkowym sposobu wyceny, dostępności i liczby danych rynkowych.

49 Tok postępowania przy analizie rynku: 1. Określenie rodzaju i obszaru rynku 2. Zgromadzenie informacji o transakcjach obiektami podobnymi 3. Określenie trendów dotyczących popytu i podaży 4. Dokonanie charakterystyki transakcji 5. Określenie cech rynkowych (czynników wpływających na ceny) 6. Określenie trendu zmian cen 7. Określenie znaczenia poszczególnych cech oraz kierunku i siły ich oddziaływania

50 9. Ustalenie wyniku szacowania Określenie wartości nieruchomości. Operat szacunkowy winien zawierać obliczenia spełniające wymagania metodyczne odpowiedniego podejścia, metody i techniki, ze szczególnością pozwalającą sprawdzić, czy wycena nie zawiera błędów metodycznych i rachunkowych. Użyte w obliczeniach oznaczenia lub symbole powinny być objaśnione. W celu zapewnienia przejrzystości operatu szacunkowego, szczegółowe dane i obliczenia mogą zostać przedstawione w formie załączników do operatu.

51 9. Ustalenie wyniku szacowania Wynik końcowy wyceny Wynik końcowy wyceny winien być uzasadniony w operacie szacunkowym wnioskami z dokonanych obliczeń i po konfrontacji z danymi uzyskanymi z analizy i charakterystyki rynku nieruchomości. Wynik wyceny nie może być przedstawiony w operacie szacunkowym w postaci przedziału ł wartości. ś Rzeczoznawca majątkowy nie może udzielić w operacie szacunkowym gwarancji co do aktualności sporządzonej wyceny y po dacie jej j wykonania. Stosowna klauzula powinna być zamieszczona w operacie szacunkowym.

52 10. Klauzule i ustalenia dodatkowe W operacie szacunkowym należy zamieścić niezbędne z punktu widzenia przedmiotu, celu i zakresu wyceny ustalenia dodatkowe i klauzule, w szczególności: ś o o sporządzeniu operatu szacunkowego zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi, oo sporządzeniu i przekazaniu wyciągu z operatu szacunkowego, o możliwości wykorzystania operatu szacunkowego y y p g wyłącznie dla celu w jakim został on sporządzony.

53 10. Klauzule i ustalenia dodatkowe W miarę potrzeby operat szacunkowy może zawierać dalsze klauzule, w szczególności: o zakresie dokonanych oględzin i oceny stanu techniczno-użytkowego budynków, budowli i urządzeń, a także, że czynności z tym związane nie stanowią ekspertyzy technicznej, o wystąpieniu w trakcie czynności szacunkowych warunków ograniczających, które mogły mieć wpływ na określenie wartości, z podaniem ich rodzaju i przyczyn, o wykluczeniu odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu wykorzystania operatu w innym celu, aniżeli został on sporządzony, o zakazie publikowania fragmentów operatu szacunkowego lub udostępniania go osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu, o sporządzeniu operatu szacunkowego bez przeprowadzenia uprzednio oględzin i badania stanu stanu techniczno-użytkowego nieruchomości lub obiektów na tej nieruchomości, jeżeli dopuszczają to odpowiednie przepisy, lub wynika to z innych uwarunkowań szczególnych.

54 11. Załączniki do operatu szacunkowego do operatu szacunkowego należy dołączyć jako załączniki w szczególności odpisy lub wypisy z księgi wieczystej, albo dokumentu stwierdzającego prawa do nieruchomości, wypis i z katastru t nieruchomości, ś i plany sytuacyjne, mapy, dokumentację fotograficzną, istotne dokumenty dokumentacji technicznej lub szkice techniczne, wypisy i wyrysy z dokumentów sporządzone przez autora operatu szacunkowego, protokół t z oględzin di nieruchomości, ś i gdy został ł on sporządzony, inne dokumenty istotne dla sporządzonej wyceny.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.33.2016 TOM III SIZW - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Dz.U.01.135.1514 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji. (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.) Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

... dnia... Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

... dnia... Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy ZAŁĄCZNIK NR 8 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.8.2016 pn. Odszkodowania, opłaty planistyczne, opłaty adiacenckie i inne wyceny nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

3. Lista kandydatów jest jawna i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta w Mysłowicach.

3. Lista kandydatów jest jawna i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miasta w Mysłowicach. Załącznik do Zarządzenia Nr 640/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 18 grudnia 2017 r. REGULAMIN określający sposób i zasady powoływania kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Rejonowy w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. Tarnów: : wykonanie usługi: Opracowanie kompletnej dokumentacji do wykupu gruntów i wypłaty odszkodowań w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania pn.:przebudowa

Bardziej szczegółowo

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury:... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Procedura Nr... 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH z dnia 22 sierpnia 2017r.

STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH z dnia 22 sierpnia 2017r. STANDARD ZAWODOWY RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WYCENA NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH z dnia 22 sierpnia 2017r. 1. WPROWADZENIE 1.1. Standard stosuje się ilekroć celem wyceny jest określanie wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości

Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH Kielce, dnia 27 listopada 2011r. Wykład otwarty : Aspekty teoretyczne i praktyczne wyceny nieruchomości 1. Istota i cele wyceny nieruchomości 1.1.Podstawowym

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 3 1. Wprowadzenie KSWP 3 OPERAT SZACUNKOWY Z uwagi na kluczową rolę, jaką spełnia operat szacunkowy w przekazywaniu wyników

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne

Spis treści Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 741) Dział I. Przepisy ogólne Przedmowa.............................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-V.271.87.2014 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: Wykonanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości objętych inwestycją pn. Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wydzierżawienie nieruchomości. Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec

W N I O S E K o wydzierżawienie nieruchomości. Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec Lipowiec Kościelny, dnia o wydzierżawienie nieruchomości Proszę o wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym.. położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

UMOWA NR. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w NIP. REGON zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA NR zawarta w dniu, w Miliczu, pomiędzy: Gminą Milicz z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 2 w Miliczu (56-300), NIP: 9161306571 reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Milicz Piotra Lecha, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Usługi rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Łęknica ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Łęknica ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Łęknica ul. Żurawska 68-208 Łęknica ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Łęknicy zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania usług rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. Dz.U.04.94.925 2006.12.26 zm. Dz.U.2006.226.1653 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Definicja nieruchomości... 15 1.3. Rodzaje nieruchomości... 17 1.4. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: CZ-D.271.68.237.2017 WZÓR UMOWY nr.. zawarta dn.. r. w Rzeszowie Załącznik nr 2 do SIWZ Gminą Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613, której statutowe kompetencje realizuje:

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA

Podziały nieruchomości - komentarz kod produktu: 4958 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > GEODEZJA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości...

SPIS TREŚCI 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości Prawne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami Zasoby nieruchomości... SPIS TREŚCI Od autorów... 9 1. Podstawowe pojęcia dotyczące nieruchomości... 11 1.1. Mienie... 11 1.2. Rodzaje mienia... 14 1.3. Definicja nieruchomości... 15 1.4. Granice nieruchomości... 15 1.5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta GS-21 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 ZP.3410-31-22/10 id. 1460695 Zielona Góra, 26

Bardziej szczegółowo

U M O W A O D Z I E Ł O

U M O W A O D Z I E Ł O Wzór umowy U M O W A O D Z I E Ł O zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31

SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ 2 NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE... 31 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WSTĘP... 11 ROZDZIAŁ 1 RYNEK NIERUCHOMOŚCI... 13 1.1 POJĘCIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 13 1.2. KLASYFIKACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI... 20 1.3. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RYNKU NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści

Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd Katowice, Spis treści Podziały nieruchomości : komentarz / Zygmunt Bojar. wyd. 3. - Katowice, 2012 Spis treści Wstęp do wydania III 7 Wprowadzenie 9 I. Zarys problematyki związanej z podziałami nieruchomości 13 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO (wzór)

UMOWA O DZIEŁO (wzór) BL-VI.272.133.2012 Załącznik nr 2 do siwz Niniejszy projekt umowy może ulegać zmianom w poszczególnych postępowaniach o udzielenie zamówień jednostkowych, z zastrzeżeniem art. 101 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury :... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH Procedura Nr.. 2 z 8 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy nr SO. 342 /... (ZB) / 10 na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych

Wzór umowy nr SO. 342 /... (ZB) / 10 na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych znak: SO. 341-01/(ZB)/10 Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy nr SO. 342 /... (ZB) / 10 na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji uproszczonych zawarta

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel , faks Gorzów Wielkopolski: Usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne. Numer ogłoszenia: 41302-2012; data

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Wprowadzenie... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Pojęcie nieruchomości... 1 1.2. Rodzaje nieruchomości... 3 1.3. Prawa związane z nieruchomościami...

Bardziej szczegółowo

U M O W A na sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku. część nr...

U M O W A na sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku. część nr... U M O W A na sporządzanie operatów szacunkowych w 2017 roku Załącznik Nr 2 Projekt część nr... zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Miejską Żory reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Żory - mgr Waldemara

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia..

UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC. z dnia.. UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia.. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 17 Rozdział 1. Podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami 23 1.1. SYTUACJA PRAWNA ZARZĄDCY 25 1.1.1. Regulacje prawne dotyczące zawodu zarządcy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jest jednolitym dla kraju, systematycznie aktualizowanym

Bardziej szczegółowo

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI

Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Karta Usług Nr 6 NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI Wniosek do Urzędu Miejskiego o nadanie numeru orządkowego składa właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości. Zawiadomienie o nadaniu numeru. Do 7

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 39/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie listy biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Konina w zakresie działania Wydziału

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ DOA-ZP-VII.271.37.2015 Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: 70-00-00-00-1 usługi w zakresie nieruchomości Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Część I: Wykonanie operatów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14

ZAWIADOMIENIE. I. Informacje ogólne. Pruszków dnia 2006-08-14 Pruszków dnia 2006-08-14 ZAWIADOMIENIE Realizując ustalenia 5 p-kt.5 Instrukcji technicznej O-4 Zasady prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zobowiązujące ośrodek dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków

Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Zgłoszenie dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków Informacje ogólne Ewidencja gruntów i budynków Ewidencję gruntów i budynków (kataster nieruchomości) prowadzą starostowie. Stanowi ona jednolity

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DLA WYCENY NIERUCHOMOŚCI

UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DLA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do SIWZ wzór umowy RG.271.9.2016.DM Umowa wpisana do CRU pod nr /RG/16 UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO DLA WYCENY NIERUCHOMOŚCI Zawarta w Seceminie w dniu lipca 2016

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 5b do SIWZ

WZÓR Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA zawarta w dniu...w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim-Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Wykonanie operatów szacunkowych z wycen nieruchomości należących do Skarbu Państwa w roku 2017. Zamówienie podzielone jest na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego

Dział II. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego Przedmowa Wprowadzenie Wykaz skrótów Komentarz Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dział I. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres regulacji Art. 2. Inne ustawy Art. 3. Organ centralny i doradczy Art. 4. Słowniczek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zawiercie.bip.net.pl Zawiercie: Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie 5 zadań. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ DRZEWOSTANU

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ DRZEWOSTANU Nowa Ruda, dnia 14 grudnia 2012 roku Nr sprawy GMK. 272.3.2012.JZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 EURO OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/201/12 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach

Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu Nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych stwierdzone podczas kontroli w latach 2012-2013 Sporządziła:

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania gruntu budowlanego

Zasady opodatkowania gruntu budowlanego Cena sprzedaży tego gruntu, podana przez gminę w dokumentacji przetargowej powinna być powiększona o 22% VAT w stosunku do kwoty jego wartości rynkowej, wskazanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wycena

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr GN

UMOWA Nr GN Załącznik nr 5 do SIWZ Wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasto Ustka w 2012 roku - WZÓR - UMOWA Nr GN.272...2012 zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK. z dnia 31 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 173/XXVIII/12 RADY GMINY PRZYŁĘK z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1375/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1375/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 lipca 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1375/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 10 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad współdziałania komórek organizacyjnych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie nabywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Opole, GN UL.8

D E C Y Z J A. Opole, GN UL.8 Opole, 2016.11.18 GN.683.1.2016.UL.8 D E C Y Z J A Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 5, art.18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Część C SIWZ Ogólne warunki umowy 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości oraz występowania w charakterze biegłego w toku

Bardziej szczegółowo

Płatnikowi (Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie) oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający.

Płatnikowi (Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie) oraz koszty dodatkowej wyceny, które zmuszony będzie ponieść Zamawiający. Ogólne warunki umowy Część A 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych dot. wyceny 61 działek oraz występowanie w charakterze biegłego w toku prowadzonych w trybie ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7115210, faks 95 7115380.

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 95 7115210, faks 95 7115380. Gorzów Wielkopolski: Usługa wykonania operatów szacunkowych wraz z dokumentacją fotograficzną do ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne Numer ogłoszenia: 249838-2012; data

Bardziej szczegółowo

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o.

ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. ABM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE Sp.z o.o. 35-116 Rzeszów, ul.rataja 22 / 4 tel. / fax ( 0 17 ) 85 68 953 OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Zaczernie, gmina

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA Dział I. Podstawa prawna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY CHOCZ NA LATA 2016-2018 Dział I Podstawa prawna Planu Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Od autorów...9 Wykaz skrótów... 11. 1.1. Stosunek cywilnoprawny... 13. 1.2. Osoby fizyczne... 14. 1.3. Osoby prawne...

SPIS TREŚCI. Od autorów...9 Wykaz skrótów... 11. 1.1. Stosunek cywilnoprawny... 13. 1.2. Osoby fizyczne... 14. 1.3. Osoby prawne... SPIS TREŚCI Od autorów...9 Wykaz skrótów... 11 I. Wybrane zagadnienia z obszaru prawa 1. Część ogólna prawa cywilnego Michał Hejbudzki... 13 1.1. Stosunek cywilnoprawny... 13 1.2. Osoby fizyczne... 14

Bardziej szczegółowo

Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości?

Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości? Co dalej z Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości? Na dzień 14 listopada 2017 r. stan prawny prowadzenia oraz udostępniania tego rejestru uregulowany jest w następujących przepisach prawa. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Znak sprawy (wypełnia Organ)..., dnia... rok Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nadbrzeżna 2 73-200 Choszczno WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW I - WNIOSKODAWCA (posiadacz)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska Nowy Sącz: AD II 3421/33/09 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa /wyceny, dokumentacja geodezyjna/ Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX

SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX Zał. Nr 3a do SIWZ UMOWA O DZIEŁO DSK IX.272.2... 2017 Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Bortatycze Kolonia gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00101163/4 Własność: Wioletta Bartnik i Paweł Bartnik. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Braniewskiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Braniewskiego,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 21 Spis treści Wykaz skrótów................................. 17 Wstęp....................................... 21 Rozdział I. Zarys ogólny problematyki................. 23 1. Nieruchomości podstawowe pojęcia...................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn.. grudnia 2010 r.

Warszawa, dn.. grudnia 2010 r. Warszawa, dn.. grudnia 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie; ul. Kielecka 44 02-530 Warszawa Wnioskodawca: 1.. ul.. Warszawa 2.. ul.. Warszawa Organ: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości rynkowe

Bardziej szczegółowo

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:...

3 1. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w terminie:... Zał. Nr 3b do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Zawarta w Białymstoku w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 37. 2015 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia procedur przeprowadzenia kontroli finansowo- podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 13 Wstęp..................................................................... 15 ROZDZIAŁ I. Prawa rzeczowe...............................................

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/54/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/54/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w zakresie działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo