DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2015 r. Na podstawie 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848), w związku z 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje: 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej Komisją, w składzie określonym w załączniku nr 1 do decyzji, której zadaniem jest: 1) przeprowadzenie w terminie od dnia 13 maja do dnia 30 czerwca 2015 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwany dalej sprawdzianem, w obiektach sportowych: Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela Montera 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 oraz wytypowanych jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazanych w załączniku nr 3 do decyzji dla żołnierzy zawodowych komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, a także żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz i 1822) oraz będących w rezerwie kadrowej; 2) przeprowadzenie w dniu 12 maja 2015 r. w godz w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej instruktażu dla osób 1

2 odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku nr 2 do decyzji; 3) przeprowadzenie w dniach września 2015 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1 decyzji. 4) przedstawienie dowódcom (dyrektorom, komendantom, szefom) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wykazu żołnierzy uprawnionych do nadania Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: 1) wyda wytyczne Przewodniczącemu Komisji w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu; 2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 3) przystąpi do sprawdzianu przed komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji. 3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych: 1) umożliwi odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych sprawdzianu żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji; 2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji; 4) zapewni opiekę medyczną oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych podległych jednostkach wojskowych organizujących sprawdzian dla potrzeb Komisji, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji. 4. Rektorzy Komendanci uczelni wojskowych przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz skierują do sprawdzianu przed Komisją swoich zastępców oraz żołnierzy szefów (kierowników) komórek organizacyjnych w uczelniach odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne i sport, w terminach zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji; 5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej udostępni pływalnię do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej dla Komisji w dniach maja 2015 r., w godz , zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji. 6. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia: 1) zapewni właściwe zabezpieczenie medyczne sprawdzianu prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela Montera 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii 2

3 Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji; 2) zapewni opiekę medyczną do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych wskazanych w załączniku nr 3 do decyzji, znajdujących się poza Garnizonem ; 3) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 7. Dyrektor Departamentu Administracyjnego: 1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji; 4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 8. Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii: 1) skierują do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 2) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 9. Dyrektor Departamentu Kadr spowoduje: 1) sporządzenie imiennych list żołnierzy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do decyzji, pełniących służbę: a) na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, b) w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej, c) w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr; 2) przekazanie sporządzonych list, o których mowa w ppkt 1, Przewodniczącemu Komisji do dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz powiadomienie żołnierzy, o których mowa w ppkt 1 lit. a o miejscach i terminach prowadzanych sprawdzianów; 3) przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 15 lipca 2015 r., list wyników sprawdzianu lub zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, którzy odbyli sprawdzian, w terminie wskazanym w pkt 1 ppkt 1, przed inną komisją egzaminacyjną wraz z wersją elektroniczną, zgodnie ze wzorem określonym w 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 3

4 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; 4) przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 30 grudnia 2015 r., list wyników sprawdzianu sprawności fizycznej albo zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, po zakończeniu sprawdzianu przed inną komisją egzaminacyjną, zgodnie ze wzorem określonym w 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; 5) umożliwienie podległej kadrze zawodowej praktycznego uczestnictwa w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 10. Rektor Komendant Akademii Obrony Narodowej udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 11. Dowódca Garnizonu skieruje lekarza i ratownika medycznego (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej przy ul. Gen. Chruściela 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 12. Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego: 1) przekaże Przewodniczącemu Komisji, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r., bazę danych ewidencyjnych żołnierzy zawodowych, którzy będą zdawać sprawdzian przed Komisją, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do decyzji, z systemu SEW-on line do zaimportowania do systemu SI SPRAWDZIAN; 2) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 13. Pozostali dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do decyzji przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 14. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych: 1) Przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji; 2) wystąpią do właściwych jednostek wojskowych o zabezpieczenie opieki medycznej oraz pojazdu sanitarnego wraz z kierowcą do realizacji sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminach, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji. 4

5 15. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do decyzji: 1) określą rozkazem (decyzją) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu w jednostce wojskowej przeprowadzającej sprawdzian, wskazanej w załączniku nr 4 do decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki; 2) spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji do dnia 15 lipca 2015 r., po zakończeniu sprawdzianu w terminie wskazanym w ppkt 1 oraz do dnia 30 grudnia 2015 r., to jest po zakończeniu sprawdzianu w terminach uzgodnionych z dowódcami jednostek prowadzących sprawdzian, list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN, żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w dowodzonej jednostce wojskowej (w tym również w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Departamentu Kadr albo pozostających w dyspozycji, którzy zostali skierowani do tej jednostki wojskowej w celu wykonywania zadań), zgodnie ze wzorem określonym w 11 ust. 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. 16. Przedstawiciele narodowi lub starsi oficerowie narodowi w międzynarodowych strukturach wojskowych dyslokowanych poza granicami państwa po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych: 1) powołają komisje w celu przeprowadzenia sprawdzianu oraz określą rozkazem (decyzją) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu; 2) po przeprowadzeniu sprawdzianu, do dnia 14 sierpnia 2015 r., spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN; 3) po przeprowadzeniu sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1, do dnia 30 grudnia 2015 r. spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN. 17. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku nr 2 do decyzji, w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do sprawdzianu przed Komisją: 1) skierują w dniu 12 maja 2015 r. do Akademii Obrony Narodowej (hala sportowa) na instruktaż osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej. Spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji imiennych list żołnierzy, w tym pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do decyzji; 2) zapewnią transport dla podległych żołnierzy zawodowych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu; 5

6 3) skierują w dniach od 30 czerwca do 10 lipca 2015 r. oraz w dniach od 2 do 16 listopada 2015 r. osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej do Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 w celu rozliczenia sprawdzianu. 18. Przewodniczący Komisji: 1) spowoduje, w terminie od dnia 13 maja do dnia 30 czerwca 2015 r. przeprowadzenie sprawdzianu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji; 2) spowoduje przeprowadzenie w dniach września 2015 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji; 3) spowoduje wydawanie żołnierzom zdającym sprawdzian sprawności fizycznej zaświadczeń o jego wynikach w dniu przystąpienia do sprawdzianu; 4) spowoduje przeprowadzenie rozliczenia sprawdzianu, w terminach określonych w pkt 17 ppkt 3 decyzji; 5) przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek: a) do dnia 15 września 2015 r. ze sprawdzianu, przeprowadzonego przez Komisję w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji; b) do dnia 15 lutego 2016 r. z uzupełniającego sprawdzianu, przeprowadzonego przez Komisję dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu. 19. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 6

7 Załączniki do decyzji Nr 148 /MON Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 1 z dnia r. (poz. 132) SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W 2015 ROKU Lp. FUNKCJA STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Termin JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 1. Przewodniczący gen. dyw. Anatol WOJTAN Zastępca przewodniczącego płk Janusz WIATR ppłk Mirosław BEMBNOWICZ ppłk Marek ŚWIERCZ ppłk Mariusz CEJMAŃSKI st. chor. sztab. Tomasz ZAWIESKA p. Anna KUZAWIŃSKA - RUEGG ppłk Andrzej TOMCZAK p. Tomasz DĄBROWSKI ppłk Jan MURACH i mjr Mirosław LANGNER Członkowie mjr Wojciech KURZAWA i komisji 25.05, mjr Cezary MŁYNARCZYK i mjr Mariusz DENKEWICZ 15. mjr Piotr RACHOŃ 16. mł. chor. Mirosław TARNOWSKI 01.06, i , i Sztab Generalny WP Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP Departament Komunikacji Społecznej Dowództwo Generalne RSZ. Członkowie komisji biorący udział w sprawdzianie, w miejscach pracy komisji w macierzystych MSD lub innych garnizonach. 17. p. Przemysław ZAŁĘCKI Departament 18. p. Krzysztof KULETA Administracyjny 19. mjr Łukasz KACA mjr Grzegorz GORCZYCA i mjr Tomasz BAJER i Narodowe Centrum Kryptologii Centrum Doktryn i Szkolenia Inspektorat Uzbrojenia 7

8 Lp. WYKAZ KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Bezpośrednio Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej podporządkowane /nadzorowane 1. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 2 2. Departament Kadr 3. Departament Budżetowy 4. Departament Kontroli Minister Obrony Narodowej 5. Departament Prawny 6. Sekretariat Sekretarza Stanu w MON 7. Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP 8. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 9. Biuro do Spraw Umów Offsetowych 10. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 11. Departament Polityki Zbrojeniowej Sekretarz Stanu w MON 12. Inspektorat Uzbrojenia 13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 14. Wojskowe Centrum Metrologii Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy 15. i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych 16. Sztab Generalny WP /Kierownictwo i Sekretariat/ 17. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 18. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 19. Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Szef Sztabu Generalnego WP 20. Zarząd Logistyki - P4 21. Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 22. Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 23. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 8

9 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej 24. Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Centrum Koordynacyjne) 25. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU 26. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU 27. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU 28. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU 29. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU 30. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU 31. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU 32. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU 33. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU 41. Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Szef Sztabu Generalnego WP 42. Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu 43. Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego JFTC Bydgoszcz 44. Rejon Łączności Bydgoszcz NCIA SQN Bydgoszcz batalion Łączności NATO 3rd NSB Bydgoszcz 46. Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego FSPE Bydgoszcz Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO MP COE 47. Bydgoszcz 48. Biuro Ewidencji Osobowej WP Szef Zarządu Organizacji Uzupełnień 49. Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP - P1 9

10 Lp. 50. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych wraz z Wykazem stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa 51. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie 52. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Departament Wojskowej Służby Zdrowia 53. Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie 54. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie 55. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy 56. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Szczecinie 57. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu 58. Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie 59. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie 60. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi 61. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu 62. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z podległymi stacjami 63. terenowymi wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w m. Ełk, Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz 64. Wojskowy Instytut Medyczny Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola 65. Kaczkowskiego 66. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 67. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie Dyrektor Departament Wojskowej Służby Zdrowia 68. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy 69. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu 70. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni 71. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 10

11 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Dyrektor Departament Wojskowej Służby Zdrowia 79. Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON 80. Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 81. Departament Strategii i Planowania Obronnego Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy 82. zawodowych planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP 83. Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON 84. Departament Spraw Socjalnych 85. Departament Komunikacji Społecznej 86. Biuro Konwentu Dziekanów 87. Biuro Skarg i Wniosków 88. Departament Wojskowej Służby Zdrowia 89. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej 90. Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej 91. Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON 92. Departament Infrastruktury 93. Biuro Infrastruktury Specjalnej 94. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Podsekretarz Stanu w MON (Pan Robert KUPIECKI) Podsekretarz Stanu w MON (Pan Maciej Jankowski) Dyrektor Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu w MON (Pani Beata OCZKOWICZ) 95. Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie 96. Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego 97. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych Centralnego 101. Wojskowego Ośrodka Metrologii w Miliczu 11

12 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane 102. Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii 103. Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu 104. Biuro Dyrektora Generalnego 105. Departament Administracyjny 106. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 107. Biuro Audytu Wewnętrznego 108. Centralne Archiwum Wojskowe Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora 109. Departamentu Kadr Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe 110. w instytucjach cywilnych 111. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni 112. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie 113. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie 114. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie 115. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 116. w Bydgoszczy Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 117. w Krakowie Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we 118. Wrocławiu 119. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Warszawie 120. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Poznaniu 121. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Bydgoszczy 122. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Szczecinie 123. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Olsztynie 124. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Lublinie 125. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Krakowie 126. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Gdyni 127. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. we Wrocławiu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy Dyrektor Generalny MON Dyrektor Departamentu Kadr Szef Wojskowego Dozoru Technicznego Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 12

13 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie 139. Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie 140. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy 141. Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Dyrektor Departamentu Kontroli 142. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 143. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 144. Muzeum Wojska Polskiego 145. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Departament Komunikacji Społecznej 146. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 147. Archiwum Wojskowe w Toruniu 148. Archiwum Wojskowe w Oleśnicy 149. Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni Dyrektor Centralnego Archiwum wojskowego 150. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 151. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w 152. Sulejówku 153. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej 154. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 155. Wojskowe Biuro Emerytalne Dyrektor Departamentu 156. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa Spraw Socjalnych Dyrektor Departamentu 157. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Nadzorowane z tytułu pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych 158. Naczelna Prokuratura Wojskowa 159. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie 160. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie Minister Obrony Narodowej 13

14 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej 161. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane 162. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie 163. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 164. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu 165. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu 166. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu 167. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni 168. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 169. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie 170. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu 171. Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu 172. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie 173. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni 174. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie 175. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie 176. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie 177. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami 178. organizacyjnymi dyslokowanymi w Warszawie Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz 179. z podległymi jednostkami organizacyjnymi 180. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 14

15 Załącznik nr 3 HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Data, miejsce - godzina Data, miejsce - godzina 1. Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON, Sztabu Generalnego WP(Kierownictwo i Sekretariat) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych. 2. Departament Kadr 3. Departament Budżetowy 4. Departament Kontroli 5. Departament Komunikacji Społecznej 6. Departament Prawny Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej SG WP pływalnia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP W dniu br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga AON Rembertów AON AON AON AON AON AON Str. 15 z 35

16 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Data, miejsce - godzina Data, miejsce - godzina 9. Centrum Operacyjne MON 10., Sekretariat Sekretarza Stanu w MON 11. Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP 12. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 13. Departament Polityki Zbrojeniowej 14. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 15. Biuro Konwentu Dziekanów 16. Muzeum Wojska Polskiego SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP W dniu br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łódzi 19. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi 20. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU 21. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi Oddział Gospodarczy Łódź AON AON AON AON AON AON AON AON AON Str. 16 z 35

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 767 URZĘDOWY Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 134 Nr 23/MON z dnia 17 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 listopada 2009 r. Nr 20 DECYZJE: 221 Nr 354/MON z dnia 20 października 2009 r. w sprawie funkcjonowania wojskowych straży pożarnych............................................................................

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398 Zarząd Szkolenia P7 Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398 [Wpisz DECYZJA Nr 445/MON cytat z MINISTRA OBRONY NARODOWEJ dokumentu al- z dnia 30 grudnia 2013 r. bo pod- w sprawie wprowadzenia do użytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1388 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r. , dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Dz.U.2014.1075 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) Mając na względzie: - zachowanie pamięci o ogromie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO Szt. Gen. 1613/2009 REGULAMIN OGÓLNY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WARSZAWA 2009 [Wpisz cytat z dokumentu 1 al- MINISTER OBRONY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-281- Poz. 61 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 3 czerwca 2008 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 61 nr

Bardziej szczegółowo