Uczeń: gospodarczą przykłady źródeł. człowieka informacji geograficznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń: gospodarczą przykłady źródeł. człowieka informacji geograficznej"

Transkrypt

1 Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący, czym różnice 1. zna imiona lub 1. przedstawia terminu zajmuje się między elipsoidą a nazwiska uczonych ewolucję poglądów geografia geografia fizyczna i geoidą i ich dokonania w na temat kształtu i społeczno- 2. omawia poznaniu kształtu wymiarów podstawowe -ekonomiczna współzależności dyscypliny nauk 2. podaje główne zachodzące między działalności geograficznych cechy kształtu i sferami sfer na sfery wymiarów na życie i funkcjonowanie sfer 4. wymienia gospodarczą źródeł informacji j 2. Współrzędne terminu siatka geograficzna i globusie południki: 0 i 180 oraz półkule wschodnią i zachodnią i globusie równik oraz półkule północną i południową 1. wymienia cechy południków i równoleżników globusie oraz zwrotniki i koła podbiegunowe długość geograficzna, szerokość geograficzna 4. określa położenie punktów i obszarów na 1. odczytuje współrzędne na globusie 2. określa położenie matematyczno- - punktów i obszarów na 3. lokalizuje na globusie i na obiekty na podstawie współrzędnych geograficznych 1. ocenia umiejętności określania współrzędnych geograficznych w życiu 1. podaje zasady działania oraz zastosowania systemu nawigacji satelitarnej GPS 3. Mapa i jej skala mapa, skala mapy, siatka kartograficzna, legenda elementy mapy różnice między siatką geograficzną a siatką kartograficzną 2.rozróżnia rodzaje skali mapy 3. wskazuje skalę mniejszą i większą 4. posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie 1. wykazuje skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na 2. przekształca rodzaje skali mapy 1. oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą i odległość na 1. oblicza powierzchnię rzeczywistą, znając skalę mapy i powierzchnię na 4. Rodzaje map. Generaliza - cja terminu plan 2. dokonuje podziału map ze względu na skalę i treść 1. wskazuje różnice między mapą a planem i wskazuje map tematycznych 3. dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych 1. posługuje się w terenie planem, na czym polega generalizacja treści mapy i uzasadnia konieczność jej stosowania 1. wskazuje możliwości praktycznego wykorzystania planów i różnych rodzajów map

2 5. Przedstawianie zjawisk 1. wymienia metody prezentacji zjawisk metody prezentacji rzeźby terenu wysokość względna, wysokość bezwzględna, poziomica 1. odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych, w tym również odczytuje wysokość bezwzględną 1. oblicza wysokość względną oraz charakteryzuje rzeźbę terenu na podstawie rysunku poziomicowego i mapy hipsometrycznej wybrane metody prezentacji zjawisk 2. dobiera właściwą metodę do przedstawienia wybranego zjawiska na wybrane metody prezentacji rzeźby terenu 2. rysuje profil terenu, korzystając z rysunku poziomicowego 6. Czytamy mapę 1. analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych i tematycznych 1. identyfikuje położenie odpowiadających sobie obiektów geograficznych na fotografiach, zdjęciach lotniczych oraz mapach topograficznych 1. posługuje się w terenie mapą topograficzną, turystyczną i samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty na i w terenie) 2. lokalizuje na mapach (również konturowych) obiekty na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.) 1. projektuje i opisuje trasy wycieczek na podstawie map turystycznych, samochodowych i topograficznych 1. wykazuje związek między cechami środowiska przyrodniczego a zagospodarowaniem obszaru na podstawie mapy topograficznej II. Ruchy 7. Ruch obiegowy 1. wymienia planety Układu Słonecznego orbita, ruch obiegowy, równonoc wiosenna, równonoc jesienna, przesilenie zimowe, przesilenie letnie daty równonocy wiosennej i jesiennej oraz przesilenia letniego i zimowego 1. wymienia planety Układu Słonecznego, zachowując właściwą kolejność 2. porównuje planety Układu Słonecznego, danych liczbowych 3. podaje cechy ruchu obiegowego 4. podaje następstwa ruchu obiegowego 5.określa wartość kąta nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity 6. podaje przyczynę zmiany kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię w ciągu roku 7. wymienia strefy oświetlenia górowanie, widnokrąg 2. przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku astronomicznych pór roku 4. wskazuje na obszary, na których występują dni i noce polarne 5. podaje zaćmienia Słońca i Księżyca zjawiska dnia i nocy polarnej 2. dowodzi związku między ruchem obiegowym a zmianą długości trwania dnia i nocy w ciągu roku 3. dowodzi wpływu nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity na występowanie astronomicznych pór roku 4. przedstawia na ilustracji układ, Słońca i Księżyca podczas zaćmienia Słońca i Księżyca galaktyka, Droga Mleczna, planety karłowate ruchu obiegowego na zmiany w przyrodzie i życie 3. oblicza wysokość Słońca nad widnokręgiem

3 8. Ruch obrotowy ruch obrotowy, doba, czas słoneczny, czas strefowy, czas urzędowy 1. podaje cechy ruchu obrotowego 2. podaje następstwa ruchu obrotowego przyczynę dnia i nocy 4. wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i międzynarodowa linia zmiany daty strefy oświetlenia różnice między czasem słonecznym a czasem strefowym i urzędowym 3. posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na 4. wymienia nazwy stref czasowych, w których obrębie położona jest Polska 1. posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy, czas słoneczny, czas strefowy 2. omawia zastosowanie gnomonu 3. wskazuje zależność między ruchem obrotowym a rachubą czasu 4. oblicza czas miejscowy, znając różnicę długości j 5. uzasadnia konieczność stosowania czasu strefowego i urzędowego 6. wymienia skutki działania siły Coriolisa, dlaczego międzynarodowa linia zmiany daty nie pokrywa się dokładnie z południkiem 180 ruchu obrotowego na zjawiska przyrodnicze i życie III. Atmosfera i hydrosfera 9. Atmosfera. Temperatura 1.wyjaśnia atmosfera, troposfera, pogoda 2. podaje nazwy gazów wchodzących w skład atmosferycznego klimatotwórcze wpływające na wartość 1. wymienia nazwy warstw atmosfery, zaczynając od warstwy znajdującej się najbliżej powierzchni 2.omawia zmiany w atmosferze, posługując się ilustracją obszary o najwyższej i najniższej temperaturze poszczególne warstwy atmosfery 2. sporządza klimatogram, danych 3. wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą 4. oblicza średnią roczną temperaturę, średnią roczną amplitudę oraz roczną sumę 1. oblicza zmiany wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza na przykładach wpływ czynników klimatotwórczych na wartość terminu inwersja termiczna działalności na zmiany zachodzące w składzie atmosferycznego 10 Ciśnienie atmosferyczne i wiatr ciśnienie atmosferyczne, niż baryczny, wyż baryczny, izobara jednostki ciśnienia atmosferycznego wiatrów stałych i okresowo zmiennych, występujących na kuli ziemskiej 1.wyjaśnia przyczynę wiatru obszary pasatów i monsunów zależność między wartością ciśnienia atmosferycznego a wysokością nad poziomem morza 2. sporządza schemat wyżu i niżu barycznego rodzaje wiatrów na podstawie ilustracji, w jaki sposób powstają cyklony tropikalne i tornada, charakteryzuje je oraz podaje obszary ich

4 11 Wilgotność i opady atmosferyczne wilgotność, wilgotność względna, kondensacja, resublimacja rodzaje i osadów proces chmur i obszary o najwyższych i najniższych rocznych sumach 1. rozpoznaje rodzaje i osadów na podstawie fotografii 2. podaje negatywnego wpływu nadmiaru oraz niedoboru na życie i 1. rozpoznaje rodzaje chmur na podstawie fotografii 2. omawia warunki rodzajów osadów 3. omawia nierównomiernego rozmieszczenia na 1. omawia sposób frontalnych, konwekcyjnych i orograficznych 12 Klimaty kuli ziemskiej terminu klimat elementy klimatu 3. podaje różnicę między klimatem a pogodą 4. wymienia główne klimatotwórcze wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat strefy klimatyczne na kuli ziemskiej i wskazuje ich zasięg na stref 3. wykazuje zróżnicowanie klimatyczne na podstawie analizy map i oraz map stref na na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg i w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach 2. omawia na przykładach wpływ wybranych czynników klimatotwórczych na klimat danego obszaru 3. podaje wpływu klimatu na życie i gospodarczą 1. podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia a strefami klimatycznymi 2. charakteryzuje klimat górski 3. omawia wpływ klimatu górskiego na występowanie pięter roślinnych 1. ocenia wpływ klimatu na zagospodarowanie wybranych regionów kuli ziemskiej 13 Zasoby wodne wód powierzchniowych i podziemnych morze, zatoka, szelf kontynentalny, gejzer, wody termalne, wody mineralne oceany i podaje ich nazwy 4. wymienia rodzaje ruchów wody morskiej 1. omawia zasoby wodne, diagramu 2. podaje jednostkę zasolenia wód oceanicznych 3. omawia zasolenie wód oceanicznych 4. wymienia typy mórz i wskazuje ich na 5. wyjaśnia ciepły prąd morski, zimny prąd morski 6. podaje ciepłych i zimnych prądów morskich 1. omawia zróżnicowania zasolenia wód oceanicznych 2. podaje mórz o największym i najmniejszym zasoleniu wód i wskazuje na ciepłych i zimnych prądów morskich 4. rozumie mórz i oceanów w życiu i gospodarce 1. omawia falowania i pływów 2. podaje gospodarczego wykorzystania wód podziemnych mechanizm funkcjonowania gejzerów 4. wymienia obszarów gejzerów zjawisko El Niño

5 IV. Wnętrze 14 Budowa wnętrza 1. wymienia metody badania wnętrza minerał, skała, prądy cieplne, magma kolejne warstwy wnętrza, zaczynając od warstwy znajdującej się najgłębiej badań geofizycznych w poznawaniu budowy wnętrza 2. wskazuje różnicę między minerałem a skałą 3. klasyfikuje skały ze względu na ich genezę 4. wyjaśnia różnicę między litosferą a skorupą ziemską kamieni szlachetnych gospodarczego wykorzystania skał i minerałów 3. omawia budowę wnętrza, posługując się ilustracją 4. podaje zależność między głębokością a temperaturą we wnętrzu 1. porównuje warstwy wnętrza 2. rozpoznaje na podstawie okazów skał wybrane skały i określa ich rodzaj ze względu na genezę 3. omawia warunki rodzajów skał na podstawie ilustracji 1. określa twardość minerałów na podstawie skali Mohsa 15 Płytowa budowa litosfery. Trzęsienia ziemi 1. wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni ryft oceaniczny, grzbiet śródoceaniczny, hipocentrum, epicentrum 1. podaje główne cechy płytowej budowy litosfery 2. podaje przyczynę ruchu płyt litosfery 3. podaje przyczynę 4. omawia skutki obszary wzmożonej aktywności sejsmicznej 2. podaje skalę, w której określana jest siła 1.wykazuje związek pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem 2. omawia sposób ryftów oceanicznych, grzbietów śródoceanicznych i rowów oceanicznych działań podejmowanych przez w celu zminimalizowania skutków 16 Wulkanizm lawa, erupcja, wulkan, produkty erupcji wulkanicznej 1. omawia budowę wulkanu, posługując się ilustracją 2. omawia pozytywne i negatywne skutki erupcji wulkanów i wskazuje je na obszary wzmożonej aktywności wulkanicznej 1. wykazuje związek pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk przebieg Ognistego Pierścienia Pacyfiku najwyższe wulkany kontynentów i podaje ich nazwy 17 Powstawanie gór terminu ruchy górotwórcze nazwy er, zaczynając od najstarszej ery rodzaje gór 4. wymienia wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów 1. podaje we właściwej kolejności nazwy okresów w dziejach orogenezy w dziejach wielkie formy ukształtowania dna oceanów 4. podaje gór fałdowych, zrębowych i 5. wskazuje na wielkich form ukształtowania powierzchni lądów terminu subdukcja zjawiska towarzyszące procesowi subdukcji 3. podaje gór wypiętrzonych podczas orogenez na podstawie ilustracji mechanizm gór fałdowych i zrębowych proces gór 3. charakteryzuje wielkie formy ukształtowania powierzchni lądów oraz dna oceanów 1. wymienia najwyższe szczyty na kontynentach i podaje ich wysokości

6 V. Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię 18 Wietrzenie 1. wymienia procesy zewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni terminu wietrzenie rodzaje wietrzenia 4. podaje nazwę produktu wietrzenia proces wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego zjawisko wietrzenia mrozowego i łuszczenia się skał 1. omawia zależność między warunkami klimatycznymi a rodzajem i przebiegiem wietrzenia 1. posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenie 2. charakteryzuje proces odpadania i terenu powstałe w jego wyniku 1. wymienia i charakteryzuje rodzaje ruchów masowych 2. podaje niebezpieczeństw grożących człowiekowi wskutek wystąpienia ruchów masowych 19 Procesy krasowe terminu krasowienie nazwy skał ulegających krasowieniu 1. wymienia formy krasu powierzchniowego i podziemnego 1. omawia procesy krasowe i warunki, w których zachodzą obszary rzeźby krasowej 1.omawia formy krasowe występujące na powierzchni i pod powierzchnią ziemi 2. rozpoznaje i krasowienia 1. podaje nazwy i wymiary najdłuższych oraz najgłębszych jaskiń na świecie i w Polsce 20 Rzeźbotwórcza rzek erozja wgłębna, erozja wsteczna, erozja boczna, akumulacja najdłuższych rzek ilustracji przedstawiającej dorzecze: źródło, rzekę główną, dopływy, ujście, obszar dorzecza, dział wodny form powstałych w wyniku niszczącej i budującej działalności rzeki typy ujść rzecznych proces meandrów i starorzeczy 2. omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt i ujść lejkowatych ujść deltowych i lejkowatych 1. posługuje się ze zrozumieniem pojęciem erozja 2. przedstawia wód płynących 3. wykazuje związek między spadkiem rzeki a charakterem procesów rzeźbotwórczych wody płynącej 4. rozpoznaje i działalności rzeki 1. oblicza średni spadek rzeki 21 Rzeźbotwórcza lodowców górskich i lądolodów terminu granica wiecznego śniegu obszary współcześnie zlodowacone 1. wskazuje różnice między lodowcem górskim a lądolodem warunkujące powstawanie formy rzeźby terenu działalności 1. rozpoznaje na ilustracjach i fotografiach formy polodowcowe oraz podaje ich nazwy 1. przedstawia lądolodów i 2. omawia, ilustracji, podobieństwa i różnice w krajobrazie polodowcowym powstałym w wyniku działalności 3. rozpoznaje i działalności 1. ocenia wpływ zmian na grubość pokrywy lodowej lodowców górskich i lądolodów

7 22 Rzeźbotwórcza morza 23 Rzeźbotwórcza wiatru terminu abrazja deflacja, korazja form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza typy wybrzeży morskich 1.podaje niszczącej i budującej działalności wiatru na pustyniach rodzaje pustyń ze względu na rodzaj podłoża największe pustynie 1. omawia, ilustracji, proces cofania się klifu oraz proces mierzei typy wybrzeży morskich różnice między barchanem a wydmą paraboliczną 1. przedstawia fal morskich wyjaśnia genezę typów wybrzeży morskich 2. rozpoznaje i działalności morza 1. przedstawia wiatru 2. rozpoznaje i działalności wiatru działań mających na celu ochronę wybrzeży klifowych przed abrazją 1. omawia wpływ szaty roślinnej na rzeźbotwórczą wiatru VI. Pedosfera i biosfera 24 Gleby i roślinność na terminu gleba, na czym polega proces glebotwórczy glebotwórcze 4. wymienia strefy roślinne na terminu żyzność gleby 2. wskazuje i nazywa poziomy glebowe na ilustracji przedstawiającej profil glebowy 3. podaje gleb strefowych i astrefowych 4. omawia gleb w przyrodzie i gospodarce 5. wskazuje strefy roślinne na poziomy glebowe 2. charakteryzuje wybrane typy gleb strefowych i astrefowych 3. omawia zróżnicowanie stref roślinnych na 1. porównuje profile glebowe różnych typów gleb 2. wykazuje zależności zachodzące między czynnikami glebotwórczymi a typem genetycznym gleby 3. wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na 1. uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania glebami 2. wykazuje związek pomiędzy zróżnicowaniem stref roślinnych na a działalnością gospodarczą

GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE

GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE GEOGRAFIA KLASA I I PÓŁROCZE Dopuszczający (2) 2 geografia - wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych - wymienia sfery - wymienia przykłady źródeł informacji geograficznej siatka geograficzna

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: omawia. poznaniu kształtu omawia wpływ geograficznych. sferami Ziemi. poszczególnych sfer źródeł informacji

Uczeń: Uczeń: omawia. poznaniu kształtu omawia wpływ geograficznych. sferami Ziemi. poszczególnych sfer źródeł informacji WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA 1 NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA GIMNAZJUM PLANETA NOWA AUTORZY: E. TUZ, D. SZCZYPIOSKI, WYD. NOWA ERA Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wyjaśnia znaczenie terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych wymienia sfery

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii kl.1

Wymagania edukacyjne z geografii kl.1 Wymagania edukacyjne z geografii kl.1 Rozdział I. Podstawy geografii Oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wyjaśnia, czym zajmuje się wyjaśnia różnice między zna imiona lub nazwiska

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie I w roku szk. 2015/2016 Rozdział I. Podstawy geografii Temat Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4)

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA, KLASA I Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? konieczny (stopień dopuszczający) Uczeń: terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny

Bardziej szczegółowo

podbiegunowe oraz półkule: południową,

podbiegunowe oraz półkule: południową, ział programu I. Podstawy geografii Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Podział nauk geograficznych 8 wyjaśnia znaczenie terminu geografia Źródła informacji przedstawia podział

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum. Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum. I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: 1 Posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawowe wymagania programowe w danej klasie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII KLASA 1 I. Rozdział MAPA Lp. 1. Temat Geograficzny punkt widzenia. Mapa źródłem informacji geograficznej Konieczny Dopuszczający Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminu geografia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I. Stanisława Gryt

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I. Stanisława Gryt Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I Stanisława Gryt 1 Rozdział Poziom wymagań konieczny Podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający I. Podstawy geografii Uczeń: terminu geografia wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę celującą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych

Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych Rozkład materiału i plan dydaktyczny Planeta Nowa 1 kl. 1 Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania Główne cele lekcji w postaci wymagań edukacyjnych 1 Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSO

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa I. Treść nauczania- wymagania szczegółowe. Temat lekcji. Obraz Ziemi

Geografia klasa I. Treść nauczania- wymagania szczegółowe. Temat lekcji. Obraz Ziemi Geografia klasa I Lp. Temat lekcji Podstawowe Treść nauczania- wymagania szczegółowe Ponadpodstawowe Obraz 1 2 3 O czym będziemy się uczyć na lekcjach geografii? Współrzędne geograficzne. Ćwiczenia w określaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd.

Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Wymagania programowe na stopnie szkolne z geografii w klasie I wg modyfikacji programu nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa 1 wyd. Nowa Era Dział programu I. Podstawy geografii II. a we Materiał

Bardziej szczegółowo

GEOGEAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

GEOGEAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY GGF KLS YG DUKYJ PSGÓL Y ozdział Lp. emat cena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między elipsoidą a geografii? geoidą. B 2. spółrzędne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

PLAN WYNIKOWY Z GEOGRAFII DLA KLASY I dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący o zdz iał. P O D S T W Y G O L P Temat 1 Program nauczania, wymagania edukacyjne. 2 Czym zajmuje się geografia? PLN WYNKOWY Z GOGF DL KLSY dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący uczeń wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin poprawkowy rok szkolny 2015/2016 przedmiot- geografia klasa I

Zagadnienia na egzamin poprawkowy rok szkolny 2015/2016 przedmiot- geografia klasa I Poziom konieczny na ocenę dopuszczającą Zagadnienia na egzamin poprawkowy rok szkolny 2015/2016 przedmiot- geografia klasa I wymień źródła informacji geograficznej wymień dyscypliny geografii wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

klasa 1 - wymagania edukacyjna z geografii

klasa 1 - wymagania edukacyjna z geografii klasa 1 - wymagania edukacyjna z geografii ozdział Lp. Temat Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący. 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? wymienia źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa I gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII klasa I gimnazjum YGN DUKCYJN GOGF klasa gimnazjum rok szkolny 2013/14 ozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? Uczeń:

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: geografia fizyczna, społecznoekonomiczna elipsoidą a geoidą

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: geografia fizyczna, społecznoekonomiczna elipsoidą a geoidą ozdział Lp. emat. B 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? 2. spółrzędne geograficzne 3. braz iemi na dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący wymienia źródła informacji wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 KLASA IV ogólnokształcącej szkoły baletowej

Wymagania edukacyjne Puls Ziemi 3 KLASA IV ogólnokształcącej szkoły baletowej ymagania edukacyjne Puls iemi 3 KLS V ogólnokształcącej szkoły baletowej ozdział Lp. emat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się

Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. O czym będziesz się ozdział Lp. emat Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii? elipsoidą a geoidą. B 2. spółrzędne

Bardziej szczegółowo

Uwaga: plan może ulec ewaluacji, w trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe

Uwaga: plan może ulec ewaluacji, w trakcie roku szkolnego zostaną przeprowadzone zajęcia terenowe 1 Plan pracy na lekcjach geografii w klasie Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Puls iemi Prowadzący: onika Czapla ateriały zaczerpnięte ze strony Wydawnictwa Nowa ra Program nauczania geografii dla gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Ocena dostateczna. Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. elipsoidą a geoidą

Podstawowy Ocena dostateczna. Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społecznoekonomiczna. elipsoidą a geoidą ozdział Lp. emat Poziom wymagań Konieczny cena dopuszczająca Podstawowy cena dostateczna ozszerzający cena dobra 1. czym będziesz się uczyć na lekcjach wyjaśnia różnice między geografii? elipsoidą a geoidą.

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. kształtu i wymiarów. Ziemi. sferami Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Klasa 1 Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń: wyjaśnia, czym wyjaśnia różnice

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: wyjaśnia różnice. fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna.

Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: wyjaśnia różnice. fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 z geografii dla klasy I Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca. Uczeń potrafi:

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca. Uczeń potrafi: 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne, wymienić elementy środowiska przyrodniczego. podać definicję

Bardziej szczegółowo

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego.

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego. GEOGRAFIA KL. I Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Mapa 1.Definiować pojęcie: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. 2.Podać źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFII ( Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era) W GIMNAZJUM

GEOGRAFII ( Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era) W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYNIKAJĄCE Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA GEOGRAFII ( Planeta Nowa; Wydawnictwo Nowa Era) W GIMNAZJUM wymagania podstawowe konieczne na stopień dopuszczający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA I Rozdział Lp. Temat Podstawy geografii 1. Zapoznanie uczniów z podstawą programową i wymaganiami z geografii.o czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? konieczny

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. sferami Ziemi. Ziemi

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą -ekonomiczna. omawia. sferami Ziemi. Ziemi Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I gimnazjum Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII 1. Priorytety oceniania z geografii. a.. Edukacja geograficzna w gimnazjum stwarza uczniowi moŝliwości do: zrozumienia otaczającego nas i poruszania się w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne dla klasy I gimnazjum ymagania edukacyjne dla klasy gimnazjum Dział programu. B ateriał nauczania L.g. ymagania podstawowe ymagania ponadpodstawowe Podział nauk geograficznych Źródła informacji geograficznej Kształt i wymiary

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 1 1. Geograficzny punkt widzenia 2. Mapa źródłem informacji geograficznej definiować pojęcia: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 1 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. MAPA 1. Geograficzny punkt widzenia

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I GIM Elzbieta Zdybel. wyjaśnia różnice między mapą

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I GIM Elzbieta Zdybel. wyjaśnia różnice między mapą GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I GIM Elzbieta Zdybel Dział programu I. Podstawy geografii II. a we wszech Materiał nauczania Przedmiot badań geografii Podział nauk geograficznych Kształt i wymiary

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii1. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii1 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2015/2016 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: MAPA Geograficzny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. 1 (na podst. wyd. Nowa Era)

Wymagania edukacyjne dla kl. 1 (na podst. wyd. Nowa Era) Wymagania edukacyjne dla kl. 1 (na podst. wyd. Nowa Era) Dział I. Podstawy geografii Poziom wymagań konieczny (dop) podstawowy (dst) rozszerzający (db) dopełniający (bdb) wykraczający (cel) Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE klasa PIERWSZA (opracowanie na podstawie programu nauczania Świat bez tajemnic Wydawnictwa Szkolnego PWN) Ocena: dopuszczający. UCZEŃ: Zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry pojęcia : legenda mapy, poziomica wykorzystuje podręcznik do geografii

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 w ciągu 1 godzina tygodniowo.

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 w ciągu 1 godzina tygodniowo. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA GEOGRAFII DLA KLASY I GIMNAZJUM przewidziany do realizacji w roku szkolnym 2010/2011 w ciągu 1 godzina tygodniowo. Hasło w podstawie programowej. Wymagania szczegółowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 ział programu. Podstawy geografii. Ziemia we wszechświecie Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Przedmiot badań geografii Podział nauk geograficznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA IV G.LIBUSZ

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA IV G.LIBUSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KLASA IV G.LIBUSZ Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia : legenda mapy, poziomica pojęcia: mapa, skala mapy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA PIERWSZA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA PIERWSZA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE KLASA PIERWSZA Mapa jako źródło wiedzy j dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia : legenda mapy, poziomica pojęcia: mapa, skala mapy, wysokość

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I Rok szkolny 2015/2016

GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I Rok szkolny 2015/2016 GEOGRAFIA: Świat bez tajemnic Wymagania edukacyjne na stopnie szkolne kl. I Rok szkolny 2015/2016 Mapa jako źródło wiedzy j dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia: legenda mapy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA STOPNIE SZKOLNE DO PODRĘCZNIKA Świat bez tajemnic wyd. PWN

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA STOPNIE SZKOLNE DO PODRĘCZNIKA Świat bez tajemnic wyd. PWN WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII NA STOPNIE SZKOLNE DO PODRĘCZNIKA Świat bez tajemnic wyd. PWN Mapa jako źródło wiedzy j dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący pojęcia : legenda mapy, poziomica

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. I

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z geografii kl. I Przedmiotowy system oceniania z geografii DLA KLASY I GIMNAZJUM DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą

Uczeń: fizyczna i społeczno- geoidą Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 Rozdział I. Podstawy geografii Zagadnienia Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający Uczeń: Uczeń:, czym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla I klasy gimnazjum Puls Ziemi 1 i Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań

Wymagania edukacyjne z geografii dla I klasy gimnazjum Puls Ziemi 1 i Puls Ziemi 2 Rozdział Lp. Temat Poziom wymagań Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy gimnazjum Puls iemi 1 i Puls iemi 2 ozdział Lp. Temat Poziom wymagań. O B 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? 2. Współrzędne geograficzne konieczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - GEOGRAFIA kl. I w Publicznym Gimnazjum Nr2 W Zespole Szkól w Rudkach

WYMAGANIA EDUKACYJNE - GEOGRAFIA kl. I w Publicznym Gimnazjum Nr2 W Zespole Szkól w Rudkach Jolanta Cholewińska WYMAGANIA EDUKACYJNE - GEOGRAFIA kl. I w Publicznym Gimnazjum Nr2 W Zespole Szkól w Rudkach Mapa jako źródło wiedzy geograficznej dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z geografii dla klasy I Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z geografii dla klasy I Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polsk w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z geografii dla klasy Gimnazjum . Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie MN

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA 1 - GIMNAZJUM PULS ZIEMI NOWA ERA

WYMAGANIA EDUKACJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z GEOGRAFII KLASA 1 - GIMNAZJUM PULS ZIEMI NOWA ERA WYGN DUKCJN N POSCGÓLN OCNY GOGF KLS 1 - GNJU PULS NOW ozdział Lp. Temat. O B 1. O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii? 2. Współrzędne geograficzne 3. Obraz iemi na mapie Poziom wymagań DOPUSCJĄCY

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE PUBLICZNE GIMNAZJUM im. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA DLA KLAS I III GIMNAZJUM zgodny z nową podstawą programową opracowany przez : Ryszard Wyka Krzysztof

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA GIMNAZJUM KLASA I

GEOGRAFIA GIMNAZJUM KLASA I Cele edukacyjne. GEOGRAFIA GIMNAZJUM KLASA I TREŚCI EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Informacje opracowano na podstawie materiałów wydawnictwa OPERON. I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa I

Wymagania edukacyjne z geografii klasa I 1 Wymagania edukacyjne z geografii klasa I Rozdział I. Podstawy geografii podstawowy Uczeń: wyjaśnia znaczenie terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych wymienia sfery Ziemi

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Odkrywamy świat. Część 1

Plan wynikowy Odkrywamy świat. Część 1 Plan wynikowy Odkrywamy świat. Część 1 Geografia matka nauk o Ziemi zdefiniować termin geografia i wymienić nauki pomocnicze tej dziedziny wiedzy; wskazać tradycyjne i nowoczesne źródła informacji geo

Bardziej szczegółowo

KLASA I. Uczeń: Uczeń: poznaniu kształtu Ziemi geograficznych omawia wpływ wymienia przykłady Ziemi. omawia. sferami Ziemi źródeł informacji

KLASA I. Uczeń: Uczeń: poznaniu kształtu Ziemi geograficznych omawia wpływ wymienia przykłady Ziemi. omawia. sferami Ziemi źródeł informacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLAS I III OPARTE NA PROGRAMIE NAUCZANIA GEOGRAFII DLA GIMNAZJUM - PLANETA NOWA AUTORSTWA E. M. TUZ I D. SZCZYPIŃSKI KLASA I Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum. Wymagania podstawowe ocena dostateczna. Wymagania rozszerzające ocena dobra.

Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum. Wymagania podstawowe ocena dostateczna. Wymagania rozszerzające ocena dobra. Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum UCZEŃ POTRAFI: Temat Wymagania konieczne ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe ocena dostateczna Wymagania rozszerzające ocena dobra Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi

Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna i społeczno- -ekonomiczna podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 klasa I Wymagania na ocenę Rozdział Lp. Temat dopuszczającą dostateczną dobrą Bardzo dobrą celującą I. Podstawy 1. Czym zajmuje geografii się geografia? Uczeń: terminu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii dla klasy I b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Tematy lekcji 1. Geograficzny punkt widzenia 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM I. Ocenianiu z geografii podlegają: ilość i jakość prezentowanych wiadomości; logiczne myślenie; umiejętność posługiwania się mapą i przyrządami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 Temat

Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 Temat Przedmiotowy system oceniania Odkrywamy świat. Część 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 Geografia matka nauk o Ziemi 1. Jak przedstawić świat? Sposoby prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klas I - III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy

Ogólne wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klas I - III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy Ogólne wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klas I - III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy, odrabia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z GEOGRAFII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z GEOGRAFII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z GEOGRAFII Poziomy wymagań: Poziom wymagań koniecznych K obejmuje wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniowi

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY SZKOLNE W KLASIE PIERWSZEJ. Uczeń: Uczeń: omawia. omawia wpływ wymienia przykłady Ziemi

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY SZKOLNE W KLASIE PIERWSZEJ. Uczeń: Uczeń: omawia. omawia wpływ wymienia przykłady Ziemi GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY SZKOLNE W KLASIE PIERWSZEJ Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne geografia kl. I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne geografia kl. I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne geografia kl. I Program Puls Ziemi Wyd. Era sp. z o.o. Dział: Obraz Ziemi -uczeń określa przedmiot badań geografii, posługuje się klasyfikacją nauk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - GEOGRAFIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - GEOGRAFIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - GEOGRAFIA I. Przedmiotowe zasady oceniania z geografii w gimnazjum zostały opracowane w oparciu o: a) Podstawę programową, b) Program nauczania geografii w gimnazjum wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Poziom wymagań koniecznych (K) Poziom wymagań podstawowych (P) Poziom wymagań rozszerzających (R) Poziom wymagań dopełniających (D)

Poziomy wymagań Poziom wymagań koniecznych (K) Poziom wymagań podstawowych (P) Poziom wymagań rozszerzających (R) Poziom wymagań dopełniających (D) Przedmiotowy System Oceniania z geografii Publicznego Gimnazjum w Łaszczowie Wymagania edukacyjne stanowią dokładny wykaz wiadomości oraz umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wyjaśnia znaczenie terminu geografia wymienia podstawowe dyscypliny nauk geograficznych wymienia sfery

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne według treści nauczania geografii w klasie I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny szkolne według treści nauczania geografii w klasie I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny szkolne według treści nauczania geografii w klasie I gimnazjum Treści nauczania wg programu nauczania a i ludzie wydawnictwa SOP Oświatowiec Toruń. I. Znaczenie geografii

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY Cele kształcenia i wychowania Cele kształcenia ogólnego podstawy programowej z geografii zakładają: I. przyswojenie przez uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na lekcjach geografii w klasie II Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Puls Ziemi prowadzący: Monika Czapla materiały zaczerpnięte ze strony

Plan pracy na lekcjach geografii w klasie II Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Puls Ziemi prowadzący: Monika Czapla materiały zaczerpnięte ze strony 1 Plan pracy na lekcjach geografii w klasie Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Puls Ziemi prowadzący: Monika Czapla materiały zaczerpnięte ze strony Wydawnictwa Nowa ra Program nauczania geografii dla gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III GIMNAZJUM I. Ocenianiu z geografii podlegają: - ilość i jakość prezentowanych wiadomości, - logiczne myślenie, - umiejętność posługiwania się mapą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z GEOGRAFII

WYMAGANIA Z GEOGRAFII Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy - ocena dostateczna Poziom rozszerzający ocena dobra Poziom dopełniający ocena bardzo dobra Poziom wykraczający ocena celująca WYMAGANIA Z GEOGRAFII

Bardziej szczegółowo

pojęcia: mapa hipsometryczna podaje źródła wiedzy, z których może skorzystać, szukając informacji na zadany temat,

pojęcia: mapa hipsometryczna podaje źródła wiedzy, z których może skorzystać, szukając informacji na zadany temat, WYMAGANIA EDUKACYJNE NA STOPNIE SZKOLNE GEOGRAFIA II KLASA dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Mapa jako źródło wiedzy geograficznej pojęcia : legenda mapy, poziomic wykorzystuje podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania geografia

Przedmiotowy system oceniania geografia Przedmiotowy system oceniania geografia Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegające ocenie: a) dłuższe wypowiedzi ustne np.:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z geografii w gimnazjum

Plan wynikowy z geografii w gimnazjum Plan wynikowy z geografii w gimnazjum Opracowany na podstawie programowej i zmodyfikowany dla potrzeb szkoły Opracowała Anna Pertkiewicz Cele edukacyjne 1. Budzenie zainteresowania szybko rozumianą przestrzenią

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z geografii w klasie II- zakres rozszerzony

Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z geografii w klasie II- zakres rozszerzony Zakres materiału do testu przyrostu kompetencji z geografii w klasie II- zakres rozszerzony 1. Geografia jako nauka przedmiot i cele badań geograficznych sfery Ziemi podział geografii na dyscypliny miejsce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla uczniów I klasy

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla uczniów I klasy Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z geografii dla uczniów I klasy Dział Lp. Temat Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. O czym Uczeń: będziesz

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński. Program nauczania geografii dla gimnazjum - Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński. Program nauczania geografii dla gimnazjum - Planeta Nowa Ewa Maria Tuz Dawid Szczypiński Program nauczania geografii dla gimnazjum - Planeta Nowa Spis treści Wstęp I. Ogólne cele edukacyjne kształcenia i wychowania... 6 II. Osiągnięcia ucznia... 10 III. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń:

Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 1 Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? Poziom wymagań dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Uczeń: wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

1 godzina tygodniowo. rr wie, czym zajmuje się geografia jako nauka, rr zna rodzaje skali oraz podziałkę liniową

1 godzina tygodniowo. rr wie, czym zajmuje się geografia jako nauka, rr zna rodzaje skali oraz podziałkę liniową Rozkład materiału nauczania geografii dla klasy I gimnazjum 1 godzina tygodniowo Hasło w podstawie programowej. Wymagania szczegółowe Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia i działania ucznia wiedza merytoryczna

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA - Wymagania programowe

GEOGRAFIA - Wymagania programowe GEOGRAFIA - Wymagania programowe WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE I Aby uzyskać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń powinien: MAPA UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA, INTERPRETACJI I POSŁUGIWANIA SIĘ MAPĄ. Obliczyć odległość w terenie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania został opracowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ Rozdział Lp. Temat I. Podstawy geografii 1. Czym zajmuje się geografia? 2. Współrzędne geograficzne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ Konieczny (dopuszczający) Uczeń: terminu geografia wymienia

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII Uczeń/ uczennica, który/a uzyska następującą liczbę punktów ze sprawdzianów i prac klasowych otrzymuje oceny: 100 % p. celujący 91% - 99% p. bardzo dobry 75% - 90% p. dobry

Bardziej szczegółowo