DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 , dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 132 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7 DECYZJA Nr 148 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych w 2015 r. Na podstawie 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848), w związku z 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje: 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwaną dalej Komisją, w składzie określonym w załączniku nr 1 do decyzji, której zadaniem jest: 1) przeprowadzenie w terminie od dnia 13 maja do dnia 30 czerwca 2015 r. sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, zwany dalej sprawdzianem, w obiektach sportowych: Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela Montera 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35 oraz wytypowanych jednostkach wojskowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wskazanych w załączniku nr 3 do decyzji dla żołnierzy zawodowych komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, a także żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz i 1822) oraz będących w rezerwie kadrowej; 2) przeprowadzenie w dniu 12 maja 2015 r. w godz w obiektach sportowych Akademii Obrony Narodowej instruktażu dla osób 1

2 odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wymienionych w załączniku nr 2 do decyzji; 3) przeprowadzenie w dniach września 2015 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1 decyzji. 4) przedstawienie dowódcom (dyrektorom, komendantom, szefom) komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wykazu żołnierzy uprawnionych do nadania Wojskowej Odznaki Sprawności Fizycznej. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego: 1) wyda wytyczne Przewodniczącemu Komisji w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu; 2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 3) przystąpi do sprawdzianu przed komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji. 3. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych: 1) umożliwi odbycie przed komisjami egzaminacyjnymi jednostek wojskowych bezpośrednio sobie podporządkowanych sprawdzianu żołnierzom jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do decyzji; 2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji; 4) zapewni opiekę medyczną oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych podległych jednostkach wojskowych organizujących sprawdzian dla potrzeb Komisji, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji. 4. Rektorzy Komendanci uczelni wojskowych przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz skierują do sprawdzianu przed Komisją swoich zastępców oraz żołnierzy szefów (kierowników) komórek organizacyjnych w uczelniach odpowiedzialnych za wychowanie fizyczne i sport, w terminach zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji; 5. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej udostępni pływalnię do realizacji sprawdzianu sprawności fizycznej dla Komisji w dniach maja 2015 r., w godz , zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji. 6. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia: 1) zapewni właściwe zabezpieczenie medyczne sprawdzianu prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie przy Al. gen. Antoniego Chruściela Montera 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii 2

3 Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji; 2) zapewni opiekę medyczną do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych wskazanych w załączniku nr 3 do decyzji, znajdujących się poza Garnizonem ; 3) przystąpi do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 7. Dyrektor Departamentu Administracyjnego: 1) wydzieli środki transportowe w celu zabezpieczenia pracy Komisji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; 2) skieruje do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 3) udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji; 4) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie sprawności fizycznej przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 8. Szef Inspektoratu Uzbrojenia oraz Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii: 1) skierują do prac w składzie Komisji swoich przedstawicieli, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji; 2) przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 9. Dyrektor Departamentu Kadr spowoduje: 1) sporządzenie imiennych list żołnierzy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do decyzji, pełniących służbę: a) na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, b) w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej, c) w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr; 2) przekazanie sporządzonych list, o których mowa w ppkt 1, Przewodniczącemu Komisji do dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz powiadomienie żołnierzy, o których mowa w ppkt 1 lit. a o miejscach i terminach prowadzanych sprawdzianów; 3) przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 15 lipca 2015 r., list wyników sprawdzianu lub zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, którzy odbyli sprawdzian, w terminie wskazanym w pkt 1 ppkt 1, przed inną komisją egzaminacyjną wraz z wersją elektroniczną, zgodnie ze wzorem określonym w 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej 3

4 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; 4) przekazanie Przewodniczącemu Komisji, do dnia 30 grudnia 2015 r., list wyników sprawdzianu sprawności fizycznej albo zaświadczeń żołnierzy wymienionych w ppkt 1 lit. a, po zakończeniu sprawdzianu przed inną komisją egzaminacyjną, zgodnie ze wzorem określonym w 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; 5) umożliwienie podległej kadrze zawodowej praktycznego uczestnictwa w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 10. Rektor Komendant Akademii Obrony Narodowej udostępni miejsce pracy dla Komisji oraz obiekty sportowe do realizacji sprawdzianu, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 11. Dowódca Garnizonu skieruje lekarza i ratownika medycznego (lub pielęgniarkę) oraz pojazd sanitarny wraz z kierowcą do zabezpieczenia sprawdzianu prowadzonego w obiektach sportowych Departamentu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a, Akademii Obrony Narodowej przy ul. Gen. Chruściela 103, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie przy ul. Jana Ostroroga 35, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 12. Dyrektor Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego: 1) przekaże Przewodniczącemu Komisji, w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r., bazę danych ewidencyjnych żołnierzy zawodowych, którzy będą zdawać sprawdzian przed Komisją, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do decyzji, z systemu SEW-on line do zaimportowania do systemu SI SPRAWDZIAN; 2) zapewni podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 13. Pozostali dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 do decyzji przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji. 14. Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych: 1) Przystąpią do sprawdzianu przed Komisją oraz zapewnią podległej kadrze zawodowej możliwość praktycznego uczestniczenia w sprawdzianie przed Komisją, w terminach określonych w załączniku nr 3 do decyzji; 2) wystąpią do właściwych jednostek wojskowych o zabezpieczenie opieki medycznej oraz pojazdu sanitarnego wraz z kierowcą do realizacji sprawdzianu prowadzonego w wytypowanych jednostkach wojskowych w terminach, o których mowa w załączniku nr 3 do decyzji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do decyzji. 4

5 15. Dowódcy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do decyzji: 1) określą rozkazem (decyzją) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu w jednostce wojskowej przeprowadzającej sprawdzian, wskazanej w załączniku nr 4 do decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu z dowódcą tej jednostki; 2) spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji do dnia 15 lipca 2015 r., po zakończeniu sprawdzianu w terminie wskazanym w ppkt 1 oraz do dnia 30 grudnia 2015 r., to jest po zakończeniu sprawdzianu w terminach uzgodnionych z dowódcami jednostek prowadzących sprawdzian, list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN, żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową w dowodzonej jednostce wojskowej (w tym również w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Departamentu Kadr albo pozostających w dyspozycji, którzy zostali skierowani do tej jednostki wojskowej w celu wykonywania zadań), zgodnie ze wzorem określonym w 11 ust. 2 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. 16. Przedstawiciele narodowi lub starsi oficerowie narodowi w międzynarodowych strukturach wojskowych dyslokowanych poza granicami państwa po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych: 1) powołają komisje w celu przeprowadzenia sprawdzianu oraz określą rozkazem (decyzją) termin i miejsce przeprowadzenia sprawdzianu; 2) po przeprowadzeniu sprawdzianu, do dnia 14 sierpnia 2015 r., spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN; 3) po przeprowadzeniu sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub z przyczyn zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w ppkt 1, do dnia 30 grudnia 2015 r. spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji list z wynikami sprawdzianu, łącznie z danymi w wersji elektronicznej generowanymi z SI SPRAWDZIAN. 17. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcy (dyrektorzy, szefowie, komendanci) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej wymienieni w załączniku nr 2 do decyzji, w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do sprawdzianu przed Komisją: 1) skierują w dniu 12 maja 2015 r. do Akademii Obrony Narodowej (hala sportowa) na instruktaż osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej. Spowodują przekazanie Przewodniczącemu Komisji imiennych list żołnierzy, w tym pozostających w rezerwie kadrowej i dyspozycji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do decyzji; 2) zapewnią transport dla podległych żołnierzy zawodowych do miejsca przeprowadzenia sprawdzianu; 5

6 3) skierują w dniach od 30 czerwca do 10 lipca 2015 r. oraz w dniach od 2 do 16 listopada 2015 r. osoby odpowiedzialne za wychowanie fizyczne w podległej jednostce lub komórce organizacyjnej do Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 w celu rozliczenia sprawdzianu. 18. Przewodniczący Komisji: 1) spowoduje, w terminie od dnia 13 maja do dnia 30 czerwca 2015 r. przeprowadzenie sprawdzianu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do decyzji; 2) spowoduje przeprowadzenie w dniach września 2015 r. sprawdzianu dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do tego sprawdzianu w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji; 3) spowoduje wydawanie żołnierzom zdającym sprawdzian sprawności fizycznej zaświadczeń o jego wynikach w dniu przystąpienia do sprawdzianu; 4) spowoduje przeprowadzenie rozliczenia sprawdzianu, w terminach określonych w pkt 17 ppkt 3 decyzji; 5) przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej meldunek: a) do dnia 15 września 2015 r. ze sprawdzianu, przeprowadzonego przez Komisję w terminie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 decyzji; b) do dnia 15 lutego 2016 r. z uzupełniającego sprawdzianu, przeprowadzonego przez Komisję dla żołnierzy, którzy z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu. 19. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak 6

7 Załączniki do decyzji Nr 148 /MON Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 1 z dnia r. (poz. 132) SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY W 2015 ROKU Lp. FUNKCJA STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Termin JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 1. Przewodniczący gen. dyw. Anatol WOJTAN Zastępca przewodniczącego płk Janusz WIATR ppłk Mirosław BEMBNOWICZ ppłk Marek ŚWIERCZ ppłk Mariusz CEJMAŃSKI st. chor. sztab. Tomasz ZAWIESKA p. Anna KUZAWIŃSKA - RUEGG ppłk Andrzej TOMCZAK p. Tomasz DĄBROWSKI ppłk Jan MURACH i mjr Mirosław LANGNER Członkowie mjr Wojciech KURZAWA i komisji 25.05, mjr Cezary MŁYNARCZYK i mjr Mariusz DENKEWICZ 15. mjr Piotr RACHOŃ 16. mł. chor. Mirosław TARNOWSKI 01.06, i , i Sztab Generalny WP Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP Departament Komunikacji Społecznej Dowództwo Generalne RSZ. Członkowie komisji biorący udział w sprawdzianie, w miejscach pracy komisji w macierzystych MSD lub innych garnizonach. 17. p. Przemysław ZAŁĘCKI Departament 18. p. Krzysztof KULETA Administracyjny 19. mjr Łukasz KACA mjr Grzegorz GORCZYCA i mjr Tomasz BAJER i Narodowe Centrum Kryptologii Centrum Doktryn i Szkolenia Inspektorat Uzbrojenia 7

8 Lp. WYKAZ KOMÓREK I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH WRAZ Z ICH BEZPOŚREDNIM PODPORZĄDKOWANIEM, KTÓRYCH ŻOŁNIERZE ZAWODOWI MOGĄ ODBYĆ SPRAWDZIAN PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Bezpośrednio Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej podporządkowane /nadzorowane 1. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 2 2. Departament Kadr 3. Departament Budżetowy 4. Departament Kontroli Minister Obrony Narodowej 5. Departament Prawny 6. Sekretariat Sekretarza Stanu w MON 7. Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP 8. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 9. Biuro do Spraw Umów Offsetowych 10. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 11. Departament Polityki Zbrojeniowej Sekretarz Stanu w MON 12. Inspektorat Uzbrojenia 13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 14. Wojskowe Centrum Metrologii Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Budowy 15. i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych 16. Sztab Generalny WP /Kierownictwo i Sekretariat/ 17. Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 18. Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 19. Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 Szef Sztabu Generalnego WP 20. Zarząd Logistyki - P4 21. Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 22. Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 23. Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 8

9 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej 24. Szef Sztabu Generalnego WP (Sekretariat SG WP, Zespół Prasowy, Centrum Koordynacyjne) 25. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy wraz z podległymi WKU 26. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku wraz z podległymi WKU 27. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach wraz z podległymi WKU 28. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach wraz z podległymi WKU 29. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie wraz z podległymi WKU 30. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie wraz z podległymi WKU 31. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU 32. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wraz z podległymi WKU 33. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie wraz z podległymi WKU Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze wraz z podległymi WKU 41. Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Szef Sztabu Generalnego WP 42. Inspektorat MON ds. Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu 43. Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego JFTC Bydgoszcz 44. Rejon Łączności Bydgoszcz NCIA SQN Bydgoszcz batalion Łączności NATO 3rd NSB Bydgoszcz 46. Wysunięty Punkt Wsparcia Logistycznego FSPE Bydgoszcz Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO MP COE 47. Bydgoszcz 48. Biuro Ewidencji Osobowej WP Szef Zarządu Organizacji Uzupełnień 49. Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP - P1 9

10 Lp. 50. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Zespół ds. Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych wraz z Wykazem stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy przygotowywanych do służby poza granicami państwa 51. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie 52. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Departament Wojskowej Służby Zdrowia 53. Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie 54. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie 55. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy 56. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Szczecinie 57. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu 58. Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku Przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie 59. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie 60. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi 61. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu 62. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z podległymi stacjami 63. terenowymi wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w m. Ełk, Gdańsk, Kraków, Lublin, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz 64. Wojskowy Instytut Medyczny Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola 65. Kaczkowskiego 66. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 67. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Krakowie Dyrektor Departament Wojskowej Służby Zdrowia 68. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy 69. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu 70. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni 71. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Nowym Dworze Mazowieckim Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu 10

11 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Dyrektor Departament Wojskowej Służby Zdrowia 79. Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON 80. Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego 81. Departament Strategii i Planowania Obronnego Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz żołnierze ujęci w wykazie stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy 82. zawodowych planowanych do objęcia stanowisk w ataszatach obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych RP 83. Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON 84. Departament Spraw Socjalnych 85. Departament Komunikacji Społecznej 86. Biuro Konwentu Dziekanów 87. Biuro Skarg i Wniosków 88. Departament Wojskowej Służby Zdrowia 89. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej 90. Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej 91. Sekretariat Podsekretarza Stanu w MON 92. Departament Infrastruktury 93. Biuro Infrastruktury Specjalnej 94. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Podsekretarz Stanu w MON (Pan Robert KUPIECKI) Podsekretarz Stanu w MON (Pan Maciej Jankowski) Dyrektor Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej Minister Obrony Narodowej Podsekretarz Stanu w MON (Pani Beata OCZKOWICZ) 95. Biuro Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie 96. Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego 97. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej Wojskowy Ośrodek Metrologii w Gdyni Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy Wojskowy Ośrodek Metrologii w Oleśnicy Zakład Kalibracji Przyrządów Dozymetrycznych Centralnego 101. Wojskowego Ośrodka Metrologii w Miliczu 11

12 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane 102. Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii 103. Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu 104. Biuro Dyrektora Generalnego 105. Departament Administracyjny 106. Departament Ochrony Informacji Niejawnych 107. Biuro Audytu Wewnętrznego 108. Centralne Archiwum Wojskowe Kadra zawodowa będąca w rezerwie kadrowej Dyrektora 109. Departamentu Kadr Kadra zawodowa wyznaczona na stanowiska służbowe 110. w instytucjach cywilnych 111. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Gdyni 112. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie 113. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Olsztynie 114. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie 115. Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego we Wrocławiu Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 116. w Bydgoszczy Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej 117. w Krakowie Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we 118. Wrocławiu 119. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Warszawie 120. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Poznaniu 121. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Bydgoszczy 122. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Szczecinie 123. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Olsztynie 124. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Lublinie 125. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Krakowie 126. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. w Gdyni 127. Delegatura Wojskowej Ochrony Ppoż. we Wrocławiu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Poznaniu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Radomiu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gdańsku Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Stalowej Woli Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy Dyrektor Generalny MON Dyrektor Departamentu Kadr Szef Wojskowego Dozoru Technicznego Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji 12

13 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe we Wrocławiu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Gliwicach Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łodzi Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Mielcu Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie 139. Delegatura Departamentu Kontroli w Warszawie 140. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy 141. Delegatura Departamentu Kontroli we Wrocławiu Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane Dyrektor Departamentu Kontroli 142. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej 143. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 144. Muzeum Wojska Polskiego 145. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Departament Komunikacji Społecznej 146. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 147. Archiwum Wojskowe w Toruniu 148. Archiwum Wojskowe w Oleśnicy 149. Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni Dyrektor Centralnego Archiwum wojskowego 150. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych 151. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w 152. Sulejówku 153. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej 154. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 155. Wojskowe Biuro Emerytalne Dyrektor Departamentu 156. Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa Spraw Socjalnych Dyrektor Departamentu 157. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Nadzorowane z tytułu pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych 158. Naczelna Prokuratura Wojskowa 159. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie 160. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie Minister Obrony Narodowej 13

14 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej 161. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie Bezpośrednio podporządkowane /nadzorowane 162. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie 163. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 164. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Poznaniu 165. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu 166. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Poznaniu 167. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gdyni 168. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie 169. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie 170. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu 171. Wojskowy Sąd Garnizonowy we Wrocławiu 172. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie 173. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Gdyni 174. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie 175. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie 176. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Olsztynie 177. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami 178. organizacyjnymi dyslokowanymi w Warszawie Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz 179. z podległymi jednostkami organizacyjnymi 180. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 14

15 Załącznik nr 3 HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Data, miejsce - godzina Data, miejsce - godzina 1. Kierownicza kadra komórek organizacyjnych Ministerstwa ON, Sztabu Generalnego WP(Kierownictwo i Sekretariat) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych. 2. Departament Kadr 3. Departament Budżetowy 4. Departament Kontroli 5. Departament Komunikacji Społecznej 6. Departament Prawny Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej SG WP pływalnia Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP W dniu br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga AON Rembertów AON AON AON AON AON AON Str. 15 z 35

16 Lp. Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Data, miejsce - godzina Data, miejsce - godzina 9. Centrum Operacyjne MON 10., Sekretariat Sekretarza Stanu w MON 11. Zespół do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia SZ RP 12. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego 13. Departament Polityki Zbrojeniowej 14. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych 15. Biuro Konwentu Dziekanów 16. Muzeum Wojska Polskiego SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP SG WP W dniu br. sprawdzian z pływania realizowany jest w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie ul. Jana Ostroroga Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Łódzi 19. Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi 20. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi wraz z podległymi WKU 21. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi Oddział Gospodarczy Łódź AON AON AON AON AON AON AON AON AON Str. 16 z 35

DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r.

DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r. Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 152 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 170/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r.

DECYZJA Nr 26/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. , dnia 13 lutego 2017 r. Poz. 35 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7 DECYZJA Nr 26/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r.

DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 07 października 2015 r. Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 282 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 394/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 07 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 marca 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 227 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 118 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 115/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 marca 2016 r. Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. Poz. 38 Biuro Dyrektora Generalnego DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi

Bardziej szczegółowo

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania

lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej wojskowej spotkania miejsce spotkania Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi nr jednostki termin lp. oddział regionalny nazwa

Bardziej szczegółowo

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w

nr jednostki wojskowej Oddział Regionalny AMW w 1 Baza Lotnictwa Transportowego w Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi lp. oddział regionalny nazwa jednostki wojskowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 03 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 03 marca 2016 r. , dnia 4 marca 2016 r. Poz. 21 Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 03 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu

Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu Wykaz Jednostek Wojskowych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Toruniu L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Bydgoszcz 2. 12. Dywizja Zmechanizowana

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 267 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 267 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 267 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. Warszawa, dnia 5 września 2017 r. Poz. 173 Departament Kadr DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 212 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad budowy struktur dowództw i innych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. Warszawa, dnia 9 września 2016 r. Poz. 151 Departament Kadr DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Departament Ochrony Informacji Niejawnych 332 27 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych Na podstawie 2 pkt 6 i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.

DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r. Warszawa, dnia 20 września 2013 r. Poz. 229 Departament Kadr DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IMIENIA GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW WOJSKA W WALCE W BLISKIM KONTAKCIE Rektor - Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 617 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 66 Nr 8/MON z dnia 2 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 284 Departament Kadr DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 października 2015 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.

DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Departament Budżetowy 24 103 DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 maja 2003 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2002 r.

DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 czerwca 2002 r. Departament Administracyjny 112 DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Dz.Urz.MON.08.14.174 z późn.zm. DECYZJA Nr 317/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 24 lipca 2008 r.)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 305 Departament Kadr DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 17 grudnia 2003 r. ZARZĄDZENIE: DECYZJE: $Ã: Dziennik Urzędowy DZIENNIK URZĘDOWY :' MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 7 grudnia 2003 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE: 94 Nr 58/MON z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.

DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. DECYZJA Nr 431/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. Na podstawie 1 pkt 5 lit. d i 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 358 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 277/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 września 2012 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK.USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK.USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZENNK.USTAW RZECZYPOSPOLTEJ POLSKEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 1999 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENA RADY MNSTRÓW: 267 - z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 14 Z A R Z Ą D Z E N I A : 174 Nr 36/MON z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania Wojskowym Biurom Emerytalnym statutu jednostki budżetowej..................................................

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 28 grudnia 2007 r. 306 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2007 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 123 ust.

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 22 października 2007 r. DECYZJE: A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 985 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 22 października 2007 r. Nr 19 TREŚĆ: Poz.: DECYZJE: 196 Nr 431/MON z dnia 27 września 2007 r. zmieniająca decyzję w

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH.

MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH. MODERNIZACJA POŁĄCZONYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RP W NOWYCH WARUNKOWANIACH GEOPOLITYCZNYCH. 19 listopada br. w naszej Akademii odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Modernizacja połączonych rodzajów

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2017 r.

DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2017 r. Warszawa, dnia 14 lipca 2017 r. Poz. 158 Sekretarz Stanu w MON DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego edukacji wojskowej studentów

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE TARCZA 16. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE TARCZA 16. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131953,ogolnopolskie-cwiczenie-tarcza-16.html Wygenerowano: Piątek, 21 lipca 2017, 14:09 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r.

DECYZJA Nr 375/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2015 r. Dz.Urz.MON.2014.305 DEYZJA Nr 375/MON MINISTRA ORONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 20 r. (Dz. Urz. MON z dnia 9 września 2014 r.) Departament

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 lipca 2013 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2013 r. Poz. 165 Departament Infrastruktury DECYZJA Nr 173/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 48 nr 108 z dnia kwietnia 00 r. w sprawie poborowych powołanych w 00 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel

Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel Ewa Siarkowska Starszy specjalista Oddział Współpracy ze Społeczeństwem Tel. 261 840 208 VI Forum Organizacji pozarządowych działających na rzecz obronności Podpisywanie porozumień o współpracy, zasady

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających

DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Departament Wychowania i Promocji Obronności 153 DECYZJA Nr 193/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Marynarza Jednostek Pływających Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Data publikacji : 02.08.2013 Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski, na wniosek ministra obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 361 Departament Wychowania i promocji Obronności DECYZJA Nr 404/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 marca 2005 r.

DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 marca 2005 r. Departament Administracyjny 32 DECYZJA Nr 53/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej

DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 179 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 218/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalności

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 90/MON. z dnia 9 kwietnia 2002 r. Gen. Zarz. Operacyjny 62 DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie 1 pkt 13 lit. g)

Bardziej szczegółowo

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek)

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek) 1. do 17.00 Przyjazd grupy nauczycieli z Ukrainy 2. 18.00-20.00 5 października (poniedziałek) Zakwaterowanie i obiadokolacja grupy nauczycieli z Ukrainy 1. 8.00-9.00 Śniadanie dla grupy nauczycieli z Ukrainy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej

Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W ZIELONEJ GÓRZE WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ Zasady rekrutacji i powoływania ochotników do służby zawodowej i służby kandydackiej OPRACOWAŁ kpt. mgr inż. Ireneusz WILIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 149. DECYZJA Nr 171/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 149. DECYZJA Nr 171/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 maja 2015 r. Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 149 Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej DECYZJA Nr 171/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 maja 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Wojskowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010

DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Departament Budżetowy 287 DECYZJA Nr 415/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004

DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Departament Budżetowy 14 86 DECYZJA Nr 176/MON/S.St. MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2004 Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Departament Budżetowy 139 DECYZJA Nr 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 maja 2011 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011 Na podstawie 1 pkt 13 lit. d oraz 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

o Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

o Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. Projektowana ustawa będzie w bezpośredni sposób oddziaływała na następujące podmioty wykonujące zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa - podmioty te będą występowały w roli zamawiającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 16-503- Poz. 124 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 124 nr 606 w sprawie podziału zadań między zastępców

Bardziej szczegółowo

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE STUDENTEK I STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH W ŚWIDNICY NIEOBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT NAUKI, PROWADZONY W SYSTEMIE SAMOKSZTAŁCENIA I KONSULTACJI Znowelizowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu nadawania

Bardziej szczegółowo

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork

JW 4115 Gliwice. JW 1128 Malbork JW 4115 Gliwice Adres 44-421 Gliwice ul. Andersa 47 kontakt: st. sierż. Grzegorz MROZEK tel. 32 46-14-726 TERMINY KWALIFIKACJI DO KORPUSU SZEREGOWYCH w 2014 r. 15 stycznia 12 lutego 12 marca 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r.

DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Departament Budżetowy 185 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 października 2002 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2002 r. Na podstawie 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz w związku

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DECYZJE: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 22 ZARZĄDZENIA: 240 Nr 40/MON z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie likwidacji izb zatrzymań... 1062 241 Nr

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. 454 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe;

1) szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do wyznaczania na poszczególne stanowiska służbowe; Dz.U. z 2009 nr 218 poz. 1699 Brzmienie od 6 lipca 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych określają:

WSTĘP. Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych określają: WSTĘP Dokumentami normatywnymi niniejszego opracowania są: rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ CENTRUM MON ORGANIZACJA SYSTEMU W KRAJU I RESORCIE OBRONY NARODOWEJ WARSZAWA, 28 lutego 2013 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USTAWOWA ZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W KRAJU RADA MINISTRÓW SPRAWUJE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 180 Nr 19/MON z dnia 18 października 2005 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę:

FORMULARZ CENOWY. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Nr sprawy ZP/11/2016 Pieczęć firmowa Wykonawcy Załącznik nr 2 A do SIWZ FORMULARZ CENOWY Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Bardziej szczegółowo